Kartläggning träindustrin Småland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning träindustrin Småland"

Transkript

1 Kartläggning träindustrin Småland Ola Lindblom Inledning De tre regionförbunden och de tre länsstyrelserna i Småland (Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) antog under sommaren 2011 en gemensam strategi för hur offentliga aktörer ska arbeta med utveckling av och stöd till den trärelaterade industrin i Småland. Strategin formulerar visionen Småland är 2020 en ledande träregion i Europa. I ett likaså antaget handlingsprogram som utgår ifrån strategin anges sex särskilt prioriterade insatser för de närmaste tre åren ( ). En av dessa insatser är behovsstyrd kompetensförsörjning. (Mer information finns på Arbetet med kompetensförsörjningsfrågorna organiseras och genomförs av ett nyinrättat Branschråd trä i Småland. I branschrådet finns företrädare för Arbetsförmedlingen, Regionförbunden, TMF, GS facket och företag från olika delar av Småland och olika delbranscher inom den trärelaterade industrin. Dessutom deltar vid behov företrädare för olika utbildningsanordnare. Arbetsförmedlingen ansvarar för branschrådet, som träffas cirka fyra gånger per år. Vid branschrådets första möte i september 2012 beslutades av branschrådet att en kartläggning av den träindustriella branschen måste göras med fokus på behovsstyrd kompetensförsörjning. Arbetsförmedlingen åtog sig uppdraget att genomföra kartläggning, vilket också förankrats i Arbetsförmedlingens ledningsgrupp. Metod En arbetsgrupp, bestående av representanter från Arbetsförmedlingen, Träcentrum i Nässjö, utbildningsanornare samt TMF och GS facket bildades hösten 2012 för att ta fram ett underlag för bearbetning och insamlande av uppgifter från företag inom träbranschen i Småland. Arbetsgruppen kom fram till att en totalinventering av de cirka 250 företagen i Småland var att föredra och att uppgifterna skulle inhämtas via personliga möten/intervjuer med ledningsrepresentanter på respektive företag. För att få en överskådlighet av träbranschen, delades företagen in i fem delbranscher: Trähusbyggnation, Möbelsnickerier, Specialsnickerier, Inredningssnickerier och Sågverk/hyvlerier. Via Träcentrum i Nässjö utarbetades listor på företag inom respektive delbransch. Träcentrum sände även ut ett följebrev till kontaktperson på respektive företag, alternativt VD, angående den kommande intervjun som Arbetsförmedlingen skulle göra. En första pilotundersökning gjordes inom trähusbyggnation. För att få ett bra och representativt underlag för en enkät, genomfördes en djupintervju med ett typföretag inom delbranschen, för att på så sätt få fram typiska yrken att senare kvantifiera, men även underlag och synpunkter på andra frågeställningar gällande framtida rekryteringsbehov och behov av utbildning. En av frågeställningarna gällde även att spela ett scenario där företagen fick ta ställning till rekryteringsbehoven vid en uppgång av efterfrågan på 30 %. Pilotundersökningen genomfördes under januari/februari Före intervjuerna genomfördes en speciell genomgång av enkäterna med speciellt utvalda kontaktpersoner på berörda Arbetsförmedlingar. Intervjuerna gjordes av arbetsförmedlare på respektive AF kontor som hade aktuella företag inom varje AFs geografiska område.

2 Efter genomförd pilotundersökning, gick arbetet vidare med intervjuer i övriga delbranscher. På samma sätt som med trähusbyggnation genomfördes först djupintervjuer med typföretag, som sedan bildade underlag för varje delbranschs enkät. Totalt 150 företag inom träbranschen i Småland har svarat på enkäten av totalt 250 i målgruppen. Merparten av företagen finns i Jönköpings län, med en koncentration till smålandska höglandet med Nässjö som centrum. Fördelning genomförda intervjuer/enkäter. Resultat Målgrupp per AF område AF Område Inredning Möbel Special Sågverk Trähus Summa Värnamo Växjö Jönköping Nässjö Kalmar Västervik Summa Inkomna enkäter per AF område Inkomna AF Område Inredning Möbel Special Sågverk Trähus Summa Värnamo Växjö Jönköping Nässjö Kalmar Västervik Summa enkäter av 250 möjliga ger en svarsfrekvens på 60 %, vilket är lägre än i pilotundersökningen där svarsfrekvensen var 87 %. Per AF område ligger Västervik högst med 73 %, därefter Värnamo med totalt 71 %. Växjö redovisar 69 % inkomna svar, Nässjö 66 %. Lägst svarfrekvens har Jönköpings AFområde med 23 % svar, följt av Kalmar 43 %. Anmärkning: Nässjö AF område svarar för mer än en tredjedel av alla inkomna svar, (39 %), vilket väl svarar mot den andel av företag som finns inom AF Nässjös geografiska område. Fördelat per delbransch har störst andel enkäter inkommit från branschen Trähus med 87 %, därefter kommer delbransch Sågverk med 63 % följt av Inredningssnickerier med 61 %. Lägst svarsfrekvens har delbranscherna Specialsnickerier och Möbelsnickerier, 53 % resp. 55 %.

3 Bedömning av situation och marknad 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Krymper Oför. Ökar Av de företag som svarat på frågan avseende situation och marknad ges intrycket av att marknaden och efterfrågan har stabiliserats efter en tidigare nedgång En tredjedel av de som svarat på enkäten (33 %) förväntar sig en ökad efterfrågan framöver. De företag som uttrycker en förväntad minskning av efterfrågan, är ofta de företag som är kopplade till husbyggnadsindustrin och de påverkas negativt av den låga byggnationstakten, både i Sverige och i Europa. Inom möbelsnickeri och husbyggnation uttrycker några företag också farhågor från utökad utländsk konkurrens som kan erbjuda likvärdiga produkter till lägre pris. Det är också inom branscherna sågverk och möbelindustri som man är mest avvaktande. 60 % av de tillfrågade företagen inom dessa branscher tror på en oförändrad efterfrågan. Sågverken som har en stor exportmarknad, framförallt till Europa och Nordafrika, påverkas negativt av den låga tillväxttakten i viktiga exportländer kopplat till lågkonjunktur och politisk oro. Dessutom påverkas sågverken starkt av nuvarande valutakurser där svenska kronan är högt värderad i förhållande till Euron. Men även höga råvarupriser på timmer bidrar till låg lönsamhet. Mest optimistiska är delbranscherna inredningssnickerier och specialsnickerier. Inom delbranschen inredning tror 70 % av företagen på ökad försäljning. Inom specialsnickerier är siffran 45 %. Samtidigt finns en stor spridning i svaren inom respektive delbransch. Vissa företag är väldigt optimistiska och ser en växande marknad för deras produkter, medan andra uppger det motsatta. Hur företagen är exponerade mot marknaden och mot vilka kunder som företagen har varierar.

4 30% Kapacitetsutnyttjadne (Värde 1 = min, värde 10 = max) 25% 20% Kapacitetsutnyttnadne 15% 10% 5% 0% Förklaring diagram: Företagen har angett hur stort kapacitetsutnyttjandet är vid respektive företag. Värde 1 = minimalt utnyttjande, värde 10 = maximalt utnyttjande. Av de företag som svarat på frågan om kapacitetsutnyttjande anger 11 % att de kör på max. I intervallet 5 8 hamnar 70 % av svaren. Frågan kring kapacitetsutnyttjande är tudelad. Dels bedömning av maskinparks/ lokalers möjlighet, dels vad nuvarande arbetskraft kan och förväntas prestera. Många företag uppger att de har stor kapacitet kvar när det gäller utnyttjande av maskiner och lokaler. Kapacitetsutnyttjandet av befintlig personal är högre men många bedömer att man kan öka produktionen utan att behöva anställa mer personal. Företagen bedöms ha justerat personalstyrkan efter den efterfrågan som finns, men har ett utrymme för att kunna hantera en förväntad uppgång genom viss övertalighet i relation till kapacitet. Rekryteringsvägar Alla företag menar att kontakter och egna nätverk är mycket viktiga vid rekrytering av personal, framförallt personal inom produktion/yrkesarbetare. Många använder även Arbetsförmedlingen både som annonsör i Platsbanken och som leverantör av förslag på lämpliga arbetssökande. På tjänstemannasidan anger många att de tar hjälp av rekryteringsfirmor. Få företag använder här Arbetsförmedlingens rekryteringstjänster. Inhyrning av personal, både för produktion/yrkesarbetare samt tjänstemän, är också en vanlig gång och vissa företag använder inhyrning som en provanställning att plocka egen personal från, vid fasta eller längre anställningar. En annan viktig rekryteringskanal är via utbildningsanordnare, framförallt från gymnasieskolans trätekniska program, där sådana finns. Företagen anger också att många arbetssökande söker själva på egen hand via så kallade spontanansökningar. Detta upplevs som positivt av de flesta företag.

5 Svårigheter vid rekrytering Företagen är generellt mycket oroade över att gymnasieskolans olika industriella program, framförallt inom den trätekniska sidan, minskar i omfattning. Yrkesområden som ofta nämns inom produktionssidan i detta sammanhang, är CNC teknik, ytbehandling, maskin/finsnickeri och tapetsering/sömnad. Allmän träkunskap efterfrågas samt intresse för industriarbete och hantverk. Många företag förbereder sig på att internt utbilda nyanställda. De personliga egenskaperna väger också tungt, att vilja lära sig allt mer komplicerade arbetsuppgifter. Geografiska aspekter finns också eftersom många företag inte ligger i centralorter och därmed kan det vara svårt att få folka att pendla. Flera företag anger också i enkäten att de gärna ser kompetenslyft inom produktion via till exempel YH utbildingar inom CNC och ytbehandling. Samtidigt som företagen är olika i sin teknikanvändning så är trenden klar att allt mer kommer att mekaniseras och automatiseras. Då krävs annan teknisk kompetens än idag. Även på tjänstemannasidan upplevs svårighet inom vissa områden, bland annat inom produktionsledning/tekniker, men även servicepersonal som reparatörer och elektriker nämns. Utbildningsbehov Nu Det som företagen nämner oftast är behov av Lean utbildning och CNC, CAD. Det framgår också att företagen ofta använder erfaren personal att lära upp de som nyanställs. Företagen verkar också förberedda på att de ej kommer få trätekniskt utbildad ung personal från gymnasieskolan i samma utsträckning som förut, beroende på det låga intresset från unga att söka sig till denna typ av utbildning. Detta har också inneburit att ett antal trätekniska gymnasieprogram lagts ner. Mot denna bakgrund gör företagen bedömningen att de själva kommer att få ta ett större ansvar. Här finns en oro bland företagen hur framtiden kommer att gestalta sig. Även inom inköp och sälj finns behov av utbildning, liksom inom området ledarskap. Hur behoven ser ut varierar något mellan delbranscherna. Inom möbelindustrin efterfrågas CNC, CAD, kunskaper inom tapetsering och sömnad, Lean samt sälj och inköp. Inom delbranschen specialsnickerier är det framförallt CNC och CAD som efterfrågas. Inredningssnickerierna anger främst CNC och Lean. Sågverken anger främst utbildningar inom virkessortering, men även utbildningar HLR och heta arbeten efterfrågas. Trähusproducenterna anger Lean, 5S, ritningsläsning, HLR, ledarskap och juridik. Tre års sikt Ökad mekanisering och automatisering pekar på att behovet kommer bli större inom tekniska områden som kräver kunskaper inom CNC, CAD och automation. På tre års sikt kvarstår därför de behov som föreligger idag. Inom möbelindustrin uppger man att behov kommer finnas att utbilda inom tapetsering och sömnad, detta inför en kommande generationsväxling. Internutbildning kommer att fortsätta samtidigt som behov av Lean utbildningar kvarstår.

6 Synpunkter, önskemål Det som flera uppgiftslämnare nämner inom alla delbranscher är oron över att den trätekniska utbildningen försvinner från flera orter, och att de vid nyanställning gärna ser att de som anställs har en grundutbildning inom trä. Närhet till utbildningar anser många är viktigt. Utbildningsnivå idag och i framtiden På frågan kring utbildningsnivå idag, på företag inom träindustrin, visar enkäten att många har högst gymnasieutbildning. Flera företag anger även att många av de anställda endast har grundskola som utbildningsbakgrund, sidoinformation i enkäten. Vid sammanställning av enkätsvar kan man se att nuvarande utbildningsnivå önskas öka i framtid. Framförallt till utbildningsnivå Yrkeshögskola, YH. Speciellt tydligt är detta inom delbranscherna inrednings och möbelsnickerier. I dessa delbranscher är det inom CNC teknik, maskin/möbelsnickare, ytbehandling och montering som utbildningsnivån önskas öka. I sammanhanget ska dessa siffror inte tolkas exakt, beroende på enkätssvarens delvis ojämna kvalitet, eller helt saknas, med det ger ändå en fingervisning om önskemål och trender för framtida kompetensprofiler. Önskemål om kunskapslyft gäller flera yrken förutom de som nämns ovan för möbel och inredningssnickerier. Framförallt för yrkesgrupper inom arbetsledning/planering och marknad/ försäljning. När det gäller önskemål om framtida högskole /universitetsutbildningar gäller det i första hand yrken i företagsledande positioner, samt inom marknad/ försäljning samt arbetsledning. Andel anställda med angiven utbildningsnivå 100% 80% 60% 40% 20% 0% Nuvarande utbildningsnivå 2013 Sorterat på delbranscher Högst gymn. YH Högsk/Univ.

7 100% 80% 60% 40% 20% 0% Önskad utbildningsnivå Sorterat på delbransch Högst gymn. YH Högsk/Univ. Trähustillverkarna finns inte med i denna sammanställning eftersom frågan var annorlunda ställd i pilotenkäten (öppna svarsalternativ). Anställda och framtida rekryteringar Delbransch Antal anställda Pensionsavgångar Personalbehov vid Behov 1 idag 5 år 30 % uppgång år Sågverk Specialsnickerier Möbelsnickerier Inredningssnickerier Trähus Summa Totalt på de 150 företag som svarat på enkäten bedöms idag finnsas 6089 anställda. Av dessa är 1804 (cirka 30 %) tjänstemän (inklusive arbetsledare), 4285 (70 %) är produktionspersonal/yrkesarbetare. Totalt av de anställda kommer 379 sluta på grund av pensionsavgång de närmsta fem åren. Förväntad rekrytering det närmsta året är 64 stycken enligt de svar som lämnats i enkäten. För att ytterligare få grepp om det framtida rekryteringsbehovet har företagen fått svara på scenariot vad en 30 % ökning i efterfrågan skulle innebära avseende antal anställda vid företagen. Anledningen till denna frågeställning är, att branschen bedöms vara i en lågkonjunktur där relativt nyligen företagen dragit ned på sin personalstyrka. Vi vet också av erfarenhet att konjunkturuppgångar kan komma snabbt, och därför är det viktigt att veta hur stort rekryteringsbehovet kan komma att bli och inom vilka områden och yrken. Det förväntade personalbehovet vid en ökning av efterfrågan på 30 %

8 baseras på de svar företagen lämnat. Behovet kan vara större, eftersom svar saknas från några företag. De yrken som främst kommer att beröras (pensionsavgång + 30 % uppgång) är produktionspersonal trähusindustri 156 stycken, montörer 152 stycken, produktionspersonal inom sågverk och förädling 145 stycken, möbel/maskin/fin snickare 61 stycken, tapetserare/sömmerskor 39 stycken, CNCoperatörer 38 stycken, ytbehandlare 38 stycken. På tjänstemannasidan är det främst ett framtida behov som beredare 31 stycken, ekonom/ ekonomiassistent 27 stycken, arbetsledare/gruppledare 24 stycken, samt slutprojektörerer (trähus) 19 stycken. Bristyrken Företagen har fått svara på vilka yrken de upplever brist på arbetskraft idag och vid en eventuell uppgång med 30 %. Arbetsledare/produktionsledare förväntas/är svårare att rekrytera, 27 företag har angett det som bekymmersamt. 20 företag har svarat att det är svårt att hitta ytbehandlare, 18 företag tycker beredare som svårt att rekrytera, 15 företag anger CNC operatörer och ytterligare 14 företag tror det kan bli svårt att hitta möbel/fin/maskin snickare. Flera företag har svarat flera yrken. När det gäller de yrken där en större efterfrågan i numerära tal förväntas, så anger sju företag inom sågverksindustrin att det kan bli svårt att hitta personal till sin produktion. På trähussidan anger nio tillverkare att den kan bli svårt att hitta produktionspersonal om uppgången blir 30 %. I det senare fallet är det ungefär hälften av de företag som svarat på enkäten. Analys/kommentarer Svarsfrekvens. Kunde varit bättre, med tanke på den svarsfrekvens som erhölls i pilotundersökningen. Framförallt det låga antalet från Jönköping i första hand, men även Kalmar ligger lågt. För att kunna få en uppfattning om branschens storlek skulle en uppräkning kunna göras på befintliga siffror. Merparten av de större företagen bedöms ingå i underlaget varför uppräkning motsvarande bortfall ej är lämpligt. För snickerier/ sågverk borde en uppräkning med 20 % vara rimligt, för trähus, som saknar bara två enkäter av de som var i målgruppen cirka 5 %. Samtidigt, för att få en mer exakt beräkning måste mer omfattande analys göras, vilket inte denna rapport medger. Kvaliteten i enkätsvaren varierar, så tolkning vid inkodning måste göras. Framförallt när det gäller bedömning av nuvarande utbildningsnivå samt de önskemål företagen har avseende framtida utbildningsnivåer. Vissa företag har angett hur många inom en viss yrkesgrupp som har viss utbildning, andra företag har inte gjort detta utan endast kryssat i nivån för hela gruppen. Ibland har företagen kryssat i flera alternativ, ibland saknas uppgifter helt. När företagen har angett flera svarsalternativ avseende nuvarande och framtida utbildningsnivåer har antalet fördelats jämnt mellan alternativen.

9 Frågorna av mer öppen karaktär är lättare att förstå, även om vissa är skrivna som sammanfattningar av samtal. En tydligare instruktion hade kunnat lösa det sistnämnda. När det gäller själva resultaten av de öppna frågorna i enkäten, så är den mest påtagliga frågeställningen hos företagen hur den framtida utbildningen för industrin ska komma att se ut. Och i förlängningen den framtida rekryteringen av unga in till företagen. I samtliga delbranscher oroar man sig för detta. Företagen i träindustribranschen går mot en högre mekanisering och automatisering vilket ställer högre krav idag på viss teknisk kompetens, än det gjorde för ett antal år sedan. Många anställda i företagen saknar gymnasieutbildning, sidoinformation lämnad i enkäten, (vissa företag har lagt till kolumnen grundskola som svarsalternativ vid frågeställning om utbildningsnivå) vilket kan göra det svårare att vidareutbilda inom till exempel IT relaterade arbetsuppgifter, CNC och programmering. Även grundkunskaper inom trä efterfrågas, vilket endast kan ges vid yrkesskola eller vid aktuella företag. Den idé som Industriarbetsgivarna/ TMF nu presenterar, att använda avtalsområdets möjligheter till yrkesintroduktionsanställningar för unga, i kombination med arbetsmarknadsutbildning, borde vara en möjlighet att lösa framtida utbildnings och rekryteringsproblem av unga. Här har redan ett samarbete inletts mellan berörda parter och ett urval av företag. Företagen uppger att läget avseende efterfrågan/ marknad är stabilt men i de flesta fall på en lägre nivå än för något år sedan. En viss optimism finns för att marknaden ska ta fart igen. Många har utrymme i en inledande konjunkturuppgång med den bemanning som f.n. finns. De exportberoende företagen, framförallt de inom sågverksbranschen, har flera omständigheter som påverkar deras möjligheter till ökad försäljning av sina produkter, den svaga efterfrågan inom Europa, den politiska oron i Nordafrika, valutakurser, samt svag svensk byggkonjunktur. Den svaga inhemska byggkonjunkturen påverkar alla delbranscher inom träindustrin, där ofta trähusindustrin av branschföreträdare beskrivs som lokomotivet som drar andra. Men vid scenario + 30 % behövs enligt enkät 637 nya medarbetare. Lägg därtill de angivna pensionsavgångarna på 379 stycken. Lägger vi dessutom till de företag som ej tillfrågats, borde siffran kunna räknas upp med cirka 20 %, varför i så fall skulle ge en beräknad efterfrågan på över 1200 personer. Även om viss osäkerhet finns i tolkningen av enkätsvaren, bland annat om pensionsavgångar ersätts med rekryteringar, visar ändå branschen på en potential att kunna växa relativt snabbt från dagens nivå. Detta beroende på att det finns ledig kapacitet på många företag, i form av maskiner/lokaler/utrusning. Om beräknad efterfrågan av arbetskraft stämmer, enligt scenario, kommer de yrkesområden som idag anges som bristyrken bli ännu svårare att rekrytera till. Framförallt inom yrken som innebär arbets och produktionsledning, men även inom yrken inom ytbehandling och yrken som innehåller datateknik, CNC, CAD etc. Företagen anger låg utbildningsnivå, och enkäten visar ambition att öka den, både vad det gäller produktionspersonal som på tjänstemanna och ledningssidan. Här är det framförallt utbildningar inom YH som efterfrågas, men även högskole och universitetsutbildad personal önskas i större omfattning. För att denna kompetenshöjning ska komma till stånd enligt företagens önskemål måste fler utbildningar på rätt nivå och med rätt innehåll startas.

10 Bilagor: Sammanställning Specialsnickerier Småland Sammanställning Möbelsnickerier Småland Sammanställning Inredningssnickerier Småland Sammanställning sågverk Småland Sammanställning Träindustriellt byggande Småland

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Mars 2012 Henrik Rosengren, GFF 2012 1 Innehållsförteckning Metod och syfte 3 Sammanfattning 4 Rekryteringsbehovet totalt 7 Behov av tjänstemän 8 Behov av yrkesarbetare

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 5 000 nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Gruvnäringen Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Timo Mulk-Pesonen, Analysavdelningen Fler svenska gruvor och fler jobb SVENSK GRUVNÄRING Sverige har en mer än

Läs mer

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen.

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Yrkesintroduktion Yrkesintroduktion Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Det här är något helt annat än att lära samma sak

Läs mer

TRÄPLUGG. Guide. Träindustrin behöver ungdomar. Han fick sitt drömjobb! det här kan du bli ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIET 2012

TRÄPLUGG. Guide. Träindustrin behöver ungdomar. Han fick sitt drömjobb! det här kan du bli ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIET 2012 TRÄPLUGG ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIET 2012 Han fick sitt drömjobb! Guide det här kan du bli Träindustrin behöver ungdomar 1 Du kan bli något speciellt Det finns många roliga och annorlunda

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Kompetensbehov inom trärelaterade branscher i Småland. Juni 2014

Kompetensbehov inom trärelaterade branscher i Småland. Juni 2014 Kompetensbehov inom trärelaterade branscher i Småland Juni 2014 Innehåll Bakgrund... 3 Kompetensplattformar... 3 Inledning... 4 Sammanfattning... 4 Avgränsningar... 4 Utvecklingsprojekt för ökad tillväxt...

Läs mer

Träregion Småland B a k g r u n d - N u t i d - F r a m t i d

Träregion Småland B a k g r u n d - N u t i d - F r a m t i d Träregion Småland Träregion Småland Wood - The heart of Småland Runt 20 000 personer i Småland arbetar i trärelaterad industri som är den klart viktigaste industrigrenen i regionen. Den småländska träbranschen

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.30 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Ritva Hermanson, tjänstgörande ersättare Övriga

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Industrifacket Metall sid. 1 Löneuppgifter Teknikavtalet IF Metall Lägsta lön 18 år 17.517 kr/mån Lön under 21 år ca 20.300 kr/mån Lön under 25 år ca

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Fortsatt stark efterfrågan 2011 och 2012 POSITIV FRAMTIDSTRO BLAND FÖRETAG I KALMAR LÄN Svensk ekonomi är inne i en period av stark tillväxt.

Läs mer

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i staten 2013-2018 Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST den 23 maj 2013 Referens: Erik Engberg, utredare och internationell handläggare: 070-257

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Tryggar branschens framtid

Tryggar branschens framtid Tryggar branschens framtid FU är en ideell förening som finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter Arbetsgivarna Arbetstagarna Våra viktigaste kärnfrågor Kompetensförsörjning för branschen

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

framtidstro och rekryteringsbehov

framtidstro och rekryteringsbehov TYAs arbetskraftsbarometer 2010 september framtidstro och rekryteringsbehov Det finns åter framtidstro bland Sveriges åkerier och den uppåtgående trenden att rekrytera håller i sig. TYAs Arbetskraftsbarometer

Läs mer

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa.

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa. Byggrapporten 2009 Innnehållsförteckning Förord 2 Byggbolagen och ekonomin 4 Utlandets påverkan på svenska byggbolag 9 Miljö och energi För fjärde året i rad ger Grant Thornton och tidningen Fastighetsnytt

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011 Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län Oskarshamn 16 februari 2011 Syftet med dagens möte Övergripande målsättning Säkra industri- och energitekniskt inriktade företags behov av kvalificerad

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar R I K S R E V I S I O N E N 1 B I L A G A 5. I A K

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Den demografiska utmaningen

Den demografiska utmaningen Den demografiska utmaningen Generationsväxlingens effekter Oktober 2015 Analysavdelningen Utredningsenheten Jan Sundqvist Antal 80000 Befolkning 16-64 Förändring per efter födelseregion Sverige Norden

Läs mer

Bilaga 3. Enkäter och enkätresultat. Enkät till arbetsförmedlare

Bilaga 3. Enkäter och enkätresultat. Enkät till arbetsförmedlare Bilaga 3 Enkäter och enkätresultat Inom ramen för delrapporten om stödet för yrkesintroduktionsanställningar har Statskontoret genomfört fyra olika enkäter: En webbenkät till arbetsförmedlare som har fattat

Läs mer

Företagens framtida rekryteringsbehov i Öresundsregionen

Företagens framtida rekryteringsbehov i Öresundsregionen Företagens framtida rekryteringsbehov i En analys av företagens uppskattade behov av arbetskraft till våren 2011, i Östdanmark och Skåne. 16. september 2010 3 1. Resume Rapporten analyserar det framtida

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Att säkerställa kort- och långsiktig kompetensförsörjning är avgörande för fastighetsbranschens utveckling. Under

Läs mer

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut?

Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut? Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut? 1,6 Beveridgekurva i Sverige 1987-2012 Vakanser och arbetslöshet, andel av arbetskraft V a k a n s e r 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 1990 1987 2008

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län 1 PROGNOSEN Länets arbetsmarknad återhämtar sig En god utveckling av den inhemska efterfrågan, tillsammans med en global konjunktur som långsamt återhämtar

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård PLUS-föreläsning socionomprogrammet Norrköping 2014-03-25 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Tempen på motorbranschen

Tempen på motorbranschen Tempen på motorbranschen Kompetens- och rekryteringsbehov 2011 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 3 200 nyanställningar under tre år Kompetenskrav i dag och 2015 Kompetens- Tempen på motorbranschen

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Syfte Ett diskussionsmaterial för kompetensförsörjningsarbete i delregionerna i Västra Götaland Utvecklingen de senaste åren Läget idag Blicka

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2014 Jönköpings län. Medlemsföretaget Liselotte Lööf i Stockholm

Rekryteringsenkäten 2014 Jönköpings län. Medlemsföretaget Liselotte Lööf i Stockholm Rekryteringsenkäten 2014 Jönköpings län Medlemsföretaget Liselotte Lööf i Stockholm Rekryteringsenkäten 2014 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag Antal intervjuer:

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Verkstadsbarometern 2015 Utmaningar och möjligheter i en av Sveriges viktigaste branscher

Verkstadsbarometern 2015 Utmaningar och möjligheter i en av Sveriges viktigaste branscher Verkstadsbarometern 2015 Utmaningar och möjligheter i en av Sveriges viktigaste branscher Q3 2015 Verkstadsbarometern en undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor Yrkesvux - en gymnasial yrkesutbildning för vuxna Välkommen till Yrkesvux digitala nyhetsbrev! I detta nummer kan du läsa om till vem Yrkesvux riktar sig och vad utbildningsnämndens ordförande tycker om

Läs mer

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 FKG Vägvisaren april 2014 Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 1 Nästan hälften av leverantörerna är helt beroende av fordonsindustrins utveckling Andel av omsättningen till fordonsindustrin 2 2 Över hälften

Läs mer

Teknik är inte bara för nördar

Teknik är inte bara för nördar Teknik är inte bara för nördar En kartläggning av framtida kompetensbehov inom Automationsområdet Linda Wiltebo, Jobba i Västerås på uppdrag av Automation Region December 2009 Inledning Svensk automation

Läs mer

Importbarometern 2014:2 Tema: Hållbarhet och CSR-frågor

Importbarometern 2014:2 Tema: Hållbarhet och CSR-frågor Importbarometern 2014:2 Tema: Hållbarhet och CSR-frågor December 2014 HUI Research på uppdrag av Svensk Handel Innehåll Avsnitt Sida Om undersökningen 3 Importindikatorn 3 Hållbar konsumtion och CSR-frågor

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Kompetenskartläggning. över IT-branschen i Umeå 2014

Kompetenskartläggning. över IT-branschen i Umeå 2014 Kompetenskartläggning över IT-branschen i Umeå 2014 Kartläggningens genomförande Profil på företagen som omfattades av undersökningen: Registrerade som IT-bolag enligt Bisnode samt tillägg från IKTkartläggningen

Läs mer

Svenska Bostäder Järvalyftet Egenförsörjning

Svenska Bostäder Järvalyftet Egenförsörjning Svenska Bostäder Järvalyftet Egenförsörjning Det här är Svenska Bostäder Sveriges största kommunala bostadsbolag Grundades 1944 Ägs av Stockholms stad 28 000 lägenheter och 825 studentbostäder 4 200 kommersiella

Läs mer

Ett aktivitetsindex över noll visar att aktiviteten ökar i de privata företagen det är fler företag som har mer att göra än som har mindre att göra.

Ett aktivitetsindex över noll visar att aktiviteten ökar i de privata företagen det är fler företag som har mer att göra än som har mindre att göra. Får publiceras den 11 januari klockan 6. och i tisdagens tidningar Pressmeddelande från SKOP om, 11 januari 11 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Tillväxttakt i de svenska företagen mattades i december

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter (5-siffrig SNI2007) region och tid

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter (5-siffrig SNI2007) region och tid Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20005 FA5 Värnamo 2221 2218 2044 2049 2116 2091 20006 FA6 Jönköping 4090 3978 3720 3704 3695 3618 20007 FA7 Vetlanda 2463 2223

Läs mer

Kompetensenkät 2015. Fokus: Arbetsplatslärande. Industriarbetsgivarnas kompetensråd

Kompetensenkät 2015. Fokus: Arbetsplatslärande. Industriarbetsgivarnas kompetensråd Kompetensenkät 2015 Fokus: Arbetsplatslärande Industriarbetsgivarnas kompetensråd Innehållsförteckning Kompetensenkät 2015... 2 Vilka besvarade enkäten?... 3 Kontakt med utbildningsanordnare... 5 Vilka

Läs mer