Stadshuset den 20 augusti 2015 kl 8:00-10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset den 20 augusti 2015 kl 8:00-10:00"

Transkript

1 S~NTRÄDESPROTOKOLL TRANAs KOMMUN Deokratikoitten Sida 1 (17) Plats och tid Beslutande Stadshuset den 20 augusti 2015 kl 8:00-10:00 Per Ulfsbo, (fp) Ordförande Jan-Erik Gustavsson, (s) vice ordförande Jan Borg (s) Bevan Berthelsen, (p) Rebecca Lagerstedt, (v) Hanna Forsell,(sd) Winfried Baier, () Bengt E Carlsson(s) Siw Warhol,() Eva Engströ,(c) Ann-Christine Backlund,(kd) Övriga närvarande Anders Rosen, sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Ann-Christine Backlund Stadshuset Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare Kansli-och personalavdelningen lfn 0140-$8100 ANSVAR TYDLIGHET RESPEKT KREATIVITET C "'7 'l o ""l

2 I,llJ~tp.r'lrp.~ ~inn TRANAs KOMMUN Sida 2 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits geno anslag. Organ Datu då anslaget sätts upp Datu då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Deokratikoitten Kansli-och personalavdelningen Underskrift Ärendelista: 1 Mötets öppnande 2 Godkännande av dagordningen 3 Val av protokollsjusterare 4 Föregående ötes protokoll den Uppföljning av 2014 års partistöd 6 Partistöd år Styrdokuent nya riktlinjer 8 Uppföljning Diskuss-dag, station Brainstoring 9 Förslag ny kounallag 10 RFF, Rådet för funktionshindrade J rapport o planeringsläget 11 Saanträdestider år Östanå parken - rapport edborgardialog 13 Avslutning

3 I Justerares sinn. SAMMANTRÄDESPROTOKOll ~ TRANAs KOMMUN Sida 3 (17) 1 Mötets öppnande Ordföranden hälsar alla välkona och förklarar ötet öppnat.

4 I Justerares sion. I Utr1",n~hP.~tvrk;lnfjp' SA~NTRÄDESPROTOKOLL ~ TRANAs KOMMUN Sida 4 (17) 2 Godkännande av dagordningen Förslaget till dagordning godkänns ed tillägg av ett antal punkter.

5 ,11I~tp.ri1rp.~ ~inn. I Illrlr~n<t"'<tvrbnrl" SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TRANAs KOM MUN Sida 5 (17) 3 Val av justerare Till protokolljusterare utses Ann-Christine Backlund

6 I Juster;lrf~s sinn I IJtrlr"nohPotvrbnrl" TRANAs KOMMUN Sida 6 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Föregående ötes protokoll den 17 juni 2015 Protokollet från 17/ lades ed godkännande till handlingarna

7 I Iltnr~nc:::hj:ldvrk~nrlp TRANAs KOMMUN Sida 7 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Uppföljning av 2014 års partistöd Deokratikoitten beslutar: att redovisning av partistödet för år 2014 ska göras enligt nedanstående odell bestående aven ekonoisk uppställning och ett granskningsintyg Kounfulläktige i Tranås koun har beslutat att partistöd ges till politiska partier so är representerade i fulläktige, kounfulläktiges beslut 95, Vindare innebär beslutet; att deokratikoitten ges i uppdrag att utfora anvisningar för hur granskningen av partistödets användning ska göras i enlighet ed de intentioner so redovisas i regeringens proposition. att för år 2014 gäller att partierna av praktiska skäl redovisar hur årets partistöd använts i sin helhet. Denna redovisning ska länas in senast 30 juni Enligt de nya reglerna ska partierna läna en skriftlig redovisning so visar att partistödet föregående år har använts för det ändaål so anges i 2 kap. 9 första stycket kounallagen, dvs. att stärka partiets ställning i den kounala deokratin. Mottagaren utser själv en särskild granskare so granskar o redovisningen ger en rättvis bild av hur ottagaren har använt partistödet. Redovisningen ska således granskas aven person so partiet själv utser. Enligt 2 kap. 9 första stycket kounallagen ges partistöd för att stärka partiets ställning iden kounala deokratin. Koentar från Cirkulär 14:12 från Sveriges Kouner och Landsting, "Lagstiftningen är utforad så att det ålägger en koun so avser att läna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning. O några krav på redovisning inte ställs, eller o kraven utforas på ett sätt so strider ot bestäelserna i kounallagen innebär det att partistödet inte är kopetensenligt. Fulläktige får - under vissa förutsättningar - besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 2 kap. 11 tredje stycket kounallagen." Den närare utforningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen finns vissa vägledande uttalanden."det väsentliga är att redovisningen är utforad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur ottagaren har använt partistödet. Det innebär bland annat att redovisningen bör ofatta allt det partistöd so har använts, både det so har ottagits för det senaste året och det so eventuellt sparats från tidigare år. Däreot kan naturligtvis inte partierna tvingas att redovisa användningen av partistöd so har ottagits för tid före det att de föreslagna redovisnings-bestäelserna ska tilläpas". "Redovisningen behöver innehålla er än ett uttalande att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kounala deokratin. Av redovisningen bör bland annat fragå i vilken ån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kounen sat vilka otprestationer so i så fall har erhållits, se prop. 2013/14:5, sid

8 I Justerares sian. I I Jtrll1'ln~hP.~tvrk"nrlp SA~NTRÄDESPROTOKOLL Sa an trädesdatu 1IITRANAs KOMMUN Sida 8 (17) 5 Uppföljning av 2014 års partistöd, fortsättning Redovisningen avser perioden år Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten. Redovisningen avser hur partistödet använts inte hur eventuella andra intäkter so partierna erhållit använts. PARTIETS NAMN Ingående behållning partistöd- från tidigare år: Partistöd år 2014, belopp Löner och ersättningar till anställd personal Lokalkostnader Marknadsföring Deltagande i utbildningar och konferenser Material Kontors- och utställninqsaterial Köpta tjänster Vilka otprestationer har erhållits för att stärka partiets ställninq i den kounala deokratin? Delar av partistödet so överförts till andra delar av partiorganisationen Vilka otprestationer har erhållits för att stärka partiets ställninq i den kounala deokratin? Sua kostnader år 2014 Utgående behållning- partistöd till koande år: Koentar till: Köpta tjänster Vilka otprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kounala deokratin? Koentar till: Delar av partistödet so överförts till andra delar av partiorganisationen Vilka otprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kounala deokratin? Expedieras till: De politiska partierna i Tranås kounfulläktige

9 I Justerares siqn I Utdraqsbestvrkande TRANAs KOMMUN Sida 9 (17) SA~NTRÄDESPROTOKOLL 6 Partistöd år 2015 Deokratikoitten föreslår kounfulläktige besluta: att fastställa nedanstående regler för kounalt partisstöd i Tranås koun. att kounalt partistöd utbetalas för år 2015 enligt de fastställda reglerna Nya regler gäller från andatperioden , se kounfulläktigas beslut den 5 aj 2014, 95. Detta innebär att fulläktige årligen ska besluta o partistödet och partierna ska även redovisa hur stödet använts. Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partiea i den kounala deokratin. Lokalt partistöd är enligt lagstiftarens ening avsett för det lokala partiarbetet so riktar sig till kounedlearna. Varje koun och landsting/region bestäer o partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett andatbundet stöd. Partistöd får bara utbetalas till ett politiskt parti so är en juridisk person. Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till o ett parti är representerat i fulläktige. Fulläktige åste fatta beslut o att de partier so får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändaål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara inlänad till kounen senast per den 30 juni året efter det att stödet länats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessuto granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen läna en granskningsrapport ed ett intyg o att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Fulläktige åste också fatta årliga beslut o utbetalning av partstödet. Fulläktige får - i de i förväg antagna reglea för partistöd - besluta o att stöd inte ska utbetalas till ett parti so inte i tid länar in en redovisning respektive en granskningsrapport. Geno den årliga hanteringen får partierna ett ansvar för att själva redovisa användningen av stödet - i forer partiet väljer en en viss enhelighet åste gälla. De nya reglerna bidrar till att synliggöra partiernas överväganden så att de blir tillgängliga för edborgarna ino raen för den offentlighet so är naturligt förknippad ed att ett ärende läggs på fulläktiges bord. Regler för partistöd i Tranås koun enligt SFS 2013:1053, 2 kapitlet kounallagen Grundstöd Mandatstöd I Tranås koun har varje parti so erhållit andat i och är representerat i kounfulläktige rätt till grundstöd. År 2015 otsvarar grundstödet kr/parti/år. Dvs 29% av prisbasbeloppet(året innan) * antal andat. I Tranås koun har varje parti i kounfulläktige rätt till andatstöd, vilket baseras på det antal andat so partiet har erhållit. År 2015 otsvarar andatstödet kr/andat/år. Dvs 29% av prisbasbeloppet(året innan) * antal andat.

10 I Justerares sion il I ljtdraasbestvrkande TRANAs KOMMUN Sida 10(17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Partistöd år 2015, fortsättning PARTISTÖD 2015 Partistöd 29%'basbeloppet(året innan)'antal andat '29%= Parti M KO C FP S Miljö vänster sd sua antal kf andat a Qrund anda Sua b a+b Partistödet har till ändaål att stödja de lokala politiska partier so är representerade i kounfulläktige. Partistödet skall nyttjas till att stärka partiernas ställning i den lokala deokratin. Till parti so fått andat i kounfulläktige geno allänna val en saknar ledaot att beanna något/några av sina andat eller där ledaoten avsäger sig sitt förtroendeuppdrag utan att ny ledaot utses, utbetalas inget andatstöd till den/de platser so är toa. Saknar berört parti ledaöter till sina satliga andat i kounfulläktige utbetalas heller inte grundstödet. O en ledaot i kounfulläktige byter parti eller inte representerar något parti (s.k. politisk vilde) så tillfaller partistödet för just det andatet det parti för vilket ledaoten ursprungligen valdes in i kounfulläktige. Beslut o att betala ut partistöd ska fattas av kounfulläktige inst en gång per år Partistödet betalas ut i ed hälften per den 1 april och resterande hälft per den 1 oktober. Under valår och vid extra val ska andatfördelningen enligt det senaste valresultatet vara grunden för fördelningen av partistödet för resterande delen av kalenderåret. En ottagare av partisstöd ska årligen läna en skriftlig redovisning so visar att partistödet har använts för det ändaål so anges i 2 kap. 9 första stycket kounallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Partistöd får inte betalas ut till parti so underlåter att läna redovisning över hur stödet har använts för att stärka den kounala deokratin. Deokratikoitten ges i uppdrag att utfora anvisningar för hur granskningen av partistödet användning ska göras i enlighet ed de regler och intentioner so redovisas i kounallagen och regeringens proposition, Vital - kounal - deokrati 2013/14:5 Beslutsunderlag: Utdrag ur proposition Vital- kounal- deokrati 2013/14:5 Skl cirkulär 2014:12 ink koentarer till underlaget för regler o partistöd sat SFS 2013:1053 Expedieras till kounfulläktige

11 I Justerares sian l I Utdraasbestvrkande TRANAs KOMMUN Sida 11 (17) SA~NTRÄDESPROTOKOLL 7 Styrdokuent nya riktlinjer Deokratikoitten beslutar att lägga inforationen till handlingarna Kounstyrelsen har i aj ånad 2015 beslutat o riktlinjer för styrdokuent. Ino Tranås koun finns det ånga olika typer av styrdokuent. Däribland återfinns bland annat planer, strategier och progra. För att skapa en tydlighet för satliga edarbetare är det av största vikt att dessa begrepp används på ett likartat sätt. Det är även viktigt att det finns en klar hierarki så att de tydligt fragår för läsaren vilken grad av styrning so dokuentet har. Vid denna typ av förändring gör att det finns en ängd dokuent so antagits tidigare so successivt koer att inordnas i det nya synsättet på styrdokuent. Angeläget är att dessa olika dokuent är sökbara exepelvis på kounens hesida och kanske förtecknade på ett överskådligt sätt. Ska dokuent vara styrande gäller det att de finns lätt tillgängliga och kända av edarbetare, politiker och edborgare. Vid dagens öte redovisar Christel Esbjörnsson, projektledaren för ständiga förbättringar hur ett kvalitetssäkrat syste för olika styrdokuent är tänkt att fungera. Det handlar o ett verksahetsyste so koer att autoatisera och säkra arbetsprocesser och ärendehantering ed flöde från att ärende initierats tills beslut och verkställighet. Detta syste koer att införas under de näraste åren i Tranås koun. Dock finns det en ängd styrdokuent so beslutats och so gäller. Ur deokratisynpunkt gäller det att styrdokuent so är av allänt intresse finns tillgängliga på kounens hesida. Dock visar det vid sökning på Tranås kouns hesida av olika nyckelord exepelvis regleente, styrdokuent, policy ger endast ett fåtal träffar. Vid jäförelse ed ett antal andra kouner t ex Ljungby, Borås och Ödeshög visar det sig att här får an en relativt fullödig bild över vilka olika styrande dokuent so finns, se bilaga 1 Beslutsunderlag: Riktlinjer för styrdokuent Riktlinjer för styrdokuent-gällande Kounstyrelsen beslut 87, Exepel på kouners olika hesidor Expedieras till:

12 I Justerares sian I I Utdraasbestvrkande TRANAs KOMMUN Sida 12 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Uppföljning av Diskuss-dagen, station Brainstoring Deokratikoitten beslutar: att delge uppföljningen av stationen brainstoring till nänderna för att dessa ska kunna föra en dialog ed ungdosrådet och ungdoar i allänhet o de olika förslagen och ideerna. Enligt handlingsprograet för ungdoars inflytande ska nänderna årligen redovisa i januari ånad till kounfulläktige hur dessa diskussioner lett till politiska ställningstaganden. En återrapportering är således angelägen. Varje nänd ska näligen under oktober ånad ordna ett öte ed representanter från Ungdosrådet Station Brainstoring - syfte: Här ges ungdoarna tillfälle att frakasta nya ideer o tex.: Nya fritidsaktiviteter för ungdoar Hur blir Tranås er attraktivt, inte inst för ungdoar Hur vill vi ha ett nytt idrottshus? Hur vill vi ha det i skolan? Vad saknas i Tranås? Ino handel Ino idrott Ino kultur Ino fritidsaktiviteter Ino övriga oråden Ungdoarna skriver post-itlappar so sätts upp på skärar En ide- katalog skapas under dagen. Deltagare: Bengt E Carlsson. Eva Engströ, Fredrik S Herelin, Helen Carlsson, Mathias Thorberg och Mirsad Puskar sat tjänsteännen Peter Åkesson, kultur och fritid och To Johannesen, ark o expolatering Ino varje sektor redovisas förslagen i en avtagande skala, dvs det so står överst har fått flest post-itlappar innebärande att fler elever koit ed dessa förslag. Sekreteraren har gjort en saanställning över de förslag och ideer so ko fra ino de olika orådena. Här finns en hel del förslag att studera och arbeta vidare ed för berörda ansvariga ino Tranås koun ed bolag. Beslutsunderlag: Saanställning över förslag och ideer Expedieras till: Kounens nänder Tranås United Svensk handel AB Tranåsbostäder

13 I Justerares sian I IItr1r~nshPstvrk~nr1P TRANAs KOMMUN Sida 13 (17) SA~NTRÄDESPROTOKOLL 9 Förslag ny kounallag Deokratikoitten beslutar: att lägga inforationen till handlingarna att beställa ett exeplar av SOU 2015:24 En kounallag för fratiden till varje parti i Tranås kounfulläktige Finansdeparteentet har sänt ut SOU utredningen En kounallag för fratiden på reiss. Tranås koun har öjlighet att svara på denna reiss senast den 30 oktober Vid dagens öte görs en genogång av förslaget enligt kapitel 16 En webbaserad kounal anslagstavla. Något o förslagen so syftar till att få en anpassning till dagen inforationsöjlighet och däred få en större spridning av inforation till edborgarna. En elektronisk anslagstavla på varje kouns webbplats fyller på ett bättre sätt anslagstavlans funktion än en fysisk. De fysiska anslagstavlorna bör därför ersättas ed webbaserade anslagstavlor. Kouner bör vara skyldiga att även på annat sätt göra innehållet på anslagstavlorna tillgängligt. Skyldigheterna att i ortstidning kungöra fulläktiges saanträden och tillkännage justering av landstingens beslutsprotokoll ska upphöra Det noteras att Tranås har goda öjligheter att sprida inforation o bland annat de politiska ötena och aktuella ärenden geno tursitsbyrån - Tranås direkt. Det antecknas att sekreteraren och ordföranden koer att ta fra ett förslag till yttrande över reissen. Beslutsunderlag: SOU 2015:24 En kounallag för fratiden, kapitel 16

14 TRANAs KOMMUN Sida 14 (17) SA~NTRÄDESPROTOKOLL 10 RFF, Rådet för funktionshindrade, rapport o planeringsläget Deokratikoitten beslutar: att uppdra till ordföranden att efterhöra när saverkan enligt den nya organisationen är tänkt att starta. Det kan konstateras att deokratikoittens förslag till nya saverkansforer nu håller på att bli verklighet. Det är viktigt att saverkan ellan kounen och de funktionsnedsattas organisation koer igång i början av hösten Kounstyrelsen beslutade o ny organisation vid sitt öte i ars ånad. Enligt uppgift från kansli-och personalavdelningen har inte saverkan koit igång än.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TRANAs KOMMUN Sida 15 (17) 11 Saanträdestiderår 2016 Deokratikoitien fastställer följande saanträdestider för år 2016: Den 21 januari, 18 februari, 17 ars, 21 april, 19 aj, 22 juni(onsdag) 25 augusti, 22 septeber, 20 oktober, 17 noveber och den 15 deceber. Det noteras att saanträdena pågår i allänhet ellan kl Expedieras till Kansli-och personalavdelningen I Justerares sign, lutdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 DNR KS 2014.487 KAROLIN STAAF SID 1/2 TF. ENHETSLEDARE KS KANSLI/ARKIVARIE KAROLIN.STAAF@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt

Läs mer

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga).

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga). 1 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2014-12-04 Dnr KS 2014/0349 Regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun Sammanfattning I slutet av år 2013 överlämnade Regeringen till Riksdagen

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Tjänsteskrivelse av kanslichef Teresa Fridell, Vägledning för redovisning av erhållet kommunalt partistöd samt granskningsrapport

Tjänsteskrivelse av kanslichef Teresa Fridell, Vägledning för redovisning av erhållet kommunalt partistöd samt granskningsrapport 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-02-27 43 Partistöd för 2017 Dnr 2017-000032 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för 2017 utbetala följande belopp i grund-

Läs mer

Partistöd - ändring i Kommunallagen

Partistöd - ändring i Kommunallagen MISSIV 1(2) 2014-11-04 LJ 2014/1422 Landstingsstyrelsen Partistöd - ändring i Kommunallagen Bakgrund Från och med innevarande mandatperiod har vissa ändringar i Kommunallagen skett vad avser regler för

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd

Regler för kommunalt partistöd Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2014-09-25 130 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, inför ny mandatperiod Följas upp: Minst

Läs mer

Regler. Regler för partistöd

Regler. Regler för partistöd Regler Regler för partistöd 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för partistöd Diarienummer: KS/2014:211 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-11-24, 126 Dokumentansvarig: Funktionschef

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd m.m.

Regler för kommunalt partistöd m.m. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-15 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140725 Regler för kommunalt partistöd m.m. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun

8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-12-08 Sida 9 (18) Dnr KSF 2013/312 8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. Förslaget till Regler

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 272 Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS 2014-405 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Regler för lokalt partistöd i Danderyds kommun

Regler för lokalt partistöd i Danderyds kommun 1(8) Kommunstyrelsen 2014-09-01 Regler för lokalt partistöd i Danderyds kommun Ärendet Den 1 februari 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen (1991:900) i kraft. Lagändringen innebär

Läs mer

Partistöd. Regler och rutiner för Norsjö Kommun från Anpassade till ändringar i kommunallagen som trädde i kraft

Partistöd. Regler och rutiner för Norsjö Kommun från Anpassade till ändringar i kommunallagen som trädde i kraft Partistöd Regler och rutiner för Norsjö Kommun från 2015-01-01. Anpassade till ändringar i kommunallagen som trädde i kraft 2014-02-01. Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Regler och rutiner

Läs mer

Stadshuset den 19 mars 2015 kl 8:00-10:00 Per Ulfsbo, (fp)

Stadshuset den 19 mars 2015 kl 8:00-10:00 Per Ulfsbo, (fp) SA~NTRÄDESPROTOKOLL TRANAs KOMMUN Demokratikommitten 2015-03-19 Sida 1 (14) Plats och tid Beslutande Stadshuset den 19 mars 2015 kl 8:00-10:00 Per Ulfsbo, (fp) Ordförande Jan-Erik Gustavsson, (s) vice

Läs mer

Regler för partistöd i Region Östergötland samt utbetalning av partistöd år 2015.

Regler för partistöd i Region Östergötland samt utbetalning av partistöd år 2015. BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Peder Björn 2014-08-21 LiÖ 2014-934 Landstingsstyrelsen Regler för partistöd i Region Östergötland samt utbetalning av partistöd år 2015. Nya regler för kommunalt partistöd

Läs mer

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datu Diarienuer Marie Öberg 2015-02-25 OSN-2015-0092 Osorgsnänden Rapport till kounfulläktige av ej verkställda beslut jl SoL och LSS Förslag till beslut Osorgsförvaltningen

Läs mer

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-29 LS 1410-1094 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesla*ivning I ärendet föreslås ett reglemente

Läs mer

Datum Dnr Regler för partistöd och stöd till politiska ungdomsorganisationer

Datum Dnr Regler för partistöd och stöd till politiska ungdomsorganisationer Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-12-09 Dnr 1402218 1 (7) Regionstyrelsen Regler för partistöd och stöd till politiska ungdomsorganisationer i Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 15:1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-03 22/42 KS 232 Dnr KS/2014:505-104 Partistöd för mandatperioden 2014-2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnänden 2006-04-18 Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kounhuset, ru 386 ÄRENDEN 1. Organisationsförändring, kulturenheten och biblioteket 2. Bidrag

Läs mer

Ändring i regler för kommunalt partistöd

Ändring i regler för kommunalt partistöd TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-09-10 KS 2014/0639 0480-450044 Rev 2014-10-28 Kommunfullmäktige Ändring i regler för kommunalt partistöd Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Arbetsutskottet 1(9 1(9 Datu: 1023 februari, noveber, 2012009 Plats och tid Stadshuset i Ströstads koun, 10 februari, 2012 kl. 09.00 12.00 ande tu Thor Edquist, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads

Läs mer

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) 1 Blanketten skickas till: RÄDDNINGSNÄMNDEN adshuset, 261 80 Landskrona Tfn. 0418-470 700 Ansökan o förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel ed explosiva varor överföring av explosiva

Läs mer

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd enligt Lagen (2010:1011) o brandfarliga och explosiva varor för: Hantering explosiva varor Överföring av explosiva varor ino Sverige

Läs mer

HANTERING AV EXPLOSIV VARA

HANTERING AV EXPLOSIV VARA HANTERING AV EXPLOSIV VARA Ansökan o tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor tillstånd till förvaring av explosiva varor tillstånd till handel ed explosiva varor tillstånd till överföring

Läs mer

Å 'de. Underskrifter Sekreterare ragrafer 50-55

Å 'de. Underskrifter Sekreterare ragrafer 50-55 K -a SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Saanträdesdatu 2013-08-14 STAFFAN STO RPS Barn- och utbildningsnändens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset onsdagen den 14 augusti 2013, klockanl5.00-16.05 Beslutande Nino

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datu: 1523 februari noveber, 20132009 Plats och tid Ströstadsbyggen AB i Ströstad, Sverige, 15 februari, 2013 kl. 09.00 12.30 ande tu Ronnie Brorsson, Ströstads koun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Teemu Sulin (V), ordförande Ann-Christine Andersson (V) Shiro Biranvand (V) tjg ers Jan Johansson (M) Bengt Lindgren (S)

Teemu Sulin (V), ordförande Ann-Christine Andersson (V) Shiro Biranvand (V) tjg ers Jan Johansson (M) Bengt Lindgren (S) Sammanträdesprotokoll 2014-06-19 1 (12) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Norbergsvägen 19, klockan 13:15 14:30 Beslutande Teemu Sulin (V), ordförande Ann-Christine Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11 -21. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Michael Sandin (M) ordförande Christian Sonesson (M) Torbjörn LÖvendahl (S) /"r

Sammanträdesdatum 2011-11 -21. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Michael Sandin (M) ordförande Christian Sonesson (M) Torbjörn LÖvendahl (S) /r -tt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11 -21 Kounstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Rådhuset/ saanträdesru Esarp/ åndagen den 21 noveber 2011, klockan 13.30-16.15 Michael Sandin (M) ordförande

Läs mer

m Sammanträdesdatum 2013-03-04

m Sammanträdesdatum 2013-03-04 . -a SAMIVIANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-04 1(18) Kounstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, saanträdesru Esarp, åndagen den 4 ars 2013 klockan 09.30-12.00, 13.00-15.15 Beslutande Christian Sonesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-11:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johansson Kokkonen

Läs mer

Stadshuset den 17 december 2015 kl 8:00-10:00

Stadshuset den 17 december 2015 kl 8:00-10:00 Kansli-och personalavdelningen tfn 0140-68100 fax 0140-17650 TRANAs KOMMUN Deokratikoitten 2015-12-17 Sida 1 (17) Plats och tid Beslutande Stadshuset den 17 deceber 2015 kl 8:00-10:00 Per Ulfsbo, (fp)

Läs mer

Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen. Version: 3. Beslutsinstans: Regionfullmäktige

Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen. Version: 3. Beslutsinstans: Regionfullmäktige partierna i Region Jämtland Version: 3 Beslutsinstans: Regionfullmäktige ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2013-01-23 Nyutgåva Landstingsfullmäktige, 184 2. 2014-11-25 3. 2015-11-25

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS Uppsala * KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 5. Handläggare Datu Öberg Marie 2014-07-08 Diarienuer NHO-2014-0139.31 Nänden för hälsa och osorg Rapport till kounfulläktige av ej verkställda beslut

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden k. -A SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(13) 2013-11-05 Kultur- och fritidsnänden Plats och tid Hagalidskolan i Staffanstorp/ kl 17.00-18.10 Beslutande Eric Tabich (M)/ ordf Werner Unger (S) Margareta Pauli (M) Ann-Christine

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 2723 augusti, noveber, 20102009 Plats och tid Rådhuset i Rygge koune, tu 27 august, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koun

Läs mer

Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Ifylld blankett skickas till: Miljö- och Byggförvaltningen Ströstads Koun 452 80 Ströstad Ansökan o förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel ed explosiva varor överföring av explosiva

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 23 23 april, noveber, 2010 2009 Plats och tid Folketshus i Halden, 23 april, 2010 kl. 09.00 12.30 ande tu Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koun Siv

Läs mer

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut för första halvåret

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Uppföljningsrapport- Intern kontroll. Barn och Utbildningsnämnden

Uppföljningsrapport- Intern kontroll. Barn och Utbildningsnämnden Uppföljningsrapport- Intern kontroll Barn Utbildningsnänden 1 Inledning Enligt kounallagen 6 kap 7 skall nänden tillse att verksaheten bedrivs i enlighet ed gällande ål, riktlinjer föreskrifter. Detta

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-8

Sammanträdesdatum Sida 1-8 Pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1-8 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Plenisalen gamla Kommunhuset, Mora, Peter Helander, ordförande Inger Lindkvist, SPF, Mora Olle Johnsson, PRO, Venjan

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 2823 oktober, noveber, 20112009 Plats och tid Kounhuset i Tanus koun, 28 oktober, 2011 kl. 09.00 12.00 ande tu Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koune

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 13.30 14.51 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 10-12 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Demokratikommitten 2013 08 22. Plats: Stadshuset. Tid: 08.00-10.00. Närvarande: 2 Godkännande av dagordningen

Protokoll fört vid sammanträde med Demokratikommitten 2013 08 22. Plats: Stadshuset. Tid: 08.00-10.00. Närvarande: 2 Godkännande av dagordningen Protokoll fört vid sammanträde med Demokratikommitten 2013 08 22 Plats: Stadshuset Tid: 08.00-10.00 Närvarande: Per Ulfsbo Husniya Hasan SiwWarholm Rolf Lindahl Reinhold Teodorsson Bengt E Carlsson Bevan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 74 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 Ordförande Bo Lager (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen

Läs mer

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S)

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Tisdagen den 17 juni 2014 kl 13.00--16.00 omsorgskontoret, Skara Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Michael Karlsson (S), ordförande Margareta Wing Andersson

Läs mer

^ ff' Sekr^epäre^^^ Palmqvist

^ ff' Sekr^epäre^^^ Palmqvist -a BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1(21) STA F FAN STOPPS Saanträde Saanträdesdatu: 2014-02-24 Saanträdestid: Klockanl8.00-19.40 Plats: Rådhuset Paragrafer: 4-20 Beslutande: Nino Vidovic (M) Rickard Severin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen Plats och tid Stugbyn, Isaberg, Hestra, kl 11.00 12.00 Beslutande Övriga deltagare Björn Jonasson, Gnosjö kommun, ordförande Ylva Samuelsson, Gislaveds kommun,

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 18.30 19.00 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall (S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Kamal Hathamuna Blyborg (S)

Läs mer

16:10. Sekreterare sa Joelsson. Ordförande arbroik und. Justerande nilla Wis%ell BEVIS OM ANSLAG

16:10. Sekreterare sa Joelsson. Ordförande arbroik und. Justerande nilla Wis%ell BEVIS OM ANSLAG TIERPS 2016-03-03 1 (8) Plats och tid A-salen, kommunhuset, Tierps köping, kl. 15:00-16:10 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-6 Utses att justera Gunilla Wisell Justeringens plats

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Röd, 2012-08-30 kl 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg, Ej närvarande: Lennart Nilsson

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:15. Beslutande Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-01-28

Individnämndens protokoll 2015-01-28 Datum: Onsdagen den 28januari 2015 Tid: 17.00 18.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 5-12 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C)

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND Sammanträdestid: 2017-05-29 Kl. 15.30-16.30 Lokal: Konferensrum på IT-avdelningen, Gullmarsvägen 2A, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Christina Gustafson (S),

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning 1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning Ansökan/anälan skickas eller länas in till: Tjörns koun, Sahällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen, 471 80 SKÄRHAMN Läs bifogad inforation ed förklaringar

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Inger Hult BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Inger Hult BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag VALNÄMNDEN 2017-04-18 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 16.00-16.45. Beslutande Annie-Marie Carlsson (M) ordförande, Michael Hagberg (S) 1:e vice ordförande, Katarina Rosenlund-Svensson (S)

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Överförmyndarnämnden. Per-Eric Larsson Leif Georgsson Johanna Zidén. Marianne Hägglund Johan Nordenmark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Överförmyndarnämnden. Per-Eric Larsson Leif Georgsson Johanna Zidén. Marianne Hägglund Johan Nordenmark 1(6) Plats och tid Viktoriagården, 10:00 Beslutande Ledamöter Per-Eric Larsson Leif Georgsson Johanna Zidén Tjänstgörande ersättare Marianne Hägglund Johan Nordenmark Närvarande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala rådet för funktionsnedsättningar. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala rådet för funktionsnedsättningar. Innehåll Innehåll 5 Godkännande av ärendelista... 9 6 Föregående sammanträdesprotokoll... 10 7 Uppföljning av funktionshinderplanen... 11 8 Delgivning... 13 9 Övergångsställen... 14 10 Val av vice ordförande för

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 10 12.05 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-03 kl 18.00-18.45 Beslutande Magnus Karlsson (M) Wiggo Wrangborg (M) ers Gunilla Quist-Lundin (M) Gunborg Johansson

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00 KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:35-16:15 Besiutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-11-24 klockan 13:15-17:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Övriga deltagare: Magnus Olsson (M) Anne Rix/ 76 Jonas Palmqvist-Svensson

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Övriga deltagare: Magnus Olsson (M) Anne Rix/ 76 Jonas Palmqvist-Svensson -» BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1(19. SAMMANTRADESPROTOKOLL Saanträde * Saanträdesdatu: 2012-12-06 Saanträdestid: 17:00-19:30 Plats: Rådhuset Paragrafer: 74-86 Beslutande: Nino Vidovic (M)/ ordf Gisela

Läs mer

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Strået kl. 13.00 15.30 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Kommundelsråd Tenhult 2012-01-26 1

Kommundelsråd Tenhult 2012-01-26 1 Kommundelsråd Tenhult 2012-01-26 1 Sammanträdesdatum Västerhäll i Tenhult, klockan 18.30-21.00 Beslutande Anders Eriksson (M) Bengt Fischer (C) Danuta Bäckman (KD) Hans-Erik Andersson (S) Tomny Lindqvist

Läs mer

Gudrun Mo (C), ordförande Karl-Georg Ekwall (M) May-Britt Landin (FP) Rose-Marie Sjöman (S) Peter Barvestad (ÖP)

Gudrun Mo (C), ordförande Karl-Georg Ekwall (M) May-Britt Landin (FP) Rose-Marie Sjöman (S) Peter Barvestad (ÖP) 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.30 Beslutande Gudrun Mo (C), ordförande Karl-Georg Ekwall (M) May-Britt Landin (FP) Rose-Marie Sjöman (S) Peter Barvestad (ÖP) Övriga närvarande

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) Ann Molander (FP) för Ulrika Landergren (FP) Lisa Andersson (M) för Hans Forsberg (M)

Per Ödman (M), ordförande Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) Ann Molander (FP) för Ulrika Landergren (FP) Lisa Andersson (M) för Hans Forsberg (M) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Fredrik Hansson (C) Tjänstemän

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.35, 18.50 till 19.05

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.35, 18.50 till 19.05 Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.35, 18.50 till 19.05 Beslutande Bengt Andersson (M) ordförande Janet Andersson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

~i-swft;""harrdhiggare/hi?v David Jansson, Utredare

~i-swft;harrdhiggare/hi?v David Jansson, Utredare JÖNKÖPJNGS KOMMUN S~NTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Beslutande Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 13.00-15.00 Tommy Bemevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) l :e vice ordf Mikael Rydberg (S)

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer