Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 2008"

Transkript

1 Rapport 9 Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 8 Hållbar utveckling

2

3 Bakgrund Nacka kommun har vid tre tillfällen (3, och 7) genomfört en lokal drogvaneundersökning. Elever i skolår 7, skolår 9 och år 2 på gymnasiet har där fått svara på frågor om bland annat drogvanor och brott. För att kunna göra mer tillförlitliga jämförelser med kranskommuner, inklusive Stockholms stad, har Nacka från och med i år har beslutat att delta i länsundersökningen Stockholmsenkäten. Denna enkät har Nacka kommun valt att kalla Ungdomsenkäten. I enkäten får elever i skolår 9 och år 2 på gymnasiet svara på totalt 3 frågor som rör brott, psykisk hälsa, skolupplevelser samt alkohol-, tobaks- och narkotikavanor. Till grund för det drogförebyggande arbetet i Nacka ligger den drogförebyggande policy som Nackas kommunfullmäktige antog. I policyn framgår följande effektmål som är satta till 9: att få ner andelen berusningsdrickare till nationell nivå, att barn och ungdomar under 18 år inte ska kunna köpa tobak och folköl i Nackas butiker, att debutåldern för konsumtion av alkohol och tobak ska höjas med procentenheter, att minska antalet barn och ungdomar som röker eller snusar dagligen eller ibland med procentenheter, samt att halvera andelen ungdomar som provar narkotika. Uppföljning av målen sker i samband med att drogvaneundersökningarna genomförs vartannat år 1). Ungdomsenkäten 8 har i år genomförts för först gången i Nacka. Jämförelser med Nackas tidigare drogvaneundersökningar bör därför tolkas med viss försiktighet. Utvecklingen i Stockholms stad I Stockholm har man genomfört Stockholmsenkäten sedan slutet av 9-talet och kan därför nu se tydliga trender när det gäller drogvanor. När det gäller tobaksvanor ser man att andelen rökare i skolår 9 och år 2 på gymnasiet sjönk mellan år och 6, men att andelen sedan ökat från 6 till 8. Andelen pojkar som snusar minskade från 2 fram till 8, men andelen snusande flickor ökade mellan 1998 och 6. Siffror från 8 visar dock att trenden tycks ha vänt, och att andelen flickor som snusar minskat. Andelen unga som storkonsumerar alkohol minskade kraftigt mellan 2 och 4. Under åren 4 och 6 skedde i stort sett ingen förändring, men från 6 och fram till idag har det skett en successiv ökning av storkonsumenter. När det gäller narkotika visar Sockholmsenkäten att andelen elever som någon gång provat narkotika minskade mellan 1998 och 6. Resultaten från 8 års undersökning visar dock att trenden vänt, nu syns en ökning i samtliga grupper. Andel elever (%) i Sockholm som provat narkotika Källa: Stockholmsenkäten 2 8 Andel elever (%) i Sockholm som storkonsumerar alkohol mellan Andelen unga, pojkar och flickor, både i skolår 9 och år 2 på gymnasiet, som storkonsumerar alkohol har ökat successivt från 4 och fram till idag. Källa: Stockholmsenkäten 2 8 2) 1) Alkohol- och drogförebyggande policy, Nacka kommun 2) Stockholm Stad (8). Stockholmsenkäten, Fördjupade analyser från 6 års datainsamling. Stockholm: Precens)

4 Syfte Syftet med Ungdomsenkäten är att kartlägga drogvanor, kriminalitet, psykisk ohälsa, skolk och mobbning och förse kommuner och skolor med uppgifter om normbrytande beteenden. Resultaten från enkäten ska utgöra ett underlag för att fördela resurser till förebyggande insatser och mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet. Resultaten från enkäten ska också användas för att följa upp och utvärdera effektmålen i Nackas alkoholoch drogförebyggande policy. Metod Ungdomsenkäten 8 genomfördes bland elever i skolår 9 i grundskolan och år 2 på gymnasiet i Nackas kommunala skolor och friskolor under våren 8. Enkäten, som bestod av 3 frågor, besvarades anonymt under skoltid. Sammantaget svarade av 1 4 elever i skolår 9 och 768 av elever i år 2 gymnasiet i Nacka kommun på enkäten. Det innebär att den sammantagna svarsfrekvensen uppgick till 72 procent. Resultat Tobak Cigaretter Dagligt rökande är en riskfaktor för ungdomars sociala anpassning och kan fungera som en varningssignal för föräldrar och skolpersonal. Som rökare i denna undersökning klassas de elever som uppgivit att de röker dagligen eller ibland. I Nacka är det en större andel flickor än pojkar som röker. Ungdomsenkäten 8 visar att 27 procent av flickorna i skolår 9 röker dagligen eller ibland. Motsvarande siffra för pojkar är 18 procent. Andelen rökande flickor i skolår 9 har ökat sedan, men bland pojkar är trenden den motsatta, där har andelen rökare minskat marginellt. Av eleverna i år 2 på gymnasiet röker 32 procent av flickorna, och 33 procent av pojkarna. För pojkar har trenden varit konstant, andelen rökare har ökat sedan 3. Bland flickorna har det skett en markant ökning. Sedan Drogvaneundersökningen 7 har andelen rökare ökat med över 1 procentenheter. 3) Andel elever (%) som röker mellan En jämförelse med länet i stort visar att andelen rökande elever i skolår 9 är något större i Nacka än genomsnittet. Källa: Drogvaneundersökning 3, och 7. Ungdomsenkäten 8. Andel elever (%) som röker dagligen eller ibland Skolår 9 År 2 gym Skolår 9 År 2 gym Pojkar Flickar Källa: Ungdomsenkäten 8 Nacka Länet 3) Drogvaneundersökning Nacka kommun 3, och 7

5 Snus Som snusare klassas elever som uppgett att de snusar dagligen eller ibland. I Nacka kommun har andelen snusande flickor i år 2 på gymnasiet ökat med procentenheter mellan 7 och 8. Nu är det 7 procent av flickorna år 2 på gymnasiet som snusar. Motsvarande ökning kan ses bland pojkar på gymnasiet, där andelen ökat från procent till 24 procent. Andelen snusande pojkar i skolår 9 har dock minskat med 3 procentenheter under samma tidsperiod och bland flickor i skolår 9 är andelen snusare oförändrad. Andelen snusande elever (%) En jämförelse visar att andelen snusande elever i Nacka är mindre eller lika stor som för länet i stort. Flickorna i år 2 på gymnasiet utgör dock ett undantag, där är andelen snusare är något större i Nacka än i länet. Källa: Drogvaneundersökning 3, och 7. Ungdomsenkäten 8. Andel elever (%) som snusar dagligen eller ibland Skolår 9 År 2 gym Skolår 9 År 2 gym Pojkar Flickar Källa: Ungdomsenkäten 8 Nacka Länet Alkohol Det finns stora folkhälsovinster med att få ungdomar att dricka mindre alkohol eftersom då riskerna att råka ut för exempelvis övergrepp, olyckor och brott ökar vid berusning. Det finns också stora folkhälsovinster med att höja debutåldern för alkohol. Även om de flesta ungdomar som dricker alkohol inte utvecklar någon form av alkoholrelaterade problem så innebär en tidig debut ökade risker. Forskning visar att det är fyra gånger vanligare att personer som börjar dricka alkohol vid 14 års ålder blir alkoholberoende, än personer som börjar dricka vid års ålder. En tidig debut ökar också risken för framtida kriminalitet. Elever som inte dricker alkohol Resultaten från Ungdomsenkäten 8 visar att andelen unga i Nacka som inte dricker alkohol har minskat sedan Drogvaneundersökningen 7. Resultaten från 7 års undersökning visade att 42 procent av eleverna i skolår 9 och procent av eleverna i år 2 på gymnasiet inte dricker alkohol. I Ungdomsenkäten 8 har andelen elever som inte dricker minskat till 3 procent i skolår 9 och 13 procent i år 2 på gymnasiet. Minskningen är störst bland flickor, både i skolår 9 och år 2 på gymnasiet. Andel elever (%) som inte dricker alkohol Siffrorna för Nacka ligger nära dem för länet i stort. I länet är det 36 procent av eleverna i skolår 9 och 16 procent av eleverna i år 2 på gymnasiet som inte dricker alkohol. Källa: Drogvaneundersökning 3, och 7. Ungdomsenkäten 8. Elever som storkonsumerar alkohol I Ungdomsenkäten 8 definieras begreppet storkonsument som att man vid ett och samma tillfälle antingen dricker en halv kvarting starksprit, en hel flaska vin, fyra starköl eller sex burkar folköl. De siffror som erhålls handlar om procentuell del av samtliga som svarat på enkäten. Tidigare drogvaneundersökningar i Nacka har haft en annan klassning. Där har andelen storkonsumenter definierats på samma sätt som ovan, men den procentuella delen har sedan räknats fram utifrån den andel elever som någon gång druckit alkohol. I nedanstående diagram har en omräkning av resultaten från Ungdomsenkäten 8 gjorts, så att jämförelser kan göras med tidigare år. Mellan åren och 8 har andelen elever som storkonsumerar alkohol minst en gång i månaden minskat bland pojkarna i skolår 9. Bland pojkarna i år 2 på gymnasiet minskade andelen storkonsumenter under, men ökade sedan med närmare procentenheter till 7. Ungdomsenkäten 8 visar att andelen storkonsumenter bland pojkar i år 2 nu åter minskar något. Bland flickorna har andelen storkonsumenter, både i skolår 9 och år 2 på gymnasiet, ökat konstant från 3 fram till 8. Den största ökningen ses bland flickor i år 2 på gymnasiet.

6 Andel elever (%) som storkonsumerar alkohol (endast alkoholkonsumeter mellan Andelen flickor som storkonsumerar alkohol har ökat konstant under tidsperioden. Observera att siffrorna i diagrammet är framräknade bland de elever som uppgett att de någon gång druckit alkohol. Källa: Drogvaneundersökning 3, och 7. Ungdomsenkäten 8. Enligt Ungdomsenkäten 8 är andelen ungdomar som storkonsumerar alkohol större i Nacka än i länet. Detta gäller för såväl pojkar som flickor, både i skolår 9 och år 2 på gymnasiet. Den största skillnaden kan ses i år 2 på gymnasiet, där andelen flickor och pojkar ligger 6 procentenheter högre i Nacka än i länet i stort. Bland elever i skolår 9 är det en större andel flickor än pojkar som storkonsumerar alkohol, men med ökad ålder kommer pojkar i kapp och könsskillnaderna jämnas ut. Andel elever (%) som storkonsumerar alkohol (baserad på samtliga elever) Skolår 9 År 2 gym Pojkar Skolår 9 År 2 gym Flickar Nacka Länet Ungdomsenkäten 8 visar att det är en större andel ungdomar i Nacka som storkonsumerar alkohol än i länet i stort. Observera att resultaten är baserade på samtliga elever som besvarat enkäten. Källa: Ungdomsenkäten 8 Tillgänglighet av alkohol och tobak Ungdomsenkäten 8 visar att mer än hälften av eleverna i skolår 9 som röker eller snusar dagligen eller ibland köper tobaken själva. Motsvarande siffra på gymnasiet (bland de elever som inte fyllt 18 år) är närmare 7 procent. Ungdomsenkäten visar också att 3 procent av eleverna i skolår 9 köper folköl själva, motsvarande siffra för elever på gymnasiet som ännu inte fyllt 18 år är 18 procent. I sammanhanget kan nämnas att det är en större andel pojkar än flickor i både skolåren som köper folköl själva. är via kamrater eller kamraters syskon. Det näst vanligaste är att någon annan vuxen köper ut, och på tredje plats kommer att man själv köper privatimporterad eller smugglad alkohol. För elever på gymnasiet är de vanligaste sätten att få tag på alkohol följande: via kamrater eller kamraters syskon, att någon annan vuxen köper ut eller att man dricker på restaurang eller pub. De vanligaste platserna där elever i skolår 9 dricker alkohol är hemma, hemma hos någon annan eller utomhus (på gatan eller annan öppen plats). Elever i år 2 på gymnasiet dricker också ofta på offentlig lokal, exempelvis en restaurang eller pub. Föräldrar och alkohol Många föräldrar tror att de genom att bjuda sina barn på alkohol avdramatiserar allt kring alkohol, och att det då inte längre är så spännande. En del föräldrar låter barnen prova på att dricka hemma för att på så sätt behålla kontroll, ha dem inom synhåll och i tron att de då inte ska dricka med sina kompisar. Resonemangen håller dock inte i praktiken. Forskning visar att barn vars föräldrar har en tillåtande attityd till deras drickande, tenderar att dricka mer alkohol än barn vars föräldrar har en tydligt restriktiv hållning. Av flickorna i skolår 9 i Nacka har drygt 6 procent blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar. Motsvarande siffra för pojkar är drygt 4 procent. Att andelen flickor är större än pojkar stämmer väl med siffrorna för länet. Andel elever (%) som blir bjuden på alkohol av föräldrar Skolår 9 År 2 gym Skolår 9 År 2 gym Pojkar Flickar Nacka Länet En jämförelse med länet visar att det något fler unga i Nacka som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar än i länet i stort. Källa: Ungdomsenkäten 8 Familjens alkoholbruk I Ungdomsenkäten 8 fick eleverna en fråga kring om de tycker att någon i familjen dricker för mycket alkohol. Här svarade procent av pojkarna och 17 procent av flickorna i skolår 9 ja. Motsvarande siffra bland eleverna i år 2 på gymnasiet var 12 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna. Anskaffning av alkohol Resultaten från Ungdomsenkäten 8 visar att det vanligaste sättet som elever i skolår 9 får tag på alkohol

7 Andelen elever (%) som tycker någon dricker för mycket Skolår 9 År 2 gym Pojkar Skolår 9 Flickar År 2 gym Nacka Länet Resultaten kan jämföras med siffrorna för länet i stort, som visar att 12 procent av pojkarna och 16 procent av flickorna i skolår 9 anser att någon i familjen dricker för mycket. Motsvarande siffror för år 2 på gymnasiet är 12 procent av pojkarna och 17 procent av flickorna. Källa: Ungdomsenkäten 8 Narkotika I Ungdomsenkäten 8 fick eleverna frågan i fall de någon gång använt narkotika (följande preparat definierades där som narkotika; hasch, marijuana, ecstasy, LSD, amfetamin, kokain, heroin och GHB). Resultaten visar att andelen elever som provat på narkotika bland elever i skolår 9 ökat marginellt, och bland eleverna i år 2 på gymnasiet har skett en minskning jämfört med resultaten från Drogvaneundersökningen 7. Andel elever (%) som prövat narkotika mellan Källa: Drogvaneundersökning 3, och 7. Ungdomsenkäten 8. Ungdomsenkäten 8 visar också att det är en större andel pojkar än flickor som provat narkotika under den senaste 4-veckorsperioden. Jämfört med länet är andelen pojkar i Nacka som har provat narkotika under samma tidsperiod högre än genomsnittet. I länet har procent av pojkarna i skolår 9 provat narkotika, motsvarande siffra för Nacka är 8 procent. Andelen flickor som provat narkotika, både i skolår 9 och år 2 på gymnasiet, är dock mindre i Nacka än i länet i stort. Den vanligaste typen av narkotika som testats eller används av elever i Nacka är cannabis. Detta gäller för både skolår 9 och år 2 på gymnasiet. För eleverna i skolår 9 följs cannabis av kokain och ecstasy, och för elever i år 2 på gymnasiet följs det av kokain och sömnmedel/lugnande medel av bensodiazepimtyp.

8 Möjlighet att prova på narkotika I enkäten fick eleverna också ange om de har haft möjlighet att prova narkotika. Svaren visar på i vilken utsträckning eleverna exponeras för narkotika, och är alltså en indikator på tillgängligheten. Av de elever som svarat att de inte provat på narkotika uppger procent pojkarna och 33 procent flickorna i skolår 9 att de har haft möjlighet men avstått. Motsvarande siffra på gymnasiet är 4 procent av både pojkarna och flickorna. Vid jämförelse med länet är det en något högre andel pojkar i skolår 9 och flickor i år 2 på gymnasiet som har haft möjlighet att prova på narkotika medan det är en lägre andel bland de övriga grupperna. Jämfört med resultaten från Drogvaneundersökningen 7 har andelen elever som haft möjlighet att prova på narkotika totalt sett minskat. Andel elever (%) som använt narkotika minst 1 gång senast 4-veckors perioden (bland samtliga elever) 12 Nacka Länet Skolår 9 År 2 gym Pojkar Källa: Ungdomsenkäten 8 Skolår 9 Flickar År 2 gym Skolklimat I Ungdomsenkäten 8 fick eleverna också svara på frågor om skolan. Frågorna rörde bland annat positiv uppmärksamhet, inflytande, tydliga förväntningar och god anknytning till skolan. Resultaten visar att bland Nackas elever (både bland pojkar och flickor i skolår 9 och år 2 gymnasiet) upplever 74 procent av eleverna att det finns tydliga förväntningar i skolan. Generellt sett är andelen flickor som anser detta något högre än andelen pojkar. Mindre än procent av eleverna i skolår 9 och år 2 på gymnasiet upplever att de får positiv uppmärksamhet från lärare och att de har inflytande i skolan. I år 2 på gymnasiet är det en något större andel elever som upplever att de hade inflytande i skolan jämfört med eleverna i skolår 9. Jämförelser med siffror för länet visar att Nackas resultat ligger nära snittet. Andel elever (%) i skolår 9 om hur de upplever skolklimatet Pos uppmärk. Inflyt. i skolan Källa: Ungdomsenkäten 8 Tydl. förvänt. God anknyt. till skolan Nacka pojkar skolår 9 Nacka flickor skolår 9 Länet pojkar skolår 9 Länet flickor skolår 9 Andel elever (%) i år 2 gymn om hur de upplever skolklimatet Pos uppmärk. Inflyt. i skolan Källa: Ungdomsenkäten 8 Tydl. förvänt. Nacka pojkar år 2 gymn Nacka flickor år 2 gymn Länet pojkar år 2 gymn Länet flickor år 2 gymn God anknyt. till skolan Slutdiskussion Ungdomsenkäten 8 genomfördes bland elever i skolår 9 och år 2 på gymnasiet under våren 8. Svarsfrekvensen för eleverna i skolår 9 var 8 procent och för år 2 på gymnasiet 9 procent. Sammantaget svarade 2 6 av 3 97 elever i Nacka kommun på enkäten. Med tanke på den låga svarsfrekvensen, främst bland eleverna i år 2 på gymnasiet, bör resultaten tolkas med viss försiktighet. I sammanhanget kan dock nämnas att svarsfrekvensen för elever i år 2 på gymnasiet är 13 procentenheter högre jämfört med 7 års Drogvaneundersökning. Tobak Den positiva utveckling som kunde ses i 7 års Drogvaneundersökning när det gäller rökning bland unga tycks i år vänt. Andelen elever som röker dagligen eller ibland har ökat, detta gäller såväl flickor i skolår 9 som pojkar och flickor på gymnasiet. Andelen pojkar och flickor i år 2 på gymnasiet som snusar har också ökat sedan 7. Alkohol Resultaten från Ungdomsenkäten 8 visar att andelen elever som dricker alkohol ökat sedan Drogvaneundersökningen 7. Ökningen syns hos både flickor och pojkar i båda skolåren, men ökningen är större när det gäller flickorna än pojkar. Med tanke på detta specifika resultat uppstår frågan om vad ökningen kan få för konsekvenser för flickorna och vad innebär det för det fortsatta förebyggande arbetet i berörda verksamheter

9 som exempelvis skolan, fritiden och socialtjänsten? Andelen flickor som storkonsumerar alkohol minst en gång i månaden har också ökat sedan Drogvaneundersökningen 7. Ökningen kan ses både i skolår 9 och år 2 på gymnasiet. Andelen pojkar som storkonsumerar alkohol har dock minskat marginellt sedan 7. Såsom tidigare nämnts är alkoholkonsumtionen bland unga viktig att uppmärksamma av flera skäl, bland annat för att det även genererar andra riskfaktorer som t.ex. våld, oskyddat sex och oönskat sex. En metod som visat sig ha effekter i form av bland annat ett minskat alkoholbruk, förbättrat välbefinnande och minskad andel mobbade elever är Social och Emotionell Träning (SET) som kan användas i skolan. 4) Metoden används i Nacka kommun på ett par F 6 skolor, och ett flertal 7 9 skolor. Anskaffning av tobak och alkohol Ungdomsenkäten visar att mer än hälften av de elever som använder tobak kan införskaffa den själva. När det gäller alkohol har elever svårare att köpa folköl själva men andelen som kan göra det ökar naturligtvis med stigande ålder. En förklaring till att det är färre elever idag som köper folköl kan vara en ökad tillgång av starkare alkoholsorter, men även att Nacka kommun sedan ett antal år regelbundet genomför folköls- och tobakskontroller i livsmedelsbutiker och bensinmackar för att se till att åldersgränserna efterlevs. Forskning visar att den mest effektiva preventiva åtgärden när det gäller alkohol och tobak är att begränsa tillgängligheten. Det är därför viktigt att handlarna i exempelvis matbutiker och bensinmackar upplever att det finns en aktiv kontroll av åldersgränsen för inköp av tobak och folköl, och att de handlare som tar ansvar för kontroll av legitimation blir uppmärksammade för det. Resultaten från Ungdomsenkäten visar att det inte skett någon höjning av alkoholdebutåldern sedan Drogvaneundersökningen 7. Debutåldern bland flickorna i skolår 9 är 13,6 år, för pojkarna i skolår 9 är debutåldern 13, år. Föräldrars förhållningssätt gentemot sina barns alkoholkonsumtion påverkar i vilken utsträckning ungdomarna dricker. En restriktiv hållning gentemot ungdomsdrickande och att tydligt visa sina barn/ungdomar var man som förälder står i frågan, har visat sig få ungdomar att dricka mindre. Det är därför en angelägen uppgift inom det drogförebyggande arbetet att påverka föräldrars attityder kring detta. I Nacka är det cirka 14 procent av eleverna i skolår 9 som har svarat att de har föräldrarnas tillåtelse att dricka alkohol. Motsvarande siffra i år 2 på gymnasiet 4) Läs mer om SET på

10 är procent. Vid jämförelse med resultat från 7 så är det oförändrat i skolår 9 medans det har ökat med 2 procentenheter på gymnasiet. Av eleverna i skolår 9 uppger 48 procent att de blir bjudna på alkohol av sina föräldrar. Motsvarande siffra i skolår 2 på gymnasiet är 61 procent. Att en så stor andel föräldrar bjuder sina barn på alkohol eller tillåter dem att dricka är oroväckande. Så länge unga bor kvar hemma fungerar föräldrarna som en viktig skyddsfaktor och fyller en viktig roll som normförmedlare. Genom att föräldrarna exempelvis tydligt markerar att det inte är tillåtet för barn och ungdomar att använda alkohol eller narkotika kan de påverka såväl debutåldern och framtida alkohol- och drogkonsumtion. Sedan använder sig ett antal 7 9 skolor i Nacka av metoden ÖPP. ÖPP står för Örebro Preventionsprogram och är en forskningsbaserad metod att förebygga tidig alkoholdebut, minskat berusningsdrickande och normbrott bland ungdomar. ) Metoden riktar sig till föräldrar. ÖPP består av korta föräldraträffar (1 minuter) en gång per termin i anslutning till ordinarie föräldramöten under skolår 7 9. På träffarna presenteras forskningsbaserade argument som visar att barn som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar dricker mer alkohol under ungdomsåren. Föräldrarna uppmuntras sedan att sitta ned och diskutera detta med varandra och att göra överenskommelser inom föräldragruppen när det gäller regler och normer kring alkoholdrickande, liksom kring andra frågor som föräldrar tycker är angelägna, till exempel vilka tider som ska gälla för barnen eller hur man hanterar föräldrafria fester. Enligt Nackas senaste Folkhälsorapport som kom 8 är drygt 1 procent av männen och 6 procent av kvinnorna högkonsumenter av alkohol. Den siffran stämmer väl överens med Ungdomsenkätens resultat när det gäller elevernas upplevelse av att någon i familjen dricker för mycket. Av enkätsvaren från Ungdomsenkäten 8 framgår dock inte om det är föräldrar, syskon eller någon annan som avses vara den som dricker för mycket. Narkotika Resultaten från Ungdomsenkäten visar att det skett en marginell ökning av andelen elever i skolår 9 som provat narkotika. Andelen elever i år 2 gymnasiet har dock minskar något. I sammanhanget bör det uppmärksammas att andelen pojkar som använt narkotika under de senaste 4 veckorna är betydligt högre än andelen flickor både i skolår 9 och år 2 på gymnasiet. Dessutom är andelen högre än resultatet för länet i stort. Detta är alarmerande och behöver tas på stort allvar. Då denna fråga inte har ställts tidigare finns inga jämförande siffror. Det kan också nämnas att av de elever som inte provat på narkotika uppger 33 procent av pojkarna och 27 procent av flickorna i skolår 9 att de haft möjlighet. Motsvarande siffra på gymnasiet är 39 procent av pojkarna och 48 procent av flickorna. Både bland pojkar och flickor i skolår 9 och år 2 på gymnasiet är det en något lägre andel som har haft möjlighet att pröva narkotika jämfört med resultat från 7 års Drogvaneundersökning vilket kan tyda på att tillgängligheten minskat något. Avslutningsvis kan nämnas att Ungdomsenkäten omfattar många fler områden än vad som beskrivits i denna sammanfattning, till exempel hur ungdomar upplever sitt bostadsområde, självrapporterad brottslighet samt den psykiska och psykosomatiska hälsan. ) Läs mer om ÖPP på och

11 11

12 Nacka kommun Nacka Tfn Produktion: Nacka Partner information, Nacka kommun. Foto: Ryno Quantz, Håkan Lindgren. 9.

Ungdomsenkäten 2012. 2012-10-26 Marie Haesert

Ungdomsenkäten 2012. 2012-10-26 Marie Haesert 12--26 Marie Haesert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Alkoholkonsumtion och attityder... 5 2.1 Elever som inte dricker alkohol... 5 2.2 Föräldrarnas bjudvanor... 7 2.3 Får de unga dricka för

Läs mer

Stockholmsenkäten 2010

Stockholmsenkäten 2010 Stockholmsenkäten Temarapport - Droger och spel Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 14-9- 1 Stockholmsenkäten 14 Temarapport: Droger Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 14-9- 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Sammanträde 28 oktober 2008 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Undersökning av ungdomars levnadsvanor i grundskolan och på gymnasiet

Sammanträde 28 oktober 2008 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Undersökning av ungdomars levnadsvanor i grundskolan och på gymnasiet HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSMILJÖ OCH T EKNIK TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-10-01 Handläggare: Ulf Haag Telefon: 08 508 05 308 Dnr 500-474-2008 Sammanträde 28 oktober 2008 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

Stockholmsenkäten 2008

Stockholmsenkäten 2008 SIDAN 1 Stockholmsenkäten 2008 Ungdomars drogvanor, psykiska hälsa och upplevelse av skolan. Stockholmsenkäten Utgör underlag för planering av och beslut om preventiva insatser. Mäter normbrytande beteende,

Läs mer

Föräldrarmöte Fältgruppen i Bromma

Föräldrarmöte Fältgruppen i Bromma SIDAN 1 Föräldrarmöte Fältgruppen i Bromma Vi som jobbar i Fältgruppen Sandra Stendahl Fältförlagd socialsekreterare 076-12 06 193 Emma Martin Fältförlagd socialsekreterare 076-12 06 197 Charlie Sanrell

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 2012 Temarapport: Droger och spel Gymnasieskolans årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 16-9-2 1 Stockholmsenkäten 16 Temarapport: Droger Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 16-9-2 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 Stockholmsenkäten 21 Temarapport Droger och spel Grundskolan årskurs 9 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 16-9-12 1 Stockholmsenkäten 16 Temarapport: Droger Grundskolan årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 16-9-12 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Temarapport Droger och spel Grundskolan årskurs 9 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Pressträff om resultaten från Stockholmsenkäten 14 Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Nationell strategi för ANDT-politiken 11-15

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 Stockholmsenkäten 16 Temarapport Droger och spel Gymnasieskolan år 2 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkäten 12 Temarapport - Droger och spel 12 Årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk-

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 12 Temarapport: Droger Grundskolans årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk-

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 2012 Temarapport: Droger och spel Grundskolans årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 StockholmsEnkäten 04 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN 04 TABELLER OCH GRAFER K O M P L E M E N T T I L L P M S E 4 / 1 P R E C E N S S O C I

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Norra Real enhet 3 Gymnasiet åk 2

Norra Real enhet 3 Gymnasiet åk 2 Stockholmsenkäten 12 Skolrapport Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning

Läs mer

Utvald statistik ur Stockholmsenkäten 2012

Utvald statistik ur Stockholmsenkäten 2012 Utvald statistik ur Stockholmsenkäten Statistiken presenterar ett urval resultat från Stockholmsenkäten för elever i årskurs 9 mellan åren, och. Antal svarande elever 250 200 150 100 50 0 Antal svarande

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 1 (7) Stockholmsenkäten 2014 Kommunövergripande resultat Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2 i Sundbybergs

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Redovisning av resultat från 2006 års Stockholmsenkät

Redovisning av resultat från 2006 års Stockholmsenkät M A R I A - G A M L A S T A N S TJÄNSTEUTLÅTANDE SDN -10-26 S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G -10-09 BARN OCH UNGDOM, FAMILJEENHETEN Handläggare: Monica Ahlqvist DNR 400/579- Till Stadsdelsnämnden

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014, angående ungdomars drogvanor, kriminalitet, psykisk hälsa, samt risk-och skyddsfaktorer

Stockholmsenkäten 2014, angående ungdomars drogvanor, kriminalitet, psykisk hälsa, samt risk-och skyddsfaktorer Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande 6.-549/14 Sida 1 (5) 2014-11-15 Handläggare Susanne Aplehag Balotis Telefon: 08-508 15 049 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 12 Temarapport: Droger och spel Grundskolans årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Elevundersökning i årskurs 9 och årskurs 2 gymnasiet Elevundersökningens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning om

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Februari 2007 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 212 Temarapport: Droger och spel Gymnasieskolans årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Nackas unga resultat från Ungdomsenkäten 2008

Psykisk ohälsa bland Nackas unga resultat från Ungdomsenkäten 2008 Rapport 28 Psykisk ohälsa bland s unga resultat från Ungdomsenkäten 28 Hållbar utveckling Bakgrund Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Det innefattar allt från psykisk sjukdom och allvarlig psykisk störning

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Föräldrar är viktiga!

Föräldrar är viktiga! Allmän info om ÖPP i Skövde 27 september [1] Föräldrar är viktiga! Ett konkret exempel på hur tonårsföräldrar kan involveras i det alkoholoch drogförebyggande arbetet Vad är ÖPP? [2] ÖPP är en kunskapsbaserad

Läs mer

Hur mår våra ungdomar? Stockholmsenkäten

Hur mår våra ungdomar? Stockholmsenkäten Jämställdhetsgal(n)a 2010-12-08 Hur mår våra ungdomar? Stockholmsenkäten Carina Cannertoft, Innehåll Vad är Stockholmsenkäten? Psykisk och psykosomatisk hälsa Mobbning ANT Kill- och tjejrapporter Hur genomförs

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Redovisning av Stockholmsenkäten 2006

Redovisning av Stockholmsenkäten 2006 för utbildning och fritid Bromma stadsdelsförvaltning ABCDEAvdelningen Tjänsteutlåtande sid 1 (5) 2006-10-19 Dnr: 600-06-406 Sdn 2006-11-30 Handläggare: Kajsa Björnson Tfn: 508 06 187 Bromma stadsdelsnämnd

Läs mer

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...?

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Tonårsförälder? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Finns det droger bland ungdomarna? En broschyr om alkohol och droger DANDERYDS KOMMUN 1 Varför har du fått den här

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE POLICY

DROGFÖREBYGGANDE POLICY DROGFÖREBYGGANDE POLICY 2 DROGFÖREBYGGANDE POLICY Nacka kommuns policy för drogförebyggande arbete för åldrarna 0 18 år. Antagen av Kommunstyrelsen 4 maj 2009. NACKA KOMMUNS DROGFÖREBYGGANDE POLICY Det

Läs mer

Ungdomar Drickande & Föräldrar

Ungdomar Drickande & Föräldrar Örebro/Folketshus/SVEKOM/041012 Ungdomar Drickande & Föräldrar enter for Developmental Research Koutakis & Stattin Örebro universitet Del av en longitudinell undersökning. Alla elever i Örebro i årskurs

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2006 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

SKOLELEVERS DROGVANOR I JÄMTLANDS LÄN 2012 ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM

SKOLELEVERS DROGVANOR I JÄMTLANDS LÄN 2012 ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM 2013-03-13 Arbetsprocess Gemensamt beslut om totalundersökning i länet 2012 Folkhälsocentrum ansvariga för samordning och bearbetning Hög delaktighet från

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2005 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36

Läs mer

Insatser mot cannabis - 27 februari

Insatser mot cannabis - 27 februari Insatser mot cannabis - 27 februari Drogvaneundersökning i hela Västra Götaland Samverkan med CAN Totalundersökning i åk 9 och gymnasiets år 2 11 768 i åk 9 och 12 191 elever i gym 2 Alkoholkonsumenter

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

STOCKHOLMSENKÄTEN 2016 Urval av stadsövergripande resultat

STOCKHOLMSENKÄTEN 2016 Urval av stadsövergripande resultat Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Information Sida 1 (7) 2016-10-28 STOCKHOLMSENKÄTEN 2016 Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras

Läs mer

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 27 FÄLTARNA I OSKARSHAMN Redovisning gymnasieenkäten 27... 3 Inledning/Bakgrund... 3 Samfattning... 4 Resultat... 5 2 Redovisning gymnasieenkäten

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Härjedalens kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Stockholmsenkäten avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet

Stockholmsenkäten avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet Stockholmsenkäten 16 - avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet Klara Abrahamsson Projektledare Preventionsprojektet Syfte och bakgrund Stockholmsenkäten Kartlägga drogvanor,

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Strömsunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bergs kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Undersökningen gjordes v 11-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 377 svar. Största andelen från åk 7 och 9 (ca 37

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Sammanfattning av resultat från Stockholmsenkäten 2012.

Sammanfattning av resultat från Stockholmsenkäten 2012. 2012-08-17 1 (20) Sammanfattning av resultat från Stockholmsenkäten 2012. Undersökningen omfattar elever i år 9 och år 2 på gymnasiet i 18 av Stockholms Läns 26 kommuner. Resultaten redovisas för elever

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Krokoms kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström Rapport 2001:1 Drogvaneundersökning 2001 Fotomontage: Martin Ekström Drogvanor hos unga Resultatet av en enkätundersökning i årskurs 9 samt gymnasiets andra årskurs i Lund 2001. Samordningsgruppen för

Läs mer

Syftet med Stockholmsenkäten

Syftet med Stockholmsenkäten Syftet med Stockholmsenkäten Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt riskoch skyddsfaktorer Ge en uppfattning om hur olika beteenden förändras över tid Förse Stockholms stad, stadsdelsområden

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2011 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2011 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

Drogvanor, åk 9, Kalmar, 2010

Drogvanor, åk 9, Kalmar, 2010 Drogvanor, åk 9,, 2010 Enkätundersökning, CAN Generellt lägre nivåer jämfört med riket Alkoholkonsumenter Total årlig alkoholkonsumtion Intensivkonsumtion Provat narkotika Rökare Snusare Alkoholkonsumenter

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Sammanställning av Jennie Palmberg 101122 BORTFALL Undersökningen i Söderhamn gäller årskurs 2 i gymnasiet på Staffanskolan. Bortfallet är 19

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Drogvaneundersökningen 2001 Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs. Arbetsgruppen för bearbetning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökningen. läsåret 05/06

Drogvaneundersökningen. läsåret 05/06 Rapport nr 26:4 Drogvaneundersökningen läsåret 5/6 14 mars 26 planeringochstatistik@norrkoping.se Christina Söderberg, tel 11 15 11 61 Charlotte Jansson, tel. 11-15 19 62 Planeringskontoret Håkan Karlsson,

Läs mer

Drogvaneundersökning 2007

Drogvaneundersökning 2007 Drogvaneundersökning 7 Camilla Jalling Jörgen Larsson Maj 8 Innehållsförteckning Sammanfattning och kommentar... 3 Årskurs 8... 3 Tobak... 3 Alkohol... 3 Narkotika... 3 Årskurs 9... 3 Tobak... 3 Alkohol...

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Drogvaneundersökning Essunga kommun

Drogvaneundersökning Essunga kommun Genomfördes i Nossebro skola måndagen den 26 januari 215 Eleverna var ej förberedda Utomstående funktionärer lämnade ut enkäten. 166 av 188 elever deltog i enkäten (externt bortfall 11,7%) 54 av 57 elever

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

Drogvaneundersökning 2014

Drogvaneundersökning 2014 Drogvaneundersökning 214 Drogvaneundersökning 214 Genomfördes på Ala skola den 25 augusti och Arenaskolan den 26 augusti 214 522 av 587 elever deltog Åk 7: 173 av 191 elever Åk 8: 186 av 25 elever Åk 9:

Läs mer

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING Personligt 28 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING PERSONLIGT 28 Innehåll INLEDNING ALLMÄNT HÄLSA HUR MÅR DE UNGA? OM SKOLAN LAG OCH RÄTT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER INFLYTANDE FORTSATT ARBETE MED PERSONLIGT

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Föräldrar är viktiga

Föräldrar är viktiga Föräldrar är viktiga Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar undersöker

Läs mer