Illustration: Cecilia Sönne. Lokalt välfärdsbokslut nr 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Illustration: Cecilia Sönne. Lokalt välfärdsbokslut. 2008 nr 4"

Transkript

1 Illustration: Cecilia Sönne Lokalt välfärdsbokslut 2008 nr 4 augusti 2009

2 Innehåll Sida Förord Målområde : Delaktighet och inflytande i samhället Målområde 2: Ekonomisk och sociala förutsättningar Målområde : Trygga och goda uppväxtvillkor Målområde 4: Hälsa i arbetslivet Målområde 5: Miljöer och produkter Målområde 6: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Målområde 7: Skydd mot smittspridning Målområde 8: Sexualitet och reproduktiv hälsa Målområde 9: Ökad fysisk aktivitet Målområde 0: Matvanor och livsmedel Målområde : Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Fakta om s kommun

3 FOLKHÄLSORÅDET Lokalt välfärdsbokslut Inledning Sedan 2005 har kommunen arbetat med att årligen ta fram lokala välfärdsbokslut och detta för 2008 är det fjärde i ordningen. Syftet med välfärdsboksluten är att de skall stimulera till bredare diskussioner och därmed bidra till ett mer välgrundat beslutsunderlag för de förtroendevaldas val av åtgärder. Vårt lokala välfärdsbokslut utgår i princip från Folkhälsoinstitutets välfärdsbokslutsmodell och har i stort samma struktur och indikatorer som de tidigare gjorda välfärdsboksluten. Några lokala indikatorer har dock tillkommit och rådet arbetar med att ta fram fler. Rådet utvecklar successivt arbetet med att förbättra och kommentera statistiken i samarbete med UMAS, socialmedicinska enheten, och avdelningen för Hållbar utveckling inom Helsingborgs stad. Under hösten 2008 genomförde rådet ett seminarium, i samarbete med avdelningen för Hållbar utveckling i Helsingborgs stad, där förvaltningschefer och politiker gemensamt analyserade vårt lokala välfärdsbokslut för 2007 i syfte att utveckla och förbättra innehållet i bokslutet Inom alkohol och drogområdet har kommunen ett alkohol och drogpolitiskt program som följs upp årligen. Särskilda insatser mot alkohol och droger har under de senaste sex åren genomförts med bidrag från Länsstyrelsen. Fr.o.m. hösten 2008 har kommunen helt tagit över kostnaderna för drogsamordnartjänsten etc. Under ledning av drogsamordnaren genomför arbetsgruppen (ADAG) regelbundet olika aktiviteter inom ämnesområdet. En särskild lägesrapport, inom alkohol och drogområdet, redovisas årligen till kommunfullmäktige. Mot bakgrund av att kommunen är bland de kommuner som har högst sjuktal i har ett samarbetsprojekt påbörjats med bl.a. Försäkringskassan. Rådet måste hitta former för att på ett bättre sätt involvera de kommunala förvaltningarna i arbetet med att ta fram fler lokala indikatorer samt utveckla analyserna av statistiken. Särskilt viktigt är det att utveckla samarbetet med vårdcentralerna i syfte att få med regionens lokala kunskap inom vårdområdet. Inom kommunen är det värt att notera tre oroväckande områden:! Ohälsan (ohälsotalet)! Alkohol och narkotikamissbruket! Tobaksanvändningen Kommunens folkhälsoplan antogs av Kommunfullmäktige Planen ligger till grund för det mer långsiktiga hälsoarbetet och skall knytas ihop med de årligen upprättade välfärdsboksluten. I det ingår bl.a. att ta fram förslag till angelägna arbetsområden i välfärdsbokslutet. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna lokalt välfärdsbokslut för 2008 för s kommun Kf 5/09.

4 Följande arbetsområden föreslås prioriteras under 2009/200: Övergripande tobakspolicy för kommunen Flera indikatorer pekar på att tobaksanvändningen är högre i s kommun än i regionen. En arbetsgrupp med representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, barnoch utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, miljökontoret, vårdcentralerna samt folktandvården har därför på uppdrag av rådet arbetat fram ett förslag till övergripande tobakspolicy för kommunen. Under 4:e kvartalet 2009 kommer rådet att presentera ett förslag till övergripande tobakspolicy för kommunen. När tobakspolicyn är antagen kommer implementeringsarbetet att uppta stor del av rådets arbete under 200. Näringspolicy/Sockerpolicy I samarbete med högskolan i Kristinastad har rådet undersökt förutsättningarna och behovet av att ta fram en näringspolicy/sockerpolicy för kommunen. Rapporten ger vid handen att det finns behov att upprätta en policy som gäller för kommunens verksamheter. Folkhälsorådet föreslår mot bakgrund av 2008-års välfärdsbokslut att rådet får i uppdrag att ta fram en plan för implementering av tobakspolicyn samt att ta fram en övergripande näringspolicy/sockerpolicy för kommunen under 200. Enligt uppdrag Tommy Cedervall Ordförande i FHR Börje Norén Folkhälsosamordnare Ann-Margret Ringnér Friskvårdskonsulent

5 Målområde nr. Delaktighet och inflytande i samhället Omfattar bestämningsfaktorerna politisk integration, jämställdhet, diskriminering och social delaktighet Indikator : Röstande : Andelen röstande av de röstberättigade till valet till kommunfullmäktige Röstande (%) ,7 79,0 80, 7,4 78,2 79,4 Källa: SCB, valstatistik :2 Andel röstande av de röstberättigade till Europaparlamentet Röstande (%) ,9 4,8 7,9 4, 4,2 45,5 Källa: SCB, valstatistik Indikator 2: Jämställdhetsindex Sammanvägning av 2 variabler som redovisar skillnader mellan kvinnor och Jämindex Bästa kommun Sämsta kommun 60,5 75,9 206,7 * 8,5 85,5 208,5 65, 7,5 2,2 * Ej tillgänglig. Jämindex har inte uppdaterats 2007 och 2008 p g a att finansiering ej kunnat ordnas. Källa: SCB 4

6 Indikator : Diskriminering Andel av befolkningen som uppger att man känt sig kränkt. Känt sig kränkt Folkhälsoenkät ,2, 20,6 26,6 er till indikator. Resultaten bör tolkas med försiktighet p g a att antalet exponerade individer är 55 eller lägre. Källa: UMAS soc. med. Indikator 4: Social delaktighet Andelen personer som uppger att de har deltagit i någon fritidsaktivitet ( olika aktiviteter anges) under de senaste 2 månaderna 4: Lågt socialt deltagande Lågt socialt deltagande ,6 4,8 48,5 44, 5,4 40,0 58,6 42,4 Källa: Folkhälsoenkät 2004, :2 Konsthallen, antal besökare Konsthallen, antal besökare Besökare Källa: Kultur- och fritidsförvaltningen, s kommun. er till indikator 4:2. Antalet besökare har ökat bl a p g a motorcykelutställningen Kultur- och fritidsförvaltningen, s kommun. 5

7 4: Biblioteket, antal besök per år Biblioteket, antal besökare/år Ljungbyhed Källa: Kultur- och fritidsförvaltningen, s kommun. er till indikator 4:. Det minskade antalet besökare vid huvudbiblioteket beror på ett minskat antal besökare från gymnasieskolan, vidare att det nu är möjligt att utföra bibliotekstjänster från sin hemdator. Antalet besökare vid biblioteket i Ljungbyhed har ökat. Kultur- och fritidsförvaltningen, s kommun. Indikator 5: Låg tillit Andelen personer som uppger att de i allmänhet kan lita på de flesta människor Lågt tillit , 46,8 47,8 4,5 42,0 8,2 9,2 6, Källa: Folkhälsoenkät 2004, 2008 er till indikator 4 och 5. Tilliten och delaktigheten är låg i regionen. Men statistiken från 2008 visar att tilliten ökar. Kommunens ambition är att öka tillgängligheten och förbättra kommunikationen mellan invånare, politiker och förvaltningar. Det kan förhoppningsvis förbättra situationen ytterligare. Fler idéer och nya tankegångar behövs antagligen för att förbättra siffrorna i framtiden. Folkhälsorådet s kommun. 6

8 Målområde nr 2. Ekonomisk och sociala förutsättningar Omfattar bestämningsfaktorerna ekonomiska villkor, arbetsmarknadsposition, utbildningsnivå, trygghet i närmiljö Indikator 6: Ej eftergymnasial utbildning Andelen av befolkningen som saknar eftergymnasial utbildning. Ej eftergymn. utbildn. (%) Källa: SCB, utbildningsregistret (ålder 8-64 år) Åldersindelningen är ändrad till år. Andelen kommuninvånare med eftergymnasial utbildning är låg. En del av förklaringen ligger möjligtvis i de för kommunen traditionella yrkesvalen. Det är viktigt att säkerställa att skolan och gymnasieskolan i kommunen informerar om och ger goda förutsättningar för fortsatta studier. Folkhälsorådet s kommun. Indikator 7: Arbetssökande Andelen av befolkningen som är öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadsåtgärder 7: Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa (%) Källa: Kommunala basfakta Enligt AMS är de som registreras i kategorierna platsförmedlingsservice, vägledningsservice samt väntar på beslutad åtgärd, definierade som öppet arbetslösa. 7

9 7:2 I arbetsmarknadsåtgärder I arbetsmarknadsåtgärder (%) Källa: Kommunala basfakta Indikator 8: Inkomstnivå Andelen av befolkningen med hög- respektive låginkomstgräns Hög-/låginkomsttagare (%) H L H L H L H L Hög- och låginkomsttagare definieras som de 20% av inkomsttagarna med högst resp lägst inkomst i riket. Sammanräknad förvärvsinkomst år. Källa: Kommunala basfakta, FHI, (SCB) Indikator 9: Svagt socialt stöd Andelen av befolkningen som uppger att de inte har någon de kan dela sina innersta känslor med och anförtro sig åt Svagt emotionellt stöd (%) ,6 2,4 40,8 7,4 29,6, 47,9 7,9 Källa: Folkhälsoenkät 2004, 2008 Med emotionellt stöd menas att personen har någon i sin närhet som ger stöd i livskriser och svåra situationer. Svagt praktiskt stöd (%) Källa: Folkhälsoenkät 2004, 2008 Med praktiskt stöd menas att personen har någon som kan hjälpa till vid t ex sjukdom eller praktiska problem. 8 8,8 24,8 24,5 27,8 25,9 24,5 4,8 28,7

10 Indikator 0: Brottslighet Totalt antal anmälda brott samt våldsbrott per invånare Anmälda brott Totalt Därav våldsbrott Antal per invånare (medelfolkmängden) Källa: BRÅ, Kommunala basfakta. Jämförelser görs helst på meridiantalet för en treårsperiod. Anmälningsbenägenheten är hög från medborgarna i och polisen har förhållandevis hög uppklarningsprocent. BRÅ, s kommun Indikator : Trygg miljö Andelen personer som uppger att de ibland eller ofta avstår från att gå ut ensamma av rädsla att bli överfallna, rånade eller på annat sätt ofredade : Osäker i bostadsområdet Osäker i bostadsområdet (%) ,8 20,2 7,0 8,6 4,5 7,4, 7, Källa: Folkhälsoenkät 2004, 2008 :2 Trygghetsindex Sammanvägning av variabler. Skala -7 där 7 är sämst. Trygghetsindex ,67 2,00 Källa: Lokalt Brå, s kommun. Ingen mätning gjord Polisens trygghetsmätning på indexvärdet 2,00 belyser samma faktum att medborgarna i uppfattar att man år 2007 lever tryggare och är mindre oroad för att bli utsatt för brott i området där man bor. arstående problem handlar om hög hastighet på bilar och buskörning av mopedburen ungdom, samt i viss omfattning oro för berusade eller missbrukande personer som bor intill den egna bostaden. BRÅ, s kommun 9

11 Indikator : Förebyggande verksamhet inom äldreomsorgen Som förebyggande insats har äldreomsorgen en fixarverksamhet som benämnd Micke Mek. Verksamheten vänder sig till personer över 75 år, bosatta och folkbokförda i s kommun. Verksamheten är kostnadsfri och kommuninvånaren behöver inte vara aktuell för insatser i övrigt från socialförvaltningen. Kommunen har 690 personer som är 75 år eller äldre: 989 kvinnor, 70 män. Micke Mek Byte av glödlampor Fästning av sladd/tätningslist Upphängning av gardin, lampa m m Flytt av lådor/möbler m m Övrigt Smörjning Totalt antal besök Källa: Socialförvaltningen, s kommun Från och med 2008 bedriver vi även uppsökande verksamhet genom att erbjuda ett förebyggande hembesök till befolkningen som är 80 år eller äldre och inte har insatser från vård och omsorg. Kommunen har 824 personer som är 80 år eller äldre enligt befolkningsregistret Under år 2008 har 76 förebyggande hembesök som genomförts enligt en uppgjord planering. 82 % av dem som erbjuds ett uppsökande hembesök har tackat ja, vilket är långt över verksamhetens förväntningar. Hembesökets innehåll är uppbyggt efter en samtalsguide, med möjlighet till individuell anpasning. Detta har resulterat i att man kan fånga upp frågor och funderingar som ligger utanför det planerade upplägget, vilket har skapat en insikt i vad äldre anser är viktiga frågor och vad man behöver veta för att känna sig trygg. Socialförvaltningen, s kommun. Indikator 2: Karies Kariesangripna och fyllda tänder (DFT decade teeth filled) 2: Utan skador -9 år Utan skador (%) -9 år Ljungbyhed Källa: Folktandvården 0

12 2:2 DFSa: Utan skador mellan tänderna 9 år Utan skador (%) 9 år Ljungbyhed Källa: Folktandvården Enligt statistik från åren i hela riket så har kariesfria individer approximalt ökat från 6, till 59,0 %. År 2005 låg denna siffra för på 78 % och Ljungbyhed 8 %. Karies mellan tänder (approximalt) är allvarligare eftersom den oftast föranleder större ingrepp i tanden än vid lagning. Att man använder åldern 9 år är så enkelt som att efter denn ålder upphör den fria barn- och ungdomstandvården och man kan säga att det är ett betyg på hur den organiserade tandvården lyckats i sina strävanden att skapa en god tandhälsa. Folktandvården Indikator : Ej förvärvsarbetande resp förtidspensionärer : Ej förvärvsarbetande Ej förvärvsarbetande (%) Källa: SCB,(RAMS) :2 Förtidspensionärer Förtidspensionärer (%) Källa: Kommunfakta

13 Målområde nr. Trygga och goda uppväxtvillkor Omfattar bestämningsfaktorerna miljön i hemmet, miljön i förskolan, miljön i skolan och barns kompetenser. Indikator 4: Behörighet till studier efter avslutad grundskola 4: Andelen elever i grundskolan med minst betyget godkänt i ämnena svenska/ svenska som andraspråk, engelska och matematik Behöriga till gymnasieskola (%) Totalt Behöriga till gymnasieskola (%) Totalt Behöriga till gymnasieskola (%) Totalt Källa: Skolverket 2

14 I riket har sedan år 200 mellan 88 och 90 procent av eleverna lämnat grundskolan med behörighet att söka nationella gymnasieprogram. Resultaten är över tid något sjunkande. I ligger resultaten -2 procent lägre än riksgenomsnittet. I svänger resultaten lite mer mellan åren, men de avviker inte stort. Alla år utom ett ligger resultaten över skånesnittet. Nedgången i resultat över tiden som riket uppvisar kan inte ses i. En uppseendeväckande avvikelse i s resultat gentemot och är däremot skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat. I har flickorna påtagligt bättre resultat än pojkarna alla år utom Barn- och utbildningsförvaltningen, s kommun 4:2 Behöriga till högskola (NY) Behöriga till högskola (%) Källa: Skolverket, Siris Indikator 5: Barnfattigdom Andelen barn 0-7 år i hushåll med låg inkomststandard och/eller socialbidrag i kommunerna år x. Statistik: Barnfattigdomsindex 5: Antal barn 0-7 år i hushåll med låg inkomststandard och/eller socialbidrag Antal barn 0-7 år :2 Andel (%) barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll Andel (%) barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll Källa: Statens folkhälsoinstitut: Kommunala basfakta: Kommunfakta

15 5: Antal hushåll med ekonomiskt bistånd Antal hushåll med ekonomiskt bistånd Källa: Socialförvaltningen, s kommun 5:4 Antal hushåll med barn, då även umgängesbarn Antal hh med barn, då även umgängesbarn med ek bistånd Källa: Socialförvaltningen, s kommun Umgängesbarn är barn vars föräldrar är skilda och är skrivna hos den ena men är hos andra föräldern enl avtal. Ärendemängden inom försörjningsstöd har ökat med 4 ärenden under året och blev totalt 225. Utbetalningarna för försörjningsstödet har ökat med kr och var totalt 5,9 miljoner kr. Försörjningsstödet för ensamstående är ca kr per månad. Normbeloppet är 680 kr och hyresnormen är 600 kr. Till detta kan den enskilde få ersättning för godtagbara kostnader som elkostnader, läkarbesök, läkemedel, hemförsäkring, arbetsresor, a-kasseavgift och avgift till hyresgästföreningen. En trolig förklaring till ökningen av försörjningsstödet är att det blivit svårare att få arbete, framför allt för ungdomar och att Försäkringskassans nya regelsystem har trätt i kraft. Socialförvaltningen, s kommun Indikator 6: In- och utflyttning Andelen in- och utflyttade per år Kommunen Inflyttade Utflyttade Netto

16 Länet Inflyttade Utflyttade Netto Källa: Statens folkhälsoinstitut: Kommunala basfakta: Kommunfakta; Sjunde året i rad med fortsatt jämn och försiktig befolkningstillväxt. Den december 2008 var 6 6 invånare folkbokförda i s kommun. En ökning med 848 jämfört med 200. Dock fattas fortfarande ca 200 invånare för att nå upp till 980 års siffra. Kommunledningen, s kommun Indikator 7: Barn- och ungdomsinflytande Andelen barn och ungdomar som uppger att de kan vara med och bestämma hur skolmiljön skall se ut, t ex när det gäller lokalerna och skolgården Antal elevråd per skola, s kommun Elevråd Elever Elevråd Elever Snyggatorp Vedby Bofinken Östra Ljungby Ljungbyhed Antilopen Totalt Källa: Barn och utbildningsförvaltningen s kommun. Indikator 8: Simkunnighet Andelen simkunniga elever i årskurs 2. Simkunniga åk 2, 25 m (%) * Källa: Simundervisning, Kultur- och fritidsförvaltningen s kommun. * Badhuset stängt för ombyggnad större delen av året. 5

17 Indikator 9: Låg födelsevikt Antal/ 000 låg födelsevikt <2 500 g ,6 8,6 9,2 59, 42,7 42,0 47,7 4, 4, Källa: Kommunala basfakta. Man vet i dag att rökning under graviditeten är ett riskbeteende även om man inte kan se något linjärt sammanhang mellan rökande blivande mödrar och låg födelsevikt. Gällande har låg födelsevikt minskat tydligare än i övriga landet/. Klart är att fortfarande ligger otillfredsställande högt. Ungdomshälsovårdsöverläkaren, Helsingborgs lasarett Indikator 20: Årsarbetare i förskolan Andelen årsarbetare i förskolan per barn (exkl städ- och kökspersonal samt personal i arbetsmarknadspolitisk åtgärd) Inskrivna barn per årsarbetare i kommunal förskola ,8 5,5 5,4 6,8 5, 5,2 5,6 5, 5, 5,5 5,2 5,2 5,7 5,2 5,2 Källa: Skolverket, Kommunala basfakta; Barn- och utbildningsförvaltningen, s kommun. ligger i underkant jämfört med riksgenomsnittet. Barn- och utbildningsförvaltningen, s kommun 6

18 Målområde nr 4. Hälsa i arbetslivet Omfattar bestämningsfaktorerna arbetsmiljöfaktorer och systemeffektivitet Indikator 2: Ohälsotal Antalet utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning från socialförsäkringen per försäkrad 2: Ohälsotal Ohälsotal Siffror anges i antal ohälsodagar per person och år Källa: Riksförsäkringsverket, 200; Kommunala basfakta; 2008: FK Nordväst, databas STORE Statistik visar att invånarna i s kommun är med bland de skånska kommuner som har högst sjuktal. Region och s kommun har därför tagit ett initiativ till samverkan som också innefattar Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Capio Citykliniken (Resurssamverkan i s kommun). Kommunledningen, s kommun 2:2 Psykisk ohälsa Psykisk ohälsa (%) Källa: Folkhälsoenkät 2004,

19 Indikator 22: Dålig självskattad hälsa Andelen personer som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt. Dålig självskattad hälsa (%) Källa: Folkhälsoenkät 2004, 2008 Indikator 2: Saknar inflytande i arbetslivet Andelen personer som uppger att de saknar frihet att bestämma hur deras arbete skall utföras Svagt socialt stöd i arbetet (%) ,2 25,6 26, 25,2 6,0 27,4 22,5 24,4 Källa: Folkhälsoenkät 2004, 2008 Resultatet för bör tolkas med försiktighet p g a att antalet svarande är 50 eller färre. Indikator 24: Arbetsskador Antalet anmälda arbetsskador per 000 av alla förvärvsarbetande Arbetsskador Siffrorna anger antal arbetsskador per 000 förvärvsarbetande och år. Inkluderar både arbetsplatsolyckor & arbetssjukdom. Källa: Arbetsmiljöverket, ISA-registret Kommunala basfakta Trenden bör ses över ett långsiktigare perspektiv. Anmälningsbenägenheten kan variera beroende på uppmärksamhet med arbetsmiljöfrågor bl a. Troligen finns ett mörkertal. Arbetsmiljöverket 8

20 Målområde nr 5. Miljöer och produkter Omfattar bestämningsfaktorerna buller, miljöer som kan relateras till skador och produkter som kan relateras till skador Indikator 25: Skador och förgiftningar 25: Dödlighet i skador och förgiftningar Dödlighet i skador & förgiftningar ,0,4,9 7,5 5,9 6,7 2,,2,4 8,7 7,0 7,5 Anges per invånare (medelfolkmängd) 25:2 Självmord Självmord ,0 0,9 0,9 2, 2,2 2,,0 0,9 0,9 2, 2, 2, Källa: Kommunala basfakta, databasen. Anger antal döda på (+5 år). Indikator 26: Buller Andel av befolkningen som är besvärad av buller i bostaden respektive utomhus Buller från trafik (%) ,0, 5,, 8, 6,5,2 5,6 Källa: Folkhälsoenkät 2004,

21 Målområde nr 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Indikator 27: Ungdomsmottagningar och hälsofrämjande sjukhus 27: Antal besök på Ungdomsmottagningen i Antal besök på Ungdomsmottagningen i Barnmorska Kurator Öppet antal dagar Genomsnitt antal besök/dag Källa: Ungdomsmottagningen i ,5 6 Att besöka Ungdomsmottagningen kan ses som att man tar ansvar för sin hälsa. Det är inte heller lika skamfullt att söka hjälp oavsett om det gäller fysiska, psykiska eller sociala skäl. Ungdomsmottagningen bedriver även utåtriktad verksamhet. Studiebesök erbjuds alla elever i åk 8. På gymnasienivå samt övriga intresserade erbjuds studiebesök vid förfrågan. Under 2008 har endast förfrågan kommit från 7 grupper jämfört med 4 st Ungdomsmottagningen i 27:2 Antal FaR Antal FaR Totalt Totalt Källa: Kultur- och fritidsförvaltningen, s kommun. Verksamheten genomförs av Vårdcentralen i och kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen, s kommun. 20

22 Målområde nr 7. Skydd mot smittspridning Omfattar bestämningsfaktorerna förekomst av smittämne och förekomst av immunitet Indikator 28: Barnvaccinationer Andelen barn födda år x som fått injektion av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund Barnvaccinationer tre år efter födelseår Vaccinationsår Sjukdom Stelkramp* Kikhosta* Mässling, Påssjuka, Röda hund** * Andel (%) barn som fått injektioner ** Andel (%) barn som fått en injektion med kombinerat vaccin Källa: Smittskyddsinstitutet (via kommunala basfakta) Indikator 29: Klamydia 29: Klamydia - antal rapporterade Klamydia - antal rapporterade (*4) (*2) (*42) (*) * Prover tagna vid Ungdomsmottagningen i Källa: Smittskyddsinstitutet samt Region s Ungdomsmottagning i. Siffrorna kan ev vara 25% högre för 2006 enligt uppgift från Smittskyddsinstitutet. Mutation upptäckts under hösten Enligt personal på Ungdomsmottagningen i har det under 2006 varit problem med diagnostiseringen Smittskyddsinstitutet 2

23 29:2 Antal tagna Klamydiaprov Antal tagna Klamydiaprov Källa: Region s Ungdomsmottagning i. När man hittar en klamydiainfektion görs en smittspårning. Har det varit ett ökat antal klamydiainfektioner innebär det att man på varje infektion får in ett antal personer i sin smittspårning. Region s Ungdomsmottagning i. 22

24 Målområde nr 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa Omfattar bestämningsfaktorn oskyddat sex Indikator 0: Aborter Antalet aborter per 000 kvinnor 5-9 år Tonårsaborter, totalt ,0 2,7 22,7 7,5 22,2 2,8 7,7 2,4 2,2 20,7 2,6 24,0 Antal per 000 kvinnor Källa: Socialstyrelsen, EpC Sammanslagningen av siffror för Ängelholm och gällande tonårsaborter visar en rejäl ökning av antalet aborter under Ungdomsmottagningen i kan ej ge exakta siffror för enbart då läkare saknas och alla går via Ängelholm. En anledning till ökningen är preventivmedelsfrågan. Många ungdomar har i dag en rädsla för hormonpreparat och väljer att sluta med p-piller. Innan man hittat nytt lämpligt preventivmedel är graviditeten ett faktum. Även attityden till aborter har ändrats på senare år, abort är i dag mera accepterat. Dessutom används Medicinsk abort oftast i dag och många ungdomar tror då att det är väldigt enkelt med abort. Åldersgränsen för ungdomsmottagningen har också ändrats, till i dag t o m 24 år. Det är fler i ålderskategorin år som gör abort än i åldern 5-9 år. Region s Ungdomsmottagning i. Aborter, år, totalt ,4 7, 9,6,8 7,8 40,,9 8,4 40, 8,8 9, 4,7 Antal per 000 kvinnor, medelvärde per årsintervall. Källa: Socialstyrelsen, EpC Kommunala basfakta 2

25 Indikator : Födslar Antalet födslar per 000 kvinnor 5-9 år Antal tonårsförlossningar per 000 förlossningar , 7,6 6, ,5 8,4 6,7 Källa: Socialstyrelsen, medicinska födelseregistret 24

26 Målområde nr 9. Ökad fysisk aktivitet Omfattar bestämningsfaktorerna fysisk aktivitet Indikator 2: Låg fysisk aktivitet Andelen av befolkningen som uppger att de är fysiskt inaktiva. Låg fysisk aktivitet (%) ,0 4,8 8, 6, 9,9, 2,8 5,6 Källa: Folkhälsoenkät 2004, 2008 Indikator : Gående och cyklister : Andelen resor som gående och cyklister utför av det totala persontransportarbetet Lokala uppgifter ej tillgängliga från Vägverket :2 Lokalt aktivitetsstöd Lokalt aktivitetsstöd, antal deltagare 0-25 år Källa: Kultur- och fritidsförvaltningen, s kommun : Antal besök Antal besök Friskvården, Friskvården, Ljungbyhed Simhallen/Kpn Badhus * * Källa: Kultur- och fritidsförvaltningen, s kommun * Antal besökare är färre p g a ombyggnaden av Badhuset. Antal besökande vid Friskvården i Ljungbyed har ökat markant jämfört med tidigare år. Detta troligen p ga ändrad struktur, ökad marknadsföring samt inköp av delvis nya konditionsmaskiner. Kultur- och fritidsförvaltningen, s kommun 25

27 :4 Idrottslektioner per vecka Idrottslektioner per vecka 2007 Snyggatorp Åk -2 Åk 2-5 Åk 6-7 Åk 8-9 ggr 2 ggr ggr 2 ggr Vedby 2 ggr 50 min Bofinken 2 ggr 50 min Östra Ljungby F-5 Åk ggr ggr utepass Ljungbyhed F- Åk 2-5 Åk ggr 2 ggr ggr rörelsegymnastik Antilopen F- Åk 2 Åk Åk 4-6 Åk 7-9 2,5 ggr,25 ggr ggr,75 ggr,25 ggr,25 bad Källa: Barn- och utbildningsförvaltningen, s kommun Idrottslektioner per vecka 2008 Snyggatorp* Åk -2 Åk 2-5 Åk 6-7 Åk 8-9 ggr 2 ggr ggr 2 ggr dagliga utepass dagliga utepass Vedby 2 ggr 50 min Bofinken 2 ggr 50 min Östra Ljungby F-5 Åk ggr ggr utepass Ljungbyhed F- Åk 2-5 Åk ggr 2 ggr ggr rörelsegymnastik Antilopen F- Åk 2 Åk Åk 4-6 Åk 7-9 2,5 ggr,25 ggr ggr,75 ggr,25 ggr,25 bad Källa: Barn- och utbildningsförvaltningen, s kommun * Åk -9 har möjlighet att välja idrott utöver ordinarie lektioner. Barn- och utbildningsförvaltningen anser det viktigt att eleverna får någon form av daglig aktivitet. Antingen idrottslektion eller annan fysisk aktivitet såsom utevistelse i form av t ex promenad. Barn- och utbildningsförvaltningen, s kommun 26

28 Målområde nr 0. Matvanor och livsmedel Omfattar bestämningsfaktorerna energibalans och amningsfrekvens Indikator 4: Amningsfrekvens ( %) Amningsfrekvens Källa: Socialstyrelsen, EpC Kommunala basfakta Indikator 5: Övervikt Andelen personer med övervikt enligt BMI 5: Överviktiga Överviktiga (%) ,5 4,4 58,5 57,0 Källa: Folkhälsoenkät 2004, :2 BMI. Mätning av längd och vikt vid skolor i s kommun (NY) BMI (%)* Pojkar Flickor Totalt Normalvikt BMI <20,00 7,6 75,9 7,7 Läsåret 08/09 Övervikt BMI 20-2,99 20,5 8, 9, Fetma BMI >2,99 8,0 6,0 7,0 * BMI beräknat enligt Cole och är specifikt för 0-åringar (ISO-BMI). Andelen barn och unga med övervikt och fetma har ökat betydligt under de senaste 20 åren. En sådan utveckling ses lokalt, nationellt och internationellt. Källa: Kunskapsunderlag - fysisk aktivitet och goda matvanor bland barn och unga. Malmö stad

29 5: Skolmåltider Skolmåltider Låg- och mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet Källa: Kostenheten s kommun Antal ätande elever i % Antal ätande elever i % Kostenheten kan bara göra antagande om varför antalet ätande har sänkts. Vi vet med säkerhet att vi har under de senaste åren fått allt stökigare matsituationer bl a beroende på schemaläggningen i matsalarna. Köer bildas till barerna och till diskinlämningen och mattiderna respekteras ej. Följden blir alldeles för hög ljudnivå för både barn och kökspersonal. Situationen har också medfört att färre antal vuxna äter tillsammans med eleverna. Tillsammans bidrar detta till att eleven inte tycker att det är trevligt att gå till matsalen och kanske därför väljer att äta t ex skräpmat, godis eller i värsta fall inte äter något alls. Problemet är störst på stora skolor med 0-9 klasser där vi tyvärr ofta ser att de mindre barnen kommer i kläm. I ett försök att vända beteende kommer kostenheten tillsammans med enhetscheferna på grundskolorna arbeta i ett projekt för att få fler vuxna att äta tillsammans med eleverna, en utvärdering kommer att göras efter terminslutet hösten -09. Kostenheten har under året aktivt arbetat med att certifiera skolmåltiderna efter Livsmedelsverkets riktlinjer. Hittills har fyra skolor erhållit certifiering, arbete pågår med att få övriga skolor godkända före årets slut. Kostenheten s kommun 5:4 Antal serverade portioner Antal serverade portioner Skola, dagis Antal helkost äldreomsorgen Antal luncher äldreomsorgen Källa: Kostenheten s kommun 28

30 5:5 Dödlighet ischemisk hjärtsjukdom (hjärtinfarkt) Dödlighet ischemisk hjärtsjukdom (hjärtinfarkt) Antal döda per inv 5 år och äldre Kommunala basfakta databasen Det finns ett starkt samband mellan höga kolesterolvärden och risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Det är också välkänt att det går att sänka höga kolesterolvärden genom hälsosam mat och livsstil Kommunala basfakta Statistik för är ändrad sedan VFB Vid kontakt med FHI angavs att det varit problem med åldersstandardiseringen. 5:6 Salmonella, antal anmälda fall Salmonella antal anmälda fall Källa: Smittskyddsinstitutet : Misstänks vara smittade utomlands. Smittskyddsinstitutet 29

31 Målområde nr. Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel Omfattar bestämningsfaktorerna tobaksbruk, skadlig alkoholkonsumtion, bruk av narkotika Indikator 6: Självrapporterad alkoholkonsumtion Andelen av befolkningen med riskkonsumtion av alkohol Alkoholrelaterad dödlighet ,6,, 4,4 5, 4,4,,2, 5, 5,4 4,5,,2, 6,0 5,2 4,5 Siffror anges i antal dödsfall per invånare och år Källa: Socialstyrelsen, dödsorsaksregistret Kommunala basfakta databasen Indikator 7: Rökande blivande mödrar Andelen av gravida kvinnor som röker vid inskrivning till MVC i Rökande blivande mödrar (%) ,6 2,4 0,5 7,9,7 9,8 20,5* 7,8* Källa: Kommunala basfakta, FHI, * Uppgifter från Barnmorskemottagningen. Inskrivna i Mödravårdscentralen arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder. Region s Mödravårdscentral Indikator 8: Självrapporterat tobaksbruk Andelen personer som uppger att de röker dagligen 8: Daglig rökning Daglig rökning (%) , 20,0 20,0 8,0 8,7 5,4 5,7 4,0 Källa: Folkhälsoenkät 2004,

32 8:2 Dödlighet i lungcancer Dödlighet i lungcancer , 4,2,7,9 6,2 5,0 4, 4,0,5 4,9 6,7 5,6 Siffror anges i antal dödsfall per invånare och år. Källa: Kommunala basfakta databasen Rökning är särskilt förknippat med lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt KOL. Lungcancer är till 85 % orsakad av rökning. Kommunala basfakta 8: Dödlighet i KOL Dödlighet i KOL ,8 2,8 2,7,6,,0,2 2,6 2,4 4,5 4,2,8 Källa: Kommunala basfakta, databasen : KOL, Kronisk obstruktiv lungsjukdom, är ett sjukdomstillstånd som försvårar luftflödet till lungorna och så småningom förstör de små lungblåsorna. Man får svårt med andningen och orkar väldigt lite. I ett långt framskridet stadium av sjukdomen är dödligheten stor. I de flesta fall är KOL orsakad av långvarig rökning Kommunala basfakta Indikator 9: Självrapporterat tobaksbruk (NY) Andel personer som uppger att de snusar dagligen. Daglig snusning (%) , 2,2 6, 7,2 Källa: Folkhälsoenkät 2008 Resultaten för bör tolkas med försiktighet p g a att antalet exponerade individer är 55 eller färre.

33 Drogvaneundersökning i Resultatet för undersökningen 2009 har redovisats i Kommunfullmäktige i augusti 2009 och resultaten kommer att ingå i Välfärdsbokslut Indikator 40: Drogvanor Andelen ungdomar i åk 9 respektive åk 2 i gymnasieskolan som uppger att de använder droger. 40: Alkohol Alkohol (%) Flickor 2005 Pojkar Flickor 2007 Pojkar Kl Sk Kl Sk Kl Sk Kl Sk Intensivkonsumtion Genomsn debutålder berusad Tillåtandeattityd 40,0 4,0 7,7 27,4 4,0 7,2 6,9,4 6,7,0,6,0 2,9,8,7 27,7 4,0 5,4,,9 9,,8,8 9,6 Källa: CERUM 40:2 Tobak Åk 9 Tobak Åk 9 (%) Flickor 2005 Pojkar Flickor 2007 Pojkar Kl Sk Kl Sk Kl Sk Kl Sk Daglig rökare Rökt vattenpipa Snusar 6,9 * 4,6 29,2 * 4, 2,2 * 2, 22,0 * 20,6 0,5 28,0 2,4 25,5 4,5 2,4 2, 0,7 7, 2,5 4,9 5,7 * Data saknas Källa: CERUM 40: Tobak Åk 2 gymnasiet Tobak Åk 2, gymnasiet (%) Flickor 2005 Pojkar Flickor 2007 Pojkar Kl Sk Kl Sk Kl Sk Kl Sk Daglig rökare Rökt vattenpipa Snusar,5 * 9,6 40, * 6, 40, *,5 5, * 27,8 4, 50,0 2,9 9,2 49,7 4,8,6 54,9 8, 2,4 59, 27, * Data saknas Källa: CERUM 2

34 40:4 Narkotika Åk 9 Narkotika Åk 9 (%) Flickor 2005 Pojkar Flickor 2007 Pojkar Kl Sk Kl Sk Kl Sk Kl Sk Använt narkotika någonsin 9,2 5,5 0,7 8,5 4,9 4,9 2,7 8, Källa: CERUM Det finns en hel del positiva resultat i denna mätning jämfört med den som gjordes 2005 men även vissa negativa resultat. Intensivkonsumtion Med intensivkonsumtion menas att man dricker 8 cl sprit eller 4 burkar starköl eller motsvarande vid ett och samma tillfälle. Detta är ett sätt att mäta berusningsdrickandet bland unga. : Här ser vi att intensivkonsumtionen minskat ordentligt särskilt hos flickorna men både bland pojkar och flickor ligger ungdomarna fortfarande högre än snittet för. Hembränt Överraskande höga siffror som dessutom (tvärtemot skånetrenden) ökat sedan -05 både bland pojkar och flickor. Det finns ytterligare någon kommun som visar upp ett liknande mönster, men ligger näst högst. Samma mönster kan vi se hos gymnasieeleverna. En närliggande slutsats är att det finns några aktiva hembränningskranar i bygden som även levererar till underåriga! Bjudvanor hemma Glädjande nog kan konstateras att föräldrarna i påtagligt skärpt sin attityd mot att bjuda sina underåriga på alkohol. Mycket glädjande siffror som på sikt kan avläsas även på berusningsdrickandet. Använt narkotika Här är en av de verkligt glädjande siffrorna! En mycket påtaglig minskning av de som uppger att man använt narkotika, särskilt bland pojkarna som har ett av de bästa resultaten bland de jämförda skånekommunerna. ungdomarnas exponering för narkotika har också minskat jämfört med -05. En slutsats är att vi nog här bl a kan se resultatet av polisens särskilda insatser på området.

35 Rökning och snusning Både rökning och snusning har minskat hos både pojkar och flickor. Noterbart är dock att mellan 28-0 % säger sig ha provat att röka vattenpipa - fler än vad som uppger sig röka i vissa fall. Det finns av allt att döma en ganska begränsad kunskap om hur tobaksintaget sker via vattenpipa. Debutålder En övergripande målsättning är att debutåldern för rökning och drickande skall höjas. Vid denna mätning kan vi notera vissa sådana positiva signaler. Hos både pojkar och flickor har debutåldern ökat något för första cigaretten (från 2,5 till 2,7 hos flickorna och från 2, till 2,4 hos pojkarna). En liten höjning men förhoppningsvis ett trendbrott. Vad gäller första berusningen har debutåldern hos flickor tyvärr minskat något (från 4,0 till,8) medan den stigit något hos pojkarna (från,4 till,9). En generell brasklapp för dessa undersökningar är att vissa uppgifter kan fluktuera från gång till annan. Under ett antal år kan man läsa ut tendenserna mer tydligt. Projektledaren för Alkohol- och drogpolitiska arbetsgruppen inom s kommun. 4

36 Fakta om s kommun. Källa: SCB, Kommunfakta 2009 Tab : Folkmängd december 2008 Folkmängd Ålder Procentuell fördelning Totalt Totalt Totalt, % Antal (000) Antal Tab 2: Flyttningar 2008 Flyttningar 2008 Antal inflyttningar från övriga kommuner i länet från övriga län från utlandet Därav 8-24 år Antal utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav 8-24 år Flyttningsnetto Tab : Födda och döda 2008 Antal Födda Döda

37 Tab 4: Utrikes födda 2008 Andel (%) av de boende i Tot Kommunen Tab 5: Mandat i kommunfullmäktige Antal mandat vid valet Partier Moderata samlingspartiet Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Miljöpartiet de gröna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Övriga partier Samtliga partier Tab 6: Befolkningen efter utbildningsnivå december 2008 Befolkningen efter utbildningsnivå Procentuell fördelning Utbildningsnivå M Tot M Tot M Tot Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Uppgift saknas Totalt, % Antal, 000-tal * ** *** Avser år. * **2 67. ***

38 Tab 7: Pendling 2007 Pendling Inpendling från övriga kommuner i länet från övriga län Utpendling till övriga kommuner i länet till övriga län Nettopendling Antal i åldern 6 år och däröver Tab 8: Egna företagare 2005 Antal sysselsatta Företagare i eget AB Företagare i eget AB Egenföretagare Egenföretagare Totalt Antal i åldern 6 år och däröver. Avser dagbefolkning. Tab 9: Sjuk- och aktivitetsersättning, 2008 Andel (%) av alla i respektive ålder Tot Kommunen år år år år år år Ersätter förmånerna förtidspension och sjukbidrag 7

39 Tab 0: Barnomsorg 2008 Barnomsorg Antal % % Förskola, -5 år Fritidshem, 6-2 år Familjedaghem, -5 år 6-2 år Förskoleklass, 6 år Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp Tab : Äldreomsorg - Personer 80 år och äldre Andel (%) av alla i resp grupp Hemtj i ordin boende Särsk boendeformer Färdtjänsttillstånd ) 0 juni 2008, 2) 2007 Tab 2: Ekonomiskt bistånd 2007 Hushållstyp, bidragshush. Antal % % Sammanboende utan barn med barn Ensamstående män utan barn med barn Ensamstående kvinnor utan barn med barn Totalt

40 Tab : Kommunalskatt 2009 Kommunalskatt 2009 Total skattesats - därav till kommun Skatteunderlag, kr/inv Skatteunderlag, index Genomsnitt i länet Total skattesats - därav till kommun Skatteunderlag, kr/inv Skatteunderlag, index Genomsnitt i riket Total skattesats - därav till kommun Skatteunderlag, kr/inv Skatteunderlag, index 0,40 20, ,68 20, ,52 20, Index, riket = 00 9

41

42 Hälsans bestämningsfaktorer Efter modell av Leif Svanström och Bo Haglund, Socialmedicin, Karolinska Institutet Kommunkontoret, Trädgårdsgatan 2, Tel: Fax: E-post:

Tjänsteställe Ert datum Er beteckning Folkhälsosamordnare Börje Norén

Tjänsteställe Ert datum Er beteckning Folkhälsosamordnare Börje Norén KLIPPANS KOMMUN Datum Beteckning 2006-04-04 Lokalt välfärdsbokslut 2005 Tjänsteställe Ert datum Er beteckning Folkhälsosamordnare Börje Norén Lokalt välfärdsbokslut 2005 Till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Läs mer

5 817 213 983 90-94 215 659 4 725 326 90-94 4 690 244 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 30-34 40-44 30-34 20-24 10-14

5 817 213 983 90-94 215 659 4 725 326 90-94 4 690 244 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 30-34 40-44 30-34 20-24 10-14 Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 2010 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 687 90-94 5 817 213 983 90-94 215 659 4 725 326 90-94 4 690 244 80-84 80-84 80-84 70-74 70-74 70-74 60-64

Läs mer

Illustration: Cecilia Sönne. Lokalt välfärdsbokslut. 2011 nr 7

Illustration: Cecilia Sönne. Lokalt välfärdsbokslut. 2011 nr 7 Illustration: Cecilia Sönne Lokalt välfärdsbokslut 2011 nr 7 oktober 2012 Innehåll Sida Förord.................................................. 2 Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället..............

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2010 höst MARIESTAD Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2009 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 911 90-94 11 888 786 976 90-94 782 482 4 691 668

Läs mer

12 465 648 935 90-94 639 973 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

12 465 648 935 90-94 639 973 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 833 90-94 12 465 648 935 90-94 639 973 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

26 532 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

26 532 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 26 985 90-94 26 532 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

3 493 130 038 90-94 132 324 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

3 493 130 038 90-94 132 324 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 355 90-94 3 493 130 038 90-94 132 324 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer

80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4. Invånare efter födelseland 2014 Familjer efter antal barn < 18 år 2014

80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4. Invånare efter födelseland 2014 Familjer efter antal barn < 18 år 2014 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 716 90-94 15 882 75 993 90-94 78 164 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer

4 696 174 914 90-94 174 028 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

4 696 174 914 90-94 174 028 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 473 90-94 4 696 174 914 90-94 174 028 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer

80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4. Invånare efter födelseland 2014 Familjer efter antal barn < 18 år 2014

80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4. Invånare efter födelseland 2014 Familjer efter antal barn < 18 år 2014 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 28 800 90-94 28 455 28 800 90-94 28 455 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer

45 155 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

45 155 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 43 746 90-94 45 155 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

7 801 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

7 801 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 7 496 90-94 7 801 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer

5 754 217 824 90-94 220 024 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

5 754 217 824 90-94 220 024 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 76 9-94 5 754 217 824 9-94 22 24 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

34 338 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

34 338 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 36 441 90-94 34 338 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Folkhälsoplan för Klippans kommun

Folkhälsoplan för Klippans kommun Illustration: Cecilia Sönne Folkhälsoplan för Klippans kommun December 2011 Innehåll 02 Inledning 03 Bakgrund 04 Regional strategi 05 Regionala samarbetspartners 06 Folkhälsoarbet inom kommunen 07 Lokal

Läs mer

Inledning. Bakgrundsfakta för Sotenäs

Inledning. Bakgrundsfakta för Sotenäs Välfärdsbokslut 2005 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Mönsterås Mönsterås Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 446 90-94 6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74

Läs mer

Välfärdsredovisning 2009

Välfärdsredovisning 2009 Välfärdsredovisning 29 Välfärdsredovisningen bygger på hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer som har störst betydelse för att främja hälsa. Dessa beskrivs utifrån ett statistiskt material

Läs mer

Lokalt välfärdsbokslut 2006

Lokalt välfärdsbokslut 2006 2007-07-06 FOLKHÄLSORÅDET Lokalt välfärdsbokslut 2006 1. Bakgrund Efter ett kommunfullmäktige beslut 2006-01-24 togs ett välfärdsbokslut för s kommun 2005 utifrån Folkhälsoinstitutets modell. Under början

Läs mer

Befolkningen efter utbildningsnivå 31 december 2002

Befolkningen efter utbildningsnivå 31 december 2002 Landareal: 411 kvkm Invånare per kvkm: 25 Folkmängd 31 december 2002 Ålder Män - 90 - Kvinnor - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Läs mer

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: 27 - 90 -

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: 27 - 90 - Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: 27 Folkmängd 31 december 2003 Ålder Män - 90 - Kvinnor - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Läs mer

Landareal: 5 560 kvkm Invånare per kvkm: 2,3 - 90 -

Landareal: 5 560 kvkm Invånare per kvkm: 2,3 - 90 - Landareal: 5 560 kvkm Invånare per kvkm: 2,3 Folkmängd 31 december 2003 Ålder Män - 90 - Kvinnor - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Landareal: 1 065 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring 1997 2007

Landareal: 1 065 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring 1997 2007 Härnösand Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december,,, Antal barn/person,,,, Summerad fruktsamhet Antal Födda Döda Ålder Folkmängd december Befolkningsförändring Ålder Procentuell fördelning

Läs mer

Landareal: 2 331 kvkm Invånare per kvkm: 48. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 2 331 kvkm Invånare per kvkm: 48. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Umeå Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december,,,, Antal barn/person,,, Summerad fruktsamhet Antal Födda Döda Ålder Folkmängd december Befolkningsförändring Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 171 kvkm Invånare per kvkm: 88. Ålder. Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring 1997 2007

Landareal: 171 kvkm Invånare per kvkm: 88. Ålder. Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring 1997 2007 Hallstahammar Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december,,, barn/person,,,, Summerad fruktsamhet Födda Döda Ålder Folkmängd december Befolkningsförändring Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Folkhälsoprofil samverkanskommunerna 6 K 2014

Folkhälsoprofil samverkanskommunerna 6 K 2014 Folkhälsoprofil samverkanskommunerna 6 K 214 DE NATIONELLA MÅLEN FOLKHÄLSOPROFIL 214 Riksdagen beslutade år 23 om en ny nationell folkhälsopolitik med det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

Landareal: 1 834 kvkm Invånare per kvkm: 7. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 1 834 kvkm Invånare per kvkm: 7. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 1 834 kvkm Invånare per kvkm: 7 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1.0 0.8 0.6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 394. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 394. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 394 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 43 50 46 33 43 38 Uppgift saknas 2 2 2 3 2 3 2 2 2. Förvärvsarbetande 2011 Förvärvsarbetande efter sektor 2011

M Kv Tot M Kv Tot. 43 50 46 33 43 38 Uppgift saknas 2 2 2 3 2 3 2 2 2. Förvärvsarbetande 2011 Förvärvsarbetande efter sektor 2011 2013 Landareal: 54 kvkm Invånare per kvkm: 1 268 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Välfärdsredovisning 2007

Välfärdsredovisning 2007 Välfärdsredovisning 2007 Sotenäs kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Folkhälsoarbete i Sotenäs...4 Bakgrund- och befolkningsfakta...4 Delaktighet och inflytande i samhället...5

Läs mer

Landareal: 2 317 kvkm Invånare per kvkm: 52. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 2 317 kvkm Invånare per kvkm: 52. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 2 317 kvkm Invånare per kvkm: 52 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,4 1,2 1,0 0,8 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 8 120 kvkm Invånare per kvkm: 0,88. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010

Landareal: 8 120 kvkm Invånare per kvkm: 0,88. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 SCB 2 2 Landareal: 8 2 kvkm Invånare per kvkm:,88 Folkmängd 3 december 2 Ålder,,8,6 % Folkmängd 3 december 2 Befolkningsförändring 2 2 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings- (3/2)

Läs mer

Landareal: 2 182 kvkm Invånare per kvkm: 95. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 2 182 kvkm Invånare per kvkm: 95. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 2 1 kvkm Invånare per kvkm: 95 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 679 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 679 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 679 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2008 MUNKEDAL Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2007 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 028 90-94 5 228 776 735 90-94 770 563 4 619 006 90-94

Läs mer

Landareal: 5 398 kvkm Invånare per kvkm: 4. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 5 398 kvkm Invånare per kvkm: 4. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 5 38 kvkm Invånare per kvkm: 4 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 427 kvkm Invånare per kvkm: 272. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 427 kvkm Invånare per kvkm: 272. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 427 kvkm Invånare per kvkm: 272 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 411 kvkm Invånare per kvkm: 25 - 90 -

Landareal: 411 kvkm Invånare per kvkm: 25 - 90 - Landareal: 411 kvkm Invånare per kvkm: 25 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Landareal: 6 803 kvkm Invånare per kvkm: 11. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 6 803 kvkm Invånare per kvkm: 11. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 6 3 kvkm Invånare per kvkm: 11 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 153 kvkm Invånare per kvkm: 195. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 153 kvkm Invånare per kvkm: 195. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 153 kvkm Invånare per kvkm: 195 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 235 kvkm Invånare per kvkm: 107. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 235 kvkm Invånare per kvkm: 107. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 235 kvkm Invånare per kvkm: 107 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 163 kvkm Invånare per kvkm: 76. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 163 kvkm Invånare per kvkm: 76. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 163 kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 17 614 kvkm Invånare per kvkm: 0,29. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 17 614 kvkm Invånare per kvkm: 0,29. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 17 614 kvkm Invånare per kvkm: 0,29 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 491. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 491. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 491 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 557. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 557. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 557 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 146 kvkm Invånare per kvkm: 431. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 146 kvkm Invånare per kvkm: 431. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 146 kvkm Invånare per kvkm: 431 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 143 kvkm Invånare per kvkm: 239. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 143 kvkm Invånare per kvkm: 239. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 143 kvkm Invånare per kvkm: 239 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 656. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 656. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 656 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 221 kvkm Invånare per kvkm: 13. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 221 kvkm Invånare per kvkm: 13. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 221 kvkm Invånare per kvkm: 13 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 53 kvkm Invånare per kvkm: 1 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 53 kvkm Invånare per kvkm: 1 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 53 kvkm Invånare per kvkm: 1 317 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2010 vår SKELLEFTEÅ Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2009 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 35 805 90-94 35 965 128 743 90-94 129 805 4 691 668

Läs mer

Landareal: 2 016 kvkm Invånare per kvkm: 28. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 2 016 kvkm Invånare per kvkm: 28. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 2 016 kvkm Invånare per kvkm: 28 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 57 kvkm Invånare per kvkm: 643. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 57 kvkm Invånare per kvkm: 643. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 57 kvkm Invånare per kvkm: 643 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 56 kvkm Invånare per kvkm: 413. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 56 kvkm Invånare per kvkm: 413. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 56 kvkm Invånare per kvkm: 413 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 34 42 38 33 41 37 Uppgift saknas 2 2 2 3 2 3 2 2 2. Förvärvsarbetande 2009 Förvärvsarbetande efter sektor 2009

M Kv Tot M Kv Tot. 34 42 38 33 41 37 Uppgift saknas 2 2 2 3 2 3 2 2 2. Förvärvsarbetande 2009 Förvärvsarbetande efter sektor 2009 2011 Landareal: 399 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2010 Ålder 1.0 0.8 0.6 % Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 19 kvkm Invånare per kvkm: 911. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 19 kvkm Invånare per kvkm: 911. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 19 kvkm Invånare per kvkm: 911 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 2 040 kvkm Invånare per kvkm: 28. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 2 040 kvkm Invånare per kvkm: 28. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 2 040 kvkm Invånare per kvkm: 28 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 448 kvkm Invånare per kvkm: 90. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 448 kvkm Invånare per kvkm: 90. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 448 kvkm Invånare per kvkm: 90 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 891 kvkm Invånare per kvkm: 18. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 891 kvkm Invånare per kvkm: 18. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 891 kvkm Invånare per kvkm: 18 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0, 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 4 085 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 4 085 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 4 085 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 411 kvkm Invånare per kvkm: 25 - 90 -

Landareal: 411 kvkm Invånare per kvkm: 25 - 90 - Landareal: 411 kvkm Invånare per kvkm: 25 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Levnadsförhållanden i Skaraborg

Levnadsförhållanden i Skaraborg Levnadsförhållanden i Skaraborg Rapport 2013 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Mariestad inkl Folkhälsoenheten Innehållsförteckning Inledning... 1 Folkhälsan i Sverige 2012... 2 Folkhälsans utveckling...

Läs mer

Landareal: 153 kvkm Invånare per kvkm: 194. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 153 kvkm Invånare per kvkm: 194. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 153 kvkm Invånare per kvkm: 194 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 109 kvkm Invånare per kvkm: 38. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 109 kvkm Invånare per kvkm: 38. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 109 kvkm Invånare per kvkm: 38 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015 Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014 Antagen av Kf 57/2015 Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Vad är folkhälsa?... 1 1.2 Varför är det viktigt att förbättra folkhälsan?... 2 2 Fakta och statistik... 3 2.1

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 378 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 378 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 3 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 014 kvkm Invånare per kvkm: 94. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 014 kvkm Invånare per kvkm: 94. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 014 kvkm Invånare per kvkm: 94 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 490 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 490 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 490 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 526 kvkm Invånare per kvkm: 10. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 526 kvkm Invånare per kvkm: 10. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 526 kvkm Invånare per kvkm: 10 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 142 kvkm Invånare per kvkm: 28 - 90 -

Landareal: 142 kvkm Invånare per kvkm: 28 - 90 - Landareal: 142 kvkm Invånare per kvkm: 28 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Landareal: 1 055 kvkm Invånare per kvkm: 20. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 055 kvkm Invånare per kvkm: 20. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 055 kvkm Invånare per kvkm: 20 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 325 kvkm Invånare per kvkm: 41. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 325 kvkm Invånare per kvkm: 41. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 325 kvkm Invånare per kvkm: 41 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 185 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 185 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 185 kvkm Invånare per kvkm: 92 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 271 kvkm Invånare per kvkm: 46. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010

Landareal: 271 kvkm Invånare per kvkm: 46. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 2011 Landareal: 271 kvkm Invånare per kvkm: 46 Folkmängd 31 december 2010 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoredovisning

Välfärds- och folkhälsoredovisning Välfärds- och folkhälsoredovisning Lunds kommun 2013 Inledning och resultat i korthet Kommunkontoret 4 Kartläggningens olika delar A. Inledning och resultat i korthet B. Resultatdel, välfärd C. Resultatdel,

Läs mer

17 683 801 494 90-94 798 953 4 789 988 90-94 4 765 905 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

17 683 801 494 90-94 798 953 4 789 988 90-94 4 765 905 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 212 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 17 54 9-94 17 683 81 494 9-94 798 953 4 789 988 9-94 4 765 95 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

Landareal: 208 kvkm Invånare per kvkm: 69. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 208 kvkm Invånare per kvkm: 69. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 208 kvkm Invånare per kvkm: 69 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 129 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 129 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 129 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 461 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 461 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 461 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 19 155 kvkm Invånare per kvkm: 1. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 19 155 kvkm Invånare per kvkm: 1. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 19 155 kvkm Invånare per kvkm: 1 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 315 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 315 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 315 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 463 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 463 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 463 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

21 601 1 055 390 90-94 1 036 083 4 756 021 90-94 4 726 834 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 40-44 30-34 30-34 20-24

21 601 1 055 390 90-94 1 036 083 4 756 021 90-94 4 726 834 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 40-44 30-34 30-34 20-24 Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 211 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 21 727 9-94 21 61 1 55 39 9-94 1 36 83 4 756 21 9-94 4 726 834 8-84 8-84 8-84 7-74 7-74 7-74 6-64 6-64 6-64

Läs mer

Landareal: 384 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 384 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 384 kvkm Invånare per kvkm: 25 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 946 kvkm Invånare per kvkm: 11. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 946 kvkm Invånare per kvkm: 11. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 11 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

38 172 122 513 90-94 126 923 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

38 172 122 513 90-94 126 923 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 37 211 9-94 38 172 122 513 9-94 126 923 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24

Läs mer

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 48. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 48. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 48 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram Folkhälsoprogram för Ånge kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72 Folkhälsoprogram Innehåll 1 INLEDNING...1 1.1 SYFTET OCH ARBETSSÄTT...1 2 HÄLSA OCH FOLKHÄLSOPOLITIK...2 2.1 DEN NATIONELLA

Läs mer

12 852 136 912 90-94 136 903 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

12 852 136 912 90-94 136 903 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 965 9-94 12 852 136 912 9-94 136 93 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 844 9-94 16 99 88 48 9-94 86 676 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

Gä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 49 804 90-94 49 073 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 180 90-94 14 682 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Va Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 757 90-94 3 650 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Bro Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 172 90-94 6 341 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 814 90-94 16 032 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer