Kartläggning träindustrin Småland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning träindustrin Småland"

Transkript

1 Kartläggning träindustrin Småland Ola Lindblom Inledning De tre regionförbunden och de tre länsstyrelserna i Småland (Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) antog under sommaren 2011 en gemensam strategi för hur offentliga aktörer ska arbeta med utveckling av och stöd till den trärelaterade industrin i Småland. Strategin formulerar visionen Småland är 2020 en ledande träregion i Europa. I ett likaså antaget handlingsprogram som utgår ifrån strategin anges sex särskilt prioriterade insatser för de närmaste tre åren ( ). En av dessa insatser är behovsstyrd kompetensförsörjning. (Mer information finns på Arbetet med kompetensförsörjningsfrågorna organiseras och genomförs av ett nyinrättat Branschråd trä i Småland. I branschrådet finns företrädare för Arbetsförmedlingen, Regionförbunden, TMF, GS facket och företag från olika delar av Småland och olika delbranscher inom den trärelaterade industrin. Dessutom deltar vid behov företrädare för olika utbildningsanordnare. Arbetsförmedlingen ansvarar för branschrådet, som träffas cirka fyra gånger per år. Vid branschrådets första möte i september 2012 beslutades av branschrådet att en kartläggning av den träindustriella branschen måste göras med fokus på behovsstyrd kompetensförsörjning. Arbetsförmedlingen åtog sig uppdraget att genomföra kartläggning, vilket också förankrats i Arbetsförmedlingens ledningsgrupp. Metod En arbetsgrupp, bestående av representanter från Arbetsförmedlingen, Träcentrum i Nässjö, utbildningsanornare samt TMF och GS facket bildades hösten 2012 för att ta fram ett underlag för bearbetning och insamlande av uppgifter från företag inom träbranschen i Småland. Arbetsgruppen kom fram till att en totalinventering av de cirka 250 företagen i Småland var att föredra och att uppgifterna skulle inhämtas via personliga möten/intervjuer med ledningsrepresentanter på respektive företag. För att få en överskådlighet av träbranschen, delades företagen in i fem delbranscher: Trähusbyggnation, Möbelsnickerier, Specialsnickerier, Inredningssnickerier och Sågverk/hyvlerier. Via Träcentrum i Nässjö utarbetades listor på företag inom respektive delbransch. Träcentrum sände även ut ett följebrev till kontaktperson på respektive företag, alternativt VD, angående den kommande intervjun som Arbetsförmedlingen skulle göra. En första pilotundersökning gjordes inom trähusbyggnation. För att få ett bra och representativt underlag för en enkät, genomfördes en djupintervju med ett typföretag inom delbranschen, för att på så sätt få fram typiska yrken att senare kvantifiera, men även underlag och synpunkter på andra frågeställningar gällande framtida rekryteringsbehov och behov av utbildning. En av frågeställningarna gällde även att spela ett scenario där företagen fick ta ställning till rekryteringsbehoven vid en uppgång av efterfrågan på 30 %. Pilotundersökningen genomfördes under januari/februari Före intervjuerna genomfördes en speciell genomgång av enkäterna med speciellt utvalda kontaktpersoner på berörda Arbetsförmedlingar. Intervjuerna gjordes av arbetsförmedlare på respektive AF kontor som hade aktuella företag inom varje AFs geografiska område.

2 Efter genomförd pilotundersökning, gick arbetet vidare med intervjuer i övriga delbranscher. På samma sätt som med trähusbyggnation genomfördes först djupintervjuer med typföretag, som sedan bildade underlag för varje delbranschs enkät. Totalt 150 företag inom träbranschen i Småland har svarat på enkäten av totalt 250 i målgruppen. Merparten av företagen finns i Jönköpings län, med en koncentration till smålandska höglandet med Nässjö som centrum. Fördelning genomförda intervjuer/enkäter. Resultat Målgrupp per AF område AF Område Inredning Möbel Special Sågverk Trähus Summa Värnamo Växjö Jönköping Nässjö Kalmar Västervik Summa Inkomna enkäter per AF område Inkomna AF Område Inredning Möbel Special Sågverk Trähus Summa Värnamo Växjö Jönköping Nässjö Kalmar Västervik Summa enkäter av 250 möjliga ger en svarsfrekvens på 60 %, vilket är lägre än i pilotundersökningen där svarsfrekvensen var 87 %. Per AF område ligger Västervik högst med 73 %, därefter Värnamo med totalt 71 %. Växjö redovisar 69 % inkomna svar, Nässjö 66 %. Lägst svarfrekvens har Jönköpings AFområde med 23 % svar, följt av Kalmar 43 %. Anmärkning: Nässjö AF område svarar för mer än en tredjedel av alla inkomna svar, (39 %), vilket väl svarar mot den andel av företag som finns inom AF Nässjös geografiska område. Fördelat per delbransch har störst andel enkäter inkommit från branschen Trähus med 87 %, därefter kommer delbransch Sågverk med 63 % följt av Inredningssnickerier med 61 %. Lägst svarsfrekvens har delbranscherna Specialsnickerier och Möbelsnickerier, 53 % resp. 55 %.

3 Bedömning av situation och marknad 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Krymper Oför. Ökar Av de företag som svarat på frågan avseende situation och marknad ges intrycket av att marknaden och efterfrågan har stabiliserats efter en tidigare nedgång En tredjedel av de som svarat på enkäten (33 %) förväntar sig en ökad efterfrågan framöver. De företag som uttrycker en förväntad minskning av efterfrågan, är ofta de företag som är kopplade till husbyggnadsindustrin och de påverkas negativt av den låga byggnationstakten, både i Sverige och i Europa. Inom möbelsnickeri och husbyggnation uttrycker några företag också farhågor från utökad utländsk konkurrens som kan erbjuda likvärdiga produkter till lägre pris. Det är också inom branscherna sågverk och möbelindustri som man är mest avvaktande. 60 % av de tillfrågade företagen inom dessa branscher tror på en oförändrad efterfrågan. Sågverken som har en stor exportmarknad, framförallt till Europa och Nordafrika, påverkas negativt av den låga tillväxttakten i viktiga exportländer kopplat till lågkonjunktur och politisk oro. Dessutom påverkas sågverken starkt av nuvarande valutakurser där svenska kronan är högt värderad i förhållande till Euron. Men även höga råvarupriser på timmer bidrar till låg lönsamhet. Mest optimistiska är delbranscherna inredningssnickerier och specialsnickerier. Inom delbranschen inredning tror 70 % av företagen på ökad försäljning. Inom specialsnickerier är siffran 45 %. Samtidigt finns en stor spridning i svaren inom respektive delbransch. Vissa företag är väldigt optimistiska och ser en växande marknad för deras produkter, medan andra uppger det motsatta. Hur företagen är exponerade mot marknaden och mot vilka kunder som företagen har varierar.

4 30% Kapacitetsutnyttjadne (Värde 1 = min, värde 10 = max) 25% 20% Kapacitetsutnyttnadne 15% 10% 5% 0% Förklaring diagram: Företagen har angett hur stort kapacitetsutnyttjandet är vid respektive företag. Värde 1 = minimalt utnyttjande, värde 10 = maximalt utnyttjande. Av de företag som svarat på frågan om kapacitetsutnyttjande anger 11 % att de kör på max. I intervallet 5 8 hamnar 70 % av svaren. Frågan kring kapacitetsutnyttjande är tudelad. Dels bedömning av maskinparks/ lokalers möjlighet, dels vad nuvarande arbetskraft kan och förväntas prestera. Många företag uppger att de har stor kapacitet kvar när det gäller utnyttjande av maskiner och lokaler. Kapacitetsutnyttjandet av befintlig personal är högre men många bedömer att man kan öka produktionen utan att behöva anställa mer personal. Företagen bedöms ha justerat personalstyrkan efter den efterfrågan som finns, men har ett utrymme för att kunna hantera en förväntad uppgång genom viss övertalighet i relation till kapacitet. Rekryteringsvägar Alla företag menar att kontakter och egna nätverk är mycket viktiga vid rekrytering av personal, framförallt personal inom produktion/yrkesarbetare. Många använder även Arbetsförmedlingen både som annonsör i Platsbanken och som leverantör av förslag på lämpliga arbetssökande. På tjänstemannasidan anger många att de tar hjälp av rekryteringsfirmor. Få företag använder här Arbetsförmedlingens rekryteringstjänster. Inhyrning av personal, både för produktion/yrkesarbetare samt tjänstemän, är också en vanlig gång och vissa företag använder inhyrning som en provanställning att plocka egen personal från, vid fasta eller längre anställningar. En annan viktig rekryteringskanal är via utbildningsanordnare, framförallt från gymnasieskolans trätekniska program, där sådana finns. Företagen anger också att många arbetssökande söker själva på egen hand via så kallade spontanansökningar. Detta upplevs som positivt av de flesta företag.

5 Svårigheter vid rekrytering Företagen är generellt mycket oroade över att gymnasieskolans olika industriella program, framförallt inom den trätekniska sidan, minskar i omfattning. Yrkesområden som ofta nämns inom produktionssidan i detta sammanhang, är CNC teknik, ytbehandling, maskin/finsnickeri och tapetsering/sömnad. Allmän träkunskap efterfrågas samt intresse för industriarbete och hantverk. Många företag förbereder sig på att internt utbilda nyanställda. De personliga egenskaperna väger också tungt, att vilja lära sig allt mer komplicerade arbetsuppgifter. Geografiska aspekter finns också eftersom många företag inte ligger i centralorter och därmed kan det vara svårt att få folka att pendla. Flera företag anger också i enkäten att de gärna ser kompetenslyft inom produktion via till exempel YH utbildingar inom CNC och ytbehandling. Samtidigt som företagen är olika i sin teknikanvändning så är trenden klar att allt mer kommer att mekaniseras och automatiseras. Då krävs annan teknisk kompetens än idag. Även på tjänstemannasidan upplevs svårighet inom vissa områden, bland annat inom produktionsledning/tekniker, men även servicepersonal som reparatörer och elektriker nämns. Utbildningsbehov Nu Det som företagen nämner oftast är behov av Lean utbildning och CNC, CAD. Det framgår också att företagen ofta använder erfaren personal att lära upp de som nyanställs. Företagen verkar också förberedda på att de ej kommer få trätekniskt utbildad ung personal från gymnasieskolan i samma utsträckning som förut, beroende på det låga intresset från unga att söka sig till denna typ av utbildning. Detta har också inneburit att ett antal trätekniska gymnasieprogram lagts ner. Mot denna bakgrund gör företagen bedömningen att de själva kommer att få ta ett större ansvar. Här finns en oro bland företagen hur framtiden kommer att gestalta sig. Även inom inköp och sälj finns behov av utbildning, liksom inom området ledarskap. Hur behoven ser ut varierar något mellan delbranscherna. Inom möbelindustrin efterfrågas CNC, CAD, kunskaper inom tapetsering och sömnad, Lean samt sälj och inköp. Inom delbranschen specialsnickerier är det framförallt CNC och CAD som efterfrågas. Inredningssnickerierna anger främst CNC och Lean. Sågverken anger främst utbildningar inom virkessortering, men även utbildningar HLR och heta arbeten efterfrågas. Trähusproducenterna anger Lean, 5S, ritningsläsning, HLR, ledarskap och juridik. Tre års sikt Ökad mekanisering och automatisering pekar på att behovet kommer bli större inom tekniska områden som kräver kunskaper inom CNC, CAD och automation. På tre års sikt kvarstår därför de behov som föreligger idag. Inom möbelindustrin uppger man att behov kommer finnas att utbilda inom tapetsering och sömnad, detta inför en kommande generationsväxling. Internutbildning kommer att fortsätta samtidigt som behov av Lean utbildningar kvarstår.

6 Synpunkter, önskemål Det som flera uppgiftslämnare nämner inom alla delbranscher är oron över att den trätekniska utbildningen försvinner från flera orter, och att de vid nyanställning gärna ser att de som anställs har en grundutbildning inom trä. Närhet till utbildningar anser många är viktigt. Utbildningsnivå idag och i framtiden På frågan kring utbildningsnivå idag, på företag inom träindustrin, visar enkäten att många har högst gymnasieutbildning. Flera företag anger även att många av de anställda endast har grundskola som utbildningsbakgrund, sidoinformation i enkäten. Vid sammanställning av enkätsvar kan man se att nuvarande utbildningsnivå önskas öka i framtid. Framförallt till utbildningsnivå Yrkeshögskola, YH. Speciellt tydligt är detta inom delbranscherna inrednings och möbelsnickerier. I dessa delbranscher är det inom CNC teknik, maskin/möbelsnickare, ytbehandling och montering som utbildningsnivån önskas öka. I sammanhanget ska dessa siffror inte tolkas exakt, beroende på enkätssvarens delvis ojämna kvalitet, eller helt saknas, med det ger ändå en fingervisning om önskemål och trender för framtida kompetensprofiler. Önskemål om kunskapslyft gäller flera yrken förutom de som nämns ovan för möbel och inredningssnickerier. Framförallt för yrkesgrupper inom arbetsledning/planering och marknad/ försäljning. När det gäller önskemål om framtida högskole /universitetsutbildningar gäller det i första hand yrken i företagsledande positioner, samt inom marknad/ försäljning samt arbetsledning. Andel anställda med angiven utbildningsnivå 100% 80% 60% 40% 20% 0% Nuvarande utbildningsnivå 2013 Sorterat på delbranscher Högst gymn. YH Högsk/Univ.

7 100% 80% 60% 40% 20% 0% Önskad utbildningsnivå Sorterat på delbransch Högst gymn. YH Högsk/Univ. Trähustillverkarna finns inte med i denna sammanställning eftersom frågan var annorlunda ställd i pilotenkäten (öppna svarsalternativ). Anställda och framtida rekryteringar Delbransch Antal anställda Pensionsavgångar Personalbehov vid Behov 1 idag 5 år 30 % uppgång år Sågverk Specialsnickerier Möbelsnickerier Inredningssnickerier Trähus Summa Totalt på de 150 företag som svarat på enkäten bedöms idag finnsas 6089 anställda. Av dessa är 1804 (cirka 30 %) tjänstemän (inklusive arbetsledare), 4285 (70 %) är produktionspersonal/yrkesarbetare. Totalt av de anställda kommer 379 sluta på grund av pensionsavgång de närmsta fem åren. Förväntad rekrytering det närmsta året är 64 stycken enligt de svar som lämnats i enkäten. För att ytterligare få grepp om det framtida rekryteringsbehovet har företagen fått svara på scenariot vad en 30 % ökning i efterfrågan skulle innebära avseende antal anställda vid företagen. Anledningen till denna frågeställning är, att branschen bedöms vara i en lågkonjunktur där relativt nyligen företagen dragit ned på sin personalstyrka. Vi vet också av erfarenhet att konjunkturuppgångar kan komma snabbt, och därför är det viktigt att veta hur stort rekryteringsbehovet kan komma att bli och inom vilka områden och yrken. Det förväntade personalbehovet vid en ökning av efterfrågan på 30 %

8 baseras på de svar företagen lämnat. Behovet kan vara större, eftersom svar saknas från några företag. De yrken som främst kommer att beröras (pensionsavgång + 30 % uppgång) är produktionspersonal trähusindustri 156 stycken, montörer 152 stycken, produktionspersonal inom sågverk och förädling 145 stycken, möbel/maskin/fin snickare 61 stycken, tapetserare/sömmerskor 39 stycken, CNCoperatörer 38 stycken, ytbehandlare 38 stycken. På tjänstemannasidan är det främst ett framtida behov som beredare 31 stycken, ekonom/ ekonomiassistent 27 stycken, arbetsledare/gruppledare 24 stycken, samt slutprojektörerer (trähus) 19 stycken. Bristyrken Företagen har fått svara på vilka yrken de upplever brist på arbetskraft idag och vid en eventuell uppgång med 30 %. Arbetsledare/produktionsledare förväntas/är svårare att rekrytera, 27 företag har angett det som bekymmersamt. 20 företag har svarat att det är svårt att hitta ytbehandlare, 18 företag tycker beredare som svårt att rekrytera, 15 företag anger CNC operatörer och ytterligare 14 företag tror det kan bli svårt att hitta möbel/fin/maskin snickare. Flera företag har svarat flera yrken. När det gäller de yrken där en större efterfrågan i numerära tal förväntas, så anger sju företag inom sågverksindustrin att det kan bli svårt att hitta personal till sin produktion. På trähussidan anger nio tillverkare att den kan bli svårt att hitta produktionspersonal om uppgången blir 30 %. I det senare fallet är det ungefär hälften av de företag som svarat på enkäten. Analys/kommentarer Svarsfrekvens. Kunde varit bättre, med tanke på den svarsfrekvens som erhölls i pilotundersökningen. Framförallt det låga antalet från Jönköping i första hand, men även Kalmar ligger lågt. För att kunna få en uppfattning om branschens storlek skulle en uppräkning kunna göras på befintliga siffror. Merparten av de större företagen bedöms ingå i underlaget varför uppräkning motsvarande bortfall ej är lämpligt. För snickerier/ sågverk borde en uppräkning med 20 % vara rimligt, för trähus, som saknar bara två enkäter av de som var i målgruppen cirka 5 %. Samtidigt, för att få en mer exakt beräkning måste mer omfattande analys göras, vilket inte denna rapport medger. Kvaliteten i enkätsvaren varierar, så tolkning vid inkodning måste göras. Framförallt när det gäller bedömning av nuvarande utbildningsnivå samt de önskemål företagen har avseende framtida utbildningsnivåer. Vissa företag har angett hur många inom en viss yrkesgrupp som har viss utbildning, andra företag har inte gjort detta utan endast kryssat i nivån för hela gruppen. Ibland har företagen kryssat i flera alternativ, ibland saknas uppgifter helt. När företagen har angett flera svarsalternativ avseende nuvarande och framtida utbildningsnivåer har antalet fördelats jämnt mellan alternativen.

9 Frågorna av mer öppen karaktär är lättare att förstå, även om vissa är skrivna som sammanfattningar av samtal. En tydligare instruktion hade kunnat lösa det sistnämnda. När det gäller själva resultaten av de öppna frågorna i enkäten, så är den mest påtagliga frågeställningen hos företagen hur den framtida utbildningen för industrin ska komma att se ut. Och i förlängningen den framtida rekryteringen av unga in till företagen. I samtliga delbranscher oroar man sig för detta. Företagen i träindustribranschen går mot en högre mekanisering och automatisering vilket ställer högre krav idag på viss teknisk kompetens, än det gjorde för ett antal år sedan. Många anställda i företagen saknar gymnasieutbildning, sidoinformation lämnad i enkäten, (vissa företag har lagt till kolumnen grundskola som svarsalternativ vid frågeställning om utbildningsnivå) vilket kan göra det svårare att vidareutbilda inom till exempel IT relaterade arbetsuppgifter, CNC och programmering. Även grundkunskaper inom trä efterfrågas, vilket endast kan ges vid yrkesskola eller vid aktuella företag. Den idé som Industriarbetsgivarna/ TMF nu presenterar, att använda avtalsområdets möjligheter till yrkesintroduktionsanställningar för unga, i kombination med arbetsmarknadsutbildning, borde vara en möjlighet att lösa framtida utbildnings och rekryteringsproblem av unga. Här har redan ett samarbete inletts mellan berörda parter och ett urval av företag. Företagen uppger att läget avseende efterfrågan/ marknad är stabilt men i de flesta fall på en lägre nivå än för något år sedan. En viss optimism finns för att marknaden ska ta fart igen. Många har utrymme i en inledande konjunkturuppgång med den bemanning som f.n. finns. De exportberoende företagen, framförallt de inom sågverksbranschen, har flera omständigheter som påverkar deras möjligheter till ökad försäljning av sina produkter, den svaga efterfrågan inom Europa, den politiska oron i Nordafrika, valutakurser, samt svag svensk byggkonjunktur. Den svaga inhemska byggkonjunkturen påverkar alla delbranscher inom träindustrin, där ofta trähusindustrin av branschföreträdare beskrivs som lokomotivet som drar andra. Men vid scenario + 30 % behövs enligt enkät 637 nya medarbetare. Lägg därtill de angivna pensionsavgångarna på 379 stycken. Lägger vi dessutom till de företag som ej tillfrågats, borde siffran kunna räknas upp med cirka 20 %, varför i så fall skulle ge en beräknad efterfrågan på över 1200 personer. Även om viss osäkerhet finns i tolkningen av enkätsvaren, bland annat om pensionsavgångar ersätts med rekryteringar, visar ändå branschen på en potential att kunna växa relativt snabbt från dagens nivå. Detta beroende på att det finns ledig kapacitet på många företag, i form av maskiner/lokaler/utrusning. Om beräknad efterfrågan av arbetskraft stämmer, enligt scenario, kommer de yrkesområden som idag anges som bristyrken bli ännu svårare att rekrytera till. Framförallt inom yrken som innebär arbets och produktionsledning, men även inom yrken inom ytbehandling och yrken som innehåller datateknik, CNC, CAD etc. Företagen anger låg utbildningsnivå, och enkäten visar ambition att öka den, både vad det gäller produktionspersonal som på tjänstemanna och ledningssidan. Här är det framförallt utbildningar inom YH som efterfrågas, men även högskole och universitetsutbildad personal önskas i större omfattning. För att denna kompetenshöjning ska komma till stånd enligt företagens önskemål måste fler utbildningar på rätt nivå och med rätt innehåll startas.

10 Bilagor: Sammanställning Specialsnickerier Småland Sammanställning Möbelsnickerier Småland Sammanställning Inredningssnickerier Småland Sammanställning sågverk Småland Sammanställning Träindustriellt byggande Småland

Rekryteringsundersökning

Rekryteringsundersökning Rekryteringsundersökning 2015 Rekryteringsbehovet inom trä- och möbelindustrin fram till 2020 TMF TRÄ & MÖBELFÖRETAGEN TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin

Läs mer

Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin

Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin fram till september 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Metod...3 Rekryteringsbehov av yrkesarbetare och tjänstemän...4 Rekrytering i utbildningsnivåer...4 Orsaker

Läs mer

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Mars 2012 Henrik Rosengren, GFF 2012 1 Innehållsförteckning Metod och syfte 3 Sammanfattning 4 Rekryteringsbehovet totalt 7 Behov av tjänstemän 8 Behov av yrkesarbetare

Läs mer

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen Rekryteringsbehov i s medlemsföretag t o m våren 2020 är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar

Läs mer

Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin fram till 2021

Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin fram till 2021 Trä- och Möbelföretagen Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin fram till 2021 Analytiker: Joel Jönsson, Malin Zethraeus och Jan von Essen Stockholm, januari 2017 TMF TRÄ & MÖBELFÖRETAGEN TMF är

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 5 000 nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 Nästan hälften av företagen har rekryterat Den positiva trenden håller i sig. Under det senaste året har 45 procent av företagen rekryterat lastbilsförare. Andelen

Läs mer

TRÄPLUGG. Guide. Träindustrin behöver ungdomar. Han fick sitt drömjobb! det här kan du bli ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIET 2012

TRÄPLUGG. Guide. Träindustrin behöver ungdomar. Han fick sitt drömjobb! det här kan du bli ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIET 2012 TRÄPLUGG ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIET 2012 Han fick sitt drömjobb! Guide det här kan du bli Träindustrin behöver ungdomar 1 Du kan bli något speciellt Det finns många roliga och annorlunda

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.30 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Ritva Hermanson, tjänstgörande ersättare Övriga

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Gruvnäringen Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Timo Mulk-Pesonen, Analysavdelningen Fler svenska gruvor och fler jobb SVENSK GRUVNÄRING Sverige har en mer än

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering

Läs mer

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen.

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Yrkesintroduktion Yrkesintroduktion Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Det här är något helt annat än att lära samma sak

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Industrifacket Metall sid. 1 Löneuppgifter Teknikavtalet IF Metall Lägsta lön 18 år 17.517 kr/mån Lön under 21 år ca 20.300 kr/mån Lön under 25 år ca

Läs mer

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa.

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa. Byggrapporten 2009 Innnehållsförteckning Förord 2 Byggbolagen och ekonomin 4 Utlandets påverkan på svenska byggbolag 9 Miljö och energi För fjärde året i rad ger Grant Thornton och tidningen Fastighetsnytt

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län och för hela

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2015 2015-01-16 Höjda arbetsgivaravgifter slår hårt mot lönsamhet och anställningar i handeln Framtidsindikatorn

Läs mer

Hälften av transportföretagen

Hälften av transportföretagen TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 212 Hälften av transportföretagen har svårt att rekrytera Varje utbildningsplats är viktig för branschen Enligt en enkät bland åkeriföretag som utförts av

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Tryggar branschens framtid

Tryggar branschens framtid Tryggar branschens framtid FU är en ideell förening som finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter Arbetsgivarna Arbetstagarna Våra viktigaste kärnfrågor Kompetensförsörjning för branschen

Läs mer

Träregion Småland B a k g r u n d - N u t i d - F r a m t i d

Träregion Småland B a k g r u n d - N u t i d - F r a m t i d Träregion Småland Träregion Småland Wood - The heart of Småland Runt 20 000 personer i Småland arbetar i trärelaterad industri som är den klart viktigaste industrigrenen i regionen. Den småländska träbranschen

Läs mer

RTS KONJUNKTURBAROMETER

RTS KONJUNKTURBAROMETER RTS KONJUNKTURBAROMETER 2009 2009ÅRSKONJUNKTURBAROMETER KonjunkturbarometernpresenterasårligenavRese ochturistnäringenisverige(rts),isamarbete medregionalaturistorganisationer.barometernbaseraspåenkvantitativenkätundersökninghos

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

Kompetensbehov inom trärelaterade branscher i Småland. Juni 2014

Kompetensbehov inom trärelaterade branscher i Småland. Juni 2014 Kompetensbehov inom trärelaterade branscher i Småland Juni 2014 Innehåll Bakgrund... 3 Kompetensplattformar... 3 Inledning... 4 Sammanfattning... 4 Avgränsningar... 4 Utvecklingsprojekt för ökad tillväxt...

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

Rekryteringsenkäten Jämtlands län 2012

Rekryteringsenkäten Jämtlands län 2012 Rekryteringsenkäten s län 2012 * Jobb, sysselsättning och arbetslöshet är i fokus i den politiska diskussionen. Hur kan vi bäst minska arbetslösheten och bidra till nya jobb * Politiska beslut har stor

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Företagens framtida rekryteringsbehov i Öresundsregionen

Företagens framtida rekryteringsbehov i Öresundsregionen Företagens framtida rekryteringsbehov i En analys av företagens uppskattade behov av arbetskraft till våren 2011, i Östdanmark och Skåne. 16. september 2010 3 1. Resume Rapporten analyserar det framtida

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Utmaningar och lösningar? Växjö 2 september 2014

Arbetsförmedlingen. Utmaningar och lösningar? Växjö 2 september 2014 Arbetsförmedlingen Utmaningar och lösningar? Växjö 2 september 2014 Tack! Vilken organisation företräder jag? Arbetsförmedlingens marknadsorganisation 10 geografiska marknadsområden Ett särskilt marknadsområde

Läs mer

Sommarrapport En genomgång av sommarturismen i Sverige , samt Visitas medlemsföretags prognos inför sommaren 2016

Sommarrapport En genomgång av sommarturismen i Sverige , samt Visitas medlemsföretags prognos inför sommaren 2016 Sommarrapport 2016 En genomgång av sommarturismen i Sverige 2008-2015, samt Visitas medlemsföretags prognos inför sommaren 2016 BAKGRUND OCH INNEHÅLL Sommarmånaderna är en mycket viktig period för den

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Det är svårt att finna vägen utan kompass

Det är svårt att finna vägen utan kompass nuari 2013 Emma Brandt Det är svårt att finna vägen utan kompass Innehåll 1 Inledning... 2 2 Sammanfattning... 3 3 Metod och tillvägagångssätt... 4 3.1 Syfte och frågeställningar... 4 3.2 Avgränsningar...

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar R I K S R E V I S I O N E N 1 B I L A G A 5. I A K

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 Branschstatistik 2015 Delrapport 1 Sveriges Företagshälsor 2015-06-25 Sveriges Företagshälsor I Sturegatan 11 I Box 55545 I 102 04 Stockholm I Telefon 08-762 67 46 info@foretagshalsor.se I www.foretagshalsor.se

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov

Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov - en analys av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att behovet av kompetens är stort i en bransch där byggandet är uppe på de högsta nivåerna på många

Läs mer

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 78 000 ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 Sommaren 2014 har landets kommuner och landsting ordnat feriejobb/feriepraktik åt 78 000 ungdomar. I en enkät som har besvarats av 229 kommuner

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Sammanställning/resultatrapport rörande kartläggning av aktuella och framtida kompetensutvecklingsbehov inom Båstad kommun

Sammanställning/resultatrapport rörande kartläggning av aktuella och framtida kompetensutvecklingsbehov inom Båstad kommun Sammanställning/resultatrapport rörande kartläggning av aktuella och framtida kompetensutvecklingsbehov inom Båstad kommun Bakgrund och syfte Uppdraget och syftet har varit att; kartlägga befintliga hantverksföretag

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Fortsatt stark efterfrågan 2011 och 2012 POSITIV FRAMTIDSTRO BLAND FÖRETAG I KALMAR LÄN Svensk ekonomi är inne i en period av stark tillväxt.

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2012 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Näringslivets efterfrågan på arbetskraft minskar tydligt. Samtidigt förändras förutsättningarna att

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra

Läs mer

Rekryteringsenkäten Kalmar län 2012

Rekryteringsenkäten Kalmar län 2012 Rekryteringsenkäten län 2012 Rekryteringsenkäten län 2012 Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät med kompletterande telefonintervjuer. Undersökningsperiod = 24 januari 29 februari Totalt registrerades

Läs mer

Branschsamtal Lärcentra

Branschsamtal Lärcentra Branschsamtal Lärcentra Industri och Skog 170420 Syfte och mål med branschsamtalen Syftet är att utbyta erfarenheter och kunskaper om branscher utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv Målet är att

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska prognoser. Kan Arbetsförmedlingen göra prognoser?

Arbetsmarknadspolitiska prognoser. Kan Arbetsförmedlingen göra prognoser? Arbetsmarknadspolitiska prognoser Kan Arbetsförmedlingen göra prognoser? Nej! Det är väl det enklaste svaret för både er och mig Men självklart kan vi det Fyra frågor kan vara värda att besvaras Vad gör

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i staten 2013-2018 Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST den 23 maj 2013 Referens: Erik Engberg, utredare och internationell handläggare: 070-257

Läs mer

Den demografiska utmaningen

Den demografiska utmaningen Den demografiska utmaningen Generationsväxlingens effekter Oktober 2015 Analysavdelningen Utredningsenheten Jan Sundqvist Antal 80000 Befolkning 16-64 Förändring per efter födelseregion Sverige Norden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

framtidstro och rekryteringsbehov

framtidstro och rekryteringsbehov TYAs arbetskraftsbarometer 2010 september framtidstro och rekryteringsbehov Det finns åter framtidstro bland Sveriges åkerier och den uppåtgående trenden att rekrytera håller i sig. TYAs Arbetskraftsbarometer

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet... 2 Hur mår konjunkturen?... 3 Rekryteringar och anställningar... 5 Orosmoment för

Läs mer

Utdrag ur Slutrapport Projekt Företagsanalys. Projekttid: 1/8 2005 30/9 2006 RESULTAT. Sundsvalls kommun

Utdrag ur Slutrapport Projekt Företagsanalys. Projekttid: 1/8 2005 30/9 2006 RESULTAT. Sundsvalls kommun Utdrag ur Slutrapport Projekt Företagsanalys Projektägare: Företagarna Västernorrland Projekttid: 1/8 2005 30/9 2006 RESULTAT Sundsvalls kommun 273 intervjuer varav 167 företagsbesök med djupintervjuer

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling Det kan du som arbetsgivare ha nytta av $ www.arbetsformedlingen.se 1 0771 416 416 Hej! Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har

Läs mer

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 FKG Vägvisaren april 2014 Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 1 Nästan hälften av leverantörerna är helt beroende av fordonsindustrins utveckling Andel av omsättningen till fordonsindustrin 2 2 Över hälften

Läs mer

Personalchefsbarometern 2012

Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Inledning Det här är Visions återkommande personalchefsbarometer. Vision har under flera år drivit på i frågan om att kommunerna måste kunna locka

Läs mer

Arbetsmarknad Gotlands län

Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Gotlands län 1 Försiktiga framtisbedömningar Efterfrågan på arbetskraft har ökat

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Bilaga 3. Enkäter och enkätresultat. Enkät till arbetsförmedlare

Bilaga 3. Enkäter och enkätresultat. Enkät till arbetsförmedlare Bilaga 3 Enkäter och enkätresultat Inom ramen för delrapporten om stödet för yrkesintroduktionsanställningar har Statskontoret genomfört fyra olika enkäter: En webbenkät till arbetsförmedlare som har fattat

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer