Cloudstrategins roll och betydelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cloudstrategins roll och betydelse"

Transkript

1 1(7) Cloudstrategins roll och betydelse Bertil Danared och Jan Hallgren Många organisationer har idag börjat att anamma vad cloudtjänster (eller molntjänster på svenska) kan erbjuda, även om de har kommit olika långt eller valt att gå olika långt. Det kan vara allt från e-post och lagring av dokument till utveckling och test. Men det är få som har en strategi för cloud. Behövs en strategi för cloud och vad skall den i så fall innehålla? Cloudstrategi sammanfattning Cloud är för de flesta organisationer en uppsättning av t ex processer, tjänster, data eller infrastruktur som finns någon annanstans och nås via förbindelser via Internet eller på annat sätt från tjänsteleverantören. Dvs sådant som köps som en tjänst och betalas för efter användande, utan att det kräver ett eget ägande av infrastruktur, datahallar osv. Det är därigenom starkt kopplat till outsourcing. Det finns ofta inget egenvärde för organisationer att ha egen infrastruktur, utan i grunden är den flexibilitet och skalbarhet i både teknologi och pris som cloudtjänster innebär naturligt intressant för de flesta. Det kan dock finnas exempelvis säkerhetsaspekter som gör att det kan vara relevant att köpa tjänster på ett mer traditionellt sätt. De stora IT-outsourcingleverantörerna åtar sig gärna att vara cloud broker och mot avgift åta sig att integrera cloudlösningarna i sin leverans inom ramen för sitt ansvar och sina SLA:er. Några viktiga steg i ett arbete med strategiska frågor kring cloud: Val av möjliga cloudtjänster Företrädare för IT-organisationen tillsammans med verksamheten bör ta fram vilka typer av cloudtjänster som kan vara aktuella och inom vilka områden. Arkitektur Standarder och principer som berör IT-arkitekturen behöver beaktas för att säkerställa en långsiktig lösning och ta hänsyn till frågor kring integration, säkerhet och en fungerande helhet. Governance Hur governancestrukturen påverkas med antal leverantörer, multisourcing, samverkan mellan leverantörer osv behöver säkerställas utifrån ett långsiktigt strategiskt perspektiv. Avtalsstrategiskt Det bör finnas en långsiktig planering för att säkerställa en enhetlighet i avtalsvillkor, men också utifrån t ex exitmöjligheter och möjligheten att samordna en framtida förändring där man sitter med en rad olika avtal med olika leverantörer och där det kan vara aktuellt med en s k cloud broker. Organisation, processer etc Påverkan på allting med att vara en professionell beställare, inkluderande från hantering av incidenter, beställningar och changear till om ägandeskapet för cloudtjänster skall ligga centralt eller decentralt behöver säkerställas utifrån ett långsiktigt perspektiv. De senaste årens utveckling inom området har gjort det mycket viktigt att se till att sourcingstrategi och IT-strategi hanterar den växande floran av cloudtjänster. Företeelsen är inte ny men den explosionsartade utvecklingen har gjort frågan till en av de viktigaste att hantera. Faktorer som gör att organisationer tvekar inför eller väljer bort cloudlösningar hänger bland annat ihop med risker och kostnader kring säkerhet, dataintegritet och sekretess och en trygghet i att tekniken verkligen fungerar tillräckligt väl. Den tvekan många erfar är ofta inte baserad på teknologi, utan mer på hur tjänsterna uppfattas. Cloudtjänster är inte specifikt säkra eller osäkra i sig, utan frågor av betydelse är snarare sådana som var data finns lagrad. Slutsatsen är att det behövs ett synsätt kring cloud som sträcker sig över hela verksamheten och inte bara ser det som en ren IT-teknologifråga, men inte heller som bara en tjänst som kan köpas av verksamheten decentralt utan att involvera IT mer centralt. En översyn av sourcingstrategin med cloudögon är definitivt är på sin plats - annars är risken stor att utvecklingen springer ifrån IT-chefen och att verksamheten får allvarliga problem med sina system.

2 1(7) Om cloud Cloud som begrepp kan ha en rad olika innebörder (på svenska talar man ibland om molnet eller molntjänster som synonymt begrepp). För de flesta organsationer handlar det om en uppsättning av t ex processer, tjänster, data eller infrastruktur som finns någon annanstans och nås via förbindelser via Internet eller på annat sätt från tjänsteleverantören. Dvs sådant som köps som en tjänst och betalas för efter användande, utan att det kräver ett eget ägande av infrastruktur, datahallar osv. Det står med andra ord i motsats till modellen med centraliserad data i en egen datahall med infrastruktur, nätverk, servrar osv som köps in, konfigureras, driftsätts och underhålls. Det är således även starkt kopplat till outsourcing. När nu organisationer i allt högre grad köper tjänster och funktioner, snarare än egen infrastruktur, behöver de förstå vilka behoven är avseende funktionalitet, tillgänglighet, prestanda, sekretess och säkerhet. De behöver sedan förstå hur de cloudtjänster som finns tillgängliga idag lever upp till dessa önskemål och krav samt hur man på ett kostnadseffektivt sätt kan implementera dessa i sin egen organisation. Olika typer av cloudtjänster Olika leverantörer har under flera år sålt funktionalitet som tjänst, utan att för den sakens skull ha betecknat dem som cloudtjänster (det finns ett uttryck som heter cloud washing som innebär att man sätter namnet cloud på sina produkter eller tjänster utan att egentligen ändra dess innehåll). De har då sålt sina applikationer som en tjänst och tagit betalt för dem i huvudsak utifrån användande. Cloudtjänsterna marknadsförs ofta utifrån några olika kategorier eller leveransmodeller, exempelvis: Software as a service Med detta avses färdiga applikationer som exempelvis affärssystem som kan nås varifrån som helst via Internet. Exempel på detta är SAP, Salesforce.com eller Google Docs. Platform as a service Avser typiskt distribuerade test- och utvecklingsplattformar för att t ex utveckla applikationer, webbsidor och tjänster. Exempel på detta är Microsoft Azure och Amazon. Infrastructure as a service Kapacitet erbjuds i t ex virtuella databas-, webb- och applikationsservrar, brandväggar, lastbalanserare, routrar och switchar. Exempel på detta erbjuds från flera av de vanliga IT-leverantörerna idag. Cloudtjänsterna brukar vidare beskrivas utifrån hur kundunik lösningen är, dvs om man är en del i en helt publik lösning eller om man har en lösning som är helt intern för den egna organisationen, eller något mittemellan: Privat Används för endast en organisation, men kan hanteras både internt och av en extern leverantör. Hybrid Det kan dels vara en typ av privat lösning som delas av flera organisationer, där en av dem hanterar den i egen regi, och dels en sammansatt lösning med två eller flera cloudtjänster med en blandning av egen regi och externt levererat.

3 2(7) Publik Tillhandahålls av en cloudleverantör som en öppen lösning för allmän användning. Utgångspunkten är normalt att först se om en publik tjänst fyller ens behov, för att sedan välja en privat lösning om dessa behov inte tillgodoses. Varför cloud är aktuellt nu trender som påverkar En anledning till att cloud har utvecklats som det har gjort är tillgången till bredbandig Internetkapacitet. Denna kapacitet är en förutsättning och cloudutvecklingen har även utvecklats vidare genom att organisationer nu i allt högre grad har byggt ihop sina företagsnät (WAN, Wide Area Network) så att man kan utveckla både publika och privata molntjänster på alltmer kostnadseffektiva sätt. En avgörande faktor bakom cloudtrenden är även möjligheterna som servervirtualisering i kombination med serverkonsolidering ger. Att på ett effektivt sätt kunna ha flera virtuella servrar på en fysisk maskin, vilket virtualiseringen innebär, är en grundförutsättning för effektiva cloudtjänsterbjudanden. Det finns ofta inget egenvärde för organisationer att ha egen infrastruktur, utan i grunden är den flexibilitet och skalbarhet i både teknologi och pris som cloudtjänster innebär naturligt intressant för de flesta. Det kan dock finnas bland annat säkerhetsaspekter som gör att det kan vara relevant att köpa tjänster på ett mer traditionellt sätt för flera, även över tiden i takt med att molntjänster mognar. Den flexibilitet och skalbarhet som tekniskt och kommersiellt möjliggörs i cloudtjänster kan för en organisation skapa en flexibilitet och skalbarhet i tjänsterna både på längre och kortare sikt, med t ex förstärkning av kapacitet för att hantera toppar och dalar över dygnets timmar. Syftet med strategi för cloud En strategi för cloudtjänster skall säkerställa att verksamheten kan få ta del av ny teknologi som i största möjliga mån möjliggör sådant som minskade kostnader, flexibilitet, skalbarhet och kortare ledtider för att få fram nya produkter och erbjudanden. Cloudtjänster och det som förknippas med dem kan bidra till olika typer av vinster för en organisation: Smidighet enklare kunna få ut nya erbjudanden mot marknaden och minska beroendet av den egna IT-avdelningen. Flexibilitet olika kombinationer av lösningar, kunna skala upp och ner enkelt och använda de leverantörer som är bäst inom sina områden med de skalfördelar som finns i lösningar som levereras till många användare på marknaden. Snabba resultat där cloudlösningar möjliggör en större dynamik i utvecklingen av en lösning vilket i sin tur gör att man kan vara mer experimentell i utvecklingen av sin lösning utan att det kostar så mycket, Tiden att konfigurera och lansera nya lösningar kan förkortas avsevärt i cloudsammanhang. Minskad kostnad kostnaden minskar ofta avsevärt vad det gäller att lansera nya lösningar. Cloud innebär även normalt en förskjutning från investeringar och avskrivningskostnader till mer användarbaserad exempelvis månadskostnad. En viktig del i strategin för cloudtjänster blir således att definiera vad man vill åstadkomma avseende dessa fyra områden vilken strategin är och vad vill man uppnå och hur balansen mellan dessa fyra områden skall se ut. Är det de minskade kostnaderna som är mest intressant eller att snabbt kunna få ut nya lösningar ( time-to-market )?

4 3(7) Organisation, kompetens och rollfördelning I förlängningen handlar cloudtjänsterna också om vilken egen kompetens en organisation skall ha och vilket fokus och förmåga den skall vidmakthålla. I en outsourcad miljö talar man ofta om beställarorganisation, eller på engelska retained organisation för att beskriva vilken egen kompetens som krävs för att vara en god beställare och kanske även utföra vissa delar i egen regi och vilka kompetenser och roller som man vill lägga på leverantören och som man inte själv skall ha. En traditionell hosting i egen regi innebär att man behöver ha kompetens för att hantera allt från nätverk till applikationer i egen regi, inklusive test, driftsättningar osv. Bilden nedan illustrerar hur utförandekompetensen förskjuts när en organisation utvecklar det som köps as a service, där Software-as-a-Service innebär att allt köps som en tjänst. Egen regi - kundanpassat, kostar mer, tar längre tid Leverantör standardiserat, lägre kostnader, kortare ledtider Egen regi IaaS Infrastructure-as-a-Service PaaS Platform-as-a-Service SaaS Software-as-a-Service En tjänst som PaaS passar in när applikationsägaren själv vill äga och driftsätta sin applikation, men utan att behöva bry sig om underliggande IT-funktionalitet och beroenden. En utvecklare behöver inte bry sig om installationer, patchning, konfigurering osv utan skapar sin applikation enligt cloudplattformens krav och driftsätter den direkt mot molnet. Med denna filosofi som grund kan applikationer både skapas och driftsättas snabbare och på så sätt skapa mer värde snabbare för organisationen. Men det ställer också krav på en genomtänkt helhet och att strategin för cloud är en genomarbetad del av den sammantagna IT- och sourcingstrategin. Med cloudtjänster tenderar verksamheterna ibland att se dessa mer som något verksamheten kan köpa direkt, utan att behöva blanda in den interna IT-avdelningen. Cloud kan således anses bidra till en mer decentral struktur inom IT-området. Även om det finns positiva aspekter med detta är det samtidigt av vikt att en central IT-organisation har ett samlat grepp kring ITtjänster utifrån ett beställarperspektiv, både tekniskt avseende arkitektur med mera och kommersiellt. Kopplingen mellan strategierna för sourcing och cloud Hur relaterar sourcing till cloud i detta avseende? Om man har outsourcat sin infrastruktur, innebär det att man då köper en IaaS-tjänst? Nej, blir då svaret. En outsourcing innebär oftast att en leverantör har ett större åtagande för infrastrukturen som används. Där kan sedan finnas vissa IaaS-tjänster i den leveransen, med t ex viss lagring som köps av en cloudleverantör. Cloudtjänsterna är i mångt och mycket inte bara ett tekniskt begrepp utan också ett kommersiellt begrepp, som ofta innebär att man köper en avgränsad funktion till ett

5 4(7) nyttjandebaserat pris. Det kan därigenom skilja sig från det en outsourcingleverantör erbjuder på flera sätt. Det är dock av största vikt att den outsourcingleverantör som man anlitar även kan införliva cloudtjänster i sin leverans. Att outsourca applikationsdrift, applikationsförvaltning, och applikationsutveckling är sådant som tar oss längre till höger i bilden ovan. Även där förekommer olika strategier för sourcing. Allt fler börjar titta på att lägga ut större delar av sin applikationsförvaltning och applikationsutveckling på externa leverantörer. Det bör då göras i kombination med att man tittar på strategier för cloud. Resultatet kan bli en kombination av outsourcing och en portfölj av cloudtjänster, där strategin bör säkerställa att helheten hanteras på bästa sätt, oavsett vad som görs internt och externt. Svårigheterna många IT-avdelningar behöver hantera är när verksamheterna går och köper dessa cloudtjänster direkt från dess leverantörer och inte blandar in IT-avdelningen. De underskattar ofta initialt de beroenden som finns mellan olika informationssystem och därigenom behoven av integrationer. IT-avdelningen riskerar då att behöva arbeta alltför reaktivt och både strategier för arkitektur och för sourcing kan slås i spillror om man inte tar ett aktivt grepp om strategierna för cloud på ett tidigt stadium. Behöver man en särskild cloudstrategi? Flera frågar sig om man alls behöver en särskild cloudstrategi. Hade frågan varit om man behöver en strategi för cloud hade svaret varit ja, annars är det nej. Under de senare åren har olika begrepp blivit populära och sedan sjunkit tillbaka till något helt naturligt. Ett bra exempel på detta är outsourcing till s k offshoreländer och behovet av en offshorestrategi. Det riskerar att snabbt bli en oöverskådlig flora med överlappande strategier. Således bör det i normala fall räcka gott med att göra en översyn av sin sourcingstrategi med hänsyn till cloud. De senaste årens utveckling inom området har gjort det mycket viktigt att se till att sourcingstrategi och IT-strategi hanterar den växande floran av cloud, dvs funktionalitet via nätet. Företeelsen är inte ny men den explosionsartade utvecklingen har gjort frågan till en av de viktigaste att hantera. Utvecklingen spås dessutom att explodera än mer. Tusentals och åter tusentals kreativa utvecklare sitter i denna stund och tar fram nya appar för samtliga befintliga plattformar. Många av dessa utvecklare har framtiden för sig, många är entusiastiska och många har även onda avsikter. Bedrägerier och infiltration i stora mängder kan förväntas. Samtidigt som IT-chefer ser problemen pågår nedladdning av appar i rasande fart. De flesta har flera tiotal appar i sin smartphone för såväl privat som professionellt bruk. Med Bring Your Own Device blir frågan till synes okontrollerbar och frågan står således mycket högt på ITchefernas agenda. Så, ja, en strategi för cloud är viktig, även om det inte bör vara en fristående cloudstrategi. Att ta fram en strategi för cloud En viktig del i strategin för cloudtjänster blir, som vi tidigare berörde, att definiera vad man vill åstadkomma avseende smidighet, flexibilitet, snabba resultat och minskade kostnader olika saker som cloudtjänster, rätt etablerade, kan bidra till att uppnå. Vad som kan uppnås och hur, måste först analyseras, och hur balansen mellan dessa fyra områden då kan se ut vad som är viktigast och vad som bör vara i fokus. Genom att således utgå ifrån den typen av affärsstrategiska frågor och förstå drivkrafterna bakom möjligheterna att köpa vissa tjänster som cloudtjänster, skapar man fundamentet till strategin för cloud. Val av möjliga cloudtjänster bör göras genom att företrädare för IT-

6 5(7) organisationen tillsammans med verksamheten tar fram vilka typer av cloudtjänster som kan vara aktuella och inom vilka områden. Handlar det sedan om att ersätta något man idag driver i egen regi är det en form av outsourcing och det är av största vikt att säkerställa att man då beaktar de relevanta sourcingstrategiska dimensioner som berör allt från HR, livscykelkostnader, förvaltning, beställarorganisation, support, arkitektur osv. Man bör således säkerställa att man får med både verksamheten och IT-avdelningen på ett bra sätt. Standarder och principer som berör IT-arkitekturen behöver beaktas för att säkerställa en långsiktig lösning och ta hänsyn till frågor kring integration, säkerhet och en fungerande helhet. Strikta riktlinjer för vad man får ha på t ex sin smartphone måste etableras för att dessa skall få integreras med företagens system. Sedan krävs en omfattande process för att granska företagen bakom cloudfunktionalitet som används i verksamheten, särskilt om funktionaliteten skall integreras med andra system. Frågor som bör ställas är klassiska, där några berör leverantörsföretaget som sådant: Vem ligger bakom företaget, finns det något som talar för något oegentligt? Vad har företaget för potential att leva vidare och utveckla sin produkt? Är företaget lönsamt? Vad gör jag om företaget går i konkurs? Andra frågor är mer kopplade till produkten: Vad finns det för garantier för att produkten hänger med i utvecklingen? Vem ger support på produkten gentemot användarna (räkna med att de kommer till ITavdelningen när det har kört ihop sig)? Hur data hanteras är ett viktigt område: Var lagras data? Vem kommer åt data? Vad händer om data försvinner? Vilka är de ekonomiska föutsättningarna: Hur påverkar cloud mina finansiella processer, blir det en förflyttning från fasta till mer rörliga kostnader? Hur påverkas den interna prissättningsmodellen inom organisationen? Finns det skattemässiga konsekvenser? Vilka är de juridiska och avtalsstrategiska föutsättningarna: Vilka typ av avtal bör man ha för cloudtjänster och skiljer det sig från andra tjänster? Hur avtalar man med en outsourcingleverantör om att även vara cloud broker? Hur gör man om man inte har en cloud broker för att kunna skapa en fungerande samverkansmodell med flera cloudleverantörer? Finns det regulatoriska aspekter att ta hänsyn till? Hur uppfyller jag eventuella regulatoriska krav när data skickas till en cloudleverantör? Hur hanterar vi krav på planer för disaster recovery och dylikt?

7 6(7) En viktig sourcingfråga är om man vill göra denna granskning och värdering själv eller om man skall överlåta den på en IT-leverantör. De stora leverantörerna åtar sig gärna att vara cloud broker och mot avgift ta på sig att integrera cloudlösningarna i sin leverans inom ramen för sitt ansvar och sina SLA:er. En översyn av sourcingstrategin med cloudögon är definitivt på sin plats - annars är risken stor att utvecklingen springer ifrån IT-chefen och att verksamheten får allvarliga problem med sina system. Faktorer som gör att organisationer tvekar inför, eller väljer bort cloudlösningar, hänger ihop med risker och kostnader kring exempelvis säkerhet, dataintegritet, sekretess, transparens, en trygghet i att tekniken verkligen fungerar tillräckligt väl, att man låser sig till specifika leverantörer, integration av tjänster från olika leverantörer, hur länge man låser upp sig till en leverantör med mera. Den tvekan många erfar är ofta inte baserad på teknologi, utan mer på hur tjänsterna uppfattas. Cloudtjänster är inte specifikt säkra eller osäkra i sig, utan frågor av betydelse är snarare sådana som var data finns lagrade. Slutsatsen är att det behövs ett synsätt kring cloud som sträcker sig över hela verksamheten och inte bara ser det som en ren IT-teknologifråga. Om Sourcing Professionals Nordic Sourcing Professionals Nordic är ett nordiskt och helt leverantörsoberoende rådgivningsföretag inom sourcing och outsourcing, affärsutveckling och transformation från strategi till förvaltning, ledning/styrning och omförhandling av kontrakt. Med huvudkontor i Stockholm arbetar vi på nordisk och europeisk basis. Våra oberoende rådgivare bistår organisationer med att skapa bestående värde i IT- och affärsprocesser inom ekonomi, lön med mera. Med hjälp av sourcinglösningar, intern transformation och genom att se över befintliga avtal, relationer och governancestrukturer skapas förbättrade processer, effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Kontakt Om du vill veta mer om Sourcing Professionals Nordic är du välkommen. Copyright Sourcing Professionals Nordic Copyright Sourcing Professionals Nordic All rights reserved. The prior written permission of Sourcing Professionals Nordic is required to reproduce all or any part of this document, in any form whether physical or electronic, for any purpose.

IT-sourcingstrategi. Vad menar vi med IT-sourcing? Strategi för sourcing ett hett ämne. Jan Hallgren Bertil Danared

IT-sourcingstrategi. Vad menar vi med IT-sourcing? Strategi för sourcing ett hett ämne. Jan Hallgren Bertil Danared 1(5) IT-sourcingstrategi Jan Hallgren Bertil Danared För att få ett solitt underlag för att kunna fatta viktiga beslut för framtiden krävs att man har tagit ställning till hur och av vem IT-tjänster skall

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS?

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS? Molntjänster Molntjänster Molntjänster, vad är det egentligen? Molntjänst (Cloud Computing, Cloud Service) Program (PaaS, Software as a Service) Plattform (PaaS, Platform as a Service) Infrastruktur (IaaS,

Läs mer

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur Version: 2.0 Publicerad: 7.2.2017 Giltighetstid: tills vidare

Läs mer

Utmaningar vid molnupphandlingar

Utmaningar vid molnupphandlingar Utmaningar vid molnupphandlingar Inger Gran Grundare av Cloud Sweden och Kompetens@rkitekt En skeptisk och entusiastisk it-användare redan på 70-talet Kopplade upp mig på internet 1993 sedan aldrig frånkopplad

Läs mer

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet IT SOM TJÄNST - MOLNTJÄNSTER Användning av internetbaserade IT-tjänster tillhandahållna av extern leverantör Syfte

Läs mer

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster Introduktion till migrering till molnet PART 4: Plattformar för molntjänster PART 4 ÖVERSIKT 1. PaaS 2.Migration Vad betyder PaaS? PaaS betyderplatform as a Service eller plattform för cloud computing

Läs mer

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster Cloud Sweden Oberoende kompetensnätverk Analys & Konsultbolag Leverantörer Kunder Dataföreningen Startat i mars 2010 Predrag

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Framgångsfaktorer i molnet!

Framgångsfaktorer i molnet! Framgångsfaktorer i molnet! Inledning samt presentation av panelen, Cloud Sweden och molntjänster Affärs-/verksamhetsnytta Juridik Säkerhet Infrastruktur Enstaka frågor kommer att besvaras Sammanfattning

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Sole sourcing. Sole sourcing sammanfattning. Leverantörsval när passar sole sourcing bäst? Bertil Danared Jan Hallgren

Sole sourcing. Sole sourcing sammanfattning. Leverantörsval när passar sole sourcing bäst? Bertil Danared Jan Hallgren 1(7) Sole sourcing Bertil Danared Jan Hallgren Sole sourcing en riktad och effektiv upphandling och omförhandling av avtal genom virtuell konkurrens. Sole sourcing sammanfattning När det är dags att omförhandla

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL?

Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL? Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL? Juridik och IT i kommunerna, den 14 mars 2013 Ingela Alverfors, jurist Adolf Slama, IT-säkerhetsspecialist Dagens agenda Molntjänster Mobila enheter Sociala

Läs mer

Tjänstefiera din IT. - Vi har beslutat oss för att flytta vår IT till molnet. - Vilka tjänster passar våra behov och vår budget?

Tjänstefiera din IT. - Vi har beslutat oss för att flytta vår IT till molnet. - Vilka tjänster passar våra behov och vår budget? FEBRUARI 2017 Tjänstefiera din IT. - Vi har beslutat oss för att flytta vår IT till molnet. - Vilka tjänster passar våra behov och vår budget? 13/02/2017 Andrea Moroni AGENDA Agenda 1. Tjänsteutbud - Mervärdesfaktorer

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Economicmodelimpactand cloud management. PART 2: Business model enactment

Economicmodelimpactand cloud management. PART 2: Business model enactment Economicmodelimpactand cloud management PART 2: Business model enactment 1. BUSINESS MODEL S CHARACTERISTICS Attbyggaen affärsmodell Utvärdera värdet För kunden och för leverantör För att definiera potentiellt

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur säkerställer stadsnätsägaren

Läs mer

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15 2011 NUMMER 15 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE I ONE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN Dra nytta av allt som Cloud Computingen kan erbjuda dig FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING Kostnadseffektiva, smidiga lösningar ARBETA

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

Copyright 2008 RADAR GROUP AB All rights reserved Copyright 2008 RADAR GROUP AB All rights reserved

Copyright 2008 RADAR GROUP AB All rights reserved Copyright 2008 RADAR GROUP AB All rights reserved Ekonomisk tillväxt 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% 2009 2010 2011 2012 Huvudscenario Alternativt scenario Konfidens 120 100 80 60 40 20 0 2005M10 2006M10 2007M10 2008M10 2009M10 2010M10 2011M10

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Åtgärder. 2. Etablera en sund modell för styrning och samverkan (internt och externt) 3. Rationalisera och automatisera. 5. Utveckla leveransmodellen

Åtgärder. 2. Etablera en sund modell för styrning och samverkan (internt och externt) 3. Rationalisera och automatisera. 5. Utveckla leveransmodellen 1(6) Fem steg till en modern IT-organisation Johan Berg och Bertil Danared På en modern IT-organisation ställs krav på att snabbt kunna anpassa befintliga och lansera nya IT-lösningar. Marknadens snabba

Läs mer

Molntjänster för administration, utbildning och forskning. Projektplan för 2017

Molntjänster för administration, utbildning och forskning. Projektplan för 2017 forskning Projektplan för 2017 1 Innehåll Innehållsförteckning forskning 1 Projektplan för 2017 1 Innehåll 2 Introduktion 2 Projektdirektiv: forskning 2 Mål 3 Förväntat resultat: 3 Avgränsningar 4 Projektaktiviteter

Läs mer

Sourcingdagarna, 8-9 Februari

Sourcingdagarna, 8-9 Februari Sourcingdagarna, 8-9 Februari Teknisk Due Diligence En dubbelriktad process Mikael Simovits Simovits Consulting AB Institutet för Informationsteknologi Tel: 08-660 32 30 www.ifi.se info@ifi.se Sourcing

Läs mer

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET PEDAB [P0433] Senast ändrad 15-06-10 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I KORTHET: ANALYTICS... 3 2. I KORTHET: CLOUD... 4 3. I KORTHET: MOBILITY... 5 4. I KORTHET: SECURITY...

Läs mer

Varför ska vi ha en informationssäkerhetspolicy och hur tar vi fram en? En policy ska ju fånga in en organisations målsättning för ett visst område,

Varför ska vi ha en informationssäkerhetspolicy och hur tar vi fram en? En policy ska ju fånga in en organisations målsättning för ett visst område, Varför ska vi ha en informationssäkerhetspolicy och hur tar vi fram en? En policy ska ju fånga in en organisations målsättning för ett visst område, det må vara personal, miljö, eller informationssäkerhet.

Läs mer

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Är Cloud Computing intressant? 40 % tillväxt globalt 2009. Blir likadant i Sverige! Computer Sweden/IDC 2009-03-06 USA 2008 23

Läs mer

Molntjänster och molnteknologi: En ordlista

Molntjänster och molnteknologi: En ordlista Molntjänster och molnteknologi: En ordlista Har du koll på molnet? Det talas om moln överallt, men förstår du alla nya ord, förkortningar och uttryck? Här är en ordlista för dig som vill hänga med och

Läs mer

Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI. Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23

Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI. Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23 Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI Mallversion 1.0 2009-09-23 Datormolnet och SMHI Hösten 2009 - en teknisk utredning om molntjänster Under vintern 2009/2010 - ett

Läs mer

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie 1.Introduktion 1.1 Inledning Den senaste trenden inom IT-världen är cloud computing (molntjänster). Molntjänster har uppnått stor popularitet både hos IT-chefer och ekonomichefer inom stora företag. Molntjänster

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

https://www.youtube.com/watch?v=l5qjs6by oai&cm_mc_uid= &cm_mc_sid_ =

https://www.youtube.com/watch?v=l5qjs6by oai&cm_mc_uid= &cm_mc_sid_ = https://www.youtube.com/watch?v=l5qjs6by oai&cm_mc_uid=72363433746714646902275 &cm_mc_sid_50200000=1464690227 NIST;s (National Institute of Standards and Technology) definition av molntjänster. Cloud

Läs mer

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Region Skåne Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Agenda Region Skånes Sourcingstrategi Konkurrenspräglad dialog (KPD) 2009-06-09 fattade Regionstyrelsen beslut om att outsourca större delen av den operativa

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

SNITS-Lunch. Säkerhet & webb 2013-10-08

SNITS-Lunch. Säkerhet & webb 2013-10-08 SNITS-Lunch Säkerhet & webb 2013-10-08 Kort om ÅF ÅF i Karlstad idag! Vi är ca 150 varav 50 inom IT Automation Elkraft Mekanik Industriell IT Process och miljö IT och telekom Energi Industri Automotive

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Agenda» Presentation» Bakgrund» Erbjudandets innehåll» Leveransmodell»

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Försäkringskassans IT-strategi

Försäkringskassans IT-strategi 1 (7) Försäkringskassans IT-strategi 1 Sammanfattning Försäkringskassan är en IT intensiv myndighet. Att styra och leda IT verksamheten är därför viktigt för den dagliga verksamheten men IT är även en

Läs mer

B2B Cloud. Vi hjälper dig på din resa mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.

B2B Cloud. Vi hjälper dig på din resa mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav. B2B Cloud zx Vi hjälper dig på din resa mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav. Pär Norberg Affärsområdesansvarig Infrastruktur Pappa till Loke (3år), bonus till Frida (15 år) & Ellie (19 år)

Läs mer

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA)

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) 2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) INNEHÅLL Inledning........................................................................ 3 Metodik.........................................................................

Läs mer

Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus?

Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus? Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus? Förvirringen ökar kring vad Cloud Computing egentligen är HÖG TID ATT KATEGORISERA Stratus betyder dimmoln och nimbus betyder ovädersmoln kanske

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Om öppenhet - format, standard och program. Mats Östling IT-strateg Sveriges Kommuner och Landsting Kommits

Om öppenhet - format, standard och program. Mats Östling IT-strateg Sveriges Kommuner och Landsting Kommits Om öppenhet - format, standard och program Mats Östling IT-strateg Sveriges Kommuner och Landsting Kommits 20061122 Mats Östling IT-strateg Avdelningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad 1 Öppna. format,

Läs mer

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Fast Lane IT Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Microsoft Azure ger dig helt nya möjligheter. En snabbt ökande portfölj av tjänster finns alltid direkt tillgängliga. I kombination med Qbranch Managed

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Economic model impact and cloud management. PART 1: Cloud service model

Economic model impact and cloud management. PART 1: Cloud service model Economic model impact and cloud management PART 1: Cloud service model PART 1 OVERVIEW 1. Context 2. Services and service production 3. Organisation of the value chain 1. CONTEXT Att välja ett moln erbjudande?

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International.

Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International. Molnet - en fluga eller här för att stanna Lars Backhans vice VD Radar Group International. Agenda Vad är molnet? Vilka möjligheter ger molnet dig och ditt företag? Vilka begrepp används? (Saas, PaaS,

Läs mer

Trender inom Nätverkssäkerhet

Trender inom Nätverkssäkerhet Trender inom Nätverkssäkerhet David Sandin Product & Solution Manager david.sandin@clavister.com What Vad vi we gör? do Network and mobile security Nätverkssäkerhet. Det här är Clavister ü Grundades i

Läs mer

Lansering av E-delegations Vägledning för effektiv ITförsörjning/sourcing

Lansering av E-delegations Vägledning för effektiv ITförsörjning/sourcing Lansering av E-delegations Vägledning för effektiv ITförsörjning/sourcing 2013-12-04 Roger Sundberg 2013-12-06 1 Hur väljer man rätt? Transportstyrelsens sätt. Roger Sundberg Huvudansvar för IT-försörjning

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Windows Azure Fallstudie av kundlösning Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Översikt Land eller region: Indien Bransch: it Kundprofil tillhandahåller tjänster

Läs mer

Vad betyder molnet för framtida IT-yrken

Vad betyder molnet för framtida IT-yrken Dataföreningen Vad betyder molnet för framtida IT-yrken Stockholm 2009-03-12 Denna rapport är konfidentiell och avsedd enbart för den klient till vilken den är adresserad Agenda Molnet förutspås skapa

Läs mer

SLA-användning i kommunerna

SLA-användning i kommunerna SLA-användning i kommunerna Claes Ekman Nils Knutsson 2007-05-09 Innehåll Vad är SLA, OLA och UC? Innehåll i ett SLA-avtal Områden där SLA kan tillämpas Några exempel på SLA Viten, bonus, incitament Hur

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Trender inom geografisk IT Hur hanterar man att GIT idag är en del av IT-utveckling och verksamhetsutveckling? Mikael Elmquist Sweco 2 Geografisk

Läs mer

Your Erp Your Way... on your Cloud. Jeeves ERP Cloud

Your Erp Your Way... on your Cloud. Jeeves ERP Cloud Your Erp Your Way... on your Cloud Jeeves ERP Cloud Jeeves ERP Cloud är en heltäckande och underhållsfri molntjänst som levereras med support, mjukvara och plattform för infrastruktur. Jeeves är globalt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

NetNordic 365. Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT KONSULTERING MOLNTJÄNSTER

NetNordic 365. Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT KONSULTERING MOLNTJÄNSTER 365 Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT MOLNTJÄNSTER Att vara «Best Companion» förpliktar 365 365 är en tjänsteportfölj speciellt anpassad för stadsnät. Detta innebär att möta specifika

Läs mer

Riktlinjer för IT-utveckling

Riktlinjer för IT-utveckling Riktlinjer för IT-utveckling Fastställd 2017-02-07 av Bo Renman Tyresö kommun / 2017-02-07 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 IT-system... 3 1.3 Strategi... 3 1.4 Styrande dokument...

Läs mer

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on 2014 EazyStock, en division inom Syncron Byta ut affärssystemet eller förädla det? De flesta industrier letar

Läs mer

Varför ska min organisation införa IPv6 och hur kan vi gå till väga

Varför ska min organisation införa IPv6 och hur kan vi gå till väga Varför ska min organisation införa IPv6 och hur kan vi gå till väga Kommits vårkonferens, 25 april 2013 Erika Hersaeus Post- och telestyrelsen Innehåll Bakgrund Kort om varför behövs adresser på internet?

Läs mer

Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners. Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1

Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners. Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1 Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1 Totalt omsätter it-outsourcingen i Sverige runt 22 miljarder kronor per

Läs mer

Nå fler kunder och utöka ditt IT-tjänsteutbud med HPE och Ingram Micro

Nå fler kunder och utöka ditt IT-tjänsteutbud med HPE och Ingram Micro Nå fler kunder och utöka ditt IT-tjänsteutbud med HPE och Ingram Micro Framtiden är redan här. Är den hos dig? Många av de snabbast växande IT-företagen är någon form av Service provider. Som Service provider

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

IT styrning- Från ett 1a, 2a och 3e linjeperspektiv

IT styrning- Från ett 1a, 2a och 3e linjeperspektiv IT styrning- Från ett 1a, 2a och 3e linjeperspektiv Josefin Nordlander Chef Koncernsäkerhet & Kontroll GRC-dagarna 8-9 oktober 2015 Vad menas med IT styrning? IT-styrning handlar om att styra IT så att

Läs mer

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Förändringens vindar Hybrid IT Ditt moln Hybrid IT Kanske 23% Har

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Secure Cloud for Public sector Jeanette Thorell, CIO Haninge kommun. Jeanette Thorell CIO Haninge kommun

Secure Cloud for Public sector Jeanette Thorell, CIO Haninge kommun. Jeanette Thorell CIO Haninge kommun Secure Cloud for Public sector Jeanette Thorell, CIO Haninge kommun Jeanette Thorell CIO Haninge kommun Haninge kommun Sveriges 25:e största kommun Ca 80 000 invånare Ca 5 000 företag Ligger på Södertörn

Läs mer

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering Ledningssystem för hållbar IT-användning Förslag till ny standardisering Grön IT Möjligheter och potentialer SIDA 3 Behov Många företag har tagit initiativ till att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan

Läs mer

VAD MAN BÖR TÄNKA PÅ INNAN MAN INVESTERAR I EN NY TELEFONVÄXEL

VAD MAN BÖR TÄNKA PÅ INNAN MAN INVESTERAR I EN NY TELEFONVÄXEL VAD MAN BÖR TÄNKA PÅ INNAN MAN INVESTERAR I EN NY TELEFONVÄXEL 2017-03-21 10 Frågor som du bör avkräva svar på av din tilltänkta telefonileverantör Idag är det vare sig komplicerat eller för den delen

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Nyhetsdagar för användare av Aditros lösningar för Privat Marknad Sverige 2013-10-24 25 Aditro HRM Suite

Aditro Our focus benefits yours Nyhetsdagar för användare av Aditros lösningar för Privat Marknad Sverige 2013-10-24 25 Aditro HRM Suite Aditro Our focus benefits yours Nyhetsdagar för användare av Aditros lösningar för Privat Marknad Sverige 2013-10-24 25 Aditro HRM Suite Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Långtidsprognos Tjänster i Molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar. Siemens AG 2013. All rights reserved.

Långtidsprognos Tjänster i Molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar. Siemens AG 2013. All rights reserved. Långtidsprognos Tjänster i Molnet Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar Siemens AG 2013. All rights reserved. Headline and single large image Nils Sjöholm Siemens Healthcare Business Manager

Läs mer

WHITE PAPER. Företagsapplikationer i molnet. Sponsrat av CSC Danmark

WHITE PAPER. Företagsapplikationer i molnet. Sponsrat av CSC Danmark IDC Nordic, Bredgade 23A 3., 1260 Køpenhanm K, Danmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sverige WHITE PAPER Företagsapplikationer i molnet Sponsrat av CSC Danmark Anders Elbak, Research Manager IDC

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

ATEA. Tjänstekoncept. Arbetsplats och utskrift som funktion. Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet. Version 2010-08-25

ATEA. Tjänstekoncept. Arbetsplats och utskrift som funktion. Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet. Version 2010-08-25 ATEA Tjänstekoncept Arbetsplats och utskrift som funktion Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet Version 2010-08-25 Innehåll Ateas koncept för IT-tjänster... 3 Syfte och mål... 3 Övergripande... 3

Läs mer

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Robert Stahre Aastra - 2012 1 Teknologitrender och utveckling 2012-2015 Teknologitrender som kommer att påverka individer, verksamheter and IT organisationer.

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

Dataföreningens Systemförvaltningsnätverk. Systemförvaltning 2.0

Dataföreningens Systemförvaltningsnätverk. Systemförvaltning 2.0 Dataföreningens Systemförvaltningsnätverk Systemförvaltning 2.0 Projekt Systemförvaltning 2.0 Att komma fram till hur systemförvaltningen har förändrats genom åren Att komma fram till vad som ingår i detta

Läs mer

It-hälsa inom företag och offentlig sektor

It-hälsa inom företag och offentlig sektor It-hälsa inom företag och offentlig sektor Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag och organisationer. Och för människorna som jobbar där. Hur står det till med it-hälsan?

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet trender och utmaningar Rätt Säkerhet 2013 Tobias Hermansson och Sara Löfving Vår globala informationssäkerhetsundersökning För 15:e året i följd har Ernst & Youngs genomfört sin globala

Läs mer

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Peter Kock-Larsen IT-chef Arbetslivsresurs ? Arbetslivsresurs är Ett företag som arbetar med individer och grupper i Rehabilitering till arbete Omställningsuppdrag

Läs mer