MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA All statistik i punktform

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform"

Transkript

1 MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012 All statistik i punktform

2 Innehåll 1 Mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Ekonomiska och sociala förutsättningar Barn och ungas uppväxtvillkor Barn och unga med funktionsnedsättning Ungas psykiska hälsa Alkohol, narkotika och tobak Alkoholkonsumtion Narkotikabruk Tobaksbruk Fysisk aktivitet och goda matvanor Så motionerar Nackabon Så äter Nackabon Övervikt, fetma och BMI Psykisk hälsa Äldres hälsa Sexuell och reproduktiv hälsa Hälsa och funktionsnedsättning Mål: Starkt medborgarinflytande Valdeltagande Socialt deltagande Mål: Trygg och säker kommun Boendemiljö Skadeförebyggande arbete Skador hos äldre Skador hos barn och unga Utsatthet för fysiskt våld och hot (13)

3 1 Mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar Medellivslängden ökar för både män och kvinnor: män blir i genomsnitt 79,8 år och kvinnor 83,5 år. Nackas befolkning är välutbildad i jämförelse med länet och riket. 50 procent har genomfört eftergymnasiala studier (jämfört med 45 procent i länet och 37 procent i riket). 78,5% av invånarna i Nacka skattar sin hälsa som god. Utbildningsnivån påverkar hälsan på många olika sätt. År 2010: o 85,6 procent av de med eftergymnasial utbildning skattade sin hälsa som god eller mycket god. o 66,9 procent av de med förgymnasial utbildning skattade sin hälsa som god eller mycket god. Samtliga utbildningsgrupper i Nacka har angett att de mår bättre 2010 än de gjorde Nacka kommun har en lägre andel invånare som varit arbetslösa under de senaste två åren jämfört med länet (17,9 procent jämfört med 22,1 procent). Unga drabbas hårdare av lågkonjunktur, med en större ökning av arbetslöshet än för äldre personer. Att ha ett arbete är viktigt för hälsan: Bland de som varit arbetslösa i Nacka anger 31,3 procent att de har dålig hälsa, medan motsvarande siffra bland de som inte varit arbetslösa är 16,8 procent (2010). En svag personlig ekonomi inverkar negativt på hälsan. Cirka 14 procent av den vuxna befolkningen i Nacka (9400 personer) har haft problem att klara löpande utgifter under en 12-månadersperiod (2010). Andelen personer med ekonomiskt bistånd har sjunkit successivt sedan år I Nacka får cirka 2 procent av befolkningen ekonomiskt bistånd, medan motsvarande siffra i länet är 4 procent. Ohälsotalet (enligt Försäkringskassan de frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod) har sjunkit markant i hela landet under de senaste åren, även i Nacka kommun. Ohälsotalet är betydligt större bland kvinnor än bland män. 1.2 Barn och ungas uppväxtvillkor Barn och ungas uppväxtvillkor påverkar i hög grad deras hälsa. Barn och ungas hälsa påverkas av olika faktorer i uppväxtmiljön, bland annat familjerelationer och ekonomi. Barn som lever i hushåll med liten disponibel inkomst löper större risk för exempelvis skador, astma och fetma. Barnfattigdomsindex mäter andelen barn som bor i ekonomiskt utsatta hushåll. I Nacka är den siffran 7 procent, d v s 1580 barn, och i länet 12 procent (i Sverige 13 procent). Tandhälsan kan ses som en indikator på hälsan i stort. I Stockholms län har andelen kariesfria treåringar ökat för både pojkar och flickor. I Nacka är 97,4 procent av treåringarna kariesfria (i länet 96,7 procent). 3 (13)

4 Det är viktigt att ge barn och ungdomar goda förutsättningar att lyckas i skolan eftersom det finns ett samband mellan skolgång och hälsa. Framgång i skolan är en skyddsfaktor för olika riskbeteenden. Föräldrarnas utbildningsnivå har en koppling till barnens studieresultat. Cirka 10 procent av eleverna i årskurs 3 klarar inte kravnivån i svenska och matematik i det nationella provet. Andelen elever som blev behöriga till de yrkesförberedande, respektive studieförberedande programmen är högre i Nacka än i riket. Andelen som blev behöriga till gymnasiets yrkesförberedande program varierar mellan 63 procent och 100 procent. Det råder alltså en stor variation inom Nacka. På de flesta skolor är det 2-3 procent av eleverna som inte nått behörighet. Fyra av fem gymnasieelever i Nacka fullföljer gymnasiet. 95 procent av Nackas elever nådde målet i simkunnighet våren 2011 (årskurs 5). På sex skolor är det var tionde elev eller mer som inte nått målet (simkunnigheten varierar mellan 62 till 100 procent, sämsta och bästa skolan) Barn och unga med funktionsnedsättning De största hälsoskillnaderna mellan elever med funktionsnedsättning och övriga elever finns i områdena levnadsvanor, psykisk hälsa och mobbning. En kartläggning från Statens Folkhälsoinstitut av landets alla elever i årskurs 6 och 9 visar att ungefär 14 procent av eleverna har någon form av funktionsnedsättning. Elever med funktionsnedsättning motionerar mindre, röker mer och dricker mer alkohol vid samma tillfälle än övriga elever. De har sämre psykisk hälsa och har fler stressrelaterade symptom än övriga elever. En elev med funktionsnedsättning lider dessutom fyra gånger högre risk att bli mobbad än övriga elever Ungas psykiska hälsa Flera rapporter visar att psykisk ohälsa bland ungdomar har ökat de senaste 20 åren i Sverige. Barn och ungas psykiska hälsa är dock ett outforskat område och det behövs mer forskning. Redan etablerade program behöver utvärderas och nya metoder behöver införas och utvärderas. Flera studier visar att nedstämdhet och psykosomatiska besvär har ökat under de senaste decennierna. Flickor har mer psykiska besvär än pojkar, och äldre flickor har mer besvär än yngre. Stockholmsenkäten 2010 visar att över 70 procent av Nackas unga tycker det är härligt att leva. Mer än 30 procent av flickorna i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet uppger att de känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför. Det är mer än dubbelt så många som bland pojkarna. 4 (13)

5 Ungefär var femte flicka i årskurs 9 och år 2 i gymnasiet anser att de ofta inte duger något till. Bland pojkarna i Nacka är det knappt en av tio som anger samma sak. Nästan 40 procent av alla flickor i årskurs 9 lider av huvudvärk minst en gång i veckan. Motsvarande siffra för flickor i årskurs 2 gymnasiet är drygt 30 procent. Ungefär hälften så många pojkar som flickor har uppgett att de lider av huvudvärk minst en gång per vecka. 1.3 Alkohol, narkotika och tobak Alkoholkonsumtion Invånarna i Stockholms län dricker mest i Sverige, ca 10 liter ren alkohol per år (Folkhälsorapport 2011, SLL) I Stockholms län minskade den totala alkoholkonsumtionen mellan 2001 och 2009 med 12 %, men den är fortfarande högre i länet än i hela landet. Nackas alkoholkonsumtion är i nivå med länets: 27,6 procent av invånarna riskkonsumerar alkohol (män 29,2 procent, kvinnor 26,5 procent). Alkoholkonsumtionen är lika stor bland lågutbildade och högutbildade. I årskurs 9 storkonsumerar 27 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna i Nacka alkohol (i länet 20 respektive 21 procent). I år 2 på gymnasiet storkonsumerar 54 procent av pojkarna och 50 procent av flickorna alkohol (i länet 47 respektive 42 procent). 38,5 procent av eleverna i årskurs 9 har bjudits på alkohol av sina föräldrar. Mellan 2000 och 2010 fortsatte det alkoholrelaterade vårdutnyttjandet i länet att öka, särskilt inom den öppna beroendevården och i sluten vård för alkoholförgiftning. Ökningen var störst bland unga vuxna år. Den alkoholrelaterade dödligheten minskar dock. FHI konstaterar att allt fler unga i åldrarna år och år helt avstår från alkohol. Detta kan också ses i Nacka och då främst flickor i årskurs 9, där 35 procent av flickorna helt avstår från alkohol Narkotikabruk 27,4 procent av männen och 13,5 procent av kvinnorna i Nacka (den vuxna befolkningen) har någon gång i sitt liv provat cannabis. Narkotikaanvändningen har ökat bland elever i Nacka och i länet, ökningen är dock större i Nacka än i länet. Andelen pojkar och flickor i Nacka som någon gång har använt narkotika (hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin och GHB): o Årskurs 9: 15 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna o År 2 i gymnasiet: 33 procent av pojkarna och 24 procent av flickorna 2008 till 2010: o Årskurs 9: Andelen pojkar som någon gång använt narkotika ökade med 2 procentenheter (från 13 till 15 procent), andelen flickor minskade med 2 procentenheter (från 9 procent till 7 procent). 5 (13)

6 o År 2 i gymnasiet: Andelen pojkar som någon gång använt narkotika ökade med 7 procentenheter (från 26 till 33 procent), andelen flickor ökade med 5 procentenheter (från 19 till 24 procent) Det finns ett starkt samband mellan alkohol- och cannabisanvändande, samt mellan rökning och cannabisanvändande. Av de elever som röker regelbundet har 64 procent testat cannabis. Bland elever som aldrig rökt är motsvarande siffra 4 procent. Av de elever som dricker sig berusade regelbundet har 51 procent testat cannabis. Bland elever som aldrig dricker sig berusade är motsvarande siffra 1 procent Tobaksbruk I Nacka röker 11 procent av befolkningen dagligen (2011). Det är cirka 3 procent lägre än länsgenomsnittet. Män och kvinnor röker i stort sett lika mycket. Rökningen, bland den vuxna befolkningen, har avtagit sedan år Andelen rökare i Nacka och i länet har minskat med ca 4 procent mellan Andelen snusare i Nacka har minskat med ca 3 procent mellan (länet: 1 procent) År 2010 snusade 14,7 procent av männen och 2,7 procent av kvinnorna i Nacka dagligen. År 2010 angav 80,3 procent av ickerökarna och 64 procent av dagligrökarna att de hade god hälsa. Ickerökarna har förbättrat sin hälsa över tid på ett sätt som rökarna inte har. Ju högre utbildning, desto färre rökare. Bland de förgymnasialt utbildade röker 13,5 procent dagligen. Bland de gymnasialt utbildade röker 15, 4 procent dagligen och motsvarande siffra bland de eftergymnasialt utbildade är 5,1 procent. Det sker en kraftig ökning av antalet rökare mellan årskurs 9 och år 2 på gymnasiet (pojkar: från 20 till 31procent, flickor: från 23 till 36 procent). En större andel flickor än pojkar röker. Procentuellt sett röker en större andel pojkar i Nacka än i länet. Mellan 2008 och 2010 har andelen rökare bland flickor i årskurs 9 minskat 4 procent, och andelen rökare bland pojkar i samma ålder ökat med 2 procent. Mellan 2008 och 2010 har andelen rökare bland flickor i år 2 på gymnasiet ökat med 2 procent och andelen rökare bland pojkar i samma ålder minskat med en procent. Större delen elever är rökfria: o Årskurs 9: 77 procent, År 2 på gymnasiet: 61 procent av pojkarna och 63 procent av flickorna snusade 12 procent av pojkarna och 3 procent av flickorna i årskurs 9. Det finns ett starkt samband mellan tobaksrökning och cannabisanvändning. Av de elever som röker regelbundet har 64 procent testat cannabis (enligt SFI:s undersökning i sex gymnasieskolor). 6 (13)

7 1.4 Fysisk aktivitet och goda matvanor Så motionerar Nackabon 86,2 procent av de vuxna i Nacka motionerar måttligt (53 procent) eller regelbundet (33 procent). 14 procent av befolkningen i Nacka är stillasittande. Nära femtio procent av männen och en tredjedel av kvinnorna i Nacka är överviktiga eller lider av fetma. Det är fler som motionerar regelbundet i länet (35 procent) än i Nacka (33 procent). Fler män än kvinnor motionerar regelbundet (37 procent jämfört med 29 procent). Högutbildade motionerar mer och mår bättre. I Nacka kan man se att den fysiska aktiviteten hos barn minskar med stigande ålder. Siffor för 2011: o Skolår 5: 81 procent av pojkarna och flickorna anger att de är fysiskt aktiva under skoldagen o Skolår 8: 60 procent av pojkarna och 43 procent av flickorna anger att de är fysiskt aktiva under skoldagen. o Mellan skolår 5 och 8 halveras i princip andelen flickor som anger att de är fysiskt aktiva varje dag under skoldagen. Jämfört med siffror från 2008 har andelen pojkar i årskurs 5 som anser sig vara fysiskt aktiva under skoldagen minskat med fem procent, medan andelen flickor minskat med en procentenhet. Bland pojkarna i årskurs 8 har andelen pojkar som anser sig vara fysiskt aktiva under skoldagen ökat med fyra procentenheter, medan flickornas nivå är oförändrad Så äter Nackabon Cirka 65 procent av Nackas befolkning äter frukt och grönt varje dag. Fler kvinnor än män och fler högutbildade än lågutbildade äter frukt och grönt. Andelen elever som äter frukost under vardagar respektive helgdagar minskar med åldern. I årskurs 4 äter 5-7 procent av eleverna inte frukost, i årskurs 8 är samma siffror procent och i år 1 på gymnasiet är det 32 procent av pojkarna och 39 procent av flickorna som inte äter frukost. Andel elever i Nacka som äter lunch (2010/2011): o Årskurs 4: 92 procent o Årskurs 8: 75 procent o År 1 gymnasiet: 82 procent av pojkarna och 65 procent av flickorna Övervikt, fetma och BMI Förekomsten av övervikt och fetma följs genom beräkningen av BMI (Body Mass Index). Gränsen för övervikt är ett BMI-värde på 25 eller högre. Gränsen för fetma är ett värde på 30 eller högre. I Nacka är 40,9 procent av befolkningen överviktiga eller feta. 7 (13)

8 Varannan man (48,5 procent) och var tredje kvinna (33,8 procent) har övervikt eller fetma. Av de personer som har ett BMI på 25 eller högre är det ungefär 11 procent som har fetma (BMI över 30). Fetman har ökat något bland män och kvinnor sedan Av de med BMI 25 eller högre skattar 68 procent sin hälsa som god/mycket god. Det kan jämföras med de som har ett BMI under 25, där cirka 85 procent skattar sin hälsa som god eller mycket god. Övervikten ökar bland de unga (dock ej bland flickor i årskurs 4), främst bland flickor i årskurs 8, där andelen med övervikt eller fetma ökat mellan 2006/2007 och 2010/2011 med 4,3 procentenheter. Läsåret 2010/2011: Andelen elever med övervikt eller fetma: o Årskurs 4: pojkar 17,3 procent, flickor 14,5 procent o Årskurs 8: pojkar 17,3 procent, flickor 16,2 procent Läsåret 2010/2011: Andelen elever med fetma (BMI > 30): o Årskurs 4: pojkar 3,3 procent, flickor 1,7 procent o Årskurs 8: pojkar 2,6 procent, flickor 2,3 procent 1.5 Psykisk hälsa 18,1 procent av invånarna i Stockholms län har ett nedsatt psykiskt välbefinnande (i princip oförändrat sedan 2006). Den psykiska ohälsan har ökat något bland unga män. En större andel kvinnor än män rapporterar psykisk ohälsa. 36 procent av de unga kvinnorna i Nacka, i åldern år, anger att de lider av psykisk ohälsa. Cirka 21 procent av Nackas vuxna invånare lider av psykisk ohälsa, skillnaden mellan kvinnor och män är nästan 8 procentenheter (män 16,8 procent och kvinnor 24,6 procent). Den största skillnaden i psykisk ohälsa 2010 finns mellan könen i gruppen högre tjänstemän (män 8,2 procent och kvinnor 22,3 procent). 1.6 Äldres hälsa Hälsoutvecklingen bland den äldre befolkningen är positiv och fler friska år har lagts till livet. Mellan år 2009 och 2030 antas medellivslängden öka med 4 år till 87 för kvinnor och med 6 år till 85 för män. År 2011 fanns det ca personer i Nacka i åldrarna år, samt cirka 3000 personer som var 80 år eller äldre. År 2020 beräknas dessa grupper ha ökat till respektive 4000 personer. 88,2 procent av Nackas invånare i åldrarna år motionerar måttligt eller regelbundet. Motsvarande siffra för åldersgruppen år är 80,4 procent. 26 procent av de äldre i Nacka (65+) uppger att de har lätt eller svår ängslan, oro och/eller ångest. 8 (13)

9 Nästan 80 procent av Nackas befolkning skattar sin hälsa som god eller mycket god. Motsvarande siffror hos de äldre är 69,1 procent i åldersgruppen år, samt 61,2 procent i åldersgruppen år. 1.7 Sexuell och reproduktiv hälsa En undersökning bland unga mellan 15 till 29 år visar att kondom endast används i ungefär hälften av de fall då man har sex med en ny eller tillfällig partner, trots en medvetenhet om könssjukdomar. Att ta sexuella risker hänger ihop med att ta risker även i andra avseenden, exempelvis när det gäller alkohol och droger. Flera mindre studier i Sverige visar ett högre sexuellt risktagande hos elever i socioekonomiskt utsatta grupper. Sexuella övergrepp är vanligare i gruppen med tidig sexualdebut. I socialt mindre gynnade grupper är användning av kondom lägre, förekomsten av klamydia högre liksom förekomsten av aborter hade Stockholms län de näst högsta aborttalen i Sverige (24,2 aborter per 1000 kvinnor i åldern år). Det gjordes något färre aborter i Nacka jämfört med länets snitt. Antalet aborter i Nacka minskade 2010 jämfört med Den största minskningen ses i åldersgruppen 19 år och yngre, där antalet aborter 2006 var 32,5 per 1000 kvinnor, och 20,3 per 1000 kvinnor år Flest aborter gjordes i åldersgruppen år, både i Nacka och i länet. Klamydia är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen i länet. Under de senaste åren har man upptäckt mellan 8500 och fall av klamydia per år. 1.8 Hälsa och funktionsnedsättning Ungefär 1,5 miljoner svenskar i åldrarna år uppskattas ha en funktionsnedsättning av något slag. Ungefär 30 procent av de som bor i Nacka har en långvarig sjukdom, besvär efter en olycka, handikapp eller annan svaghet. Av dessa är det 72 procent som även har en nedsatt arbetsförmåga. Av de personer som både har en funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga är det 41,3 procent som anser sig ha god eller mycket god hälsa. Motsvarande siffra bland de med funktionsnedsättning men som inte har en nedsatt arbetsförmåga är mer än dubbelt så stor (84 procent). Det betyder att arbetsförmågan spelar större roll för den självskattade hälsan än själva funktionsnedsättningen. 9 (13)

10 2 Mål: Starkt medborgarinflytande 2.1 Valdeltagande Nackabor röstar mer än rikets och länets befolkningar. År 2010 röstade 84,5 procent av Nackaborna i valet till kommunfullmäktige och 88 procent till riksdagsvalet. Det finns stora skillnader i valdeltagandet inom kommunen, en variation mellan 61,1 procent och 90,8 procent i de olika valkretsarna (kommunvalet). Valdeltagandet är lägre bland de personer som har förgymnasial och gymnasial utbildning, jämfört med dem som har eftergymnasial utbildning. 2.2 Socialt deltagande I Nacka deltar 63,4 procent av invånarna i aktiviteter med flera andra (föreningsliv eller kulturella verksamheter). Det är något högre än länets snitt. I Nacka är det en större andel män som deltar i aktivteter tillsammans med andra än kvinnor. Cirka 67 procent av männen och 61 procent av kvinnorna uppger att de har deltagit i aktiviteter tillsammans med flera andra under de senaste tolv månaderna (2010). Det går att se hälsoskillnader mellan de grupper som deltar i aktiviteter och de som inte gör det. De som deltagit i aktiviteter med flera andra har i större utsträckning skattat sin hälsa som god ((81,8 procent) än de som inte gjort det (69,9 procent). Det finns en koppling mellan utbildningsnivå och deltagande i aktiviteter: fler högutbildade deltar aktiviteter än lågutbildade. Av de förgymnasialt utbildade deltar 52,8 procent i aktiviteter med flera andra. Av de gymnasialt utbildade deltar 62,6 procent i aktiviteter med flera andra, medan motsvarande siffra för eftergymnasialt utbildade är 68,8 procent. Enligt Stockholmsenkäten 2010 var andelen elever i årskurs 9 som deltog i ledarledda fritidsaktiviteter eller träning 73 procent - en ökning med 5 procentenheter sedan Bland elever i gymnasiets andra år minskade andelen från 68 till 61 procent mellan 2008 och (13)

11 3 Mål: Trygg och säker kommun 3.1 Boendemiljö 93,1 procent av de boende i Nacka upplever att de kan lita på de flesta i sitt bostadsområde. Kvinnor påverkas av sin boendemiljö i större utsträckning än män. I årskurs 9 känner sig 46 procent av pojkarna och 23 procent av flickorna mycket trygga om de går ut ensamma i sitt bostadsområde sent en kväll. Motsvarande siffror i år 2 på gymnasiet är 61 procent av pojkarna och 26 procent av flickorna. 3.2 Skadeförebyggande arbete Skador hos äldre Varje år avlider minst 1400 personer i Sverige efter fallolyckor och över vårdas på sjukhus. Det är tre gånger så många som antalet omkomna efter trafikolyckor. Nio av tio som avlider på grund av fallolyckor är 65 år eller äldre och nästan två tredjedelar av dem som vårdas på sjukhus efter fall är 65 år eller äldre. Sett över tid ( ) har det skett en svag minskning av antalet fallolyckor. Betydligt fler kvinnor än män i Nacka vårdas på grund av fallolycka. År 2010 vårdades 330 per kvinnor samt 198 per män på grund av fallolycka. Detta motsvarar 232 respektive 113 stycken fallolyckor i Nacka År 2010 var antalet höftfrakturer 128 per för kvinnor och 74 per för män, vilket motsvarar 89 höftfrakturer för kvinnor och 40 för män i Nacka. Antalet höftfrakturer har varierat sedan Sett över tid (linjär linje) har trenden varit svagt uppåtgående för män men nedåtgående för kvinnor. 11 (13)

12 3.2.2 Skador hos barn och unga Från 1960-talet fram till idag har antalet barn och ungdomar (0-19 år) som avlider på grund av skador minskat från närmare 500 per år till dryga 100 per år. Nationellt sett svarade skador och förgiftningar under perioden för mer än en tredjedel av den totala dödligheten bland barn i åldrarna 1 17 år. Skador och förgiftningar var också den vanligaste orsaken till inskrivning på sjukhus Få barn avled genom fallolyckor, men det var den vanligaste orsaken till skada bland barn som behandlades vid sjukhus. År 2010 var siffrorna för vård på grund av skador eller förgiftningar i Nacka 74 per för pojkar och 53 per för flickor. Motsvarande siffror för Stockholms län var 67 per samt 50 per Mellan år 2009 och 2010 ökade antalet pojkar och flickor i Nacka som vårdats på grund av skador eller förgiftningar. För barn mellan 0 4 år sker 70 procent av alla barnolyckor i hemmet. År 2010 var det 66 per pojkar och 48 per flickor som vårdades på grund av olycka (sluten vård). Antalet var högre i Nacka jämfört med pojkar och flickor i Stockholms län samma år. Trenden sedan 2001 är minskande för pojkar och i princip linjär/oförändrad för flickor. 3.3 Utsatthet för fysiskt våld och hot 5,6 procent av de vuxna i Nacka har blivit utsatta för eller hotade med våld de senaste 12 månaderna, jämfört med 6,5 procent i länet. Av dessa det fler män än kvinnor som råkat illa ut (6,8 procent av männen och 4,4 procent av kvinnorna). Enligt statistik från brottsförebyggande rådet finns det en uppåtgående trend i anmälda våldsbrott i Nacka kommun sedan mitten av 1990-talet, liksom i länet. Antalet våldsbrott i Nacka per medborgare ligger stadigt under länets (ca 50 procent lägre). Antalet anmälda fall av grov kvinnofridskränkning per invånare ökar både i länet och i Nacka kommun. År 2009 var Nackas statistik som högst med 37 stycken anmälda fall per invånare, vilket kan jämföras med 47 stycken i länet. Generellt sett utsätt de flesta av männen av våldsbrott på allmän plats och av "annan person" (ej släkt eller vänner). Kvinnor däremot utsätts oftast för våld i hemmet och av en för dem känd person. 12 (13)

13 Öppenhet och mångfald Vi har förtroende och respekt för människors kunskap och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009 Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten 21-3-11 1 [26] Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 29 I årsredovisningen för folkhälsoarbete finns en del statistik på befolkningsnivå

Läs mer

Ungdomars hälsa. Ungdomars hälsa. Sammanfattning

Ungdomars hälsa. Ungdomars hälsa. Sammanfattning 3 Ungdomars hälsa Sammanfattning I detta kapitel beskrivs folkhälsans utveckling i åldersgruppen 16 24 år, en ålder då unga människor befinner sig i brytningstiden mellan barndom och vuxenliv. I kapitlet

Läs mer

Individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg om äldre

Individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg om äldre Folkhälsa och sociala förhållanden LÄGESRAPPORTER 27 Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Vård och omsorg om äldre Hälso- och sjukvård Folkhälsa och sociala

Läs mer

Folkhälsorapport 2007

Folkhälsorapport 2007 Folkhälsorapport 27 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013 REDOVISNING Stadskontoret Malmö stads välfärdsredovisning 2013 Välfärdsredovisningen för Malmö stad 2013 har sammanställts av stadskontorets avdelning för samhällsplanering. Ett stort tack riktas till

Läs mer

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna beskriver att alla människor ska kunna leva i fred och frihet. Ytterligare exempel är alla människors lika

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2013 En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2013 En beskrivning av ungdomars villkor Förord Ungdomstiden är en period då mycket händer i livet. De villkor som unga växer upp under lämnar

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2012 En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2012 En beskrivning av ungdomars villkor Förord Ungdomstiden är en period då mycket händer i livet. De villkor som unga växer upp under lämnar

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

Hur mår hallänningen?

Hur mår hallänningen? Forskning och utveckling HALLAND Rapport 11 Hur mår hallänningen? Hallands resultat från nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2010 Redaktionsgrupp Bertil Marklund (red), Amir Baigi, Katarina

Läs mer

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014 1 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-880 45 johan.ohman@kristinehamn.se Datum 2014-03-07 Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet

Läs mer

Folkhälsorapport 2009

Folkhälsorapport 2009 Folkhälsorapport 29 ISBN 978-91-97865-8-9 Artikelnr 29-126-71 Omslag Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Foto Matton Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 29 Förord Folkhälsorapport

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 212 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet.

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. Teckning Robert Nyberg 1 I stressens spår www.kommunal.se 2 INNEHÅLL Innehåll Sid Sju åtgärder för bättre hälsa 3 1. Inledning 4 2.

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 213 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten. En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten. En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv Producerad av Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting,

Läs mer

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6.

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6. Folkhälsorapport Barn och unga i Eslöv 12 En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 6 Skolår 9 Gymnasiet år 2 Kommunledningskontoret Postadress 241 8 Eslöv Besöksadress

Läs mer

VÄLFÄRDSBOKSLUT. för Kalmar kommun 2006

VÄLFÄRDSBOKSLUT. för Kalmar kommun 2006 VÄLFÄRDSBOKSLUT för Kalmar kommun 26 2 Kontaktinformation: Ann-Sofie Lagercrantz E-post: ann-sofie.lagercrantz@kalmar.se Text och diagram: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Utvecklingsenheten

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010 Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 21 I årsrapporten om hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter finns en del statistik på befolkningsnivå och uppföljning

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

Hälsa i skolan 2009. Situationen på Åland. fornamn.efternamn @thl.fi

Hälsa i skolan 2009. Situationen på Åland. fornamn.efternamn @thl.fi Situationen på Åland Pauliina Luopa, Suvi Vilkki, Topi Kinnunen, Jukka Jokela, Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Minna Pietikäinen fornamn.efternamn @thl.fi Institutet för hälsa och välfärd (THL) PB 30 00271

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

En god och jämlik hälsa i Örebro län?

En god och jämlik hälsa i Örebro län? ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2012 2013 för äldre personer och för personer med funktionsnedsättnig En god och jämlik hälsa i

Läs mer

Hälsans. och arv hälsan.

Hälsans. och arv hälsan. Kommunkartläggning 2011 Bilden inspirerad av Haglund och Svanströms i "Folkhälsovetenskap - en introduktion", 1992 Hälsans bestämningsfaktorer Hälsans bestämningsfaktorer visar de påverkbara faktorer som

Läs mer

Hur mår Lidingö? Samhällsanalys 2005. Samhällsanalys_20060125

Hur mår Lidingö? Samhällsanalys 2005. Samhällsanalys_20060125 Hur mår Lidingö? Samhällsanalys 25 Samhällsanalys_26125 Innehållsförteckning Allmänt profilprojektet... 3 Bakgrund... 3 Inledning metod och urval... 4 Befolkningens hälsotillstånd... 5 Sociala bakgrundsfaktorer...

Läs mer

www.lio.se 65 år och äldre

www.lio.se 65 år och äldre www.lio.se 65 år och äldre Folkhälsovetenskapligt centrum Landstinget i Östergötland Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B, 581 91 Linköping www.lio.se/fhvc Grafisk form och layout: ZON Reklambyrå Tryck:

Läs mer