SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 2015-02-10 41-59 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT"

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) Innehållsförteckning 41 Tilldelningsbeslut upphandling mobil scen. 42 Faktura, samförläggning av gatubelysning. 43 Omfördelning investeringsbudget 2015; Samförläggning gatubelysning i Borgholms kommun. 44 Nya lokaler för IT-avdelningen. 45 Vedkajen i Borgholm, VA-anslutning; återrapportering av uppdrag. 46 Underhållsplan för kommunens hamnar. 47 Försäljning av två HSB-lägenheter, Tullgatan och Sandgatan. 48 Projektering Ekbacka, ombyggnation; återrapportering av uppdrag. 49 Ansökan om ekonomiskt bidrag till Bolinleden Deltagande i LUPP Projekt Nöjesbanken, tillhörighet. 52 Representant, Länskommittén Sveriges Nationaldag Kalmar län. 53 Marknadsföringsbidrag; Jonas Paulmans trädprojekt Barnens Träd för Barnens Rättigheter i Sverige. 54 Informationon; löneöversyn Arvode; ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB. 56 Information; kommunstyrelsens internbudget Representant, IUC Kalmar län. 58 Medfinansiering, projektledare Borgholms 200-årsjubileum. 59 Inbjudan, seminarium Vision 2025 för Kalmar Öland Airport.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (18) 41 Dnr 2014/ KS Tilldelningsbeslut upphandling mobil scen. I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde redogör Borgholms Slotts verksamhetschef Jan-Åke Johansson för upphandling mobil scen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att godkänna att den scen som stått på torget i Borgholm under sommaren skrotades. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och Borgholm Energi ta fram förslag på scen och placering i Borgholms innerstad inför turistsäsongen Stadskommittén i Borgholm diskuterade under hösten frågan och föreslog att kommunen istället för att köpa in en ny scen till torget i Borgholm skulle undersöka inköp av en mobil scen. Borgholms Slotts verksamhetschef Jan-Åke Johansson fick av kommunchefen i uppdrag att utreda frågan vidare. Jan-Åke Johansson återrapporterade till kommunstyrelsens arbetsutskott Enligt slottets verksamhetschef är det lämpligast att kommunen köper in en mobil scen. En mobil scen kan användas i hela kommunen och även hyras ut till andra intressenter. Borgholms Slott är den verksamhet i kommunen som har störst erfarenhet av scenbyggnation så det är lämpligt att slottsverksamheten ansvarar även för den mobila scenen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen uppdra till ekonomiavdelningen att tillsammans med verksamhetschefen på Borgholms Slott upphandla mobil scen. Kommunstyrelsen beslutade att upphandla mobil scen som uppfyller minst följande skall-krav: Scenytan skall vara 6 x 10 meter Golvhöjd skall vara meter Scentaket skall med PA-vingar klara av en totallast på minst 2 ton samt skall taket vara bestyckat med minst 3 stycken trossar för att kunna hänga lampor fördelat på framkant, mitt och bakkant på scenen Skall kunna transporteras med ett BE-körkort samt i en hastighet av 80 km Golvbelastning skall klara 350 kg/m2 Skall kunna sättas upp och tas ner av en person utan att kräva mer än vanlig fysik Skall ha en maxtid på 35 minuter för uppsättning och nedtagning Skall ha ett värmegalvaniserad chassis Mobila scenen skall vara godkänd enligt internationell erkända TÜVstandarder Skall ge optimal säkerhet och komfort under alla arrangemang

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (18) En hög vindstabilitet skall säkras genom att kombinera scenens vikt, inbyggda kanaler och valet av textil Scentextilierna skall vara flamsäkra Scenen skall ha 2 förlängningssidor till sidodraperingen. Dessa skall vara anpassade till övriga scenens intäckning och passa ihop i färg och fästen m m. Scenakustik skall vara mycket god Scenen skall ha drifts- och underhållskostnader, som är begränsade till att vårda bromsar och däck, smörjning av rörliga delar, byta bl.a. gummiband och remmar att avsätta 700 tkr i 2015 års investeringsbudget. att Borgholms Slott ansvarar för och driftar den mobila scenen. Vidare beslutade kommunstyrelsen att ge Borgholms Slotts verksamhetschef i uppdrag att arbeta fram förslag på taxa för scenuthyrning. att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om tilldelning. Vid dagens sammanträde redogör controller Linda Kjellin och Borgholms Slotts verksamhetschef Jan-Åke Johansson för genomförd upphandling varvid framkommer att två anbud inkommit. Vid anbudsöppning framgår att - Företag 1 inte uppfyller skallkraven - Företag 2 uppfyller skallkraven och att anbudssumman uppgår till kronor. tilldela Företag 2 anbudet gällande mobil scen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 42 Dnr 2015/ KS Faktura, samförläggning av gatubelysning. I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde redogör elingenjör Kenth Oscarsson för genomförda arbeten vad gäller samförläggning av gatubelysning i samband med att ledningsägaren (E-on) demonterar luftledning och markförlägger kabel. I samband med nedgrävningen samförläggs kabel till kommunägda gatubelysningen i deras schakt och ersätter gamla ofta utdöma luftledningsnät till nya rörstolpar för gatubelysning och kabel.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (18) Av skrivelsen framgår att bolaget ofta kommer in i ett sent skede av processen, vilket gör att det behövs snabba beslut för att få komma med i entreprenaden. Under perioden har följande beställningar gjorts inom delegation och nu fakturerats: Föra Hjälmestad etapp kronor Föra Hjälmestad etapp kronor Knisa kronor Hunderum etapp kronor Södra Greda kronor Ytterby kronor Vanserum kronor Vanserum kronor Lundby Persnäs kronor Södvik Persnäs kronor Stenninge etapp kronor Legenäs kronor Stenninge kronor moms :25 kronor totalt kronor Då det inte finns budgeterade medel i budget 2014 för dessa arbeten krävs beslut i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna betalning av genomförda arbeten vid samförläggning av gatubelysning. uppmana Borgholm Energi AB att ta fram ungefärliga kostnadsförslag innan utförande och begära skriftlig beställning i framtida projekt. 43 Dnr 2014/ KS Omfördelning investeringsbudget 2015; Samförläggning gatubelysning i Borgholms kommun. I tjänsteskrivelse redogör elingenjör Kenth Oscarsson för kommande kostnader i samband med följande inom delegation beställda ännu inte fakturerade anläggningar: Uppskattad kostnad Binnerbäckprojektet (i samband med VA-utbyggnad) kronor Hunderum Etapp kronor Mellböda-Böda kronor

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (18) Av skrivelsen framgår att kommunen bör godkänna samförläggning när ledningsägaren (E-on) demonterar luftledning och markförlägger kabel. Så länge nuvarande avtal om samförläggning gäller ges kommunen möjlighet att till en lägre kostnad reinvestera/investera i gatubelysningar i jämförelse med att ersätta/bygga nytt i egen regi. Då det inte finns reserverade medel i investeringsbudget 2015 för gatubelysning bör kommunstyrelsen omfördela antagen investeringsbudget. Borgholm Energi AB kommer att så snart möjligt redovisa framtida åtagande och presentera en helårsbedömning. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen för år 2015 omfördela 1 mkr ur investeringsbudget 2015 till investeringspost Samförläggning av gatubelysning. inför kommande budgetarbete årligen reservera medel till samförläggning av gatubelysning. 44 Dnr 2015/ KS Nya lokaler för IT-avdelningen. I tjänsteskrivelse föreslår fastighetschef Jan-Ola Östberg på förfrågan från IT-avdelningen, kommunstyrelsen besluta att - IT-avdelningen ska flytta till Ekbackas gamla kök eller till Krongården - avsätta :- till att ta fram förfrågningsunderlag och en budgetkalkyl för att anpassa beslutad lokal till IT-verksamhet. - kommunens bemanningsenhet ska flytta in i Parkvillan. Av skrivelsen framgår att vid sammanslagningen av Mörbylånga kommuns och Borgholms kommuns IT-verksamhet kommer personalantalet öka till ca personer. Det innebär att deras nuvarande lokaler, Parkvillan, är för små. Sammanslagningen kommer att ske i sommar. Fastighetsavdelningen har tillsammans med IT tittat på alternativ till deras nuvarande lokaler som är belägna i Parkvillan. De alternativ som anses lämpliga är Krongården eller Ekbackas gamla kök. Båda alternativen står idag outnyttjade och har renoveringsbehov. IT har gjort förslag till planlösningar. Bägge lokalerna är i behov av renovering. Kommunens bemanningsenhet har visat intresse för Parkvillan, där ITpersonalen sitter idag.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (18) De befintliga kontorsplatserna i Parkvillan räcker till för bemanningsenheten och man bedömer att den enskilda placeringen men ändå lättillgängligheten är idealisk för verksamheten. Det finns även möjlighet för möten i lokalerna vilket annars kan bli problematiskt vid en ombyggnad av de nuvarande lokalerna i Ekbacka. De kommer inte att få plats i de nuvarande lokalerna eftersom att hemtjänsten kommer att utöka under den tidiga våren. Konsekvensanalys Kostnaden för anpassning av lokalerna är svåra att bedöma utan att invitera av lokalernas behov grundligt. Ska man ändå göra en bedömning så ligger kostnaden på ca 1,5-2 miljoner kronor, kostnaden är för en av lokalerna. Om man beslutar om Ekbacka köket måste man driva det som en separat upphandling och inte baka in det i ombyggnaden av vårdcentralen, det skulle försena upphandlingen av ombyggnaden av vårdcentralen alltför mycket. Bemanningsenhetens flytt till Parkvillan kommer inte medföra några investeringskostnader. Vid dagens sammanträde redogör ordförande Ilko Corkovic (S) att han varit i kontakt med Mörbylånga kommun som meddelat att de har 4-5 arbetsplatser som de kan ställa till förfogande. avslå begäran om nya lokaler, innebärande att IT-avdelningen får stanna kvar i Parkvillan samt att arbetsplatser finns att tillgå i Mörbylånga kommun. 45 Dnr 2014/ KS Vedkajen i Borgholm, VA-anslutning; återrapportering av uppdrag. Kommunstyrelsen uppdrog , i samband med tilldelningsbeslut för renovering av vedkajen, till kommunledningskontoret bland annat att omedelbart sätta igång processen att söka en lämplig arrendator som vill driva kommersiell verksamhet/uteservering på Vedkajen. att tillse att avlopp anläggs i samband med upphandlade åtgärder.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (18) I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde återrapporterar ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg från planeringsmöte Vid mötet framkom förslag på VA-anslutning och upprättande av ny förbindelspunkt. Arbetet medför även att beläggning på gator och gångstråk fram till vedjaken måste rivas upp och beläggas med asfalt alternativ stenbeläggning på gångstråket. Uppskattade priser för VA anslutningar och stenbeläggning är: VA 140 meter * 1550kr/m Anläggningsavgift Brukningsavgift kronor kronor kronor/år Stenbeläggning Stenbeläggning kommunal mark 275 m2, betongsten 175*175 Material och arbete kronor Motsvarande beläggning240 m2, mark Strand Hotell kronor Ingen hänsyn har tagits till eventuellt tillkommande kostnader. I skrivelsen konstateras att upphandlad förberedelse för VA anslutning avser för närvarande endast rörläggning m m under beläggning på Vedkajen med målsättning att i framtiden möjliggöra etablering av verksamhet på kajen. Då föreslagen anslutning inte ryms inom befintlig budget och anslutningen inte kan anses som brådskande är rekommendationen att avvakta beslut om VA-anslutning till dess att etablering av verksamhet är aktuell. avvakta beslut om VA-anslutning till dess att etablering av verksamhet är aktuell. uppdra till kommunledningskontoret att snarast återrapportera till arbetsutskottet hur arbetet går med framtida verksamhet på vedkajen. 46 Dnr 2015/9-550 KS Underhållsplan för kommunens hamnar. Kommunstyrelseledamoten Maria Lindmark (MP) föreslår i e-post att kommunen upprättar en Hamnplan och att ärendet snarast ska tas upp på kommunstyrelsens dagordning.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (18) Av skrivningen framgår önskemål att det inför 2016 års budgetbeslut bör finnas ett underlag som klargör renoverings/underhållsbehov för kommunens samtliga hamnar och möjligheten att öka hamnintäkterna (avgifterna) så att de bättre matchar genomförda och förväntade kostnader. Förutsättningarna för att eventuellt sälja eller bolagisera hela eller delar av hamnarna bör också undersökas. Underlaget bör sedan resultera i en hamnplan där en långsiktig strategi för förvaltning av kommunens hamnar läggs fast. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att de tillsammans med servicechefen får i uppdrag - att upprätta en underhållsplan/renoveringsplan för kommunens hamnar. - att inför 2016 års budgetbeslut ta fram förslag på ändrade hamntaxor. - att undersöka framtida driftsformer för kommunens hamnar. Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 196/13, 256/13, 55/14 har kommunledningskontoretredan fått i uppdrag att se över bl a hamnavgifterna och ta fram förslag på hur avgifterna kan återföras till utveckling och investering i hamnar m m. Detta arbete pågår. Kommunledningskontoret bedömer att ärendet bör benämnas Underhållsplan för kommunens hamnar. En sådan plan kan på sikt underlätta kommande beslutsfattande. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunledningskontoret tillsammans med servicechefen upprätta en underhållsplan/renoveringsplan för kommunens hamnar, inför 2016 års budgetbeslut ta fram förslag på ändrade hamntaxor, undersöka framtida driftsformer för kommunens hamnar. Återrapporteras senast augusti 2015 inför beslut i kommunstyrelsen. 47 Dnr 2014/ KS Försäljning av två HSB-lägenheter, Tullgatan och Sandgatan. I tjänsteskrivelse föreslår fastighetschef Jan-Ola Östberg att två HSB-lägenheter säljs. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna att försäljning av kommunens HSB-lägenheter påbörjas via kommunens mäklare.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (18) att uppdra till kommunstyrelsen att verkställa försäljning av kommunens HSB-lägenheter. att genomföra försäljningen av lägenheterna stegvis och sälja dem efter hand de blir lediga. att intäkterna fonderas och återinvesteras i egna hyreslägenheter. Enligt tidigare beslut ska de kommunägda HSB lägenheter som blir till salu läggas ut för försäljning via kommunens mäklare (Länsförsäkringar). Av skrivelsen framgår att mäklaren har värderat de två lägenheterna. Lägenhet nr: 0013, Tullgatan 1C och lägenhet nr: 0010, Sandgatan 32 B. Fastighetsavdelningen har kontrollerat om socialförvaltningen har behov av lägenheterna och fått svaret att de inte har behov av dem. Kapitalet ska enligt beslutet användas vid byggnation av egna lägenheter. För att möta upp behovet som uppstår när HSB-lägenheterna säljs måste processen för den planerade byggnationen av egna lägenheter påbörjas. Fastighetschefen föreslår att lägenheterna säljs och att planavdelningen tillsammans med stadsarkitekten påbörjar ett förslag var och hur egna lägenheter kan byggas. Enligt gällande delegation har kommunstyrelsens arbetsutskott att verkställa kommunfullmäktiges beslut. godkänna försäljning av lägenheterna. utgångspriset för enrummaren på Tullgatan 1C ska vara kronor. utgångspriset för trerummaren på Sandgatan 32 B ska vara kronor. 48 Dnr 2014/ KS Projektering Ekbacka, ombyggnation; återrapportering av uppdrag. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunledningskontoret att inför anbudsförfarande se över materialval, layout/ lokalnyttjande och tekniska specifikationer. att efter genomgång låta genomföra anbudsförfarandet enligt Nivå 3 med option på fönsterbyte och dränering/källare. att parallellt med anbudsförfarandet låta CA Fastigheter ta fram offert på anpassning av nuvarande lokaler i kv Kamelen.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (18) I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde redovisar fastighetschef Jan-Ola Östberg uppdraget och föreslår kommunstyrelsen att besluta om någon eller några besparingsförslag som finns redovisade i ärendets bilaga 3, sammanställning av besparingsmöjligheter (el, tele, VVS, SÖ och bygg). att besluta fortsatt upphandling med de besparingsåtgärder som beslutas. Till ärendets beredning har bifogats bilaga 1, PM Utredning gällande möjliga minskningar av investering inom VVS/SÖ-system inom entreprenaden för Ekbacka ombyggnad hus 01 och hus 02. bilaga 2, PM Utredning gällande möjliga minskningar av investering inom el- och tele-system inom entreprenaden för Ekbacka ombyggnad hus 01 och hus 02. bilaga 3, sammanställning av besparings möjligheter (el, tele, VVS, SÖ och bygg). Bilaga 4, Beräkning projektkostnad vid besparingsåtgärder. Planritning A13, A14, A15, A16, A18 dat: Av skrivelsen framgår att fastighetsavdelningen har sett över möjligheten att minska investeringskostnaderna för ombyggnaden av Ekbacka 01, 02 (gamla hälsocentralen). De punkter där de ansett finnas möjlighet att spara in på framgår i bilagan nr 3, sammanställning förslag till besparingsåtgärder. Avdelningen har tittat på besparingar inom entreprenaden som är tänkbara utan att riskera problem med krav I BBR och Arbetsmiljöverkets bestämmelser. Ytskikt och rumsindelning finns inget att spara in på. Det är normala åtgärder när man gör en renovering som denna. De har använt den rumsindelning som finns idag, vilket gör att det inte går att hitta några besparingar att tala om när det gäller planlösningar. Besparingarna på elinstallationer innebär att man använder sig av befintliga installationer i större utsträckning. Byte av styrsystem mot det som är föreskrivet i förfrågningsunderlaget är ej att rekommendera, det innebär mer kostnader i form av utbildning samt timkostnader för att sköta systemet. Det styrsystem som avdelningen har projekterat har tidigare installerats i Slottskolan med gott resultat. Det projekterade systemet går i större utsträckning att fjärrstyra. På ventilation finns förslaget att ta bort ventilationsaggregatet vid den planerade matsalen, rum 2083, det skulle innebära att de kontorsutrymmen och mötesrum som skulle försörjas av aggregatet utgår. Matsalen kommer att gå att använda med den befintliga ventilationen. Option dräneringsarbeten ska inte vara något problem att åstadkomma. Option fönster går även det att genomföra.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (18) CA-fastigheter projekterar just nu de lokaler som socialförvaltningen sitter i idag, Kamelen 6. De beräknar att ha ett alternativ klart i början av mars. Eventuella evakueringskostnader kommer att tillkomma. Konsekvensanalys Med de förändringar som föreslås under förslag till beslut, innebär att kommunstyrelsen frångår tidigare beslut om upphandling enligt Nivå 3. Med besparingarna på el- och telesystem kan man inte tillgodogöra sig den garantitid som man annars skulle haft vid nya produkter. Det ökar även risken för högre ändrings- och tilläggskostnader. Fastighetsavdelningen har idag ett förfrågningsunderlag som måste modifieras utifrån de besparingar som beslutas. Det tar ca 1 månad, upphandlingslags ca 1,5 månader och byggstart ca en månad efter taget beslut. Det innebär att tidigaste byggstart är ca 4 månader efter taget beslut om vilka besparingsåtgärder som ska göras. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om besparingsåtgärder enligt alternativ 2 i bilaga 3 till ärendet. godkänna fortsatt upphandling utifrån beslutade besparingsåtgärder enligt ovan. Ärendet gällande investering behandlas av kommunstyrelsen efter genomförd upphandling inför beslut av kommunfullmäktige eftersom posten inte längre finns med i investeringsbudget Dnr 2015/1-048 KS Ansökan om ekonomiskt bidrag till Bolinleden Föreningen Bolinleden ansöker i skrivelse , genom ordförande Valborg Elglund och kassör Sven-Erik Svensson, om bidrag med kronor för underhåll samt kronor för nytryckning av kuvert med vägbeskrivning I tjänsteskrivelse föreslår ekonomiavdelningen i samråd med arbetsmarknadsavdelningen att föreningen Bolinleden erbjuds en riktad engångsinsats med underhåll av vandringsleden. Med underhåll avses röjning och klippning. Rekommendationen till kommunstyrelsens arbetsutskott för 2015 är att inte bevilja bidrag enligt önskemål från föreningen Bolinleden.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (18) avslå ansökan om bidrag avseende kontantbidrag, genom arbetsmarknadsavdelningen erbjuda föreningen en riktad engångsinsats med underhåll av vandringsleden. Om föreningen vill ta emot den riktade engångsinsatsen ska kontakt tas med Ola Davidsson på arbetsmarknadsavdelningen. 50 Dnr 2014/ KS Deltagande i LUPP Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inbjuder i skrivelse landets kommuner att delta i LUPP Enligt skrivelsen behöver inte kommunen betala något för att göra LUPP, men för att nå framgång med LUPP krävs det att kommunen är motiverade att satsa tid och resurser både på enkäten och på det efterföljande arbetet med resultatet. I ansökan ska kommunen beskriva - den politiska förankringen för att genomföra undersökningen. - hur kommunen tänker använda resultaten från LUPP för att förbättra ungas levnadsvillkor i kommunen. - vilka resurser kommunen ska satsa i projektet. ansöka om deltagande i LUPP uppdra till kommunledningskontoret att upprätta och skicka in ansökan senast Dnr 2015/ KS Projekt Nöjesbanken, tillhörighet. I tjänsteskrivelse föreslår ekonomiavdelningen att kommunstyrelsen från och med tar över ansvaret för projektet Nöjesbanken.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (18) Nöjesbanken drivs i projektform genom både extern och intern finansiering. Projektet omfattar aktiviteter för ungdomar under skoltid och på fritiden. För 2014 finansierades aktiviteter av både socialnämnden och utbildningsnämnden med kronor var till Nöjesbanken, samt att gymnasieförbundet finansierade med kronor. Av skrivelsen framgår att i och med införande av en ungdomssamordnare så ökar möjligheterna att kunna samordna projektets medel tillsammans med ungdomssamordnaren. Nöjesbankens sammansättning av projektgrupp är oförändrad vilket innebär att förslagen förändring enbart är en anpassning av riktade projektmedel från socialförvaltningen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen från och med ta över ansvaret för projektet Nöjesbanken. 52 Dnr 2014/ KS Representant, Länskommittén Sveriges Nationaldag Kalmar län. Länsstyrelsen i Kalmar län påminner i skrivelse länets kommuner om val av representant till länskommittén för mandatperioden Årsmötet kommer att hållas 24 mars. Av skrivelsen framgår också att styrelsen har beslutat att sänka avgiften för 2015 till kronor. utse Inger Sundbom (S) att representera Borgholms kommun i länskommittén Sveriges Nationaldag Kalmar län även under mandatperioden Dnr 2015/ KS Marknadsföringsbidrag; Jonas Paulmans trädprojekt Barnens Träd för Barnens Rättigheter i Sverige. I skrivelse inkommen efterfrågar föreningen Barnens träd om Borgholms kommun vill medverka i projektet.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (18) Barnens träd uppmärksammar FN:s barnkonvention. Varje kommun ska enligt svensk lag värna sina medborgare och barnens välmående. Att inviga ett Barnens träd är ett sätt att uppmärksamma barnkonventionens styrka. Tanken med Jonas Paulmans trädprojekt för Barnens rättigheter i Sverige är att det ska finnas ett träd i varje kommun där trädet ska vara en symbol för en värdig barndom. År 2015 kommer Jonas Paulman att genom cykling från Göteborg via Danmark och genom Malmö besöka kommuner längs ostkusten upp till Stockholm. 3 juni besöks Borgholms kommun. Kommunen deltog i projektet 2011 då ett träd planterades i Byxelkrok. medverka i Jonas Paulmans trädprojekt Barnens träd för Barnens rättigheter i Sverige, samt anvisa kronor från kommunstyrelsens konto för inköp och plantering av träd. 54 Information; löneöversyn Vid dagens sammanträde informerar löne- och systemansvarig Susanne P Höglander och personalsekreterare Ingrid Öhlund tillsammans med socialchef Ewa Ekman om arbetet med årets löneöversyn och redogör för hur diskussionen förs i länets övriga kommuner. Ärendet tas upp till behandling som personalutskottsärende Dnr 2014/ KS Arvode; ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB. Vid dagens sammanträde lyfts frågan om förslag till arvode till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i bolagen.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 16 (18) Vid kommunfullmäktiges beslut att godkänna arvoden och ersättningsbestämmelser fanns inga uppgifter om arvoden för Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB, varför förslag bör tas fram för beslut i kommunfullmäktige. Eftersom nya styrelsen startar sin tjänstgöring i samband med bolagsstämman 2015 bör förslag till arvoden beslutas av kommunfullmäktige senast Utifrån antagna arvodes- och ersättningsbestämmelserna föreslås - att ordförandens arvode bör uppgå till 15 % av kommunalrådslönen för Borgholm Energi AB och 10 % av kommunalrådslönen för Borgholm Energi Elnät AB, totalt 25 % av kommunalrådslönen. - att 1:e och 2:e vice ordförandes arvode bör uppgå till 1 % av kommunalrådslönen för respektive bolag, totalt 2 % av kommunalrådslönen. - att bolaget i övrigt följer antagna ersättningsbestämmelser. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna följande arvoden för ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB från och med : Borgholm Energi AB Ordförande ) % av kommunalrådslön 15 % 1:e och 2:e vice ordförande ) % av kommunalrådslön 1 % Borgholm Energi Elnät AB Ordförande ) % av kommunalrådslön 10 % 1:e och 2:e vice ordförande ) % av kommunalrådslön 1 % 2) sammanträdesarvoden tillkommer bolaget i övrigt ska följa av kommunfullmäktige antagna ersättningsbestämmelser. 56 Dnr 2015/ KS Information; kommunstyrelsens internbudget Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg och controller Johan Andersson redovisar sammanställning av föreslagen internbudget inför beslut i kommunstyrelsen

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 17 (18) 57 Dnr 2015/ KS Representant, IUC Kalmar län. Vid dagens sammanträde lyfts frågan om kommunen ska utse någon representant i IUC Kalmar län. Tidigare har kommunen utsett representant i Sustainable Sweden Southeast som nu ingår i IUC. utse näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson som kommunens representant i IUC Kalmar län. 58 Dnr 2015/ KS Medfinansiering, projektledare Borgholms 200-årsjubileum. Vid dagens sammanträde informerar ordförande Ilko Corkovic (S) från möte med den nybildade arbetsgruppen med representanter från Borgholms Cityförening med anledning av Borgholms 200-årsjubileum. Vid mötet diskuterades kommunens medfinansiering av en projektledare. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen för år 2015 bevilja 100 tkr i medfinansiering till projektledare för arbetet inför Borgholms 200-årsjubileum. Medel anvisas från lämpligt konto ur kommunstyrelsens konto Inbjudan, seminarium Vision 2025 för Kalmar Öland Airport. Kalmar Öland Airport inbjuder till seminarium på Hotell Skansen i Färjestaden Under våren 2015 genomför Kalmar Öland Airport en bred process för att ta fram ett långsiktigt styrmedel om flygets utveckling i Kalmarregionen. Målet är att utarbeta: - en omvärldsanalys för att bättre förstå de förändringar som sker. - ett antal tänkbara scenarier för hur framtiden kan se ut.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 18 (18) - en vision för Kalmar Öland Airport år en strategi för hur man ska ta sig dit. På seminariet presenteras några utmaningar som flyget och Kalmar Öland Airport står inför. Resultaten från seminarierna som genomförs kommer att spela en viktig roll i den framtida visionen. Det noteras att mötet sammanfaller med arbetsutskottets sammanträde. utse Annette Hemlin (FÖL) och näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson att representera Borgholms kommun vid seminariet

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 151 Dnr 2015/129-012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 151 Dnr 2015/129-012 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) Innehållsförteckning: 151 Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 152 Information; åtgärder duschutrymmen; sporthallen, Viktoriaskolan. 153 Rekrytering,

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Ärenden Hållbar ekonomi

Ärenden Hållbar ekonomi TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2015-08-03 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Hållbar ekonomi Beskrivning av ärendet

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer