Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte"

Transkript

1 Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande MTS:s ordförande, Erik Helander, valdes till mötesordförande. 3. Val av sekreterare MTS:s sekreterare, Petra Lange, valdes till mötessekreterare. 4. Val av justeringsperson Sebastian Cavalli-Björkman och Anna Allerth valdes till justerare tillika rösträknare. 5. Mötets behöriga utlysande Kallelsen skickades ut den 30:e januari, exakt 10 läsdagar innan mötet. Utlysningen skickades ut den 23:e januari, exakt 5 läsdagar innan kallelsen skickades ut. Mötet beslutades därmed vara behörigen utlyst. 6. Justering av röstlängd Alla närvarande noterades och röstlängden fastställdes till 114 medlemmar. 7. Adjungeringar Kalle Hjort adjungerades. 8. Mötets beslutsmässighet Mötet är enligt 5 behörigen utlyst och fler än 30 medlemmar är enligt röstlängden närvarande. Mötet beslutades därmed vara beslutsmässigt. 9. Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställdes utan ändringar.

2 10. Rapporter och meddelanden Erik Helander, Ordförande Har i uppgift att leda sektionens arbete, föra dess talan och fungera som mötesordförande. Sitter som adjungerad i LinTeks fullmäktige och styrelse samt i programnämnden. Har dessutom regelbundna möten med de andra sektionsordförandena samt kårordförande på LiTH, där frågorna har mestadels handlat om hur vi utvecklar samarbetet mellan sektionerna och kåren. Ansvarar fram till verksamhetsårets slut för att sektionens nya ordförande blir väl förberedd att ta över och leda sektionens arbete. Emilia Björe-Dahl, Vice Ordförande Hjälper Erik med hans arbete. Har hand om styrdokument så som stadgar och reglementen, förbereder även handlingar inför sektionsmöten. Har två utskott, AMO-utskottet som arbetar med arbetsmiljö och miljöfrågor, och PubM, som anordnar pubar. PubM anordnade bland annat valpuben i januari. Ett par pubar är inplanerade senare i vår. Petra Lange, Sekreterare Är ansvarig för att föra protokoll, planera M-aktivas som kommer att vara den 14 april på Tornet med eftersläpp på Flamman, samt årets Mojäng som beräknas finns till försäljning då nästa läsperiod börjar. Har ett utskott som heter Aktivitetsutskottet, som består av fem personer som anordnar diverse olika aktiviteter för sektionens medlemmar. AktU har ordnat bokbytardagar och julmys. Nu närmast kommer en Bakisdag den 26 februari, då vi säljer pizza för en billig peng och visar film i Kårallen. Kristina Lam, Kassör Ansvarar för den övergripande ekonomin för MTS och Embassaden. Sköter den löpande bokföringen, skickar och betalar fakturor. Förvaltar sektionens konton och hjälper resterande styrelseledamöter med ekonomiska frågor. Sätter budget för nästkommande år. Har utvecklat samarbetet mellan MTS:s, MPiRE:s och FM:s kassörer. De ingående balanserna från föregående verksamhetsår har granskats och mycket arbete har lagts ner kring interimsfordringarna. Kapitalförsäkringen sektionen tidigare har haft, kr för MTS och kr Embassaden, har lösts ut enligt beslutet på höstmötet. Alternativen som har undersökt är placeringskonto och fasträntekonto. Magdalena Smeds, Studienämndsordförande Har läst igenom och skickat protokoll till nämndordförande, LinTeks utbildningsansvariga med flera. Har varit på PPG-möten och Nämndmöten. Har fortsatt arbeta med utvärderingar för valbara kurser och håller på att ta fram ett koncept för utvärderingar av masterprogrammet. Manualen börjar också ta form och kommer ut i höst.

3 Utskottet har tagit fram en ny kursutvärderingsmall som ska passa bättre till protokollmallen. Nina Petrén, Marknadsföringsansvarig Tjejbesöksansvariga har planerat och genomfört ett studiebesök för gymnasietjejer, i år för första gången även på höstterminen, den november. Det kom då hit 20 tjejer under två dagar för se hur det är på M- sektionen. Det kommer genomföras ett liknande besök även nu på vårterminen, den mars. PR-gruppen gjorde en PR-resa nov till Småland för att marknadsföra sektionen. De höll presentationer och delade ut kataloger på ett antal skolor. I vår kommer tre resor till att göras. Kataloggruppen har skrivit, fotat och pusslat ihop vår sektionskatalog, som nu är klar. KöttbulleChefen har samordnat alla våra köttbullemissionärer och höll en information om detta den 1 februari. Linda Gunnarsson, Näringslivsansvarig Har haft invigning med tårta av Combitoret tillsammans med Combitech. Har tillsammans med utskottet anordnat en del företagsevent, senast var det ett studiebesök till Scania. Under våren kommer fler företagsevent att anordnas, närmast kommer en lunchföreläsning med Sandvik. Jacob Gunnefur, InfoChef Har gjort affischer och liknande. Har tillsammans med Info-utskottet jobbat med fotokatalogen och en eventuell sektionströja. Tobias Gefors, Webbansvarig Sedan förra mötet så har den nya hemsidan kommit upp, Om någon har synpunkter om hemsidan så kan dessa lämnas via mail eller personligen. Nu läggs tyngpunkten på att få anmälningarna till medlemskap i sektionen att fungera via hemsidan, för att underlätta den processen. I december har Julkalendern visats på hemsidan. Priset Gyllene Luckan kommer att delas ut senare under mötet. Cecilia Björsell, Internationellt Ansvarig Hjälper tillsammans med utskottet sektionens medlemmar att söka utomlands och håller kontakt med masterstudenterna. En avskedsmiddag för de som åkte utomlands denna termin och en inspirationsföreläsning inför sista ansökningsdagen 1 februari har hållits. Har även anordnat ett julmys med masterstudenterna med pepparkaksbak och glögg. Under våren kommer fotbollsturneringen LiU World Cup att anordnas samt ytterligare en avskedsmiddag för utresande studenter. En ny upplaga av informationskatalogen "Testa Dina Vingar" håller på att produceras. Språkutbytet LaCuX fortsätter under våren, nu under varannan måndag. Markus Engren, Intendent Är ansvarig för Embassaden och Bilgruppen. Har strukturerat om arbetet i Embassaden tillsammans med kakisarna och förhandlar nu fram nya avtal till pentryt. Har jobbat med bilen tillsammans med bilgruppen.

4 Håller på och förnyar försäkringar till lokalerna och planerar upprustning av Stålkulan. Andréas Göransson, Alumniansvarig Har som huvuduppgift att hålla kontakt med alla alumner och administrera alumninätverket åt Maskinteknologsektionen. Anordnar en alumnidag, driver en mentorsverksamhet som drar igång i april. Skriver just nu en tidning som heter Alumnus vilken skickas ut till alla alumner i mars. Har ett utskott till hjälp. Går även på de event som Universitetet anordnar angående alumniverksamhet. Helena Eriksson, Festmaskinist Är ansvarig för FM. FM har anordnat Ovvesitsen, haft tackfest för Le Mans, haft luciatåg med MPiRE och svarat på frågor på ValPubM. Senare i vår kommer Ölstopet, Flyktplanen, festerifesten Våffelfesten och FM ska jobba på BEAT'12. Efter mötet ordnar FM pub i Gasquen. Sebastian Andersson, Phadderigeneral Har suttit med i valberedningen och nominerat kandidater till kommande MPiRE. Har tillsammans med de övriga Generalerna och motsvarande suttit i möte varje vecka med LinTek och mottagningsgeneralen och diskuterat Nolle-P. Emilia Björe-Dahl informerade om vad Styret har gjort gemensamt sedan höstmötet: Majken anordnades första helgen i november, där vi åkte iväg med alla våra utskott till en stuga och hade lite samarbetsövningar, lekar, käk och fest. Var mycket uppskattat. Vi har även hjälpt till på heltidssitsen i början av december. Vi hade fika på lucia och vi tog och skickade ut julkort. Anna Persson, BästEmma Har anordnat bastukväll och ölprovning. För tillfället är två kommande träningsevent inbokade och planering inför det årliga Stilettracet samt vårmötet har påbörjats. Uppmanade till att söka EMMA 12/13. Andreas Haglund, Verkstadschef Greja med projekt. Har ett samarbete med Elite racing som nyttjar verkstan till att bygga sin bil. I övrigt tittas på ett event med industrikompetens. Tittar på att ta in prototpyprojekt från företag. Ska hålla motormek utbildningar Sektionens två arbetsmiljöombud, Kim Ekberg och Marika Björkvall berättade om vad deras arbete innebär. Som arbetsmiljöombud arbetar de med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. De går regelbundet på möten med LinTek och Stuff för att diskutera skolans arbetsmiljö. Sedan höstmötet har de främst jobbat med temperaturen i skolan, ventilationen under tenta-p, fler studieplatser och

5 fler eluttag. Ventilationen kommer hädanefter vara på under tenta-p. Till kommande tenta-p kommer LinTek med största sannolikhet boka "tysta läsesalar" i av några klassrum i C-huset för att skapa fler studieplatser under tenta-p. Net-logon kommer att tas bort i månadsskiftet januari/februari och kommer ersättas helt av eduroam. Förslag på förbättringar och önskemål om framtida fokusområden tas gärna emot. 11. Uppföljning av föregående möte, se bilaga 1 Mötesprotokollet från föregående sektionsmöte lades till handlingarna. 12. Miljö Information angående grön sektion Arbetsmiljöombuden presenterade om Grön Sektion som M-sektionen blev dimplomerade till i december. Detta innebär att sektionen nu ska ha ett miljöperspektiv i allt som sker inom sektionen. Detta gäller även MPiRE och FM. Exempel på krav för att vara en grön sektion är att serverat kaffe ska vara kravmärkt och engångsartikar undvikes så gott det går. Varje år ska en ny miljöförbättring inom sektionen göras. Förslag på miljöförbättringar skickas till Mer krav och fullständig handlingsplan finns att läsa på hemsidan. Alla aktiva inom sektionen uppmanas att läsa denna, då det är viktigt att ha kraven i åtanke vid beslutsfattande. 13. Entledigande av revisor, se bilaga 2 Emilia Björe-Dahl presenterade förslaget enligt bilaga 2. Mötet röstade först om första satsen. Mötet beslutade att enlediga Elin Bergqvist enligt bilaga 2. Erik Helander läste upp motiveringen av tilltänkta revisorn Kalle Hjort. Mötet beslutade att tillsätta Kalle Hjort till revisor för resten av verksamhetsåret. 14. Val av förtroendepost, fyllnadsval: Vice Studienämndsordförande EMM, se bilaga 3 Erik Helander förklarade bakgrunden till fyllnadsvalet och Magdalena Smeds läste upp motiveringen. Mötet beslutade att tillsätta Petra Fridman till Vice Studienämndsordförande för resten av verksamhetsåret. 15. Ekonomi, se bilaga 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 Styrelsens kassör Kristina Lam presenterade det ekonomiska läget för MTS och Embassaden. Gällande föregående års bokföring har det upptäckts ett par felaktigheter. Det gäller ett mindre antal fakturor från verksamhetsåret 2009/2010 som

6 då överförts till verksamhetsåret 2010/2011 som interimsfordringar. Då dessa pengar inkommit har de av misstag bokförts som sponsintäkter för verksamhetsåret 2010/2011. Beloppet det gäller är totalt kr. Då detta åtgärdas medför detta att föregående års sponsintäkter ändras från att vara kr till att istället vara kr. Detta medför således också att föregående års resultat korrigeras från kr till kr. Detta har gjort att årets Styre inte arbetat efter rätt förutsättningar. Detta bör dock inte medföra några större problem och Styret kommer nu fortsättningsvis göra sitt yttersta för att detta ska ha så liten påverkan som möjligt. Nästa år kommer antagligen både två interna revisorer och en extern revisor att tillsättas. FM:s kassör Björn Werner presenterade det ekonomiska läget för FestMaskineriet och svarade på frågor. MPiRE:s kassör Ricard Enquist presenterade det ekonomiska läget för MPiRE och svarade på frågor. 16. Gyllene Luckan Vinnarna av Gyllene Luckan var M-power. Webbansvarig Tobias Gefors presenterade motiveringen till vinnaren av Gyllene Luckan Det vinnande bidraget visades. 17. Fastställande av reglemente för Phadderiet, se bilaga 5 Sebastian Andersson presenterade förslaget på ändringar i reglementet enligt bilaga 5. Mötet valde att genomföra ändringarna av reglementet enligt förslag. 18. Fastställande av budget för Phadderiet, se bilaga 6 Ricard Enquist presenterade den tilltänkta budgeten. Mötet beslutade att fastställa budgeten enligt förslag. MPiRE visade Nolle-p-trailern. 19. Val av förtroendeposter, se bilaga 7.1, 7.2 Valberedningens ordförande Lisa Frisk presenterade Valberedningens motivering till nominering av MTS:s nya ordförande Alexandra Sterne. Alexandra kom fram och svarade på frågor. Mötet beslutade att välja Alexandra Sterne till nästa års ordförande för MTS.

7 Valberedningen presenterade Valberedningens motivering till nomineringarna till MTS:s phadderi MPiRE 12/13 Isac Strömberg, Appearance Frida Engman, Kassör Lina Larsson, Mat & Sittning Charlotte Minsér, Nolleuppdrag/fusknolleansvarig Fredrik Hedström, Öl&dryckesansvarig Emilia Lindberg, Tryck Maria Bond, Info Maria Jansson, Sponsoransvarig Jakob Agrell, ÖverPhadder Robin Carlsson, Intendent De nominerade kom fram, presenterade sig och svarade på frågor. Mötet beslutade att rösta in phadderiet MPiRE som en grupp varefter mötet beslutade att välja MPiRE 12/13 som MTS:s phadderi enligt förslag. 20. Proposition angående stadgeändring, andra läsningen, se bilaga 8 Emilia Björe-Dahl presenterade propositionen enligt bilaga 8. Röstlängden justerades till 115 stycken vartefter mötet beslutade att genomföra stadgeändringen enligt förslag. 21. Proposition angående stadgeändring, andra läsningen, se bilaga 9 Emilia Björe-Dahl presenterade propositionen enligt bilaga 9. Mötet beslutade att genomföra stadgeändringen enligt förslag. 22. Proposition angående stadgeändring, se bilaga 10 Emilia Björe-Dahl presenterade propositionen enligt bilaga 10. Mötet beslutade att genomföra stadgeändringen enligt förslag. 23. Övriga frågor Inga övriga frågor. 24. Nästa möte Nästa sektionsmöte är vårmötet, måndag kl. 17: Mötets avslutande Erik Helander tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

8 Petra Lange, Erik Helander, Sekreterare Ordförande Sebastian Cavalli-Björkman, Anna Allerth, Justeringsperson Justeringsperson

9 Närvarolista, Maskinteknologsektionens Vintermöte, Agnes Johansson Emilia Björe-Dahl Albin Mannerfelt Alexandra Andersson Alexandra Sterne Andréas Göransson Andreas Haglund Anna Allerth Anna Eriksson Anna Lindgren Anna Persson Anton Östlund Astrid Johansson Axel Endoff Beatrice Berg Björn Werner Camilla Blomberg Cecilia Björsell Cecilia Mårtensson Charlotte Minser Christian Bråthe Christian Samuelsson Clara Sonesson Daniel Krainer Elena Jönsson Elin Arvidsson Elin Larsson Ellen Hammargren Emelie Larqvist Emilia Lindberg Emma Ryden Emma Wall Erica Appelgren Erik Eneroth Erik Helander Erik Söderby Evelina Lindroth Felicia Bindekrans Felicia Grune Fillippa Zetterström Fredrik Hedström Fredrik Pennsäter Fredrik Rosenlund Frida Christensen Frida Engman Gustaf Sjöstrand Hanna Skoglund Hanna Söderquist Helena Eriksson Ida Hermansson Ida Karlson Ida Svensson Isac Strömberg Isak Jonsson Jacob Gunenfur Jakob Wodlin

10 Jennie Bengtsson Jenny Strömberg Jesper Kalldin Jim To Joakim Jennsjö Joel Zetterlund Johan Karlsson Johan Stromback Johannes af Rolen Jonas Larsson Jonathan Allvin Josefine Strömsrud Julia Jakobsson Julia Persson Karin Dahlström Karl-Markus Engren Kim Ekberg Klara Renholm Kristina Lam Lina Larsson Linda Edström Linda Gunnarsson Linnea Jarl Linnea Karlsson Linnea Svanström Linnea Tingö Linnéa Wessman Lisa Bjorklund Lisa Frisk Lisa Sandström Lousie Lindberg Lukas Olsson Magdalena Smeds Malin Fredriksson Marcus Lundmark Maria Bond Maria Gustafsson Maria Jansson Marie Andersson Marika Björkvall Markus Engren Markus Karjalainen Markus Vilhelmsson Martin Jaensson Martin Leskovel Martin Nilsson Martin Rohdin Mats Wallin Mattias Brischetto Mikael Bengtsson Mikael Ollesson Nina Petren Nopparat Ngaon Olle Gustafsson Oscar Olovsson Petra Lange

11 Ricard Enquist Robin Carlsson Sara Nilsson Sebastian Andersson Sebastian Cavalli-Björkman Simon Hultegård Simon Öijwall Sofia Wikberg Sonja Troberg Stina Sundberg Tobias Gefors Tom Jörgensen Tove Kullendorff William Chung

12 Bilaga 1 Uppföljning av föregående möte Föregående möte ägde rum den 31 oktober 2011 Protokoll finns anslaget på: Organisation Stadgar, Reglemente & Protokoll Höstmöte Styret 11/12 genom Emilia Björe-Dahl Vice Ordförande

13 Bilaga 2 Entledigande av revisor Bakgrund Sittande revisor Elin Bergkvist har bett sektionsmötet om entledigande med motiveringen: Jag ansöker att bli entledigad från min ansvarspost som revisor för verksamhetsåret 2011/2012 för Maskinteknologsektionen. Rådande omständigheter som inte gick att förutse när jag tog på mig ansvarsposten har gjort att jag inte kan fullfölja mitt arbete. Jag ansöker därför om att bli entledigad. Styret föreslår Att Elin Bergkvist entledigas som revisor för verksamhetsåret 2011/2012 Att Kalle Hjorth (I3) väljs till Maskinteknologsektionens Revisor för den resterande delen av verksamhetsåret 2011/2012 Styret 11/12

14 Bilaga 3 Val av förtroendepost, fyllnadsval: Vice studie- Nämndsordförande EMM Bakgrund Då Vice studienämndsordförande för EMM (Erik Elmtoft) bad om entledigande i höstas av personliga skäl (se protokoll från styrelsemöte ) har Styret tillfällligt tillsatt en ny. Styret föreslår att denne person fullföljer uppdraget för verksamhetsåret 11/12 Styret föreslår Att Petra Fridman (EMM2) väljs till Maskinteknologsektionens Vice studienämndsordförande EMM för den resterande delen av verksamhetsåret 2011/2012

15 Bilaga 4.1 Ekonomisk rapport för MTS

16 Bilaga 4.2 Ekonomisk rapport för MTS, intäkter och kostnader i relation till total omsättning

17 Bilaga 4.3 Ekonomisk rapport för Embassaden

18 Bilaga 4.4 Ekonomisk rapport för MTS, intäkter och kostnader i relation till total omsättning

19 Bilaga 4.5 Ekonomisk rapport för FestMaskineriet

20 Bilaga 4.6 Ekonomisk rapport för MPiRE

21 Bilaga 5 Förslag till reglementsändringar för Phadderiet (MPiRE) 12/13 Ändringar Borttaget, markerat med röd text. Tillagt, markerat med grön text

22 Phadderiet Förutom det som stadgats gäller följande för Phadderiet. Phadderiet består av 11 personer inklusive Generalen. Generalen Kassör Se 1.12 Huvudansvarig för kassörsposten Phadderiets ekonomi. Tecknar enskilt Phadderiets firma samt kan enskilt göra uttag från Phadderiets konton. Håller koll på Phadderiets tillgångar, för kassabok, bokför, budgeterar och ser till att allting gällande ekonomin sköts korrekt. Har även hand om Ansvarar även för biljettfaddrarna och deras arbete under nolle-p. Sponsoransvarig Förvärva ett enormt kapital från diverse intresseorganisationer för att göra nolle-p så fördelaktigt som möjligt för nollan genom att erbjuda annonsplatser i M-balken och på faddertröjor. Samarbeta med andra Phadderiers sponsoransvariga för att bevara en god stämning på LiTH. Tryckansvarig Ser till att M-balk och phfadderbok görs i god tid innan det är för sent. Samverkar med sponsoransvarig så att annonserna blir fina och sponsorerna nöjda. Tryckansvarig är även ansvarig för Phadderiets hemsida och ser till att den fungerar till fullo. Informationsansvarig Gör alla biljetter, och ser till att rätt information står på dem. Fixar sånghäften med roliga sånger i. Gör en snygg och rolig öletikett. Bestämmer hur faddertröjan skall se ut. Dock skall alla faddertröjor vara i samma färg oavsett program förutom klassfaddertröjorna som skall vara svarta. Ser till att detta blir tryckt i rättan tid. Fixar inbjudningar till fester och ser till att folk får dem, t.ex. ser till att sektionens hedersmedlemmar och representanter från LinTek blir inbjudna till nollesittningen. Fungerar som sekreterare på Phadderiets möten Mat & sittning Mat och sittning har huvudansvaret för att rätt mat och rätt mängd beställs samt även att den Nollan/fadder/Phadderist/festerist/mamma/pappa/LinTekmedlem som kräver specialkost får detta. Har även sittningar under sitt ansvar och är den person som har sista ordet vid dessa tillställningar. Öl-& Dryckansvarig Håller kontakten med bryggeriet och ser till att tillstånd blir sökta hos socialstyrelsen och följer dem. Är kompis med öl-faddrarna. Ser till att det alltid finns ojästa drycker till de som sådana önskar

23 Fusknolle -/ nolleuppdragsansvarig Ansvarig för fusknollorna, hur deras karaktärer är samt hur deras avslöjande ska gå till. Knåpar även ihop nolleuppdrag till alla nollan och följer upp dessa. I posten ingår också ansvaret för fuskföreläsningen vilket innebär att hitta fuskföreläsare samt att gå igenom hur den ska gå till. Appearance Ser till att kläderna blir snyggast dvs fixar fram bra tema, mönster, tyger. Gyckelansvarig, ser till att gyckel skrivs och övas in. Är bokningsansvarig för gyckel, alltså ser till att få gästgycklare till egna arr och ser till att Phadderiet får visa upp sig på andras arr. Alltid vara gladast i Phadderiet utan att skratta. Överphadder Bossar över phfaddrarna. Ser till att de går alla utbildningar. Håller koll på deras planer och verksamheter. Får skälla på dem om de inte sköter sig. Väljer ut specialphaddrar med hjälp av övriga Phadderiet. Informerar klassphfaddrarna om MPiREs verksamheter. Intendent Fadderiets bokningsansvarige; bokar lokaler och musik till arrangemangen. Intendenten är bokningsansvarig i Phadderiet. Den ansvarar för att boka lokaler och materiel till Phadderiets arrangemang. I vissa fall kanske det behöver bokas städtant och vakter och det faller under denna post. Intendenten har även ansvar för att boka alla övriga tjänster, t.ex. städning eller vakter, till arrangemang. Ser till att alla tillstånd, förutom de för öl blir sökta, t.ex. inför Nolleden (gagnande av offentlig plats, godkännande från backen resp. gräsets ägare), tillstånd som söks. Intendenten ser till att alla områdestillstånd blir sökta och godkända hos Polisen, Kommunen och privata ägare, t.ex. inför Nolle-eden i Vallamassivet. Håller ordning på Phadderiets prylar. Bilansvarig i Phadderiet. Ringer och klagar hos bilansvarig i Styret när bilen går sönder. Intendenten är också bilansvarig i Phadderiet. Den tar kontakt med Intendenten i Styret eller bilansvarig i Bilgruppen när problem uppstår med M-bilen. Ansvarar för Phadderiets saker nere på VTI, och håller bra ordning där tillsammans med representanter från Styret och FM. Intendenten har stenkoll på Phadderiets alla prylar, samt håller god ordning i Phadderiets förråd belägna i A-Huset och VTI tillsammans med representanter från styret och FM.

24 Styret 11/12 genom Emilia Björe-Dahl Vice ordförande Sebastian Andersson Generalen

25 Bilaga 6 Budget Phadderiet (MPiRE) 12/13

26 Bilaga 7.1 Val av förtroendepost: Ordförande 12/13 Beslutsförslag: Valberedningen föreslår Att Alexandra Sterne (EMM2) väljs till Maskinteknologsektionens Ordförande 12/13

27 Bilaga 7.2 Val av förtroendeposter: MPiRE 12/13 Beslutsförslag: Valberedningen föreslår Att Isac Strömberg Appearance (M1) Frida Engman Kassör (M2) Lina Larsson Mat & Sittning (EMM2) Charlotte Minsér Nolleuppdrag/fusknolleansvarig (DPU4) Fredrik Hedström Öl&dryckesansvarig (M2) Emilia Lindberg Tryck (DPU2) Maria Bond Info (DPU2) Maria Jansson Sponsoransvarig (M2) Jakob Agrell ÖverPhadder (M3) Robin Carlsson Intendent (M2) väljs till Maskinteknologsektionens Phadderi (MPiRE) 12/13

28 Bilaga 8 Proposition angående: Stadgeändring andra läsningen Bakgrund Under 19 Revision står det Det åligger revisorerna att före augusti månads utgång avsluta sin granskning av föregående års verksamhet och över den företagna revisionen avgiva revisionsberättelse. För att detta skall kunna uppfyllas måste kassören i Styret vara klar med bokföringen i augusti. Med anledning av ovanstående yrkar vi Att Under punkten Kassör skall följande läggas till: Vara klar med bokföringen senast 1 augusti efter avslutat verksamhetsår. Styret 11/12 genom Emilia Björe-Dahl Vice Ordförande

29 Bilaga 9 Proposition angående: Stadgeändring andra läsningen Bakgrund Under 19 Revision står det Det åligger revisorerna att före augusti månads utgång avsluta sin granskning av föregående års verksamhet och över den företagna revisionen avgiva revisionsberättelse. För att detta skall kunna uppfyllas måste kassören i Phadderiet MPiRE vara klar med bokföringen i augusti. Med anledning av ovanstående yrkar vi Att Under punkten 13.5 Kassör skall följande läggas till: Vara klar med bokföringen senast 1 augusti efter avslutat verksamhetsår. Styret 11/12 genom Emilia Björe-Dahl Vice Ordförande

30 Bilaga 10 Proposition angående: Stadgeändring Bakgrund: Då det snart kommer finnas utexaminerade från Design-och produktutvecklings samt inom några år Energi-miljö-management bör det läggas till i stadgarna att Alumniföreningen även är till för dem. Med anledning av ovanstående yrkar vi på att ändra punkt 17.1 enligt följande, där rött ska tas bort och grönt läggas till Syfte Alumniföreningens syfte är att det ska finnas en plats med ett samlat register på alla personer som har tagit examen från utbildningsprogrammet utbildningsprogrammen för Maskinteknik, Design- och produktutveckling samt Energimiljö-management vid LiTH så att utexaminerade kan hålla kontakten med LiTH, MTS samt studiekamrater. Alumniföreningen skall fungera som en länk mellan näringsliv och studier. Detta underlättar för MTS och IEI att hitta utexaminerade studenter på MTS i näringslivet och därmed underlätta olika former av samarbeten. Alumniföreningen skall bidra till att bibehålla traditioner samt kamratanda och underlätta informationsspridning om sektionens evenemang. Styret 11/12 genom Emilia Björe-Dahl Vice Ordförande

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2011-01-26 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Erik Helander, Emilia Björe-Dahl, Petra Lange, Kristina Lam, Linda Gunnarsson, Nina Petrén, Tobias Gefors, Markus Engren, Andréas Göransson,

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-11-14 Tid: 17:15 Plats: R19 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 14 M-aktivas lades till dagordning som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 14 M-aktivas lades till dagordning som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-10-17 Tid: 12:10 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-16 Tid: 17:15 Plats: A36 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-07 Tid: 17:15 Plats: S2 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Benjamin

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-09-12 Tid: 18:15 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Sara Nilsson, Sonja Troberg,

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-02 Tid: 12.15 Plats: P30 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Gustav

Läs mer

Alexandra Sterne, Ordförande Har varit på PPG-möte för M och DPU. Har informerat mastersstudenterna om sektionen samt haft möte med Albin.

Alexandra Sterne, Ordförande Har varit på PPG-möte för M och DPU. Har informerat mastersstudenterna om sektionen samt haft möte med Albin. Mötesprotokoll Datum: 2012-08-29 Tid: 18:30 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se Sök utskott! Nu har det blivit dags att söka till Maskinteknologsektionens utskott för verksamhetsåret 2012/2013. Ta chansen att påverka sektionens arbete genom att engagera dig! Nedan finns beskrivningar

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarar mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne väljs till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarar mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne väljs till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-04-24 Tid: 17:15 Plats: R19 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Logistiksektionen Höstmöte 2013-11-07 Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Närvarande: På mötet fanns 55 st personer närvarande och 12 st av dessa var ur den sittande styrelsen. 1 Mötets öppnande Logistiksektionens

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum Datum 2013-02-26 Närvarande: 50, varav 8 styrelsemedlemmar och 3 adjungerade. Se Bilaga 1. Dagordning 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar 00101

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vårmöte

Mötesprotokoll MTS:s Vårmöte Mötesprotokoll MTS:s Vårmöte Datum: 2012-03-26 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 5 1.1 Ordförande... 5 1.2 Vice ordförande... 5

Läs mer

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 5 1.1 Ordförande... 5 1.2 Vice ordförande... 5

Läs mer

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande:

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande: Mötesprotokoll Datum: 2015-05-20 Tid: 12:15 Plats: R19 Närvarande: Amund Lindgren, Terese Eriksson, Sophie Sandberg, Viktor Eriksson, Hanna Ericson, Carl Westin, Cecilia Skalk, Simon Berntsson, William

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2011-10-31 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009 Datum: 2009-11-11 Närvarande 44 personer är närvarande, varav 10 st. tillhör styrelsen och en är adjungerad. För närvarolista se bilaga 1. Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande 3 Val av sekreterare

Läs mer

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 5 1.1 Ordförande... 5 1.2 Vice ordförande... 5

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP41.

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP41. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Magnus Karlsson, Inspektor Moa Eriksson, Valberedningen Eric

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Har pratat med projektledaren för M-YRAN och Frida angående budget för M-YRAN. Ska även träffa Juristgruppen imorgon (24/5).

Har pratat med projektledaren för M-YRAN och Frida angående budget för M-YRAN. Ska även träffa Juristgruppen imorgon (24/5). Mötesprotokoll Datum: 2013-05-23 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Felicia Bindekrans, Vice Ordförande Har haft möte med AMO för att få bättre uppfattning om deras jobb.

Felicia Bindekrans, Vice Ordförande Har haft möte med AMO för att få bättre uppfattning om deras jobb. Mötesprotokoll Datum: 2013-05-01 Tid: 17:00 Plats: Wallenberg Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg,

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

Protokoll, D-sektionens vintermöte 2017

Protokoll, D-sektionens vintermöte 2017 Protokoll, D-sektionens vintermöte 2017 Plats: C2, C-huset Datum: 2017-01-30 Tid: 17:15 Firmatecknare verksamhetsår 16/17 (20160701 20170630) Ordförande - Sofie Eskilsson Kassör Christoffer Nilsson 1.

Läs mer

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Närvarande: Lisa Roslund, ordförande samt festerichef Escort Erik Andersson, sekreterare Maria Modin, kassör Valerie Dahl, studienämndsordförande

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll 20120914 Logistiksektionen styrelsemöte 20120912 Närvarande: Jonas Hutter, ordförande Erica Andersson, sekreterare Victor Ottosson, studienämndsordförande KTS Viktor Westin, studienämndsordförande FTL

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet Samsek Pontus Neander Sekreterare Protokoll Årsmöte 14/15 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-27 Tid: 15:15 Plats: Samvetet Närvarande Samsek Filip Åhlander Ordförande Alexandra Eriksson Vice ordförande Pontus

Läs mer

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1.

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1. Datum: 2014-03-26 Närvarande: 50, varav 9 styrelsemedlemmar och 5 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Protokoll Fullmäktige 1 HT07 Protokoll från s Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Närvarande: Kursrepresentanter s Styrelse Erik Kempe T2 Mikael Edström Informationsansvarig

Läs mer

Logistiksektionen styrelsemöte Tid 17:15-18:50, plats TP54

Logistiksektionen styrelsemöte Tid 17:15-18:50, plats TP54 Logistiksektionen styrelsemöte 2013-11-05. Tid 17:15-18:50, plats TP54 Närvarande: Lisa Roslund, ordförande samt festerichef Escort Erik Andersson, sekreterare Maria Modin, kassör Stina Odebo, studienämndsordförande

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande:

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande: Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Lövdahl, vice ordförande och rekryteringsansvarig Alice Jensen Kjellberg, vice sekreterare, näringslivs- och

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja S. Lahti och A.Backlund till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja S. Lahti och A.Backlund till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Jacob Fredriksson, Ordförande Anton Backlund, Kassör Sara Thorin, Festerichef Sebastian Lahti, Alumniansvarig Magnus Lundgren, Internrevisor Magnus Karlsson, Inspektor Erica Gunhardson, Sekreterare

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #12 som ägde rum 2015 03 02 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice Ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Gry Frölich (Kassör)

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Logistiksektionen styrelsemöte 2014-01-21. Tid 17:15-19:00, plats TP54

Logistiksektionen styrelsemöte 2014-01-21. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Logistiksektionen styrelsemöte 2014-01-21. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Närvarande: Lisa Roslund, ordförande Erik Andersson, sekreterare Maria Modin, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL Valerie

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2013-09-17

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2013-09-17 s första ordinarie höstmöte Plats: HA1 HA1 Tid: 12:00 13:00 och 17:15 à Tisdagen den 17 September kl. 12:00 1 Mötets öppnande Erik Hansson förklarar mötet öppnat 12.05. 2 Adjungeringar Lisa Hanse, Lisa

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-11 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund.

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:41 den 12 maj 2015 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Mattias

Läs mer

Linköpings Y-teknologsektions Höstmöte 2015

Linköpings Y-teknologsektions Höstmöte 2015 1(9) Linköpings Y-teknologsektions Höstmöte 2015 Onsdag 11 november 2015, kl 17:15, lokal: C4 Kallade: Sektionens medlemmar Närvarande: Se bifogad närvarolista. 1 Mötets öppnande Föredragare: Klas Gudmundsson,

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Sida 1 (6) Något försenat öppnades sektionsmötet lite efter halv fyra av Magnus Våge.

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Sida 1 (6) Något försenat öppnades sektionsmötet lite efter halv fyra av Magnus Våge. Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår 2008-12-05 Sida 1 (6) F-TEKNOLOGSEKTIONEN PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONSMÖTE 2008-11-25 Tid: 15:30-00:30 Plats: HB1 1 MÖTETS ÖPPNANDE Något försenat öppnades sektionsmötet

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2014-02-03 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av sekreterare 4. Val av justerare tillika

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2013-11-11 Tid: 17:15 Plats: C2 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av justerare tillika

Läs mer

TE JN SK AL (ordförandes initialer) (sekreterares initialer) (justeringsmännens initialer)

TE JN SK AL (ordförandes initialer) (sekreterares initialer) (justeringsmännens initialer) Närvarande: Tobias Edström Johannes Nilsson Jacob Samuelsson Simon Kronmar Andreas Lundqvist Elias Olson Jonathan Ohlson Christoffer Gremlin 00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens vice ordförande Michael Janfjord förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 A117 1(7)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 A117 1(7) Sektionsmöte 2015-04- 21 18:30 A117 1(7) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel Smirat,

Läs mer

Protokoll IT SEKTIONENS STORMÖTE

Protokoll IT SEKTIONENS STORMÖTE Protokoll IT SEKTIONENS STORMÖTE Närvarande: Luis Mauricio Jakob Sennerby Johan Carlquist Sofia Backman Eric Stenberg Viktor Bostrand Love Lindström Matilda Trodin Sekreterare Kassör Studierådsordförande

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia Datum 2014-11-25 Plats C305 Tid 17:30 Mötestyp Årsstämma Kallade Sektionens medlemmar samt sekretariat Närvarande: Erik Malmberg Arvid Nordström Erik Åström Betél Isak Malin Segerud Ion Väyrynen Karin

Läs mer

EW NB FB DK. Sektionen för Elektronikdesign Organisationsnummer: 825003-5493 Protokoll höstmöte 2015. Datum: 2015-10-15

EW NB FB DK. Sektionen för Elektronikdesign Organisationsnummer: 825003-5493 Protokoll höstmöte 2015. Datum: 2015-10-15 Datum: 2015-10-15 Närvarande: 55, varav 9 styrelsemedlemmar och 13 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2010-11-01 Tid: 17:15 Plats: C1, C-huset, Campus Valla Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av sekreterare 4. Val

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Protokoll SAKS Årsmöte 2016

Protokoll SAKS Årsmöte 2016 Datum: 2016-03-22 Kl: 17.15 Plats: C2 i C-huset Närvarande: 1. Mötet öppnas Jakob Krantz öppnar mötet 17.15 2. Val av mötesordförande Jakob Krantz nominerades och valdes 3. Val av mötessekreterare Protokoll

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

TECHNOLOGY MANAGEMENT

TECHNOLOGY MANAGEMENT TECHNOLOGY MANAGEMENT STUDENTERNAS FÖRSTA ORDINARIE STÄMMA 2010 TORSDAGEN DEN 28 JANUARI Plats: Pepparholm, Studiecentrum, Lund öö öö öö ö åäöä å ä öå öå ä ä ä å ö ö ö ä Öå öö ö Procedurregler 1. Yttranderätt

Läs mer

Förändringar från tidigare år beskrivs nedan för respektive verksamhet.

Förändringar från tidigare år beskrivs nedan för respektive verksamhet. Äskning 2013 Maskinteknologsektionens äskning till programnämnden. En sammanställning av äskningen för Maskinteknologsektionen vid LiTH finns i Bilaga 1. De beräknade kostnaderna för de verksamheter vi

Läs mer

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Tid och plats 22:a februari 2017, Vera Sandberg-salen, Chalmers kårhus. Närvarande Bifogad lista 1 Mötets öppnande 2016 års styrelseledamot Simon Öberg hälsade alla

Läs mer

Propositioner Vårmöte.

Propositioner Vårmöte. Propositioner 2013-03-08 Vårmöte. Dessa ändringar som önskas göras är för att förtydliga samt åtgärda en del fel som är skrivna i KogVets stadgar. Samtliga ändringar, förutom tillägget av 7.3.2 har blivit

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

SEKTIONSMÖTE A- SEKTIONEN

SEKTIONSMÖTE A- SEKTIONEN SEKTIONSMÖTE A- SEKTIONEN KALLANDE: A- & AT- STYRET PLATS: VA- SALEN TID: 12.15-17.00 NÄRVARANDE (53) A1(14) Maria-Therese Lidenholm Frida Carlvik Emma Wahlfridsson Anisia Gorchkov Ashour Hermez Ebba Johansson

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 15.2 och 15.3 lades till, därefter fastställdes dagordningen i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 15.2 och 15.3 lades till, därefter fastställdes dagordningen i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-05-09 Tid: 10:00 Plats: Wallenberg Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg,

Läs mer

Finns på anslagstavlan och hemsidan. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Finns på anslagstavlan och hemsidan. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. Logistiksektionens styrelsemöte 2014-09-24 Tid: 17.15 18.56 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande

Läs mer

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Protokoll Datum: Tid: Lokal: 2013-09-26 17.15 MC323 F13-2 FORMALIA ANMÄRKNING F13-2.1 Mötets öppnande Mötet öppnas klockan 17.22 F13-2.2 Avstängning av mobiltelefoner På

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

PROTOKOLL EXTRA ÅRSMÖTE

PROTOKOLL EXTRA ÅRSMÖTE PROTOKOLL EXTRA ÅRSMÖTE 2015-10-21 1) Formalia a) Mötets öppnande Mötet förklarades öppnat kl. 18:17. b) Val av mötessekreterare Gustav Lundin valdes till mötessekreterare. c) Val av mötesordförande Alexander

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen 1 Mötets öppnande Ordförande Jenny Lisshammar förklarade mötet öppnat 2 Fastställande av röstlängd Alla deltagare ropades upp och röstlängden fastställdes

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötets ordförande Mathias Forssén (IT10) väljs som mötets ordförande. 3 Val av

Läs mer

4. Val av justeringsperson William Chung valdes till justeringsperson. William reserverade sig mot beslutet.

4. Val av justeringsperson William Chung valdes till justeringsperson. William reserverade sig mot beslutet. Mötesprotokoll Datum: 2013-05-17 Tid: 15:15 Plats: Wallenberg Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg,

Läs mer

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-09-17 Tid: 17.15 19.10 Plats: Tp41. Närvarande: 1 Mötets öppnande. 2 Justeringspersoner

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-09-17 Tid: 17.15 19.10 Plats: Tp41. Närvarande: 1 Mötets öppnande. 2 Justeringspersoner Logistiksektionens styrelsemöte 2014-09-17 Tid: 17.15 19.10 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Therese Haga, studienämndsordförande KTS

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia Mötesprotokoll Vårstämma 2015 Datum och tid: 2015-05-06 klockan 18:00 Plats: C305 Mötestyp: Vårstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Anna Karlsson Ebba Jadelind Ola Olsson

Läs mer