FORDON 2010 / Arbetslaget: Conny Schedin Eva Humbla. Harri Vennola Magnus Billow Roger Nilsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORDON 2010 / 2011. Arbetslaget: Conny Schedin Eva Humbla. Harri Vennola Magnus Billow Roger Nilsson"
  • Eva Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FORDON NSPROGRAMMET TRANSPORT 2010 / 2011 Arbetslaget: Benny Johansson Conny Schedin Eva Humbla Gunnar Lindström Harri Vennola Magnus Billow Roger Nilsson 1

2 Underlag och rutiner för att skriva verksamhetsberättelsen frånvarostatistik statistik över antal ESS, EVK, IG-varningar och åtgärdsprogram elevenkäter betygsstatistik upplevd arbetssituation för personal/elever Förutsättningar för måluppfyllelse Läsåret 10/11 började med 30 elever i åk 2. Av dessa valde 9 inriktning maskin och 21 inriktning transport. Dessutom började 3 byggelever från åk 2 med inriktning maskin. I åk 3 var det 29 elever varav 9 inriktning maskin och 20 inriktning transport. Från byggprogrammet har det under året också gått 3 elever från åk 3 med inriktning maskin. I åk 2 har 2 elever avslutat studierna samt en elev bytt inriktning från maskin till transport. En extern truckutbildning med 6 elever från Rekarne- och Rinmangymnasiet genomfördes under vårterminen. På personalsidan har en förändring skett med tre nya medarbetare, Eva Humbla, Roger Nilsson och Gunnar Lindström. Magnus Billow har varit föräldraledig augusti - februari och halva maj. Eva Humbla arbetar 80% p.g.a. studier för sin lärar behörighet. Gunnar Lindström har påbörjat en ettårig utbildning till förarprövare. På grund av nytt arbetssätt i arbetslaget har även lokalerna i vårt andra hus (mål 3 huset) använts mer flitigt. Dessutom förläggs numera mentorstiden samt delar av teoriundervisningen vid Rekarnegymnasiets lokaler på Krongatan. Beskrivning och analys Harri Vennola och Eva Humbla uppdaterade sin examinationsrätt som förarprövare. Harri uppdaterade även sin farligt gods utbildning. Åter genomfördes ett traditionellt och mycket uppskattat öppet hus i Gropen för föräldrar och elever i åk 2. Det sedvanliga öppet hus med årskurs nio dagar genomfördes även detta år. Åk 8 dagarna genomfördes vid två tillfällen, som vi hoppas gav besökarna en insikt om sitt framtida gymnasieval. 2

3 I början på vårterminen fick vi vid två tillfällen besök av fransmän från fordonsprogrammets utbyte med en fordonsutbildning i Frankrike. Den organisatoriska förändringen har slagit väl ut och är uppskattad av både elever och lärare. Introduktionen med fyra veckor trafikteori för samtliga tvåor var mycket lyckad och medförde dessutom att praktikansvarig fick mer tid på sig att vid terminsstart hitta lämpliga praktikplatser. Vi har en del kvar att göra vad gäller personalens schemaläggning men ligger trots det bättre till med övningskörningen än tidigare och alla har känslan att vi definitivt är på rätt väg. En stor orsak till detta är att personalen som tillkommit har god och framförallt rätt kompetens för den typen av arbetsuppgifter som ska utföras. Att Roger Nilsson dessutom är behörig trafiklärare har gjort att kvaliteten på eleverna som flyttas upp till lastbil har höjts avsevärt. Vårt mål med att få eleverna längre i åk 2 slogs i spillror v 44 när informationen om GY-11 kom. För att få ut de tunga behörigheterna på transportsidan är eleverna tvungna att ha klarat yrkesexamen, vilket i praktiken innebär att inga tunga behörigheter kan skrivas ut förrän i slutet på åk 3. Detta medför att vi har tänkt om och behåller det nya cirkulationssystem som nu har införts och innebär att tvåor och treor är i gropen samtidigt istället för som tidigare var för sig. På maskin- och anläggningssidan löper vi däremot linan ut och ställer om som planerat. Tyvärr har maskinsidan blivit lite eftersatt under året och tenderade återigen att bli lite av en avstjälpningsplats i väntan på övningskörning. Detta beror troligen främst på att Magnus var föräldraledig stor del av året och inte tryckte på om maskinerna. Ett fåtal APU besök har genomförts men ett flertal telefonkontakter har tagits med APUföretagen. Det vi ser mest positivt på är att den extra personalresurs som sköts till i höstas har medfört att alla mår bra och att arbetsbelastningen känns överkomlig för samtliga. Resultaten på årets elevenkät -10 var något lägre än förra årets. De lägre siffrorna låg framför allt inom rubrikerna mina lärare och bemötande. Men enligt programmets egna enkät framkom det att de lägre siffrorna låg på kärnämnena. Vid sammanställningen av slutbetygen läsåret 10/11 visade det sig att andelen IGbetyg sjunkit med 24 % det vill säga från 51 st. ner till 39 st. Vi har under läsåret hanterat 16 EVK och 23 ESS. I samråd med Rekarnegymnasiet och Strängnäs kommun har två elever i åk 2 har avskilts från skolan p.g.a. sin höga frånvaro. Reflektion Läsåret 10/11 inleddes med en stor organisatorisk förändring samtidigt som tre nya lärare skulle introduceras och Magnus Billow var föräldraledig. Målet med den organisatoriska förändringen var att det skulle bli ett tydligare och effektivare 3

4 arbetssätt för både lärare och elever. En ny struktur och en tydligare schemaläggning har gjort att vi har bättre kontroll på hur eleverna ligger till i kurserna allt eftersom läsåret fortskrider. Det ursprungliga målet med förändringen var främst tre orsaker. Dels tyckte vi att arbetssituationen på transport och i arbetslaget var rörig och att det behövdes ett tydligare schema både för personalen och eleverna för att få verksamheten att fungera. En annan orsak till förändringen var att introduktionen i åk 2 var alldeles för bristfällig och eleverna behövde en längre introduktionsperiod med oss lärare innan de fick gå ut på praktik för första gången. Den tredje orsaken var att vi ville att eleverna skulle kunna bli klara med de moment i kurserna som skulle göras inne på skolan redan i åk 2. Tanken med detta var främst att öka anställningsbarheten hos eleverna när de har en större andel APU i åk 3 istället för som historiskt när vi har använt oss av det s.k. tvåveckors cirkulationsschema och APU: n har varit fördelad jämnt över två läsår. Iden var också att eleverna på transportsidan skulle kunna komma ut på praktik och ha minst ett C-körkort med sig. Detta för att på ett bättre sätt kunna praktisera verkliga arbetsuppgifter på egen hand. De tre nya medarbetare som introducerades under höstterminen Vi startade upp ett nytt cirkulationssystem från ett två veckors system till tre veckors system Ekeby/APU vilket uppskattades av eleverna och APU platserna. Genom den efterlängtade personal förstärkningen gavs vi möjlighet att fördela arbetsuppgifterna bättre. Resursförstärkningen medförde att vi under en fyra veckors introduktionsperiod kunde genomföra körkortsteori samt körövning grund med åk 2 eleverna samtidigt som det gavs utrymme för elever i åk 3 som var i behov av extra stöd. I och med ändrade rutiner på Transportstyrelsen så tog hanteringen av åk 2 körkortstillstånden orimligt lång tid, det sista blev klart i november. Förbättringsområden Vi har tagit fram underlag för att åskådliggöra målen med betygskriterierna och tydliggjort dem för arbetsmomenten vi genomför. Detta pågår kontinuerligt. Förbättrat informationsunderlag till elever och målsmän om vilka kurser och delmoment som ska vara betygssatta och färdiga innan körkort kan rapporteras. Detta måste göras för att myndigheterna ställer utökade krav för de tunga behörigheterna. B- behörigheten kan rapporteras under läsåret, C- och CE-behörigheterna kommer inte att kunna rapporteras innan studenten. En avsevärt bättre framförhållning och kommunikation vad gäller de externa truckutbildningarna framförallt när, hur och antal elever. Detta för att inte inkräkta på övrig planerad verksamhet samt tillgängliga personalresurser under vårterminen. Vi fortsätter vårt arbete att effektivisera den tillgängliga tiden för övningskörning. Arbetet fortsätter med att uppdatera och utveckla arbetsordrar. Detta med tanke på Gy11 och nya föreskrifter. 4

5 Gymnasieskolan 2011 implementeras Genomfört arbete Vecka 44 informerades samtlig personal om vad som kommer att hända i och med Gy11. Vidare har ämnesplanerna för transport diskuterats på arbetslagsnivå. I Gy11 kommer inriktning transport och maskin att separeras, så till vida att maskin kommer att hamna under byggprogrammet. Benny Johansson har försökt hålla sig uppdaterad med nya ämnesplanerna för maskinsidan, i Magnus Billows frånvaro. Under vårterminen har Magnus kommit tillbaks och fortsatt planeringen för maskinutbildningen. Vecka 50 var vi på nätverksträff med mittskolorna i Smedjebacken med Gy11 som huvudpunkt. Tillfälle gavs att ställa frågor till representant från Skolverket, tyvärr fanns ingen representant från Transportstyrelsen. Dessutom var vi på TYA- konferens vecka 24, med inriktning transport. Resultat och måluppfyllelse Tyvärr har tidplanerna inte hållits av berörda myndigheter när det gäller implementering av ämnesplaner för vår organisation. Analys Ämnesplanernas förseningar har medfört att vi tappat fokus på vad som kommer att gälla i framtiden. Förbättringsområden Bättre kommunikation mellan Transportstyrelsen, Skolverket och branschorganisationer. Vi måste fördjupa och sätta oss in i ämnesplanerna inom vårt område genom studiebesök, nätverksträffar m.m. 5

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 -

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 - KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 - S:t Petri skola Utbildningsnämnden MALMÖ DEN 8 oktober UPPGIFTSLÄMNARE: Eva Daun 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid A INLEDANDE SAMMANFATTNING 3 B GRUNDFAKTA

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010 Tjörns gymnasieskola Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Gunilla Lövström Malin Haugen Stefan Karlsson Ninja Wängde Anders

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé 1 Institutionen för pedagogik och didaktik Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé Jenny Rocklöv Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 2009-10-2611:24:45 Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 Innehållsförteckning Organisation... 2 Kvalitetsarbetet... 3 Kvalitetsområden... 3 1. Förutsättningar...3 Elever...3

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

Kvalitetsrapport. Läsåret 2011/12

Kvalitetsrapport. Läsåret 2011/12 Kvalitetsrapport ProCivitas Läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Utvärderingsinstrument... 4 4 Undervisningskvalitet... 4 5 Personal... 6 6 Arbetsmiljö... 7 7 Elever...

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LINDESKOLAN

KVALITETSRAPPORT LINDESKOLAN KVALITETSRAPPORT LINDESKOLAN Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning 1. Grundfakta Lindeskolan... 1 2. Systematiskt kvalitetsarbete på Lindeskolan... 3 3. Utvärdering Lindeskolans arbetsplan 2013-2014...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012

Kvalitetsredovisning 2011-2012 Vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Anne Sonnerfelt 2012-06-25 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Öppna programmet Gymnasial lärlingsutbildning Individuella programmet Uddevalla Gymnasieskola Del 1 Öppna programmet verksamhetsbeskrivning sid 3 VUV-kort för Öppna programmet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007

Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007 Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007 Innehåll: - Koordinatorn har ordet - Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg - BrobyGrafiska, Sunne - Hammarö Utbildningscentrum,

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Arbetstidsmodell. Projektrapport

Arbetstidsmodell. Projektrapport Arbetstidsmodell Projektrapport Susanne Pohlman-Ericsson Projektledare September 2009 1 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Syfte... 5 Projektplanering... 6 Projektorganisation... 6 Milstolpeplan...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer