SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 2015-02-10 41-59 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT"

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) Innehållsförteckning 41 Tilldelningsbeslut upphandling mobil scen. 42 Faktura, samförläggning av gatubelysning. 43 Omfördelning investeringsbudget 2015; Samförläggning gatubelysning i Borgholms kommun. 44 Nya lokaler för IT-avdelningen. 45 Vedkajen i Borgholm, VA-anslutning; återrapportering av uppdrag. 46 Underhållsplan för kommunens hamnar. 47 Försäljning av två HSB-lägenheter, Tullgatan och Sandgatan. 48 Projektering Ekbacka, ombyggnation; återrapportering av uppdrag. 49 Ansökan om ekonomiskt bidrag till Bolinleden Deltagande i LUPP Projekt Nöjesbanken, tillhörighet. 52 Representant, Länskommittén Sveriges Nationaldag Kalmar län. 53 Marknadsföringsbidrag; Jonas Paulmans trädprojekt Barnens Träd för Barnens Rättigheter i Sverige. 54 Informationon; löneöversyn Arvode; ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB. 56 Information; kommunstyrelsens internbudget Representant, IUC Kalmar län. 58 Medfinansiering, projektledare Borgholms 200-årsjubileum. 59 Inbjudan, seminarium Vision 2025 för Kalmar Öland Airport.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (18) 41 Dnr 2014/ KS Tilldelningsbeslut upphandling mobil scen. I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde redogör Borgholms Slotts verksamhetschef Jan-Åke Johansson för upphandling mobil scen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att godkänna att den scen som stått på torget i Borgholm under sommaren skrotades. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och Borgholm Energi ta fram förslag på scen och placering i Borgholms innerstad inför turistsäsongen Stadskommittén i Borgholm diskuterade under hösten frågan och föreslog att kommunen istället för att köpa in en ny scen till torget i Borgholm skulle undersöka inköp av en mobil scen. Borgholms Slotts verksamhetschef Jan-Åke Johansson fick av kommunchefen i uppdrag att utreda frågan vidare. Jan-Åke Johansson återrapporterade till kommunstyrelsens arbetsutskott Enligt slottets verksamhetschef är det lämpligast att kommunen köper in en mobil scen. En mobil scen kan användas i hela kommunen och även hyras ut till andra intressenter. Borgholms Slott är den verksamhet i kommunen som har störst erfarenhet av scenbyggnation så det är lämpligt att slottsverksamheten ansvarar även för den mobila scenen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen uppdra till ekonomiavdelningen att tillsammans med verksamhetschefen på Borgholms Slott upphandla mobil scen. Kommunstyrelsen beslutade att upphandla mobil scen som uppfyller minst följande skall-krav: Scenytan skall vara 6 x 10 meter Golvhöjd skall vara meter Scentaket skall med PA-vingar klara av en totallast på minst 2 ton samt skall taket vara bestyckat med minst 3 stycken trossar för att kunna hänga lampor fördelat på framkant, mitt och bakkant på scenen Skall kunna transporteras med ett BE-körkort samt i en hastighet av 80 km Golvbelastning skall klara 350 kg/m2 Skall kunna sättas upp och tas ner av en person utan att kräva mer än vanlig fysik Skall ha en maxtid på 35 minuter för uppsättning och nedtagning Skall ha ett värmegalvaniserad chassis Mobila scenen skall vara godkänd enligt internationell erkända TÜVstandarder Skall ge optimal säkerhet och komfort under alla arrangemang

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (18) En hög vindstabilitet skall säkras genom att kombinera scenens vikt, inbyggda kanaler och valet av textil Scentextilierna skall vara flamsäkra Scenen skall ha 2 förlängningssidor till sidodraperingen. Dessa skall vara anpassade till övriga scenens intäckning och passa ihop i färg och fästen m m. Scenakustik skall vara mycket god Scenen skall ha drifts- och underhållskostnader, som är begränsade till att vårda bromsar och däck, smörjning av rörliga delar, byta bl.a. gummiband och remmar att avsätta 700 tkr i 2015 års investeringsbudget. att Borgholms Slott ansvarar för och driftar den mobila scenen. Vidare beslutade kommunstyrelsen att ge Borgholms Slotts verksamhetschef i uppdrag att arbeta fram förslag på taxa för scenuthyrning. att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om tilldelning. Vid dagens sammanträde redogör controller Linda Kjellin och Borgholms Slotts verksamhetschef Jan-Åke Johansson för genomförd upphandling varvid framkommer att två anbud inkommit. Vid anbudsöppning framgår att - Företag 1 inte uppfyller skallkraven - Företag 2 uppfyller skallkraven och att anbudssumman uppgår till kronor. tilldela Företag 2 anbudet gällande mobil scen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 42 Dnr 2015/ KS Faktura, samförläggning av gatubelysning. I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde redogör elingenjör Kenth Oscarsson för genomförda arbeten vad gäller samförläggning av gatubelysning i samband med att ledningsägaren (E-on) demonterar luftledning och markförlägger kabel. I samband med nedgrävningen samförläggs kabel till kommunägda gatubelysningen i deras schakt och ersätter gamla ofta utdöma luftledningsnät till nya rörstolpar för gatubelysning och kabel.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (18) Av skrivelsen framgår att bolaget ofta kommer in i ett sent skede av processen, vilket gör att det behövs snabba beslut för att få komma med i entreprenaden. Under perioden har följande beställningar gjorts inom delegation och nu fakturerats: Föra Hjälmestad etapp kronor Föra Hjälmestad etapp kronor Knisa kronor Hunderum etapp kronor Södra Greda kronor Ytterby kronor Vanserum kronor Vanserum kronor Lundby Persnäs kronor Södvik Persnäs kronor Stenninge etapp kronor Legenäs kronor Stenninge kronor moms :25 kronor totalt kronor Då det inte finns budgeterade medel i budget 2014 för dessa arbeten krävs beslut i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna betalning av genomförda arbeten vid samförläggning av gatubelysning. uppmana Borgholm Energi AB att ta fram ungefärliga kostnadsförslag innan utförande och begära skriftlig beställning i framtida projekt. 43 Dnr 2014/ KS Omfördelning investeringsbudget 2015; Samförläggning gatubelysning i Borgholms kommun. I tjänsteskrivelse redogör elingenjör Kenth Oscarsson för kommande kostnader i samband med följande inom delegation beställda ännu inte fakturerade anläggningar: Uppskattad kostnad Binnerbäckprojektet (i samband med VA-utbyggnad) kronor Hunderum Etapp kronor Mellböda-Böda kronor

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (18) Av skrivelsen framgår att kommunen bör godkänna samförläggning när ledningsägaren (E-on) demonterar luftledning och markförlägger kabel. Så länge nuvarande avtal om samförläggning gäller ges kommunen möjlighet att till en lägre kostnad reinvestera/investera i gatubelysningar i jämförelse med att ersätta/bygga nytt i egen regi. Då det inte finns reserverade medel i investeringsbudget 2015 för gatubelysning bör kommunstyrelsen omfördela antagen investeringsbudget. Borgholm Energi AB kommer att så snart möjligt redovisa framtida åtagande och presentera en helårsbedömning. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen för år 2015 omfördela 1 mkr ur investeringsbudget 2015 till investeringspost Samförläggning av gatubelysning. inför kommande budgetarbete årligen reservera medel till samförläggning av gatubelysning. 44 Dnr 2015/ KS Nya lokaler för IT-avdelningen. I tjänsteskrivelse föreslår fastighetschef Jan-Ola Östberg på förfrågan från IT-avdelningen, kommunstyrelsen besluta att - IT-avdelningen ska flytta till Ekbackas gamla kök eller till Krongården - avsätta :- till att ta fram förfrågningsunderlag och en budgetkalkyl för att anpassa beslutad lokal till IT-verksamhet. - kommunens bemanningsenhet ska flytta in i Parkvillan. Av skrivelsen framgår att vid sammanslagningen av Mörbylånga kommuns och Borgholms kommuns IT-verksamhet kommer personalantalet öka till ca personer. Det innebär att deras nuvarande lokaler, Parkvillan, är för små. Sammanslagningen kommer att ske i sommar. Fastighetsavdelningen har tillsammans med IT tittat på alternativ till deras nuvarande lokaler som är belägna i Parkvillan. De alternativ som anses lämpliga är Krongården eller Ekbackas gamla kök. Båda alternativen står idag outnyttjade och har renoveringsbehov. IT har gjort förslag till planlösningar. Bägge lokalerna är i behov av renovering. Kommunens bemanningsenhet har visat intresse för Parkvillan, där ITpersonalen sitter idag.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (18) De befintliga kontorsplatserna i Parkvillan räcker till för bemanningsenheten och man bedömer att den enskilda placeringen men ändå lättillgängligheten är idealisk för verksamheten. Det finns även möjlighet för möten i lokalerna vilket annars kan bli problematiskt vid en ombyggnad av de nuvarande lokalerna i Ekbacka. De kommer inte att få plats i de nuvarande lokalerna eftersom att hemtjänsten kommer att utöka under den tidiga våren. Konsekvensanalys Kostnaden för anpassning av lokalerna är svåra att bedöma utan att invitera av lokalernas behov grundligt. Ska man ändå göra en bedömning så ligger kostnaden på ca 1,5-2 miljoner kronor, kostnaden är för en av lokalerna. Om man beslutar om Ekbacka köket måste man driva det som en separat upphandling och inte baka in det i ombyggnaden av vårdcentralen, det skulle försena upphandlingen av ombyggnaden av vårdcentralen alltför mycket. Bemanningsenhetens flytt till Parkvillan kommer inte medföra några investeringskostnader. Vid dagens sammanträde redogör ordförande Ilko Corkovic (S) att han varit i kontakt med Mörbylånga kommun som meddelat att de har 4-5 arbetsplatser som de kan ställa till förfogande. avslå begäran om nya lokaler, innebärande att IT-avdelningen får stanna kvar i Parkvillan samt att arbetsplatser finns att tillgå i Mörbylånga kommun. 45 Dnr 2014/ KS Vedkajen i Borgholm, VA-anslutning; återrapportering av uppdrag. Kommunstyrelsen uppdrog , i samband med tilldelningsbeslut för renovering av vedkajen, till kommunledningskontoret bland annat att omedelbart sätta igång processen att söka en lämplig arrendator som vill driva kommersiell verksamhet/uteservering på Vedkajen. att tillse att avlopp anläggs i samband med upphandlade åtgärder.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (18) I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde återrapporterar ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg från planeringsmöte Vid mötet framkom förslag på VA-anslutning och upprättande av ny förbindelspunkt. Arbetet medför även att beläggning på gator och gångstråk fram till vedjaken måste rivas upp och beläggas med asfalt alternativ stenbeläggning på gångstråket. Uppskattade priser för VA anslutningar och stenbeläggning är: VA 140 meter * 1550kr/m Anläggningsavgift Brukningsavgift kronor kronor kronor/år Stenbeläggning Stenbeläggning kommunal mark 275 m2, betongsten 175*175 Material och arbete kronor Motsvarande beläggning240 m2, mark Strand Hotell kronor Ingen hänsyn har tagits till eventuellt tillkommande kostnader. I skrivelsen konstateras att upphandlad förberedelse för VA anslutning avser för närvarande endast rörläggning m m under beläggning på Vedkajen med målsättning att i framtiden möjliggöra etablering av verksamhet på kajen. Då föreslagen anslutning inte ryms inom befintlig budget och anslutningen inte kan anses som brådskande är rekommendationen att avvakta beslut om VA-anslutning till dess att etablering av verksamhet är aktuell. avvakta beslut om VA-anslutning till dess att etablering av verksamhet är aktuell. uppdra till kommunledningskontoret att snarast återrapportera till arbetsutskottet hur arbetet går med framtida verksamhet på vedkajen. 46 Dnr 2015/9-550 KS Underhållsplan för kommunens hamnar. Kommunstyrelseledamoten Maria Lindmark (MP) föreslår i e-post att kommunen upprättar en Hamnplan och att ärendet snarast ska tas upp på kommunstyrelsens dagordning.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (18) Av skrivningen framgår önskemål att det inför 2016 års budgetbeslut bör finnas ett underlag som klargör renoverings/underhållsbehov för kommunens samtliga hamnar och möjligheten att öka hamnintäkterna (avgifterna) så att de bättre matchar genomförda och förväntade kostnader. Förutsättningarna för att eventuellt sälja eller bolagisera hela eller delar av hamnarna bör också undersökas. Underlaget bör sedan resultera i en hamnplan där en långsiktig strategi för förvaltning av kommunens hamnar läggs fast. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att de tillsammans med servicechefen får i uppdrag - att upprätta en underhållsplan/renoveringsplan för kommunens hamnar. - att inför 2016 års budgetbeslut ta fram förslag på ändrade hamntaxor. - att undersöka framtida driftsformer för kommunens hamnar. Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 196/13, 256/13, 55/14 har kommunledningskontoretredan fått i uppdrag att se över bl a hamnavgifterna och ta fram förslag på hur avgifterna kan återföras till utveckling och investering i hamnar m m. Detta arbete pågår. Kommunledningskontoret bedömer att ärendet bör benämnas Underhållsplan för kommunens hamnar. En sådan plan kan på sikt underlätta kommande beslutsfattande. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunledningskontoret tillsammans med servicechefen upprätta en underhållsplan/renoveringsplan för kommunens hamnar, inför 2016 års budgetbeslut ta fram förslag på ändrade hamntaxor, undersöka framtida driftsformer för kommunens hamnar. Återrapporteras senast augusti 2015 inför beslut i kommunstyrelsen. 47 Dnr 2014/ KS Försäljning av två HSB-lägenheter, Tullgatan och Sandgatan. I tjänsteskrivelse föreslår fastighetschef Jan-Ola Östberg att två HSB-lägenheter säljs. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna att försäljning av kommunens HSB-lägenheter påbörjas via kommunens mäklare.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (18) att uppdra till kommunstyrelsen att verkställa försäljning av kommunens HSB-lägenheter. att genomföra försäljningen av lägenheterna stegvis och sälja dem efter hand de blir lediga. att intäkterna fonderas och återinvesteras i egna hyreslägenheter. Enligt tidigare beslut ska de kommunägda HSB lägenheter som blir till salu läggas ut för försäljning via kommunens mäklare (Länsförsäkringar). Av skrivelsen framgår att mäklaren har värderat de två lägenheterna. Lägenhet nr: 0013, Tullgatan 1C och lägenhet nr: 0010, Sandgatan 32 B. Fastighetsavdelningen har kontrollerat om socialförvaltningen har behov av lägenheterna och fått svaret att de inte har behov av dem. Kapitalet ska enligt beslutet användas vid byggnation av egna lägenheter. För att möta upp behovet som uppstår när HSB-lägenheterna säljs måste processen för den planerade byggnationen av egna lägenheter påbörjas. Fastighetschefen föreslår att lägenheterna säljs och att planavdelningen tillsammans med stadsarkitekten påbörjar ett förslag var och hur egna lägenheter kan byggas. Enligt gällande delegation har kommunstyrelsens arbetsutskott att verkställa kommunfullmäktiges beslut. godkänna försäljning av lägenheterna. utgångspriset för enrummaren på Tullgatan 1C ska vara kronor. utgångspriset för trerummaren på Sandgatan 32 B ska vara kronor. 48 Dnr 2014/ KS Projektering Ekbacka, ombyggnation; återrapportering av uppdrag. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunledningskontoret att inför anbudsförfarande se över materialval, layout/ lokalnyttjande och tekniska specifikationer. att efter genomgång låta genomföra anbudsförfarandet enligt Nivå 3 med option på fönsterbyte och dränering/källare. att parallellt med anbudsförfarandet låta CA Fastigheter ta fram offert på anpassning av nuvarande lokaler i kv Kamelen.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (18) I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde redovisar fastighetschef Jan-Ola Östberg uppdraget och föreslår kommunstyrelsen att besluta om någon eller några besparingsförslag som finns redovisade i ärendets bilaga 3, sammanställning av besparingsmöjligheter (el, tele, VVS, SÖ och bygg). att besluta fortsatt upphandling med de besparingsåtgärder som beslutas. Till ärendets beredning har bifogats bilaga 1, PM Utredning gällande möjliga minskningar av investering inom VVS/SÖ-system inom entreprenaden för Ekbacka ombyggnad hus 01 och hus 02. bilaga 2, PM Utredning gällande möjliga minskningar av investering inom el- och tele-system inom entreprenaden för Ekbacka ombyggnad hus 01 och hus 02. bilaga 3, sammanställning av besparings möjligheter (el, tele, VVS, SÖ och bygg). Bilaga 4, Beräkning projektkostnad vid besparingsåtgärder. Planritning A13, A14, A15, A16, A18 dat: Av skrivelsen framgår att fastighetsavdelningen har sett över möjligheten att minska investeringskostnaderna för ombyggnaden av Ekbacka 01, 02 (gamla hälsocentralen). De punkter där de ansett finnas möjlighet att spara in på framgår i bilagan nr 3, sammanställning förslag till besparingsåtgärder. Avdelningen har tittat på besparingar inom entreprenaden som är tänkbara utan att riskera problem med krav I BBR och Arbetsmiljöverkets bestämmelser. Ytskikt och rumsindelning finns inget att spara in på. Det är normala åtgärder när man gör en renovering som denna. De har använt den rumsindelning som finns idag, vilket gör att det inte går att hitta några besparingar att tala om när det gäller planlösningar. Besparingarna på elinstallationer innebär att man använder sig av befintliga installationer i större utsträckning. Byte av styrsystem mot det som är föreskrivet i förfrågningsunderlaget är ej att rekommendera, det innebär mer kostnader i form av utbildning samt timkostnader för att sköta systemet. Det styrsystem som avdelningen har projekterat har tidigare installerats i Slottskolan med gott resultat. Det projekterade systemet går i större utsträckning att fjärrstyra. På ventilation finns förslaget att ta bort ventilationsaggregatet vid den planerade matsalen, rum 2083, det skulle innebära att de kontorsutrymmen och mötesrum som skulle försörjas av aggregatet utgår. Matsalen kommer att gå att använda med den befintliga ventilationen. Option dräneringsarbeten ska inte vara något problem att åstadkomma. Option fönster går även det att genomföra.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (18) CA-fastigheter projekterar just nu de lokaler som socialförvaltningen sitter i idag, Kamelen 6. De beräknar att ha ett alternativ klart i början av mars. Eventuella evakueringskostnader kommer att tillkomma. Konsekvensanalys Med de förändringar som föreslås under förslag till beslut, innebär att kommunstyrelsen frångår tidigare beslut om upphandling enligt Nivå 3. Med besparingarna på el- och telesystem kan man inte tillgodogöra sig den garantitid som man annars skulle haft vid nya produkter. Det ökar även risken för högre ändrings- och tilläggskostnader. Fastighetsavdelningen har idag ett förfrågningsunderlag som måste modifieras utifrån de besparingar som beslutas. Det tar ca 1 månad, upphandlingslags ca 1,5 månader och byggstart ca en månad efter taget beslut. Det innebär att tidigaste byggstart är ca 4 månader efter taget beslut om vilka besparingsåtgärder som ska göras. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om besparingsåtgärder enligt alternativ 2 i bilaga 3 till ärendet. godkänna fortsatt upphandling utifrån beslutade besparingsåtgärder enligt ovan. Ärendet gällande investering behandlas av kommunstyrelsen efter genomförd upphandling inför beslut av kommunfullmäktige eftersom posten inte längre finns med i investeringsbudget Dnr 2015/1-048 KS Ansökan om ekonomiskt bidrag till Bolinleden Föreningen Bolinleden ansöker i skrivelse , genom ordförande Valborg Elglund och kassör Sven-Erik Svensson, om bidrag med kronor för underhåll samt kronor för nytryckning av kuvert med vägbeskrivning I tjänsteskrivelse föreslår ekonomiavdelningen i samråd med arbetsmarknadsavdelningen att föreningen Bolinleden erbjuds en riktad engångsinsats med underhåll av vandringsleden. Med underhåll avses röjning och klippning. Rekommendationen till kommunstyrelsens arbetsutskott för 2015 är att inte bevilja bidrag enligt önskemål från föreningen Bolinleden.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (18) avslå ansökan om bidrag avseende kontantbidrag, genom arbetsmarknadsavdelningen erbjuda föreningen en riktad engångsinsats med underhåll av vandringsleden. Om föreningen vill ta emot den riktade engångsinsatsen ska kontakt tas med Ola Davidsson på arbetsmarknadsavdelningen. 50 Dnr 2014/ KS Deltagande i LUPP Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inbjuder i skrivelse landets kommuner att delta i LUPP Enligt skrivelsen behöver inte kommunen betala något för att göra LUPP, men för att nå framgång med LUPP krävs det att kommunen är motiverade att satsa tid och resurser både på enkäten och på det efterföljande arbetet med resultatet. I ansökan ska kommunen beskriva - den politiska förankringen för att genomföra undersökningen. - hur kommunen tänker använda resultaten från LUPP för att förbättra ungas levnadsvillkor i kommunen. - vilka resurser kommunen ska satsa i projektet. ansöka om deltagande i LUPP uppdra till kommunledningskontoret att upprätta och skicka in ansökan senast Dnr 2015/ KS Projekt Nöjesbanken, tillhörighet. I tjänsteskrivelse föreslår ekonomiavdelningen att kommunstyrelsen från och med tar över ansvaret för projektet Nöjesbanken.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (18) Nöjesbanken drivs i projektform genom både extern och intern finansiering. Projektet omfattar aktiviteter för ungdomar under skoltid och på fritiden. För 2014 finansierades aktiviteter av både socialnämnden och utbildningsnämnden med kronor var till Nöjesbanken, samt att gymnasieförbundet finansierade med kronor. Av skrivelsen framgår att i och med införande av en ungdomssamordnare så ökar möjligheterna att kunna samordna projektets medel tillsammans med ungdomssamordnaren. Nöjesbankens sammansättning av projektgrupp är oförändrad vilket innebär att förslagen förändring enbart är en anpassning av riktade projektmedel från socialförvaltningen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen från och med ta över ansvaret för projektet Nöjesbanken. 52 Dnr 2014/ KS Representant, Länskommittén Sveriges Nationaldag Kalmar län. Länsstyrelsen i Kalmar län påminner i skrivelse länets kommuner om val av representant till länskommittén för mandatperioden Årsmötet kommer att hållas 24 mars. Av skrivelsen framgår också att styrelsen har beslutat att sänka avgiften för 2015 till kronor. utse Inger Sundbom (S) att representera Borgholms kommun i länskommittén Sveriges Nationaldag Kalmar län även under mandatperioden Dnr 2015/ KS Marknadsföringsbidrag; Jonas Paulmans trädprojekt Barnens Träd för Barnens Rättigheter i Sverige. I skrivelse inkommen efterfrågar föreningen Barnens träd om Borgholms kommun vill medverka i projektet.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (18) Barnens träd uppmärksammar FN:s barnkonvention. Varje kommun ska enligt svensk lag värna sina medborgare och barnens välmående. Att inviga ett Barnens träd är ett sätt att uppmärksamma barnkonventionens styrka. Tanken med Jonas Paulmans trädprojekt för Barnens rättigheter i Sverige är att det ska finnas ett träd i varje kommun där trädet ska vara en symbol för en värdig barndom. År 2015 kommer Jonas Paulman att genom cykling från Göteborg via Danmark och genom Malmö besöka kommuner längs ostkusten upp till Stockholm. 3 juni besöks Borgholms kommun. Kommunen deltog i projektet 2011 då ett träd planterades i Byxelkrok. medverka i Jonas Paulmans trädprojekt Barnens träd för Barnens rättigheter i Sverige, samt anvisa kronor från kommunstyrelsens konto för inköp och plantering av träd. 54 Information; löneöversyn Vid dagens sammanträde informerar löne- och systemansvarig Susanne P Höglander och personalsekreterare Ingrid Öhlund tillsammans med socialchef Ewa Ekman om arbetet med årets löneöversyn och redogör för hur diskussionen förs i länets övriga kommuner. Ärendet tas upp till behandling som personalutskottsärende Dnr 2014/ KS Arvode; ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB. Vid dagens sammanträde lyfts frågan om förslag till arvode till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i bolagen.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 16 (18) Vid kommunfullmäktiges beslut att godkänna arvoden och ersättningsbestämmelser fanns inga uppgifter om arvoden för Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB, varför förslag bör tas fram för beslut i kommunfullmäktige. Eftersom nya styrelsen startar sin tjänstgöring i samband med bolagsstämman 2015 bör förslag till arvoden beslutas av kommunfullmäktige senast Utifrån antagna arvodes- och ersättningsbestämmelserna föreslås - att ordförandens arvode bör uppgå till 15 % av kommunalrådslönen för Borgholm Energi AB och 10 % av kommunalrådslönen för Borgholm Energi Elnät AB, totalt 25 % av kommunalrådslönen. - att 1:e och 2:e vice ordförandes arvode bör uppgå till 1 % av kommunalrådslönen för respektive bolag, totalt 2 % av kommunalrådslönen. - att bolaget i övrigt följer antagna ersättningsbestämmelser. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna följande arvoden för ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB från och med : Borgholm Energi AB Ordförande ) % av kommunalrådslön 15 % 1:e och 2:e vice ordförande ) % av kommunalrådslön 1 % Borgholm Energi Elnät AB Ordförande ) % av kommunalrådslön 10 % 1:e och 2:e vice ordförande ) % av kommunalrådslön 1 % 2) sammanträdesarvoden tillkommer bolaget i övrigt ska följa av kommunfullmäktige antagna ersättningsbestämmelser. 56 Dnr 2015/ KS Information; kommunstyrelsens internbudget Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg och controller Johan Andersson redovisar sammanställning av föreslagen internbudget inför beslut i kommunstyrelsen

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 17 (18) 57 Dnr 2015/ KS Representant, IUC Kalmar län. Vid dagens sammanträde lyfts frågan om kommunen ska utse någon representant i IUC Kalmar län. Tidigare har kommunen utsett representant i Sustainable Sweden Southeast som nu ingår i IUC. utse näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson som kommunens representant i IUC Kalmar län. 58 Dnr 2015/ KS Medfinansiering, projektledare Borgholms 200-årsjubileum. Vid dagens sammanträde informerar ordförande Ilko Corkovic (S) från möte med den nybildade arbetsgruppen med representanter från Borgholms Cityförening med anledning av Borgholms 200-årsjubileum. Vid mötet diskuterades kommunens medfinansiering av en projektledare. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen för år 2015 bevilja 100 tkr i medfinansiering till projektledare för arbetet inför Borgholms 200-årsjubileum. Medel anvisas från lämpligt konto ur kommunstyrelsens konto Inbjudan, seminarium Vision 2025 för Kalmar Öland Airport. Kalmar Öland Airport inbjuder till seminarium på Hotell Skansen i Färjestaden Under våren 2015 genomför Kalmar Öland Airport en bred process för att ta fram ett långsiktigt styrmedel om flygets utveckling i Kalmarregionen. Målet är att utarbeta: - en omvärldsanalys för att bättre förstå de förändringar som sker. - ett antal tänkbara scenarier för hur framtiden kan se ut.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 18 (18) - en vision för Kalmar Öland Airport år en strategi för hur man ska ta sig dit. På seminariet presenteras några utmaningar som flyget och Kalmar Öland Airport står inför. Resultaten från seminarierna som genomförs kommer att spela en viktig roll i den framtida visionen. Det noteras att mötet sammanfaller med arbetsutskottets sammanträde. utse Annette Hemlin (FÖL) och näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson att representera Borgholms kommun vid seminariet

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (26) 2015-02-24 14-36 KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (26) 2015-02-24 14-36 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (26) 14 Information från verksamheten. 15 Förslag upphävande av beslut KF 97/213; Fastighetsförsäljning, Borgholm Södra Runsten 9:1 (Runstens skola m fl). 16 Revidering av kommunvapen,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

158 Dnr 2015/91-106 KS. Information; Samverkan PA Borgholm och Mörbylånga kommuner.

158 Dnr 2015/91-106 KS. Information; Samverkan PA Borgholm och Mörbylånga kommuner. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) Innehållsförteckning: 158 Information; Samverkan PA Borgholm och Mörbylånga kommuner. 159 Personalutskottsärenden. 160 Återrapportering, jämställdhetsarbete utifrån undertecknad

Läs mer

Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 151 Dnr 2015/129-012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 151 Dnr 2015/129-012 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) Innehållsförteckning: 151 Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 152 Information; åtgärder duschutrymmen; sporthallen, Viktoriaskolan. 153 Rekrytering,

Läs mer

224 Dnr 2015/221-298 KS

224 Dnr 2015/221-298 KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (9) Innehållsförteckning 224 Lokalförsörjning; godkännande av omedelbar igångsättning och ianspråktagande av medel för anpassning av två korridorer på Ekbacka. 225 Lokalförsörjning;

Läs mer

1 Dnr 2014/187-556 KS. Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering.

1 Dnr 2014/187-556 KS. Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 1 Dnr 2014/187-556 KS Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-08-12 190 att uppdra till ekonomiavdelningen

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling byggtjänster.

Tilldelningsbeslut upphandling byggtjänster. Sammanträdesprotokoll sid 2 (14) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 28 Tilldelningsbeslut upphandling byggtjänster. 29 Redovisning av delegationsbeslut; Upphandling

Läs mer

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: 157 Workshop framtagande av varumärke, uppdrag.. 158 Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare.. 159 Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1.

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 108 Dnr 2012/110-261 och 2012/121-261 KS Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. Till dagens sammanträde finns avsiktsförklaring

Läs mer

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om kommunens aktuella åtaganden vad gäller investeringsbudget, skulder m m.

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om kommunens aktuella åtaganden vad gäller investeringsbudget, skulder m m. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 222 Information från verksamheten. Kommunchef Christina Madeling informerar om att - arbetsgruppen för utveckling av yttre hamnen kommer att ha sitt första möte 8 september

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB.

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 161 Dnr 2014/29-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. Till dagens sammanträde är Borgholm Energis presidium tillsammans med vd och ekonomiansvarig

Läs mer

113 Dnr 2013/176-822 KS. Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering

113 Dnr 2013/176-822 KS. Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 113 Dnr 2013/176-822 KS Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering av uppdrag. lyfts ärendet för diskussion. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog

Läs mer

Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet

Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet Tjänsteskrivelse 1(2) Magnus Norrbom Tel. 0142-85115 2016-10-31 KOF/2015:25 Kultur- och fritidsnämnden Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet äskar, efter samråd med Service- och teknikförvaltningens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordföranden meddelar följande tillkommande ärende: Politiska uppdrag ny M-ersättare.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordföranden meddelar följande tillkommande ärende: Politiska uppdrag ny M-ersättare. Sammanträdesprotokoll sid 2 (13) Innehållsförteckning 183 Godkännande av kungörelse. 184 Godkännande av dagordning 185 Politiskt uppdrag 2015-2018; Ny M-ersättare, kommunfullmäktige. 186 Begäran om tilläggsbudget;

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

11 Dnr 2011/254-145 KS

11 Dnr 2011/254-145 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 11 Dnr 2011/254-145 KS Information projektet Öppna portar. Öppna portar är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Statens Fastighetsverk (SFV) och omfattar fyra av

Läs mer

Kommunchef Christina Madeling informerar - att rekrytering av destinationsutvecklare pågår. - från Integrationsdagen i Kalmar.

Kommunchef Christina Madeling informerar - att rekrytering av destinationsutvecklare pågår. - från Integrationsdagen i Kalmar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 127 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar - att rekrytering av destinationsutvecklare pågår. - från Integrationsdagen i Kalmar. Eddie Forsman (M) informerar

Läs mer

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 44 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar om de interna avtalen mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB, BEAB. Bolagets presidium bjuds in till ett

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (9) Innehållsförteckning: 385 Avsiktsförklaring kommande skolskjutsupphandling KLT. 386 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 387 Återrapportering; A-huset,

Läs mer

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 18 Dnr 2013/20-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. Till dagens sammanträde är presidiet i Borgholm Energi AB inbjudna för information och diskussion

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-11-20 220 Tid 8.00-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 219-225 ande Johan Persson (s) 219-222 Göran Häggfors (m) 219-222 Birgitta

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

123 Dnr 2014/119-253 KS. Information, försäljning av kommunens HSB-lägenheter.

123 Dnr 2014/119-253 KS. Information, försäljning av kommunens HSB-lägenheter. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) 123 Dnr 2014/119-253 KS Information, försäljning av kommunens HSB-lägenheter. Socialchef Ewa Ekman och IFO-chef Hillevi Österbo har begärt företräde till dagens sammanträde

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, , kl. 15:30. Ann-Katrin Karlsson. Jeanette Wäppling. Tomas Junkka

Förvaltningsbyggnaden, , kl. 15:30. Ann-Katrin Karlsson. Jeanette Wäppling. Tomas Junkka SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 734 (742) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1, kl. 16:00-16:25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Jeanette Wäppling (V) Lars

Läs mer

Information om socialnämndens verksamheter

Information om socialnämndens verksamheter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 25 Information om socialnämndens verksamheter Hillevi Österbo, verksamhetschef och Erika Betelid, socialsekreterare informerar om BBIC och Förebyggande teamet. 26 Dnr 2015/21-792

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: (Klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Stadshuset, KS-rummet, Borgholm, 2015-08-25, klockan 13:00 sammanträdet Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för Stadshuset, KS-rummet, Borgholm, 2015-08-25, klockan 13:00 sammanträdet Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson 1 Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Stadshuset, KS-rummet, Borgholm, 2015-08-25, klockan 13:00 sammanträdet Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 Utses att justera:.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

61 Dnr 2012/134-212 KS. Fördjupad översiktsplan Byxelkrok; godkännande för granskning.

61 Dnr 2012/134-212 KS. Fördjupad översiktsplan Byxelkrok; godkännande för granskning. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 61 Fördjupad översiktsplan Byxelkrok; godkännande för granskning. 62 Information; Ölands Gymnasium. 63 Information; Borgholms 200-års jubileum. 64 Utdelning 2014; ändring

Läs mer

Komplettering till tidigare utskick

Komplettering till tidigare utskick KOMMUNFULLMÄKTGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats S~erneskolans matsal Gruppmöten: Rum finns reserverade från 16.00 Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) Rum

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Organisationsstruktur, projektutvecklare.

Organisationsstruktur, projektutvecklare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 252 Information. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att hittills har 250 flyktingar kommit till Lundegård och 85 till Kapelludden. Det är i dagsläget inte så

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00 OBS! Veckodag! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt

Läs mer

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman.

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.30 Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-16.25 1 (21) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Johnsson (M) Christer Akej

Läs mer

266 Dnr 2014/226-106 KS

266 Dnr 2014/226-106 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 266 Dnr 2014/226-106 KS Information; utökat driftåtagande. IT-chef Niklas Palmquist informerar om det uppdrag han i egenskap av gemensam IT-chef erhållit av Mörbylånga kommun

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 18 Plats och tid Lessebo kommunkontor tisdagen den 5 november 2013, kl. 13.30-16.30 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Örjan

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) 150 Dnr 2014/235-002 KS Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. Kommunstyrelsen beslutar bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) med kommunstyrelsens

Läs mer

Se bilagd närvaro- och voteringslista

Se bilagd närvaro- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 Plats och tid Måndag 12 april 2010 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd närvaro- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

225 Dnr BEAB 2015/69

225 Dnr BEAB 2015/69 2 (7) 224 Val av justerare Birger Palm (S) utses att med ordföranden justera dagens protokoll. 225 Dnr BEAB 2015/69 Månadsuppföljning per den sista april 2015 Ekonomichef Annika Hermansson redogör för

Läs mer

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården.

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08 581 69 508 2013-02-25 Dnr 2009-7055 1 Socialnämnden Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

47 Dnr 2016/ KS. Ansökan om årligt stöd, utbildningsinsatser och studiebesök för nämndemän. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

47 Dnr 2016/ KS. Ansökan om årligt stöd, utbildningsinsatser och studiebesök för nämndemän. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar Sammanträdesprotokoll sid 2 (8) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 47 Ansökan om årligt stöd, utbildningsinsatser och studiebesök för nämndemän. 48 Information om

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Trafikbullerplan 2010

Trafikbullerplan 2010 Kommunfullmäktige 2010 11 29 177 416 Kommunstyrelsen 2010 11 15 207 501 Arbets och personalutskottet 2010 10 25 198 411 Dnr 10.605 51 novkf10 Trafikbullerplan 2010 Bilagor: Trafikbullerplan Miljönämndens

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg 2011-11-10 1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 14.00 14.20 Beslutande Jens Söder (S) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Johan Abrahamsson (M) 2: e vice ordförande

Läs mer

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Ärende 8 Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2013-03-15 SBN 2013.0063 Handläggare: Stig Rengman Samhällsbyggnadsnämnden Svar på motion om att införa bekvämlighetsinrättningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40 ande Sören Finnström (S) Kenneth Andersson (S) Jan Willner (C) Maino Wohlfeil (S) Susanne Salomonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

112 Dnr 2012/195-020 KS

112 Dnr 2012/195-020 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 112 Dnr 2012/195-020 KS Lönerevision 2013. Personalchef Krister Kronzell redogör för årets lönerevision. Det noteras att 3 % är budgeterat i löneökning för år 2013 och

Läs mer

105 Dnr 2011/200-040 KS

105 Dnr 2011/200-040 KS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (5) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-06-19 105-107 105 Dnr 2011/200-040 KS Budgetramar 2013. Kommunstyrelsen uppdrog 2012-04-17 57 till ekonomiavdelningen att

Läs mer

Annika Hermansson, ekonomichef Tobias Selldén, gruppchef fastighet, 312

Annika Hermansson, ekonomichef Tobias Selldén, gruppchef fastighet, 312 1 (7) Plats och tid Badhusgatan 4, kl. 13:00-14:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Ingvar Svensson (V) Tomas Lind (FÖL), vice ordförande Anders Nyholm (M) Birger Palm (S) Daniel Nilsson (C) Övriga

Läs mer

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-04-21 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13:30-15:55 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-11-29 2 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågstund ställs frågor till kommunstyrelsens ordf. Monica Widnemark Vaktmästarfrågan i Lessebo Sporthall Återställning av vägen

Läs mer

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Stellan Sjögren, 0550-88020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2012-06-14 Kommunstyrelsen Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-17.30 Beslutande Lennart Månsson (M) ordförande Patric Bystedt (M) tjg. ersättare för Alf Michelsen (M) Ola Ahlqvist

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-17 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 17 december 2015, 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer