Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013"

Transkript

1 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013

2 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studienämndsordförande Informationschef Marknadsföringsansvarig Näringslivsansvarig Intendent Webmaster Festmaskinist Phadderigeneral Alumniansvarig Internationellt ansvarig UTSKOTT STUDIENÄMNDEN Uppgift Sammansättning Studienämndsordförande Vice studienämndsordföranden Vice studienämndsordförande-m Vice studienämndsordförande-dpu Vice studienämndsordförande-emm Informationsansvarig Profilansvarig Klassrepresentant FESTMASKINERIET Festmaskinist Kassör Stallchef Tryck-&Biljettansvarig och Biljett-&Tryckansvarig Mat-&Sittningsansvarig Öl-&Baransvarig Sponsoransvarig Ljud-&Ljusansvarig Webb-&Infoansvarig Byggansvarig Gyckel-&Personalansvarig PHADDERIET... 13

3 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/ Generalen Kassör Sponsoransvarig Tryckansvarig Informationsansvarig Mat & sittning Öl-& Dryckansvarig Fusknolle -/ nolleuppdragsansvarig Appearance Överphadder Intendent INTENDENTUR Bilen INKÖPSPOLICY EKONOMISKT REGLEMENTE Syfte Budget Firmatecknare och teckningsrätt Tillgångar Avskrivningsplan Bokslut Placeringspolicy Äskningar från nämnden Revision Fördelning av kapital Fonder Bilfond Jubileum 5 och 10 år Inventarier MTS Inventarier Embassaden Evenemangsfonden Äskningsregler Frågor BILAGA 1- ÄSKNINGSFORMULÄR... 21

4 Förkortningar Förkortning IEI LinTek LiTH PPG MaFU MTS NMT SMART TFK PMD UU FuM Förklaring Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings teknologers studentkår Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Programplanegrupp LinTeks marknadsföringsutskott Maskinteknologsektionen Nordens maskinteknologer Sveriges maskinrelaterade teknologer Tekniska fakultetens kansli Programnämnden för Maskinteknik och Design LinTeks utbildningsutskott LinTeks fullmäktige

5 1 Sektionsstyrelsen Förutom det som stadgats har sektionsstyrelsen följande uppgifter: 1.1 Ordförande - Hålla kontakten med övriga sektioner, universitetet och LinTek. - Ansvara för att tillsätta två representanter förutom Studienämndsordförande i PMD. - Bjuda vice ordförande på mycket sprit på M-aktivas. 1.2 Vice ordförande - Ansvara för att ett reglemente för nästkommande verksamhetsår utarbetas. - Handa måldokument för Styrets långsiktiga arbete. - Ansvara för att en verksamhetsplan för Styret inför nästkommande verksamhetsår utarbetas. - Ansvara för att en verksamhetsberättelse sammanställs i tid. - Tillse att de förtroendevalda i Styret, FM och MPiRE tar del av stadgar och reglemente. - Deltaga vid FuM-möten som representant för MTS. - Utse två arbetsmiljöombud på sektionen som har huvudansvaret för arbetsmiljö- och miljöfrågor och som rapporterar till vice ordförande om det pågående arbetet. - Ansvarar för att AMO förnyar Maskinteknologsektionens diplomering till Grön sektion samt att sektionens föreningar och utskott är införstådda i vad det innebär - Tillsätta och vara ansvarig för PubM. - Se till att ordföranden är på mycket bra humör! - Bjuda ordföranden på mera sprit på M-aktivas.

6 1.3 Sekreterare - Tillse att mötesprotokoll justeras och blir tillgängliga för medlemmarna. - Hålla ordning i arkivet tillsammans med intendenten. - Ansvara för att M-aktivas, en episk fest för de aktiva inom sektionen, ordnas. - Att assistera ordförande vid sammankallande av styrelsemöten. - Att ta fram och distribuera sektionsmojängen. - Tillsätta och vara ansvarig för AktU. - Vara glad och trevlig! 1.4 Kassör - Kontinuerligt informera Styret om MTS och Embassadens ekonomiska läge. - Kontinuerligt övervaka MTS och Embassadens ekonomiska resultat och arbeta för att budgeterat resultat uppnås. - Ansvara för att MTS och Embassadens tillgångar gagnar Maskinteknologsektionens medlemmar. - Ansvara för att tillsammans med berörd Styrelsemedlem upprätta postspecifika budgetar. - Kontinuerligt betala och skicka fakturor, samt hantera kontantanta medel. - Kontinuerligt föra bok över MTS och Embassadens intäkter och kostnader. - Tillsammans med intendenten arbeta med ekonomin kring försäljningen av M- prylar och Embassadens pentry samt uthyrning av M-bilen. - Redovisa resultatrapport för MTS och Embassaden vid ordinarie sektionsmöten. - Upprätta budget för MTS och Embassaden inför nästkommande verksamhetsår till vårmötet. - Upprätthålla god kommunikation med sektionens revisorer och kassörer i FM och MPiRE. - Tillsammans med Sekreteraren, InfoC och Näringslivsansvarig äta pannkakor på torsdagar. 1.5 Studienämndsordförande - Ansvara för arbetet i studienämnden. - Har yttersta ansvaret för MTS åtagande om utbildningsbevakning gentemot LinTek. - Hålla kontakt med övriga studienämndsordföranden. - Representera sektionen i PMD. - Studentrepresentant i PPG-M, MEC Master. - Studentrepresentant i PPG-DPU. - Studentrepresentant i PPG-EMM, ENV Master. - Representera MTS i UU. - Att i ovanstående uppgifter vara så pass förberedd att denne på bästa sätt kan diskutera och fatta beslut å MTS vägnar. - Att göra nödvändig information från ovanstående uppdrag tillgänglig för MTSs styrelse och medlemmar. - Att tillsätta de icke förtroendevalda posterna i studienämnden och sammankalla studienämnden till eventuella möten.

7 - Att se till att ovanstående funktioner introduceras i deras respektive arbetsuppgifter. - Ansvara för att Manualen blir uppdaterad, tryckt och utdelad. - MTSs kontaktperson och representant på SMART. - Ansvara för anordnandet av SMART när LiTH ska stå som värd. - Ansvara för MTS:s nominering till Gyllene Moroten. 1.6 Informationschef - Handha Maskinteknologsektionens informationsverksamhet gentemot medlemmarna. - Ansvara för att Maskinteknologsektionens fotokatalog blir gjord och distribuerad. - Ansvara för att MTS:s sidor i en eventuell kårtidning såsom Lithanian blir gjorda. - Ansvara för att ett straffregister över sektionsstyrelsen sammanställs i verksamhetsårets inledning och distribueras till andra styrelser m fl. - Ansvara för utseendet på hemsidan i samarbete med webmaster. - Ansvara för att en sektions- och/eller programtröja blir gjord. - Tillsätta, ett eventuellt informationsutskotts samt leda dess arbete. - Ansvara för det som visas på M-tvn tillsammans med webmaster. - Ansvara för arbetet med sektionens grafiska profil samt se till att användningen av denna sker enligt dess manual. - Berätta en rolig historia på M-aktivas. 1.7 Marknadsföringsansvarig - Hålla kontakten med TFK, hålla sig underrättad om den delen på TFK som berör marknadsföring. - Tillse att sektionens studenter reser till sitt gamla gymnasium och informerar om de program som sektionen representerar, s.k. köttbullemissionering. - Hålla sig väl informerad om de program som sektionen representerar generellt för att kunna informera om utbildningen. - Tillse att sektionskatalogen kontinuerligt revideras och årligen delas ut till gymnasister i samråd med PMD. - Deltaga i TvärMafU, samarbetsorgan mellan de olika sektionerna. - Tillsätta ett marknadsföringsutskott samt leda och övervaka dess arbete. 1.8 Näringslivsansvarig - Ansvara för sektionens kontakter med näringslivet. - Ansvara för sektionens marknadsföring av de program som sektionen representerar mot näringslivet. - Tillsätta ett näringslivssutskott samt leda och övervaka dess arbete. - Vara bemötlig mot sektionens sponsorer vid evenemang som LARM - Deltaga i TvärNärA, samarbete mellan de olika sektionernas näringslivsansvariga under ledning av LinTek. - Se till att en casegrupp finns på Maskinteknologsektionen under namnet Casegruppen, vara denna behjälplig vid företagskontakter och underlätta dess arbete.

8 1.9 Intendent - Ansvara för förrådet i A-huset, samt lokalerna Combitoret, Embassaden och Stålkulan. - Tillse att det löpande kontorsarbetet kan ske utan hinder. - Ansvara för inköp av materiel till sektionen. - Ansvara för att sektionens märken i märkesbacken målas innan nolle-p. - Ansvara för sektionsbilen alternativt tillsätta ett bilutskott som sköter detta. - Ansvara för försäkringsskyddet genom att se till att sektionens verksamhet och inventarier är fullgott försäkrade hos anlitat försäkringsbolag, samt uppdatera inventarielistan när behov uppstår eller minst en gång per läsår. - Tillsätta och ansvara för kakisarna, som sköter försäljningen i Embassadens pentry. - Ansvarar för att tillräckligt material finns för att Styret ska ha koll på det ekonomiska läget i Embassaden. - Ansvara för nycklar till sektionens utrymmen Webmaster - Sköta om uppdatering och underhåll av sektionens hemsidor. - Sköta om underhåll och service av datorn i Combitoret. - Tillsätta, leda och övervaka ett eventuellt webbutskotts arbete. - Ansvara för MTVn tillsammans med informationschefen Festmaskinist - Ansvara för att FestMaskineriets medlemmar genomgår en festeristutbildning. - Ansvara för att FestMaskineriets verksamhetsberättelse upprättas. - Leda FestMaskineriets arbete och fungera som FestMaskineriets ordförande vid möten. - Representera FestMaskineriet i FF, Förenade Festerier, och där utbyta information om kommande aktiviteter. - Informera sektionsstyrelsen om FestMaskineriets aktiviteter och planer. Festmaskinisten förbehålls rätten att däcka på valfri festerifest, om han eller hon så önskar/blir önskad Phadderigeneral - Ansvara för att Phadderiets medlemmar genomgår en phadderistutbildning. - Ansvara för att Phadderiets verksamhetsberättelse upprättas. - Leda MPiRE:s arbete och fungera som Phadderiets ordförande vid möten. - Informera sektionsstyrelsen om Phadderiets aktiviteter och planer. - Representera Phadderiet vid generalsmöten och där utbyta information om kommande aktiviteter Alumniansvarig - Att marknadsföra alumniföreningen gentemot sektionens medlemmar och alumner.

9 - Administrera och marknadsföra alumninätverket å MTS vägnar. - Ansvara för att en gång om året producera en alumnitidskrift samt tillgodose att denna skickas ut till alla alumner. - Sköta mottagandet av sektionens alumner i samband med alumnidagar, samt att minst en gång om året anordna en dag för sektionens alumner. - Ansvara för att sektionens mentorsverksamhet fungerar. - Tillsätta ett alumniutskott samt leda och övervaka dess arbete. - Gå på av LiU Alumni anordnade event och möten Internationellt ansvarig - Att marknadsföra och informera om utlandsstudier gentemot sektionens medlemmar. - Att verka som kontaktperson för de MTS-studenter som befinner sig utomlands. - Att verka som kontaktperson för de studenter som läser på sektionens två masterprogram Mechanical Engineering och Energy and Environmental Engineering. - Se till att information finns tillgänglig på engelska. - Att arrangera och medverka i aktiviteter som riktar sig till sektionens masterstudenter, bland annat LiU World Cup och mottagningen. - Tillse att information om utlandsstudier på sektionens hemsida kontinuerligt revideras. - Tillsätta det internationella utskottet samt leda och övervaka dess arbete. - Hjälpa sektionens medlemmar att bli faddrar till masterstudenter. - Att medverka i de råd och samarbeten som är av relevans för internationella studier. 2 Utskott Varje styrelsemedlem har rätt att inför styrelsen föreslå tillsättandet av ett eget utskott. Utskottets syfte och storlek fastställs av respektive styrelsemedlem i samråd med resten av Styret. Det åligger den styrelsemedlem som ska tillsätta ett utskott att informera sektionens medlemmar om möjligheten att söka platser i utskottet. 3 Studienämnden 3.1 Uppgift Studienämnden har till uppgift att: - Representera MTS:s medlemmar i frågor rörande utbildning. - Representera MTS i PMD, PPG och UU. - Att se till att samtliga programobligatoriska kurser inom MTS utvärderas. - Att se till att samtliga klasser inom MTS som läser programobligatoriska kurser ges möjlighet att representeras på utvärderingsmöten. - Aktivt verka för att utveckla de kurser som MTSs medlemmar läser. - Genomföra MTSs åtagande om utbildningsbevakning gentemot LinTek

10 3.2 Sammansättning Studienämnden består av: - Studienämndsordförande. - Vice studienämndsordförande M. - Vice studienämndsordförande DPU. - Vice studienämndsordförande EMM. - Två klassrepresentanter från varje klass som under aktuellt läsår läser programobligatoriska kurser på något program under MTS. - Profilansvarig. - Informationsansvarig. 3.3 Studienämndsordförande - Se Vice studienämndsordföranden Sektionens vice studienämndsordförande delar gemensamt ansvaret: - Att kalla till eventuella möten med klassrepresentanterna utanför kursutvärderingarna. - Att ansvara för att utvärdering sker av de obligatoriska kurserna på det program som representeras. Det innebär att man ska planera, sammankalla, utföra, samt att följa upp kursutvärderingsmötena. - Att tillsammans med SnOrdf utse vem som ersätter SnOrdf i PPG eller vem som sitter som ytterligare representant. - Att vara kontaktperson för det program man representerar gällande eventuella problem med kurser samt att följa upp problemen. - Att sammanställa protokoll från kursutvärderingsmötena. 3.5 Vice studienämndsordförande-m Det åligger vice studienämndsordförande-m att: - Vara studentrepresentant i PPG-M, Master MEC. 3.6 Vice studienämndsordförande-dpu Det åligger vice studienämndsordförande-dpu att: - Vara studentrepresentant i PPG-DPU. 3.7 Vice studienämndsordförande-emm Det åligger vice studienämndsordförande-emm att: - Vara studentrepresentant i PPG-EMM, Master ENV. 3.8 Informationsansvarig - Att uppdatera studienämndens hemsida och interna administrationssystem. - Se till att studienämndens möten protokollförs. - Ansvara för uppdatering och administrering av Manualen i samråd med SnOrdfen.

11 3.9 Profilansvarig - Att ansvara för att planera upp vilka profilkurser som ska utvärderas. Att vara kontaktperson för representanter som går på programmens olika profiler. - Att se till att utvärderingar sammanställs Klassrepresentant Det åligger Klassrepresentanten: - Att sammanställa klassens åsikter kring aktuell kurs inför varje kursutvärderingsmöte. - Att närvara på kursutvärderingsmöten. - Att förmedla klassens åsikter under kursutvärderingsmöten. - Att uppmuntra alla klasskamrater att delta i kursutvärderingar. - Att vidarebefordra eventuella utbildningsfrågor till vice studienämndsordförande eller studienämndsordförande. - Att ordna lämplig ersättare i samband med eventuellt avsägande av posten som klassrepresentant. 4 FestMaskineriet Förutom det som stadgats gäller följande för FestMaskineriet: FestMaskineriet består av, förutom Festmaskinisten, 11 Festmekaniker. FestMaskineriet ansvarar för att en sponsrad stadskarta planeras, färdigställs och trycks i god tid före nolle-p:s start hösten efter verksamhetsårets slut. 4.1 Festmaskinist Se Kassör Inför varje arrangemang skall Kassören göra upp en budget, samt ansvara för eventuell kassa under arrangemanget. Dessutom skall Kassören med jämna mellanrum informera Festmaskinisten, Festmekanikerna samt sektionsstyrelsens Kassör om den ekonomiska situationen i FestMaskineriet. Kassören ska även bokföra inkomster och utgifter under året. 4.3 Stallchef Stallchefens huvudansvar är Le Mans som äger rum under hösten. Stallchefen skall tiden innan Le Mans planera och vara en drivande kraft så att arrangemanget blir så bra som möjligt. Stallchefen är även sekreterare för FestMaskineriet. Efter Le Mans blir Stallchefens huvuduppdrag att hjälpa Sponsoransvarige med en sponsrad stadskarta. Stallchefen är även Vice ordförande för FestMaskineriet. 4.4 Tryck-&Biljettansvarig och Biljett-&Tryckansvarig I denna post delar två personer på ansvaret för att alla trycksaker samt tryckrelaterade uppgifter blir gjorda i god tid och med bra resultat. Till exempel sånghäften, tidningar, flygblad, affischer, etc.

12 4.5 Mat-&Sittningsansvarig Mat-&Sittningsansvarige ansvarar för att mat och matrelaterade prylar handlas in och tillreds. Vid caterade sittningar ska Mat-&Sittningsansvarige ta fram menyförslag. Till uppgifterna hör även att ordna med hovmästare, servitörer/servitriser och till att kök samt eventuella köksredskap är bokade/beställda. 4.6 Öl-&Baransvarig Har till uppgift att beställa, brygga och inventera dryck till alla arrangemang. Öl- &Baransvarige har också till uppgift att söka serverings- samt platstillstånd om detta krävs. Öl-&Baransvarige är också serveringsansvarig under FestMaskineriets arrangemang. 4.7 Sponsoransvarig Sponsoransvarige sköter försäljning av annonser och annat företagsrelaterat som kan bidra till att arrangemangen blir så billiga som möjligt för studenterna. 4.8 Ljud-&Ljusansvarig Ljud-&Ljusansvariges uppgifter är att ordna ljud- och ljusutrustning, samt att se till att det finns en DJ om så behövs, till FestMaskineriets arrangemang. 4.9 Webb-&Infoansvarig Webb-&Infoansvarige ser till att FestMaskineriet syns och hörs på internet. Till uppgifterna hör att skapa, förbättra, förnya samt uppdatera FestMaskineriets webbsidor. Webb-&Infoansvarige dokumenterar och publicerar bilder samt artiklar från olika arrangemang som kan vara intressanta för M-studenten. Det är även Webb-&Infoansvariges uppgift att se till så att information om kommande arrangemang når ut till studenter via e-post och hemsidan, samt skaffa sig, för FestMaskineriet, behövlig information från omvärlden Byggansvarig Byggansvarige är ansvarig för att allt som FestMaskineriet ska och bör bygga blir byggt på ett för behoven tillfredsställande sätt. Dessutom ansvarar Byggansvarige för att det finns någon ordning på FestMaskineriets attiraljer samt fungerar som FestMaskineriets logistikansvarige. Tillsammans med representanter från Styret och Phadderiet håller Byggansvarige god ordning nere på VTI Gyckel-&Personalansvarig Gyckel-&Personalansvarige ser till att FestMaskineriet skriver och övar in gyckel. Till uppgifterna hör också att kontakta andra festerier eller gycklande grupper för underhållning på egna arrangemang, samt att svara på inbjudningar ifrån andra arrangörer. Gyckel-&Personalansvarige fungerar också som bokningsansvarig och bokar allt som ska bokas, såsom festlokal, städning, bil, vakt och sjukvårdare. Gyckel-&Personalansvrige ska även se till att det finns jobbare till FestMaskineriets arrangemang, samt ordna fungerande sittnings- och arbetsschemnan. Har även ansvar över städningen på FestMaskineriets arrangemang.

13 5 Phadderiet Förutom det som stadgats gäller följande för Phadderiet. Phadderiet består av 11 personer inklusive Generalen. 5.1 Generalen Se Kassör Huvudansvarig för Phadderiets ekonomi. Tecknar enskilt Phadderiets firma samt kan enskilt göra uttag från Phadderiets konton. Håller koll på Phadderiets tillgångar, bokför, budgeterar och ser till att allting gällande ekonomin sköts korrekt. Ansvarar även för biljettfaddrarna och deras arbete under nolle-p. 5.3 Sponsoransvarig Förvärva ett enormt kapital från diverse intresseorganisationer för att göra nollep så fördelaktigt som möjligt för nollan genom att erbjuda annonsplatser i M- balken och på faddertröjor. Samarbeta med andra Phadderiers sponsoransvariga för att bevara en god stämning på LiTH. 5.4 Tryckansvarig Ser till att M-balk och phadderbok görs i god tid innan det är för sent. Samverkar med sponsoransvarig så att annonserna blir fina och sponsorerna nöjda. Tryckansvarig är även ansvarig för Phadderiets hemsida och ser till att den fungerar till fullo. 5.5 Informationsansvarig Gör alla biljetter, och ser till att rätt information står på dem. Fixar sånghäften med roliga sånger i. Gör en snygg och rolig öletikett. Bestämmer hur faddertröjan skall se ut. Dock skall alla faddertröjor vara i samma färg oavsett program förutom klassfaddertröjorna som skall vara svarta. Ser till att detta blir tryckt i rättan tid. Fixar inbjudningar till fester och ser till att folk får dem, t.ex. ser till att sektionens hedersmedlemmar och representanter från LinTek blir inbjudna till nollesittningen. Fungerar som sekreterare på Phadderiets möten 5.6 Mat & sittning Mat och sittning har huvudansvaret för att rätt mat och rätt mängd beställs samt även att den Nollan/fadder/Phadderist/festerist/mamma/pappa/LinTekmedlem som kräver specialkost får detta. Har även sittningar under sitt ansvar och är den person som har sista ordet vid dessa tillställningar. 5.7 Öl-& Dryckansvarig Håller kontakten med bryggeriet och ser till att tillstånd blir sökta hos socialstyrelsen och följer dem. Är kompis med öl-faddrarna. Ser till att det alltid finns ojästa drycker till de som sådana önskar

14 5.8 Fusknolle -/ nolleuppdragsansvarig Ansvarig för fusknollorna, hur deras karaktärer är samt hur deras avslöjande ska gå till. Knåpar även ihop nolleuppdrag till alla nollan och följer upp dessa. I posten ingår också ansvaret för fuskföreläsningen vilket innebär att hitta fuskföreläsare samt att gå igenom hur den ska gå till. 5.9 Appearance Ser till att kläderna blir snyggast dvs fixar fram bra tema, mönster, tyger. Gyckelansvarig, ser till att gyckel skrivs och övas in. Är bokningsansvarig för gyckel, alltså ser till att få gästgycklare till egna arr och ser till att Phadderiet får visa upp sig på andras arr. Alltid vara gladast i Phadderiet utan att skratta Överphadder Bossar över phaddrarna. Ser till att de går alla utbildningar. Håller koll på deras planer och verksamheter. Får skälla på dem om de inte sköter sig. Väljer ut specialphaddrar med hjälp av övriga Phadderiet. Informerar klassphaddrarna om MPiREs verksamheter Intendent Intendenten är bokningsansvarig i Phadderiet. Den ansvarar för att boka lokaler och materiel till Phadderiets arrangemang.. Intendenten har även ansvar för att boka alla övriga tjänster, t.ex. städning eller vakter, till arrangemang. Intendenten ser till att alla områdestillstånd blir sökta och godkända hos Polisen, Kommunen och privata ägare, t.ex. inför Nolle-eden i Vallamassivet. Intendenten är också bilansvarig i Phadderiet. Den tar kontakt med Intendenten i Styret eller bilansvarig i Bilgruppen när problem uppstår med M-bilen. Intendenten har stenkoll på Phadderiets alla prylar, samt håller god ordning i Phadderiets förråd belägna i A-Huset och VTI tillsammans med representanter från styret och FM. 6 Intendentur 6.1 Bilen M-bilen får hyras ut till MTS medlemmar och andra sektioner/föreningar på universitetet. Bilbokning får sträcka sig över maximalt 24 timmar sammanlagt. Dessa bokningsrestriktioner gäller ej för sektionens verksamhetsorgan när de utför uppdrag för sektionen. Sektionsbilens underhåll sköts av sektionens bilansvarige som leds av Intendenten alternativt Intendenten själv. Avgift 7 Inköpspolicy Avgiften för användande av M-bilen bestäms av sektionsstyrelsen med hänsyn till MTS ekonomi samt omkostnader för M-bilen. Vid inköp av produkter och tjänster för Maskinteknologsektionens räkning ska alternativ med minimal inverkan på miljön väljas framför andra alternativ när detta är ekonomiskt möjligt. Det vill säga produkter med någon form av miljö-

15 eller rättvisemärkning väljs framför andra alternativ. Vid större engångsinköp skall produktens hela livscykel tas i beaktning vid ekonomisk avvägning. 8 Ekonomiskt reglemente Detta reglemente beskriver vilka ekonomiska styrmedel som finns och vilka rutiner sektionen använder sig av i det årliga arbetet. Det beskriver också hur sektionen bör placera och fondera likvida medel och ekonomiskt överskott. Speciella fonderingar, deras syfte och regler tas också upp. Detta ska vara ett långsiktigt dokument med riktlinjer för styrelsens arbete och fungera som ett stöd och inte som ett hinder. Förvaltning av medel är ett område där behovet av utvärdering är av största vikt, varför detta ska utvärderas och revideras årligen. 8.1 Syfte Maskinteknologsektionens verksamhet växer i och med ett ökat antal studerande på våra utbildningar. Syftet med det ekonomiska reglementet är att ge riktlinjer för hur styrelsen ska hantera sektionens ekonomi. Förändring i verksamheten kräver rutiner på arbete. Dessa rutiner regleras i detta reglemente. 8.2 Budget Verksamhetsbudget Syftet med budgetering är: Att ge styrelsen styrmedel och beslutsunderlag för kommande verksamhetsår. Tillsammans med övriga styrdokument utgöra underlag till verksamheten inom respektive enhet för det kommande verksamhetsår. Ligga till grund för budgetjämförelse och uppföljning vid verksamhetsårets slut. Inför vårmötet ska sektionsstyrelsen presentera en budget för nästkommande verksamhetsår. Ansvarig för respektive verksamhetsområde planerar och ger förslag på budget för sin delverksamhet. Budgeten ska tas fram på så detaljerad nivå som möjligt, med förtydligande kommentarer om antaganden som görs för att nästkommande styrelse ska förstå vad olika belopp grundar sig på. Arbetsunderlaget behöver inte visas som underlag för beslut vid sektionsmöten. Det bör dock finnas tillgängligt vid förfrågan. Budgeten ska vara skriven på ett sådant sätt att den går att förstå utan större ekonomiska förkunskaper. Det ska vid presentation av budget och budgetuppföljning vara möjligt att göra jämförelser med föregående års budget och utfall. Arrangemangsbudget Vid varje enskilt arrangemang för MTS firma är ansvarig inom verksamhetsområdet ansvarig för att en budget ska upprättas. Denna budget ska

16 presenteras för sektionsstyrelsen minst 10 läsdagar innan utförandet av arrangemanget för godkännande. Arrangemangsbudgeten ska ligga inom ramen för verksamhetsbudgeten. Ett preliminärt ekonomiskt resultat för varje arrangemang ska redovisas i jämförelse med den godkända budgeten på ett styrelsemöte 10 läsdagar efter anordnat arrangemang. Det slutgiltiga resultatet ska redovisas snarast. Likviditetsbudget En likviditetsbudget ska upprättas inför varje verksamhetsår som ett arbetsunderlag för att nästkommande styrelse. Med en likviditetsbudget ska styrelsen kunna planera sin verksamhet och förutspå eventuella brister av likvida medel. Befogenheter Enskilda beslut som påverkar årsresultatet mer än ett halvt prisbasbelopp ska tas på ett sektionsmöte. Ändringar som inte påverkar verksamhetsårets resultat ska ha ett officiellt beslut från ett styrelsemöte. 8.3 Firmatecknare och teckningsrätt Firmatecknare för Maskinteknologsektionen är enligt stadgarna styrelsens ordförande och kassör var för sig. Maskinteknologsektionens firmatecknare äger teckningsrätt för samtliga MTS konton samt äger rätt att teckna föreningens firma, dvs ingå avtal i föreningens namn. Firmatecknare för Festmaskineriet är enligt stadgarna Festmaskinisten och Festmaskineriets kassör var för sig. Festmaskineriets firmatecknare äger teckningsrätt för samtliga Festmaskineriets konton samt äger rätt att teckna föreningens firma, dvs ingå avtal i föreningens namn. Firmatecknare för phadderiet MPiRE är enligt stadgarna Phadderigeneralen och phadderiets kassör var för sig. Phadderiets firmatecknare äger teckningsrätt för samtliga phadderiets konton samt äger rätt att teckna föreningens firma, dvs ingå avtal i föreningens namn. Firmatecknare har rätt att tillfälligt delegera sin teckningrätt till andra förtroendevalda inom MTS. 8.4 Tillgångar Det skall kontinuerligt föras bok över alla sektionens tillgångar och varje år ska värdet av dessa inventeras och godkännas av revisorerna. Inventarier som köps in för mer än kr skall skrivas av på minst tre år.

17 8.5 Avskrivningsplan En avskrivningsplan ska upprättas för samtliga inventarier som köps in och ämnas att skrivas av under minst tre år. Denna plan ska finnas tillgänglig för kommande sektionsstyrelsen. 8.6 Bokslut I slutet av varje verksamhetsår ska ett förenklat bokslut göras. 8.7 Placeringspolicy Enligt skattemyndigheternas regler får en ideell förening inte ha eget kapital som inte återförs till verksamheten. För att förtydliga till vad ett eventuellt överskott ska gå fonderas eventuellt överskott i fonder beskrivna nedan. För att verksamheten ska fungera måste dock sektionen ha eget kapital och likvida medel. Eget kapital: För att verksamheten ska ha ett kapital för dåliga tider behövs pengar för att täcka upp för negativa resultat. Ett eget kapital på cirka 30 % av sektionens omsättning är rimligt att ha. Likviditet: För att sektionens årliga verksamhet skall fungera behöver vi cirka kr i likvida medel. Detta betyder att så mycket pengar skall finnas på kontot i början av varje verksamhetsår. Minst kr av dessa skall inte vara bundna i fonder. Undantag från dessa regler kan ges för att uppfylla skatteverkets regler. 8.8 Äskningar från nämnden Inför varje kalenderår ska sektionsstyrelsen äska pengar av MD-nämnden. Äskningen omfattar endast det angivna kalenderåret, vilket betyder att sektionstyrelsen är skyldig att även äska en del för nästkommande verksamhetsår. Äskade belopp får endast användas till de ändamål som beskrivs i äskningen. Ej utnyttjat äskningsbelopp kan endast användas under det gällande kalenderåret och inte föras vidare till kommande kalenderår. Det är endast det utnyttjade beloppet som ska faktureras. 8.9 Revision Revisorerna ska under året: - Kontinuerligt följa upp bokföringen för MTS, Embassaden, Festmaskineriet och Phadderiet. - Rapportera till sektionsmedlemmarna under varje sektionsmöte. - Kontinuerligt läsa igenom protokoll från styrelsemöten och följa upp att styrelsen följer fattade beslut. - Finnas till hjälp för kassörerna under året

18 - Vara klar med sin revision senast 31 augusti efter avslutat verksamhetsår Fördelning av kapital Sektionsstyrelsen ger förslag på fördelning av eventuellt överskott. Detta skall sedan godkännas på årets höstmöte. Bilfond: Maxbelopp kr Jubileum 5 år: Maxbelopp kr Jubileum 10 år: Maxbelopp kr Inventarier MTS: Maxbelopp kr. Inventarier Embassaden: Maxbelopp kr. Evenemangsfond: Obegränsad Fonder Fondernas syfte är att avsätta pengar för särskilda ändamål för att på så sätt inte belasta ett års resultat. Sektionen har några olika fonder för sparande till olika evenemang och liknande. Till dessa fonderas pengar varje år utefter en budget. Vid eventuellt överskott tas beslut om fördelning mellan fonderna på ett sektionsmöte. Pengar kan läggas i dessa fonder utefter de regler för placering som angetts ovan. Om sektionen skulle vara i behov av likvida medel eller eget kapital kan de fonderade pengarna användas till detta. De olika fonderna är: Bilfond Jubileum 5 år Jubileum 10 år Inventarier MTS Inventarier Embassaden Evenemangsfond Nedan beskrivs de olika reglerna för varje fond Bilfond Denna fond finns till för att samla in pengar för att vid behov kunna köpa in en ny sektionsbil. Sektionsbilen är nödvändig för det kontinuerliga arbetet och därför anser styrelsen att det är viktigt att lägga pengar på detta. När pengarna tas ut ska de läggas som en tillgång och en avskrivningsplan ska upprättas. För att ta ut pengar ur denna fond måste ett sektionsmötesbeslut tas.

19 8.13 Jubileum 5 och 10 år Sektionen har två fonder som ska användas för jubileumsfirande. Till dessa konton budgeteras en viss summa varje år och när det är dags att ha ett jubileum kan alla pengar tas ut utan ett sektionsbeslut. En budget skall skrivas av sektionsstyrelsen och beslutas om på ett styrelsemöte Inventarier MTS För att vid behov kunna göra större förändringar av MTS utrymmen (Stålkulan och Combitoret) sparas det pengar i denna fond. De ska endast användas till stora inköp som nya soffor eller datorer. De skall inte användas till mindre ändringar som nya hyllor och liknande. Till sådana ändringar budgeteras en summa varje år. För att ta ut pengar ur denna fond krävs ett styrelsebeslut Inventarier Embassaden För att vid behov kunna göra större förändringar av Embassaden sparas det pengar i denna fond. De ska endast användas till stora inköp som nya soffor eller helt nya möbler. De skall inte användas till mindre ändringar som nya hyllor och liknande. Till sådana ändringar budgeteras en summa varje år. För att ta ut pengar ur denna fond krävs ett styrelsebeslut Evenemangsfonden Denna fond finns till för sektionens medlemmar. Ur denna fond kan vem som helst av sektionens medlemmar äska pengar till diverse olika evenemang som gagnar sektionens medlemmar och som det inte redan är budgeterat för. För att äska pengar ska man följa de regler som beskrivs i punkt 17, Äskningsregler. Beslut om godkännande eller ej tas av sektionsstyrelsen vid belopp under kr och av ett sektionsmöte vid större summor Äskningsregler Alla medlemmar i MTS har möjligheten att äska pengar ur evenemangsfonden för att kunna genomföra arrangemang. För att en äskning skall behandlas av styrelsen måste en äskningsmall användas, se bilaga 1. Innan äskning av pengar bör nedanstående policy läsas. Ju tidigare en äskning inkommer desto bättre. Äskningar skickas till sektionens kassör och skall vara denne tillhanda senast 20 läsdagar innan avsett arrangemang äger rum. För summor över kr behövs ett sektionsmötesbeslut vilket till exempel betyder att en äskning för arrangemang i januari skall beslutas om på höstmötet. Styrelsen äger rätt att ändra det äskade beloppet efter vad som anses rimligt. Beviljat belopp betalas ut efter att arrangemanget genomförts, mot sedvanlig kvittoredovisning i de fall där kvitto erhålles. Enskilda beslut tas om pengarna erfordras i ett tidigare skede. Om utfallet blir lägre än äskat belopp ges bara ersättning för den faktiska kostnaden, även om ett högre belopp beviljats. Följande punkter beaktas när styrelsen fattar beslut om äskningar:

20 Marknadsföring och representation av MTS. För att en äskning skall beviljas är det ett krav att MTS marknadsförs under arrangemanget genom till exempel exponering av dess logotyp. Arrangemangets deltagare bör informeras om att arrangemanget genomförs i samarbete med MTS. Ändamålet för äskningen skall komma så många av MTS medlemmar som möjligt tillgodo. Ju fler medlemmar som får ta del av äskningen desto större äskning kan beviljas. Tidigare inköpt materiel. Om den materiel det äskas pengar för redan finns i MTS ägo kommer äskningen att avslås. Äskningar för alkohol beviljas ej. Äskas pengar för representation på sittningar skall priset för det alkoholfria alternativet anges. Varje äskningssituation är unik. Äskningen bedöms enskilt utifrån den rådande situationen. Till exempel påverkar summan pengar som finns i fonden och om liknande arrangemang nyligen ägt rum Frågor Frågor kring äskningspolicyn eller äskningar i stort besvaras av MTS kassör och ordförande. De nås på e-postadresserna respektive

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2011-10-31 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Policy och arbetsordning för Consensus verksamhet Antagen av fullmäktige 2009-10-29 Reviderad 2012-09-23

Policy och arbetsordning för Consensus verksamhet Antagen av fullmäktige 2009-10-29 Reviderad 2012-09-23 Policy och arbetsordning för Consensus verksamhet Antagen av fullmäktige 2009-10-29 Reviderad 2012-09-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Arbetsmiljöpolicy för Consensus medarbetare... 4 Policy för

Läs mer

Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet Hemsida: http://www.m-sektionen.se. Maskinteknologsektionen Policysamling Sida 1 av 24

Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet Hemsida: http://www.m-sektionen.se. Maskinteknologsektionen Policysamling Sida 1 av 24 vid Luleå tekniska universitet Maskinteknologsektionen Sida 1 av 24 Sida 2 av 24 Maskinteknologsektionens policysamling Policy för styrelsens uppgifter och åtaganden... 4 Inledning... 4 Allmänt... 4 Specifik

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21 1 av 12 Innehåll Ekonomisk policy... 1 Maskinteknologsektionen... 1 Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital

Läs mer

Josefine Lundsten Economizer, K-Styret 2013

Josefine Lundsten Economizer, K-Styret 2013 Revision En hjälp till dig som lekmannarevisor på Kemisektionen Josefine Lundsten Economizer, K-Styret 2013 Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Lekmannarevisorens uppgift... 2 3. Förkunskaper... 2 4. Arbetsordning...

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala 1. Övergripande mål 1.1 En förening för alla Juridiska Föreningen i Uppsala ska verka för att göra föreningen mer öppen och tillgänglig för alla juriststudenter

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Överlämningspärm Presidiet

Överlämningspärm Presidiet Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar i a i d o k e n d o k y u d o LBK Kendosektionen Senast ändrad november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer