Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft"

Transkript

1 Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009

2 Innehållsförteckning Sammanfattande resultat Bakgrund till undersökningen Syfte och metodbeskrivning Definitioner av olika begrepp och yrkesroller Kompetensförsörjning påkort sikt, Pensionsavgångar -Efterfrågan på arbetskraft -Jämförelse pensionsavgångar och efterfrågan på arbetskraft Kompetensförsörjning pålång sikt, Pensionsavgångar -Efterfrågan på arbetskraft -Jämförelse pensionsavgångar och efterfrågan på arbetskraft Slutsatser

3 Sammanfattande resultat De kommande pensionsavgångar som fastighetsbranschen har att vänta är relativt sett höga, påkort sikt. Resultatet antyder att det råder en åldersmässig skevhet i branschen, med avsevärt fler äldre än yngre anställda. Utmärkande är pensionsavgångarna påfastighetsingenjörer påkort sikt (ca 300) fastighetstekniker på lång sikt (ca 1 900). Branschens pensionsavgångar förklarar naturligtvis i viss utsträckning, men inte helt, företagens kort-och långsiktiga efterfrågan påarbetskraft. Rörligheten inom branschen och påarbetsmarknaden i stort förklarar varför företagen som helhet efterfrågar ibland långt fler medarbetare än vad pensionsavgångarna låter antyda. De yrkesgrupper med en kompetensprofil som är attraktiv även för andra branscher påarbetsmarknaden är mycket riktigt ocksåde yrkesgrupper där fastighetsbranschens efterfrågan vida överstiger de kommande pensionsavgångarna. Återigen är det fastighetstekniker och fastighetsingenjörer som är allra mest eftertraktade av företagen, såväl påkort som pålång sikt. Det gäller också fastighetsförvaltare.

4 Bakgrund till undersökningen Den kort-och långsiktiga kompetensförsörjningen är för fastighetsbranschen, som för många andra branscher i Sverige en ödesfråga. För att fåfakta i målet genomförde Fastighetsbranschens utbildningsnämnd redan 2008 en GAP-analys för att kartlägga branschens förväntade behov av arbetskraft påkort och lång sikt. Studien väckte stort intresse, dels för att den antydde hur stort rekryteringsbehovet synes vara och dels hur viktigt det därför blir för branschen att snabbt och bestämt agera för att få fram tillräckligt med fastighetsrelaterade utbildningar. Årets undersökning är mer omfattande än föregående studie genom att fler företag deltagit och därmed svarat påundersökningen; mer detaljerad eftersom företagen tydligare ombetts precisera sina behov; och mer statistiskt tillförlitlig dåinternet som insamlingsmetod har fått ge vika för en traditionell postal insamling. Pågrund av det förändrade metodvalet har direkta jämförelser mellan årets undersökning och fjolårets undvikits.

5 Syfte och metodbeskrivning Syfte Syftet med studien har varit att kartlägga fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft påkort och lång sikt som ett medel för att kunna uppskatta behovet av fastighetsrelaterade utbildningsplatser pågymnasial och eftergymnasial nivå. Avgränsning Fastighetsbranschen består av många olika yrkesroller. Denna har undersökning valt att fokusera påde yrkesroller som är definierade i branschens yrkesnomenklatur: Fastighetsförvaltare Fastighetsingenjör Fastighetsskötare Fastighetstekniker Fastighetsvärd Urvalsram Utbildningsnämndens parter har tillhandahållit medlemsregister som använts som urvalsram för undersökningen.

6 Syfte och metodbeskrivning Urval Endast företag med tio anställda eller fler har valts ut för att delta i undersökningen, totalt 564 företag. Insamlingsmetod Postal enkät inklusive tvåskriftliga påminnelser skickades ut till urvalet. Fältperiod Enkäten skickades ut den 1 maj och undersökningen stängdes den 25 juni 2009 Svarsfrekvens Enkäten besvarades av sammanlagt 378 företag, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 67 %. Representativitet Resultaten från undersökningen är statistiskt säkerställda.

7 Statistisk redovisning och bearbetning Det har varit omöjligt att tillskicka undersökningen till samtliga företag i branschen, av såväl praktiska som ekonomiska skäl. Som en konsekvens, för att kunna dra generella slutsatser från de företag som faktiskt har svarat påenkäten behöver resultaten från undersökningen statistiskt bearbetas. För att möjliggöra detta måste vi till att börja med beräkna hur stor del av branschen som företagen i undersökningen utgör. Det i sin tur kräver att branschens storlek måste bestämmas, vi måste nämligen veta hur stor totalen är för att kunna säga hur stor del av branschen som företagen i undersökningen är. Fastighetsbranschens storlek, räknat i antal sysselsatta, är omdiskuterat. Det finns inget allmänt vedertaget mått som branschen enats om. Det innebär att vi har varit tvungna att själva precisera vad totalen är. Statistiska Centralbyrån (SCB) publicerar olika mått påantal sysselsatta inom olika branscher. Dessa mått har varit utgångspunkten för våra beräkningar. Ett av de mått som SCB använder (SNI-kod 68) antyder att fastighetsbranschen har anställda (exkl. lokal-/fastighetsvårdare). Ett annat mått som SCB använder (SSY-koder) anger istället att branschen snarare sysselsätter I bägge måtten från SCB finns inräknat yrkesgrupper som inte direkt hör ihop med fastighetsbranschen, exempelvis fastighetsmäklare påprivatmarknaden. Detta faktum pekar påatt SCB mycket sannolikt övervärderar hur stor branschen faktiskt är. För att undvika uppblåsta siffror i den statistiska bearbetningen av undersökningens resultat har vi därför gjort en försiktig bedömning som bygger påatt fastighetsbranschen som helhet sysselsätter individer (inkl. lokal-/fastighetsvårdare). Det är mot denna total som undersökningens resultat extrapolerats, i syfte att nåen statistisk säker återgivning av hela fastighetsbranschens kompetensbehov.

8 Definitioner Kort sikt innebär år Lång sikt innebär år Yrkesnomenklaturen som fastighetsbranschen fastställt omfattar bland andra följande yrkesroller, med en kort beskrivning av deras arbetsuppgifter. Fastighetsförvaltare: Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga ansvaret för en eller fler fastigheter. I rollen ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt att säkerställa att kunderna är nöjda och att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer. Fastighetsingenjör: Fastighetsingenjören är en teknisk specialist som har huvudansvaret för att optimera fastighetens tekniska system. Det innebär att utveckla drift-och underhållverksamheten och ett tydligt kostnadsansvar för detta. Fastighetsskötare: Fastighetsskötaren ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheten. Utför vissa mindre reparationer i fastigheten och sköter anläggningar och utrustning i den yttre miljön. Fastighetsvärd: Fastighetsvärden är fastighetsägarens ansikte påfältet. Fastighetsvärden säkerställer att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets-och boendemiljö. Fastighetstekniker: Fastighetsteknikern är en specialist med ansvar att genomföra drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system.

9 Geografisk spridning Fråga: I vilket eller vilka län är ert företag huvudsakligen verksamt? Kommentar: Eftersom somliga fastighetsföretag är verksamma i fler än bara en region summerar datan till mer än 100 procent.

10 Företagens storlek Fråga: Hur många anställda (totalt) finns det i er verksamhet?

11 Antal anställda inom yrkesnomenklaturen Fråga: Ange antal anställda, inom angivna yrkesroller, i er organisation: st st 4 213st 1 612st st * Extrapolerade resultat Kommentar: Totalt antal anställda inom yrkesnomenklaturen är st.

12 Branschens pensionsavgångar, kort sikt Undersökningens resultat pekar på kännbara pensionsavgångar inom samtliga hela yrkesnomenklaturen, påkort sikt. Pensionsavgångarna är störst beträffande fastighetsingenjörer. Nästintill var femte ingenjör i branschen beräknas gåi pension före 2011 års utgång. Lägst pensionsavgångar förväntar sig företagen inom kategorin fastighetsvärdar där endast 6 % av nuvarande antal anställda går i pension t o m 2011.

13 Pensionsavgångar, kort sikt Fråga: Ange antal anställda som går i pension de närmaste 3 åren (under ): * Extrapolerade resultat Kommentar: Dessa siffror kan jämföras med att ett aktivt yrkesliv i genomsnitt varar i 40 år vilket ger 7,5 % i pensionsavgångar på tre år.

14 Branschens efterfrågan påarbetskraft, kort sikt I förhållande till antal anställda råder störst efterfrågan påfastighetsingenjörer, fastighetstekniker och fastighetsförvaltare. Minst är efterfrågan av fastighetsvärdar.

15 Branschens efterfrågan påarbetskraft, kort sikt Fråga: Bedömning av ert rekryteringsbehov de närmaste 3 åren (under ), per yrkesroll: * Extrapolerade resultat

16 Jämförelser pensionsavgångar och efterfrågan, kort sikt Studien visar att det råder en viss diskrepans mellan pensionsavgångar och efterfrågan påarbetskraft inom samtliga yrkeskategorier. Störst är skillnaden bland ingenjörer, tekniker och förvaltare. Enkom pensionsavgångarna förklarar alltsåinte branschens efterfrågan påatt nyanställa. Tvärtom, företagen efterfrågar avsevärt fler än vad pensionsavgångarna ger vid handen. Detta kan förklaras av den interna rörlighet som råder mellan företag i alla branscher. Tvåpersoner som byter arbetsgivare skapar efterfrågan i bägge företagen men för branschen som helhet är behovet oförändrat om personerna bara byter arbetsgivare med varandra.

17 Jämförelser pensionsavgångar och efterfrågan, kort sikt -Förhållandet mellan pensionsavgångar och rekryteringsbehov, år påtotalnivå(%) * Extrapolerade resultat

18 Branschens pensionsavgångar, lång sikt Pålång sikt uppskattar företagen att närmare en tredjedel av branschens sysselsatta inom angivna kärnyrken går i pension. Lägst är pensionsavgångarna bland fastighetsvärdar (25 %). Högst prognostiserade pensionsavgångar återfinns bland fastighetsingenjörer (32 %).

19 Branschens pensionsavgångar, lång sikt Fråga: Ange antal anställda som går i pension mellan : * Extrapolerade resultat Kommentar: Dessa siffror kan jämföras med att ett aktivt yrkesliv i genomsnitt varar i 40 år vilket ger 25 % i pensionsavgångar på 10 år.

20 Branschens efterfrågan påarbetskraft, lång sikt Företagen redovisar pålång sikt en genomgripande efterfrågan pånya medarbetare för samtliga roller inom yrkesnomenklaturen.. Störst efterfrågan i branschen råder för teknikeryrkena. Närmare bestämt handlar det om ett rekryteringsbehov av sammanlagt nya fastighetstekniker-och ingenjörer.

21 Branschens arbetskraftsefterfrågan, lång sikt Fråga: Bedömning av ert rekryteringsbehov pålång sikt, mellan , per yrkesroll: * Extrapolerade resultat

22 Jämförelser pensionsavgångar och efterfrågan, lång sikt Även pålång sikt råder en diskrepans mellan antalet anställda som går i pension och behovet av nyrekryteringar. Skillnaden pålång sikt år är tydligast när det gäller fastighetstekniker och fastighets-ingenjörer. Relationen mellan företagens pensionsavgångar och deras efterfrågan påarbetskraft kan ses som ett mått pårörligheten för respektive yrkesroll: ju större skillnad desto större rörlighet påarbetsmarknaden för den yrkesrollen.

23 Jämförelser pensionsavgångar och efterfrågan, lång sikt -Förhållandet mellan pensionsavgångar och rekryteringsbehov, år påtotalnivå(%) * Extrapolerade resultat

24 Slutsatser Fastighetsbranschen erhåller genom denna undersökning ett beslutsunderlag för beräkning och planering av antalet utbildningsplatser som är nödvändiga för att garantera en trygg återväxt inom fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. Undersökningen påvisar att det finns en tydlig och stark efterfrågan av utbildad arbetskraft till samtliga yrken inom yrkesnomenklaturen. Resultaten visar tydligt att utbildningar för fastighetstekniker och fastighetsingenjörer är av högsta prioritet. Företagens uppskattning av pensionsavgångar, snarare än företagens specifika efterfrågan påarbetskraft, bör styra planeringen av antalet utbildningsplatser för att förhindra en överskattning av branschens behov som helhet. För att säkerställa en trygg återväxt inom branschen krävs att antalet fastighetsrelaterade utbildningsplatser för respektive yrkesroll säkras.

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Att säkerställa kort- och långsiktig kompetensförsörjning är avgörande för fastighetsbranschens utveckling. Under

Läs mer

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30 Järfälla kommun Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla Stockholm 2011-06-30 Sweco Eurofutures AB Terese Strenger 1 (24) Sweco Vasagatan 36 Box 415, 101 28 Stockholm Telefon 08-613

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag

Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag Version 2, maj 2012 Tidigare versioner: Version 1, mars 2012. Remissomgång Version 1, april 2012 Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag Maj 2012 Sida 1 av 19 Om BELOK Beställargruppen

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Kontigo AB 2014-05-28 Petet Bjerkesjö, Pär Lindquist, Kontigo AB Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Sammanfattning... 3 2 Metod... 5 2.1

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Företagen och organisationerna om Kemikalieinspektionens

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Framtidsjobb i Jönköping. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Jönköping. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Jönköping Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST våren 2010. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en större undersökning.

Läs mer

KOMPETENSER FÖR HANDLINGSKRAFT. Baskunskaper viktig grund men handlingskompetenser gör skillnaden!

KOMPETENSER FÖR HANDLINGSKRAFT. Baskunskaper viktig grund men handlingskompetenser gör skillnaden! KOMPETENSER FÖR HANDLINGSKRAFT Baskunskaper viktig grund men handlingskompetenser gör skillnaden! INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Undersökningen 4 2. Handlingskompetenser i ett internationellt perspektiv

Läs mer

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Redovisning av regeringsuppdrag U2014/4209/GV 2014 ISBN: 978-91-87073-29-8. Foto: Johnér MYNDIGHETEN

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer