Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte"

Transkript

1 Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande MTS:s ordförande, Erik Helander, valdes till mötesordförande. 3. Val av sekreterare MTS:s sekreterare, Petra Lange, valdes till sekreterare. 4. Val av justerare tillika rösträknare Therese Karlsson Sundqvist och Malin Fredriksson valdes till justerare tillika rösträknare. 5. Mötets behöriga utlysande Kallelsen skickades ut den 10:e oktober, exakt 10 läsdagar innan mötet. Utlysningen skickades ut den 3:e oktober, exakt 5 läsdagar innan kallelsen skickades ut. Mötet beslutades därmed vara behörigen utlyst. 6. Justering av röstlängd Alla närvarande noterades och röstlängden fastställdes till 105 medlemmar. 7. Adjungeringar Niklas Söör, Jakob Pogulis, Fredrik Hylerstedt, samtliga representanter från LinTek, samt Hanna Lindwall Mikiver, adjungerades. 8. Mötets beslutsmässighet Mötet är enligt 5 behörigen utlyst och fler än 30 medlemmar är enligt röstlängden närvarande. Mötet beslutades därmed vara beslutsmässigt. 9. Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställdes utan ändringar. 10. Rapporter och meddelanden Niklas Söör, Jacob Pogulis och Fredrik Hylerstedt berättade vad LinTek arbetar med. De förklarade hur terminstiderna kan komma att ändras och hur anställningsordningen på LiU kommer att ändras. Utöver detta så informerade de om att ett nytt råd för att diskutera grundutbildningarna kommer att tillsättas, och att projekt för att förändra den inre och yttre miljön på skolan ska genomföras. I år fyller LinTek 40 år, vilket kommer att firas med en jubileumsvecka. LARM kommer i år endast bara var en dag, den 31 januari. Snart genomförs en av årets två klimatveckor, där klimat och miljö uppmärksammas. Då det inte är SOF i vår så kommer istället en vårfestival att

2 anordnas i Norrköping, den andra veckan i maj. Denna festival kommer att vara återkommande vartannat år och öppen för alla som studerar vid universitetet Lisa Bourelius och Johanna Axelsson Linder informerade om det nystartade Materiallabbet i A-huset. Materiallabbet är fortfarande under utveckling. I labbet finns ungefär 300 olika materialprover, vilka är indelade i fyra olika kategorier: keramer, naturliga material, metaller och polymerer. Lisa kommer att ta över efter Johanna i vår. Materiallabbet är öppet nästan varje torsdag och än så länge endast för MTSstudenter. Styret visade sin presentationsfilm. Erik Helander, Ordförande Har i uppgift att leda sektionens arbete, föra sektionens och dess studenters talan utåt. Sitter adjungerad i LinTeks styrelse, FuM och även i programnämnden. Har även regelbundna möten med de andra sektionernas sektionsordförande. Emilia Björe-Dahl, Vice Ordförande Har hand om alla styrdokument som till exempel stadgarna och reglementet. Sitter med som suppleant i programnämnden, är adjungerad i FUM samt går på SOFTmöten. Hjälper även ordförande i hans arbete och är hans ersättare vid de tillfällen han inte kan delta. Har två utskott. AMO (Arbetsmiljöombud) och PubM. AMO diskuterar arbetsmiljöfrågor med andra sektioner och arbetar för tillfället med att få MTS diplomerade som Grön Sektion. Sedan PubM blev ett utskott har två stycken pubar anordnats, en efter informationskvällen för ettorna och en förra veckan efter diskussionsforumet. Petra Lange, Sekreterare Skriver protokoll på Styrets möten. Är utöver det ansvarig för att arrangera M-aktivas, en tackfest för sektionens aktiva samt att ta fram årets Mojäng, en rolig pryl som sektionens medlemmar kan köpa. Har i år fått ett utskott under sig, Aktivitetsutskottet. Utskottet anordnar aktiviteter för sektionens medlemmar. Ordnade efter tenta-p en bokbytardag och kommer den 5:e december ordna Julmys i Gasquen. Kristina Lam, Kassör Ansvarar för den övergripande ekonomin för MTS och Embassaden. Sköter den löpande bokföringen, skickar och betalar fakturor. Förvaltar sektionens konton och hjälper resterande styrelseledamöter med ekonomiska frågor. Sätter budget för nästkommande år. Har utvecklat samarbetet mellan MTS, MPiRE och FM kassörerna och strukturerat om arbetet kring den löpande bokföringen. Har även arbetat med att kassörerna i MPiRE och FM ska bli egna firmatecknare för föreningen.

3 Magdalena Smeds, SNOrdf Har huvudansvaret för kursutvärderingarna som MTS gör. Har tre vice SNOrdfar och klassrepresentanter till hjälp. Utvärderar alla obligatoriska kurser i årskurs 1-3. Vid utvärderingen av valbara kurser så får Magdalena hjälp av två profilrepresentanter. Har precis startat ett projekt med att utvärdera kurserna för våra masterprogram. Utskottet utvecklar dessutom en handbok (M-guiden eller Manualen) för de studenter som läser på MTS. I posten ingår det också att sitta med i sektionens programplanegrupper, som arbetar med utveckling och förbättring av programmen. Sitter också med som ordinarie representant för MTS i MD-nämnden, som arbetar med övergripande frågor, samt i LinTeks utbildningsutskott, där alla SNOrdfar träffas tillsammans med LinTeks utbildningsansvariga för att diskutera utbildningsfrågor. Magdalena fick frågan när m-guiden kommer ut. Magdalena svarade att den kommer till nästa nolle-p. Nina Petrén, MaFö Ansvarar för att marknadsföra sektionen gentemot gymnasieelever och har tillsammans med Marknadsföringsutskottet (MafU) fyra huvuduppgifter; anordna två tjejbesök, genomföra fyra PR-resor, ansvara för hem-missioneringen samt ta fram en programkatalog för sektionen. Har sedan i våras utsett ett utskott på nio personer med olika ansvarsområden. Går på TvärMaFö-möten och har, tillsammans med utskottet, skrivit helt nytt material för sökande till den nya hemsidan. MafU har vidare anordnat en info-lunch om hemmissionering, börjat med arbetet kring katalogen, planerat och bjudit in till ett tjejbesök november samt skapat material och skickat ut förfrågningar till gymnasieskolor om en PR-resa november. Linda Gunnarsson, Näringslivsansvarig Anordnar tillsammans med utskottet studiebesök och lunchföreläsningar. Nästa lunchföreläsning är den 8:e november med Scania. Har förnyat avtal med våra sponsorer. Har hittat en ny sponsor till det rum i Kårallen som hette mbtet, vilket nu heter Combitoret. En invigning med tårta är planerad den 10:e november. Har även hittat sponsorer till väskorna som delades ut till ettorna samt en ny sponsor till fotokatalogen. Jacob Gunnefur, InfoChef Ansvarar för att informationen från sektionen och universitetet kommer ut till medlemmarna. Håller på med årets fotokatalog tillsammans med sitt utskott. Ansvarar även för MTS bidrag i Lithanian samt andra tryckrelaterade saker. Har börjat med arbetet att få till ett nyhetsbrev. Tobias Gefors, Webbansvarig Administrerar och bygger nya hemsidan tillsammans med www-gruppen. Håller just nu på och fixar med julkalendern.

4 Cecilia Björsell, Internationellt Ansvarig Är dels en kontaktperson för masterstudenterna och hittar på roliga aktiviteter för dem och dels informerar om utomlandssökningar och är en kontaktperson för de sektionsmedlemmar som just nu befinner sig utomlands. Har till sin hjälp sex personer i sitt utskott (IntU). Under hösten har masterstudenterna tagits emot, fått hjälp med att skaffa Embassadenkonton och IntU har ordnat en grillkväll för dem. En informationsföreläsning om utbytesstudier har hållits och just nu pågår arbetet med att uppdatera Embassadenkartan. Har dragit igång ett språkutbyte, Lacux, tillsammans med I, Y, ESN och ELIN som hålls en gång i veckan, dit alla är välkomna. Framöver planeras bland annat pepparkaksbakning för masterstudenterna och en avskedskväll för de som åker utomlands till våren. Markus Engren, Intendent Är ansvarig för lokalerna som sektionen har till förfogande och m-bilen. Har två utskott till sin hjälp. Bilgruppen för hjälp med m-bilen och Kakisutskottet för hjälp med Embassaden. Har tillsammans med Bilgruppen och den förra intendenten köpt in den nya M-bilen. Ansvarar även för märkesbackesmålningen. Har köpt in utrustning till sektionen, beställt en ny skylt till Combitoret samt fixat ett nytt kylskåp till Embassaden. Andréas Göransson, Alumniansvarig Har som huvuduppgift att hålla kontakt med alla alumner, det vill säga utexaminerade M:are. Detta görs bland annat genom att anordna en alumnidag. Driver en mentorsverksamhet. Har precis haft en introduktionsmiddag för mentorsparen, 4:or som blivit hopparade med alumner som agerar mentorer åt de som snart ska ut i arbetslivet. Ytterligare en ska anordnas i vår. Skriver också en tidning som heter Alumnus vilken skickas ut till alla alumner. Har ett utskott till hjälp. Går även på de event som universitetet anordnar angående alumniverksamhet. Kommande uppgift är att göra reklam för alumninätverket för 5:orna. Helena Eriksson, Festmaskinist FM har anordnat Hemliga Äv(M)tyret, Le Mans och overallsinvigningen. Framöver anordnar FM en tackfest för de som jobbade på Le Mans, planerar en sittning i samarbete med Reflex och PsyKO samt planerar KÖN. Emma Högberg, Phadderigeneral Sedan förra mötet har MPiRE planerat och utfört ett Nolle-P, jobbat på Le Mans, gycklat samt arrangerat höstpuben efter höstmötet. Victor Zetterström, Embassadör, berättade vad Embassadörerna gör. Embassadörerna är anställda av IEI och nyligen har en ny Embassadör anställts. De har precis skaffat nya skärmar i Embassaden. Anna Persson, Ordförande EMMA-föreningen, berättade vad EMMA-föreningen gör. EMMA har hand om overallerna, har ordnat aktiviteter i Nolle-p, har anordnat sykvällar, höstmiddagen, Träna med Emma-tillfälle, bastukväll samt har valt ut EMMA:s valberedning. EMMA kommer anordna PubM 30 november, då det kommer

5 vara ölprovning och jultallrik. EMMA har även samarbete med andra tjejföreningar på universitetet. Emilia Björe-Dahl gick igenom vad Styret hittills gemensamt har gjort under verksamhetsåret. Detta är rekrytering till utskotten, märkesbackesmålning, Nolle-paktiviteter, nominerat valberedningen, informationskväll för ettorna samt hållit i ett diskussionsforum. Nu till helgen anordnas Majken, en hajk för alla MTS:s utskott. 11. Uppföljning av föregående möte, se bilaga 1 Mötesprotokollet från föregående sektionsmöte lades till handlingarna. 12. Information från styrelsen angående medlemskap Emilia Björe-Dahl informerade om medlemskap i sektionen. Att bli medlem i Maskinteknologsektionen är en rätt som alla som läser något av programmen Maskin, DPU, EMM, alternativt något av de två masterprogrammen har. Det är gratis att bli medlem, och man måste uppdatera sitt medlemskap varje år, genom att göra ett aktivt val. Medlem blir man genom att teckna ett Emba-konto, eller uppdatera sitt medlemskap på sektionens hemsida. I år har det varit problem med medlemsanmälan på hemsidan, som Webmaster och www-gruppen jobbar med att lösa. För tillfället rekommenderas att man skickar ett mail till om man vill bli medlem. Som medlem har man rätt att delta på sektionens evenemang, möjlighet att söka förtroendeposter samt tillgång till sektionens lokaler såsom Embassaden och Stålkulan. Medlemskap i sektionen är inte kopplat till medlemskap i LinTek, men Styret rekommenderar att man även blir medlem i LinTek. Kåren arbetar med sådant som sektionen inte hade haft möjlighet att göra på egen hand. Före mötet hade sektionen ett medlemsantal på 80 % (805 st) och ett medlemsantal i LinTek på 61 % (616 st). En fråga om hur många studenter som finns på sektionen ställdes. Erik Helander svarade att det finns 1006 studenter på sektionen, varav 805 är medlemmar. 13. Val av förtroendeposter, se bilaga 2 Valberedningens ordförande, Charlotta Läckström, presenterade nomineringen av Phadderigeneral, Sebastian Andersson. Sebastian Andersson kom fram för att presentera sig och svara på frågor. Mötet beslutade att välja Sebastian Andersson till nästa års Phadderigeneral, enligt bilaga 2. Linda Gunnarsson och Nina Petrén presenterade nomineringarna till Valberedningen. De nominerade fick komma fram och visa upp sig samt svara på frågor. Mötet beslutade att välja Valberedningen enligt bilaga 2.

6 14. Verksamhetsåret 10/11, se bilaga 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 Lisa Bourelius, sektionens ordförande 10/11 presenterade kortfattat verksamhetsberättelsen. Nytt för året var SMART, Majken och Meckan. Elin Bergqvist, sektionens kassör 10/11, presenterade det ekonomiska resultatet för föregående verksamhetsår. Jonas Larsson, Phadderigeneral 10/11 erbjöd att svara på frågor gällande föregående verksamhetsår. Anna Persson, kassör i MPiRE 10/11 presenterade det ekonomiska resultatet för föregående verksamhetsår. Emilia Björe-Dahl, Sponsansvarig FM 10/11 beskrev kortfattat föregående verksamhetsår och erbjöd att svara på frågor gällande föregående verksamhetsår. Sofia Wikberg, kassör i FM 10/11 presenterade det ekonomiska resultatet för föregående verksamhetsår. Emilia Björe-Dahl läste upp revisionsberättelsen enligt bilaga 3.8 som föreslog att respektive styrelse beviljas ansvarsfrihet. Mötet beslutade att ge styrelserna för Maskinteknologsektionen, MPiRE och FM ansvarsfrihet för verksamhetsåret 10/ Kostnadsersättningar, se bilaga 4 Emilia Björe-Dahl läste upp förslaget om ändring för kostnadsersättningarna enligt bilaga 4. Mötet beslutade att godta förslaget i sin helhet. 16. Ekonomi Kristina Lam, kassör Styret 11/12, redogjorde för sektionens och Embassadens ekonomi. Kristina har omstrukturerat mycket och hade således inget dokument att visa upp. Hon har bokfört fram till idag. Det som skiljer sig från budgeten är att Studienämndsutskottet har fått mer pengar, sektionsmärken som inte var budgeterat har köpts in, diverse saker har köpts in till Combitoret, samt att väskorna till ettorna och sektionsaktiva-tröjor var inte budgeterade för. Det finns gott om likvida medel. Helena Eriksson, Festmaskinist 11/12, redogjorde för FM:s ekonomi. Ricard Enquist, kassör MPiRE 11/12, hade inget konkret att presentar då han inte har kunnat bokföra något. Ingen katastrof med ekonomin är att vänta. FM visade sin presentationsfilm. 17. Motion till stadgeändring, andra läsningen, se bilaga 5 Emilia Björe-Dahl presenterade motionen gällande redaktionella ändringar enligt bilaga 5 som lästes för andra gången. Mötet beslutade att genomföra stadgeändringen enligt förslag.

7 18. Proposition till stadgeändring, se bilaga 6 Emilia Björe-Dahl presenterade stadgeändringen enligt bilaga 6. Mötet beslutade att genomföra stadgeändringen enligt förslag. 19. Proposition till stadgeändring, se bilaga 7 Emilia Björe-Dahl presenterade stadgeändringen enligt bilaga 7. Mötet beslutade att genomföra stadgeändringen enligt förslag. 20. Proposition angående kapitalförsäkring, se bilaga 8 Kristina Lam berättade närmare vad propositionen innebär. Mötet beslutade att bifalla propositionen. 21. Proposition angående medlemskap i LiU Store, se bilaga 9 Erik Helander läste upp propositionen. Mötet beslutade att MTS ska ansöka om att bli medlem i LiU Store enligt förslag. 22. Övriga frågor 22.1 Varför får inte de andra medlemmarna i sektionen väskor? Erik Helander förklarade vad tanken kring väskorna var och meddelade att en diskussion kring huruvida det ska beställas in fler väskor kommer att tas i framtiden. 23. Nästa möte Nästa möte är vintermötet, som kommer hållas innan den 20 februari. 24. Mötets avslutande Erik Helander förklarade mötet avslutat.

8 Petra Lange Erik Helander Sekreterare Ordförande Therese Karlsson-Sundqvist, Malin Fredriksson Justeringsperson Justeringsperson

9 Närvarolista, Maskinteknologsektionens Höstmöte, Ellen Hammargren Agnes Schönfeldt Emma Rydén Albin Mannerfelt Emil Klinga Alexandra Andersson Emilia Björe-Dahl Andréas Göransson Emilia Lindberg Andreas Haglund Emma Högberg Anna Lindahl Erik Eneroth Anna Nilsson Erik Helander Anna Persson Evelina Störe Anna Ramström Filip Celander Anni Ulfendahl Fredrik Hedström Anton Östlund Fredrik Löwgren Astrid Johansson Gustaf Sjöstrand Axel Endoff Hanna Skoglund Beatrice Berg Helena Eriksson Björn Norman Henrik Jansson Camilla Blomberg Ida Jonsson Carl Rabenius Ida Karlson Cecilia Björsell Ida Svensson Cecilia Jaunviksna Isac Strömberg Charlotta Läckström Jacob Gunnefur Clara Sonesson Jennie Bengtsson Daniel Krainer David Bragmark Denise Arro Elena Jönsson Elin Bergkvist Elin Larsson Jenny Strömberg Jesper Kalldin Joakim Jennsjö Joakim Jorborn Johan Jarvenhag Johan Nordin

10 Johan Norrsell Johan Stromback Johanna Axelsson Linder Jonas Larsson Josefine Strömsrud Julia Jakobsson Karin Källmar Klara Renholm Kristina Bradley Kristina Lam Lina Larsson Lina Larsson Linda Gunnarsson Linnéa Bergman Linnea Karlsson Linnéa Wessman Lisa Bourelius Lisa Sandström Louise Lindberg Magdalena Smeds Mahan Khoshnevis Malin Fredriksson Marcus Lundmark Maria Jansson Maria Jansson Markus Engren Markus Karjalainen Markus Vilhelmsson Martin Leskovel Martin Nilsson Mattias Brischetto Mattias Lokgård Mikael Bengtsson Mikael Ollesson Mikaela Granberg Lomyr Mikaela Sjöqvist Nina Petrén Petra Lange Petter Zetterström Robin Carlsson Robin Larsson Sara Nilsson Sebastian Andersson Sofia Wikberg Sonja Henriksson Svante Löthgren Therese Karlsson Sundqvist Tobias Gefors Viktor Lundin Viktor Zetterström

11 Bilaga 1 Uppföljning av föregående möte Föregående möte ägde rum den 28 mars 2011 Protokoll finns anslaget på: Organisation Stadgar, Reglemente & Protokoll Vårmöte Styret 11/12 genom Emilia Björe-Dahl Vice Ordförande

12 Bilaga 2 Val av förtroendeposter Beslutsförslag: Valberedningen föreslår Att Sebastian Andersson (M4) väljs till Maskinteknologsektionens Phadderigeneral 11/12 Beslutsförslag: Styret föreslår Att Lisa Frisk Johan Karlsson Johannes af Rolén Ellen Hammargren Martin Nilsson Alexandra Andersson Mikael Bengtsson Sebastian Andersson Magdalena Smeds (DPU2, Valberedningens ordförande) (M3) (M3) (DPU4) (EMM2) (EMM1) (M2, representant från Festmaskineriet) (M4, representant från MPiRE) (M2, representant från Styret)

13 väljs till Maskinteknologsektionens Valberedning 11/12

14 Bilaga 3.1 Verksamhetsberättelse 2010/2011 Verksamhetsberättelse För Maskinteknologsektionen 2010/

15 Allmänt om föreningen Maskinteknologsektionen (MTS) är en förening för alla de som studerar på något av de utbildningsprogram som sektionen representerar. Det är civilingenjörsprogrammen Maskinteknik, Design & Produktutveckling samt Energi Miljö Management på LiTH. I sektionen ingår även de två masterprogrammen Master in Energy and Environmental Engineering och Master in Mechanical Engineering. MTS arbetar för att medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt av sin utbildning både studiemässigt och studiesocialt. För att utbildningarna ska hålla en så hög kvalité som möjligt studiebevakas alla obligatoriska kurser som medlemmarna läser, sektionen tillhandhåller även lokaler för att underlätta studierna. För att medlemmarna ska ha ett rikt studiesocialt liv anordnas en rad olika aktiviteter, både på och utanför skolan. En ytterligare del av arbetet som medlemmarna får ta del av är det arbete som är riktat mot näringslivet, det anordnas en rad studiebesök och gästföreläsningar där det går utmärkt att skapa kontakter samt att se hur det ser ut i det kommande arbetslivet. Sektionsmötet Sektionsmötet är Maskinteknologsektionens högsta beslutande organ där varje medlem äger en röst. Sektionsmötet har under året sammanträtt vid tre tillfällen med gott deltagande vid samtliga tillfällen. Höstmötet den 1 november 2010 Vintermötet den 14 februari 2011 Vårmötet den 28 mars 2011 Protokoll från samtliga sektionsmöten finns justerade på Embassadens hemsida. Diskussionsforum Inför varje sektionsmöte har ett diskussionsforum hållit för att kunna lyfta fram och få fler medlemmars syn på punkter som varit aktuella på sektionen. Styrelsen I tiden mellan sektionsmötena är det sektionens styrelse som ömt vårdar sektionen och dess intressen samt sköter det fortlöpande arbetet från sin borg, mbtet. Styrelsen 2010/2011 bestod av: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studienämndsordförande Lisa Bourelius Jakob Morelius Anna Ramström Elin Bergkvist Emma Rydén

16 Informationschef Marknadsföringsansvarig Näringslivsansvarig Intendent Webbansvarig Alumniansvarig Internationellt ansvarig Festmaskinerist Phadderigeneral Fredrik Löwgren Anton Gullbrandson Elin Vallgårda Simon Karlsson Andreas Syberg Svante Löthgren Gabriella Ahlbert Niklas Ek Jonas Larsson/Emma Högberg Firmatecknare har varit Lisa Bourelius och Elin Bergkvist. Styrelsen har under verksamhetsåret haft kontinuerliga möten, under terminerna har det varit veckomöten med som mest en veckas mellanrum. Även utskotten har haft kontinuerliga möten där den ansvariga varit sammankallande. Under styrelsen har flera av sektionens medlemmar engagerat sig i det flertalet utskott som ligger under vissa av styrelsens poster. Genom detta har de bidragit till Maskinteknologsektionens goda anseende och främjat medlemmarna. Utskotten har haft kontinuerliga möten i respektive grupper under året och en gemensam träff kallad Majken som ägde rum i Nykil- scoutstuga på hösten. Utskotten var även med och hjälpte styrelsen i genomförandet av SMART. Styrelsen utformade och genomförde våren 2011 MECKAN som bestod av en rad aktiviteter för sektionens medlemmar. Bland annat en arbetsmarknadsdag och invigning av M-40 monumentet stod på schemat. Dessa utskott var: Festmaskineriet, MPiRE, Studienämnden, Näringslivsutskottet, Marknadsföringsutskottet, www-gruppen, Alumnigruppen, Internationella utskottet, Infoutskottet, Bilgruppen, Valberedningen, AMO-utskottet, samt Kakisarna. Sektionen hade under 2010/ studenter. Samarbete med andra föreningar Sektionsstyrelsen har under året haft ett mycket nära samarbete med andra föreningar, både inom och utanför sektionen. Festmaskineriet och MPiRE har varit representerade med var sin ordinarie ledamot i styrelsen. Detta har varit Festmaskinisten och Generalen. EMMA-föreningen har haft en ständigt adjungerad representant på styrelsens möten och har deltagit vid dessa ett stort antal tillfällen. Embassadörerna har även de haft en ständigt adjungerad plats på styrelsens möten och deltagit vid behov då styrelsen uttryckt önskan om detta. Samarbetet mellan styrelsen och dessa föreningar har varit mycket gott över hela verksamhetsåret och tjänsteutbyte av olika slag har skett ömsesidigt vilket har varit till styrelsens och sektionens stora belåtenhet.

17 De mesta av samarbetena låg i mottagningsperioden då de nya studenterna på sektionens program ankom till Linköping. I samband med sektionsmötena har MPiRE och Festmaskineriet hjälpt till med den efterföljande och väldigt uppskattade puben som hållits i Kårallen. Maten har serverats varm och underhållning har även den alltid varit var högsta klass. Syftet med alla dessa samarbeten har varit att sektionens medlemmar ska få det så bra som möjligt, både i skolan och på fritiden. Utanför sektionen har styrelsen haft samarbeten med andra sektioner vid universitetet, framförallt från den tekniska fakulteten. Det har också funnit ett samarbete med LinTek, som är vår kår och som representerar alla sektioner på den tekniska fakulteten. Detta samarbete diskuterades under året 2010/2011 då LinTek föreslog ett gemensamt medlemskap mellan kåren och Maskinteknologsektionen. I början av dessa samtal var styrelsens uppfattning och ståndpunkt att ett gemensamt medlemskap inte var till fördel för sektionens medlemmar. För att få tyngd i sina åsikter och argument genomförde då styrelsen en undersökning om huruvida Maskinteknologsektionen ska ingå gemensamt medlemskap med LinTek. Denna undersökning skedde i samband med vintermötet och gjordes i 3 omgångar. Den första på diskussionsforumet, den andra på vintermötet och den tredje var en webbaserad undersökning. Resultat finns att se i protokoll från vårmötet 2011, medlemmarna var generellt negativa mot förslaget. Utöver just sakfrågan om gemensamt medlemskap har samarbetet med LinTek varit väldigt gott och sektionen med LinTek ingår hela tiden fler samarbeten. Dessa samarbeten har haft i syfte att vi tillsammans kan påverka mer i frågor som kan vara svåra att få respons på för sektionen ensam. Det har också funnits ett samarbete mellan olika maskinsektioner från andra universitet i Sverige (SMART). Detta gav uttryck vid två tillfällen under verksamhetsåret. Det första tillfället på KTH i Stockholm dit tre representanter från styrelsen skickades. Dessa var Studienämndsordförande Emma Rydén, Ordförande Lisa Bourelius och Vice ordförande Jakob Morelius. För det andra tillfället var skådeplatsen Linköping och värd var Maskinteknologsektionen. Det var ett mycket lyckat arrangemang och styrelsen hade mycket god hjälp av alla utskott och föreningar på sektionen. Syftet med detta samarbete är att utbyta erfarenheter i sektionsarbetet och för att komma på nya idéer samt att få inblick i hur utbildningarna fungerar på andra universitet. Styrets verksamhet Styret har arbetat mycket och nära varandra under året 2010/2011. Viljan att ta på sig uppdrag och att hjälpa varandra har varit enorm och en bidragande orsak till att styrelsen hela tiden kunnat fungera som en grupp med ett gemensamt mål för Maskinteknologsektionen. Viktigt för gruppens dynamik ha varit alla härliga personligheter som funnits i den och utan dessa personligheter hade inte sektionsarbetet varit förtjänt den tid som lagt på det. Vid rodret har Lisa Bourelius stått med en frånvaro på, ett styrelsemöte. Nedan beskrivs vilka huvuduppgifter som styrelsens poster har haft under året. Ordförande Ledamot i MD-nämnden (Nämnden som handhar sektionens alla program)

18 SOFT (Representant för sektionen i ett samarbete mellan LinTek och alla sektioner på den tekniska fakulteten) LinTek (Som adjungerad både på LinTeks styrelsemöten och LinTeks fullmäktiges möten för att föra sektionens talan samt att föra informationen från dessa möten till styrelsen) SMART (Som en av representanterna som träffar sektionsstyrelser från andra universitets maskinprogram) Föra talan inom och utom sektionen Kallat styrelsen till möten Vice ordförande Sektionens styrdokument (Vice ordföranden har ansvarat för att de befintliga dokumenten sektionen har blivit uppdaterade.) Adjungerad MD-nämnden (Nämnden som handhar sektionens alla program) Hjälpt ordföranden (Har ansvarat för mötet då ordförande var frånvarande och också agerat som ett bollplank och en hjälpande hand för ordförande.) Ansvarig för kallelse till sektionsmöten (Har haft ansvaret för att korrekta utlysningar och kallelser till sektionsmötena kommit ut i tid) Sekreterare Kassör Varit ansvarigt för AMO-utskottet Fört protokoll (Har skrivit protokoll under både styrelsens, sektionens och SMARTs möten). Har också sett till så att de blivit justerade och att de förvaras på rätt sätt. Hon har också sett till så att dagordningar funnits tillgängliga till alla mötena. Tagit fram en mojäng (Fick ansvaret att ta fram årets maskinteknologsektionsmojäng, detta år blev det en tygpåse i två färger med sektionens och programmens tryck) Anordnat Maktivas (I år stod Konsert och kongress som lokal, tema var 20-talet och eftersläpp på Flamman). Sett till att sektionens pengar används till rätt saker (Har haft ett övergripande ansvar för att budgeten följts och att pengar lagts på rätt saker) Budget (Har haft ansvar för att budgeten lagts för nästkommande år och att den är korrekt) Bokföring (Har kontinuerligt fört bokföringen samt betalt och skickat fakturor) Utformat ett ekonomiskt reglemente som röstats in i stadgarna. Studienämndsordförande Ledamot i MD-nämnden (Nämnden som handhar sektionens alla program)

19 Utbildningsbevakning (Var ansvarig för att samtliga obligatoriska kurser på sektionens program utvärderades och även valbara kurser) Programplanegruppen (Satt med i PPG för M, DPU och EMM där det tas fram planer för hur programmen ska utformas) Utbildningsutskottet (Har suttit med i utbildningsutskottet som leds av LinTek) SMART (Var sektionens ansvarige i kontakten med SMART) Studienämnden (Har ansvarat för studienämnden som har utfört kursutvärderingarna) Informationschef Kontaktperson (Har arbetat med att samla in och ta emot information utifrån) Informationsspridning (Har publicerat väsentlig information i de olika informationsforum som finns) Sektionens grafiska profil (Har med sitt utskott arbetat med en grafisk profil åt sektionen) Lithanian (Har ansvarat för att Myheterna publiceras) Fotokatalogen (Har framställt en fotokatalog för sektionen) Programtröjor (Har tagit fram årets programtröjor) Marknadsföringsansvarig Programkataloger (Har haft ansvaret för att producera och skicka ut sektionens programkataloger) Köttbullemissionering (Har ansvarat för att sektionens medlemmar åker till sina gamla gymnasieskolor och gör reklam för sektionens program) Gymnasietjejer (Har ansvarat för det åriga besöket av gymnasietjejer för att locka fler tjejer till maskinteknikprogrammet) Utformat och utfört rekryteringsresor för att locka nya studenter till Maskinteknologsektionens program.(pr-resor) Näringslivsansvarig Kontakt med näringslivet (Har varit en kontaktperson för näringslivet in i sektionen och vice versa) Intäkter från näringslivsverksamheten till sektionen (Har arbetat med att få intäkter till sektionen från näringslivet) Sett till att gästföreläsningar, studiebesök och andra event funnits att tillgå

20 Intendent Sektionsbilen (Ansvarade för att sektionen har en bil som fungerar och att den finns tillgänglig för sektionens medlemmar och föreningar, under året köptes en ny bil in då den förra blev påkörd i vallarondellen, inga studenter dog i kollisionen skulle han ha utbrustit ) Sektionsrummen (Har ansvarat för sektionens utrymmen, dessa är stålkulan, embassaden och M-BTet) Ansvarar för försäljningen i embassaden (har ansvarat över kakisarna som sköter försäljningen i embassaden) Nycklar (ansvaret över sektionens nycklar) Webbansvarig Hemsidan (Har sett till att har varit uppdaterad och börjat ett arbete med att förnya sidan) Tagit fram årets julkalender Gjort ett fungerande anmälnings system till sektionen på hemsidan. M-TVn (Har sett till att M-TVn fungerar och visar för sektionens medlemmar väsentliga saker) Alumniansvarig Mentorsprogram (Har haft ansvaret för sektionens mentorskapsprogram, har sammanfört adepter och alumner i par och organiserat allt runt detta) Alumnus (Har gjort om sektionens alumnitidning och publicerat andra numret av denna) Vunnit årets julkalender med alumniutskottet Internationellt ansvarig Utbytesstudier (Har arbetat med att underlätta för medlemmarna att åka på utbytesstudier) Mastersstudenterna (Har varit ansvarig för sektionens del i mottagandet av mastersstudenter) LiU-world cup (Har tillsammans med andra sektioner anordnat en fotbollsturnering) Haft en bakdag där mastersstudenter fått känna på de svenska jultraditionerna Festmaskinist Har varit en länk mellan styret och Festmaskineriet Phadderigeneral Har varit en länk mellan styret och Phadderiet

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 Kallelse till vårmötet 2015 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 Kallelse till vårmötet 2014 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Plats: H1, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 2014-09-04 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: Måndagen den 6 oktober, klockan

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 02 27, HB3 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande.

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014 - sektionens Verksamhetsberättelse 2014 Författare: SFINX styrelsemedlemmar under 2014. Innehållsförteckning Inledning Ord till nästa års verksamhet Ledning och samordning Styrelsen Revisorer Valberedningen

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Årsmöteshandling 2012

Årsmöteshandling 2012 Årsmöteshandling 2012 Dagordning för årsmöte Kalmar Ekonomistuderandes Sällskap Datum: 2012-02-27 Tid: 12:00 Plats: Ekonomihögskolan, Ny209K Ärende Föredragande Beslut/Åtgärd 1. Årsmötets öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Sidan 2 Bilaga 1 Styret informerar Ordförande Kristin Jonsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följandegjorts: Styrelsemöte Närvarat och varit mötesordförande

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer