Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte"

Transkript

1 Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande MTS:s ordförande, Erik Helander, valdes till mötesordförande. 3. Val av sekreterare MTS:s sekreterare, Petra Lange, valdes till sekreterare. 4. Val av justerare tillika rösträknare Therese Karlsson Sundqvist och Malin Fredriksson valdes till justerare tillika rösträknare. 5. Mötets behöriga utlysande Kallelsen skickades ut den 10:e oktober, exakt 10 läsdagar innan mötet. Utlysningen skickades ut den 3:e oktober, exakt 5 läsdagar innan kallelsen skickades ut. Mötet beslutades därmed vara behörigen utlyst. 6. Justering av röstlängd Alla närvarande noterades och röstlängden fastställdes till 105 medlemmar. 7. Adjungeringar Niklas Söör, Jakob Pogulis, Fredrik Hylerstedt, samtliga representanter från LinTek, samt Hanna Lindwall Mikiver, adjungerades. 8. Mötets beslutsmässighet Mötet är enligt 5 behörigen utlyst och fler än 30 medlemmar är enligt röstlängden närvarande. Mötet beslutades därmed vara beslutsmässigt. 9. Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställdes utan ändringar. 10. Rapporter och meddelanden Niklas Söör, Jacob Pogulis och Fredrik Hylerstedt berättade vad LinTek arbetar med. De förklarade hur terminstiderna kan komma att ändras och hur anställningsordningen på LiU kommer att ändras. Utöver detta så informerade de om att ett nytt råd för att diskutera grundutbildningarna kommer att tillsättas, och att projekt för att förändra den inre och yttre miljön på skolan ska genomföras. I år fyller LinTek 40 år, vilket kommer att firas med en jubileumsvecka. LARM kommer i år endast bara var en dag, den 31 januari. Snart genomförs en av årets två klimatveckor, där klimat och miljö uppmärksammas. Då det inte är SOF i vår så kommer istället en vårfestival att

2 anordnas i Norrköping, den andra veckan i maj. Denna festival kommer att vara återkommande vartannat år och öppen för alla som studerar vid universitetet Lisa Bourelius och Johanna Axelsson Linder informerade om det nystartade Materiallabbet i A-huset. Materiallabbet är fortfarande under utveckling. I labbet finns ungefär 300 olika materialprover, vilka är indelade i fyra olika kategorier: keramer, naturliga material, metaller och polymerer. Lisa kommer att ta över efter Johanna i vår. Materiallabbet är öppet nästan varje torsdag och än så länge endast för MTSstudenter. Styret visade sin presentationsfilm. Erik Helander, Ordförande Har i uppgift att leda sektionens arbete, föra sektionens och dess studenters talan utåt. Sitter adjungerad i LinTeks styrelse, FuM och även i programnämnden. Har även regelbundna möten med de andra sektionernas sektionsordförande. Emilia Björe-Dahl, Vice Ordförande Har hand om alla styrdokument som till exempel stadgarna och reglementet. Sitter med som suppleant i programnämnden, är adjungerad i FUM samt går på SOFTmöten. Hjälper även ordförande i hans arbete och är hans ersättare vid de tillfällen han inte kan delta. Har två utskott. AMO (Arbetsmiljöombud) och PubM. AMO diskuterar arbetsmiljöfrågor med andra sektioner och arbetar för tillfället med att få MTS diplomerade som Grön Sektion. Sedan PubM blev ett utskott har två stycken pubar anordnats, en efter informationskvällen för ettorna och en förra veckan efter diskussionsforumet. Petra Lange, Sekreterare Skriver protokoll på Styrets möten. Är utöver det ansvarig för att arrangera M-aktivas, en tackfest för sektionens aktiva samt att ta fram årets Mojäng, en rolig pryl som sektionens medlemmar kan köpa. Har i år fått ett utskott under sig, Aktivitetsutskottet. Utskottet anordnar aktiviteter för sektionens medlemmar. Ordnade efter tenta-p en bokbytardag och kommer den 5:e december ordna Julmys i Gasquen. Kristina Lam, Kassör Ansvarar för den övergripande ekonomin för MTS och Embassaden. Sköter den löpande bokföringen, skickar och betalar fakturor. Förvaltar sektionens konton och hjälper resterande styrelseledamöter med ekonomiska frågor. Sätter budget för nästkommande år. Har utvecklat samarbetet mellan MTS, MPiRE och FM kassörerna och strukturerat om arbetet kring den löpande bokföringen. Har även arbetat med att kassörerna i MPiRE och FM ska bli egna firmatecknare för föreningen.

3 Magdalena Smeds, SNOrdf Har huvudansvaret för kursutvärderingarna som MTS gör. Har tre vice SNOrdfar och klassrepresentanter till hjälp. Utvärderar alla obligatoriska kurser i årskurs 1-3. Vid utvärderingen av valbara kurser så får Magdalena hjälp av två profilrepresentanter. Har precis startat ett projekt med att utvärdera kurserna för våra masterprogram. Utskottet utvecklar dessutom en handbok (M-guiden eller Manualen) för de studenter som läser på MTS. I posten ingår det också att sitta med i sektionens programplanegrupper, som arbetar med utveckling och förbättring av programmen. Sitter också med som ordinarie representant för MTS i MD-nämnden, som arbetar med övergripande frågor, samt i LinTeks utbildningsutskott, där alla SNOrdfar träffas tillsammans med LinTeks utbildningsansvariga för att diskutera utbildningsfrågor. Magdalena fick frågan när m-guiden kommer ut. Magdalena svarade att den kommer till nästa nolle-p. Nina Petrén, MaFö Ansvarar för att marknadsföra sektionen gentemot gymnasieelever och har tillsammans med Marknadsföringsutskottet (MafU) fyra huvuduppgifter; anordna två tjejbesök, genomföra fyra PR-resor, ansvara för hem-missioneringen samt ta fram en programkatalog för sektionen. Har sedan i våras utsett ett utskott på nio personer med olika ansvarsområden. Går på TvärMaFö-möten och har, tillsammans med utskottet, skrivit helt nytt material för sökande till den nya hemsidan. MafU har vidare anordnat en info-lunch om hemmissionering, börjat med arbetet kring katalogen, planerat och bjudit in till ett tjejbesök november samt skapat material och skickat ut förfrågningar till gymnasieskolor om en PR-resa november. Linda Gunnarsson, Näringslivsansvarig Anordnar tillsammans med utskottet studiebesök och lunchföreläsningar. Nästa lunchföreläsning är den 8:e november med Scania. Har förnyat avtal med våra sponsorer. Har hittat en ny sponsor till det rum i Kårallen som hette mbtet, vilket nu heter Combitoret. En invigning med tårta är planerad den 10:e november. Har även hittat sponsorer till väskorna som delades ut till ettorna samt en ny sponsor till fotokatalogen. Jacob Gunnefur, InfoChef Ansvarar för att informationen från sektionen och universitetet kommer ut till medlemmarna. Håller på med årets fotokatalog tillsammans med sitt utskott. Ansvarar även för MTS bidrag i Lithanian samt andra tryckrelaterade saker. Har börjat med arbetet att få till ett nyhetsbrev. Tobias Gefors, Webbansvarig Administrerar och bygger nya hemsidan tillsammans med www-gruppen. Håller just nu på och fixar med julkalendern.

4 Cecilia Björsell, Internationellt Ansvarig Är dels en kontaktperson för masterstudenterna och hittar på roliga aktiviteter för dem och dels informerar om utomlandssökningar och är en kontaktperson för de sektionsmedlemmar som just nu befinner sig utomlands. Har till sin hjälp sex personer i sitt utskott (IntU). Under hösten har masterstudenterna tagits emot, fått hjälp med att skaffa Embassadenkonton och IntU har ordnat en grillkväll för dem. En informationsföreläsning om utbytesstudier har hållits och just nu pågår arbetet med att uppdatera Embassadenkartan. Har dragit igång ett språkutbyte, Lacux, tillsammans med I, Y, ESN och ELIN som hålls en gång i veckan, dit alla är välkomna. Framöver planeras bland annat pepparkaksbakning för masterstudenterna och en avskedskväll för de som åker utomlands till våren. Markus Engren, Intendent Är ansvarig för lokalerna som sektionen har till förfogande och m-bilen. Har två utskott till sin hjälp. Bilgruppen för hjälp med m-bilen och Kakisutskottet för hjälp med Embassaden. Har tillsammans med Bilgruppen och den förra intendenten köpt in den nya M-bilen. Ansvarar även för märkesbackesmålningen. Har köpt in utrustning till sektionen, beställt en ny skylt till Combitoret samt fixat ett nytt kylskåp till Embassaden. Andréas Göransson, Alumniansvarig Har som huvuduppgift att hålla kontakt med alla alumner, det vill säga utexaminerade M:are. Detta görs bland annat genom att anordna en alumnidag. Driver en mentorsverksamhet. Har precis haft en introduktionsmiddag för mentorsparen, 4:or som blivit hopparade med alumner som agerar mentorer åt de som snart ska ut i arbetslivet. Ytterligare en ska anordnas i vår. Skriver också en tidning som heter Alumnus vilken skickas ut till alla alumner. Har ett utskott till hjälp. Går även på de event som universitetet anordnar angående alumniverksamhet. Kommande uppgift är att göra reklam för alumninätverket för 5:orna. Helena Eriksson, Festmaskinist FM har anordnat Hemliga Äv(M)tyret, Le Mans och overallsinvigningen. Framöver anordnar FM en tackfest för de som jobbade på Le Mans, planerar en sittning i samarbete med Reflex och PsyKO samt planerar KÖN. Emma Högberg, Phadderigeneral Sedan förra mötet har MPiRE planerat och utfört ett Nolle-P, jobbat på Le Mans, gycklat samt arrangerat höstpuben efter höstmötet. Victor Zetterström, Embassadör, berättade vad Embassadörerna gör. Embassadörerna är anställda av IEI och nyligen har en ny Embassadör anställts. De har precis skaffat nya skärmar i Embassaden. Anna Persson, Ordförande EMMA-föreningen, berättade vad EMMA-föreningen gör. EMMA har hand om overallerna, har ordnat aktiviteter i Nolle-p, har anordnat sykvällar, höstmiddagen, Träna med Emma-tillfälle, bastukväll samt har valt ut EMMA:s valberedning. EMMA kommer anordna PubM 30 november, då det kommer

5 vara ölprovning och jultallrik. EMMA har även samarbete med andra tjejföreningar på universitetet. Emilia Björe-Dahl gick igenom vad Styret hittills gemensamt har gjort under verksamhetsåret. Detta är rekrytering till utskotten, märkesbackesmålning, Nolle-paktiviteter, nominerat valberedningen, informationskväll för ettorna samt hållit i ett diskussionsforum. Nu till helgen anordnas Majken, en hajk för alla MTS:s utskott. 11. Uppföljning av föregående möte, se bilaga 1 Mötesprotokollet från föregående sektionsmöte lades till handlingarna. 12. Information från styrelsen angående medlemskap Emilia Björe-Dahl informerade om medlemskap i sektionen. Att bli medlem i Maskinteknologsektionen är en rätt som alla som läser något av programmen Maskin, DPU, EMM, alternativt något av de två masterprogrammen har. Det är gratis att bli medlem, och man måste uppdatera sitt medlemskap varje år, genom att göra ett aktivt val. Medlem blir man genom att teckna ett Emba-konto, eller uppdatera sitt medlemskap på sektionens hemsida. I år har det varit problem med medlemsanmälan på hemsidan, som Webmaster och www-gruppen jobbar med att lösa. För tillfället rekommenderas att man skickar ett mail till om man vill bli medlem. Som medlem har man rätt att delta på sektionens evenemang, möjlighet att söka förtroendeposter samt tillgång till sektionens lokaler såsom Embassaden och Stålkulan. Medlemskap i sektionen är inte kopplat till medlemskap i LinTek, men Styret rekommenderar att man även blir medlem i LinTek. Kåren arbetar med sådant som sektionen inte hade haft möjlighet att göra på egen hand. Före mötet hade sektionen ett medlemsantal på 80 % (805 st) och ett medlemsantal i LinTek på 61 % (616 st). En fråga om hur många studenter som finns på sektionen ställdes. Erik Helander svarade att det finns 1006 studenter på sektionen, varav 805 är medlemmar. 13. Val av förtroendeposter, se bilaga 2 Valberedningens ordförande, Charlotta Läckström, presenterade nomineringen av Phadderigeneral, Sebastian Andersson. Sebastian Andersson kom fram för att presentera sig och svara på frågor. Mötet beslutade att välja Sebastian Andersson till nästa års Phadderigeneral, enligt bilaga 2. Linda Gunnarsson och Nina Petrén presenterade nomineringarna till Valberedningen. De nominerade fick komma fram och visa upp sig samt svara på frågor. Mötet beslutade att välja Valberedningen enligt bilaga 2.

6 14. Verksamhetsåret 10/11, se bilaga 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 Lisa Bourelius, sektionens ordförande 10/11 presenterade kortfattat verksamhetsberättelsen. Nytt för året var SMART, Majken och Meckan. Elin Bergqvist, sektionens kassör 10/11, presenterade det ekonomiska resultatet för föregående verksamhetsår. Jonas Larsson, Phadderigeneral 10/11 erbjöd att svara på frågor gällande föregående verksamhetsår. Anna Persson, kassör i MPiRE 10/11 presenterade det ekonomiska resultatet för föregående verksamhetsår. Emilia Björe-Dahl, Sponsansvarig FM 10/11 beskrev kortfattat föregående verksamhetsår och erbjöd att svara på frågor gällande föregående verksamhetsår. Sofia Wikberg, kassör i FM 10/11 presenterade det ekonomiska resultatet för föregående verksamhetsår. Emilia Björe-Dahl läste upp revisionsberättelsen enligt bilaga 3.8 som föreslog att respektive styrelse beviljas ansvarsfrihet. Mötet beslutade att ge styrelserna för Maskinteknologsektionen, MPiRE och FM ansvarsfrihet för verksamhetsåret 10/ Kostnadsersättningar, se bilaga 4 Emilia Björe-Dahl läste upp förslaget om ändring för kostnadsersättningarna enligt bilaga 4. Mötet beslutade att godta förslaget i sin helhet. 16. Ekonomi Kristina Lam, kassör Styret 11/12, redogjorde för sektionens och Embassadens ekonomi. Kristina har omstrukturerat mycket och hade således inget dokument att visa upp. Hon har bokfört fram till idag. Det som skiljer sig från budgeten är att Studienämndsutskottet har fått mer pengar, sektionsmärken som inte var budgeterat har köpts in, diverse saker har köpts in till Combitoret, samt att väskorna till ettorna och sektionsaktiva-tröjor var inte budgeterade för. Det finns gott om likvida medel. Helena Eriksson, Festmaskinist 11/12, redogjorde för FM:s ekonomi. Ricard Enquist, kassör MPiRE 11/12, hade inget konkret att presentar då han inte har kunnat bokföra något. Ingen katastrof med ekonomin är att vänta. FM visade sin presentationsfilm. 17. Motion till stadgeändring, andra läsningen, se bilaga 5 Emilia Björe-Dahl presenterade motionen gällande redaktionella ändringar enligt bilaga 5 som lästes för andra gången. Mötet beslutade att genomföra stadgeändringen enligt förslag.

7 18. Proposition till stadgeändring, se bilaga 6 Emilia Björe-Dahl presenterade stadgeändringen enligt bilaga 6. Mötet beslutade att genomföra stadgeändringen enligt förslag. 19. Proposition till stadgeändring, se bilaga 7 Emilia Björe-Dahl presenterade stadgeändringen enligt bilaga 7. Mötet beslutade att genomföra stadgeändringen enligt förslag. 20. Proposition angående kapitalförsäkring, se bilaga 8 Kristina Lam berättade närmare vad propositionen innebär. Mötet beslutade att bifalla propositionen. 21. Proposition angående medlemskap i LiU Store, se bilaga 9 Erik Helander läste upp propositionen. Mötet beslutade att MTS ska ansöka om att bli medlem i LiU Store enligt förslag. 22. Övriga frågor 22.1 Varför får inte de andra medlemmarna i sektionen väskor? Erik Helander förklarade vad tanken kring väskorna var och meddelade att en diskussion kring huruvida det ska beställas in fler väskor kommer att tas i framtiden. 23. Nästa möte Nästa möte är vintermötet, som kommer hållas innan den 20 februari. 24. Mötets avslutande Erik Helander förklarade mötet avslutat.

8 Petra Lange Erik Helander Sekreterare Ordförande Therese Karlsson-Sundqvist, Malin Fredriksson Justeringsperson Justeringsperson

9 Närvarolista, Maskinteknologsektionens Höstmöte, Ellen Hammargren Agnes Schönfeldt Emma Rydén Albin Mannerfelt Emil Klinga Alexandra Andersson Emilia Björe-Dahl Andréas Göransson Emilia Lindberg Andreas Haglund Emma Högberg Anna Lindahl Erik Eneroth Anna Nilsson Erik Helander Anna Persson Evelina Störe Anna Ramström Filip Celander Anni Ulfendahl Fredrik Hedström Anton Östlund Fredrik Löwgren Astrid Johansson Gustaf Sjöstrand Axel Endoff Hanna Skoglund Beatrice Berg Helena Eriksson Björn Norman Henrik Jansson Camilla Blomberg Ida Jonsson Carl Rabenius Ida Karlson Cecilia Björsell Ida Svensson Cecilia Jaunviksna Isac Strömberg Charlotta Läckström Jacob Gunnefur Clara Sonesson Jennie Bengtsson Daniel Krainer David Bragmark Denise Arro Elena Jönsson Elin Bergkvist Elin Larsson Jenny Strömberg Jesper Kalldin Joakim Jennsjö Joakim Jorborn Johan Jarvenhag Johan Nordin

10 Johan Norrsell Johan Stromback Johanna Axelsson Linder Jonas Larsson Josefine Strömsrud Julia Jakobsson Karin Källmar Klara Renholm Kristina Bradley Kristina Lam Lina Larsson Lina Larsson Linda Gunnarsson Linnéa Bergman Linnea Karlsson Linnéa Wessman Lisa Bourelius Lisa Sandström Louise Lindberg Magdalena Smeds Mahan Khoshnevis Malin Fredriksson Marcus Lundmark Maria Jansson Maria Jansson Markus Engren Markus Karjalainen Markus Vilhelmsson Martin Leskovel Martin Nilsson Mattias Brischetto Mattias Lokgård Mikael Bengtsson Mikael Ollesson Mikaela Granberg Lomyr Mikaela Sjöqvist Nina Petrén Petra Lange Petter Zetterström Robin Carlsson Robin Larsson Sara Nilsson Sebastian Andersson Sofia Wikberg Sonja Henriksson Svante Löthgren Therese Karlsson Sundqvist Tobias Gefors Viktor Lundin Viktor Zetterström

11 Bilaga 1 Uppföljning av föregående möte Föregående möte ägde rum den 28 mars 2011 Protokoll finns anslaget på: Organisation Stadgar, Reglemente & Protokoll Vårmöte Styret 11/12 genom Emilia Björe-Dahl Vice Ordförande

12 Bilaga 2 Val av förtroendeposter Beslutsförslag: Valberedningen föreslår Att Sebastian Andersson (M4) väljs till Maskinteknologsektionens Phadderigeneral 11/12 Beslutsförslag: Styret föreslår Att Lisa Frisk Johan Karlsson Johannes af Rolén Ellen Hammargren Martin Nilsson Alexandra Andersson Mikael Bengtsson Sebastian Andersson Magdalena Smeds (DPU2, Valberedningens ordförande) (M3) (M3) (DPU4) (EMM2) (EMM1) (M2, representant från Festmaskineriet) (M4, representant från MPiRE) (M2, representant från Styret)

13 väljs till Maskinteknologsektionens Valberedning 11/12

14 Bilaga 3.1 Verksamhetsberättelse 2010/2011 Verksamhetsberättelse För Maskinteknologsektionen 2010/

15 Allmänt om föreningen Maskinteknologsektionen (MTS) är en förening för alla de som studerar på något av de utbildningsprogram som sektionen representerar. Det är civilingenjörsprogrammen Maskinteknik, Design & Produktutveckling samt Energi Miljö Management på LiTH. I sektionen ingår även de två masterprogrammen Master in Energy and Environmental Engineering och Master in Mechanical Engineering. MTS arbetar för att medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt av sin utbildning både studiemässigt och studiesocialt. För att utbildningarna ska hålla en så hög kvalité som möjligt studiebevakas alla obligatoriska kurser som medlemmarna läser, sektionen tillhandhåller även lokaler för att underlätta studierna. För att medlemmarna ska ha ett rikt studiesocialt liv anordnas en rad olika aktiviteter, både på och utanför skolan. En ytterligare del av arbetet som medlemmarna får ta del av är det arbete som är riktat mot näringslivet, det anordnas en rad studiebesök och gästföreläsningar där det går utmärkt att skapa kontakter samt att se hur det ser ut i det kommande arbetslivet. Sektionsmötet Sektionsmötet är Maskinteknologsektionens högsta beslutande organ där varje medlem äger en röst. Sektionsmötet har under året sammanträtt vid tre tillfällen med gott deltagande vid samtliga tillfällen. Höstmötet den 1 november 2010 Vintermötet den 14 februari 2011 Vårmötet den 28 mars 2011 Protokoll från samtliga sektionsmöten finns justerade på Embassadens hemsida. Diskussionsforum Inför varje sektionsmöte har ett diskussionsforum hållit för att kunna lyfta fram och få fler medlemmars syn på punkter som varit aktuella på sektionen. Styrelsen I tiden mellan sektionsmötena är det sektionens styrelse som ömt vårdar sektionen och dess intressen samt sköter det fortlöpande arbetet från sin borg, mbtet. Styrelsen 2010/2011 bestod av: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studienämndsordförande Lisa Bourelius Jakob Morelius Anna Ramström Elin Bergkvist Emma Rydén

16 Informationschef Marknadsföringsansvarig Näringslivsansvarig Intendent Webbansvarig Alumniansvarig Internationellt ansvarig Festmaskinerist Phadderigeneral Fredrik Löwgren Anton Gullbrandson Elin Vallgårda Simon Karlsson Andreas Syberg Svante Löthgren Gabriella Ahlbert Niklas Ek Jonas Larsson/Emma Högberg Firmatecknare har varit Lisa Bourelius och Elin Bergkvist. Styrelsen har under verksamhetsåret haft kontinuerliga möten, under terminerna har det varit veckomöten med som mest en veckas mellanrum. Även utskotten har haft kontinuerliga möten där den ansvariga varit sammankallande. Under styrelsen har flera av sektionens medlemmar engagerat sig i det flertalet utskott som ligger under vissa av styrelsens poster. Genom detta har de bidragit till Maskinteknologsektionens goda anseende och främjat medlemmarna. Utskotten har haft kontinuerliga möten i respektive grupper under året och en gemensam träff kallad Majken som ägde rum i Nykil- scoutstuga på hösten. Utskotten var även med och hjälpte styrelsen i genomförandet av SMART. Styrelsen utformade och genomförde våren 2011 MECKAN som bestod av en rad aktiviteter för sektionens medlemmar. Bland annat en arbetsmarknadsdag och invigning av M-40 monumentet stod på schemat. Dessa utskott var: Festmaskineriet, MPiRE, Studienämnden, Näringslivsutskottet, Marknadsföringsutskottet, www-gruppen, Alumnigruppen, Internationella utskottet, Infoutskottet, Bilgruppen, Valberedningen, AMO-utskottet, samt Kakisarna. Sektionen hade under 2010/ studenter. Samarbete med andra föreningar Sektionsstyrelsen har under året haft ett mycket nära samarbete med andra föreningar, både inom och utanför sektionen. Festmaskineriet och MPiRE har varit representerade med var sin ordinarie ledamot i styrelsen. Detta har varit Festmaskinisten och Generalen. EMMA-föreningen har haft en ständigt adjungerad representant på styrelsens möten och har deltagit vid dessa ett stort antal tillfällen. Embassadörerna har även de haft en ständigt adjungerad plats på styrelsens möten och deltagit vid behov då styrelsen uttryckt önskan om detta. Samarbetet mellan styrelsen och dessa föreningar har varit mycket gott över hela verksamhetsåret och tjänsteutbyte av olika slag har skett ömsesidigt vilket har varit till styrelsens och sektionens stora belåtenhet.

17 De mesta av samarbetena låg i mottagningsperioden då de nya studenterna på sektionens program ankom till Linköping. I samband med sektionsmötena har MPiRE och Festmaskineriet hjälpt till med den efterföljande och väldigt uppskattade puben som hållits i Kårallen. Maten har serverats varm och underhållning har även den alltid varit var högsta klass. Syftet med alla dessa samarbeten har varit att sektionens medlemmar ska få det så bra som möjligt, både i skolan och på fritiden. Utanför sektionen har styrelsen haft samarbeten med andra sektioner vid universitetet, framförallt från den tekniska fakulteten. Det har också funnit ett samarbete med LinTek, som är vår kår och som representerar alla sektioner på den tekniska fakulteten. Detta samarbete diskuterades under året 2010/2011 då LinTek föreslog ett gemensamt medlemskap mellan kåren och Maskinteknologsektionen. I början av dessa samtal var styrelsens uppfattning och ståndpunkt att ett gemensamt medlemskap inte var till fördel för sektionens medlemmar. För att få tyngd i sina åsikter och argument genomförde då styrelsen en undersökning om huruvida Maskinteknologsektionen ska ingå gemensamt medlemskap med LinTek. Denna undersökning skedde i samband med vintermötet och gjordes i 3 omgångar. Den första på diskussionsforumet, den andra på vintermötet och den tredje var en webbaserad undersökning. Resultat finns att se i protokoll från vårmötet 2011, medlemmarna var generellt negativa mot förslaget. Utöver just sakfrågan om gemensamt medlemskap har samarbetet med LinTek varit väldigt gott och sektionen med LinTek ingår hela tiden fler samarbeten. Dessa samarbeten har haft i syfte att vi tillsammans kan påverka mer i frågor som kan vara svåra att få respons på för sektionen ensam. Det har också funnits ett samarbete mellan olika maskinsektioner från andra universitet i Sverige (SMART). Detta gav uttryck vid två tillfällen under verksamhetsåret. Det första tillfället på KTH i Stockholm dit tre representanter från styrelsen skickades. Dessa var Studienämndsordförande Emma Rydén, Ordförande Lisa Bourelius och Vice ordförande Jakob Morelius. För det andra tillfället var skådeplatsen Linköping och värd var Maskinteknologsektionen. Det var ett mycket lyckat arrangemang och styrelsen hade mycket god hjälp av alla utskott och föreningar på sektionen. Syftet med detta samarbete är att utbyta erfarenheter i sektionsarbetet och för att komma på nya idéer samt att få inblick i hur utbildningarna fungerar på andra universitet. Styrets verksamhet Styret har arbetat mycket och nära varandra under året 2010/2011. Viljan att ta på sig uppdrag och att hjälpa varandra har varit enorm och en bidragande orsak till att styrelsen hela tiden kunnat fungera som en grupp med ett gemensamt mål för Maskinteknologsektionen. Viktigt för gruppens dynamik ha varit alla härliga personligheter som funnits i den och utan dessa personligheter hade inte sektionsarbetet varit förtjänt den tid som lagt på det. Vid rodret har Lisa Bourelius stått med en frånvaro på, ett styrelsemöte. Nedan beskrivs vilka huvuduppgifter som styrelsens poster har haft under året. Ordförande Ledamot i MD-nämnden (Nämnden som handhar sektionens alla program)

18 SOFT (Representant för sektionen i ett samarbete mellan LinTek och alla sektioner på den tekniska fakulteten) LinTek (Som adjungerad både på LinTeks styrelsemöten och LinTeks fullmäktiges möten för att föra sektionens talan samt att föra informationen från dessa möten till styrelsen) SMART (Som en av representanterna som träffar sektionsstyrelser från andra universitets maskinprogram) Föra talan inom och utom sektionen Kallat styrelsen till möten Vice ordförande Sektionens styrdokument (Vice ordföranden har ansvarat för att de befintliga dokumenten sektionen har blivit uppdaterade.) Adjungerad MD-nämnden (Nämnden som handhar sektionens alla program) Hjälpt ordföranden (Har ansvarat för mötet då ordförande var frånvarande och också agerat som ett bollplank och en hjälpande hand för ordförande.) Ansvarig för kallelse till sektionsmöten (Har haft ansvaret för att korrekta utlysningar och kallelser till sektionsmötena kommit ut i tid) Sekreterare Kassör Varit ansvarigt för AMO-utskottet Fört protokoll (Har skrivit protokoll under både styrelsens, sektionens och SMARTs möten). Har också sett till så att de blivit justerade och att de förvaras på rätt sätt. Hon har också sett till så att dagordningar funnits tillgängliga till alla mötena. Tagit fram en mojäng (Fick ansvaret att ta fram årets maskinteknologsektionsmojäng, detta år blev det en tygpåse i två färger med sektionens och programmens tryck) Anordnat Maktivas (I år stod Konsert och kongress som lokal, tema var 20-talet och eftersläpp på Flamman). Sett till att sektionens pengar används till rätt saker (Har haft ett övergripande ansvar för att budgeten följts och att pengar lagts på rätt saker) Budget (Har haft ansvar för att budgeten lagts för nästkommande år och att den är korrekt) Bokföring (Har kontinuerligt fört bokföringen samt betalt och skickat fakturor) Utformat ett ekonomiskt reglemente som röstats in i stadgarna. Studienämndsordförande Ledamot i MD-nämnden (Nämnden som handhar sektionens alla program)

19 Utbildningsbevakning (Var ansvarig för att samtliga obligatoriska kurser på sektionens program utvärderades och även valbara kurser) Programplanegruppen (Satt med i PPG för M, DPU och EMM där det tas fram planer för hur programmen ska utformas) Utbildningsutskottet (Har suttit med i utbildningsutskottet som leds av LinTek) SMART (Var sektionens ansvarige i kontakten med SMART) Studienämnden (Har ansvarat för studienämnden som har utfört kursutvärderingarna) Informationschef Kontaktperson (Har arbetat med att samla in och ta emot information utifrån) Informationsspridning (Har publicerat väsentlig information i de olika informationsforum som finns) Sektionens grafiska profil (Har med sitt utskott arbetat med en grafisk profil åt sektionen) Lithanian (Har ansvarat för att Myheterna publiceras) Fotokatalogen (Har framställt en fotokatalog för sektionen) Programtröjor (Har tagit fram årets programtröjor) Marknadsföringsansvarig Programkataloger (Har haft ansvaret för att producera och skicka ut sektionens programkataloger) Köttbullemissionering (Har ansvarat för att sektionens medlemmar åker till sina gamla gymnasieskolor och gör reklam för sektionens program) Gymnasietjejer (Har ansvarat för det åriga besöket av gymnasietjejer för att locka fler tjejer till maskinteknikprogrammet) Utformat och utfört rekryteringsresor för att locka nya studenter till Maskinteknologsektionens program.(pr-resor) Näringslivsansvarig Kontakt med näringslivet (Har varit en kontaktperson för näringslivet in i sektionen och vice versa) Intäkter från näringslivsverksamheten till sektionen (Har arbetat med att få intäkter till sektionen från näringslivet) Sett till att gästföreläsningar, studiebesök och andra event funnits att tillgå

20 Intendent Sektionsbilen (Ansvarade för att sektionen har en bil som fungerar och att den finns tillgänglig för sektionens medlemmar och föreningar, under året köptes en ny bil in då den förra blev påkörd i vallarondellen, inga studenter dog i kollisionen skulle han ha utbrustit ) Sektionsrummen (Har ansvarat för sektionens utrymmen, dessa är stålkulan, embassaden och M-BTet) Ansvarar för försäljningen i embassaden (har ansvarat över kakisarna som sköter försäljningen i embassaden) Nycklar (ansvaret över sektionens nycklar) Webbansvarig Hemsidan (Har sett till att har varit uppdaterad och börjat ett arbete med att förnya sidan) Tagit fram årets julkalender Gjort ett fungerande anmälnings system till sektionen på hemsidan. M-TVn (Har sett till att M-TVn fungerar och visar för sektionens medlemmar väsentliga saker) Alumniansvarig Mentorsprogram (Har haft ansvaret för sektionens mentorskapsprogram, har sammanfört adepter och alumner i par och organiserat allt runt detta) Alumnus (Har gjort om sektionens alumnitidning och publicerat andra numret av denna) Vunnit årets julkalender med alumniutskottet Internationellt ansvarig Utbytesstudier (Har arbetat med att underlätta för medlemmarna att åka på utbytesstudier) Mastersstudenterna (Har varit ansvarig för sektionens del i mottagandet av mastersstudenter) LiU-world cup (Har tillsammans med andra sektioner anordnat en fotbollsturnering) Haft en bakdag där mastersstudenter fått känna på de svenska jultraditionerna Festmaskinist Har varit en länk mellan styret och Festmaskineriet Phadderigeneral Har varit en länk mellan styret och Phadderiet

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-11-14 Tid: 17:15 Plats: R19 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-09-12 Tid: 18:15 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Sara Nilsson, Sonja Troberg,

Läs mer

Alexandra Sterne, Ordförande Har varit på PPG-möte för M och DPU. Har informerat mastersstudenterna om sektionen samt haft möte med Albin.

Alexandra Sterne, Ordförande Har varit på PPG-möte för M och DPU. Har informerat mastersstudenterna om sektionen samt haft möte med Albin. Mötesprotokoll Datum: 2012-08-29 Tid: 18:30 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-02 Tid: 12.15 Plats: P30 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Gustav

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-07 Tid: 17:15 Plats: S2 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Benjamin

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2010-11-01 Tid: 17:15 Plats: C1, C-huset, Campus Valla Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av sekreterare 4. Val

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-16 Tid: 17:15 Plats: A36 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Har pratat med projektledaren för M-YRAN och Frida angående budget för M-YRAN. Ska även träffa Juristgruppen imorgon (24/5).

Har pratat med projektledaren för M-YRAN och Frida angående budget för M-YRAN. Ska även träffa Juristgruppen imorgon (24/5). Mötesprotokoll Datum: 2013-05-23 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande:

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande: Mötesprotokoll Datum: 2015-05-20 Tid: 12:15 Plats: R19 Närvarande: Amund Lindgren, Terese Eriksson, Sophie Sandberg, Viktor Eriksson, Hanna Ericson, Carl Westin, Cecilia Skalk, Simon Berntsson, William

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009 Datum: 2009-11-11 Närvarande 44 personer är närvarande, varav 10 st. tillhör styrelsen och en är adjungerad. För närvarolista se bilaga 1. Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande 3 Val av sekreterare

Läs mer

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 5 1.1 Ordförande... 5 1.2 Vice ordförande... 5

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262 Fastställt under sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Sektionsmöte 5 1.1

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-11 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2013-11-11 Tid: 17:15 Plats: C2 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av justerare tillika

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 20.05 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Therese Haga, studienämndsordförande KTS Nina Alfredsson,

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande:

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande: Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Lövdahl, vice ordförande och rekryteringsansvarig Alice Jensen Kjellberg, vice sekreterare, näringslivs- och

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2014-02-03 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av sekreterare 4. Val av justerare tillika

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH

Maskinsektionen inom TLTH Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: Klockan 12.05 (..), ons 22 januari 2014 Plats: Styrelserummet M-huset Närvarande styrelseledamöter: Henrik Håkansson (ordf.), Robin Hjerén (cafémästare),

Läs mer

TE JN SK AL (ordförandes initialer) (sekreterares initialer) (justeringsmännens initialer)

TE JN SK AL (ordförandes initialer) (sekreterares initialer) (justeringsmännens initialer) Närvarande: Tobias Edström Johannes Nilsson Jacob Samuelsson Simon Kronmar Andreas Lundqvist Elias Olson Jonathan Ohlson Christoffer Gremlin 00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 1 Mötets öppnande Fiona Rolander (ordf styrit) förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Sektionen väljer Josef

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion organisationsnummer 822002-2381 Antagna 140519 Innehåll 1 Ändamål 5 2 Medlemmar 5 2.1 Regler för Medlemskap........................ 5 2.2 Avsägning av medlemskap......................

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP41.

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP41. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Magnus Karlsson, Inspektor Moa Eriksson, Valberedningen Eric

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens vice ordförande Michael Janfjord förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14

Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14 Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14 Förslag på ändringar i stadgarna 1. Definitioner Ändring: Styrelsen föreslår ändring av definitionen sektionsaktiv från Ej förtroendevald

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi

Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi 1. Tolkning och ändringar 1.1 Detta reglemente fastställer arbetsrutiner, ansvarsförhållanden, åsikter, och annat gällande Sektionen för Teknisk Biologi (STB)

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0 Stadgar Datateknologsektionen Organisationsnummer Version: 1.0 Versionshistorik Version Datum Anmärkning Första Andra läsning läsning Ansvarig 0.1 1998-04-07 Första versionen Fredrik Claesson 0.2 1998-04-12

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Efterträdare: Carolina Altenstedt, Emma Tapani

Efterträdare: Carolina Altenstedt, Emma Tapani Logistiksektionens styrelsemöte 2014-11-11 Tid: 17.15 19.20 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen 1 Mötets öppnande Ordförande Jenny Lisshammar förklarade mötet öppnat 2 Fastställande av röstlängd Alla deltagare ropades upp och röstlängden fastställdes

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Styrelsemöte. Studentfiket Campus Norrköping. Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529

Styrelsemöte. Studentfiket Campus Norrköping. Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529 Styrelsemöte Studentfiket Campus Norrköping Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529 Närvarande: Thomas Martinsson, Victor Ivarsson, Dan Helgesson, Niklas Wigertz, Martin Härnwall, Daniel

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS

REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS chrome-extension://bpmcpldpdmajfigpchkicefoigmkfalc/views/qowt.html 1/10 Senast ändrade 2014-12-10 1. Tolkning och ändringar 1.2. Område Detta reglemente

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer