Lansering av E-delegations Vägledning för effektiv ITförsörjning/sourcing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lansering av E-delegations Vägledning för effektiv ITförsörjning/sourcing"

Transkript

1 Lansering av E-delegations Vägledning för effektiv ITförsörjning/sourcing Roger Sundberg

2 Hur väljer man rätt? Transportstyrelsens sätt. Roger Sundberg Huvudansvar för IT-försörjning

3 Transportstyrelsen Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! Regler Tillstånd Tillsyn Olycksstatistik Register Ca anställda Hög utvecklingstakt Konsultintensivt av tradition Drift köps av annan myndighet (Trafikverket) Arbetsplats, utskrift köps som tjänst

4 Hur göra de rätta valen? Kompetensutveckling Molntjänst Partnerskap Offshore Outsourcing Multisourcing Samverkan Insourcing Egen personal

5 Det strategiska sammanhanget för IT-försörjningsstrategin Verksamhetsstrategi Verksamhetsstrategin fastställer verksamhetens strategi och mål IT:s mål och vision Infrastruktur och Applikation IT-strategi IT-styrning Kompetens IT-strategin säkerställer att IT tillämpas så att verksamheten skall kunna fullgöra sin strategi och beskriver hur IT tillämpas för att möta verksamhetens behov och säkerställa värdeskapande Kompetens IT-försörjningsstrategin Beställar- Leverantörer... organisation Tjänst IT-försörjningsstrategin säkerställer IT-försörjningen på ett optimalt sätt och en effektiv beslutsprocess

6 Syfte med IT-försörjningsstrategin IT-försörjningsstrategin ska skapa en helhetsbild som tydliggör: Drivkrafter bakom och behov av IT-försörjning inom Transportstyrelsen. Principer för val inom och av IT-försörjning. Gap mellan behov avseende IT-försörjning och nuvarande IT-försörjning, samt rekommendera strategier för att minimera dessa gap. Hur IT-tjänster (inklusive resurser/kompetenser) skall grupperas och tillhandahållas (t.ex. internt eller externt). Strategin ska även vara ett styrmedel, och ska därmed: Ge tydlighet avseende hur beslut inom IT-försörjning ska fattas. Utgöra ett stöd vid upphandlingar samt ge en handlingsplan för vidareutveckling av IT-försörjningen. Skapa förutsättningar för att IT-avdelningen kostnadseffektivt och till rätt kvalitet ska kunna tillhandahålla tjänster till verksamheten. Från Transportstyrelsens strategi, strategiskt område: Kostnadseffektiv verksamhet: Transportstyrelsen ska också granska möjligheterna till att effektivisera verksamheten genom delegering eller överföring av uppgifter till andra myndigheter, företag eller organisationer. [ ] Myndigheten ska kontinuerligt pröva den egna verksamheten mot marknaden för att bedöma om den ska drivas i egen regi eller upphandlas. Transportstyrelsen ska redovisa en strategi för vad som långsiktigt kan bedrivas i egen regi och vad som bör upphandlas utifrån målsättningen att minska antalet externa konsulter

7 Drivkrafter/verksamhetskrav för genomförande av ITförsörjningsstrategin Drivkrafter/verksamhetskrav av högsta prioritet för genomförandet av IT-försörjningsstrategin 1. Högre kostnadseffektivitet 2. Högre kapacitet att stötta verksamhetsförändringar (Internt och externt drivna förändringar) 3. Ökad driftstabilitet 4. Behov av förbättrat beslutsstöd för IT-försörjning IT-försörjningsstrategi Transportstyrelsen

8 Indelning i tjänstegrupper Förändring av IT Drift av befintlig IT Servicedesk Arbetsplats Telefoni Applikationsutveckling Applikationsförvaltning Drift av Infrastruktur och Applikation Nätverk 8

9 Summering - Principer IT-försörjning Verksamhet Styrning av IT Leverans av IT Kostnadseffektivitet genom hela tjänstelivscykeln Värdering av strategisk vikt och leveransförmåga vid val försörjningsalternativ Affärsmässighet och verksamhetsfokus präglar beställarorganisationen Ett begränsat antal leverantörer med tydlig ansvarsfördelning och hög kapacitet Marknadsstandard som utgångspunkt för alla IT-tjänster Flexibilitet och skalbarhet i hela tjänsteleveransen Tillgänglighet och stabilitet utifrån verksamhetens behov Strategiska krav Verksamhetsbehov Kravformuler ing IT-styrning Beställning Intern leverantör Extern leverantör

10 Utvärderingsmodell i fyra dimensioner Intern förmåga Den kapacitet som finns internt för att leverera tjänsten vad gäller roller, kompetens och numerär. En hög intern förmåga möjliggör tillfredställande tjänsteleverans i egen regi. Kriterier för intern försörjning Hög intern förmåga Låg standardiseringsgrad Kriterier för extern försörjning Låg intern förmåga Hög standardiseringsgrad Standardiseringsgrad Låg standardiseringsgrad kan utmärkas av egenutvecklade och verksamhetsspecifika tjänster eller tjänster som inte är lättillgängliga utifrån exempelvis dokumentationsgrad. En hög grad av standardisering skapar förutsättningar för effektiv extern leverans av tjänsten. Strategisk betydelse Tjänster med hög strategisk betydelse: sådana som ingår i kärnverksamheten och/eller ingår i uppdraget Hög strategisk betydelse Låg extern förmåga Låg strategisk betydelse Hög extern förmåga Extern förmåga Marknadens förmåga vad gäller kapacitet att leverera och utveckla tjänsten. En hög extern förmåga att leverera tjänsten är en förutsättning för extern försörjning

11 Vilka försörjningsalternativ har övervägts Huvudalternativ Försörjningsalternativ A. Insourcing B. Kontinuerlig vidareutveckling 1. Intern försörjning C. Fokuserad utvecklingsinsats D. Kompetensutveckling E. Rekrytering F. Resursavrop från leverantör 2. Externt samarbete 3. Extern försörjning* A. Samverkan/partnerskap med annan offentlig verksamhet B. Partnerskap med leverantör A. Strategisk utkontraktering** B. Ekonomisk utkontraktering** *För extern försörjning ska följande upphandlingsformer övervägas i nämnd ordning: 1. Avrop från eget befintligt avtal 2. Kammarkollegiet 3. Egen upphandling ** En redan utkontrakterad lösning kan behöva utvecklas i något avseende för att möta Transportstyrelsens framtida behov, men utgångspunkten är att leverantören utifrån eventuell kravställning från Transportstyrelsen ansvarar för detta

12 Vägskäl Huvudsakligen internt Långsiktig egen försörjning Sannolikt stor andel av egenutveckling. Egen processutveckling och effektivisering. Internkostnad kompletterad med resurskonsulter. Eget ansvar för all rekrytering och tillväxt. Fler leverantörer av resurskonsulter. Intern skalbarhet/kapacitet. Arbete sker i egna lokaler med kundägd utrustning/miljöer. Finansiell risk och kapitalbindning. Större andel extern kapacitet och externt ansvar Dra nytta av marknadens utveckling av tjänster. Sannolikt med en större andel av standardsystem. Hjälp med eller dra nytta av marknadens effektivisering. Fasta priser, volymrabatter och möjlighet till offshore. Tillväxt och rekrytering är till del leverantörens ansvar. Få och stora leverantörer (en primär). Extern skalbarhet/kapacitet. Arbete kan ske utanför kundens lokaler med annans utrustning/miljöer. Köp av kompletta tjänster till fast pris

13 Några erfarenheter Påverkar/påverkas även av verksamhetens prioriteringar och förmågor Många beroenden talar för att hålla ihop initiativen Grundläggande förutsättningar behöver verifieras eller utvecklas. Riktlinjer eller förhållningssätt till Informations- och IT-säkerhet Beställarfunktionen och beslutsordning Modeller och metoder, etc Analysera de olika alternativen : möjligheter, risker och konsekvenser Kommunikation är viktigt! och underskatta inte utmaningarna i förändringsarbete

14 Tack!

15 Hur vet man att man valt rätt? Urban Petrén Enhetschef Infrastrukturenheten, Jordbruksverket

16 Jordbruksverket Drygt anställda IT-avdelning centraliserad i Jönköping 70 anställda och ca 110 konsulter Utveckling och drift i egen regi

17 Drivkrafter Identifiera kundens behov och förväntningar Ny teknik Säkra resursförsörjning Skapa strategiska kriterier för val av resursförsörjning

18 Arbetsmetod för framtagning av Sourcingstrategin, 2011 Verksamhetskrav Uppdaterad tjänstekatalog Bedömning av leverans CAP 2013 IT tjänster & kompetenser Kompetensinventering Klassificering av system Kärnkompetenser Gap analys Utvärdering av aktiviteter & alternativa scenario Mål och handlingsplan

19 Metod för arbetet med Sourcingstrategin Verksamhetskrav Uppdaterad tjänstekatalog Bedömning av leverans CAP 2013 IT tjänster & kompetenser Klassificering av system Kärnkompetenser Gap analys Utvärdering av aktiviteter & alternativa scenario Mål och handlingsplan

20 Klassificering av system Krav IT lev G A P Utvärdering Plan Strategisk teknologi IT-lösningar som kräver unik teknisk spetskompetens Centrala e-tjänster med GIS Jordbrukarstöd med GIS Mobila tjänster med GIS Centrala tredjepartsprodukter Verksamhetsspecifika Egenutvecklad e IT-lösningar byggd på standard teknologi e-tjänster utan GIS Jordbrukarstöd utan GIS Mobila tjänster utan GIS Interna administrativa funktioner Standardprodukt IT-lösningar som är Out of the box konfigurerad för SJV Interna administrativa funktioner Kontorsstöd Landsbygdsstöd Veterinära system Integration Betal Marknadsstöd Bi och Statistik Register Äldre IT-stöd Krishantering Övrig ärende hantering Slutsats: Det finns ett fåtal system som kräver unik spetskompetens. Stor andel egenutvecklade system som stödjer verksamhetsspecifika processer. Ett fåtal system med standardiserade processer. Teknologi / Plattform Standard teknologi som används för drift och utveckling Jordbruksverkets samarbetsplattform (JOS) Jordbruksverkets utvecklingsplattform (JUP) Jordbruksverkets befintliga utvecklingsplattform (ORACLE) IDM?

21 Kärnkompetenser i utveckling Krav IT lev G A P Utvärdering Plan Roller Generisk utvecklings process Informationsägare Kärnkompetens för intern personal Systemförvaltare Affärsplan & Business case Realisering av affärsmål Projektledare Verksamhetsarkitekt Affärskrav Acceptans IT-arkitekt Kravanalytiker Applikationskrav & design Systemtest Programmerare Testare Programmering/konfigurering & enhetstest Icke kärnkompetens, dvs kandidat för outsourcing

22 Krav IT lev G A P Utvärdering Plan Kärnkompetenser i drift

23 Kriterier för kärnkompetenser Krav IT lev G A P Utvärdering Plan Kärnkompetens? Tillgänglig kompetens & kapacitet? Ja Nej Tillgänglig kompetens & kapacitet? Ja Nej Permanent brist? Nej Ja Teknologi som fasas ut? Intern Ja Nej Extern Ja Nej Bättre eller lik kvalitet externt? Samt billigare? Kan vi upprätthålla intern kompetens? Nej Ja Temporär spetskompetens? Ta in extern temporärt Ja Nej Ja Nej Kandidat att sourca externt Kandidat att behålla internt Utöka intern kapacitet Andra skäl att behålla/sourca? LOU? Acceptabel risknivå? Timing? Mognad? Kritisk massa (intern/extern) Andra skäl att lägga externt? Frigöra kapacitet till annat? Nyckelpersonberoende? Kompetensutveckling? Kritisk massa (intern/extern)

24 Utfall: Inte Kärnkompetens Krav IT lev G A P Utvärdering Plan Behåll extern Kandidat att sourca externt Kandidat att behålla internt Projekt och förvaltning Programmering ej strategiska system Kravanalys och design standardprodukter Drift Drift och underhåll datorhall Kommunikation WAN Applikationsdrift Leverantör XYZ Telefoni trafik SAN Projekt och förvaltning Programmerare Mobilitet, Web,.NET, ETL Programmering Java Programmerare PL/SQL Drift Arbetsplats PC/Klient Service Desk Drift och underhåll servrar Telefonväxel APPL (Användarsupport standardprodukter) Förvaltning av behörigheter Test / testledare Exempel på möjligt utfall

25 Planeringsprinciper för Sourcing Krav IT lev G A P Utvärdering Plan Syfte (önskad effekt) Ökad effektivisering Nödvändigt att frigöra kapacitet för att stärka kärnkompetenser, (vi kan inte växa mer!) Politisk ställningstagande Outsourcing prövat för ökad effektivitet Styrande principer för sourcing Bibehållen eller bättre kvalitet, dvs. outsourcing får inte påverka leveranser negativt Ökad kostnadseffektivitet Kompetensutveckling framför kompetensväxling

26 Olika alternativ baserad på förutsättningar och riskbenägenhet Krav IT lev G A P Utvärdering Plan Alternativ Aktiviteter 2011/12 Effekt Genomförande risk 1. Outsourcing av alla kandidater Upphandling av tjänster Möjlighet att öka antal kärnkompetenser Samma antal anställda, men ökad totalkostnad då ny kostnad uppstår externt! Hög risk på drift Hög grad av interna flytt och mycket ny outsourcing! 2. Effektivisering, rekrytering och kompetensutveckling Effektivisera på D&S, och kompetens utveckling avseende övr. enheter. Låg outsoucring Längre tid för ökning av kärnkompetenser Lägre totalkostnad via effektivisering? Medel risk Lägre ändringstakt, och samma outsourcingnivå som idag.? 3. Ingen ändring Rekrytering Minimal utökning av kärnkompetenser Oförändrad kostnad och antal personer Lever ej upp till kundkrav! N/A 4. Enbart effektivisering Rekrytering & effektivisering Inte tillräcklig kompetens eller kapacitet för CAP 2013 & IT rådgivning! N/A

27 Krav IT lev G A P Utvärdering Plan Mål under Rekrytering av teststrateg Rekrytering av leverantörsansvarig Beställarkompetens, avtals- och licensansvarig, ramavtalsansvarig Utöka kärnkompetenser med 10 åp genom minskning av ickekärnkompetenser Kompetensutveckling som ger utökning till kundrådgivare, arkitekter, projektledare, kravanalytiker, GIS alla roller; 6 åp Effektivisering på Drift & Support, ca 3-4 åp, vilket medger kompetensutveckling/kompetensväxling med 3-4 åp till kundrådgivare, arkitekter, kravanalytiker, GIS alla roller

28 Krav IT lev G A P Utvärdering Plan Förvaltning Utvärdering Revidering 1 Revidering 2

29 Tips Identifiera drivkrafterna Involvera verksamheten tidigt Bestäm en inriktning Revidera kontinuerligt

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

IT inom statsförvaltningen

IT inom statsförvaltningen IT inom statsförvaltningen - har myndigheterna på ett rimligt sätt prövat frågan om outsourcing bidrar till ökad effektivitet? RiR 2011:4 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Sid 1. Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal

Sid 1. Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal Sid 1 Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal Statens inköpscentral Seminarium 26 april 2012 Välkomna! - praktisk information Hålltider Lunchen

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens.

Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens. Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens. En studie om svenska företags inställning till outsourcing av ekonomifunktionen. Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

SISU DELPROGRAM 1995-1996. maj 1995. SVENSKA INSTITUfET FÖR SYSlEMUfVECKLING. ~ SISU 10 I!lr~

SISU DELPROGRAM 1995-1996. maj 1995. SVENSKA INSTITUfET FÖR SYSlEMUfVECKLING. ~ SISU 10 I!lr~ SISU DELPROGRAM 1995-1996 maj 1995 SVENSKA INSTITUfET FÖR SYSlEMUfVECKLING ~ SISU 10 I!lr~ Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU), verkar som ett opartiskt nationellt kompetenscentrum för forskning,

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Sekretess vid outsourcing - en förstudie

Sekretess vid outsourcing - en förstudie Fi 2009:01/2015/4 Sekretess vid outsourcing - en förstudie E-delegationen 2015-03-19 Innehåll 2 Sammanfattning Bakgrund Outsourcing, dvs. att till underleverantörer överlåta utförandet av funktioner som

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer