Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse för 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse för 2013"

Transkript

1 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/2014 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse för 2013 Beslutsunderlag Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 29 januari 2014 Sammanfattning Nämndens resultat för 2013 är ett överskott på 0,5 mnkr. Under året har förvaltningen startat upp gruppverksamhet för målgruppen Unga Vuxna och anställt fler med kommunal visstidsanställning än tidigare år. Vuxenutbildningens elevantal ökar sedan några år tillbaka, så också 2013, och förutom fler undervisningsgrupper på såväl dagtid som kvällstid har en webbaserad SFIutbildning införts. Förslag till beslut 1. Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse för 2013 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 2. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden begär ombudgeteringar av 2013 års investeringsbudget till 2014, enligt bilaga 1. Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: Organisationsnummer:

2 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/2014 Verksamhetsberättelse 2013 Nämndens ansvarsområde Nämnden har ansvar för all vuxenutbildning, kommunens arbetsmarknadsfrågor, samt för flyktingmottagande när det gäller utbildning i svenska för invandrare, samhällsinformation och boende/bosättningsfrågor. (Nämnden har dock inte ansvar för ensamkommande flyktingbarn.) Ansvar för kommunens sommarferiepraktik ligger också under nämnden liksom ansvaret för budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning. Nämndens ansvar är att tillvarata och samordna arbetsmarknadspolitiska frågor med myndigheter och företag samt att vidta eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet och/eller minska verkningarna av arbetslöshet. Nämndens fokus ska vara att hjälpa människor till egen försörjning. Nämnden ska verka för att individer och familjer får ett stöd som gör att de kan leva ett självständigt liv bl a genom att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Medborgare ska ges stöd till förändring och till att ta ett eget ansvar för sina liv. De insatser som nämnden erbjuder ska vara individanpassade. Alla ska bemötas respektfullt och med tydlig information samt ges möjlighet till inflytande. Väsentliga händelser Vuxenutbildningen har inlett ett utvecklingsarbete vars syfte är att i högre utsträckning forma undervisningen utifrån pedagogiska metoder som bygger på en vetenskaplig grund. Förvaltningen har tillsatt en förstelärartjänst med uppdrag att leda skolutvecklingsarbete. Vuxenutbildningen har infört en webbaserad SFI-utbildning. För att bredda och fördjupa arbetet med Unga Vuxna-deltagare har vi i samarbete med andra förvaltningar och berörda externa parter initierat en Unga Vuxna-verksamhet bestående av gruppaktiviteter med därpå följande praktik. Enheten för vägledning och arbete har erbjudit sommarjobbssatsning som entreprenör som alternativ till de mer traditionella sommarjobben Enheten för vägledning och arbete har tecknat avtal med Arbetsförmedlingen avseende målgrupperna Unga Vuxna samt gällande dem som ingår i Etableringsuppdraget.

3 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/2014 Mål Att motverka utanförskap och få människor i arbete. Mål till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Planerad åtgärd Vad har ni planerat att göra? Erbjuda ett jobbpaket innehållande KVA samt kortare yrkesutbildningar. Starta upp verksamhet för målgruppen Unga Vuxna så som ett Navigatorcentrum. Utöka SFIundervisning på kvällstid samt utöka kursutbudet med Svenska 3 för behörighet till högskola. Genomfört per den 31 december 2013 Vad har ni gjort? Utökat antal KVA, 57st, breddat och fördjupat arbete med Unga vuxna, utökat samverkan med andra förvaltningar i staden samt AF och andra aktörer. Dessutom finns tillgång till en väl fungerande vuxenutbildning. Måluppfyllelse Uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt? Målet är uppfyllt Att upprätthålla en god kontinuerlig kontakt med det lokala näringslivet för att inhämta relevant information om eventuella behov av förändringar i inriktningen av yrkesutbildningarna. Förvaltningen ska kontinuerligt ha kontakt med aktörer på arbetsmarknaden för att på bästa sätt ge information till våra deltagare. Arbetsplatslots samt Studie- och yrkesvägledare inhämtar relevant information om prognos arbetsmarknad, samt har dialog med arbetsgivare och denna kunskap ligger till grund för arbetet med deltagare som är i behov av arbetsmarknadsinsatser. Dessutom är det en aktuell fråga i Vux10- samarbetet, särskilt inför ansökan av stadsbidrag för yrkesvuxutbildningar. Målet är uppfyllt

4 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/2014 Att staden kontaktar det lokala näringslivet för att i samverkan med dem skapa praktikplatser för SFI-studerande och arbetslösa. Kommunens jobbpaket ska förlängas och insatserna ska i huvudsak riktas till unga sundbybergare. Sommarjobb ska kunna erbjudas även till SFIstuderande Utred bildandet av ett samordningsförbund för att utveckla samarbetet mellan kommun, arbetsförmedling, försäkringskassan, landstinget och det lokala näringslivet, för att hitta möjligheter att få fler i Förvaltningen ska kontinuerligt ha kontakt med arbetsgivare i länet för att ha möjligheten att erbjuda praktik riktad till t ex SFIelever. Förvaltningen ska även 2013 arbeta aktivt med stadens jobbpaket med särskilt fokus på målgruppen Unga Vuxna ska sommarjobb erbjudas SFI elever inom åldersintervallet. En utredning av bildandet av ett samordningsförbund ska ske under Enheten för vägledning och arbete arbetar kontinuerligt med arbetsgivarkontakter och antalet arbetsgivarkontakter ökar succesivt. Inte minst tack vare de företagskontakter som skapas genom sommarjobbssatsninge n som alltså även kommer andra målgrupper till godo. 57 kommunala visstidsanställningar, samt kortare yrkesutbildningar till alla målgrupper. 20 unga vuxna har fått kommunal visstidsanställning och en gruppverksamhet för unga vuxna har startats under Handledarutbildning för arbetsgivare har erbjudits Alla ungdomar födda 95, 96, 97 eller som går i åk 9, eller 1:a, 2:a året på gymnasiet och är folkbokförda i Sundbyberg har erbjudits sommarjobb. Efter beslut i presidiet har förvaltningen inte utrett bildandet av samordningsförbund under Istället har enheten för vägledning och arbete samordnat insatser med andra förvaltningar i staden Målet är uppfyllt Målet är uppfyllt Målet är uppfyllt Målet är ej uppfyllt

5 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/2014 arbete. samt med andra externa aktörer gällande unga vuxna verksamhet, samt skrivit avtal med Arbetsförmedlingen kring målgrupperna Unga vuxna och de som ingår i uppdrag etableringen. Enhetschefen för Enheten för vägledning och arbete är också medlem i en samverkansgrupp (FRIS) mellan berörda aktörer såsom AF, Försäkringskassan och Landstinget. Nämndmål Mål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 1. Alla ska ha en egen försörjning och därför ökas Startvärde: 86 % av de som avslutat en KVA gick till arbete insatserna under Helår 1: Målet är uppfyllt Målvärde 1: Andelen 2013 med ett deltagare som efter en 96% av de som jobbpaket som kommunal visstidsanställning avslutar en KVAanställning 2013 har innebär en går vidare till egen mångfald av insatser försörjning ska öka i enlighet gått vidare till egen för att på olika sätt med kvalitetsredovisningens försörjning. stärka målvärden för medborgarnas rätt till sysselsättning, särskilt prioriterade är unga vuxna. Helår 2: Målvärde 2: De personer som under 2013 står längst ifrån arbetsmarknaden och har varit aktuella för arbetsträning i mer än två 43% av deltagarna som varit aktuella för Jämförbara siffror från föregående år finns inte eftersom mätningen inte genomfördes 2012.

6 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/ Medborgarnas kompetens ska höjas genom tillgång till hög utbildningskvalitet inom vuxenutbildningen enligt kvalitetsredovisningens målvärden för månader följs upp med framstegsmätaren. Andelen deltagare som visar framsteg under 2013 ska öka i enlighet med kvalitetsuppföljningens målvärden. 1. Utbildningsutbudet ska anpassas till nya reglerna i Vux12 vilket t ex innebär en utökning av vissa ämnen, framför allt svenska. Startvärde 1: Svenska 3 erbjöds inte under 2012 eftersom behörighetsändringen skedde under året. Målvärde 1: Svenska 3 ska erbjudas så att eleverna har möjlighet att bli behöriga till eftergymnasial utbildning. arbetsträning har visat framsteg under Helår 1: Svenska 3 har erbjudits under 2013 Målen är uppfyllda. 3. Andelen studerande inom 2. Fortsatt möjlighet att erbjuda yrkesutbildning. Startvärde 2: Alla som inte har en fullständig gymnasieutbildning erbjöds yrkesutbildning Målvärde 2: Alla som inte har en fullständig gymnasieutbildning samt de som inte har en heltidsanställning och har en icke arbetsmarknadsmässig gymnasieutbildning ska erbjudas yrkesutbildning Startvärde 1: 2,5 undervisningstimmar erbjöds Helår 2: Alla i de beskrivna målgrupperna har blivit erbjudna en yrkesutbildning vilket är fler än under Målen är delvis uppfyllda

7 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/2014 undervisningen i svenska för invandrare som når sina studiemål ska öka i enlighet med kvalitetsredovisning ens målvärden för vid ett tillfälle i veckan under 2012 på kvällstid. Målvärde 1: Att öka kvaliteten i undervisningen genom att per vecka dela upp undervisningen till två tillfällen samt utöka tiden. Dessutom ska vi erbjuda möjlighet till självstudier i skolans datasal med tillgång till databaserade läromedel. Startvärde 2: 15 undervisningstimmar i veckan erbjöds alla elever som studerade på dagtid Helår 1: För elever på kurs D har vi ökat undervisningen till 2 gånger i veckan. För elever på kurs C och B har vi, på grund av ett ökat antal ansökningar, valt att startat två nya undervisningsgrupper för att kunna möta efterfrågan. Alla elever har erbjudits tillgång till datasal med webbaserade läromedel utanför lektioner. Målvärde 2: För elever med behov av mer stöd för att nå Helår 2: SFI-elever sina studiemål ska en som har kombination av teoretiska försörjningsstöd och studier och praktik erbjudas. behov av extra stöd kan erbjudas språkpraktik via Enheten för vägledning och arbete. Likaså elever med etableringsersättning. Dessutom erbjuds olika former av undervisningsstöd till elever med behov. 4. Alla elever i årskurs Starvärde: Alla ungdomar i Målet är uppfyllt.

8 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/2014 nio, första och andra året på gymnasiet samt elever inom åldersintervallet som studerar SFI ska erbjudas sommarjobb. målgruppen erbjöds sommarjobb under Målvärde: Alla i målgruppen ska även 2013 erbjudas sommarjobb. Helår: Alla ungdomar som sökte sommarjobb erbjöds en anställning Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet tas en kvalitetsredovisning fram. Dels för att ge nämnden bra beslutsunderlag och för att utveckla verksamheten i stort, dels för att uppfylla skollagens krav. Startvärde: En kvalitetsredovisning togs fram vid del- och helårsbokslut under Målvärde: Ta fram en kvalitetsredovisning vid del och helårsbokslut Helår: En kvalitetsredovisning är framtagen vid deloch helårsboksluten som visar resultatet av förvaltningens arbete under Målet är uppfyllt.

9 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/2014 Prioriterade mål för alla nämnder En grön stad för framtiden Prioriterat mål Planerad åtgärd Genomfört per den Staden ska stimulera medborgarnas möjligheter att värna miljön i sin vardag bland annat genom en ny återvinningscentral Staden ska arbeta med livscykelanalyser vid nyoch ombyggnation för att minimera miljöpåverkan Delta i utredningen av hur en kretsloppspark kan driva återbruk/returhus med hjälp av arbetsmarknadsinsatser. 31 december 2013 Förvaltningen har under hösten av kompetens- och arbetsmarknadsnämnden fått i uppdrag att utreda möjligheten att driva verksamheter med hjälp av arbetsmarknadsinsatser på den kretsloppspark staden planerar att bygga. Ej relevant att besvara för KAN 2013 Måluppfyllelse Målet är uppfyllt Arbetet med en miljö fri från gifter inom stadens verksamheter ska fortsätta och förskolan är prioriterad Kommunen ska kontinuerligt förnya sin fordonspark med utsläppsfria fordon Vid upphandling och inköp ta hänsyn till miljöpåverkande faktorer. Jobbcenter ska fortsätta att på strukturerat sätt bidra till en miljö fri från gifter i sitt dagliga arbete samt vid inköp av varor till sin verksamhet. Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen har under 2011 och 2012 minskat antalet fordon som förvaltningen äger Arbete för att främja en miljö fri från gifter pågår kontinuerligt på förvaltningen. Framför allt Jobbcenter tar hänsyn till dessa frågor vid inköp av matvaror och material till deras verksamhet samt i sina dagliga arbetsuppgifter. Deltagarna utbildas i miljöfrågor av arbetsledarna. Förvaltningens fordonspark består av färre bilar än 2012 och arbete pågår med att byta ut innevarande bilar till mer miljövänliga fordon. Målet är uppfyllt Målet är uppfyllt

10 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/2014 Genomförandet av Sundbybergs stads cykelplan ska intensifieras eller leasar så att vi 2013 kommer att ha 4 bilar i drift inom de praktiska verksamheterna. När fordonen så småningom behöver bytas ut ska miljöhänsyn tas vid upphandlingsförfaran det så att staden ökar sin maskinpark med utsläppsfria fordon. Ej relevant att besvara för KAN

11 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/2014 En växande stad i arbete Prioriterat mål Planerad åtgärd Genomfört per den Staden ska initiera samverkan med berörda myndigheter och andra parter för att öka sysselsättningen bland annat genom att inrätta ett navigatorcentrum Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen initierar samverkan med berörda förvaltningar, myndigheter och andra parter, gällande t ex en verksamhet liknande navigatorcentrum. Arbetet kan möjligen inledas med studiebesök hos de kommuner som redan använder den metodiken. 31 december 2013 Enheten för vägledning och arbete har i samarbete med andra förvaltningar och berörda myndigheter startat upp en verksamhet arbete i likhet med ett navigatorcentrum under Måluppfyllelse Målet är uppfyllt Alla elever i årskurs nio i grundskolan samt första och andra året på gymnasiet ska fortsatt erbjudas sommarjobb Alla inom målgruppen ska erbjuda sommarjobb. Alla ungdomar i målgruppen har erbjudits sommarjobb. Målet är uppfyllt Satsning på så kallade framtidsjobb och praktikplatser Behovet av ekonomiskt bistånd ska vara lägre än länsgenomsnittet Kompetens- och arbetsmarknadsnämn den deltar i satsningen på så kallade framtidsjobb och praktikplatser. Arbetsplatslots samt Studie o yrkesvägledare inhämtar relevant information om prognosen gällande arbetsmarknaden, samt har dialog med arbetsgivare. Denna kunskap ligger till grund för arbetet med deltagare som är i behov av arbetsmarknadsinsatser Ej relevant att besvara för KAN. Målet är uppfyllt

12 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/2014 För att fler ska nå sina mål inom svenska för invandrare (SFI) utökas undervisningen på kvällstid SFI-undervisningen ska utökas på kvällstid För elever på kurs D har vi ökat undervisningen till 2 gånger i veckan på kvällstid. För elever på kurs C och B har vi, på grund av ett ökat antal ansökningar, valt att starta två nya undervisningsgrupper för att kunna möta efterfrågan istället för att erbjuda ett mindre antal ytterligare undervisning. Delvis uppfyllt

13 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/2014 En stad för alla Prioriterat mål Planerad åtgärd Genomfört per den Staden ska fortsätta utveckla dialogen med medborgarna genom nya metoder för att skapa större delaktighet i planeringen av samhället Barnets bästa ska alltid beaktas genom att barnets eget perspektiv och barnperspektivet ska vara styrande i alla verksamheter Makt och resurser ska fördelas lika mellan könen och vi ska exempelvis arbeta normkritiskt för att nå jämställdhet Kunskapen om tillgänglighet och bemötande ska vara hög i hela staden för att säkra att utformning av miljöer och lokaler fungerar för alla oavsett funktionsförmåga Ett separat bokslut ska redovisa stadens arbete Förvaltningen kommer under 2013 fortsätta bjuda in till och genomföra studeranderåd med syfte att ta del av elevernas synpunkter och önskemål. Detta sker terminsvis. De praktiska verksamheterna kommer även 2013 genomföra en brukarundersökning 31 december 2013 Förvaltningen har under året genomfört ett studeranderåd per termin. Vid ett av tillfällena med politikermedverkan. De praktiska verksamheterna genomförde en brukarundersökning under hösten 2013 som visade mycket gott resultat. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt Se socialt bokslut 2013 Se socialt bokslut 2013 Se socialt bokslut 2013 Se socialt bokslut 2013

14 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/2014 med jämställdhet, barnperspektiv och tillgänglighet

15 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/2014 En engagerad stad Prioriterat mål Planerad åtgärd Genomfört per den Samverkan med och stödet till de ideella organisationerna ska förenklas och utvecklas Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen ska under 2013 upprätthålla och utveckla kontakterna med föreningslivet för att i samverkan med dem skapa praktik- och sommarjobbsplatser. 31 december 2013 Förvaltningen har genom kontinuerlig kontakt med föreningslivet i Sundbyberg fått möjlighet att placera sommarjobbare inom föreningslivets verksamhet. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt Flickor och pojkar ska ges likvärdiga möjligheter att vara delaktiga i fritidsaktiviteter Stadens träffpunkter för äldre ska utvecklas i samverkan med pensionärsorganisationern a Genomförande av handslag med idrottsrörelsen, handslag med pensionärsorganisationern a och handslag med organisationer för personer med funktionsnedsättning ska intensifieras Stärka möjligheterna för frivilliga sociala insatser genom enskilda volontärer eller via ideella organisationer Ej relevant att besvara för KAN Ej relevant att besvara för KAN Ej relevant att besvara för KAN Förvaltningen har inlett ett arbete för att öka kunskapen om socialt företagande för ev. framtida etablering.

16 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/2014 Uppföljning av verksamhetsvolymer Vid årets början var 54 flyktingar aktuella i introduktion. Per den 30 juni uppbär 0 ersättning. Detta eftersom uppdraget gällande introduktion av flyktingar upphörde för landets kommuner i och med halvårsskiftet Ansvaret för arbetsmarknadsintroduktionen inom etableringsuppdraget ligger numer på Arbetsförmedlingen medan kommunerna även fortsättningsvis har ansvar för SFI-undervisningen, utbildning i samhällsorientering samt boendefrågor inom etableringsuppdraget. Under 2013 har 406 personer varit inskrivna hos enheten för vägledning och arbete, 182 kvinnor och 224 män. Av de avslutade 307 personerna var 188 personer delaktiga i Jobbsök och omfattas inte i utfallet av enhetens samtliga insatser. Av övriga har 59 gått vidare till arbete, 34 till studier och 22 stycken till annan aktör såsom t ex Arbetsförmedlingen. Inom vuxenutbildningen deltog personer i utbildning under hösten, kvinnor och 667 män. Av dessa studerade 883 personer SFI, 519 kvinnor och 364 män. Antalet sökanden till yrkesutbildningar fortsätter att öka. Vi har också beviljat fler ansökningar till yrkesutbildningar år 2013 än Ytterligare och fördjupad information finns i kvalitetsuppföljningen.

17 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/2014 Introduktion Per helår Per helår Per helår Antal aktuella flyktingar under året, vuxna varav kvinnor varav män Antal aktuella flyktingar under året, barn *) *) *) Antal nya flyktingar, vuxna varav kvinnor varav män varav direkt från Migrationsverket varav från annan kommun (sekundärer) varav direktanlända familjemedlemmar 0 0 Antal nya flyktingar, barn *) *) *) Kvarvarande introduktionsdeltagare den /12 I vissa fall saknas jämförbar statistik för tidigare år. *) Enheten har ej jämförbara siffror. Vägledning och arbete Per helår Per helår Per helår Inskrivna för vägledning och arbete varav kvinnor varav män Avslutade ärenden under året 307* varav fått arbete varav gått till studier varav gått vidare till annan aktör (Arbetsförmedlingen/ Försäkringskassan) *Kommentarer: Av de avslutade 307 personerna var 188 personer delaktiga i Jobbsök och omfattas inte i utfall av enhetens samtliga insatser. I utfallet är språkpraktik inkluderat vilket är en insats med syfte att förbättra svenskan. Vuxenutbildning Deltagit i utbildning totalt, VT (377) varav kvinnor (179) varav män (108) Deltagit i utbildning totalt, HT (327) 1799 (229) varav kvinnor (181)1132 (131) varav män (146) 667 (98) Varav deltagit i SFI, VT (90) varav kvinnor (44) varav män (46) Varav deltagit i SFI, HT (154) 883 (69) varav kvinnor (74) 519 (34) varav män (80) 364 (35) Siffrorna inom parantes anger antalet interkommunala studeranden under våren 2013, d v s som studerar hos en kommunal vuxenutbildare men finansieras av Sundbyberg.

18 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/2014 Uppföljning av ekonomiskt utfall (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall Försäljningsmedel 0,3 0,5-0,2 0,4 Taxor och avgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag 17,5 14,2 3,4 18,6 Försäljning av verksamhet och entrepr. 1,6 1,1 0,5 1,3 Interna intäkter 1,2 0,8 0,4 1,0 Summa verksamhetens intäkter 20,7 16,6 4,0 21,3 Personalkostnader -48,9-48,8-0,1-41,5 Konsulttjänst och inhyrd personal -0,3-0,8 0,6-0,2 Köp av verksamhet -15,3-10,4-4,8-11,0 Bidrag och transfereringar -1,3-1,9 0,6-5,6 Lokalhyror -3,7-3,7 0,0-4,5 Kapitaltjänstkostnader -0,4-0,4 0,1-0,4 Övriga driftskostnader -4,0-4,2 0,2-4,8 Summa verksamhetens kostnader -73,8-70,3-3,5-68,0 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -53,2-53,7 0,5-46,6 Kommunbidrag 53,7 53,7 0,0 43,2 Volymkompensation 0,0 0,0 0,0 5,1 Resultat 0,5 0,0 0,5 1,7 Utfall per verksamhet (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall Verksamhet Enheten för vägledning och arbete -18,7-19,4 0,8-14,6 Enheten för vuxenutbildning -29,0-29,8 0,8-28,5 Förvaltningsgemensamt *) -5,5-4,5-1,0-3,5 Verksamhetens nettokostnader -53,2-53,7 0,5-46,6 *) Förvaltningsgemensamt innefattar arvode till nämnden, kostnader för staben, konsumentvägledning, introduktion/flyktingverksamhet, handläggning/utbetalning av SFI-bonus, arbetsmiljö/rehab, samt diverse övriga förvaltningsgemensamma kostnader.

19 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/2014 Utfall Nämndens resultat för 2013 är ett överskott på 0,5 mnkr. Intäkterna blev 4,1 mnkr högre än budget, främst beroende på högre statsbidrag för vuxenutbildning. Kostnaderna blev 3,6 mnkr högre än budget, vilket främst beror på högre kostnader för köpta utbildningsplatser. Enheten för vägledning och arbete gör ett överskott på 0,8 mnkr jämfört med budget. Den främsta orsaken är att studie- och yrkesvägledningen som budgeterats inom enheten numera organisatoriskt finns under staben. Enheten har även haft lägre personalkostnader avseende OSA (offentligt skyddade anställningar). De lägre kostnaderna har dock även medfört lägre intäkter i form av bidrag från Arbetsförmedlingen. Nämndens jobbpaket som finns hos enheten är i nivå med budget. Enheten för vuxenutbildning gör ett överskott på 0,8 mnkr. Intäkter i form av statliga bidrag för yrkesutbildning har trots motsatt information betalats ut under året, vilket har ökat intäkterna. Å andra sidan har även kostnaderna för köpta utbildningsplatser varit högre än budgeterat med anledning av de ökade bidragen. På intäktssidan har enheten även haft större försäljning av utbildningsplatser än budgeterat (d.v.s. fler elever från andra kommuner). Personalkostnader samt övriga kostnader har varit lägre än budget. Förvaltningsgemensamt/staben gör ett underskott på 1,0 mnkr. Som nämnts ovan beror detta främst på att studie- och yrkesvägledningen numera organisatoriskt finns inom staben. I övrigt så har intäkterna för konsumentvägledningen (försäljning av verksamhet) varit högre än budget. Introduktion/flyktingverksamheten (som organisatoriskt finns under staben) har under året haft högre kostnader jämfört med budget. Intäkterna i form av statsbidrag från Migrationsverket har därför också varit högre, eftersom dessa intäkter till fullo finansierar kostnaderna för introduktion/flyktingverksamheten. Totalt sett ger inte verksamheten någon nettoeffekt på nämndens resultat. Kommunens uppdrag gällande introduktionsarbetet upphör. Ansvar för samhällsorientering, SFI och boendefrågor riktade till flyktingar finns dock kvar i kommunens regi. Vidtagna eller planerade åtgärder med anledning av budgetavvikelser Förvaltningen har under året förbättrat uppföljningen av det ekonomiska resultatet och kommer att fortsätta det arbetet framöver. Då budgeten har förväntats vara i balans vid årets slut har inga åtgärder vidtagits med anledning av eventuella avvikelser.

20 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/2014 Uppföljning av investeringar (mnkr) Utfall Budget Diff INVENTARIER -0,1-1,5 1, OMBYGG.KOMVUX FÖRSTUDIE -0,2-1,0 0, PGM.ARB NYA LOKALER -0,2-0,4 0,2 Summa -0,6-2,9 2,3 Under året har investeringar genomförts i liten skala. En något större del av budgeten har använts under hösten eftersom en ombyggnation av lokalerna har inletts för att möta behovet av fler lokaler, då elevantalet är betydligt större idag än för några år sen. Dessutom återstår några investeringar som hör samman med den praktiska verksamhetens flytt som genomfördes under hösten Därutöver har ytterligare medel funnits avsatta för investeringar i form av nya inventarier. Då samtliga investeringar kommer att fortgå under 2014 föreslås det att kvarstående investeringsbudget för samtliga investeringar ombudgeteras till år Det innebär alltså ombudgetering på 1,4 mnkr avseende inventarier, 0,8 mnkr avseende ombyggnation av Komvux samt 0,2 mnkr avseende de praktiska verksamheterna.

21 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/2014 Övrigt Upphandlingar 2013 Under våren har behovet av upphandling av IT-stöd för mer effektiv hantering av administrationen förknippad med vuxenutbildningen undersökts och visat sig vara stort. Upphandling kommer att påbörjas under våren Dessutom tillkommer ev upphandling av lokalvård som kommer att påbörjas centralt under våren 2014 och där avtalet i sådana fall kommer att gälla fr o m juli Upphandlingar Typ av upphandling Genomfört Kommentarer Ja Nej IT-stöd för vux. utb. x Kommer att påbörjas under 2014 Lokalvård X Andra halvåret 2014

22 Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Maria Lindeberg (22) Dnr KAN-0007/2014 Bilaga 1 Ombudgetering av investeringsbudget 2013 (mnkr) Utfall Budget Diff INVENTARIER -0,1-1,5 1, OMBYGG.KOMVUX FÖRSTUDIE -0,2-1,0 0, PGM.ARB NYA LOKALER -0,2-0,4 0,2 Summa -0,6-2,9 2,3 Då samtliga investeringar kommer att fortgå under 2014 föreslås det att kvarstående investeringsbudget för samtliga investeringar ombudgeteras till år Det innebär alltså ombudgetering på 1,4 mnkr avseende inventarier, 0,8 mnkr avseende ombyggnation av Komvux samt 0,2 mnkr avseende de praktiska verksamheterna.

23 SFI SFX 2013 I Stockholms län

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79 KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN CENTRUM FÖR VUXENUTBILDNING Fredrik Ekdahl Kvalitetsredovisning hösten 2013 SBG1000, v1.3, Sundbybergs stad, Sundbyberg BESÖKSADRESS Lötsjövägen TELEFON TELEFAX

80 (18) Innehållsförteckning Organisation 3 Centrum för vuxenutbildning... 3 Upphandlad verksamhet... 3 Uppföljning av upphandlad verksamhet... 3 Studie- och yrkesvägledning... 3 Utbildning i svenska för invandrare... 4 Stöd... 4 Webbaserad sfi... 4 Antal elever... 4 Vuxenutbildning... 5 Stöd... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 5 Antal elever... 5 Gymnasial vuxenutbildning... 6 Antal elever... 6 Verksamhetsutveckling 6 Bedömning för lärande, BFL... 6 It s learning... 7 Kvalitetsmål 7 Resultat... 7 Utbildning i svenska för invandrare (sfi)... 7 Betyg... 7 Analys... 8 Avbrott... 9 Analys Genomströmning Analys Närvaro Frånvaro Analys Grundläggande vuxenutbildning 13 Betyg Analys Avbrott Analys Gymnasial vuxenutbildning 15 Betyg Analys Avbrott Analys Elevinflytande och delaktighet 17 Elevråd Studerandeenkät Likabehandlingsplan... 17

81 (18) Organisation Centrum för vuxenutbildning Centrum för vuxenutbildning ansvarar för att erbjuda utbildning så att invånarna i Sundbyberg ska kunna utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt för att främja sin personliga utveckling. Detta gör vi genom att erbjuda utbildning i svenska för invandrare, sfi samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Verksamheten leds av en ledningsgrupp som består av rektor, biträdande rektor, sfi - samordnare och en lärare med fokus på pedagogisk utveckling. Som stöd i detta arbete finns en samverkansgrupp med fackliga representanter och arbetsplatsträffar, APT. Upphandlad verksamhet Från och med hösten 2011 ingår vuxenutbildningen i Sundbyberg också i Vux10 tillsammans med Kunskapscentrum Nordost (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm), Sollentuna, Solna, Stockholm, Sigtuna och Upplands Väsby. Vux10 är en sammanslutning av tio kommuner som har gjort en samordnad upphandling av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (teoretisk- och yrkesutbildning). Sundbyberg, Sigtuna och Upplands Väsby deltar i upphandlingen när det gäller gymnasial yrkesvuxenutbildning. Från och med hösten 2012 har också Vux8, Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nykvarn, Salem, Södertälje och Värmdö gjort motsvarande upphandling. Inom ramen för detta avtal kan vi utöver vår egen omvårdnadsutbildning erbjuda de flesta yrkesutbildningar på gymnasial nivå hos 23 olika utförare. Vi erbjuder även eleverna att studera via andra kommuner genom IKE, interkommunal ersättning, om deras behov av utbildning inte erbjuds i egen regi eller via avtal med de externa utförarna. Uppföljning av upphandlad verksamhet Den upphandlade verksamheten följs upp genom en avtalsuppföljning, en kvalitetsrapport och genom verksamhetsbesök hos varje utförare. Detta arbete görs gemensamt med övriga kommuner i Vux10 och Vux8. Vi genomför också dialogmöten med alla anordnare 5-6 gånger om året. Studie- och yrkesvägledning I förvaltningen finns tre studie- och yrkesvägledare, en som i huvudsak arbetar med unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden och två som erbjuder öppen vägledning till alla kommuninvånare i Sundbybergs stad. Dessa två är också kopplade till vuxenutbildningen respektive arbetsmarknadsenheten som ett stöd för personalen. Vi satsar också särskilt på studie- och yrkesvägledning för Sfi genom att alla elever i sin introduktion får information om t.ex. Sfx och hur skolsystemet är uppbyggt. Alla elever som är på väg att bli klara med Sfi får också information om fortsatta studier.

82 (18) Utbildning i svenska för invandrare Svenskundervisning för invandrare syftar till att ge invandare grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället inför arbetsliv eller vidare studier. Sfi består av tre olika studievägar. Studieväg 1 består av kurs A+B och vänder sig till dem med kort skolbakgrund. Studieväg 2 består av kurs B+C och vänder sig till dem med mellanlång skolbakgrund. För dem som har en lång skolbakgrund (gymnasium/universitet) finns studieväg 3 som består av kurs C+D. Vi erbjuder kurser inom alla tre studievägarna. För de flesta elever är målet med SFI-studierna att klara kurs D. Detta innebär att elever på studieväg 1 fortsätter på studieväg 2 och elever på studieväg 2 fortsätter på studieväg 3. För att möta allas behov har vi C- och D- kurser med långsammare studietakt för de elever som byter studieväg. Hur länge en elev går en kurs varierar mycket. Vi har som riktvärde att B-kursen på studieväg 1 tar 24 veckor medan samma kurs på studieväg 2 tar 12 veckor men det kan gå både snabbare och ta längre tid. För att placera eleverna i rätt kurs på rätt studieväg börjar alla nya elever med en introduktionskurs på 6 veckor. Introduktionskursen har som syfte att dels bedöma och validera eleverna förkunskaper för placering på rätt nivå och dels att förbereda för kommande studier. Inom ramen för introduktionskursen får elever också undervisning i uttal och grundläggande dataundervisning. De som studerat Sfi tidigare och återkommer efter uppehåll eller som byter från en annan skola placeras direkt in på sin redan påbörjade nivå. Vi har kurser på förmiddagstid, eftermiddagstid och kvällstid. Detta för att eleverna ska kunna kombinera sina studier med andra aktiviteter. Många klarar sina studier utan problem. Stöd För de elever som behöver extra stöd finns en speciallärare som erbjuder extra läs och skrivstöd, både i grupp och individuellt. Stödet erbjuds i perioder om 6 veckor och utgår ifrån en individuellt anpassad plan. För elever på studieväg 1 förstärks också undervisningen med lektioner i alfabetisering och modermålsstöd på tigrinja då detta är en stor språkgrupp Vi har också undervisning med dramapedagoger som använder dramaövningar som metod för att utveckla förmågan och lusten att kommunicera när språket saknas. Vi använder också en hemkunskapssal för att kunna undervisa och utveckla språket i en praktisk miljö. Webbaserad sfi Under 2013 har vi startat en ny undervisningsgrupp för studieväg 3. Planeringen för denna grupp bygger på en kombination av lärarledd undervisning i klassrum och lärarledd undervisning och självstudier via webben i en lärplattform. Syftet med denna modell är att erbjuda en studieform med ännu större flexibilitet för elever på studieväg 3 som klarar en hög studietakt och en större del självstudier. Antal elever Under höstterminen har 883 elever varit inskrivna i Sfi, av dessa var 519 kvinnor och 364 män. Detta är 106 fler elever än vt-13 vilket delvis beror på en ökad

83 (18) inflyttning och därmed en ökad efterfrågan av utbildning. Det var även 154 elever som läste Sfi hos andra aktörer, av dessa var 74 kvinnor och 80 män. Vuxenutbildning Inom vuxenutbildning har vi verksamhet på grundläggande och gymnasial nivå. En elev kan samtidigt studera på båda nivåerna. Stöd Till varje kurs har undervisande lärare schemalagd tid för studiehandledning. Syfte med handledningen är att ge eleverna möjlighet till individuellt stöd men är också en möjlighet för läraren att repetera ett avsnitt om hen anser det lämpligt. Eleverna kan också välja stödkurser i matematik, studieteknik och en skrivkurs i svenska som andraspråk dessutom finns det tillgång till läs- och skrivstöd och läxhjälp. Vi erbjuder även nivåtester i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik för elever som är osäkra på sina förkunskaper. Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning är grundskoleutbildning för vuxna och syftar till att ge vuxna sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhällsoch yrkesliv. Enligt skollagen är kommunen skyldig att informera om och anordna grundläggande vuxenutbildning för de som efterfrågar och har rätt till den. Kurser inom grundläggande vuxenutbildning Inom den grundläggande vuxenutbildningen erbjuder vi kurser i ämnena engelska, matematik, samhällskunskap och svenska som andraspråk. Eftersom många studerande som avslutat sina sfi-studier vill och behöver studera mer svenska, växer antalet deltagare och antalet kurser i svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Idag finns 4 parallella heltidskurser, varav en är inriktad mot yrkesutbildningen Vård och omsorg. Under hösten har vi gjort en förändring inom undervisningen i svenska som andraspråk på grundläggande nivå som innebär att kursen är indelad i tre delkurser där eleverna får betyg efter varje delkurs. Syftet med detta är att anpassa undervisningen till den nya skolagen och till övriga länet för att underlätta för elever att flytta mellan skolor. Det tydliggör också progressionen i undervisningen och gör det lättare för elever att se och förstå delmålen och kraven för godkända resultat. En del studerande har som mål att studera vidare på gymnasial nivå och vill därefter bedriva högskolestudier andra vill gå en yrkesutbildning för att snabbt komma ut i arbete. Båda dessa vägar kräver godkänt betyg i Svenska som andraspråk, grundläggande nivå. Antal elever Under höstterminen har 258 elever deltagit i undervisning inom grundläggande vuxenutbildning, av dessa var 181 kvinnor och 77 män. Utöver dessa har 32 elever studerat via interkommunal ersättning (IKE). Av dessa var 23 kvinnor och 9 män.

84 (18) Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning riktar sig till dem som, har en grundskoleutbildning och vill läsa kurser för att få ett fullständigt slutbetyg från en gymnasieutbildning, har ett samlat betygsdokument från gymnasiet och vill komplettera med kurser för att få ett fullständigt slutbetyg, har ett slutbetyg men behöver komplettera vissa kurser för att bli behörig att söka en viss eftergymnasial utbildning. Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar får i gymnasieskolan. Kurser inom gymnasial vuxenutbildning Vi erbjuder kurser på gymnasial nivå i engelska, svenska, svenska som andraspråk, matematik, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi och naturkunskap. Dessutom finns det orienteringskurser i matematik, studieteknik och en skrivkurs. Vi har också en yrkesutbildning inom Vård och omsorg för de elever som vill arbeta som undersköterska. Via avtal med externa utförare har eleverna dessutom möjlighet att läsa kurser inom följande områden: Barn och fritid, Ekonomi, Handel och kontor, Fordon och transsport, Hantverk, Bygg, Verkstad, Hotell, Livsmedel, Restaurang, Media och Vård och omsorg. Antal elever Under höstterminen har 427 elever deltagit i undervisning inom gymnasial vuxenutbildning i egen regi, av dessa var 294 kvinnor och 133 män. Dessutom har 286 elever studerat hos externa aktörer, av dessa var 185 kvinnor och 101 män. Under hösten har också 141 elever studerat via interkommunal ersättning (IKE), 84 kvinnor och 57 män. Verksamhetsutveckling Bedömning för lärande, BFL För att möta krav som ställs på oss i den nya skollagen som slår fast att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inledde vi 2013 ett välstrukturerat skolutvecklingsarbete kring Bedömning för lärande. Våra regelbundna skolutvecklingsmöten ger oss möjlighet att utbyta erfarenheter, utvecklas och lära tillsammans för att utveckla vår undervisning i syfte att öka elevernas lärande. Samtalen på dessa möten utgår från läroplanen, styrdokumenten och aktuell forskning om pedagogik och lärande. Den kollegiala reflektionen följs av ett personligt arbete med handlingsplaner, auskultationer med fokus på återkoppling med framåtblickande tips och systematisk arbete med BFL med kollegor. På detta sätt strukturerar vi lärarsamarbetet och ökar likvärdigheten. Våren 2013 deltog rektorn i Skolverkets konferens Forskning lyfter 1 och hösten 2013 var fyra lärare med på Forskning lyfter 2 som gav mersmak för utvecklingsarbete. Under förra året läste vi och diskuterade John Hatties Synligt lärande för lärare och påbörjade ett stort utvecklingsarbete med Dylan Wiliams bok Att följa lärande som

85 (18) kurslitteratur. Vid introduktionen av Bedömning för lärande anlitade vi Pernilla Lundgren som föreläste under ett av våra skolutvecklingsmöten. Arbetet kommer att fortsätta under 2014 och som metod införlivas som ett naturligt arbetssätt för samarbete och verksamhetsutveckling. It s learning Under hösten har vi påbörjat arbetet med att införa en webbaserad studieplattform. I ett första steg använder vi den i de webbaserade kurserna på studieväg 3 inom Sfi. Ytterligare några kurser har börjat använda plattformen redan under hösten. Detta arbete kommer att fortsätta under våren med målsättningen att alla kurser ska vara upplagda från och med hösten Kvalitetsmål Sundbybergs stad ska erbjuda vuxenutbildning och sfi av hög kvalitet till alla sökande. Alla elever ska ges möjlighet och stöd att fullfölja sina studier med godkänt betyg. Resultat Alla sökande till sfi har erbjudits undervisning inom 3 månader dock har inte alla kunnat erbjudas plats i Sundbyberg. I de fall vi inte har kunnat ta emot elever i Sundbyberg har de erbjudits möjlighet att studera i någon annan kommun. Alla behöriga sökande till grundläggande vuxenutbildning har erbjudits sökt utbildning. Alla behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning har prioriterats enligt prioriteringsordningen. Alla som ska fullfölja studier enligt studieplan, som saknar 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande och/eller behöver komplettera för att bli behörig till vidare studier och alla som har en svag ställning på arbetsmarknaden har erbjudits sökt utbildning. Inom Sfi och grundläggande vuxenutbildning når de allra flesta som fullföljer sina studier godkänt betyg dock varierar tiden ganska mycket. För elever med kort studiebakgrund tar det i genomsnitt mer än dubbelt så långt tid att nå godkänt betyg på sfi. Inom den gymnasiala vuxenutbildningen når cirka 80 % sina mål dock varierar det en del mellan olika ämnen. Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Betyg Andelen studerande som uppnår målen i sin studieplan med lägst betyget G/E Här redovisas hur många som har deltagit i våra kurser inom Sfi under tiden Redovisningen är uppdelad på olika kursnivåer. Eftersom vi har kontinuerlig antagning är det väldigt varierande hur länge en deltagare i uppställningen nedan läst respektive kurs. De som finns i kolumnen Fortsätter studera kanske började sin kurs så sent som den 25 november 2013.

86 (18) Introkursen är den kurs som alla nya elever går för att lägga upp den individuella studieplanen och nivåplaceras. Vi hade totalt 108 avbrott. Avbrottsorsakerna redovisas längre ned. Resultat för hösten 2013, kvinnor Antal G+VG alt E-A Andel godkända + de som fortsätter Kurs Antal starter Antal fortsätter Avbrott Utskrivna med intyg Kurs A % Kurs B % 15 Kurs C % 11 5 Kurs D % 18 1 Intro % 1 Totalt % 45 6 Resultat för hösten 2013, män Antal G+VG alt E-A Andel godkända + de som fortsätter Kurs Antal starter Antal fortsätter Avbrott Utskrivna med intyg Kurs A % Kurs B % 22 Kurs C % 16 1 Kurs D % 14 1 Intro % 5 Totalt % 57 2 Resultat för hösten 2013, totalt Antal G+VG alt E-A Andel godkända och fortsätter Kurs Antal starter Antal fortsätter Avbrott Utskrivna med intyg Kurs A % 0 Kurs B % 37 Kurs C % 27 6 Kurs D % 32 2 Intro % 6 Totalt % Analys Det är få elever som avslutar sina studier med ej godkänt resultat (utskrivna med intyg). Det innebär att de allra flesta har möjlighet att fullfölja sina studier men också att tiden för att nå godkänt betyg varierar mycket mellan olika elever. Läs mer under rubriken Genomströmning.

87 (18) Avbrott Andelen avbrott där den studerande påbörjat sina kurser samt avbrottsorsak. Här redovisar vi de avbrottsorsaker som vi registrerat. När orsaken är: uteblivit av annan orsak än tidigare nämnda så vet vi varför eleven slutat men den orsaken finns inte som möjligt val vid registreringen. Resultat för hösten 2013 Antal kvinnor Andel av totala antalet avbrott Antal män Andel av totala antalet avbrott Antal totalt Andel av totala antalet avbrott Orsak till avbrott Eleven har gjort avbrott på grund av graviditet/barnledighet eller problem med barnomsorg 6 11 % 0 % 6 6 % Flyttat till annan kommun 7 13 % 5 9 % % Eleven har gjort avbrott på grund av arbete eller långtidspraktik 8 15 % % % Eleven har gjort avbrott på grund av sjukdom 2 4 % 0 % 2 2 % Eleven har inte beviljats uppehållstillstånd och har lämnat landet eller har återvänt till hemlandet av andra skäl 0 % 1 2 % 1 1 % Eleven har uteblivit av annan orsak än tidigare nämnda % % % Eleven har uteblivit från undervisningen av okänd anledning 7 13 % 3 5 % 10 9 % Eleven har ändrat studieplanen 4 8 % 2 4 % 6 6 % Eleven har avslutat kursen men inte nått upp till målen för betyget godkänd. Eleven har erhållit intyg 6 11 % 2 4 % 8 7 % Kommit överrens om studieuppehåll 0 % 0 % 0 0 % Totalt % % %

88 (18) Analys Flera av orsakerna är sådana som kan ses som positiva orsaker, exempelvis att eleven fått jobb eller att eleven har flyttat. Under uteblivit av annan orsak än tidigare nämnda finns också ett antal elever som har en privat situation som inte tillåter att de deltar i undervisningen regelbundet och kan därför inte fullfölja sina studier. Det kan vara väldigt oregelbundna eller udda arbetstider, för några av dessa elever är webbaserad undervisning med få lektioner i skolan en lösning, dock passar det inte alla. I denna grupp finns också elever som inte kan tillgodogöra sig undervisningen på grund av stor psykisk ohälsa. För denna grupp saknas i dag både kompetens och lämplig verksamhet inom Sfi. Vår bedömning är att särskilda resurser behöver avsättas, dels för en utökad samverkan mellan förvaltningar och andra myndigheter, dels för att bygga ut med rätt kompetens och verksamhet för att möta denna grupps behov. Genomströmning Antal timmar i genomsnitt för att uppnå godkänt betyg på kurserna C och D Vi registrerar startdatum och slutdatum för varje elev på en kurs. När vi tittar på dessa värden kan vi se hur länge en elev har varit inskriven på en kurs. I genomsnitt hade de elever som fått lägst betyget G/E i kurs C varit inskrivna 21 veckor. De som fått lägst betyget G/E på kurs D har varit inskrivna i genomsnitt 20 veckor. De flesta av dessa veckor har vi erbjudit 15 timmars undervisning, inklusive självstudier. Det kan också ha infallit 2 veckors ledighet vid jul eller ett antal veckors ledighet under sommarperioden vilket innebär att antalet aktiva studieveckor är något lägre än vad som redovisas i tabellen nedan. Resultat för hösten 2013 Antal veckor i genomsnitt för E-A Kvinnor Män Totalt 2C C-långsam C-kväll C-webb C-totalt D D-långsam D-kväll D-sommar D-webb D-totalt Analys När man jämför antalet veckor med vårens siffror kan man se en viss minskning totalt men att det ökar i vissa grupper. På kurserna 2C- och 3D-långsam går elever som börjar efter att de klarat kurs 1B på studieväg 1. Detta är ofta elever med kort eller ingen skolbakgrund och med behov av mycket stöd och tid för att kunna möta

89 (18) den utmaningen som de mer abstrakta delarna av kursinnehållet på C- och D- kursen innebär. Trots att det är tydligt att dessa elever behöver mer tid är det viktigt att ytterligare analys görs eftersom antalet veckor till betyg ökar för dessa grupper. En risk kan vara att elevernas långsamma progression gör att förväntningarna på studieresultat blir för låga och att ambitionsnivån sänks. Vi har också gjort en sammanställning på elever som studerat mer än 1000 timmar utan att nå godkänt resultat på D-kursen. Dessa är just nu 33 stycken, 32 läser på C och D nivå, 1 läser på B nivå. Vi kommer under våren, tillsammans med Enheten för vägledning och arbete, arbeta vidare med denna grupp i syfte att komplement eller alternativ till Sfi. Vi kommer också att söka samarbete med Enheten för ekonomiskt bistånd då flera erhåller försörjningsstöd. Närvaro Antal närvaro timmar/månad i förhållande till antalet erbjudna timmar/månad Här redovisas hur stor andel av de erbjudna lektionerna som eleverna har deltagit i. För ökad tydlighet har vi under hösten delat upp vår statistik i enligt våra studieperioder, dvs. 6-veckors perioder. Tyvärr går det inte att få fram könsuppdelad statistik när det gäller närvaro. Period 1 Dag (12/8-1/9) Närvaro i genomsnitt Intro 64 % B-dag 49 % C-dag 58 % D-dag 51 % Period 2 Dag (2/9-13/10) Närvaro i genomsnitt Intro 58 % A-dag 84 % B-dag 72 % C-dag 71 % D-dag 70 % Period 3 Dag (14/10-24/11) Närvaro i genomsnitt Intro 65 % A-dag 87 % B-dag 73 % C-dag 72 % D-dag 71 % Period 4 Dag (25/11-20/12) Närvaro i genomsnitt Intro 47 % A-dag 90 % B-dag 63 %

90 (18) C-dag 63 % D-dag 65 % Kväll fr.o.m. 12/8-13 t.o.m. 20/12-13 Närvaro i genomsnitt B-kväll 58 % C-kväll 73 % D-kväll 61 % Frånvaro Antalet studerande som varit frånvarande mer än 15 % av studietiden Här redovisas de elever som deltagit i Sfi under ht-13 och som haft en frånvaro på mer än 15 % av de erbjudna lektionerna. Liksom vid närvaroredovisningen ovan har vi delat upp redovisningen enligt våra 6-veckor studieperioder. Period 1 Dag (12/8-1/9) Antal Antal med frånvaro >15% Andel i % med frånvaro > 15 % Intro % AB Gruppen fanns inte under denna period. B % C % D % Period 2 Dag (2/9-13/10) Antal Antal med frånvaro >15% Andel i % med frånvaro > 15 % Intro % AB % B % C % D % Period 3 Dag (14/10-24/11) Ant al Antal med frånvaro >15% Andel i % med frånvaro > 15 % Intro % AB % B % C % D % Period 4 Dag (25/11-20/12) Antal Antal med frånvaro >15% Andel i % med frånvaro > 15 % Intro % AB % B %

Kvalitetsredovisning hösten 2014

Kvalitetsredovisning hösten 2014 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN CENTRUM FÖR VUXENUTBILDNING Fredrik Ekdahl 2015-10-02 Kvalitetsredovisning hösten 2014 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum 1 (6) RAPPORT 2016-04-11 Kompetensnämnden Dnr Kon 2016/63 Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum Rätt till sfi samt antagning Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 2008-06-10 Margrethe Kristensson Mikael Johansson 1 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen Vad är svenskundervisning för

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Auktorisation inom vuxenutbildning

Auktorisation inom vuxenutbildning 2014-11-27 Handläggare Annica Lempke Kansli- och utvecklingsavdelningen 14FNU/0143 Finansieringsnämnden för utbildning Auktorisation inom vuxenutbildning Förslag till beslut Förvaltningen ges i uppdrag

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA Kvalitetsarbete I praktiken AVESTA Var är vi? Förutsättningar MiROi i-learning AB bedriver sedan september 2013 undervisning i SFI (Svenska för invandrare) i Avesta. Undervisningen bedrivs alla helgfria

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan- juli Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen Innehållsförteckning 1 Dahlstiernska... 2 2 Dahlstiernska Gymnasium... 6 3 Vuxenutbildning... 7 1 Dahlstiernska 1.1 Delårsbokslut

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun 1. Överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L), Tyresö kommun

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L), Tyresö kommun 2015-06-17 Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L), Tyresö kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Elin Appel, tf. bitr.

Läs mer

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten.

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. 2009-02-27 KVALITETSREDOVISNING 2009 VUXENUTBILDNINGEN, VUX Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. Område/skola/arbetslag:

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet

Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Redovisning av befintlig verksamhet Grund- och gymnasieskolan I Tierps kommun finns idag elva

Läs mer

Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010

Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010 Gotlands kommun Barn- och utbildningsförvaltningen/an 2009-09-02 Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010 Komvux egen verksamhet Kommunen är skyldig att anordna grundläggande vux och SFI.

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas.

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Verksamheter för målgruppen hos Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen i Uppsala

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10 Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-11-18 Utvecklingsförvaltningen 1 (11) Karin Sundström Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 Förslag till

Läs mer

Rekommendation att teckna Avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx

Rekommendation att teckna Avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx KOMMUNFÖRBUNDS STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli ink. 20B8-12- 16 REKOMMENDATION 2008-12-12 Dnr: 2007/0064 För kännedom: Till: vfz2t Nämnd med ansvar för vuxenutbildningen Förvaltningschef med

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19)

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SFI-AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN 1.60-0125272011 2011-08-15 SID 1 (13) Handläggare: Leif Styfberg Tel: 08-508 25 702 Till Arbetsmarknadsnämnden den 23 augusti 2011 Remiss

Läs mer

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 SÄTERS KOMMUN Uppföljning 2013-14 Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 Innehåll VERKSAMHETENS ORGANISATION... 2 VERKSAMHETENS FORMER... 2 GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN OCH INFLYTANDE...

Läs mer

Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016.

Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016. Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016. Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Mål och budget 2016-2018

Mål och budget 2016-2018 2015-09-05 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/96-041 Arbets- och företagsnämnden Mål och budget 2016-2018 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår, utifrån kommunstyrelsens förslag till mål

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Integration Nummer 4 December 2013 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor God jul och gott nytt år! Sfi med ökad individualisering och flexibilitet Alvesta kommun - Mottagning för framtiden

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Verksamhet för nyanlända

Verksamhet för nyanlända www.pwc.se Revisionsrapport Verksamhet för nyanlända Forshaga Kommun Peter Aschberg Remmi Gimborn Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte och Revisionsfråga...4

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Enhetsplan 2016 Vuxenutbildningen

Enhetsplan 2016 Vuxenutbildningen Enhetsplan 2016 Vuxenutbildningen Erik Hamner Innehållsförteckning 1 Verksamhetsområde 7: Vuxenutbildningen...3 1.1 Verksamhet och syfte...3 1.2 Verksamhetens inriktning...3 2 Uppdrag och organisation...4

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Kungsbacka kommun Enheten för Vuxnas lärande Besöksadress Telefon Södra Torggatan 16 434 30 Kungsbacka 0300-83

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-12-19 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 1 Information

Läs mer

Delårsrapport för Viadidakt 2011

Delårsrapport för Viadidakt 2011 Delårsrapport för Viadidakt 2011 Dnr VIAN/2011:24-041 Beslutad i Viadidaktnämnden 2011-09-20 Dokumentplacering: g:\ekonomi\delårsrapporter\2011\delårsrapport 2011.docx Innehållsförteckning Delårsrapport

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse 2015 Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2015 Vuxnas lärande Kompetens för tillväxt Rektor Johan Fahlström 1(9) Verksamhetsområdet... 3 - Nationell statistik... 4 Viktiga händelser... 4 Verksamhetens övergripande mål...

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 1 Artediskolan Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 2 Innehåll Inledning sid 2 Förutsättningar sid 2 Elevernas arbetsmiljö sid 3 Elevernas lärande och skolans studieresultat

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 Arbetsmarknadsförvaltningen, Masugnen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 Arbetsmarknadsförvaltningen, Masugnen VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 Arbetsmarknadsförvaltningen, Masugnen Masugnen - rustar människor för jobb Innehållsförteckning 1. ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MASUGNEN 4 1.1. INRIKTNINGSMÅL 2014-2016 4 2. VERKSAMHETSMÅL

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-12 Tjänsteskrivelse Vår referens Ann Andersson Ekonomichef Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Ärende

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN. Politiska kommentarer från nämndens ordförande

BILDNINGSNÄMNDEN. Politiska kommentarer från nämndens ordförande 133 BILDNINGSNÄMNDEN Politiska kommentarer från nämndens ordförande Bildningsnämnden har ett brett verksamhetsfält med stor betydelse för kommunens utveckling och kommunen satsningar är viktiga ur ett

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1 HOFORS KOMMUN Björkhagsskolan 2003-04-15 Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1. Inledning En stor del av vår verksamhet regleras av statliga styrdokument i form av lagar och förordningar,

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016

Likabehandlingsplan 2015-2016 Likabehandlingsplan 2015-2016 INNEHÅLL Verksamhetsformer som omfattas av planen... 2 Främjande insatser... 5 Schemaläggning, föräldraskap och studier... 9 Kartläggning... 10 Skolans plan mot diskriminering

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Överkalix kommun Skolförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Fastställt 2014-09-30 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 METOD... 3 Metod gymnasieskolan...

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Katrineholms kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Katrineholms kommun Katrineholms kommun 009-09-17 Viadidakt 641 80 Katrineholm 1 (11) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Katrineholms kommun Skolinspektionens bedömningar och krav på åtgärder

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 Vellinge kommun Rektorn vid Stora Hammars skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Hammars skola i Vellinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Ekonomi, administration och handel 33 30 92 99 69 106 429 Kultur, media och design 57 53

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Yrkesutbildning Barn och fritid Yrkesutbildning Vård och omsorg Lärlingsutbildning Svenska som andraspråk (Sva) Sva grundläggande med barn och fritid/vård

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna. OLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande och utbildningskontoret 2010-11-10 Marie Eklund Sidan 1 av 1 Dnr 2010/87 GVN. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden litetsredovisning för Vuxenutbildning och SFI Förslag

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILD NINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/292 SID 1 (7) 2009-03-12 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2009-03-12 Ansökan om

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Samverkande parter Överenskommelsen bygger på en samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Eslöv, Eslövs Kommun och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Utbildningsnämnden Beslutsdatum 2012-11-21 Ansvarig sektor kultur och fritid Sektor utbildning, Gäller för Förskola,

Läs mer

Lokal arbetsplan. för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02

Lokal arbetsplan. för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02 Lokal arbetsplan för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02 1 Övergripande verksamhetsidé Åt var och en efter behov Av var och en efter förmåga 1818-1883 Verksamheten skall kännetecknas

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING SVENSKA FÖR INVANDRARE SKOLENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning Ledning av den

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 UN091008 118. Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 UN091008 118. Utbildningsnämnd Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 Beslut UN091008 118 1 Övergripande beskrivning av organisation Utbildningsnämnden har det övergripande politiska ansvaret och utbildningsförvaltningen har det övergripande

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1 En väg till fortsatta studier och arbete Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning En väg till fortsatta studier och arbete. 1 2 En väg till fortsatta studier och arbete.

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer