EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN"

Transkript

1 EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnänden Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kounhuset, ru 386 ÄRENDEN 1. Organisationsförändring, kulturenheten och biblioteket 2. Bidrag till usikföreningen Sela Lennart Ljungblo Ordförande Erik Lundberg Nändsekreterare erik.lundbergr,ekero. se

2 UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Datu: Sida 1 NÄRVARANDE JA I NEJ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE NR ÄRENDE NR JA I NEJ JA NEJ I Ljungblo Lennart, ordf Wistrand Ulla, 1:e v. ordf Lefvert Berit, 2:e v. ordf Rast Peter, led Öst Kerstin, led Wallenius Monica, led Brunstedt Solveig, led Obaid Khalid, led Tovatt Gunilla, led Lundgren Ulla-Britt, ers Balck-Ahl6n Kerstin, ers Hellstadius Britt, ers Söderbau Ingela, ers Akerljung Sivert, ers Caus Berg Veronika, ers Ward Bengt, ers Sundelin Irene, ers fp kd s c s p Ersättare Ersättare ' Ersättare Ersättare fp Ersättare kd Ersättare c Ersättare s Ersättare s

3 1. ÄRENDE KOMMUNSTYRELSEN Organisationsförändring, kulturenheten och biblioteket Dnr. 06/KN Saanfattning Tidigare i år avslutade chefen för kulturenheten sin anställning och vid årsskiftet 2006/2007 koer även chefen för biblioteket att gå i pension. Mot bakgrund av de nya chefsrekryteringarna har diskussioner förts o öjligheten att saanföra de båda enheterna. Saarbete har redan skett vid olika tillfällen i konkreta projekt ed positivt resultat. En geensa enhet skulle kunna innebära ett effektivare resursutnyttjande, ett utvecklat tjänsteutbud till brukarna och kan också inspirera edarbetarna till en vidareutveckling av verksaheten. En geensa enhet skulle också, internt såväl so externt, bli en aktiv aktör då det gäller att genoföra kounens kulturstrategi. Medarbetarna är inforerade, har frafört sina synpunkter och koer, o förslaget blir verklighet att tillsaans definiera en vision för den nya enheten. Mot bakgrund av ovanstående föreslår kounstyrelsen att kulturenheten och biblioteket utgör en geensa resultatenhet från den tidpunkt då ny chef är rekryterad och har börjat sin anställning. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Lena Malfors, Lena Malfors och Elisabet Lunde inforerar untligt. Kulturnänden tillstyrker att kulturenheten och biblioteket utgör en geensa resultatenhet från den tidpunkt då ny chef är rekryterad och har börjat sin anställning. TJÄNSTEUTLÅTANDE Förslag o att biblioteket och kulturenheten utgör en resultatenhet ed geensa ledning Bakgrund Kulturenhetens chef slutade sin anställning i början av år 2006 och chefen för biblioteket går i pension okring årsskiftet 2006/2007. I saband ed förberedelser av båda chefsrekryteringarna har diskussioner förts o öjligheten att saanföra de båda enheterna. Frågan har varit uppe vid tidigare tillfällen och då ot bakgrund av öjligheten att ett närare saarbete ellan de båda enheterna skulle kunna innebära ett utvecklat tjänsteutbud till brukarna. Saarbete har redan skett vid olika tillfällen i konkreta projekt och ed positivt resultat. Fördelar och nackdelar ed en geensa enhet Kulturen har en central roll ino raen för Ekerös kounala uppdrag. Vårt varuärke "Kulturens övärld" förpliktigar. Resurser för att arbeta ed kulturen finns ino den kounala organisationen och också i hög grad utanför den. De resurser so finns ino organisationen är begränsade och för ett gott resultat krävs att de saverkar ed så stora synergier so öjligt och i nära saarbete ed de externa. I saa enhet ed en geensa ledning skapas förbättrade förutsättningar för att dessa synergier ska uppstå. Båda enheterna innehåller ycket god kopetens ino respektive oråden. Ett ökat saarbete kan bli en inspirationskälla och leda till nya utvecklingsöjligheter för edarbetarna. En geensa enhet skapar nya öjligheter att utveckla aktiviteter för brukarna där de salade resurserna kan tas tillvara för nya, kreativa lösningar. En saplanering av lokalerna kan också erbjuda nya öjligheter. Språkutveckling är t ex ett oråde so är ycket väsentligt för barn och ungdoar. Här har biblioteket en avgörande roll och arbetet ed språkutvecklingen kan förstärkas ed andra uttrycksfonner so tar hänsyn till barnens olikheter då det gäller att utveckla kunskaper och färdigheter. De andra uttrycksforerna finns ino kulturenhetens kopetensoråde likso specialkopetens okring hur kreativitet utvecklas och vidakthålls. 1

4 För att ge varuärket "Kulturens övärld" ett innehåll behöver vi kopetenta och inspirerande förespråkare internt för kulturen. En geensa enhet ger en bättre grund för att rekrytera en chef so kan bära kulturens idéer såväl internt so externt och bli en aktiv aktör då det gäller att genoföra kounens kulturstrategi. Vi koer sannolikt inte att kunna hitta en person ed fullödig kopetens ino enheternas alla oråden. Det är förodligen nödvändigt ed någon for av platschef vid respektive enhet. Enheterna har forerat var sin rekryteringsgrupp och tillsaans ed kounledningen koer dessa att ta fra förslag till kravspecifikation för en enhetschef och två platschefer. Platscheferna bör ha detaljkunskap o enhetens verksahet och fungera so direkt arbetsledare då det är önskvärt. Saordning av adinistration bör vara öjlig att genoföra då enhetschefen finns på plats. Risken att enheternas nuvarande "profiler" späds ut vid en saanslagning otverkas geno att en ny chef tillsaans ed edarbetarna utvecklar en geensa vision för den nya enheten. En vision so tar sin utgångspunkt i Ekerö so en koun att bo och arbeta i där kulturen utgör en strategisk kraft för förändring och utveckling. O detta lyckas sker i stället en förstärkning av de nuvarande profilerna. Genoförande Personalen vid de båda enheterna är inforerade och har tillfört sina synpunkter. I princip är inställningen positiv. Medarbetarna har särskilt betonat vikten av en nära arbetsledning ed verksahetskunskap. Vid kulturenheten finns idag en vikarierande chef so är beredd att fortsätta sitt vikariat några ånader in på hösten Efter beslut o organisationsförändring påbörjas rekrytering och organisationsförändringen genoförs då ny chef finns på plats. Kounstyrelsen beslutar att kulturenheten och biblioteket utgör en geensa resultatenhet från den tidpunkt då ny chef är rekryterad och har böljat sin anställning. Ekerö so ovan Lena Malfors Kounchef 2

5 2. ÄRENDE Ekerö Koun Tjänsteutlåtande Nändkontor kultur Bidrag till usikföreningen Sela Dnr. 06/KN Dnr. 06/KN Saanfa ttning Musikföreningen Sela ansöker o kronor i bidrag för ungdoars egna aktiviteter for För 2006 planeras usikcafeer vid fe tillfällen, ett stör re eveneang under Valborgshelgen och eventuellt också en usikfestival till soaren. Sela har också inlett ett saarbete ed föreningen "Repet", so kulturnänden under 2005 bistått ed bidrag för anordnande av replokal. Saarbetet har inneburit en tillkost av fler lokala band so har nått ut till en bredare ålgrupp. Kontoret bedöer att föreningens aktiviteter och utökning av verksaheten bidrar till att skapa attraktiva ötesplatser för en ångfald av ungdoar i Ekerö koun. Föreningen har tidigare under 2004 och 2005 erhållit respektive kronor i stöd. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Elisabet Lunde, Kulturnänden beslutar att föreningen Sela stöttas ed kronor ur anslaget för ungdoars egna initiativ för att genoföra aktiviteter so planeras under Ansökan o bidrag för ungdoars egna aktiviteter Bakgrund Musikföreningen Sela ansöker o bidrag för ungdoars egna aktiviteter för Föreningen har tidigare under 2004 och 2005 erhållit respektive kronor i stöd. Aktiviteter 2006 Föreningen planerar att under 2006 arrangera usikcafeer vid fe tillfällen sat ett större eveneang under Valborgshelgen och eventuell en usikfestival till soaren. Föreningen har börjat saarbete ed föreningen "Repet", so kulturnänden under 2005 stött ed bidrag för anordnande av replokal. Saarbetet har inneburit fler lokala band och en bredare publik av ekeröungdoar. Bedöning Kontorets bedöning är att föreningens aktiviteter bidrar till att skapa attraktiva ötesplatser för ungdoar i Ekerö. Det är positivt ed den breddning so föreningen visar ed flera lokala band so gör att olika grupper av ungdoar lockas till cafeerna, likaså abitionen att arrangera progra på Valborg. Inför nändens behandling koer kontoret att begära in en uppföljningsrapport o 2005 års verksahet. Mot bakgrund av ovanstående föreslår nändkontoret kultur att föreningen Sela stöttas i de aktiviteter so planeras under 2006 ed kr ur anslaget för ungdoars egna initiativ. Elisabet Lunde

Övriga deltagande: Kommunfullmäktigessessionssal. Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tjänstemän: LYSEKl LS Ko NI M U N KOMMUNFULLIVIÄKTIGE

Övriga deltagande: Kommunfullmäktigessessionssal. Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tjänstemän: LYSEKl LS Ko NI M U N KOMMUNFULLIVIÄKTIGE LYSEKl LS Ko NI M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLIVIÄKTIGE 1 (66) - Saanträdestid: 21-4-22 kl 18.3 22.4 Lokal: Beslutande Se sid 2. Kounfulläktigessessionssal Tjänsteän: Övriga deltagande: Ola Ingevaidson,

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Rekrytera rätt - Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Riktlinjer tagna av centrala ledningsgruppen 2007-10-26 reviderad hösten 2008 innehåll Rekrytering - en långsiktig investering... 1 Regler och

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen Utvärdering av verksamhetsutvecklingen 2005 Utvärdering Sidan 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Inledning...2 Internatet...3 Bakgrund...3 Mål...3 Förväntade effekter...4 Utgångspunkter...4 Målgrupp...4

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5.

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5. 1() PERSONALFÖRSÖRJNING INNEHÅLL 1. Rekrytering sidan 2 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3 3. Behovsanalys sidan 4 4. Kravspecifikation sidan 4 5. Sökvägar sidan 6 6. Urval sidan 6 7. Anställningsintervjuer

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer