UTKAST RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTKAST 4.6.2015 RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET"

Transkript

1 UTKAST RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET

2 BAKGRUND FÖR BEREDNING AV RIKTLINJERNA Stadsstyrelsen tillsatte i december 2014 en arbetsgrupp för att bereda riktlinjer Matti Nuutti (ordförande) Sari Glad Jarmo Grönman Berndt Långvik Mikaela Nylander Jari Oksanen Perttu Tuomaala Tuula Virkki Fortsätter verkställigheten av stadsstrategins mål. Anger det ekonomiska nuläget och utvecklingsutsikter av Borgå stads ekonomi. Presenterar åtgärdsförslag som strävar efter att balansera stadens ekonomi samt förbättra kostnadseffektiviteten och produktiviteten. Den riksomfattande lösningen av vårdreformen kommer att ha en betydande påverkan också i Borgå. Beredningen är ännu inte färdig och kunde inte beaktas i dessa riktlinjer. 2

3 BAKGRUND FÖR BEREDNING AV RIKTLINJERNA Riktlinjerna kommer att beaktas i budgetramen för Åtgärder som förbättrar resultatet borde om möjligt ingå i budgeten för Många strukturella ändringar ger ekonomisk nytta först efter flera år och besparingarna konkretiseras inte i följande budgeten. En ändring av strukturerna förutsätter ofta också ytterligare ekonomiska satsningar. Alla tjänster och dimensionering av dem måste utvärderas kritiskt. Om man ändå beslutar att höja tjänstenivån för några delar borde det bygga på en sammantagen utvärdering där man beaktar invånarnas behov och hela stadens tjänstehelhet. Åtgärdsförslagen innehåller omfattande fortsatta utredningar för vilka man ska reservera tillräckliga resurser. 3

4 EKONOMISKA KONJUNKTURUTSIKTER Finlands bruttonationalprodukt minskade förra året tredje året i rad. Strukturomvandlingen inom industrin och ekonomin har också påverkat ekonomiska tillväxtutsikter på längre sikt. En snabb vändning till betydligt bättre är inte att vänta. Ekonomin förutses ändå växa i år en aning. En förändring av befolkningens åldersstruktur ökar åldersbundna offentliga utgifter snabbt. Den offentliga ekonomins finansieringsläge blir svagare. I den offentliga ekonomin finns ett stort hållbarhetsunderskott. Den offentliga ekonomins inkomster räcker inte ens med en normal ekonomi- och sysselsättningsutveckling att finansiera offentliga utgifter som bestäms enligt nuvarande grunder. 4

5 NEDSKÄRNINGAR I KOMMUNERNAS STATSANDELAR Nedskärningarna av statsandelar som Borgå får stiger på basis av beslut som man hittills har fattat sammanlagt till 65,8 miljoner euro. Detta betyder i genomsnitt 11 miljoner euro per år under Nivån i nedskärningar av statsandelar har höjts årligen. År 2016 är nedskärningen redan 14,3 miljoner euro. Nedskärningen motsvarar kommunalskatt på cirka 1,5 procent. När statsandelar skärs ned borde också kommunernas uppgifter minskas. Kommunerna kommer inte att ha andra möjligheter än att ta mer lån och höja skatter, om alla nuvarande uppgifter och normer fortsätter att gälla. Att befolkningen åldras ökar också behovet av tjänster. Än så länge har man inte lyckats med att minska kommunernas skyldigheter och uppgifter. 5

6 FINANSMINISTERIETS MÅL OCH REGERINGSPROGRAMMET FÖR VALPERIODEN Finansministeriet strävar efter anpassningsåtgärder på cirka 6 miljarder euro (3 %/BNP) fram till år I regeringsprogrammet söker man besparingar på 4 miljarder euro av vilket en miljard gäller kommunekonomin. Besparingen kan uppnås genom att minska lagstadgade uppgifter samt skyldigheter och normer som styr verkställigheten av dem. Borgå kommer att beröras av anpassningsåtgärder på cirka 10 miljoner euro. Ifall besluten om att minska uppgifterna inte förverkligas, kan anpassningen ske bara i sådana utgifter och inkomster som staden kan påverka. I praktiken betyder detta personal- och lokalitetsresurser för de delar de inte är normerade med personal- eller lokalitetsdimensioneringar. Om anpassningen riktas enbart t.ex. till personalutgifter, innebär det cirka årsverken mindre än i dag. 6

7 UTFALLET AV BORGÅS BUDGET (ÅRETS FYRA FÖRSTA MÅNADER) Driftsinkomsterna 29 miljoner euro, dvs. 32,2 procent av budgeten. Utfallet borde vara en knapp procentenhet högre för att budgeten ska uppnås. Driftsutgifterna 111 miljoner euro, dvs. 32,1 procent av budgeten. Överstiger utfallet under tidigare år en aning. Utfallet för löneutgifterna 31,3 procent. Förutser en överskridning på cirka en miljon euro. Jämfört med det föregående året har skatter och statsandelar ökat med bara 0,6 miljoner euro. Kommunalskatteinkomster har ökat med 1,7 milj. euro, dvs. 2,6 procent från fjolåret. Effekten av höjningen av kommunalskattesatsen har varit mindre än förväntat. Stadens fördelningsandel i samfundsskatten förbättrade med 2 procent men redovisningar av samfundsskatten till Borgå har minskat med 6 procent. dvs. cirka 0,3 miljoner euro. Statsandelarna var en miljon euro mindre än i fjol. Årsbidraget 8 miljoner euro, avskrivningar 7 miljoner euro och verksamhetsresultatet en miljon euro. Årsbidraget cirka 1,5 miljoner euro svagare än i fjol. 7

8 EKONOMIPLAN OCH INVESTERINGSPLAN Skatteintäkter Kommunalskatte-% Skatteintäkter, statsandelar, årsbidrag och lånestock Miljoner ,00 19,75 19,50 19,25 19,00 Miljoner , ,50 18, ,00 17, TA ,50 Skatteintäkter Statsandelar Årsbidrag Lånestock Enligt uppgifter som stod till förfogande hösten 2014 har man uppskattat tillväxten av skatteinkomster vara för hög. Efter detta har det till offentligheten kommit uppgifter om en kommande nedgång i samfundsbeskattningen i Borgå, vilket syns i skatteredovisningarna först åren 2016 och Detta innebär att en minskning på cirka 5 miljoner euro i samfundsskatteinkomsterna kommer att uppstå åren 2016 och

9 EKONOMIPLAN OCH INVESTERINGSPLAN Miljoner Årsbidrag, investeringar och avskrivningar Euro Lånen per invånare Årsbidrag Investeringsutgifter Avskrivningar Borgå Hela Landet Årsbidraget är för lågt och räcker inte till att täcka avskrivningar. Årsbidraget borde vara lika stort som nettoutgifterna i investeringar för att staden inte skulle hamna i en skuldspiral. Investeringsplanens totalvärde under fem följande år är 204 miljoner euro. Med hänsyn till stadens resurser är totalbeloppet alltför stort. Projekten måste omvärderas och tidpunkten för dem förläggas längre in i framtiden. Finansieringen av investeringsplanen innebär att skuldbeloppet ökar drastiskt. Stadens skuldbelopp ökar redan under det pågående året med cirka 11 miljoner euro. År 2016 skulle låneupptagningen vara cirka 18 miljoner euro och år 2017 cirka 17 miljoner euro. 9

10 EKONOMISK ANALYS GJORD AV PERLACON OY Förvaltningsdoktor Eero Laesterä samt specialsakkunnig Tuomas Hanhela vid Perlacon Oy har analyserat Borgå stads ekonomiska utveckling och kostnaderna för servicestrukturen. Borgå stad reagerade snabbt när recessionen började år 2008 och inledde en anpassning av sin ekonomi i rask takt. Under åren var den ekonomiska anpassningen cirka 43 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär en procentenhet i skattesatsen per år. I Borgå har verksamhetsbidraget ökat betydligt mindre än i kommunerna i genomsnitt. Servicestrukturen i Borgå är inte tung men staden bör ändå fortsätta att anpassa sin verksamhet. Med gällande lagstiftning kan Borgå stads möjligheter till ytterligare anpassning beräknas vara endast vara av storleksordningen miljoner euro, inte tiotals miljoner. 10

11 EKONOMISK ANALYS GJORD AV PERLACON OY I Borgå finns de största anpassningsmöjligheterna inom bildningssektorn. Serviceproduktionen inom social- och hälsovårdssektorn och den allmänna förvaltningen är tämligen förmånlig jämfört med andra kommuner. Kostnaderna för tjänsteproduktionen överskrider medeltalet bl.a. inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, barndagvården och äldreomsorgen. Utredningens resultat stöder även riktlinjerna i stadens strategi. De största utvecklingsmöjligheterna står att finna i lösningarna för servicenätverket inom bildningssektorn, dvs. skolor, daghem, kultur och fritidstjänster. En förtätning och modernisering av skulle ge möjlighet att utveckla serviceproduktionens funktionalitet och effektivitet. 11

12 FORTSATTA ÅTGÄRDER INOM BILDNINGSSEKTORN 1. Skolnätet görs tätare Stadsstyrelsen har godkänt en plan över skolnätet, enligt vilken Tuorilan koulu föreslås bli nedlagd. stadsfullmäktige har dessutom godkänt en plan över skolnätet, enligt vilken Saxby skola, Kråkö skola och Gammelbacka skola läggs ned. Verkställigheten av besluten om nedläggning av svenskspråkiga skolor fortsätts när nya lokaler har blivit färdiga. I fråga om Tuorilan koulu har beredningen av nedläggningen fördröjt eftersom fullmäktige har återsänt ärendet för ny beredning. Nedläggningen av Tuorilan koulu behandlas på nytt i stadsstyrelsen och fullmäktige med utgångspunkt i skolnätsutredningen från år I fråga om övriga skolor (båda språkgrupper) görs en ny utredning så, att utgångspunkten är en optimering av lokaler och klasstorlekar. I utredningen ges också en bedömning av hur modellen med ett bildningscenter fungerar i de nuvarande enheterna, och även kostnaderna per elev under skolans hela livscykel tas i beaktande. Enligt utredningen som Perlacon Oy har gjort är skolfastigheternas underhålls- och kapitalutgifter i Borgå större än i andra jämförelsestäder. 12

13 FORTSATTA ÅTGÄRDER INOM BILDNINGSSEKTORN 2. Rumsprogrammen i de kommande skol- och daghemsprojekten minskas i genomsnitt med 10 procent. Placeringen av bildningssektorns verksamhetsställen utreds som helhet. Utgångspunkten är en samordning av servicenätet genom att förenhetliga skol-, daghems-, kultur- och fritidsnätet. 3. Antalet lärotimmar som står till förfogande minskas. År 2013 var den genomsnittliga storleken på en undervisningsgrupp cirka 15 elever. Den genomsnittliga storleken har stigit en aning från det. Genom att höja den genomsnittliga storleken på undervisningsgrupper sparar staden i personalkostnader. Borgå har fått statsfinansiering som årligen beviljas för att minska undervisningsgrupperna, varför det inte har varit ekonomiskt lönsamt göra undervisningsgrupperna större. Helheten utvärderas med utgångspunkt bl.a. i tryggad fortsättning av statlig finansiering samt optimering av personal- och lokalitetsresurser på en längre tidsaxel. 4. Undervisning och ledning skiljs från varandra. Införande av en modell med s.k. områdes-/uppgifts- /ansvarsområdesrektorer utreds. Genom större helheter kan man använda resurserna effektivare samt görs det möjligt att rektorerna i mindre enheter koncentrerar sig på att utveckla undervisnings- och fostringsarbetet i stället för administrativa uppgifter. 5. Daghemsnätet utvecklas genom nybyggande och uppkomsten av nya servicesedeldaghem möjliggörs beroende på efterfrågan. Inom tjänster för småbarnsfostran har målet redan länge varit att minska antalet verksamhetsenheter. Staden avstår från tillfälliga lokaler och lokaler med tidsbundna avtal i den takt som nya daghem blir färdiga. De nya daghemmen är större och möjliggör kostnadsbesparingar bl.a. genom att användningen av stödtjänster minskar. 13

14 ÅTGÄRDER INOM BILDNINGSSEKTORN 6. Möjligheten att öka klientavgiftsintäkterna inom dagvården utreds Enligt Perlacons utredning är intäkterna från klientavgifter inom barndagvården tämligen låga i Borgå. Det beror på anvisningarna för kundavgifter i Borgå. 7. En utredning görs om eventuella möjligheter att effektivera kultur- och fritidstjänster, lokaler, förvaltning och personalresurser. 8. En separat utredning görs om utvecklingsmöjligheterna för biblioteksnätet I utredningen beaktas möjligheterna med digitala verksamhetsformer, frågor om lokaler, i synnerhet livscykeln för filialbiblioteken, möjligheterna att rikta personalresurserna på ett nytt sätt, biblioteksbussens roll och dess livscykel i tjänsteproduktionen samt möjligheterna med självbetjäningsbibliotek. En bedömning i fråga om filialbiblioteken bör speciellt fokusera på deras roll som en del av de offentliga välfärdstjänsterna på området. 9. Ett beslut om fortsatta åtgärder fattas utgående från utredningen om idrottstjänsterna och rapporten om förvaltningen av idrottsplatser. 14

15 ÅTGÄRDER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN 1. Verksamheten koncentreras till större helheter. Av funktionella skäl är det motiverat att samla verksamheten också fysiskt på samma ställe. Detta är ett naturligt sätt att effektivera verksamheten, personalen kan lättare flyttas och klienterna hittar lätt till servicestället. 2. Övergång till en modell med en enda hälsostation utreds. Östra hälsostation på Biskopsgatan är i tillfälliga lokaler. Det är oklart hur verksamheten och servicehelheterna i Borgå sjukhus ordnas i framtiden. En fysisk sammanslagning av hälsostationerna i samma enhet resulterar i smidigare och klientvänligare tjänster och klientprocesser. Genom effektivering av verksamheten kan arbetsfördelningen förnyas, och man klarar sig med de nuvarande resurserna en längre tid framåt.. Centraliseringen av brådskande vård på hälsostationer sparar resurser för annan mottagningsverksamhet. Ur klientens synvinkel är tjänsterna mer omfattande eftersom bl.a. laboratorie- och röntgentjänsterna finns i samband med akutmottagningen. En sammanslagning av hälsostationer förutsätter investeringar och kompletterande byggande på tomten för Näse hälsocentral. 15

16 ÅTGÄRDER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN 3. Munhälsovårdens servicenät och verksamhetsmodell bedöms. Det lönar sig att samla verksamheten för munhälsovården i större helheter. För tillfället finns fem verksamhetsställen: verksamhetsställe vid Näse hälsocentral och fyra mindre verksamhetsställen i samband med skolorna. Det är skäl att granska sammanslagningen av verksamheterna till samma helhet i samband med utbyggandet av Näse hälsostation. 4. Ändringen av servicestrukturen inom äldreomsorgen främjas. Cirka 10 procent av de som mest behöver social- och hälsovårdssektorns tjänster orsakar 78 procent av de totala kostnaderna. Äldreomsorgens andel av det här är betydande. Andelen över 75-åringar ökar i framtiden och gruppen använder i fortsättningen också mest social- och hälsotjänster. Den centraliserade servicehandledningen har en nyckelposition vid planeringen av tjänster för äldre. Servicestrukturen för äldreomsorgen var år 2013 var fortfarande institutionsbetonad i Borgå. I långvård fanns 4,8 procent av över 75 år fyllda personer. En lättare servicestruktur har inletts och år 2014 fanns bara 2,8 procent av den här åldersgruppen i långvård. Volymen för sluten vård på åldringshem har minskat med 70 platser, det effektiverade serviceboendet har ökat och hemvården har utvecklats. Platserna för sluten vård minskar ytterligare i början av år Majbergets servicehus blir färdigt och de boende i Ebbo åldringshem flyttar dit och blir klienter inom det effektiverade serviceboendet. Före år 2016 finns bara 1,5 procent av över 75-åringar i långvård och 6 procent av åldersklassen i effektiverat serviceboende. 5. Familjearbetets servicehelhet bedöms tillsammans med bildningssektorn. 6. Specialungdomsarbete koordineras tillsammans med bildningssektorn. 16

17 ÅTGÄRDER INOM STADSUTVECKLING OCH TILLSTÅNDSTJÄNSTER 1. Depåerna slås samman Enheten för kommunteknik upprätthåller för närvarande två depåer: Depån i Östermalm koordinerar gatuarbetet och depån vid Ånäshallen arbetet för grönområden. Strukturellt är det ändamålsenligt att sammanslå depåerna. När det finns bara en depå kan personalresurser och maskiner användas smidigare. Om depån vid Ånäshallen stängs ger det en möjlighet att utveckla området för annat ändamål. 2. Det mest kostnadseffektiva produktionssättet bör utnyttjas. Arbetshelheterna görs på basis av kostnadsanalysen, antingen som eget arbete eller av utomstående. Personalens kunskapsprofil bör utökas. I fortsättningen behövs allt bättre kompetens för kostnadsberäkning och upphandling. 3. Mätningsgrupper sammanslås. Både inom markpolitiken och enheten för kommunteknik finns mätningsgrupper som till största del fungerar på skilda håll. Mätningsgrupperna bör flyttas till samma lokaler för att möjliggöra en smidigare användning av personalresurser och maskiner. 4. Ökad marknadsföring av egnahemstomter till byggföretag. För att få fart på försäljningen av egnahemstomter erbjuds egnahemstomter också till byggföretag. 5. En smidig planläggning främjas. Stadsplaneringen prioriterar detaljplaner och planändringar för företagstomterna. Planläggningsprocessen ska göras ännu snabbare inom gränsen för markanvändnings- och bygglagen genom att slå ihop planläggningsprocessens utkast- och förslagsskeden. Också hörandet av grannar kan effektiveras. Då blir också risken för besvär mindre. 17

18 ÅTGÄRDER INOM KONCERNLEDNINGEN OCH STÖDTJÄNSTERNA 1. Centralköksprojektet genomförs Produktiviteten av kostservice kan förbättras genom att koncentrera måltidsproduktionen till det nya centralköket och Pääskytien keittiö som fungerar vid sidan av centralköket. Avsikten med reformen är att producera högklassig mat med vettiga kostnader. Enligt behovsutredningen ger reformen årliga besparingar på cirka euro. Personalantalet minskar upp till 30 procent. 2. Sysselsättningen effektiveras. Beredningen av Borgå stads sysselsättningsprogram är i slutskedet. I Borgå var kostnaderna för arbetslöshet och sysselsättande åtgärder euro per månad år Summan består av sysselsättningstjänsternas verksamhetskostnader, kostnaderna för arbetsmarknadsstöd samt utkomststöd för arbetslösa. Antalet arbetslösa stiger till över 3000 år 2017, om staden inte gör betydande nya satsningar i sysselsättningsverksamheten eller om inte de ekonomiska konjunkturerna snabbt får en uppsving. Detta betyder att enbart kostnaderna för arbetsmarknadsstöd stiger med över hälften från nuvarande, till cirka 5 miljoner euro per år. 18

19 ÅTGÄRDER INOM KONCERNLEDNINGEN OCH STÖDTJÄNSTERNA 3. En logistikutredning görs. Logistikutredningen producerar en helhetssyn om stadens alla transporter och resurser som behövs. Det är meningen att utreda om det totalekonomiskt är lönsamt att koncentrera elevskjutsarna, andra person- och varutransporter, kollektivtrafik och ärenden som gäller servicetrafiken samt mattransporterna till samma enhet. 4. Portföljer skapas för fastigheter. Portföljer för fastigheter är ett verktyg för långsiktig fastighetsstyrning som är avsett som stöd i beslutsfattande. Med hjälp av portföljerna skapas en uppfattning om hela fastighetsbeståndet utgående från tydliga och enhetliga bedömningsgrunder och en uppfattning hur detta bäst stöder stadens tjänster och strategiska mål. Perspektivet är byggnadens hela livscykel och att stadens resurser riktas ändamålsenligt. 5. Lokalitetsledningens personalstruktur utvecklas. Lokalitetsledningens nuvarande personalresurser har visat sig var otillräckliga för att leda och sköta långsiktiga saneringsåtgärder för den befintliga fastighetsegendomen. Lokalitetsledningen ser över organisationens personalstruktur och flyttar resurser från planering till hantering av fastighetsegendomen. 6. Användningsgraden av stadens lokaler höjs. 7. För utveckling av verksamhetens kostnadseffektivitet utnyttjas informations- och kommunikationsteknologi (ICT). 19

20 ÅTGÄRDER INOM KONCERNLEDNINGEN OCH STÖDTJÄNSTERNA 8. Personalens produktivitet förbättras. Sjukskrivningarna minskas genom ett projekt som genomförs tillsammans med företagshälsovården. Genom projektet ska sjukskrivningarna minskas i de enheter där sjukfrånvaro bland personal är stor. Periodarbete ändras till allmän arbetstid. Allmän arbetstid är den rätta arbetsformen när arbetet inte görs regelbundet på nattetid eller veckoslut. Den allmänna arbetstiden ökar arbetsdagens längd med 30 minuter när måltiden sker på egen tid. 9. Ökningen av personalkostnader hålls i styr till exempel genom uppdatering av lokala avtal. Arbetskollektivavtal för timavlönade slopas. 10. Produktivitetsprojekt stöds genom resultatlön- och belöningssystem. När arbetsenheten utvecklar sitt resultat kan man komma överens om ett resultatbonussystem, enligt vilken personalen får en del av nyttan på grund av ett bättre resultat. 20

21 ÅTGÄRDER INOM KONCERNLEDNINGEN OCH STÖDTJÄNSTERNA 11. Koncernledningen stärks. Koncernledningen stärks genom att fastställa de ägarpolitiska riktlinjer som styr både stadens eget ägande och kapitalplaceringar i koncernbolag. Genom ägarpolitiken fastställs målen och principerna för skötsel av koncernens egendom. Samtidigt fastställs målen för ägandet som gäller intäkter och andra mål, användningen av kapital och principerna för upphandlingen av produktionsmedlen för serviceproduktionen, ansvar för användning av egendom samt uppföljning och rapport. De ägarpolitiska målen fastställs separat för varje koncernbolag och koncernsammanslutning. 12. Systemet för intern hyra utvecklas. Med tanke på stadens totala ekonomi är det inte möjligt att uppnå besparingar genom att ändra systemet för interna hyror, men man kan bedöma och reglera dess styrande verkan i den interna verksamheten. 13. Avskrivningssystemet analyseras och utvecklas. 14. Kunskapsledningen stärks. Förutsättningar för kunskapsledningen förbättras genom att starta ett program som strävar efter att utveckla hanteringen av kunskap och datasystem, förbättra analysen samt skärpa ledningen och chefsarbetet. 21

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 Borgås stadsstrategi 2013-2017 Utkast 2.10.2013 Innehåll 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 2 Verksamhetsomgivningen förändras kraftigt... 4 Den ekonomiska situationen förblir svår... 4 Staden utvecklas

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2014 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland MELLANRAPPORT Styrgruppens möte 19.12.2013, bilaga 2 Uppdaterad 12.1.2014 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1 EKONOMINS OCH SERVICENÄTETS

Läs mer

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin 19.5.2014 Version: 1.0 Programmets ägare: Styrgruppens ordförande: Programchef: Jukka Mäkelä Jukka Mäkelä Pekka Heikkinen Programplan

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2013 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 1.1 De mellannyländska kommunernas befolkning och åldersstruktur... 5 1.2 Ekonomins nuläge

Läs mer

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 Stadsstyrelsens förslag 26.10.2009 1 Stadsdirektörens översikt Borgå stads ekonomiska läge kommer att vara svårt också under de närmaste åren. På grund av den ekonomiska

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 KARLEBY STAD Revisionsnämnden 25.5.2015 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 Revisionsnämnden förutsätter att utvärderingsberättelsen används som stöd för beslutsfattande samt som hjälp vid utvecklingen av

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET...

DET EKONOMISKA LÄGET... UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/ 2 Innehåll UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/ 1. DET EKONOMISKA LÄGET... 3 2. TABELLER MED UPPGIFTER OM BUDGETUTFALLET... 5 2.1 RESULTATRÄKNING...5

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

VANDAS BALANSERADE STRATEGI

VANDAS BALANSERADE STRATEGI VANDAS BALANSERADE STRATEGI Vanda stads verksamhetsidé Vanda stad främjar sina invånares välfärd, uppkomsten av nya arbetsplatser och en hållbar utveckling i staden genom att erbjuda en god verksamhetsmiljö

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2012

VASA STADS BOKSLUT 2012 VASA STADS BOKSLUT VASA STAD BOKSLUT Stadsstyrelsen 27.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation 3 1.2 Stadens

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 LARSMO KOMMUN BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 sid. Inledning 1 Driftshushållning 14 Centralvalnämnden 15 Revisionsnämnden 16 Kommunstyrelsen 17 Nämnden för barnomsorg och bildning 31 Miljönämnden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 Stadsfullmäktige 15.6.2015 Pärmbild: Emmi Hyyppä REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen 1.1.-30.4.2015 budget 1.1.-30.4.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2011 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2013

VASA STADS BOKSLUT 2013 VASA STADS BOKSLUT 2 BOKSLUT Vasa stads ekonomisektor Stadsstyrelsen 31.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt...

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... BOKSLUT 2014 Bokslut 2014 BOKSLUTET 2014 Innehållsförteckning... sida 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 7 4. Väsentliga händelser

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer