Projektplanering. Planering - Subjektivitet. Projektplanen Early planning is important! Varför är defintion av mål och planering så viktigt?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplanering. Planering - Subjektivitet. Projektplanen Early planning is important! Varför är defintion av mål och planering så viktigt?"

Transkript

1 Planering - Subjektivitet Projektplanering Anneli Linde Projektplanen Early planning is important! Avgör: vad som måste göras vem som skall göra det hur långt tid det kommer att ta samt hur mycket det kommer att kosta Resultatet av ansträngningarna är en baseline tidplan Varför är defintion av mål och planering så viktigt? Projekt startar ofta med en vag idé många indivier inblandade I processen många tolkningar av VAD som skall göras och HUR det skall göras De som engageras i projektet måste vet exact vad som förväntas av dem och vad de skall göra Gruppen behöver också förstå varför projektet har initieras Det gäller alltså att förebygga missförstånd att skapa en gemensam liktydig bild över uppgiften

2 The project planning process. Gemensam bild. målformulering. Analys av projektet och dess omgivning 4. Mål till aktivitet -sturkturering (WBS) 5. Tidplanering, ekonomisk plan risk mm 6. Struktur för uppföljning goch utvärdering Tre olika strukturerings principer WBS (Work Breakdown Structure) moment PBS (Product Breakdown Structure) component OBS (Organisational Breakdown Structure)- competence Needed for the Activity table and the Responsibility matrix Vad är en PBS / WBS? Vad bör en WBS/PBS täcka in? En PBS/WBS är en systematisk, hierarkisk nedbrytning The Pro ject Projektets ingående delar PBS/WBS innebär en uppdelning av projektet i ett antal av underprojekt och levererbara delar Sub p rojects Deliv e r a b le ite m s Su p p o rt functions De funktionella aktiviteterna som behövs för att skapa och leverera resultatet W o rk packages T a s k s, activities Samt alla andra aktiviteter som behövs för att t.ex. leda och styra projektet

3 Att skapa en WBS/PBS. Skapa PBS/WBS:en uppifrån och ner. Identifiera de stora givna delmomenten (work packages). Varje delmoment delas sedan in ytterligare i komponenter/element Att skapa en WBS/PBS 4. De olika aktiviteterna skall sedan etablera: Ansvarig organisation, ex. delprojektledare. Kravspecifikationer. Budgeterade resurser. Kostnadsställe. Följaktligen planeras, budgeteras och kontrolleras 5. Summera informationen i WBS:en 6. Upprepa och revidera WBS:en Aktiviteter/arbetspaket grundnivån i PBS/WBS. Sammanfattning av det arbete som skall utföras. Nödvändig input från andra aktiviteter. Referenser till kontrakt, specifikationer etc 4. Specifikation av resultat som skall uppnås (utvärderingsbara!) Olika slags projektaktiviteter Design/utvecklingsaktiviteter Produktionsaktiviteter Byggnations/installationsaktiviteter Försörjningsaktiviteter Ledningsaktiviteter Typer av arbetsinsatser i aktiviteter Typiskt exempel på en PBS Olika typer av aktiviteter kräver olika sätt att planera/mäta arbetsinsats: Konkreta aktiviteter. Nivåberoende aktiviteter. Proportionerliga aktiviteter. Struktureras utifrån produkten (systemet) som projektet skall resultera i. The GSM Implementation Project Project Manager Deliverable Products Implementation Project Management Struktureras utifrån processen som är nödvändigt för att skapa projektresultatet Nödvändiga projekt aktiviteter som inte direkt kan relateras projektets resultat

4 Ansvarsförhållanden vad gäller en projektaktivitet Faktiskt ansvar för aktivitetens utförande (hantverkarna) Övergripande ansvar (byggledaren) Måste tillfrågas (betongarbetarna) Bör tillfrågas om möjligt (kunden) Måste informeras (kunden och kanske högre chef för byggledaren) Vetorätt/ måste ge tillstånd innan start (kunden, högre chef, bankkontakt) Organisational Breakdown Structure (OBS) En Organisational Breakdown Structure erbjuder en systematisk, hierarktisk nedbrytning av de organisatoriska delar som ingår i projektet Organisation Chart Company GSM Supplier Development Manufacturing Implementation Project/Work Breakdown Structure The task/responsibility matrix: Project Övning WBS, resebyrå, övningwbs bygga torn Organisational Breakdown Structure Company TASKS Dept Dept Group Group Group Dept Group Group RESPONSIBLE DEPT Tid planering Ordna i kronologisk order Leta efter paralella processer Visualisisering Gantt-charts Network planning (PERT/CPM) Milstone planning Schemaläggning av projektaktiviteter Behövs för visualisera deras början och slut Designas oftast som en tabell eller ett diagram Aktiviteterna på den vertikala axeln Tiden på den horisontella axeln

5 Gantt-schema Nackdelar med Gantt scheman Gantt scheman visar inte tid kopplat till kostnad Gantt schemat är inte användbart för optimering av resursfördelningen Ökad komplexitet i projektet kräver en metod som bättre analyserar projektet övergå från Gantt scheman Om det finns inbördes beroenden mellan de olika aktiviteterna Utöka planeringen och använd nätverks flödesscheman Exempelvis CPM/PERT Dessa består av aktiviteter, händelser och blindaktiviteter Fördjupad projektplanering Låt projektaktiviteterna representeras av En pil, eller En nod Måste ha identifierat aktiviteterna, deras inbördes beroende samt tidsåtgång, i.e. start och sluttid Tidplanering m.h.a. nätverksdiagram Uttrycket nätverk är centralt i metodernas uppbyggnad En grafisk framställning av projektet som visar både ordningsföljden och sambanden mellan delarbetena Första steget är att: identifiera sambanden, bestämma ordningsföljden uppskatta tidsåtgången Activity-on-arrow diagram Dessa nätverks diagram består av aktiviteter, händelser och blindaktiviteter (dummys) Aktiviteterna sträcker sig från vänster till höger, tiden sätts på samma sätt Pilarna (aktiviteterna) börjar och slutar med en händelse Händelserna och aktiviteterna skall ges unika benämningar eller identifieringar

6 BÖRJAN The activity-on-arrow diagram Aktivitet Aktivitet A Händelse I Händ II Aktivitet C Aktivitet B Händ III Activity SLUT Varje pil motsvarar en aktivitet, och noderna motsvarar de händelser som visar start och slut av en aktivitet Activity-on-arrow diagram Dummy aktiviteter behövs: När den logiska aktivitets följden måste bevaras eftersom vissa aktiviteter är beroende av andra Eller när diagrammet behöver klargöras Dessa dummy aktiviteter ritar ut som streckade pilar START The activity-on-arrow diagram; dummy Activity Activity A Event I Activity B Event IV Event II Activity C Dummy activity Event III Activity END Each arrow represents one activity, and the nodes are the events marking the beginning or end of an activity. Activity-on-node diagram Vissa projektledare föredrar att använda A-o-N diagram Tidigaste start tid och senaste start tid noteras direkt vid varje aktivitet Pilarna visar hur aktiviteterna hänger samman The activity-on-node diagram Aktivitet Aktivitet A Aktivitet C Aktivitet B Aktivitet Varje box representerar en aktivitet, och innehåller information om start och slut tid A-o-A diagram kontra A-o-N diagram A-o-A Enklare att skapa och modifiera Icke-experter har det lättare att förstå diagrammet Milstolpe händelser är enklare att utmärka A-o-N Enklare för att visa komplexa förhållanden Inga dummy aktiviteter, således blir antalet aktiviteter densamma i WBS och diagram

7 A-o-A diagram kontra A-o-N diagram A-o-N A-o-A När det finns multipla All information angående förutbestämda aktiviteterna finns i beroenden så framstår boxarna - förenklar info de tydligare överföringen Övning TIDPLAN Övning NÄTplan Program Evaluation and Review Technique (PERT) En teknik som hanterar förmodan att en aktivitets tidsangivelse troligtvis alltid har en grad av felaktighet Man fokuserar således på tre olika tider för varje aktivitet: Optimistisk tid Mest trolig tid Pessimistisk tid PERT Program Evaluation and Review Technique Bygger på genomförd föregångssystematisering Tre tidsestimat för varje aktivitet: - worst case (W) - normal (N) - best possible (B) Ännu mer om PERT.. PERT var mycket populär på 960-talet I ursprungliga versionen baserades PERT på att aktiviteternas utförandetid inte var möjliga att bestämma exakt Används emellertid avsevärt idag också då många PL att andra projektplaneringsmetoder inte visualiserar komplexiteten Både CPM & PERT bygger på att man laborerar med variablerna genomförandetid och genomförandekostnad CPM/ CPA analys CPM utgår ifrån att tiden för att utföra en aktivitet i nätverket är beroende av den resursinsats som sätts in En kostandsfunktion kan därmed bestämmas I en CPM analys utgår man ifrån den :a beräkningen av projektets totala genomloppstid Genom iterativ beräkningsgång där den kritiska linjen beräknas och resurser successivt tillförs lämpliga aktiviteter, optimeras den totala kostnaden

8 Critical Path Method [CPM] För att analysera nätverksdiagram CPM skapades för projekt som innebär många aktiviteter som behöver on-time completion CPM skall ge detaljerad kontroll på en mikronivå Viktigaste med CPM/PERT är metodernas grundläggande modell Hur finna den kritiska linjen Fokusera på förhållandet mellan de olika projektaktiviteterna Syftet är att identifiera kortaste möjliga tiden som projektet kan färdigställas på Samt de aktiviteter som är tidskritiska för att nå målet Fördelar med att använda PERT/CPM är: Integrering av alla aktiviteter Reduktion av totala projekttiden Identifiering av den kritiska linjen Mer effektiv integrerad utvärdering av den verkliga progressen av alla involverade Olika steg i en CPM analys. Skapa ett nätverks diagram. Detta diagram skall ge en grafisk överbild över alla projektaktiviteter samt deras ordning. Tillhandahåll en överblick över projektet genom att analysera linjerna genom nätverket: Bestäm längden för varje linje Identifiera den kritiska linjen Bestäm hur mycket tid som behövs för att slutföra projektet. Räkna fram earliest finish time (EFT) och latest finish time (LFT) för varje aktivitet 4. Räkna fram varje aktivitets slack 5. Räkna fram earliest start time (EST) och latest start time (LST) för varje aktivitet Exempel: Decoration project Decoration project: Activity table Goal: - Paint bedroom and kitchen Sub-projects: - Remove furniture - Decorate bedroom - Decorate kitchen - Put furniture back Activities: a. Remove furniture b. Prepare bedroom c. Paint bedroom d. Prepare kitchen e. Paint kitchen f. Replace furniture Activity a. b. c. d. Moment (WBS) Prepare bedroom Paint bedroom Prepare kitchen Component (PBS) Remove furniture Trolleys and boxes Machines and plaster Paint Machines and plaster Competence (OBS) Removal people Remarks Requires some pre-packing Cleaning afterwards Cleaning afterwards Cleaning afterwards e. Paint kitchen Paint Cleaning afterwards f. Replace furniture Trolleys Removal people

9 Decoration project: Responsibility matrix Gantt-analysis of decoration project Activity a. b. Remove furniture Removal people Prepare bedroom Action responsibility Decision responsibility Project sponsor Project sponsor/ lead painter Information/ discussion Lead painter Neighbors Activity a. Remove furniture b. Prepare bedroom Preceded by Start a Estimated duration Early start 0 Late end 0 c. Paint bedroom Lead painter Project sponsor c. Paint bedroom b 5 d. e. Prepare kitchen Paint kitchen Project sponsor/ lead painter Lead painter Neighbors Project sponsor d. Prepare kitchen e. Paint kitchen a d 5 f. Replace furniture Removal people Project sponsor/ lead painter f. Replace furniture c, e 6 6 Gantt schedule for decoration project Activities and network for decoration project Gantt ett enkelt horisontellt linjediagram Activity Immediate predecessors a Remove furniture None b Prepare bedroom a c Paint bedroom b d Prepare kitchen a e Paint kitchen d f Replace furniture c, e Activity duration (in days) Remove furniture Prepare bedroom Prepare kitchen Paint bedroom Paint kitchen Replace furniture Activity reference Activity duration Event number Network analysis for simple decorating project a An Event b c a 5 f 6 d e 4 Network analysis for decorating project With earliest and latest event times a b c 5 f d 4 e 4

10 sammanfattning Planeringsarbetet, i steg () Avgränsa och integrera projektet Analysera intressentsituationen Analysera krav och behov Beskriva resultat och projektmål Planeringsarbetet i steg () Att planera arbetet Välj strategi Strukturera projektarbetet Uppskatta resurs- och tidsåtgång Analysera beroenden Göra tidplan Göra budget Planeringsarbetet i steg () Att organisera arbetet Definiera projektorganisationen Planera för kommunikation

Projektplanering del 1

Projektplanering del 1 Planering - Subjektivitet Projektplanering del ME05 Föreläsning nr Anneli Linde Projektplanen (projektets viktigaste dokument) Projektdirektiv Projektplan Slutrapport Avgör: vad som måste göras vem som

Läs mer

Syfte med föreläsning:

Syfte med föreläsning: Planering och styrning av tider i projekt Syfte med föreläsning: Att få förståelse hur man uppskattar tiden och resurs. Att kunna planera s ordningsföljd och beroende Att planera för hur schemastyrningsplan

Läs mer

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management Kurs Projektledning 2 Nivå 2 Mellan Projektledning Module 1: Projekt planen DU 1.1 Projekt planen Strukturen i en projektplan DU 1.2 Work

Läs mer

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Modul 1: Vad är projektledning: Grunderna Projektledning som en strategi DU 1.1

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Struktur ger frihet i projektledning

Struktur ger frihet i projektledning Struktur ger frihet i projektledning av Bo Tonnquist Bo Tonnquist är konsult, lärare och handledare/coach, med mångårig erfarenhet som projektledare, affärsutvecklare och chef inom såväl svenskt näringsliv

Läs mer

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10 Projektledning KPP 306 Produkt och processutveckling Mikael Andersson 2012-04-10 Innehåll Inledning... 3 Vad är ett projekt?... 4 Vad är projektledning?... 5 Varför projektledning?... 5 Projektledaren...

Läs mer

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning.

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning. REVEAL Course PM3 Level 2 Advanced Topic: Project Management Reveal kurs projektledning Nivå Avancerad Ämne: Projektledning Modul 1: Projektets budget: resurser och definitionen av en sund budget DU 1.1

Läs mer

FÖRÄNDRINGSLEDARE FÖRÄNDRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA VERKSAMHETER EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV TALAB

FÖRÄNDRINGSLEDARE FÖRÄNDRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA VERKSAMHETER EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV TALAB FÖRÄNDRINGSLEDARE FÖRÄNDRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA VERKSAMHETER EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV TALAB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel Sida 1. Förändringsledare 3 2. Organisationsstruktur

Läs mer

Tre projektmodeller och två fallstudier

Tre projektmodeller och två fallstudier 2007-06-01 Examensarbeten inom Landskapsarkitektprogrammet Institutionen för landskapsplanering, Alnarp Kandidatuppsats 10 poäng / 15 HP 2007:18 Tre projektmodeller och två fallstudier - Ett steg mot fördjupad

Läs mer

Kapitel 1. Projekt som arbetsform

Kapitel 1. Projekt som arbetsform Kapitel 1. Projekt som arbetsform Organisation formaliserad gruppbildning samordnad för att uppnå gemensamma mål. Organisationsteori; struktur (funktioner, befattningar, hierarkier, titlar och rangordning),

Läs mer

Riskhantering i stora anläggningsprojekt

Riskhantering i stora anläggningsprojekt Riskhantering i stora anläggningsprojekt En fallstudie av projekt Kiruna Ny Järnväg Karin Jonasson Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi Institutionen för Ekonomi, Teknik

Läs mer

Värdestyrda förändringsprogram

Värdestyrda förändringsprogram Värdestyrda förändringsprogram Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Resultatet är ofta att olika aktiviteter inte går i

Läs mer

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter A study in agile project management at a content agency problems and possibilities Matilda Johansson Me1501 Examensarbete för

Läs mer

Instuderingsfrågor Grundläggande vetenskapligt arbetssätt och projektarbete

Instuderingsfrågor Grundläggande vetenskapligt arbetssätt och projektarbete Instuderingsfrågor Grundläggande vetenskapligt arbetssätt och projektarbete Att utreda forska och rapportera 1. Forsknings- och utredningsarbete kan beskrivas som en forskningsprocess. Vilka delprocesser

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen

Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik TOBIAS ANDERSSON WILLAUME MICHAEL CATIĆ

Läs mer

Agila metoder en kartläggning av teori och praktik

Agila metoder en kartläggning av teori och praktik Agila metoder en kartläggning av teori och praktik Anna Georgsson 16 augusti 2010 Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp Handledare: Jürgen Börstler Examinator: Jonny Pettersson UMEÅ UNIVERSITET INSTITUTIONEN

Läs mer

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Vad innebär lean filosofin i en multiprojektorganisation? Lean product development Adoption in a Multiproject Organization What does it

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

Konfigurationshantering enligt ITIL-modellen

Konfigurationshantering enligt ITIL-modellen Konfigurationshantering enligt ITIL-modellen LARS HOLMBERG Examensarbete Stockholm, Sverige 2004 TRITA-NA-E04134 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100

Läs mer

Genomförandet handlar alltså om att detaljplanera, följa upp, styra, leda, rapportera och informera.

Genomförandet handlar alltså om att detaljplanera, följa upp, styra, leda, rapportera och informera. Sida 1 av 42 3 Genomförande Under själva genomförandet handlar arbetet och ansvaret för projektledaren om att leda arbetet framåt i enlighet med uppgjorda planer och mot de mål som definierats. Projektet

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Projektledning inom offentliga organisationer

Projektledning inom offentliga organisationer Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Informatik Lisbeth Heen Maria Nordmark Projektledning inom offentliga organisationer En studie av projektledares användning av planeringsmetoder Magisteruppsats

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg Projektledares synpunkter på projektprocessen - En fallstudie från en fakturasystemstillverkare Examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN

Läs mer