Begäran om planbesked för del av kv Ormen. Dnr KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-05-21. Begäran om planbesked för del av kv Ormen. Dnr KS 2012-444 Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid saanträde ed kounstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Begäran o planbesked för del av kv Oren. Dnr KS KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kounstyrelsen besluta 1 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för Oren och 14 ed ogivande ark. 2 I planarbetet skall läplig utforning av bebyggelse i orådet prövas sat läplig arkanvändning utredas. 3 Planarbetet skall inordnas i planprioriteringslistan vid nästa översyn av densaa sat i saband ed detta, ges översiktlig tidplan. 4 Planarbetet skall föregås av tecknande av avtal rörande plankostnader. Beslutsunderlag Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret Ansökan från Lokstallarna i Falkenberg AB, , inklusive bilagor (perspektivbilder). GIS-kartor, Falkenbergs koun, över orådet Utdrag ut "Stadens yttre årsringar" Saanfattning av ärendet En begäran o ändring av gällande detaljplaner för del av kv Oren har inkoit från Lokstallarna i Falkenberg AB, tecknat av Håkan Johansson. Ansökan, so forellt är en begäran o planbesked, inko vid årsskiftet en har av olika skäl inte behandlats förrän nu. Ansökan innehåller en önskan o att få ändra gällande detaljplan för fastigheterna del av kvarteret Oren, så att detaljplanen öjliggör rivning av befintliga enbostadshus och uppförande av ett större huskoplex. Till ansökan finns fogad en presentation so visar en större saanhängande byggnad uted Sandgatan i upp till sex våningar och i ansökan fraförs att den föreslagna bebyggelsen skall kunna innehålla kontor, salingslokaler vard, handel och bostäder. Till ansökan fogade skisser visar på en cirkulationsplats vid Sandgatan, i syfte att bättre fordela trafiken till och från handelsorådet. Falkenbergs koun Falkenberg. Telefonväxel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid saanträde ed kounstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts. 173 Bakgrund Fastigheterna Oren 6, 12, 13 och 14 ligger uted Sandgatans södra sida, ed ICA Kvantu bako sig, och är bebyggda ed fyra äldre bostadshus i ett och ett halvt plan. Bostadsfastigheterna har nyligen förvärvats av Lokstallarna i Falkenberg AB, so även äger bakoliggande handelstot. Gatuarken ägs av kounen edan intilliggande bostadskvarter (Vinkeln, Drivbänken och del av Trädgården) ägs av Falkenbergs Bostads AB. Lokstallarna i Falkenberg AB har hos Bygglovsnänden ansökt o arklov för att få anlägga parkeringsplatser för intilliggande handelshus, en det ärendet har inte Behandlats. Den sökta åtgärden strider ot gällande plan. Aktuellt kvarter regleras idag av detaljplan för kv Oren 4, och 9 fl, laga kraftvunnen Detaljplanen anger friliggande bostadsbebyggelse ed upp till 8 totalhöjd. Detta innebär en- eller tvåvånings bostadshus, axialt per tot. I detaljplanen finns krav på lokalt ohändertagande av dagvatten. De aktuella bostadshusen ingår i inventeringen "Stadens yttre årsringar" och två av husen har dessuto uppärksaats vid inventering av enskilda bebyggelseantikvariska objekt i kounen. Handelsorådet ofattar, utöver ICA Kvantu, även de gala lokstallarna där indre butiker finns inryda sat en större ny byggnad ed Tea Sportia, Lekia. I orådet finns 340 parkeringsplatser på ark och enligt ansökan skulle ytterligare ca 60 platser kunna anläggas på de nu aktuella fastigheterna. Sökanden fraför tre skäl för den sökta åtgärden; dels har an behov av fler parkeringsplatser, dels uppfattar an att det finns ett behov av stora oderna kontorslokaler i Falkenberg och dels bör Falkenbergs centru få en tydligare början. Ekonoi Ett eventuellt planarbete förutsätts fullt ut finansieras av sökanden. De kostnader so uppkoer för genoförandet, även för åtgärder på allän plats, förutsätts även beskostas av exploatören och detta bör regleras i exploateringsavtal. Övervägande Den föreslagna åtgärden innebär att annat ställningstagande, än det so kounen gjorde vid nuvarande detaljplans upprättande. Då bedödes det so värdefullt att de fyra bostadshusen uted Sandgatan behölls i syfte att bibehålla karaktären på gatan. Falkenbergs koun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: www. falkenberg. se

3 Utdrag ur protokoll fört vid saanträde ed kounstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts. 173 Då boendeiljön vid de fyra husen är starkt påverkad av trafiken på Sandgatan och av de stora parkeringsorådena på baksidan, likso av den verksahet so bedrivs ino handelsorådet, bedöer Stadsbyggnadskontoret att en planändring so innebär annan verksahet än bostäder här, ändå kan vara läplig att pröva. Eellertid bör ofattningen av en exploatering här noga prövas. Den befintliga bebyggelsekaraktären, ed fristående byggnader längs ed gatan, bör bibehållas och höjden på bebyggelsen bör inte bli alltför hög, sannolikt inte överstiga fyra våningar. Inför beslut o läplig arkanvändning fattas bör en konsekvensanalys genoföras. Nyligen genoförd handelsutredning, sat utarbetande av förslag till handelspolicy för Falkenberg, pekar på vikten av att förstärka Falkenbergs centru. Man bör klarlägga att en ytterligare förstärkning av handelsorådet vid lokstallarna inte negativt påverkar utbud och utveckling i stadskärnan innan ytterligare handelsrätter tillskapas här. En utveckling ed kontor bör dock inte negativt påverka centru. Planläggning för nya bostäder i orådet skapar förutsättningar för en er levande iljö, en kvalitén i boendeiljön åste då säkras. För att bostäder skall kunna öjliggöras åste bullerfrågor utredas likso öjlighet till utevistelse, lekplats skapas. Skilda användningsoråden reser olika parkeringsbehov. En salad analys av parkeringsbehov och tillgång för orådet bör genoföras. Enligt sökanden föreligger redan nu behov av fler platser för befintlig handelsverksahet. En bebyggelse i skisserad ofattning torde generera ytterligare parkeringsbehov. Vidare bör trafikförhållandena utredas i saband ed ett eventuellt planarbete. Belastningen på Sandgatan är idag hög, och i sökandens skisser har en cirkulationsplats illustrerats vid infarten till handelsorådet. Andelen hårdgjord ark ökar vid en exploatering i befintliga trädgårdar och förutsättningar för ohändertagande av dagvatten åste utredas. Enligt Vivab innebär utbyggnad enligt skisser att det blir ycket dagvatten so skall hanteras. Gröna ytor bör planeras in, alternativt underjordiska agasin för utjäning. Krav på "gröna tak " (sedu eller liknande) kan vara ett kopleent. Miljö- och hälsoskyddskontoret påpekar att en bensinstation/verkstad funnit i orådet och att ev förekost av förorenade assor undersökas. Vidare att an bör utreda påverkan på bostadshus på norra sidan av Sandgatan (skuggor ) Stadsbyggnadskontoret föreslår att kounstyrelsen beslutar att förslag till ny detaljplan för orådet skall utarbetas. I saband ed planarbetet skall läplig arkanvändning likso läplig utforning (ofattning, höjd ) utredas. Falkenbergs koun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

4 Utdrag ur protokoll fört vid saanträde ed kounstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts. 173 Ett eventuellt planarbete skall föregås av tecknande av avtal rörande plankostnader. Vidare skall planarbetet inordnas i listan över satliga planärenden (planprioriteringslistan) vid nästa översyn och däred skall det beslutas o vilken prioritet arbetet skall bedrivas ed. I saband ed detta kan översiktlig tidplan tas fra. En tidig bedöning ger dock att ett planarbete bör kunna inledas 2014 och ny plan för orådet antas tidigast Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget saa dag. Utdrags bestyrkande Beslutet expedieras till: Stadsbyggnadskontoret Falkenbergs koraun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

5 Oren 6, 12,13 och 14 arkerade da fl /HKDb^ag Gällande detaljplaneranger bostäder. Även arkerat (lila) då det ingår i stadens yttre årsringar.

6 Äldre villatoter förmenié) Parkeringsplatser i syd och väst. FaBos bostadsfastigheter (blått) i nord och öst.

7 te, EKÄNGEN STADSBYGGNADSKONTORET FALKENBERG deceber 2012 Falkenbergs Koun Kounstyrelsen Falkenberg Ansökan o planändring av Oren 6,12,13 och 14. Ovanstående fastigheter ligger i direkt anslutning till handelsorådet Lokstallarna so idag innehåller Ica Kvantu en även Tea Sportia, Lekia, Audio Video, Sängcofort, Apoteket Kronan sat frisörerna Hårknuten. Orådet växer stadigt och utgör so vi ser det en viktig del i innerstadshandeln ed sina fria parkeringsplatser och större butiker so annars skulle lokaliseras till ett exteläge. Ansökan o planändring grundar sig på tre behov. För det första anser vi att alla fastigheter och däred alla fastighetsägare ska ta ansvar för sitt behov av p-platser. So ett led i detta så behöver vi på sikt ha er p-platser o orådet ska utvecklas sat för att inte skjuta över ansvaret på någon annan part. Orådet skulle kunna tillföras ca 60 p-platser till de redan 340 p-platsea. För det andra är Falkenberg underförsörjt ed stora oderna kontorslokaler i centrala lägen. Till oderna kontor bör det även finnas goda parkeringsöjligheter vilket redan finns på orådet. So ett led att utveckla Falkenbergs tjänstesektor är det viktigt att kunna erbjuda dessa företag attraktiva och ändaåls enliga lokaler ed god arbetsiljö. För det tredje skulle böljan på Falkenbergs centru via Sandgatan få en tydligare början och er stadsässigt karaktär. Vi ser fraför oss en flexibel fastighet so kan innehålla både kontor en även salingslokaler, vård, handel och även en del bostäder. För Lpkäflallarna i Falkenberg AB Hällan Johansson Postadress Ekängen Gruppen Box Falkenberg Telefon Växel HK Håkan Bernt Roger Mobil Fax E-post Internet

8 3» :# Äl 3» 3» 3» 9 :* =» 9 a 1/7 3 12U18 ORMEN4-5 -Skisser ö kwtersutveckling UNDERLAG FÖR ÄNDRING AV DETALJPUN 9126 FREDBLAD EKÄNGEN

9 RMEN4-5 -Skisser över kvartersutveckling FREDBLAD EKÄNGEN

10 PIMM Ä3 A- j ORMEN 4-5 -Skisser över kvartersutveckling FREDBLAD EKÄNGEN

11 ORMEN 4-5 -Skisser över kvartersutveckling 9126 FREDBLAD EKÄNGEN

12 ORMEN 4-5 -Skisser över kvartersutveckling FREDBLAD EKÄNGEN

13 ORMEN 4-5 -Skisser över kvartersutveckling FREDBLAD EKÄNGEN

14 ORMEN 4-5 -Skisser över kvartersutveckling FREDBLAD EKÄNGEN

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 20

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 20 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-08-28 Sammanträdestid 08.30-12.00 NÄRVARANDE Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s),

Läs mer

1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på Doktorsvägen

1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på Doktorsvägen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-05 Tid 2015-02-17, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på

Läs mer

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnänden 2006-04-18 Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kounhuset, ru 386 ÄRENDEN 1. Organisationsförändring, kulturenheten och biblioteket 2. Bidrag

Läs mer

PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN

PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN RAPPORT PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN VERSION 2 2014-04-17 Sammanfattning Tyréns AB fick 2013-10-28 uppdrag att studera en strategi för att hantera olika parkeringslösningar för Pottholmen som går

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15. Tid 2014-06-03, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 159 Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (11) 2014-01-15 Handläggare: Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av kvarteret

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Samhällsplaneringsnämnden 2013-04-16

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Samhällsplaneringsnämnden 2013-04-16 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Plats och tid: Kommunhuset Skogsbo, 16 april 2013, kl. 18:00-19:00. Beslutande: Peter Frej (M), ordf. Malin Åberg-Aas (MP) Andrine Winther (S) Hans-Ove Görtz

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

Falkenbergs centrum - information om pågående centrumarbete. (AU 264) KS 2013-384

Falkenbergs centrum - information om pågående centrumarbete. (AU 264) KS 2013-384 231 Falkenbergs centrum - information om pågående centrumarbete. (AU 264) KS 2013-384 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Åtgärder kopplade till avtal om utbyggnad av tunnelbana samt ökad bostadsbebyggelse

Åtgärder kopplade till avtal om utbyggnad av tunnelbana samt ökad bostadsbebyggelse Åtgärder kopplade till avtal om utbyggnad av tunnelbana samt ökad bostadsbebyggelse Organisation och styrning, ekonomisk redovisning, planering och marknadspåverkande arbete Göran Persson Emelie Grind

Läs mer

3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att markanvisa ca 60 lägenheter i bostadsrättsform genom anbudsinfordran.

3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att markanvisa ca 60 lägenheter i bostadsrättsform genom anbudsinfordran. Lena Hall Stora projekt Telefon: 010-480 16 52 lena.hall@extern.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Britta Eliasson Stora Projekt Telefon: 08-508 264 61 britta.eliasson@stockholm.se Markanvisning

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Planprogram för Kv.Ålen, Braxen m.fl.

Planprogram för Kv.Ålen, Braxen m.fl. Miljö- och byggförvaltningen Planprogram för Kv.Ålen, Braxen m.fl. Ortofoto med planområdet markerat (2013) Senast 2014-07-08 vill vi ha era synpunkter 1. Inledning och bakgrund Disposition Detta planprogram

Läs mer

Detaljplan för del av Bogesund 1:86 m fl Bangårdsgatan Ulricehamn, Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för del av Bogesund 1:86 m fl Bangårdsgatan Ulricehamn, Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för del av Bogesund 1:86 m fl Bangårdsgatan Ulricehamn, Ulricehamns kommun Västra Götalands län Upprättad den 15 februari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLINGAR 06-05-22

Läs mer

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Robert Sandgren (m) Erika Nordell (c) Arne Karlsson (m) Rickard Gutenberg (m) Sven Olof Nilsson (s)

Robert Sandgren (m) Erika Nordell (c) Arne Karlsson (m) Rickard Gutenberg (m) Sven Olof Nilsson (s) Samhällsbyggnadsnämnden 18 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer