EBITS Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad Informationssäkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet"

Transkript

1 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad Informationssäkerhet IT SOM TJÄNST - MOLNTJÄNSTER Användning av internetbaserade IT-tjänster tillhandahållna av extern leverantör Syfte Syfte med detta dokument är att beskriva de säkerhetsrelaterade frågeställningar som är aktuella vid användning av databehandlingstjänster som tillhandahålls av leverantörer över internet. Inledning Traditionellt har informationssystem införts genom att företag har anskaffat datorutrustning genom att t.ex. köpa, hyra eller leasa den, och genom att utveckla eller köpa nödvändiga program. Detta kräver förstås att företagen har personal med rätt kompetens eller köper tjänster externt för att upprätthålla och utveckla IT-miljön. Ett alternativ eller komplement till den traditionella modellen är att lägga ut driften av datorsystem på entreprenad, s.k. outsourcing. Det finns många olika former av outsourcing där man lägger mer eller mindre ansvar på entreprenören. Outsourcing innebär att man som kund fortfarande har stor påverkan på den tekniska utformningen av de levererade IT-tjänsterna. Molntjänster kan ses som en speciell form av outsourcing och innebär att leverantören av molntjänster tillhandahåller centralt all nödvändig hård- och mjukvara som krävs för att leverera dynamiskt skalbara resurser för att lagra och bearbeta kunders information. Vidare ansvarar molntjänsteleverantören för konfiguration, uppgradering, drift, kundsupport osv. Kunder kopplar upp sig (oftast genom internet) mot molnföretaget för att nyttja de tjänster man har behov av. Begreppet molntjänster innefattar mjukvara som tjänst (Software as a Service SaaS) plattform som tjänst (Platfrom as a Service PaaS) infrastruktur som tjänst (Infrastructure as a Service IaaS) Typiska molntjänster kan vara projekthantering, kundhantering, bokföring och kompletta affärssystem. Motiven för att köpa molntjänster varierar men några vanliga exempel är: IT som tjänst - Molntjänster v1.1.doc 1 (5)

2 kostnad flexibilitet brist på kompetent personal i den egna organisationen implementationstid möjlighet att använda tjänsterna på distans från olika platser utanför det egna företaget tillgång till de senaste versionerna av program IT som tjänst inom energibranschen Förutom de typiska molntjänsterna som nämnts ovan och som används i många olika branscher, finns det ett för energibranschen specifikt område där molnet blivit ett alternativ, nämligen mätvärdesinsamling. Det innebär att ett företag, ofta med en eller flera underleverantörer mha. fjärrmanövrerade mätare, samlar in och bearbetar bl.a. förbrukningsdata från energibolagets kunder. Därefter överförs "färdiga mätvärden" till energibolaget. Att anlita en molntjänsteleverantör för att köpa "färdiga mätvärden" för med sig ett antal informationssäkerhetsrelaterade utmaningar. Molnleverantören behöver tillgång till både kunddata och anläggningsregister vilket energibolagen vanligtvis betraktar som mycket värdefull information. Det är inte ovanligt att ett molnföretag som leverantör av "färdiga mätvärden" hanterar kund- och anläggningsinformation från flera konkurrerande företag. En annan svårlöst fråga är hur man säkerställer mätvärdenas riktighet. Ett mätvärdes väg från en fjärrmanövrerad mätare, via en eller flera kommunikationskanaler (t.ex. radio, PLC eller GPRS/GSM) via molntjänsteleverantörens system till energibolaget kan, om den inte skyddas, bli förvanskad. Förvanskningen kan ha tekniska orsaker men kan också vara avsiktlig. En systematisk manipulation av mätvärden skulle kunna orsaka energiföretaget stor skada och är i regel svårare att upptäcka och bevisa jämfört med fysisk manipulation av mekaniska mätare. Energibolagen måste säkerställa att molnföretaget uppfyller de krav man ställer på hanteringen av anläggningsinformation, kunddata, mätvärden och styrinformation till fjärrmanövrerade mätare IT som tjänst - Molntjänster v1.1.doc 2 (5)

3 Molntjänster och informationssäkerhet - en motsats? Då man överväger att köpa molntjänster är det många aspekter och potentiella risker som behöver beaktas såsom kvalitet, kostnad och servicenivåer. Den i dagsläget i särklass mest förbisedda aspekten från både kunder och molnföretagen är informationssäkerhet. Det är viktigt att förstå att man genom att använda sig av molntjänster ger tjänsteleverantören kontroll över den information som bearbetas och lagras. Detta kan ha allvarliga konsekvenser när det gäller informationens riktighet, tillgänglighet och sekretess. Det är också viktigt att förstå att molntjänsteföretaget för att få stordriftsfördelar och dynamiskt kunna erbjuda kapacitet använder tekniker som t.ex. virtualisering, tjänsteorientering (SOA), outsourcing och samlokalisering. Detta innebär att leverantören använder samma hård- och mjukvara för att serva flera olika kunder och att man som kund i regel inte har kontroll över var information bearbetas och lagras. Eftersom molnföretaget får kontroll över potentiellt affärskritisk information är det av yttersta vikt att man som kund ställer rätt krav. Detta betyder att avtalet som reglerar de tjänster man köper och som man upprättar med tjänsteleverantören är helt centralt. Problemet är att de standardavtal som leverantörerna idag använder sig av och som de oftast är ovilliga att gör förändringar i, är mycket bristfälliga, och i vissa fall katastrofala när det gäller informationssäkerhet. Det är vanligt att inga åtaganden görs från leverantörens sida när det gäller ansvar för kundens information. Kunden har i många fall inte rätt till kompensation över huvudtaget om tjänsten inte är tillgänglig, om kundens information försvinner eller om obehöriga får tillgång till den. I andra fall är molntjänsteleverantörens ansvar begränsat till ett maximalbelopp som i de flesta verksamheter inte på långa vägar täcker kostnaden för återskapande av information vid en förlust eller de förtroendeskador som obehörig åtkomst till t.ex. kundinformation kan ge. Att köpa molntjänster är till synes enkelt och kräver inte med nödvändighet någon större teknisk kompetens. Därför tas initiativet till att nyttja molntjänster ofta utanför IT-avdelningen och ibland t.o.m. utan IT-avdelningens vetskap. Detta behöver inte i sig vara ett problem, men det ställer stora krav på den som väljer, kravställer och upphandlar molntjänster IT som tjänst - Molntjänster v1.1.doc 3 (5)

4 Checklista - molntjänster Då man i en verksamhet överväger att använda molntjänster är det viktigt att förstå hur dessa tjänster fungerar och vilken påverkan på verksamheten användningen av tjänsterna kan ha. Som vanligt bör man göra en noggrann hot- och riskanalys. Denna analys bör bl.a. ge svar om vad det är för typ av verksamhetsinformation man planerar att låta molntjänsteleverantören hantera och vilka krav man i sitt företag ställer på denna hantering för att upprätthålla informationens sekretess, riktighet och tillgänglighet. Nedan följer ett antal områden som är viktiga att tänka på och några tips då man överväger att använda sig av molntjänster. Vem äger informationen när den överförts till molnleverantören? Vad får leverantören göra med informationen? Finns det särskilda lagkrav på bearbetning, överföring och lagring av den information som kommer att hanteras av molntjänsteleverantören (t.ex. personuppgifter)? Var bearbetar och lagrar tjänsteleverantören kunders information, i Sverige eller utomlands? Om företaget finns utomlands, är det i så fall i ett land (EU/Efta) där informationen kan få skydd av relevant lagstiftning? I det fall informationen lagras utomlands, vad säger detta lands lagstiftning om tillgången till information samt möjlighet till spårning m.m. i det fall oegentligheter inträffar? Vad händer om molnföretaget blir föremål för tvångsåtgärd, går i konkurs eller blir uppköpt (av t.ex. ett utländskt företag)? Vilka förebyggande åtgärder och tekniska lösningar har molntjänsteföretaget för att skydda kunders information? Verifiera på plats! Tro inte på löften eller allmänna beskrivningar på företagets webbplats. Vem har ansvaret för säkerhetskopiering? Är det molnföretaget eller kunden? Om det är tjänsteföretaget, verifiera att det fungerar i verkligheten. Ett antal fall har uppmärksammats där kunder blivit lovade säkerhetskopiering, men när väl katastrofen var ett faktum fanns det ingen säkerhetskopia IT som tjänst - Molntjänster v1.1.doc 4 (5)

5 Övrigt Vad händer om internet inte är tillgängligt? Även om molnföretaget har vidtagit åtgärder för att upprätthålla sin verksamhet finns det inga garantier för Internets tillgänglighet. Har den egna verksamheten en kontinuitetsplan i det fall molntjänsten av någon anledning inte är tillgänglig? (Jmf. ö-drift). Har kunden, med egen personal eller med extern part, rätt att utföra revisioner för att kontrollera tjänsteföretagets informationssäkerhetsskydd? Har molnföretaget processer för att säkerhetspröva den egna personalen? Tänk på att de som har administratörsrättigheter på tjänsteföretaget i regel har tillgång till kunders information. Finns krav och rutiner för rapportering av händelser som drabbat molntjänsteföretaget och som kan hota kundens information? Finns det tydliga gränsdragningar kring ansvar mellan kunden och tjänsteföretaget? Har kunden rätt till ersättning vid röjande, förvanskning eller förlust av information? Hur stor är denna ersättning? Observera att informationsförlust räknas som en indirekt skada. Frågor kan ställas till EBITS via e-post IT som tjänst - Molntjänster v1.1.doc 5 (5)

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Krav för säkra molntjänster

Krav för säkra molntjänster Institutionen för informatik Krav för säkra molntjänster Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 och SYSK03 i informatik Framlagd: 2011-06-08 Författare: Linn Bjärvall Martin Ståhl Handledare: Anders

Läs mer

Cloudstrategins roll och betydelse

Cloudstrategins roll och betydelse 1(7) Cloudstrategins roll och betydelse Bertil Danared och Jan Hallgren Många organisationer har idag börjat att anamma vad cloudtjänster (eller molntjänster på svenska) kan erbjuda, även om de har kommit

Läs mer

Orosmoln över tjänsteavtal

Orosmoln över tjänsteavtal s UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Orosmoln över tjänsteavtal En avtalsanalys inom molntjänster Datum: 2012-01-19 Kandidatuppsats HT 2011 Författare: Anna-Karin Andersen

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet TRÅDLÖS KOMMUNIKATION Inledning En stor del av den IT-utrustning som finns på marknaden idag och som i allt större

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

Att hantera överbelastningsattacker 1

Att hantera överbelastningsattacker 1 Att hantera överbelastningsattacker Att hantera överbelastningsattacker 1 Att hantera överbelastningsattacker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck:

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

Hotkatalog för Elbranschen Hot mot IT-, informationshantering, processkontroll och automation

Hotkatalog för Elbranschen Hot mot IT-, informationshantering, processkontroll och automation 2013-12-19 Dnr: 2012/331 Hotkatalog för Elbranschen Hot mot IT-, informationshantering, processkontroll och automation Version 1.0 1/364 Version 1.0 Svenska Kraftnät 2/364 1 Förord En väl fungerande elförsörjning

Läs mer

EXTERNA IT-TJÄNSTER VID ADVOKATVERKSAMHET

EXTERNA IT-TJÄNSTER VID ADVOKATVERKSAMHET EXTERNA IT-TJÄNSTER VID ADVOKATVERKSAMHET Till Sveriges advokatsamfunds styrelse Genom beslut den 3 december 2010 uppdrog Advokatsamfundets styrelse åt presidiet att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag

Läs mer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer EBITS 2012-01-09 Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 1 Syfte Syftet med detta dokument är att belysa de risker som finns med olika former av virtuella möten.

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

Säkerhet och integritet i molnet

Säkerhet och integritet i molnet Whitepaper Säkerhet och integritet i molnet En genomgång av regelverk, ansvarsfrågor och rättsläget kring molntjänster delivering business agility Sammanfattning När marknaden för molntjänster utvecklas

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

SOFTWARE AS A SERVICE

SOFTWARE AS A SERVICE SOFTWARE AS A SERVICE En granskning av för- och nackdelar Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK02 i informatik Framlagd: 2012-06-01 Författare: Nina Ternby och Amanda Wiiala Handledare: Markus Lahtinen

Läs mer

Sekretess vid outsourcing - en förstudie

Sekretess vid outsourcing - en förstudie Fi 2009:01/2015/4 Sekretess vid outsourcing - en förstudie E-delegationen 2015-03-19 Innehåll 2 Sammanfattning Bakgrund Outsourcing, dvs. att till underleverantörer överlåta utförandet av funktioner som

Läs mer

Skatteaspekter vid flytten till molnet

Skatteaspekter vid flytten till molnet Skatteaspekter vid flytten till molnet 2013-03- 05 Det här dokumentet är licensierat under Creative Commons Erkännande Dela- Lika 3.0 Medförfattare/versionshantering Ändringar Datum Ansvarig Version Referenser

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Arbetslöshetskassornas e-tjänster

Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2006-02-13 Dnr 2004/3284 2006:3 Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2 Denna rapport redovisar en översyn som IAF under år 2004 och 2005 har gjort av kassornas e-tjänster och av regelverket för e-tjänsterna.

Läs mer

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Sammanfattning Smarta telefoner, surfplattor och andra liknande mobila enheter används i allt större utsträckning både privat och i organisationer. En

Läs mer

Rapport avseende IT-system. December 2004

Rapport avseende IT-system. December 2004 Rapport avseende IT-system. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i IT-system med påverkan på ekonomisystem...2 Granskningsansats...3 Omfattning...3 Utfört arbete...4 Raindance - rutiner...4 Prima

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT IT Management Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 Planering av tjänsteorienterad arkitektur En studie som behandlar vad företag skall tänkta på gällande den egna förmågan att

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman, certifierad kommunal revisor Februari 2010 (1) Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer