BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN Stadsstyrelsens förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017. Stadsstyrelsens förslag"

Transkript

1 BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN

2

3 INNEHÅLL Karleby stads strategi Utgångspunkter för budgeten för 2015 för Karleby stad...5 Sammanfattning av budgeten...7 Mål för verksamheten...14 Centrala bolags mål...28 Driftsekonomi...38 Revisionsnämnden...43 Centralvalnämnden...45 Ledning av staden...47 Stadskansliet...48 Ekonomi- och dataförvaltningstjänster...49 Näringslivs- och stadsutveckling...50 Planering och regionutveckling...51 Dispositionsmedel...52 Regionala räddningsväsendet/karleby...53 Personaltjänster...54 Sysselsättningstjänster...55 Miljö- och hälsoskydd...69 Social- och hälsovårdsväsendet/förvaltning...71 Social- och handikappservice...72 Äldreomsorg...73 Hälsovårdstjänster...74 Nämnden för utbildning och fostran/bildningscentralen...94 Småbarnsfostran...96 Grundläggande utbildning...97 Gymnasiet och annan utbildning på andra stadiet...99 Kokkolan seudun opisto Karlebynejdens institut Kultur- och ungdomsnämnden;... gemensamma utgifter och Kieppi Kulturtjänster Bibliotekstjänster Museitjänster Ungdomstjänster Idrottsnämnden Tekniska väsendets förvaltning och stödtjänster Ansvarsområdet för samhällsteknisk service Ansvarsområdet för lokalförsörjning Planläggningstjänster Förvaltning av mark- och vattenområden Byggnadstillsyn Miljötjänster Landsbygdsnämnden Räddningsnämnden Karleby Vatten Affärsverket Työplus Investeringar Understöd 2015, stadsstyrelsen...176

4

5 KARLEBY STADS STRATEGI Karleby stadsfullmäktige godkände stadens strategi Stadens strategi omfattar hela stadskoncernen och i den fastställs utvecklingsriktningen med beaktande av förändringarna i verksamhetsmiljön. Nämndernas budget- och ekonomiplanförslag ska bygga på strategin både vad gäller ekonomiska och verksamhetsmål. Verksamhetsmiljön förändras De kommande förändringarna innebär att stadens övergripande livskraftspolitik blir allt viktigare när det gäller att främja kommuninvånarnas välfärd. Karlebyregionen har förbättrat sin position avsevärt i fråga om regionens relativa konkurrenskraft sedan millennieskiftet, och detta erbjuder en bra grund för ett fortsatt arbete mot de strategiska mål som satts upp för livskraften och konkurrenskraften. Några förutsebara trender som kan nämnas är att stadsbygderna får allt större betydelse och utbildnings- och kompetenskraven ökar. Kommunerna kommer att få en allt mer differentierad roll. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin, konsekvenserna av recessionen och omvälvningen i näringslivsstrukturen gör att kommunernas ekonomi stramas åt rejält i Finland. Kommunerna klarar inte av att fullgöra sina skyldigheter, som ökar i antal hela tiden. Staten bör minska kommunernas uppgifter och skyldigheter. Situationen försvåras också av att befolkningen åldras i snabb takt. För att kommunerna ska kunna anpassa sig till det allt stramare ekonomiska läget måste verksamheten omvärderas, nya kundcentrerade verksamhetssätt tas fram, tjänster produceras i samråd med kunderna samt nya tekniker tas i bruk. Kommunstrukturen, kommunsamarbetet och modellerna för hur tjänsterna ordnas och produceras kommer att revideras. Även modellerna för organiseringen av social- och hälsovården förändras. Vision 2025: Karleby som bäst Den livskraftiga, havsnära och tvåspråkiga staden Karleby erbjuder tjänster utgående från invånarnas behov och en trivsam boendemiljö. Stadens framgång grundar sig på internationella nätverk, högklassigt kunnande, kultur, logistik och mångsidig näringsverksamhet med fokus på kemi. Strategiska mål perspektivvis Livskraftig stad med stark konkurrenskraft Attraktiv stad Flexibel näringspolitik som aktivt skapar förutsättningar för företagande Logistiskt centrum med internationell konkurrenskraft Kunnig och lärande stad Välmående kommuninvånare God livskvalitet, hälsa och aktiva kommuninvånare Trivsam och trygg levnadsmiljö Anordnande av tjänster och koncernstyrning Stark och dynamisk kommun som anordnare och producent av tjänster Smidiga och effektiva metoder för anordnande av tjänster och serviceprocesser Fungerande ägarstyrning och koncernstruktur Ekonomi, kompetens, personal Hållbar kommunekonomi Kompetent ledning och motiverad personal Attraktiv arbetsgivarimage 1

6 Kommunerna verkar i en värld som förändras snabbt. Det har blivit allt viktigare att analysera det förgångna, nuläget och framtiden och att förbereda sig på kommande förändringar. Kommunstrategin går ut på att välja riktlinjer i viktiga frågor. Kommunen fastställer sina långsiktiga, strategiska mål. En väl utformad och bra strategi skapar en grund för kommande beslut, budgetar och program. Kommunens strategi omfattar hela kommunkoncernen och styr stadens verksamhet i förhållande till dess centrala samarbetspartner. Den beskriver stadens vision för kommuninvånarna och olika organisationer. Efter att strategin blivit godkänd börjar det verkliga arbetet, alltså genomförandet av strategin. Strategin lever när den diskuteras. Budgeten och ekonomiplanen är också viktiga verktyg för genomförandet av strategin. Befolkning och sysselsättning Befolkningsutvecklingen i staden har under de senaste åren varit mycket bra. År 2013 ökade folkmängden med 258 personer. Under detta årtusende har invånarantalet i Karleby ökat med över Vid årsskiftet 2013/2014 uppgick antalet invånare till Antalet invånare med fi nska som modersmål var (50,8 %), med svenska som modersmål (13,1 %) och antalet invånare med annat modersmål var (2,6 %). Antalet invånare som har annat än fi nska eller svenska som modersmål har tredubblats under 2000-talet, vilket till stor del beror på det ökade antalet utländska studerande i Karleby. Antalet invånare med svenska som modersmål har varit något sjunkande både absolut och proportionellt. Invånarantalet i Karleby hade vid utgången av september i år ökat med ca 200 invånare. Statistikcentralen publicerade hösten 2012 en befolkningsprognos som sträcker sig till Befolkningsprognosen baserar sig på observationer av utvecklingen i fråga om nativitet, mortalitet samt ut- och infl yttning under de föregående åren. När prognosen görs upp beaktas inte de eventuella verkningar som ekonomiska, sociala eller övriga samhälleliga eller regionpolitiska beslut har på befolkningsutvecklingen i framtiden. Av beräkningarna framgår närmast hur utvecklingen kommer att se ut om den fortsätter på nuvarande sätt. När prognosen studeras bör det beaktas att den baserar sig på utvecklingen under några föregående år. Utvecklingen i Karleby har under de senaste åren varit gynnsam inom alla de delområden som inverkar på befolkningsutvecklingen. Enligt befolkningsprognosen (trendkalkyl) kommer invånarantalet i Karleby att utvecklas på följande sätt fram till 2040: År (31.12.) invånare 2013 (realiserat) Enligt prognosen ökar invånarantalet under 2010-talet i medeltal med knappa 320 invånare per år. Detta årliga tillskott minskar till i medeltal 250 invånare per år under 2020-talet och till 150 per år under 2030-talet. I år torde man komma rätt nära uppställda tillväxtmål. En bredare granskning visar dock att vi ligger något efter prognosens tillväxtutveckling. Statistikcentralen har också tagit fram en alternativ prognos som enbart beaktar den naturliga folkökningen, dvs. födelseöverskottet som avser skillnaden mellan antalet födda och döda. Enligt denna prognos förväntas invånarantalet uppgå till år Den demografi ska försörjningskvoten i Karleby är för närvarande ( ) 61,0 medan den för hela landet är 55,8. Enligt befolkningsprognosen kommer motsvarande tal år 2020 att vara 70,6 resp. 64,4 och öka till 74,0 resp. 71,2 före Den demografi ska försörj- 2

7 ningskvoten beskriver förhållandet mellan antalet barn (0 14 år) och äldre (65+) per 100 invånare i arbetsför ålder (15 64 år). Åldersstrukturen för befolkningen i Karleby är fortfarande gynnsam i förhållande till hela landet. Nativiteten kommer till följd av åldersstrukturen att fortfarande under en längre tid hålla sig på nästan oförändrad nivå. Antalet 1 6-åringar (småbarnsfostran) kommer att öka (ca 3,5 %) fram till början av talet och sjunker sedan mot slutet av decenniet. Enligt Statistikcentralens prognos kommer antalet 7 15-åringar (grundläggande utbildning) att öka snabbare än i övriga landet. Fram till år 2015 är tillväxten ca 17 procent. Antalet åringar har varit sjunkande och sjunker fortfarande fram till år 2017, varefter tillväxten jämfört med nuläget är 6 procent fram till år personer UTVECKLINGEN AV ANTALET BARN UNDER OCH I SKOLÅLDERN I KARLEBY år Andelen personer i arbetsför ålder (19 64 år) av hela befolkningen är för närvarande ca 57,0 procent. Andelen kommer att sjunka till ca 54 procent före utgången av Antalet äldre ökar kraftigt. Antalet personer över 65 år uppgår för närvarande till (2013) dvs. 19,2 procent av befolkningen. År 2015 är andelen 20 procent (9 715) och 22 procent (10 947) år Antalet personer över 75 år uppgår för närvarande till drygt År 2015 kommer antalet att vara drygt 4 000, år 2020 ca och år 2040 drygt I Karleby är de äldres relativa andel av hela befolkningen något mindre än i landet i snitt. personer UTVECKLING AV ANTALET ÄLDRE ENLIGT ÅLDERSKLASS I KARLEBY år År 2013 föddes 595 barn. På basis av förhandsuppgifter för 2014 torde nativiteten öka till ca 630 barn. Enligt Statistikcentralens prognos överstiger det årliga födelsetalet 600 barn 3

8 under hela prognosperioden. Mortaliteten uppgår till drygt 400 per år. Mortaliteten ökar något när befolkningsstrukturen blir äldre. Under hela 1990-talet och början av 2000-talet var infl yttningen till Karleby mindre än utfl yttningen från orten. Utfl yttningen tilltog under den ekonomiska tillväxten. Många fl yttade till orter där det fanns arbets- och studieplatser, dvs. till tillväxtcentra i södra Finland. Under 2000-talet har trenden för fl yttningsbalansen dock blivit gynnsammare och varit i balans och under de senaste åren varit klart på plus tack vare immigrationen. Den positiva befolkningsutvecklingen kommer att fortgå inom de närmaste åren. Skillnaden mellan antalet födda och döda, dvs. den naturliga folkökningen, är ca 200 under den senare delen av årtiondet. Detta har använts vid beräkningen av de tal per invånare som anges i stadens ekonomiplan. FÖRÄNDRINGAR I FOLKMÄNGDEN I KARLEBY syntyneet kuolleet kokonaisnettomuutto kokonaismuutos Under de tre senaste åren har arbetslösheten ökat som en följd av den ekonomiska regressionen. I september 2014 var arbetslöshetsgraden i Karleby 10,4 procent, medan den ett år tidigare var 8,9 procent. Läget i Karleby är dock fortfarande klart bättre än i landet i snitt. Arbetslöshetsgraden för hela landet var i september i år 12,0 procent. Efter lågkonjunkturen i mitten av 1990-talet har nettoantalet arbetsplatser i Karleby ökat med nästan och sedan början av 2000-talet med ytterligare ca Karleby har klarat sig relativt bra ur ekonomiska nedgångar tack vare sitt breda näringsliv. Ökningen av antalet arbetsplatser har varit störst närmast inom hälso- och sjukvården. Den länge fortsatta ökningen av arbetsplatser har stannat upp på grund av recessionen under de senaste två åren. I slutet av år 2012 (senaste tillgängliga uppgifter) fanns det arbetsplatser i Karleby. Jämfört med året innan är ändringen av antalet arbetsplatser så gott som obefi ntlig med beaktande av statistikkorrigeringar som gjorts för Arbetsplatserna inom industrin har t.o.m. ökat något under året. Det allmänna ekonomiska läget Enligt Statistikcentralen sjönk Finlands bruttonationalprodukt med 1,2 procent år 2013 och i år beräknas tillväxten vara 0,0. Utöver den fi nländska ekonomins egna strukturella problem har den förvärrade krisen i Ukraina, motsanktionerna till följd av krisen och de allt mer osäkra framtidsutsikterna bidragit till den försvagade ekonomiska utvecklingen i början av året. De indirekta konsekvenserna för den fi nländska ekonomin kommer att vara allvarliga om krisen blir långvarig. Den övriga globala ekonomin ser ut att ha kommit in på ett stabilare tillväxtspår. Tillväxttakten i USA förväntas fortfarande ligga på tre procent de närmaste åren. I euroområdet 4

9 Kommunernas läge kommer tillväxten sannolikt att återgå till en procent. Tyskland och Spanien torde ha den kraftigaste tillväxten, men skillnaderna mellan länderna i euroområdet är mycket stora. År 2015 förväntas den ekonomiska tillväxten i Finland bli bredbasigare och piggna till även om prognosanstalternas tillväxtsiffror är mycket anspråkslösa (0,5 1,5 %). Den privata konsumtionen förväntas öka något även om hushållens realinkomster stampar på stället. Speciellt återhämtandet av exporten och investeringarna driver framåt den prognostiserade konjunktursvängningen. Exporten väntas öka med 4 procent. Produktionen väntas öka med över en procent inom industrin, byggandet och även inom servicen. Trots att ekonomin piggnar till är situationen på arbetsmarknaden fortfarande svag. Arbetslösheten väntas stå kvar på tidigare rätt höga nivå, och inga större förbättringar väntas inom sysselsättningen. Konsumentpriserna torde stiga med 1,5 procent. Enbart de strängare konsumtionsskatterna höjer konsumentpriserna med ca en halv procentenhet år Förhandlingar inom kommunalsektorn ledde till ett kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal som sträcker sig fram till Under avtalsperioden ökar kommunernas lönekostnader mycket måttligt. Nästa års avtalsenliga höjningar har i snitt en kostnadseffekt på 0,6 procent. Prognostiseringen av hur mycket lönesumman ändrar försvåras av bolagiseringen av kommunala affärsverk och yrkeshögskolor i år och nästa år. Nivån på kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter i förhållande till lönesumman stannar i år och nästa år på 30 procent. Kommunernas sammanlagda skatteredovisningar ökade i fjol med rentav 6,8 procent. Enligt Kommunförbundets skatteprognos minskar skatteredovisningarnas tillväxttakt i år betydligt jämfört med fjolårets ovanligt höga nivå (20,6 miljarder euro). Kommunalskatteredovisningarna förutspås öka med 1,2 procent år Nästa år höjs kommunernas andel av samfundsskatten med 75 miljoner euro som kompensation för de ökade kostnaderna i samband med arbetsmarknadsstödsreformen. Redovisningarna av samfundsskatt till kommunerna uppgår till 1,47 miljarder euro. Redovisningarna av fastighetsskatt ökar rejält 2014 till följd av fastighetsskattereformen. Redovisningarna uppskattas öka med över 10 procent och fastighetsskatten öka till ca 1,5 miljarder euro. År 2015 uppskattas fastighetsskatten öka med ca fyra procent jämfört med i år. UTGÅNGSPUNKTER FÖR BUDGETEN FÖR 2015 FÖR KARLEBY STAD Den ekonomiska utvecklingen 2014 Karleby stads utveckling har varit måttlig. Sysselsättningen har försvagats något, men arbetslöshetsgraden ligger fortfarande under landets genomsnitt. Karleby har undvikit stora enskilda förändringar i arbetsplatsutvecklingen. Antalet invånare har fortfarande ökat. Karleby stads ekonomi har försvagats liksom kommunalekonomin i allmänhet. Skatteinkomsterna och statsandelarna har utvecklats enligt prognoserna men de räcker inte till för att täcka nuvarande kostnads- och servicenivå. Utgifterna ökar för starkt i förhållande till inkomstutvecklingen. Man har kunnat dämpa tillväxten av personalkostnader med anpassningsåtgärder. Man strävar efter att förbättra användningsgraden bland stadens fastigheter samt att optimera lokalernas antal och kvalitet med lokalitetsprogrammet som godkändes i år. Enligt en bokslutsprognos som baserar sig på delårsrapporten visar resultatet för 2014 (staden och affärsverken tillsammans) överskott, dvs. är klart bättre än budgeten. Stadsverksamhetens resultat är sämre än målet, men affärsverken (speciellt Hamnen och Vattenverket) intäktsför staden mera än väntat. Enligt bokslutet för 2013 fanns det ackumulerat överskott på 10,89 miljoner euro i balansräkningen. Ifall resultatet för 2014 utfaller enligt prognosen kommer överskottet att öka något. 5

10 Budgeten för 2015 och planeringsåren Uppgörandet av budgeten för 2015 har väsentligt försvårats av att stadens utgifter trots anpassningsprogrammet inte har kunnat minskas till en nivå som inkomsterna förutsätter. Karlebys inkomstbas är inte tillräcklig för nuvarande utgiftsutveckling eller för nya lagstadgade skyldigheter. De av staten fastslagna omfattande nedskärningarna av statsandelarna har väsentligt försvagat inkomstbasen. Nedskärningarna inverkar åren med 57,1 miljoner euro på Karleby stads ekonomi. År 2014 är nedskärningen 9,7 miljoner euro och beloppet ökar gradvis så att år 2017 är vi uppe i 12,2 miljoner euro. Den fördröjda lågkonjunkturen har försvagat skatteinkomsternas utveckling. Statsandelsreformen ökar Karlebys andel men övriga nedskärningar och nya uppgifter tär på tillväxten. Då verksamheten måste anpassas i så här omfattande grad krävs ett långsiktigt anpassningsprogram i vilket stadens servicenätverk och servicenivå fastställs på ett hållbart sätt. Verksamheten och tjänsteproduktionen ska anpassas efter tillgängliga resurser vilket innebär att prioritering bland tjänster och bestämning av insatsområden är nödvändigt. Därtill måste inkomstbasen stärkas genom skattehöjningar. Detta måste göras också för att kunna sköta nödvändiga investeringar på ett sådant sätt att lånebeståndet hålls på rimlig nivå. För att balansera ekonomin genomförs ett anpassningsprogram på ett kontrollerat sätt före utgången av Dessutom stärks inkomstbasen genom att höja fastighetsskatterna 2016 och kommunalskatten Nödvändiga investeringar ökar fortfarande upptagningen av lån. Flera skolprojekt, som beslut redan fattats om, väntar på att bli genomförda. Dessutom uppgår investeringarna i hälsocentralsjukhuset och idrottsgården till ca 10 miljoner euro vardera. Skatteinkomsterna, som utgör utgångspunkten för budgeten för 2015, har beräknats så att inkomstskattesatsen höjs med 0,5 procent, därmed är inkomstskattesatsen 21,00 procent år Fastighetsskatterna höjs år 2016 så att den allmänna fastighetsskatten höjs till 1,35 procent (+0,1 %) och fastighetsskatten för ett hus som används för stadigvarande boende höjs till 0,75 procent (+0,15 %) och fastighetsskatten för annat boende än det stadigvarande till 1,20 procent (+0,2 %). Investeringsnivån ligger på samma nivå som år 2014, alltså på ca 29,5 miljoner euro netto. I investeringsplanen ingår bara de objekt man redan fattat beslut om eller som är nödvändiga. De närmaste åren måste investeringarna fortfarande fi nansieras helt eller nästan helt med upptagning av nya lån. Vid förverkligandet av investeringarna ska olika fi nansieringsmodeller utredas. Av stadens affärsverk bolagiseras Karleby Energi och Karleby Hamn från början av Verksamheten inom Affärsverket Työplus bolagiseras inte ännu Affärsverkens intäktsföring har haft en central betydelse för stadens ekonomi. De senaste åren har den totala intäktsföringen varierat mellan 5 och 8 miljoner euro sjunker intäkterna väsentligt. Energibolaget och Hamnbolaget betalar staden i fortsättningen dividender på basis av verksamhetsresultat (tidigast 2016), markarrende, borgensprovision och fastighetsskatt. Jämfört med nuvarande situation uppgår ovannämnda bolags och affärsverkens (Vattenverket och Työplus) intäktsföring år 2015 uppskattningsvis till sammanlagt 3,5 miljoner euro. Detta motsvarar infl ödet av 0,5 procent i inkomstskatt. Det offi ciella resultatet (staden och affärsverken) är -11,2 miljoner euro år 2015, -4,8 miljoner euro år 2016 och -0,4 miljoner euro år Skattehöjningarna till trots kommer stadens resultat alltså inte att visa överskott följande tre räkenskapsperioder. Hur mycket balansräkningen kommer att visa ackumulerat över-/underskott beror väsentligt på värdebestämningen av Energibolagets affärsverksamhetshandel. Utan bokföring av den tillfälliga försäljningsvinsten 2014 visar balansräkningen underskott senast Enligt kommunallagen ska ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott under en planperiod på högst fyra år, om det inte beräknas uppkomma överskott i balansräkningen för det år budgeten görs upp. Om underskott i balansräkningen inte kan täckas under planperioden, ska i anslutning till ekonomiplanen fattas beslut om specifi cerade åtgärder 6

11 Anpassningsprogram (åtgärdsprogram) genom vilka det underskott som saknar täckning ska täckas under en period som fullmäktige särskilt fastställer (skyldighet att täcka underskott). Karleby stad bör uppgöra ett anpassningsprogram för balansering av ekonomin på så sätt att resultatet för planperioden uppvisar överskott. Under har ett program för anpassning av ekonomin genomförts med hjälp av vilket verksamheten kan anpassas till stadens inkomstbas. I samband med utarbetandet av anpassningsprogrammet har alla sektorerna lagt fram anpassningsåtgärder både på kort och på lång sikt. Ledningsgruppen för anpassningsprogrammet har godkänt åtgärderna för fortsatt beredning. Ett allt effektivare genomförande av åtgärderna fortsätter och allt större strukturändringar måste göras. Vad gäller dispositionsmedel som är underställda stadsstyrelsen har för 2015 gjorts en minskning på 1,3 miljoner euro som nås genom åtgärder som överenskommes skilt (se dispositionsmedlens motiveringstext). SAMMANFATTNING AV BUDGETEN Enligt budgetförslaget för 2015 uppgår verksamhetsintäkterna utan affärsverken till euro. Ändringen från 2014 är euro. Verksamhetsutgifterna är euro. Ändringen från 2014 är euro. Verksamhetsbidraget uppgår till euro, ändringen från 2014 är euro. Skatteinkomsterna för 2015 har beräknats uppgå till euro och ökar från budgeten för 2014 med euro. De kommunala skatteinkomsterna 2014 beräknas uppgå till euro, infl ödet av samfundsskatt till euro och infl ödet av fastighetsskatt till euro. Staden beräknas få euro i statsandelar, vilket är euro mer än i budgeten för Årsbidraget enligt skatteinkomstekonomin uppgår till euro och räkenskapsperiodens resultat uppgår efter avskrivningarna till euro. Det gemensamma resultatet för affärsverken är euro efter avskrivningarna samt euro i avkastning på grundkapitalet. Enligt den officiella resultaträkningen (inkl. affärsverken) uppgår årsbidraget till euro. Räkenskapsperiodens underskott är euro. Investeringarna har budgeterats till euro, varav euro täcks med investeringsbidrag och försäljningsintäkter. Nettoinvesteringarna uppgår till sammanlagt euro åren Affärsverkens nettoinvesteringar uppgår till sammanlagt euro år 2015 och till euro under planperioden RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS Skatteinkomster Budgeten utgår från en inkomstskattesats på 21,00 procent Inkomstskattesatsen höjs med 0,5 procent. I budgeten ingår en höjning av fastighetsskatterna Fastighetsskatt uppbärs enligt följande skattesatser: stadigvarande bostadsbyggnad 0,60 0,60 0,75 0,75 annan bostadsbyggnad 1,00 1,00 1,20 1,20 allmän fastighetsskatt 1,25 1,25 1,35 1,35 allmännyttiga samfund 0,00 0,00 0,00 0,00 obebyggda tomter 2,50 2,50 2,50 2,50 kraftverk 1,40 1,40 1,40 1,40 7

12 Skatteinkomster och statsandelar beräknas enligt följande: Skatteinkomster (1 000 ) BS 2013 BG2014 BG 2015 EP 2016 EP 2017 Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Saktteinkomster totalt Statsandelar (1 000 ) BS 2013 BG 2014 BG 2015 EP 2016 EP 2017 Basservice Utjkämning/ skatteinkomster Utjämning/Systemändring Undrv. o kultur/ Övr. statsand Statsandelar totalt Finansiella intäkter och kostnader Finansieringsanalys Avkastningen på grundkapitalet som affärsverken intäktsför till staden uppgår till euro. Infl ödet enligt affärsverk är följande: Intäktsföring / Avkastning på grundkapitalet Totalt Karleby Vatten Työplus Totalt I övriga fi nansiella intäkter och kostnader utgör skatteredovisningarnas gottskrivnings- och indrivningsräntor den mest betydande posten. I fråga om räntekostnader för nya lån beräknas räntenivån i snitt uppgå till ca 1,25 procent. Amorteringarna på stadens (utan affärsverk) långfristiga lån uppgår till 36,0 miljoner euro. För amorteringarna och för fi nansieringen av investeringarna behövs nya långfristiga lån på 68,5 miljoner euro. Affärsverken upptar 4,0 miljoner euro i långfristiga lån 2015 och 5,0 miljoner euro under planperioden uppgår låneamorteringarna till 0,98 miljoner euro. Amorteringarna för stadens alla långfristiga lån uppgår 2015 till sammanlagt 36,9 miljoner euro och nytt lån upptas 72,5 miljoner euro. I den offi ciella resultaträkningen och fi nansieringsanalysen sammanställs staden med Karleby Vattens och Työplus resultaträkningar och fi nansieringsanalyser enligt affärsverkens ekonomiplaner. 8

13 KARLEBY STAD* EUR BS 2013 Budg.2014 Budg Plan 2016 Plan Verksamhetsinkomster Tillverkning för eget bruk Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansiella inkomster och utgifter Ränteinkomster Affärsverkens koncessionsränta Extra inkomstföring Övriga finansiella inkomster Ränteutgifter Övriga finansiella utgifter Finansiella inkomster och utgifter Årsbidrag Avskrivningar enligt plan Extraordinära inkomster och utgifter Extraordinära inkomster Extraordinära utgifter Räkenskapsp.resultat Ökning(-) eller minskning(+) av avskrivn.d Ökning(-) eller minskning(+) av reserver Ökning(-) eller minskning(+) av fonder Räkenskapsp. Över-/underskott

14 10

15 KARLEBY STAD STADEN ** BS 2013 Budg Budg Plan 2016 Plan 2017 Externa FINANSIERINGSANALYS Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter Finans. andel för investeringsutgifte Fusion invest Försäljningsinkomster av anl.tillgång Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Minskning av utlåningen Ökning av utlåningen Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändringar av kortfristiga lån Förändringar i eget kapital Förändr. av anslutningsavgifter Övriga förändringar av likviditeten Förändr. av förvalt. medel o. förvalt Förändr. av omsättningstillgångar Förändr. av fordringar Förändr. av räntefria kort- och långfr Kassaflödet för finansieringens del Förändring av likvida medel

16 Resultaträkning 2015 Staden Affärsverk Sammanlagt (avdrag för interna poster) Verksamhetsinkomster Försäljningsinkomster Avgiftsinkomster Understöd och bidrag Hyresinkomster Övriga inkomster Tillverkning för eget bruk Verksamhetsutgifter Personalutgifter Löner och arvoden Lönebiutgifter Pensionsufgifter Övriga lönebiutgifter Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Hyresufgifter Övriga utgifter Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansiella inkomster och utgifter Ränteutgifter Avkastning av grundkapitalet Extra inkomstföring Övriga finansiella utgifter Ränteutgifter Övriga finansiella utgifter Årsbidrag Avskrivningar enligt plan Ökning(-) eller minskning(+) av avskrivn.diff Ökning(-) eller minskning(+) av reserver 0 0 Räkenskapsper.resultat

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 KARLEBY STAD Revisionsnämnden 25.5.2015 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 Revisionsnämnden förutsätter att utvärderingsberättelsen används som stöd för beslutsfattande samt som hjälp vid utvecklingen av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 Stadsfullmäktige 15.6.2015 Pärmbild: Emmi Hyyppä REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen 1.1.-30.4.2015 budget 1.1.-30.4.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 Stadsfullmäktige 16.6.2014 51 Pärmbild: Elina Paavola Uppnåendet av verksamhetsmålen REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-30.4.2014 budget 1.1.-30.4.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 LARSMO KOMMUN BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 sid. Inledning 1 Driftshushållning 14 Centralvalnämnden 15 Revisionsnämnden 16 Kommunstyrelsen 17 Nämnden för barnomsorg och bildning 31 Miljönämnden

Läs mer

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 Stadsstyrelsens förslag 26.10.2009 1 Stadsdirektörens översikt Borgå stads ekonomiska läge kommer att vara svårt också under de närmaste åren. På grund av den ekonomiska

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 Budgeten 2014 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 B ERÄTTELSEN OM VISION Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det

Läs mer

VANDAS BALANSERADE STRATEGI

VANDAS BALANSERADE STRATEGI VANDAS BALANSERADE STRATEGI Vanda stads verksamhetsidé Vanda stad främjar sina invånares välfärd, uppkomsten av nya arbetsplatser och en hållbar utveckling i staden genom att erbjuda en god verksamhetsmiljö

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 Borgås stadsstrategi 2013-2017 Utkast 2.10.2013 Innehåll 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 2 Verksamhetsomgivningen förändras kraftigt... 4 Den ekonomiska situationen förblir svår... 4 Staden utvecklas

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

Pedersöre inför år 2014

Pedersöre inför år 2014 1(112) Pedersöre inför år 2014 Pedersöre kommuns budget för år 2014 utgör en stabil grund för fortsatt utveckling och fortsatt högklassig service till invånarna. Trots att kommunerna ur ett nationellt

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2013

VASA STADS BOKSLUT 2013 VASA STADS BOKSLUT 2 BOKSLUT Vasa stads ekonomisektor Stadsstyrelsen 31.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2015... 15 Driftsbudget... 16 Koncerntjänster... 17 Bildning... 45 Social- och hälsovård... 58 Miljö...

Läs mer

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin 19.5.2014 Version: 1.0 Programmets ägare: Styrgruppens ordförande: Programchef: Jukka Mäkelä Jukka Mäkelä Pekka Heikkinen Programplan

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 7 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 8 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 13 5 VÄSENTLIGA

Läs mer