Syfte med föreläsning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syfte med föreläsning:"

Transkript

1 Planering och styrning av tider i projekt Syfte med föreläsning: Att få förståelse hur man uppskattar tiden och resurs. Att kunna planera s ordningsföljd och beroende Att planera för hur schemastyrningsplan ska tas fram och hur den sedan ska kontrolleras. Processer som krävs Aktivitetsbestämning Att identifiera de specifika som måste utföras för att åstadkomma de olika projektleveranserna i WBS. Exempel 1 wbsför kick off planering 1.1 Kalkylera kostnader Ta fram kostnadsunderlag för resan Ta fram kostnadsunderlag för logi 1 Kick off Januari 20xx Planering 1.2 resa och uppehälle flyg hotell 1.3 Planera programmet föredragshållare Planera gemensamma 1.4 Informera and förankra Informera VD Förankra hos VD Arbetspaketmetoden starta med detaljerna Utgå från arbetsstrukturen. Det är bara de arbetspaket som utgör yttersta delen på varje gren som ska föras över till nätplanen. Ta ett arbetspaket i taget och bedöm om det behöver brytas ned ytterligare eller om detaljnivån räcker Identifiera beroenden arbetspaket som måste utföras i en bestämd ordning. Koppla ihop dem i ett logiskt flöde ett så kallat flödesschema alternativt en nätplan. Identifiera arbetspaket som inte är beroende av varandra för in de i parallella flödeslinjer i nätplanen. En WBS ska definiera vad som ska levereras. Även processrelaterade arbetspaket såsom projektledning ska finnas med i en WBS Ta fram kostandunderlag för programmet transfer gemensamma Informera personalen 1

2 Bestämning av s ordningsföljd Bestämning av s ordningsföljd innebär att identifiera och dokumentera s logiska samband. Aktiviteters inbördes gruppering (analys av logiska kopplingar) måste ske korrekt för att ge underlag till senare upprättande av en realistisk och uppnåelig tidplan. Analys av ordningsföljd kan genomföras med hjälp av en dator eller med manuella metoder. Analys av beroende mellan Varken WBS:en eller Gantt Schemat åskådliggör hur olika är beroende av varandra. Rita logiska nätverk som visualiserar beroendena mellan na. Två huvudsätt pilnätsdiagram (activity on arrow diagram) och blocknätsdiagram (activity on node diagram). Ta fram underlag för logi Ta fram underlag för logi Informera VD Blocknätsdiagram flyg transfer föredragshållare gemensamma Informera personallen Calculating Early and Late and Dates? Ta fram underlag för logi hotell gemensamma En blocknätsdiagram är en aktivitet baserat närverksdiagram. Här ritas arbetspaketen som boxar som binds samman med linjer. Linjerna visar vilka arbetspaket som är beroende av varandra. Analysing Networks Time Analysis Analysing Networks Time Analysis Early Early Forward calculation - from left to right to calculate Early dates Backward calculation - from right to left to calculate Late dates Late 0 A 0 weeks Duration Late 0 0 A B C D E

3 Identifying the Critical Path Pilnätsdiagram A 2 C 2 F E 4 H B D G Critical path activity Pilnätsdiagram är en händelsebaserat nätverk där noderna är händelser och pilarna markerar. En händelse (en nod) kan till exempel vara att ett kontrakt signeras, vilket är en händelse som är beroende av aktiviteten förhandling (pilen). Copyright 2006 John Wiley & Sons Inc Med hjälp av nätplanen kan man räkna fram hur snabbt ett projekt kan bli klart, den så kallade kritiska linjen. Det gör man genom att identifiera den kedja av sammanhängande som har längst sammanlagd ledtid (kalendertid). Det finns många tekniker mest kända PERT (Program Evaluation and Review Technique) och CPM Critical Path Method). Olika typer av beroende Hårda beroenden projektet inte kan genomföras på annat sätt än i den ordning beroendet anger. eg. man måste konstruera telefon innan man kan testas. Mjuka beroenden kommer av den strategival man gjort. Eg. väljer man att gjuta väggar på, plats måste betongen transporteras till byggplatsen. Väljer man i stället att prefabricera väggelementen gjuter man först och transporterar. Task Dependency Types Bestämning av resurser och s varaktighet När du vet vilka du har och i vilken ordning de kommer är det dags att estimera dem. Estimering omfattar såväl vad som behövs för aktiviteten som hur lång tid den tar. Estimering görs lämpligen av de som ska utföra aktiviteten medan det är ditt ansvar att de har tillräckligt med information. Kom också ihåg att även om din chef sätter en deadline så är det fortfarande du som ansvarar för att projektet är genomförbart på den tiden. 3

4 Bestämning av s varaktighet Resursåtgången anges som arbetsinsats i mantimmar, kvantitet material som behövs, eller annat mått som passar typen av arbetspaket. E.g. För att bygga A meter lång, B meter hög och C meter bred mur går det år X kg murbruk, Y st tegel och Z timmar arbete. X, Y, Z är resursåtgången. Tillgång till erfarenhet För att lyckas med uppskattning av tid och resursåtgången är det viktigt att använda erfarenheter. Tillgång till erfarenheter är alltid grunden för att göra rimliga uppskattningar. Man kan dokumentera vilka skattningar som gjorts för att senare kunna jämföra med hur det verkligen blev och successivt lära sig att få bättre precision. Man ka ta hjälp av personer som har gjort liknande saker tidigare och därmed få tillgång till deras erfarenheter. Uppskatta ledtid Ledtiden är den kalendertiden som behövs för att utföra arbetspaketet. Det är alltså ledtiden som kommer att vara grunden för tidplanen. Men för att uppskattar ledtiden måste man ha en uppfattning om både omfattning, storlek och resursåtgången. Om resursåtgången för arbetspaket på A meter mur är 10 mandagars arbete, är ledtiden 10 dagar om arbetet görs av en person och dagar om två personer kan hjälpa åt. Murare En murare kan mura 1 meter högt per dag en mur med viss bredd och tjocklek. När man blivit 1, meter på höjden måste man bygga ställning i en halv dag innan det går att mura vidare. Varje 1, meter på höjden innebär alltså ett trappsteg i ledtiden eftersom man måste lägga på en halv dag för ställningsbyggande. Det blir stor skillnad i led tid mellan mura 1,4 meter mur och att mura 1,6 meter. Indirekt tid Indirekt tid tid som går åt men som inte avser direkt producerande arbete. e.g. om en snickare kan bygga ett hus på ett år, är det möjligt för 0 snickare att bygga ett hus på en vecka? Nej, troligen inte För att 0 snickare ska kunna komma åt att arbeta effektivt i huset kommer det att behövs massor av förberedelsetid, samordning mellan snickare, ovs. Det behövs 0 snickare á vecka plus flera veckors indirekt arbete. Förberedelsearbete och samordningsarbete är här exempel på indirekt arbete dvs arbete som handlar om hur producerande arbetet ska gå till istället för arbete med att producera golv, väggar och tak. Ställtid (att komma igång) Ledtiden är ofta beroende av ställtid, dvs hur lång tid det tar att komma igång. För att gräva ett dike måste man hämta en spade och gå till grävplatsen innan själva grävplatsen kan komma igång. När en person eller ett arbetslag ska byta arbetsuppgift är det inte säkert att han/hon/de kan på en gång kan sätta i gång med uppgiften det kan krävas en viss tid för att komma i gång med en ny uppgift. En krocktest av en bil: det tar lång tid att ställa i ordning för testet, medan själva testet bara tar några sekunder. 4

5 Planeringsvärde och osäkerhetsmått Det är i de allra flesta fall inte rimligt eller ens praktiskt möjligt att beräkna exakt hur stor resursåtgången och ledtiden blir för ett arbetspaket, än mindre för ett helt projekt. Man får acceptera en del osäkerhet om hur arbetspaket kommer att bli. Man räknar med att en del arbete kommer att gå fortare och billigare och en del gå långsammare och dyrare. Vilken precisionsnivå som är tillräcklig och vilken grad osäkerhet som går att acceptera måste avgöras i varje enskilt projekt. Olika typer av estimering Enpunktsestimering (one point): Ett estimat per aktivitet Analog estimering (top down): Totalt estimat för projektet (t ex baserat på tidigare erfarenhet) som sedan bryts ned Parametrisk estimering: Estimat baserat på variabler (t ex antal testfall) Regressionsanalys: Historiskt samband mellan två variabler används för att skapa matematisk formel Inlärningskurva: Ju fler gånger något görs, desto kortare tid tar varje gång Tumregler (heuristics): Antagna samband, t ex test tar lika mycket tid som design Trepunktsestimering (three point): Kallas även Program Evaluation and Review Technique (PERT) Program Evaluation and Review Technique (PERT) PERT weighted average = optimistic time + 4X most likely time + pessimistic time 6 Example: PERT weighted average = 8 workdays + 4 X 10 workdays + 24 workdays = 12 6 days where: optimistic time= 8 days most likely time = 10 days pessimistic time = 24 days Therefore, you d use 12 days on the network diagram instead of 10 when using PERT for the above example. Tumregler Vilka enheter man använder för att beskriva omfattning och storlek: Antal dagar i utbildning?; vikt eller volym? Vilka faktorer man använder för att bedöma svårighetsgrad: Ny teknik? Många funktioner?, Många inblandade människor? Vilken måttenhet man har för tid och resursåtgången: Materialåtgång per kvadratmeter färdig byggnadsyta? Tid per area? Kronor? Reservanalys Estimeringen avslutas med en reservanalys. Reserver används för att hantera återstående risker (alltså inte för att hantera dåliga estimat) och kan vara av två slag: Beredskap (contingency): Reserver för risker som återstår efter planeringen av riskrespons Styrning (management): Reserver för oförutsedda risker Upprättande av tidplan Tidplanen beskriver när arbetspaketen i projektet kommer att genomföras. De tidigare planeringsstegen planering av, uppskattning av resurs och tidåtgång samt analys av beroenden ligger som grund för utarbetandet av tidplanen. Den vanligast förekommande sättet att göra en tidplan är det så kallade Gantt schemat.

6 Det är viktig att förstår att tidplanen faktiskt inte i första hand är till för att hållas. I de flesta fall ska projektet blir klart så snart som möjligt. Exempel av Gantt scheman Då är tidplanen en viktig referenspunkt när man försöker hantera förseningar under projektets gång och försöker hitta möjliga genvägar till snabbare genomförande. Lärprocess hur det kommande projektet kommer att fungera, vilka problem man kan stöta på, vad kan man vänta sig av varandra, ovs. Från Gantt scheman kan man få information om beroende mellan, milstolpar, kritiska linjen, information om faktiskt utfall. Kritisk linje Identifying the Critical Path Om man kompletterar det logiska nätverket med uppgifter om ledtid för varje arbetspaket, blir det möjligt att beräkna minsta möjliga genomförandetid för hela projektet. A 2 C 2 E 4 F H Man letar då efter den kedja av sammanhängande arbetspaket som har längst sammanlagd ledtid. Denna kedja kallas projektets kritiska linje. B D G Critical path activity Milstolpar (etappmål) Om flera är beroende av resultat av viss aktivitet eller händelse, kan knutpunkten mellan dessa vara bra att använda som etappmål. Det kanske en delleverans som måste vara godkände innan flera parallella test startar. Identifiera lämpliga etappmål vilken resultat ska finnas för att etappmålet ska vara uppnått? 6

7 Exempel av Gantt schema med milstolpar för Mjukvara Lansering Projekt Tidstyrning Att kontrollera schemat innebär att projektledaren mäter utfall mot schema baseline och vidtar korrektiva och preventiva åtgärder för att hålla schemat. Projektledaren måste också agera proaktivt genom att identifiera och påverka källor till förändring samt omestimera projektet för att säkerställa att antagandena från planeringen fortfarande är korrekta. Kom ihåg att projektledaren är ansvarig för att schemat hålls och om projektet inte kan avslutas i tid kan det vara bättre att avsluta det i tid än att fortsätta slösa med resurser. Referenser Nicholas Hjelmberg. Projektledning Access Jansson T. och Ljung L Projektledningsmetodik. Studentlitteratur AB, Lund Tonnquist B Projektledning. Bonniers, Stockholm. 7

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Struktur ger frihet i projektledning

Struktur ger frihet i projektledning Struktur ger frihet i projektledning av Bo Tonnquist Bo Tonnquist är konsult, lärare och handledare/coach, med mångårig erfarenhet som projektledare, affärsutvecklare och chef inom såväl svenskt näringsliv

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Genomförandet handlar alltså om att detaljplanera, följa upp, styra, leda, rapportera och informera.

Genomförandet handlar alltså om att detaljplanera, följa upp, styra, leda, rapportera och informera. Sida 1 av 42 3 Genomförande Under själva genomförandet handlar arbetet och ansvaret för projektledaren om att leda arbetet framåt i enlighet med uppgjorda planer och mot de mål som definierats. Projektet

Läs mer

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management Kurs Projektledning 2 Nivå 2 Mellan Projektledning Module 1: Projekt planen DU 1.1 Projekt planen Strukturen i en projektplan DU 1.2 Work

Läs mer

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Reg.kod: Oru-Te-EXM080-M113/05 Evgueni Roudenko och Ingenjörsprogrammet

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov

TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov Martin Aronsson, Jan Ekman Februari 2002 SW E D I S H IN S T I T U T E O F CO M P U T E R SC I E N C E (SICS) Kontaktperson: Martin Aronsson

Läs mer

BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS

BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS Jonas RUNDQUIST Sektionen för Ekonomi och Teknik, Högskolan i Halmstad Box 823, 301 18 Halmstad, SWEDEN De projekt

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Få styr på kampanjerna!

Få styr på kampanjerna! Whitepaper 2.2.2012 1 / 7 Få styr på kampanjerna! Författare: Johanna Småros Direktör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) För företag som jobbar med konsumtionsvaror, utgör kampanjerna en ständigt återkommande

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7 Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer TEMA: Tjäna mer AFFLUENCE 7 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden

Läs mer

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

DEL II 104 TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA 105

DEL II 104 TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA 105 DEL II Detta är huvuddelen av boken och handlar om hur du tar fram bra testfall på ett bra sätt. De testdesigntekniker som beskrivs är alla praktiskt användbara och kompletterar varandra. Teorierna bakom

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

PROJEKTLEDAREN FÖR FÖRBÄTTRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG VÅGA VINN EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV

PROJEKTLEDAREN FÖR FÖRBÄTTRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG VÅGA VINN EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV PROJEKTLEDARE FÖR FÖRBÄTTRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG VÅGA VINN $ UPPDRAG - RESURSER PROJEKTLEDAREN VERKTYGEN REDOVISNINGEN EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV AIM Ledarskap,

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Till månen med solenergi Intervju med Peter Rathsman Årets Projektledare 2005

Till månen med solenergi Intervju med Peter Rathsman Årets Projektledare 2005 Till månen med solenergi Intervju med Peter Rathsman Årets Projektledare 2005 Torbjörn Wenell Sekreterare i Svenska ProjektAkademien wenell@projektkultur.se Månen är huvudvittnet till de tidiga förhållanden

Läs mer

Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum

Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum Mikael Lundgren Introduktion Lean och Agile är populära begrepp idag, då många verksamheter inspireras av Toyotas framgångar och effektiva

Läs mer

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. Inledning: Ett arbetsschema för en Kick-off. Vi känner alla regeln: Tänk efter - före. Här ger vi

Läs mer

Planering i VVS-företag

Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag 3 Sammanfattning I moderna byggnader blir teknikinnehållet en allt större och väsentligare del. I flera byggprojekt överstiger kostnaden

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer