Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande."

Transkript

1 Mötesprotokoll Datum: Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Andreas Hallesjö, Anton Östlund, Erik Claesson, William Chung, Maja Carlsson 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande. 3. Val av sekreterare Josefine Strömsrud valdes till sekreterare. 4. Val av justeringsperson Kristin Ulding valdes till justeringsperson. 5. Adjungeringar Inga adjungeringar 6. Fastställande av dagordningen 16.2 och 16.3 lades till och dagordning fastställdes sedan i sin helhet. 7. Rapporter och meddelanden Amer Ali, Ordförande Har tillsammans med Felicia spelat in inför och varit toastmaster på nollesitsen, haft möte med EMMA-presidiet och diskuterat den framtida verksamheten samt haft en presentation för M25 alumner. Presentationen var mycket uppskattad och Per Felding som höll i arrangemanget föreslog att det kan vara ett återkommenade inslag inom sektionens alumniverksamhet. 25 år är lagom tid för alumnerna att bli nostalgiska och de har ofta möjlighet att ta ledigt. Dessutom har de kommit upp sig lite och kan på så vis även komma in som mentor. Konstaterade att fyra av deltagarna redan hade kontakt med AlumnU antingen som mentorer eller som intervjuobjekt i Alumnus. Det kan även finnas möjlighet att äska för en sådan aktivitet. Har även tillsammans med Felicia bjudit sektionens FUM-ledamöter på frukost samt deltagit i FUM s kick-off och det första ordföranderådet. Ska tillsammans med D, I och Y skriva en motion till FUM angående att ha en representant från varje sektion i valnämnden. Sektionernas vision är att så småningom få sektionsmandat i FUM och på så vis stärka relationerna mellan LinTek och sektionerna genom en paraplyorganisation. Rekommenderar alla

2 styrelseledamöter som är med i något Råd att närvara och delta aktivt i råden. Detta för att maximera utbytet och visa på god vilja gentemot LinTek och de andra sektionerna. Meddelar att en middag med MD-nämnden planeras till mitten av oktober men datum är ännu inte bestämt. Har varit på nämndmöte tillsammans med Andreas. Där diskuterades bland annat ett förslag om att utse mattephaddrar till nästa års nolle-p. Dessa skulle då få gå en snabbkurs med MAI innan nolle-p för att kunna hjälpa de nya eleverna på bästa sätt. I nuläget vill inte MAI att phaddrar ska hjälpa nollan, men många nollan upplever matten som svår och funderar på att hoppa av. Enligt Karin Björsten finns en negativ tendens, men Langer menar att resultaten är som tidigare. Det diskuterades även kort att det proportionerligt sett är färre tjejer på sektionen i år gentemot föregående år och vi bör därför fråga oss om vi endast ska ha rena gymnasiebesök eller både gymnasie- och tjejbesök. Har tillsammans med Andreas även varit på programplanegrupp för EMM och där främst diskuterat en ny kurs som kommer ges för EMM i årkurs fyra under vt2. Kursen heter Småskalig förnybar energiproduktion och verkar väldigt spännande. Har diskuterat projektrum till EMM med P-O Brehmer som är prefekt för IEI. Både M och I får projektrum till våren och EMM har inte prioriterats då det inte har upplevts vara ett problem. Tryckte på att det är ett problem som troligtvis kommer förvärras då EMM blir fler och fler och dessutom ska driva projekt på hösten i femman. P-O Brehmer ska återkomma. Frågade också om vi kan bjuda in embassadörerna till M-Aktivas och debitera IEI för mellanskillnaden vilket han tyckte var en bra idé då de finns till för studenterna. Tog även upp frågan om vad som gäller för bakgrundsbilderna i Embassaden vilket han ska diskutera vidare med ledningen och återkomma med svar om. Har tillsammans med övriga ledamöter spelat in scener till styrets film samt hållit en presentation för ettorna och delat ut väskor. Felicia Bindekrans, Vice Ordförande Har haft möte angående SMART med styret 12/13, 5-6 stycken av dem är intresserade av att vara med och arrangera. Tanken är att de ska planera och styra och att utskotten ska jobba. Vi i styret kan också behöva hjälpa till. Har även skickat ut save the date till deltagarna. Har tillsammans med Amer haft möte med EMMA om hur de ska fungera i sektionen, hållit en presentation för M25 alumnerna, samt planerat inför och varit toastmaster under Nollesitsen. Deltog även på FUM-helgen som bland annat innefattade det första FUMmötet och det första mötet i ordföranderådet. Bjöd tillsammans med Amer maskinteknologsektionens FUM-medlemmar på frukost innan.

3 Haft terminens första möte med AMO. De uppskattade användandet av porslin under styrets kväll samt förslagen om Visste du att -lappar i Emba som kom upp under sommarträffen. De vill hellre ha det på M-TVn och ska prata med Hiren om detta. Vill påminna ALLA om att läsa handlingsplanen. Josefine Strömsrud, Sekreterare Har renskrivit protokollet från föregående möte. Har även börjar sätta mig in i heltidssitsen tillsammans med ordförande i MAktU och bland annat haft möte med föregående års arrangörer. Har på förfrågan från Amer kontakta ett par lokaler för M-Aktivas. Har deltagit i första delen av filminspelningen med resterande ledamöter samt föreläsning för ettorna med väskutdelning. Frida Christensen, Kassör Har sedan förra mötet hittat en projektledare till M45 i form av Filippa Zetterström och haft möte med henne. Har också kommit igång med kontoplanen och bokfört. Har haft möte med MAktUs kassör och haft möte med Julia samt sponsorsansvariga i FM, MPiRE och EMMA. Det senare mötet rörde bland annat upprättande av ett avtal mellan föreningarna angående de gemensamma sponsoravtalen. Har även fått besked om att äskningarna ska lämnas in på måndag (16/9) och börjat förbereda för detta samt kikat på budgeten för SMART. Marcus Lundmark, Internationellt Ansvarig Har sedan förra mötet informerat masterstudenterna om sektionen och samlat in anmälningar och lämnat dessa till embassadörerna. Vill man nå dessa finns maillistan Har i år fått in 64 nya medlemmar! Har även haft möte med IntU och planerat in informationsföreläsningen för utlandsstudier som kommer äga rum den 1a oktober. Återkommer med sal då den är bokad. Har också planerat in årets första masteraktivitet som förhoppningsvis sker på måndag (16/9) samt suttit i möte med LaCux. Victor Norberg, Marknadsföringsansvarig Har under den senaste veckan föregått med gott exempel och bokat köttbullemissionering. Har även skapat ett community och börjat ta kontakt med tvärmafu samt satt utskottet i arbete. Har förberett och planerat för de kommande utskottansökningarna. Hiren Kerai, Webbmaster Har hjälpt valberedningen med ett nomineringssystem och hållit hemsidan uppdaterad. Korrekturläste förra protokollet och har kollat upp pris för ny domän (se 16.2).

4 Jenny Strömberg, InfoChef Har gjort affischer till ansökan av valberedning samt träffat den layoutansvariga i nuvarande valberedningen och hjälpt denne med affischen för ansökan av general. Har diskuterat maillistorna med embassadörerna. De fungerar inte i nuläget men det är på gång. Har även bokat en sida för Myheterna till kommande numret av LiTHanian, skickat ut förfrågan om skribenter och idéer samt bokat tid för individuell fotografering av styret. Har haft möte med InfU och bland annat diskuterat kick-off, saker att göra under hösten samt börjat fundera på utskottsmärken. Julia Persson, Näringslivsansvarig Har varit på möte med industrikompetens och börjat utforma det nya avtalet. Haft möte med NärU för att styra upp året samt möte med sponsoransvariga i de andra föreningarna och Frida för att utforma avtal som gäller mellan föreningarna. Har varit på sponsutbildning med LinTek och fick där lite nya idéer. Har genomfört en lunchföreläsning med Siemens som var lyckad samt svarat på och skickat hejdlöst mycket mail. Andreas Hallesjö, Studienämndsordförande Har tillsammans med Amer varit på PPG för EMM och nämndmöte, se mer ovan. Har även deltagit i Snordfutbildning och Utbildningsråd under gårdsdagen (10/9). Pratade då bland annat med I-sektionen om hur de sköter sina utvärderingar och fick intressanta infallsvinklar. Anton Östlund, Intendent Har beställt bord och ben, målet är att dessa ska finnas i embassaden i slutet av nästa vecka. Får även mycket onödiga frågor om bilen. Kristin Ulding, Alumniansvarig Har varit på utbildning för alumnidatabasen och har genom denna tagit fram en lista på alumner som är intresserade av att komma och gästföreläsa, just nu har 200 stycken anmält intresse för detta, till M-YRAN. Har tillsammans med utskottet gått igenom vad som ska göras under 2014 samt fyllt i äskningsformulär. Har även fortsatt arbetet med mentorskapskickoffen, Niko ska träffa MAktU imorgon (12/9). Har varit på lunch på Löfsta slott tillsammans med övriga alumniansvariga på LiTH samt fått in ansökningar till utskottet.

5 Erik Claesson, Festmaskinist Har varit på Kalas och representerat FM som blev intervjuade av Corren och kom med i tidningen. Har tillsammans med FM genomfört Nollephesten samt Nollesittningen och vill passa på och tacka Amer och Felicia. Har haft två möten med FM och utvärderat Svartan och Nollephesten samt fortsatt arbetet med Le Mans. Har även gycklat för D-nollan på deras avslutningssittning. William Chung, Phadderigeneral Har börjat utvärdera nolle-p och haft mycket möten. Har varit med och arrangerat Nollesitsen och Nollephesten samt börjat rensa upp efter nolle-p. Maja Carlsson, BästEmma Har träffat industrikompetens och diskuterat avtal. Planerar höstmiddagen med övriga EMMA och hälsar att styret har förköp. Påminner också om att uppdatera EMMA-medlemskapet. 8. Uppföljning av föregående möte Anton har inte kommit med förslag på nya stolar, se mer under 10. Erik har pratat med FM och det beslutas att mötesdag byts till tisdagen för den här perioden, därefter bestäms mötesdag baserat på nästa periods schema. Andreas har inte gjort schema för klassrumsbesök, det är på gång. Eftersom manualen glömdes bort under föreläsningen i tisdags (10/9) kan den istället delas ut då. Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 9. Revisorn har ordet Närvarade ej 10. Embassaden Bord är beställda och målet är att i slutet av nästa vecka/tidigt veckan efter ha monterat dem i Emba. Läsken har inte kommit än, det framkommer att Baljan har fått en ovanligt stor leverans vilket Anton ska undersöka. Flera ledamöter har mottagit många uppskattande kommentarer om emba. Flertalet elpaneler funkar inte just nu, Anton ska undersöka saken. 11. Filminspelning Hiren lägger upp en doodle som ska vara svarad på senast 12/9 kl Studienämnden Andreas lyfter problemet att det fortfarande inte finns någon klassrepresentant i M3D. Från I-styret kom ett förslag om att dela upp D- klassen utvärderingar mellan de klasser som har representanter för att få fram

6 allas åsikter. Det konstateras att detta inte är en ultimat lösning utan vi ska försöka få tag i representanter i klassen. Julia och Frida ska följa med Andreas på klassrumesbesök på måndag för att förklara vikten av kursutvärderingarna. Lintekutbildning på tisdag (17/9) kl.17-20, framför allt för ettorna, de flesta är anmälda. Andreas ska innan dess ha möte med vice snordfarna för att diskutera hur utvärderingar ska genomföras på sektionen. 13. Uppsalautbyte Erik presenterar diskussionen med Uppsala om ett utbyte, se mötesprotokoll Det förs en diskussion kring vilka som kan arrangera det där både FM, EMMA och MAktU kommer upp som förslag. Maja ska diskutera det med resten av EMMA-styret och återkomma. Josefine och Erik tror inte att deras respektive grupper har tid. Ett ytterligare förslag är att ta in en projektgrupp såsom för M-yran. Främst diskuteras att ordna ett utbyte där Uppsala bistår med förköp och gästleg och sektionen arrangerar bussresan till Uppsala. Tills nästa möte skall samtliga ledamöter kommer med förslag kring vad vi kan erbjuda tillbaka. 14. Master in Aeronautical Engineering Marcus berättar att det finns ett nytt masterprogram på universitetet, Master in Aeronautical Engineering. Masterprogrammet motsvarar inriktningen flygteknik som har funnits på maskin. Masterprogrammet har studenter från stora delar av världen och flertalet maskinare läser det istället för inriktningen eftersom den är borttagen. Universitetet har frågat om maskinteknologsektionen vill ta in inriktningen under sektionen. Detta är något som i sådana fall skall röstas igenom på två stormöten då det innebär en stadgeändring. I nuläget är av studenterna på utbildningen medlemmar i sektionen. Fördelarna med att ta in programmet är bland annat ett utökat kulturellt utbyte samt att sektionen får möjlighet att hjälpa fler. Dessutom är Combitech intresserade av programmet. En nackdel är att det kan bli något trängre i sektionsutrymmena. Marcus kommer lägga fram en proposition till höstmötet om att ta in programmet under sektionen. Det beslutas: att styrelsen ställer sig bakom Marcus proposition. 15. SMART Den preliminära budgeten för SMART visas. Arrangörerna anser att budgeten är tight och kommer medföra ett högre biljettpris än de rekommenderar. De undrar därför om sektionen vill gå in med pengar. I nuläget är budgeten baserad på inkomst från biljetter samt en äskning för arrangemanget. En diskussion förs kring hur pengarna skulle kunna fördelas om i budgeten men det konstateras att detta ligger på arrangörerna. Därefter diskuteras huruvida sektionens pengar bör gå till ett arrangemang som endast styrelsen

7 deltar i, samt huruvida det utbyte styrelsen får gagnar styrelsearbetet så mycket att det kan anses vara fördelaktigt för hela sektionen. Möjligheter till spons för arrangemanget diskuteras också vilket Julia ska undersöka men troligtvis finns det redan i avtal om så är fallet. En röstning genomförs där alternativen är att styrelsen bidrar med maximalt 5000 kr eller att inte bidra med något. Resultatet ger majoritet för att inte bidra med pengar. Det beslutas: att sektionen inte skjuter till medel till arrangemanget av SMART 16. Övriga frågor 16.1 Nya bilder Sker imorgon lunch kl Jenny informerar om plats Hemsidan Victor frågar varför Gozinto marknadsför sig på hemsidan. Amer har sagt ja till detta efter diskussionen kring bakgrundsskärmarna i embassaden. Övriga styrelseledamöter stället sig negativa till det här eftersom det medför att sektionens inlägg hamnar längre ner på hemsidan. Styrelsen har tidigare låtit andra studentföreningar marknadsföra sig på hemsidan. Man har då gjort en avvägning om det känns relevant eller inte. Relevanta förfrågningar ska tas upp i styret och det krävs ett styrelsebeslut för att publicera saker. Däremot kan ledamöter tacka nej till förfrågan om de inte känns relevanta eller om det är mycket annan information som ska fram. Då alla relevanta förslag diskuteras kommer även en eventuell betalning diskuteras. Ledamöterna blir påminda om att uppdatera sina sidor och texter på hemsidan. Hiren berättar att han har undersökt en ny domän, maskinteknologsektionen.se. Detta skulle kosta 5kr första året och därefter 99 kr om året. I nuläget kostar domänen ingenting. Ett byte av domän skulle i förlängningen medföra byte av adresser och detta behöver diskuteras med embassadörerna då det kommer medföra mycket jobb. Styret ställer sig bakom förslaget och Hiren ska föra saken vidare. Jenny berättar om problem med maillistan och oenigheter med embassadörerna. Jenny fortsätter jobba på det. Även kalendern diskuteras och det konstateras att den behöver flyttas till framsidan samt att den behöver fyllas på Alumni Kristin har fått en förfrågan om gästföreläsning från en student på sektionen som har tagit sabbatsår och vill föreläsa om vilka möjligheter som finns till

8 jobb med en kandidatexamen. Kristin undrar om detta är något vi vill marknadsföra och det förs en diskussion kring huruvida det ligger i medlemmarnas intresse att få information om vad de kan göra istället för att plugga. Det lyfts att det finns fördelar med det också då många faktiskt tar ett sabbatsår efter tre år och att det kan vara bra att påvisa relevansen av en kandidatexamen. Ett förslag är då att föreläsningen bland annat kan ta upp information kring CSN och fortsatta studier efter uppehållet. Amer ska ta upp frågan med studieledarna och fortsatta diskussioner bordläggs tills vi har fått svar från dem Marknadsföring exjobb Julia har fått en förfrågan om att marknadsföra ett exjobb utan betalning på hemsidan och ber om styrelsen synpunkter. En diskussion förs kring för- och nackdelar. Styrelsen ser en möjlighet till framtida sponsoravtal samt att det givetvis ligger i medlemmarnas intresse att bli informerade om jobbmöjligheter. Det finns en sida för jobberbjudande på hemsidan, denna ligger dock under företag vilket leder till att få studenter vet om den. Sidan skall således flyttas. Julia ska undersöka hur stor chans det är att en sektionsmedlem får de annonserade jobben. Styret ställer sig positiva till att lägga upp exjobb gratis på jobbsidan, men marknadsföring i newsfeeden eller på banner kommer debiteras Väskor Det beslutas att ettor som ej närvarade på informationsföreläsningen har förtur på de återstående väskorna efter att väskor har delats ut till masterstudenterna. 17. Nästa möte Tisdag kl. 17: Dagens Vicedomsord Be bara om ursäkt om du råkar sätta dig på någon annans bebis. 19. Mötets avslutande Amer Ali förklarade mötet avslutat. Josefine Strömsrud, Sekreterare Amer Ali, Ordförande Kristin Ulding, Justeringsperson

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2011-10-31 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 Kallelse till vårmötet 2014 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 Kallelse till vårmötet 2015 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 5 1.1 Ordförande... 5 1.2 Vice ordförande... 5

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-02 Tid: 12.15 Plats: P30 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Gustav

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-16 Tid: 17:15 Plats: A36 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 13.09 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Joanna Hellström, Emilie

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer