Åtgärder. 2. Etablera en sund modell för styrning och samverkan (internt och externt) 3. Rationalisera och automatisera. 5. Utveckla leveransmodellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärder. 2. Etablera en sund modell för styrning och samverkan (internt och externt) 3. Rationalisera och automatisera. 5. Utveckla leveransmodellen"

Transkript

1 1(6) Fem steg till en modern IT-organisation Johan Berg och Bertil Danared På en modern IT-organisation ställs krav på att snabbt kunna anpassa befintliga och lansera nya IT-lösningar. Marknadens snabba svängningar måste mötas av en matchande anpassningsförmåga. Stabilitet och tillförlitlighet blir då en hygienfaktor för att kunna agera flexibelt och agilt, men ändå säkerställa hög kvalitet. En modern IT-organisation behöver kunna balansera stabilitet och innovationsförmåga i ett allt snabbare tempo, vilket kan utvecklas i de fem olika steg som beskrivs här. Många IT-organisationer brottas idag med hur de ska säkerställa en optimal balans mellan drift och förändring/innovation. Introduktion nya krav på IT Kravet på snabbare och mer kvalitativa leveranser av ITtjänster ökar. Digitaliseringen inom alla verksamheter är det främsta skälet till varför trycket på IT-organisationen konstant stiger. Fraser liknande IT skall leverera dubbla värdet till halva kostnaden i kombination med att effekten av varje initiativ, förändring eller transformering förväntas vara minst det dubbla, innebär rejäla utmaningar för ITorganisationen. IT-organisationen, vare sig den är intern, extern eller både och, förväntas i allt högre utsträckning bidra och skapa värde för verksamheten. Agendorna hos IT-organisationer fylls med sådant som exempelvis: Leverera IT-tjänster snabbare Öka kvalitet i tjänsteleveranser Minska kostnader Öka produktiviteten hos IT-personalen Aggera snabbt på nya verksamhetskrav Förbättra IT:s rykte som möjliggörare i affärsutveckling Gå från operativa rutiner till att verka mer strategiskt Nuläget driftfokus Rent driftrelaterad IT utgör ofta den största delen inom ITorganisationens verksamhet, både resurs- och kostnadsmässigt. Balansen mellan drift och det som rör förändring och innovation är för många IT-organisationer en utmaning. En IT-organisations budget kan till större delen vara driftrelaterad, med smör- och brödtjänster som köps externt med en relativt liten beställarorganisation. Samtidigt kan den erforderliga egna personalstyrkan i en framgångsrik IT-organisation behöva få en mer förändringsoch behovsorienterad tyngd. Det kräver dock en stabil driftmiljö och professionella utförare (internt eller externt). En av orsakerna till varför IT-organisationer ofta lägger så stor vikt vid och andel av sina resurser på drift beror på stabilitetsproblem. Undersökningar visar att: Så mycket som 20 % av tiden spenderas på problemhantering. Cirka 40 % av alla uppkomna incidenter i IT-miljön härstammar från okända fel. 70 % av dessa fel uppstår i samband med planerade förändringar av IT-miljön. Verksamheterna erbjuds således ofta en instabil IT-miljö som inte är mottaglig för förändringar i någon större utsträckning. En uppnådd stabilitet bidrar till produktiviteten men inte till differentiering av en verksamhets affär. IT-organisationens svårighet att möta krav på snabba och kvalitativa leveranser gör att egna initiativ ofta tas av verksamheterna. Det medför alltför ofta suboptimeringar i form av nya lösningar som ökar komplexiteten och riskexponeringen i en redan hårt prövad IT-miljö. Möjligheterna för en IT-avdelning att agera och leverera efter behov påverkas ofta av trögheten i processerna för change- och releasehantering. En tröghet som är kopplad till en rad inbyggda kontrollpunkter i dessa processer i kombination med ett okritiskt införande av en styrmodell. En övertro på en styrmodell kan göra att det blir ett självändamål att blint följa den, snarare än att lösa problemet. Några exempel på åtgärder som måste till för att åstadkomma den förflyttning som verksamheterna kräver och hur IT-organisationen kan anpassa sig till ett nytt normaltillstånd beskrivs nedan.

2 Stabilitet och hållbarhet => grund för värdeskapande 2(6) Åtgärder För att utveckla sin IT-organisation mot en balans mellan drift och innovation behöver parallellt och målmedvetet arbete drivas i fem olika steg. Var fokus läggs och på vilket sätt är avhängigt en rad faktorer så som bransch, typ av verksamhet, hur mycket som är outsourcat och så vidare: 1. Stabilisera IT-miljön 2. Etablera en sund modell för styrning och samverkan (internt och externt) 3. Rationalisera och automatisera 4. Utveckla kulturen skapa rätt inställning ( mindset ) 5. Utveckla leveransmodellen 5 Utveckla leveransmodellen 4 Utveckla kulturen skapa rätt inställning ( mindset ) 3 Rationalisera och automatisera 2 Etablera en sund modell för styrning och samverkan 1 Stabilisera IT-miljön Parallell utveckling i fem steg över tiden 1. Stabilisera IT-miljön En stabilisering av IT-miljön uppnås genom bättre kontroll och kunskap om den. Frågan är till vilket pris. Att tillföra ytterligare resurser bidrar visserligen till att redan upptäckta fel i IT-miljön i viss mån kan avhjälpas snabbare och påverkan på verksamheten reduceras. Det är dock en effektivisering av ett reaktivt beteende och det sker på bekostnad av IT-organisationens mål om minskade kostnader. Genom att istället välja tekniska hjälpmedel kan både bättre kontroll och kunskap om IT-miljön förvärvas med en mer optimal resursinsats. Många lösningar erbjuder också möjlighet till ett mer förberedande driftarbete med IT-miljön för att öka stabiliteten. Det finns flera företag på marknaden som tillhandahåller olika lösningar för att ett mer proaktivt arbete inom drift. Ett sådant exempel på intressant verktyg kommer från svenska Unomaly som erbjuder en teknisk lösning för att öka kontrollen och kunskapen om IT-miljön. De erbjuder möjlighet att spåra oupptäckta fel och i tid förhindra eller minimera påverkan på IT-miljön och i förlängningen verksamheten. Det gör att den är användbar både i skarpt läge och vid introduktion av ny funktionalitet. Sammanfattningsvis innebär en stabilisering av IT-miljön gjord med rätt förutsättningar att ett fokusskifte möjliggörs för IT-organisationen från fullt fokus på drift till att utifrån en etablerad grundstabilitet kunna agera mer för att skapa mervärde för verksamheterna.

3 3(6) 2. Etablera en sund modell för styrning och samverkan (internt och externt) Sourcing har blivit en allt viktigare faktor när det gäller optimering, rationalisering och alltmer också för innovation. För att vara framgångsrik i genomförandet av IT-strategier och ITsourcingstrategier är beroendet av beställarfunktionen och typ och storlek på governancestrukturen av stor betydelse. När man outsourcar kan man aldrig avsäga sig ansvaret för det man köper och man kan inte outsourca sitt beställaransvar. Trots detta ser vi att beställarorganisationen ofta har tillåtits växa fram helt och hållet ad hoc. För att kunna skörda frukterna av en outsourcing, är en fungerande struktur för att hantera både utbud och efterfrågan demand/supply i beställarorganisationen en förutsättning. Den säkerställer kontroll över den outsourcade IT-leveransen och möjliggör att IT-leverans och affärsmål stämmer överens, genom ett tydligt och klart demand och supply management. Alltför ofta har man för lite fokus på verksamhetens behov ( demand ), och hur behoven skall överföras till krav på leverantörer samt uppföljning av dessa. Demand management relaterar till verksamhetens behov och fokus ligger på implementation och utveckling av verksamhetsprocesser och att etablera relevanta IT-krav för att stötta dessa processer. Det handlar om att göra rätt saker. För supply management handlar det istället om ett fokus på att göra saker rätt, att få tjänster levererade av leverantörer, oavsett om de är interna eller externa och det gäller både IT-infrastruktur och förvaltning och utveckling av applikationer. Genom att tydligt separera verksamhet, demand management, supply management och leverans skapas en tydlig ansvarskedja. Det är nödvändigt att se demand/supply i sin helhet alla delar måste samverka för att man ska lyckas med sin IT-strategi. Alltför ofta nöjer man sig med en governancestruktur för att styra och följa upp leveranser, kompletterad med en systemförvaltningsmodell för att skapa ordning i sina system och applikationer, i tron att man då har en fullfjädrad modern IT-organisation. Vi menar att man då har förbisett flera stora delar. IT-organisationen ska kunna säkerställa ett flöde från verksamhetens behov till en önskad leverans från leveransorganisationen (intern eller extern) från det operativa till det strategiska. Det ställer krav på att man strukturerat går igenom sin IT-organisation utifrån processer, roller och ansvar för att kunna bygga grunden för en framgångsrik IT-strategi. Ramverket ska sedan vara en plattform för att kunna bygga en modern IT-organisation, men det får inte byråkratisera och det får inte leda till att organisationen byggs i silos som inte har tillräckligt med interaktionspunkter med andra enheter. För att kunna få utväxling på exempelvis möjligheterna med agila metoder och förvaltnings- och utvecklingsprojekt i egen och i olika partners regier krävs just en stabil grund, men inte ett inlåsande ramverk. Governancestrukturen ska kunna bidra till en ökad flexibilitet och möjliggöra ett mer agilt arbetssätt. 3. Rationalisera och automatisera Verksamhetens krav och förväntningar på snabbare och mer kvalitativa tjänster kan i det närmaste beskrivas som exponentiellt ökande om vi översätter frasen IT skall leverera dubbla värdet till halva kostnaden. Det bekräftas också av IT-organisationernas ofta ambitiösa agendor. På sikt är det emellertid lönlöst att mobilisera ytterligare resurser för att tillgodose verksamheten om leveransförmågan endast ökar linjärt. Det krävs något annat. Likt resonemanget runt stabilisering måste teknik användas för att öka leveranskapaciteten. Genom att automatisera manuella och repetitiva steg i leveransprocessen kan ITorganisationen åstadkomma en kapacitet som bättre möter verksamhetens krav och till en lägre kostnad. Dessutom bidrar automatisering till en reducering av den mänskliga faktorn som felkälla.

4 4(6) Exempel på typiska användarfall för automatisering: Automatisera framtagningen av normaltillstånd/ baseline, vilket annars är ett manuellt, personbundet och tidsödande arbete. När exempelvis konsulter eller nyanställda ska göra arbete på systemen så har de ett begränsat förstående för sammanhanget till applikationen/servern. De må ha alla certifikat i världen, men varje applikation/server/operativsystem är unik. Automatisera framtagningen av underlag för avvikelser/ exceptions. Detta går hand i hand med att jobba med automatisering i en bredare skala. Varför? För att automatisering handlar om att få bandet att snurra utan att någon person utför ett manuellt moment. När det går fel måste det dock upptäckas fort (avvikelse) och fixas fort (första avvikelsen är första felet) annars kan eventuell skada replikeras och propageras inuti automationsmotorn (tänk: en upggradering som installeras på en server går fel, men fortsätter att automatiskt installeras på andra servar ändå; istället för en crash har man en crash överallt; och problemet är att man sällan kan definiera "fel" vilket gör att det inte upptäcks med traditionella medel), Automatisera framtagning av rapportering och detaljerade incidentunderlag, vilket annars är ett krävande manuellt och tidsödande arbete då tekniker tvingas leta runt i system för att hitta svar, varvid beslutsfattare tvingas ge ifrån sig otydliga och ofullständiga besked till sina kunder och intressenter. Storleken på den avkastning som automatisering ger beror på i vilken utsträckning ITorganisationen förmår hantera den problematik som följer en sådan investering. Förutom en investering i kunskap runt automatiseringsverktyg måste motstånd i form av rädsla hos medarbetare att förlora sina jobb och tilltron till att tekniska lösningar verkligen klarar att bibehålla kvaliteten i arbetsuppgifter hanteras. Genom väl förankrade förändringsprojekt skapas rätt inställning till automatisering och sådana hinder kopplat till införandet kan helt eller delvis elimineras. Bli den som automatiserar istället för den som automatiseras. 4. Utveckla kulturen skapa rätt inställning ( mindset ) Inställningen hos IT-organisationen är av stor betydelse för hur framgångsrik förflyttningen till det nya normaltillståndet i slutänden blir. Rätt inställning skapar de förutsättningar som krävs för att kunna grönmarkera prioriteringarna IT-organisationen har på agendan. Den grundar sig på vilka värderingar och förhållningssätt som återfinns inom en organisation och hos enskild individ. En ny eller förändrad inställning är inget som bara kan skruvas in eller pådyvlas från en individ till en annan. Den mejslas ut genom dialog kring vilka gemensamma värderingar som sätts i det första rummet och hur vi väljer att förhålla oss till vår omgivning. Med ett ledarskap som bygger på visualisering, transparens och involvering kan inställningen påverkas i en önskad riktning. De värderingar och principer som återfinns inom de agila metoderna (se mer nedan) är vägledande eftersom de utgår ifrån både individen, gruppen och ett tvärfuntionellt tänkande och prioriterar ett interaktivt arbetssätt. Vikten av ett intimt samarbete med verksamheten och fokus på snabba och kontrollerade leveranser fastslås. Till sist lyfts förmågan att hantera och vidareförädla förändringar fram som en av grundstenarna. Att förstå betydelsen av vad som krävs i hela kulturen och inställningen inom ITorganisationen är grunden till att utveckla en modern väl fungerande IT-organisation. 5. Utveckla leveransmodellen Med utgångspunkt från arbetet med kultur och inställning ( mindset ) är steget att införa en förändrad eller ny leveransmodell relativt litet. Det grundläggande i modellen är ett gemensamt ansvarstagande för hela leveransen. De agila metoderna beskriver arbetssätt som präglas av transparens, återkoppling och adaption. Iterativt, interaktivt och tvärfunktionellt arbete är genomgående teman. IT-organisationerna måste i större utsträckning tillgodogöra sig de mer lättrörliga metoderna för att kunna åstadkomma det som sätts upp på dagordningen.

5 5(6) Fakta agila metoder De agila metoderna växte fram inom mjukvaruindustrin som en reaktion på att de mer traditionella metoderna för mjukvaruutveckling som inte kunde möta kundernas krav på snabba och kvalitativa leveranser. De traditionella metoderna ansågs alltför orörliga, byråkratiska och introverta för att kunna möta kundernas behov. I februari 2001 publicerades Manifesto for Agile Software Development i syfte att möta en omvärld i ständig förändring och med krav på snabba och kvalitativa leveranser. Agile Manifesto innehåller fyra grundvärderingar som baseras på tolv principer. SCRUM och XP är de två mest utbredda agila metoderna. Flera andra varianter förekommer men alla utgår ifrån de agila värderingarna. Det som gemensamt präglar dem är det iterativa och interaktiva arbetssättet i korta cykler med fokus att snabbt leverera och anpassa efter kundens behov. Metoderna har skalat bort mycket av det byråkratiska och tröga momenten som återfinns i den mer traditionella metodiken för att åstadkomma högsta möjliga produktivitet relativt det värde som efterfrågas. Nya modeller utvecklas hela tiden för att bättre möta verksamhetens behov och de utgår ifrån eller åtminstone relaterar till de lättrörliga metoderna. Ett exempel är DevOps som har sina rötter i den agila metodvärlden men tydligare knyter ihop alla aspekter i leveransen. DevOps är en metod som har tagits fram för att överbrygga gapet mellan utveckling och drift samt tydliggöra kvalitetsaspekten i leveransen. Många menar att det är en vidareutveckling av redan befintliga modeller medan andra talar om en ny rörelse. Utan att lägga någon värdering i vare sig det ena eller andra så finns det ett par saker som utmärker DevOps. Förutom att den i grunden beskriver ett iterativt och interaktivt arbetssätt med korta cykler och kontinuerligt anpassade leveranser till kund så antas också principer från Lean. DevOps förenar Lean-principerna runt eliminering av icke-produktivt arbete, kvalitet och optimering av helheten med de principer som återfinns i de agila metoderna. Den sanktionerar grepp som automatisering för att minimera icke värdeskapande aktiviteter och placerar en stabil IT-miljö högt upp på dagordningen. Rekommendationer och slutsatser IT-organisationen måste börja gräva där den står. Stabilisering och effektivare hantering av IT-miljön är ofta av högsta prioritet. Den måste också göras mottaglig för förändringar och ökad komplexitet i allt snabbare takt. Det finns tekniska lösningar att tillgå som möjliggör detta på ett effektivt sätt. Genom att anamma de agila principerna på alla plan kan IT-organisationen realisera sin agenda i större utsträckning. Med rätt inställning ( mindset ) kommer man en bra bit på väg och i förlängningen blir etableringen av en ny leveransmodell ett naturligt och lätt steg att ta. Ett värdegrundsarbete är en relativt liten investeringen som vi menar har en avkastning som normalt är betydande. Tankarna från DevOps är definitivt något att ta fasta på och utveckla. Modellen tar det bästa från den agila modellvärlden och kombinerar det med optimeringsprinciperna från Lean. Resultatet blir ett tydligare helhetsansvar i leveransprocessen. Ett okritiskt införande av en styrnings- och samverkansmodell försvårar för IT-organisationen att bli mer agil. Det må vara en fin mosaik som läggs men i praktiken riskerar den att lägga sig som en våt filt över leveransmodellen. Det måste finnas en tillräcklig flexibilitet i styrningen och den måste anpassas efter ett verkligt behov. Alla åtgärderna är greppbara och de kommer att bidra till en stabilare digital omgivning med snabba och kvalitativa leveranser och som reagerar positivt på kontinuerlig tillförsel av ny teknologi. En värld utan servicefönster är ingen illusion, det är en ren verklighet och ett nytt normaltillstånd som IT-organisationerna måste anpassa sig till.

6 6(6) Om Sourcing Professionals Nordic Sourcing Professionals Nordic är ett nordiskt och helt leverantörsoberoende rådgivningsföretag inom sourcing och outsourcing, affärsutveckling och transformation från strategi till förvaltning, ledning/styrning och omförhandling av kontrakt. Med huvudkontor i Stockholm arbetar vi på nordisk och europeisk basis. Våra oberoende rådgivare bistår organisationer med att skapa bestående värde i IT- och affärsprocesser inom ekonomi, lön med mera. Med hjälp av sourcinglösningar, intern transformation och genom att se över befintliga avtal, relationer och governancestrukturer skapas förbättrade processer, effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Kontakt Om du vill veta mer om Sourcing Professionals Nordic är du välkommen. Copyright Sourcing Professionals Nordic Copyright Sourcing Professionals Nordic All rights reserved. The prior written permission of Sourcing Professionals Nordic is required to reproduce all or any part of this document, in any form whether physical or electronic, for any purpose.

Fem steg till en modern IT-organisation

Fem steg till en modern IT-organisation Fem steg till en modern IT-organisation På en modern IT-organisation ställs krav på att snabbt kunna anpassa befintliga och lansera nya IT-lösningar. Marknadens snabba svängningar måste mötas av en matchande

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Cloudstrategins roll och betydelse

Cloudstrategins roll och betydelse 1(7) Cloudstrategins roll och betydelse Bertil Danared och Jan Hallgren Många organisationer har idag börjat att anamma vad cloudtjänster (eller molntjänster på svenska) kan erbjuda, även om de har kommit

Läs mer

IT-sourcingstrategi. Vad menar vi med IT-sourcing? Strategi för sourcing ett hett ämne. Jan Hallgren Bertil Danared

IT-sourcingstrategi. Vad menar vi med IT-sourcing? Strategi för sourcing ett hett ämne. Jan Hallgren Bertil Danared 1(5) IT-sourcingstrategi Jan Hallgren Bertil Danared För att få ett solitt underlag för att kunna fatta viktiga beslut för framtiden krävs att man har tagit ställning till hur och av vem IT-tjänster skall

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner PRAKTISK IT-STYRNING Sammanfattning Hos många företag och myndigheter ses IT som en ständig källa till problem 1 och svag kundnöjdhet 2. Orsakerna bakom grundar sig ofta på bristande rutiner, ansvar, kompetens

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita.

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita. Sweden ICT Week Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda Service Management och ITIL Varför avtala IT-tjänster Relationen verksamhet

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Sole sourcing. Sole sourcing sammanfattning. Leverantörsval när passar sole sourcing bäst? Bertil Danared Jan Hallgren

Sole sourcing. Sole sourcing sammanfattning. Leverantörsval när passar sole sourcing bäst? Bertil Danared Jan Hallgren 1(7) Sole sourcing Bertil Danared Jan Hallgren Sole sourcing en riktad och effektiv upphandling och omförhandling av avtal genom virtuell konkurrens. Sole sourcing sammanfattning När det är dags att omförhandla

Läs mer

Utkast på utgångspunkter, avgränsningar och kriterier för prioritering. För synpunkter

Utkast på utgångspunkter, avgränsningar och kriterier för prioritering. För synpunkter Utkast på utgångspunkter, avgränsningar och kriterier för prioritering För synpunkter Uppdrag och process för fastställande av utgångspunkter Syfte med expertgruppen Syftet med expertgruppen är att statliga

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

REFERENSMODELL FÖR IT SERVICE MANAGEMENT

REFERENSMODELL FÖR IT SERVICE MANAGEMENT REFERENSMODELL FÖR IT SERVICE MANAGEMENT Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser... 5 Funktioner... 6 Roller och ansvar... 7 Styrmodell i TRIM... 9 Strategisk

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

Riktlinjer för IT-utveckling

Riktlinjer för IT-utveckling Riktlinjer för IT-utveckling Fastställd 2017-02-07 av Bo Renman Tyresö kommun / 2017-02-07 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 IT-system... 3 1.3 Strategi... 3 1.4 Styrande dokument...

Läs mer

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

VÄGEN TILL EN LYCKAD SOURCINGSTRATEGI OSLO 2014-09- 18

VÄGEN TILL EN LYCKAD SOURCINGSTRATEGI OSLO 2014-09- 18 VÄGEN TILL EN LYCKAD SOURCINGSTRATEGI OSLO 2014-09- 18 Agenda Utmaningarna för IT avdelningen Utvecklingen för outsourcing marknaden Innova8on och outsourcing går det a< förverkliga? Vägen framåt Summering

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Smart Services med Cisco och våra partners

Smart Services med Cisco och våra partners Smart Services med Cisco och våra partners Pär Holgersson, Chef Cisco Services Sverige Dag Brunnander, Affärsutvecklare 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 2011 Cisco Connect 1 Smart

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Mjölby kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Från botten till toppen Hur ledarskapet är grunden för en framgångsrik resa från lågt förtroende till att vara ett föredöme

Från botten till toppen Hur ledarskapet är grunden för en framgångsrik resa från lågt förtroende till att vara ett föredöme Från botten till toppen Hur ledarskapet är grunden för en framgångsrik resa från lågt förtroende till att vara ett föredöme Mattias Forsberg, Systembolaget Stockholm 25:e september 2014 1 Agenda Introduktion

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Region Skåne Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Agenda Region Skånes Sourcingstrategi Konkurrenspräglad dialog (KPD) 2009-06-09 fattade Regionstyrelsen beslut om att outsourca större delen av den operativa

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Peter Kock-Larsen IT-chef Arbetslivsresurs ? Arbetslivsresurs är Ett företag som arbetar med individer och grupper i Rehabilitering till arbete Omställningsuppdrag

Läs mer

Agil utveckling ställer nya krav på upphandling. Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se

Agil utveckling ställer nya krav på upphandling. Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se Agil utveckling ställer nya krav på upphandling Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se Roland Bäcklin Tidigare: Utvecklare, Systemarkitekt, Projektledare, CTO, CIO, Riksinstruktör,

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Ordning och reda förenklar styrningen, 2013-12-04

Ordning och reda förenklar styrningen, 2013-12-04 Ordning och reda förenklar styrningen, 2013-12-04 Leverantörsstyrningsmodellen Johnny Carlberg IT-strateg, Enheten Strategi och Styrning Kort om Arbetsförmedlingen Antal anställda inom Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Övergripande granskning IT-driften

Övergripande granskning IT-driften www.pwc.se Övergripande granskning IT-driften Sollentuna Kommun Bakgrund och syfte Inledning Under augusti-september 2013 har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna kommun genomfört

Läs mer

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Insikt kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Målet är utveckling... håller inte måttet Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan

Läs mer

effekt nu Kunskapsinitiativet

effekt nu Kunskapsinitiativet ITIL v3 och pm 3 i teori och praktik Klas Johansson, effekt nu Kunskapsinitiativet 5 december 2008 Kvalitet Kvalitet Göra rätt saker Göra På rätt rätt saker sätt På Från rätt början sätt Från Förbättra!

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Redovisning av resultat

Redovisning av resultat Redovisning av resultat Tillståndshantering för färdtjänst NU- och BÖR- lägeskartläggning samt effekter Jan Törnebohm o Susanne Ribbing, 2009-04-20 Redovisning Den valda exempeltjänsten bakgrund och syfte

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Så lyckas du med din P2P-investering

Så lyckas du med din P2P-investering Whitepaper Så lyckas du med din P2P-investering Ta del av fördelarna med att investera i en P2P-lösning. Läs mer på visma.se/proceedo Bakgrund och vad är P2P? Begreppet P2P var ett av ett antal buzz -fraser

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight?

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Fredrik Rehnström, CISSP, CISM, CGEIT Seniorkonsult, vvd, partner Ca 50% av de beslut som fattas görs på underlag

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Försäkringskassans IT-strategi

Försäkringskassans IT-strategi 1 (7) Försäkringskassans IT-strategi 1 Sammanfattning Försäkringskassan är en IT intensiv myndighet. Att styra och leda IT verksamheten är därför viktigt för den dagliga verksamheten men IT är även en

Läs mer

www.pwc.se/eforvaltning E-förvaltning under lupp Offentlig sektors högsta chefers syn på e-förvaltning

www.pwc.se/eforvaltning E-förvaltning under lupp Offentlig sektors högsta chefers syn på e-förvaltning www.pwc.se/eforvaltning Offentlig sektors högsta chefers syn på e-förvaltning Den tredje generationens e- förvaltning Genom att till stor del betrakta offentlig information och e-tjänster som gemensamma

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Så lika m en ändå så olika

Så lika m en ändå så olika Så lika m en ändå så olika Samverkan mellan tre kommuner genom att standardisera Peter Blom, IT-strateg Skara kommun Håkan Kalmermo, senior rådgivare ASP Sverige Standard, standardisering? Syftet med standardisering

Läs mer

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET PEDAB [P0433] Senast ändrad 15-06-10 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I KORTHET: ANALYTICS... 3 2. I KORTHET: CLOUD... 4 3. I KORTHET: MOBILITY... 5 4. I KORTHET: SECURITY...

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM www.ejagarden.com STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM Ejagården är en medveten motpol till omvärldens högt ställda krav och snabba tempo. I rofylld miljö kan du utveckla din inre potential genom att stanna

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Strategi för digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Beroenden till andra processer... 4 4. Nuläge... 4 5. Vision och mål...

Läs mer

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering Ledningssystem för hållbar IT-användning Förslag till ny standardisering Grön IT Möjligheter och potentialer SIDA 3 Behov Många företag har tagit initiativ till att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan

Läs mer

Examinering i ITIL Foundation

Examinering i ITIL Foundation Examinering i ITIL Foundation Exempelhäfte A, version 5.1 Flervalsfrågor Instruktioner 1. Alla 40 frågorna ska besvaras. 2. Alla svar ska markeras i svarstabellen som följer med. 3. Du har 60 minuter på

Läs mer

Jonas Kjellstrand Senior Adviser & Director Nordic IM Group

Jonas Kjellstrand Senior Adviser & Director Nordic IM Group Välkommen till precisionsföretagandets årtionde Jonas Kjellstrand Senior Adviser & Director Nordic IM Group jonas.kjellstrand@swe.sas.com Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. Dagens agenda

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER LÖN En jämförelse mellan LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA I förra numret av Konsulten tog vi pulsen på programvaruleverantörerna när det gäller redovisningsprogram.

Läs mer

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing 1 Sammanfattning Underlaget pekar på att Nacka Kommun bör gå från en IT leverans med i huvudsak en helhetsleverantör, såkallad single-sourcing, till

Läs mer

Årsredovisningsseminarium

Årsredovisningsseminarium Årsredovisningsseminarium Kort om SBAB:s hållbarhetsarbete Hållbarhet ständiga förbättringar Ger sken av ansvarstagande Kosmetiska åtgärder (green washing) Mål och effekter frikopplade från affär Naiva

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Korta fakta om CoreHub. En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering

Korta fakta om CoreHub. En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering Korta fakta om CoreHub En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering Tre snabba om CoreHub: En molnbaserad, skalbar och effektiv tjänst för aktivering. Skapar ett nav för samarbete & förbättring

Läs mer

Ramverk för systemförvaltning

Ramverk för systemförvaltning Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap Håkan Lövén prestera mera Sidan 2 av 5 Innehåll Exekutiv sammanfattning 2 Vår utmaning som chef 3 Vad vi gör idag 3 Prestationsorienterat ledarskap

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Dokument: Objektägare-ITs placering Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Version A Sida 1 av 9 Datum 2015-03-25 Bil p 820 : 1 Objektägare-ITs placering Innehåll Objektägare-ITs placering... 1

Läs mer

SAPSA 12 NOVEMBER 2014

SAPSA 12 NOVEMBER 2014 SAPSA 12 NOVEMBER 2014 Change Management - Förändringsledning Arla Foods implementering av SAP inom Supply Chain Sverige fokus på förändringsledning Summering och frågor Presenteras av: Lena Selander,

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Kompetensförsörjning från strategi till resultat

Kompetensförsörjning från strategi till resultat Kompetensförsörjning från strategi till resultat 1 2011 SIS Förlag AB Redaktör Joachim Bowin SIS HB 355 Kompetensförsörjning från strategi till resultat ISBN 978-91-7162-804-6 ISSN 0347-2019 Tryckeri Edita,

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Delivering Business Value through IT

Delivering Business Value through IT Delivering Business Value through IT Verklig affärsnytta genom leverans av kvalitativa IT-projekt IT-projekt handlar om affärsnytta. Vi är experter på att leverera IT-projekt, vårt pragmatiska angreppsätt

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

DevOps i Verkligheten

DevOps i Verkligheten DevOps i Verkligheten Mattias Sköld DevOps coach / Solution Manager 10+ år ALM/DevOps, 20+ år i IT branchen Sogeti har vunnit Microsoft ALM Awards 2009,10,11,12,13,14 @mattiasskold Mattias.skold@Sogeti.com

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice

Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice Nr 1, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-177/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer