Tjänsteställe Ert datum Er beteckning Folkhälsosamordnare Börje Norén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteställe Ert datum Er beteckning Folkhälsosamordnare Börje Norén"

Transkript

1 KLIPPANS KOMMUN Datum Beteckning Lokalt välfärdsbokslut 2005 Tjänsteställe Ert datum Er beteckning Folkhälsosamordnare Börje Norén Lokalt välfärdsbokslut 2005 Till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutade att ett välfärdsbokslut för Klippans kommun 2005 tas fram under början av 2006 utifrån Folkhälsoinstitutets välfärdsbokslutsmodell. Kommunens folkhälsoråd har, under 2005, utsett en arbetsgrupp som skall arbeta med att ta fram underlaget till en lokal folkhälsoplan utifrån 11 nationella målområden för folkhälsan. Planen kommer att upprättas utifrån den gemensamma folkhälsoplanen för kommunerna inom Nv. Skånes sjukvårdsdistrikt. I gruppens arbete ingår också att upprätta ett underlag för årliga lokala välfärdsbokslut som skall utgå från den lokala folkhälsoplanen. Folkhälsoplanen skall ligga till grund för det mer långsiktiga hälsoarbetet och knytas ihop med de årligen upprättade välfärdsboksluten. Mot denna bakgrund har arbetsgruppen, som består av ordförande Tommy Cedervall, friskvårdskonsulent A-M Ringnér och folkhälsosamordnare Börje Norén, arbetat fram rubricerade välfärdsbokslut för I huvudsak har arbetsgruppen använt de statistikuppgifter som har tagits fram i folkhälsoplanen för kommunerna inom sjukvårdsdistriktet. Strukturen och indikatorerna i bokslutet utgår helt utifrån Folkhälsoinstitutets välfärdsbokslutsmodell. Analyser och kommentarer till statistiken, under de olika avsnitten, finns inte med i bokslutet för 2005 eftersom statistikmaterialet är mycket omfattade. För att kunna göra relevanta kommentarer till statistiken behövs hjälp från statistiker och olika typer av sakkunniga inom de olika målområdena. Vår målsättning är att det lokala välfärdsbokslutet för 2006, som skall presenteras under 1:a kvartalet 2007, skall innehålla kommentarer och förslag till åtgärder. Enligt uppdrag Tommy Cedervall Ordförande i FHR Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post Hemsida Bankgiro Postgiro Växel KLIPPAN Storgatan

2 1 KLIPPANS KOMMUN Välfärdsbokslut 2005 Folkhälsorådet

3 2 Målområde nr 1: Delaktighet och inflytande i samhället Omfattar bestämningsfaktorerna politisk integration, jämställdhet Diskriminering och social delaktighet Indikator 1: Valdeltagande Andelen röstande av de röstberättigade till valet till kommunfullmäktige Statistik: Ej röstande (%) Klippan 26,3 Nordvästra sj.distr. 22,9 Skåne 21,0 Riket 19,9 Källa SCB, valstatistik 2002 Indikator 2: Jämställdhetsindex Sammanvägning av 12 variabler som redovisar skillnader mellan kvinnor och män Statistik: Jämindex Klippan 160,5 Bästa kommun 75,9 Sämsta kommun 206,7 Källa: SCB, 2003 Indikator 3: Diskriminering Andelen personer som uppger att de under de senaste tre månaderna blivit behandlade/bemötta så att de har känt sig kränkta Uppgifter ej tillgängliga

4 3 Indikator 4: Social delaktighet Andelen personer som uppger att de har deltagit i någon fritidsaktivitet (13 olika aktiviteter anges) under de senaste 12 månaderna Statistik: Ej med i förening o stud.cirkel(%) Klippan 45,6 48,5 Nordvästra sj.distr. 55,0 53,8 Skåne 43,8 44,1 Källa: Folkhälsoenkät Skåne 2004 Indikator 5: Tillit Andelen personer som uppger att de i allmänhet kan lita på de flesta människorna Statistik: Låg tillit (%) Klippan 51,3 47,8 Nordvästra Sj.distr, 67,5 70,9 Skåne 46,8 43,5 För närvarande finns endast statistik på låg tillit Källa: Folkhälsoenkät Skåne 2004

5 4 Målområde nr 2: Ekonomisk och social trygghet Omfattar bestämningsfaktorerna ekonomiska villkor, arbetsmarknadsposition, utbildningsnivå, trygghet i närmiljö Indikator 6: Utbildningsnivå Andelen av befolkningen med förgymnasial-, gymnasial- respektive eftergymnasial nivå Statistik: Ej eftergymn.utbildn. (%) Klippan 79,2 83,0 Riket 63,3 69,3 Källa: SCB, utbildningsregistret 2004 Indikator 7: Arbetssökande Andelen av befolkningen som är öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadsåtgärder Statistik: (%) Klippan 4,2 4,5 Skåne 4,8 5,6 Riket 4,3 5,3 Källa: AMS, okt 2004 Indikator 8: Inkomstnivå Andelen av befolkningen med hög- respektive låginkomstgräns Statistik: Låginkomsttagare (%) Kvinnor Män Klippan Skåne Riket Låg inkomsttagare definieras som de 20% av inkomsttagarna med lägst inkomst i riket. Källa: Kommunala basfakta, FHI, 2004 (SCB, 2002)

6 5 Indikator 9: Socialt stöd Andelen av befolkningen som uppger att de har någon de kan dela sina innersta känslor med och anförtro sig åt Statistik: Emotionellt stöd (%) Klippan 26,6 40,8 Nordvästra sj.distr. 23,6 31,4 Skåne 32,4 37,4 Statistik: Praktiskt stöd (%) Klippan 18,8 24,5 Skåne 24,8 27,8 Källa: Folkhälsoenkät Skåne 2004 Indikator 10: Brottslighet Totalt antal anmälda brott samt våldsbrott per invånare Statistik: Anmälda brott Klippan Skåne Riket Antal per invånare (medelfolkmängden) Källa: BRÅ, 2004 Indikator 11: Trygg miljö Andelen personer som uppger att det händer att de ibland eller ofta avstår från att gå ut ensamma av rädsla att bli överfallna, rånade eller på annat sätt ofredade Statistik: Osäker i bost.området (%) Klippan 17,8 7,0 Nordvästra sj.distr. 18,3 6,0 Skåne 20,2 8,6 Källa: Folkhälsoenkät Skåne 2004

7 6 Indikator 12: /Karies Genomsnittligt antal kariesangripna och fyllda tänder per åldersgrupp Statistik: Ohälsotal Tandvård 3-19 år Klippan 0,55 Nordvästra sj.distr. 0,51 Skåne 0,48 Motsvarar antalet tänder som har behövt behandlas med fyllning under året dividerat med Antalet behandlade barn och ungdomar. Källa: Folktandvården Skåne, 2003 Indikator 13: Förvärvsfrekvens Andelen av befolkningen som har avlönat arbete minst en timme per vecka (november) samt tillfälligt frånvarande om de har haft en kontrolluppgift med lön under året Statistik: Ej förvärvsarbetande (%) Klippan 31,0 23,0 Skåne 30,0 26,0 Riket 26,0 22,0 Källa: SCB,(RAMS) 2002 Statistik: Förtidspensionärer (%) Klippan 16,0 10,0 Skåne 11,0 7,0 Riket 11,0 8,0 Källa: Riksförsäkringsverket, dec 2003

8 Målområde nr 3: Trygga och goda uppväxtvillkor Omfattar bestämningsfaktorerna miljön i hemmet, miljön i förskolan, miljön i skolan och barns kompetenser 7 Indikator 14: Behörighet till gymnasieskolan Andelen elever i grundskolan med minst betyget godkänt i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik Statistik: Behöriga till gymnasieskolan (%) Klippan 92,0 89,0 91,0 Skåne 90,0 87,0 88,0 Riket 91,0 89,0 90,0 Källa: Skolverket, 2003 Statistik: Ej behörig till gymnasiet (%) Klippan 8,0 11,0 Skåne 10,0 13,0 Riket 9,0 11,0 Källa: Skolverket, 2003

9 8 Indikator 15: Barnfattigdom Andelen barn 0-17 år i hushåll med låg inkomststandard och/eller socialbidrag i kommunerna år x Statistik: Barnfattigdomsindex 2002 kommunen Länet Riket Antal barn 0-17 år Andel (%) barn med utl.bakgr. 16,9 26,2 22,0 Andel (%) barn med utl.bakgr. som finns i ekonom. utsatta h-håll 34,9 40,7 32,0 Andel (%) barn med svensk bakgr. Som finns i ekonom. Utsatta h-håll 9,9 7,7 8,0 Differens utländsk-svensk bakgrund Procentenheter 25,0 33,0 25,0 Andel (%) barn totalt som finns i ekonomisk utsatta hushåll 14,1 16,3 13,0 Källa: Statens folkhälsoinstitut: Kommunala basfakta: Kommunfakta 2006 Indikator 16: In- och utflyttning Andelen in- och utflyttade i kommunen per år Statistik: Flyttningar efter ålder 2004 Totalt Kommunen Inflyttade Utflyttade Netto Länet Inflyttade Utflyttade Netto Riket Inflyttade Utflyttade Netto Källa: Statens folkhälsoinstitut: Kommunala basfakta: Kommunfakta 2005

10 9 Indikator 17: Barn- och ungdomsinflytande Andelen barn och ungdomar som uppger att de kan vara med och bestämma hur skolmiljön skall se ut, t ex när det gäller lokalerna och skolgården Lokala uppgifter saknas från BUF Indikator 18: Simkunnighet Andelen simkunniga elever i årskurs 5. (Simkunnig är den som kan falla i vattnet, få huvudet under och efter att åter ha tagit sig till ytan simma 200 meter på djupt vatten, varav 50 meter ryggsim) Statistik: Simkunniga åk 2 Klippan 72% Källa: Simundervisning Klippans kommun; simhallen Indikator 19: Skolk Andelen elever i årskurs 8 med mer än 5 dagars olovlig frånvaro Lokala uppgifter saknas från BUF Indikator 20: Årsarbetare i förskolan Andelen årsarbetare i förskolan per barn (exkl städ- och kökspersonal samt personal i arbetsmarknadspolitisk åtgärd) Statistik: Inskr barn per årsarbetare i kommunal förskola Klippan 5,6 Skåne 5,5 Riket 5,4 Källa: Skolverket, 2003

11 10 Målområde nr 4: Ökad hälsa i arbetslivet Omfattar bestämningsfaktorerna arbetsmiljöfaktorer och systemeffektivitet Indikator 21: Ohälsotal Antalet utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning från socialförsäkringen per försäkrad Statistik: Psykisk ohälsa (%) Klippan 18,2 11,0 Nordvästra sj.distr. 21,0 16,2 Skåne 20,5 14,9 Källa: Folkhälsoenkät Skåne 2004 Statistik: Ohälsotal Klippan Skåne Riket Siffror anges i antal ohälsodagar per person och år Källa: Riksförsäkringsverket, 2003 Indikator 22: Självskattad hälsa Andelen personer som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Statistik: Dålig självskattad hälsa (%) Klippan 16,2 13,1 Nordvästra sj.distr. 12,8 10,3 Skåne 17,1 13,4 För närvarande finns endast statistik på dålig självskattad hälsa. Källa: Folkhälsoenkät Skåne 2004

12 11 Indikator 23: Inflytande i arbetslivet Andelen personer som uppger att de ibland eller ofta har frihet att bestämma hur deras arbete skall utföras Statistik: Svagt stöd fr överordnade (%) Klippan * * Nordvästra sj.distr. 35,3 25,5 Skåne 35,0 28,0 * Uppgift saknas. Antal exponerade bland de svarande i kommunen är fem eller färre. Indikator 24: Arbetsskador Antalet anmälda arbetsskador per 1000 av alla förvärvsarbetande Statistik: Arbetsskador Klippan Skåne Riket Siffrorna anger antal arbetsskador per 1000 förvärvsarbetande och år Källa: Arbetsmiljöverket, ISA-registret, 2002

13 12 Målområde nr 5: Sunda och säkra miljöer och produkter Omfattar bestämningsfaktorerna buller, miljöer som kan relateras till skador och produkter som kan relateras till skador Indikator 25: Skador och förgiftningar Antalet skador och förgiftningar per 1000 invånare Statistik: Skador, 75 år eller äldre Klippan 97,7 60,0 Nordvästra sj.distr. 105,7 65,9 Skåne 103,0 61,0 Siffror anger antal skador per 1000 invånare och år Källa: Skaderegistret 2002 Statistik: Skador, 0-17 år Klippan 72,5 113,4 Nordvästra sj.distr. 80,8 114,2 Skåne 65,0 89,0 Siffror anger antal skador per 1000 invånare och år Källa: Skaderegistret 2002 Indikator 26: Buller Andelen av befolkningen som är besvärade av buller i bostaden respektive utomhus Statistik: Buller från trafik (%) Klippan 26,8 17,6 Nordvästra sj.distr. 29,5 23,7 Skåne 29,0 26,0 Källa: Folkhälsoenkät Skåne 2000

14 Målområde nr 6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 13 Indikator 27: Ungdomsmottagningar och hälsofrämjande sjukhus Statistik: Ungdomsmottagningar och hälsofrämjande sjukhus Kommunen Länet Riket Antal ungdomsmottagningar (2005) Antal ungdomar år (31 dec-04) Antal hälsofrämjande sjukhus i länet (-04) Källa: Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar sam Svenska nätverket för Hälsofrämjande sjukhus

15 Målområde nr 7: Gott skydd mot smittspridning Omfattar bestämningsfaktorerna förekomst av smittämne och förekomst av immunitet 14 Indikator 28: Barnvaccinationer Andelen barn födda år x som fått injektion av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund Statistik: Barnvaccinationer 1 jan 2005 bland barn födda år 2002 Sjukdom Kommunen Länet Riket Stelkramp * Kikhosta* Mässling, Påssjuka,Röda hund** * Andel (%) barn som fått 3 injektioner ** Andel (%) barn som fått en injektion med kombinerat vaccin Källa: Smittskyddsinstitutet Indikator 29: Klamydia Andelen rapporterade fall klamydia per 1000 invånare Statistik: Klamydia, ökning Klippan 74% Nordvästra sj.distr. 43% Källa: Nordvästra Skåne Folkhälsoplan

16 Målområde nr 8: Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa Omfattar bestämningsfaktorn oskyddat sex 15 Indikator 30: Aborter Antalet aborter per 1000 kvinnor år Statistik: Tonårsaborter Klippan 16,0 Skåne 21,7 Riket 22,7 Antal per 1000 kvinnor Källa: Socialstyrelsen, EpC, Statistik: Aborter, år Klippan 30,4 Skåne 37,1 Riket 39,6 Antal per 1000 kvinnor Källa: Socialstyrelsen, EpC, Indikator 31: Födslar Antalet födslar per 1000 kvinnor år Statistik: Antal tonårsförlossningar 2004 Antal per 1000 förlossningar Klippan 18.3 Skåne 17,6 Riket 16,4 Källa: Socialstyrelsen, medicinska födelseregistret

17 16 Målområde nr 9: Ökad fysisk aktivitet Omfattar bestämningsfaktorerna fysisk aktivitet Indikator 32: Fysisk aktivitet Andelen av befolkningen som uppger att de är fysiskt aktiva på minst måttlig nivå minst 30 minuter per dag Statistik: Låg fysisk aktivitet (%) Klippan 12,0 18,3 Nordvästra sj.distr. 14,3 15,8 Skåne 14,8 16,8 För närvarande finns endast statistik på låg fysisk aktivitet Källa: Folkhälsoenkät Skåne 2004 Indikator 33: Gående och cyklister Andelen resor som gående och cyklister utför av det totala persontransportarbetet Lokala uppgifter ej tillgängliga från Vägverket

18 Målområde nr 10: Goda matvanor och säkra livsmedel Omfattar bestämningsfaktorerna energibalans och amningsfrekvens 17 Indikator 34: Amningsfrekvens Statistik: Amningsfrekvens Klippan 60 Skåne 67 Riket 73 Källa: Socialstyrelsen, EpC, barn födda 2002 Indikator 35: Övervikt/fetma Andelen personer med övervikt respektive fetma (BMI) Statistik: Överviktiga (%) Klippan 40,2 63,5 Nordvästra sj.distr. 37,6 53,4 Skåne 39,4 55,7 Källa: Folkhälsoenkät Skåne 2004

19 18 Målområde nr 11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande Omfattar bestämningsfaktorerna tobaksbruk, skadlig alkoholkonsumtion, bruk av narkotika Indikator 36: Självrapporterad alkoholkonsumtion Andelen av befolkningen med riskkonsumtion av alkohol Statistik: Alkoholrelaterad dödlighet Klippan 21,9 43,8 Skåne 11,8 50,2 Riket 10,8 43,4 Siffror anges i antal dödsfall per invånare och år Källa: Socialstyrelsen, dödsorsaksregistret, Statistik: Medelhögt-högt alkoholintag (%) Klippan ** 20,7 Nordvästra sj.distr. 5,5 19,2 Skåne 5,0 19,0 **Antal exponerade bland de svarande i kommunen är fem eller färre. Indikator 37: Rökande blivande mödrar Andelen av gravida kvinnor som röker vid inskrivning till mödravårdscentral Statistik: Rökande blivande mödrar (%) Klippan 19,4 Skåne 14,1 Riket 11,9 Källa: Kommunala basfakta, FHI,

20 19 Indikator 38: Självrapporterad tobaksbruk Andelen personer som uppger att de röker dagligen Statistik: Daglig rökning (%) Klippan 23,1 20,0 Nordvästra sj.distr. 21,6 16,3 Skåne 20,0 18,0 Statistik: Dödlighet i lungcancer Klippan 21,9 62,5 Skåne 38,8 65,4 Riket 33,6 41,3 Siffror anges i antal dödsfall per invånare och år Källa: Socialstyrelsen, dödsorsaksregistret, Statistik: Dödlighet i KOL Klippan 31,2 31,3 Skåne 25,7 33,1 Riket 23,4 28,5 Källa: Socialstyrelsen, dödorsaksregistret, Indikator 39: Självrapporterad tobaksbruk Andelen personer om uppger att de snusar dagligen Lokala uppgifter saknas Indikator 40: Självrapporterad narkotikaanvändning Andelen ungdomar i åk 9 respektive åk 2 i gymnasieskolan som uppger att de använder narkotika Statistik: Åk Flickor Pojkar Skåne Klippan Index Skåne Klippan n=1885 n=65 flickor n=1951 n=84 Högt alkoholintag minst 1 gång/månad 27,4 40,0 146,0 33,0 36,9 Dagligrökare 9,8 7,7 79,0 6,2 3,6 Snusare 4,1 4,6 112,0 20,6 32,1 Använt narkotika någonsin 5,5 9,2 167,0 8,5 10,7 Självskattad hälsa fanns ej med i enkäten Källa: CERUM

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2010 höst MARIESTAD Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2009 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 911 90-94 11 888 786 976 90-94 782 482 4 691 668

Läs mer

5 817 213 983 90-94 215 659 4 725 326 90-94 4 690 244 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 30-34 40-44 30-34 20-24 10-14

5 817 213 983 90-94 215 659 4 725 326 90-94 4 690 244 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 30-34 40-44 30-34 20-24 10-14 Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 2010 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 687 90-94 5 817 213 983 90-94 215 659 4 725 326 90-94 4 690 244 80-84 80-84 80-84 70-74 70-74 70-74 60-64

Läs mer

34 338 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

34 338 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 36 441 90-94 34 338 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

12 465 648 935 90-94 639 973 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

12 465 648 935 90-94 639 973 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 833 90-94 12 465 648 935 90-94 639 973 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

26 532 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

26 532 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 26 985 90-94 26 532 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

3 493 130 038 90-94 132 324 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

3 493 130 038 90-94 132 324 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 355 90-94 3 493 130 038 90-94 132 324 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer

80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4. Invånare efter födelseland 2014 Familjer efter antal barn < 18 år 2014

80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4. Invånare efter födelseland 2014 Familjer efter antal barn < 18 år 2014 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 716 90-94 15 882 75 993 90-94 78 164 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer

4 696 174 914 90-94 174 028 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

4 696 174 914 90-94 174 028 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 473 90-94 4 696 174 914 90-94 174 028 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer

80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4. Invånare efter födelseland 2014 Familjer efter antal barn < 18 år 2014

80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4. Invånare efter födelseland 2014 Familjer efter antal barn < 18 år 2014 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 28 800 90-94 28 455 28 800 90-94 28 455 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer

45 155 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

45 155 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 43 746 90-94 45 155 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

7 801 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

7 801 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 7 496 90-94 7 801 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer

5 754 217 824 90-94 220 024 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

5 754 217 824 90-94 220 024 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 76 9-94 5 754 217 824 9-94 22 24 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Mönsterås Mönsterås Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 446 90-94 6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74

Läs mer

Illustration: Cecilia Sönne. Lokalt välfärdsbokslut. 2008 nr 4

Illustration: Cecilia Sönne. Lokalt välfärdsbokslut. 2008 nr 4 Illustration: Cecilia Sönne Lokalt välfärdsbokslut 2008 nr 4 augusti 2009 Innehåll Sida Förord.................................................. 2 Målområde : Delaktighet och inflytande i samhället..............

Läs mer

Välfärdsredovisning 2009

Välfärdsredovisning 2009 Välfärdsredovisning 29 Välfärdsredovisningen bygger på hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer som har störst betydelse för att främja hälsa. Dessa beskrivs utifrån ett statistiskt material

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2008 MUNKEDAL Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2007 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 028 90-94 5 228 776 735 90-94 770 563 4 619 006 90-94

Läs mer

Illustration: Cecilia Sönne. Lokalt välfärdsbokslut. 2011 nr 7

Illustration: Cecilia Sönne. Lokalt välfärdsbokslut. 2011 nr 7 Illustration: Cecilia Sönne Lokalt välfärdsbokslut 2011 nr 7 oktober 2012 Innehåll Sida Förord.................................................. 2 Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället..............

Läs mer

Lokalt välfärdsbokslut 2006

Lokalt välfärdsbokslut 2006 2007-07-06 FOLKHÄLSORÅDET Lokalt välfärdsbokslut 2006 1. Bakgrund Efter ett kommunfullmäktige beslut 2006-01-24 togs ett välfärdsbokslut för s kommun 2005 utifrån Folkhälsoinstitutets modell. Under början

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2010 vår SKELLEFTEÅ Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2009 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 35 805 90-94 35 965 128 743 90-94 129 805 4 691 668

Läs mer

17 683 801 494 90-94 798 953 4 789 988 90-94 4 765 905 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

17 683 801 494 90-94 798 953 4 789 988 90-94 4 765 905 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 212 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 17 54 9-94 17 683 81 494 9-94 798 953 4 789 988 9-94 4 765 95 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

21 601 1 055 390 90-94 1 036 083 4 756 021 90-94 4 726 834 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 40-44 30-34 30-34 20-24

21 601 1 055 390 90-94 1 036 083 4 756 021 90-94 4 726 834 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 40-44 30-34 30-34 20-24 Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 211 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 21 727 9-94 21 61 1 55 39 9-94 1 36 83 4 756 21 9-94 4 726 834 8-84 8-84 8-84 7-74 7-74 7-74 6-64 6-64 6-64

Läs mer

Folkhälsoprofil samverkanskommunerna 6 K 2014

Folkhälsoprofil samverkanskommunerna 6 K 2014 Folkhälsoprofil samverkanskommunerna 6 K 214 DE NATIONELLA MÅLEN FOLKHÄLSOPROFIL 214 Riksdagen beslutade år 23 om en ny nationell folkhälsopolitik med det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

38 172 122 513 90-94 126 923 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

38 172 122 513 90-94 126 923 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 37 211 9-94 38 172 122 513 9-94 126 923 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24

Läs mer

12 852 136 912 90-94 136 903 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

12 852 136 912 90-94 136 903 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 965 9-94 12 852 136 912 9-94 136 93 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 844 9-94 16 99 88 48 9-94 86 676 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

Gä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 49 804 90-94 49 073 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 180 90-94 14 682 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Va Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 757 90-94 3 650 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Bro Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 172 90-94 6 341 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 814 90-94 16 032 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Mö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 446 90-94 6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Su Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 468 339 90-94 455 177 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Folkhälsoplan för Klippans kommun

Folkhälsoplan för Klippans kommun Illustration: Cecilia Sönne Folkhälsoplan för Klippans kommun December 2011 Innehåll 02 Inledning 03 Bakgrund 04 Regional strategi 05 Regionala samarbetspartners 06 Folkhälsoarbet inom kommunen 07 Lokal

Läs mer

Fa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 519 90-94 6 767 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Da Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 576 90-94 15 845 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

En Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 753 90-94 21 140 177 483 90-94 176 681 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ha Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 801 90-94 48 151 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lill Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 346 90-94 6 832 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ör Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 73 162 90-94 71 038 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 911 90-94 16 995 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 163 619 90-94 158 955 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Lid Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 23 812 90-94 22 490 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

La Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 22 029 90-94 21 932 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 75 516 90-94 77 450 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 621 90-94 11 941 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 336 90-94 20 771 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 72 786 90-94 72 432 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Va Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 30 534 90-94 30 496 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 014 90-94 18 035 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 776 90-94 13 009 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 815 90-94 9 968 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 1 177 90-94 1 339 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 8 491 90-94 8 669 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 38 229 90-94 37 929 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Le Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 7 637 90-94 7 689 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 332 90-94 43 913 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 964 90-94 33 416 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 33 231 90-94 32 473 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 188 90-94 15 095 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Gr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 447 90-94 4 498 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

He Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 69 916 90-94 67 993 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Hö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 969 90-94 12 641 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Es Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 51 093 90-94 50 972 141 883 90-94 141 829 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Mo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 968 90-94 10 133 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ali Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 19 913 90-94 19 689 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ve Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 13 191 90-94 13 682 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Su Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 37 512 90-94 38 576 122 298 90-94 127 435 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Hu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 529 90-94 18 446 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 2 931 90-94 3 012 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lju Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 404 90-94 9 623 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ulr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 592 90-94 11 902 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Inledning. Bakgrundsfakta för Sotenäs

Inledning. Bakgrundsfakta för Sotenäs Välfärdsbokslut 2005 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

Hä Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 211 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 17 344 9-94 17 5 796 624 9-94 793 98 4 756 21 9-94 4 726 834 8-84 8-84 8-84 7-74 7-74 7-74 6-64 6-64 6-64

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2009 höst MUNKEDAL Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2008 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 019 90-94 5 226 781 653 90-94 776 477 4 652 637

Läs mer

Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället Täby Täby Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 34 046 90-94 33 288 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2009 SKELLEFTEÅ Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2008 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 35 852 90-94 36 010 128 543 90-94 129 269 4 652 637 90-94

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2009 PITEÅ Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2008 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 440 90-94 20 462 123 149 90-94 126 528 4 652 637 90-94

Läs mer

30 469 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

30 469 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Majorna-Linné, Göteborg Majorna-Linné, Göteborg Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 32 972 90-94 30 469 815 812 90-94 816 200 4 875 115

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2004 LUND Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2003 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 51 128 90-94 49 867 585 826 90-94 566 871 4 529 014 90-94 4

Läs mer

Välfärdsredovisning 2007

Välfärdsredovisning 2007 Välfärdsredovisning 2007 Sotenäs kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Folkhälsoarbete i Sotenäs...4 Bakgrund- och befolkningsfakta...4 Delaktighet och inflytande i samhället...5

Läs mer

FOLKHÄLSORAPPORT ESLÖVS KOMMUN

FOLKHÄLSORAPPORT ESLÖVS KOMMUN FOLKHÄLSORAPPORT ESLÖVS KOMMUN 2015 1 Inledning En förutsättning för ett framgångsrikt folkhälsoarbete är att ha god kännedom om hur befolkningens hälsosituation ser ut. Det är därför viktigt att kartlägga

Läs mer

Kommunala Basfakta - paketresa till folkhälsostatistiken. 2011-09-20 Sid 1

Kommunala Basfakta - paketresa till folkhälsostatistiken. 2011-09-20 Sid 1 Kommunala Basfakta - paketresa till folkhälsostatistiken 2011-09-20 Sid 1 Folkhälsoinstitutets databaser: paketresor med all-inclusive till alla som vill njuta av tillvaron Varför paketresor? Vilka resmål

Läs mer

2(16) Innehållsförteckning

2(16) Innehållsförteckning 2(16) Innehållsförteckning MPR-vaccination av barn... 5 Barns deltagande i förskoleverksamhet... 5 Pedagogisk utbildning inom förskolan... 5 Behörighet till gymnasiet... 5 Slutförda gymnasiestudier...

Läs mer

Levnadsförhållanden i Skaraborg

Levnadsförhållanden i Skaraborg Levnadsförhållanden i Skaraborg Rapport 2013 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Mariestad inkl Folkhälsoenheten Innehållsförteckning Inledning... 1 Folkhälsan i Sverige 2012... 2 Folkhälsans utveckling...

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoredovisning

Välfärds- och folkhälsoredovisning Välfärds- och folkhälsoredovisning Lunds kommun 2013 Inledning och resultat i korthet Kommunkontoret 4 Kartläggningens olika delar A. Inledning och resultat i korthet B. Resultatdel, välfärd C. Resultatdel,

Läs mer

Folkhälsan i Norrbotten - Exempel på indikatorer inom målområdena för hälsan. Med fokus: Kommunerna Kalix, Haparanda Överkalix och Övertorneå

Folkhälsan i Norrbotten - Exempel på indikatorer inom målområdena för hälsan. Med fokus: Kommunerna Kalix, Haparanda Överkalix och Övertorneå Folkhälsan i Norrbotten - Exempel på indikatorer inom målområdena för hälsan Med fokus: Kommunerna Kalix, Haparanda Överkalix och Övertorneå Sammanställning nov 2005 av K Sandberg, Sekretariatet, Norrbottens

Läs mer

Välfärdsredovisning SOTENÄS KOMMUN, HÄLSORÅDET 2014. Sotenäs kommun 2014

Välfärdsredovisning SOTENÄS KOMMUN, HÄLSORÅDET 2014. Sotenäs kommun 2014 Välfärdsredovisning SOTENÄS KOMMUN, HÄLSORÅDET 214 kommun 214 Sammanfattning Välfärdsredovisning är en metod att beskriva befolkningens levnadsvillkor ur ett välfärdsperspektiv. Den skall också bidra till

Läs mer

Charlotta Wilhelmsson Folkhälsosamordnare

Charlotta Wilhelmsson Folkhälsosamordnare Välfärdsbokslut 2005 s kommun Utvecklingsavdelningen Charlotta Wilhelmsson Folkhälsosamordnare Illustration: Egon Hansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Befolkningsstatistik...

Läs mer

FOLKHÄLSOPROFIL EMMABODA 2009

FOLKHÄLSOPROFIL EMMABODA 2009 FOLKHÄLSOPROFIL EMMABODA 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning Arbetsmetodik för lokalt folkhälsoarbete Hälsans bestämningsfaktorer Nationella målområden för folkhälsa Indikatorer och folkhälsa Folkhälsoprofilens

Läs mer

Välfärdsredovisning Folkhälsopolitiska rådet 2011 M U N K E D A L S K O M M U N

Välfärdsredovisning Folkhälsopolitiska rådet 2011 M U N K E D A L S K O M M U N Välfärdsredovisning Folkhälsopolitiska rådet 2011 M U N K E D A L S K O M M U N Övergripande mål för att skapa ett hållbart samhälle: Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa på lika villkor för

Läs mer