Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande Uno Eriksson, Vice ordförande Göran Andersson Aina Wåhlund Claes Axelson Jan Wettmark Kjell Bergquist Gösta Frödin, Suppleant ersätter Johnny Andersson Anders Norrby, Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare Justerare Göran Andersson Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 23 april 2015 Paragrafer Sekreterare Johan Åkerman Ordförande Anders Söderström Justerare Göran Andersson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (17) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående mötesprotokoll den 24 februari rapport... 6 Marknadsläget VA-avgifter år Renhållningsavgifter årig investeringsplan Reviderad investeringsbudget Planerade aktiviteter Årsredovisning Arvika Teknik AB år Drift och driftstörningar Rapport från styrelsemedlemmar Skatter och avgifter Övriga frågor... 17

3 Sammanträdesprotokoll 3 (17) 13 Val av justerare Styreslen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll. Styrelsen Arvika Teknik AB utser Göran Andersson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (17) 14 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras för fastställande. Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (17) 15 Dnr AT 2015/5-100 Föregående mötesprotokoll den 24 februari 2015 Föregående mötesprotokoll från den 24 februari 2015 presenteras. Arvika Teknik AB:s mötesprotokoll den 24 februari 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 24 februari 2015 med godkännande till handlingarna.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (17) 16 Dnr AT 2015/ rapport Anders Norrby informerar styreslen om det aktuella läget i Arvika Teknik AB. -rapport den 10 april Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och lägger rapporten med godkännande till handlingarna.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (17) 17 Dnr AT 2015/4-040 Marknadsläget 2015 Anders Norrby redogör för marknadsläget inom Arvika Teknik AB. Produktionsuppföljning till och med den 10 april 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av sammanställningen och lägger den med godkännande till handlingarna.

8 Sammanträdesprotokoll 8 (17) 18 Dnr AT 2015/ VA-avgifter år 2016 Anders Norrby informerar styrelsen om att det finns ett stort saldo på balanskontot för VA-avgifter sedan år 2014, och att eventuella kostnadsökningar och intäktsminskningar kommer väl täckas av tillgångarna på balanskontot. Dessutom kommer ett nytt förslag till VA-taxa med separat dagvattenavgift att läggas fram för styrelsen under hösten. Mot bakgrund av detta ser Arvika Teknik AB inget behov av att höja brukningsavgiften för VA inför år 2016, utan föreslår oförändrad avgift. Anläggningsavgiften har en kostnadstäckningsgrad av cirka 50 procent, för att inte kostnadstäckningsgraden ska sjunka ytterligare, föreslår Arvika Teknik AB en höjning av denna med 2 procent. Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 9 april 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar om oförändrad brukningsavgift för VA för år 2016 och att anläggningssavgiften för VA höjs med 2 procent, samt uppdrar åt att, enligt ägardirektivet, inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.

9 Sammanträdesprotokoll 9 (17) 19 Dnr AT 2015/ Renhållningsavgifter 2016 Anders Norrby informerar styrelsen om att det finns ett stort saldo på balanskontot för renhållnings-avgifter och att eventuella kostnadsökningar och intäktsminskningar kommer väl täckas av tillgångarna på balanskontot. Dessutom kommer ett nytt förslag till renhållningsavgifter, med anledning av utsortering av matavfall, att läggas fram för styrelsen under hösten. Mot bakgrund av detta ser Arvika Teknik AB inget behov av att höja renhållningsavgiften, utan föreslår oförändrad avgift. Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 9 april 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar om oförändrad renhållningsavgift för år 2016 och att uppdra åt att, enligt ägardirektivet, inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (17) 20 Dnr AT 2015/ årig investeringsplan Avdelningarna inom Arvika Teknik AB har tagit fram förslag till investeringar för år och bedömt investeringsbehovet för ytterligare sju år. Förslagen har förtecknats avdelningsvis och kategoriserats enligt koncernledningens direktiv, med siffrorna 1-6, samt siffran 7 för de investeringar som är betingade av lagkrav eller myndighetsbeslut. 10-årsperioden innehåller investeringar på ca 40 Mkr per år, varav ca 35 Mkr per år utgör reinvestering i anläggningar och fordon, Elnät 13 Mkr, VA 15 mkr, Renhållning 5 Mkr och Gata 2 Mkr, övriga 5 Mkr per år avser nyanslutningar inom Elnät och VA. Västra Sundsprojektet (år ) står för merparten av nyanslutningskostnaderna. Sammanställningen kommer ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut om borgensram för Arvika Teknik AB. Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 9 april Bilaga 10-års investeringar den 31 mars Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner investeringsplanen och uppdrar till att söka godkännande för planen hos moderbolaget, samt ansöka om erforderlig kommunal borgen och att ordna finansiering av 2016 års investeringar.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (17) 21 Dnr AT 2015/ Reviderad investeringsbudget 2015 Anders Norrby informerar styrelsen om att vissa investeringsprojekt som startades under år 2014 pågår fortfarande, varför återstående investeringsutrymme för dessa behöver flyttas till innevarande år. De projekt som fortsätter omfattar totalt 6,67 Mkr, varav 1,71 Mkr avser Elnät och 4,96 Mkr avser VA. Dessutom krävs omdisponering av medel inom VA för att klara tillkommande kostnader och förslag till justerad tidplan för Västra Sundsprojektet. Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 9 april 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna föreslagna omdisponeringar rörande investeringsbudget för år 2015 som innebär en total investering på tkr och uppdra åt att söka godkännande för planen hos moderbolaget samt ordna med finansiering av investeringarna, under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner borgensram för Arvika Teknik AB.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (17) 22 Dnr AT 2015/ Planerade aktiviteter 2015 Anders Norrby redogör för planerade aktiviteter med styrelsen under år De planerade aktiviteterna under år 2015 är följande, introduktion för den nya styrelsen den 6 maj, styrelseutbildning heldag den 20 maj och en halvdag under augusti månad, två studiebesök är inplanerade den 26 maj på Rosendal samt ett studiebesök under hösten hos Karlskoga Energi & miljö. Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 9 april 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (17) 23 Årsredovisning Arvika Teknik AB år 2014 Anders Norrby presenterar föreslagen Årsredovisning 2014 gällande Arvika Teknik AB Förslag till årsredovisning 2014, Arvika Teknik AB den 10 april Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att godkänna årsredovisning 2014 gällande Arvika Teknik AB.

14 Sammanträdesprotokoll 14 (17) 24 Drift och driftstörningar 2015 Anders Norrby informerar om aktuellt driftläge Arvika Teknik AB, det har sedan senaste rapporteringen varit några få mindre avbrott. Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (17) 25 Rapport från styrelsemedlemmar Ledamot Lisa Levin informerar styrelsen om ett besök hon gjort på uppdrag av styrelsen Arvika Teknik AB. Lisa Levin har tillsammans med representanter från länsstyrelsen i Värmland, besökt Augsburg för att se hur de jobbar med översvämningsskydd. De fick även information om vilka olika varningssystem de använder sig av för att varna allmänheten vid risk för översvämning. Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

16 Sammanträdesprotokoll 16 (17) 26 Skatter och avgifter 2015 Anders Norrby informerar om att alla skatter och avgifter är betalda. Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

17 Sammanträdesprotokoll 17 (17) 27 Övriga frågor Inga övriga frågor.

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30 Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti (C)

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Särtaxemodell för anläggningsavgifter ikatrineholms kommuns verksamhetsområde

Särtaxemodell för anläggningsavgifter ikatrineholms kommuns verksamhetsområde ~.'~~:: ~~; 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 2012-10-24 219 17 Dnr KS/2012:509-043 Handläggare: Per Johansson Särtaxemodell för anläggningsavgifter ikatrineholms

Läs mer