PROGNOS Arbetsmarknad Örebro län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län"

Transkript

1 PROGNOS Arbetsmarknad Örebro län 1

2 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i konjunkturen. Många varsel om uppsägning lämnades såväl i Örebro län som i riket. Vi såg en snabbt stigande arbetslöshet och en ökad pessimism bland företag och hushåll. I början av 2013 avstannade varselvågen liksom ökningstakten av arbetslösheten. Samtidigt kom det lugnande signaler från de internationella marknaderna. Länets arbetsmarknad ser betydligt ljusare ut våren 2013 än i slutet av Andelen företag som förväntar sig att efterfrågan kommer att stiga under hösten 2013 uppgår till 42 procent. För våren 2014 är länets arbetsgivare än mer optimistiska. Återhämtningen inom industrin är dock trög och det finns en stor outnyttjad produktionskapacitet hos många företag. Det innebär att företagen kan producera mer innan de behöver nyanställa. På många håll i länet saknas det personer med nyckelkompetenser. Industrin upplever exempelvis brist på ingenjörer och konstruktörer. Inom den offentliga sektorn saknas det framförallt läkare och specialistsjuksköterskor. Det råder också brist på erfarna personer inom vissa hantverksyrken. ARBETSLÖSHETEN LÄGRE I SLUTET AV 2014 Arbetslösheten i Örebro län låg våren 2013 ungefär 0,9 procentenheter över riksgenomsnittet. På ett år har drygt personer anmält sig som arbetssökande vid någon av länets arbetsförmedlingar men samtidigt har nästan lika många avanmälts eftersom de fått jobb. Arbetslösheten i länet har ökat under början av 2013 och då framförallt bland män. Det beror på att det är betydligt fler män än kvinnor som arbetar inom 2 En längre version av prognosen kan du läsa på webbplatsen arbetsformedlingen.se/prognoser. Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. De arbetsställen som intervjuas utgör ett stratifierat urval från SCB:s företagsregister och avser arbetsställen med minst fem anställda. I Örebro län har 467 arbetsställen intervjuats. Vi har även intervjuat representanter för olika verksamhetsområden i kommuner och landsting samt ett urval statliga arbetsgivare. Resultatet av den genomförda undersökningen utgör basen för bedömningarna i prognosen.

3 konjunkturkänsliga sektorer, exempelvis industrin och byggsektorn. Den negativa trenden med en ökande arbetslöshet väntas fortsätta under Arbetsförmedlingens prognos är att arbetslösheten ökar med 400 personer till arbetslösa i slutet av året. Först under andra halvan av 2014 väntas efterfrågan på arbetskraft ha ökat tilläckligt mycket för att antalet arbetslösa skall minska i reella tal. Till fjärde kvartalet 2014 bedöms antalet arbetslösa i länet ligga på en nivå runt personer. SYSSELSÄTTNINGEN ÖKAR LÅNGSAMT 2013 OCH 2014 Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att företagen i Örebro län har en förhållandevis positiv syn på sysselsättningsutvecklingen under Det finns dock en viss variation mellan olika sektorer. Sysselsättningen förväntas öka inom den privata tjänstesektorn. (Läs mer om denna sektor längre fram i häftet). Sektorn har under en lång period har haft en mycket god sysselsättningsutveckling. Inom industrin förväntas å andra sidan en långsammare återhämtning. En försiktig bedömning är att sysselsättningen ökar med ca 700 personer under 2013 och med ytterligare 900 personer under En snabbare konjunkturförbättring kan ge en högre tillväxt av sysselsättningen. 3

4 ARBETSMARKNADEN FÖR UNGA I ÖREBRO LÄN Arbetslösheten bland ungdomar år är hög, både i Örebro län och i riket. Under första kvartalet 2013 var 20,8 procent av länets ungdomar arbetslösa, jämfört med 10,1 procent för samtliga arbetslösa år. Utbildning är en viktig faktor som underlättar inträdet på arbetsmarknaden. I takt med att kraven på arbetsmarknaden har ökat har antalet jobb utan krav på utbildning minskat. Unga människor som inte avslutat gymnasiet, eller inte har fullständiga grundskolebetyg, löper stor risk att bli arbetslösa. Det finns goda möjligheter att läsa in gymnasiekompetens eller utbilda sig till ett yrke på någon av landets många folkhögskolor. Inom den kommunala vuxenutbildningen finns också möjlighet till studier på grundläggande eller gymnasial nivå. Ett annat bra utbildningsalternativ är en utbildning på någon av landets yrkeshögskolor. Yrkeshögskolorna har ofta en nära kontakt med olika företag vilket gör att eleverna snabbt kommer ut i arbete. Ett annat sätt att öka sina jobbchanser är att studera på högskola eller universitet. Förutom utbildning är det mycket viktigt att skaffa sig generell arbetslivserfarenhet av varierande slag. Körkort är en annan faktor som öppnar möjligheter för många arbeten. Sysselsättningsutveckling i Örebro län (prognos jämfört med fjärde kvartalet året innan) Bransch/näring Utveckling till kvartal 4, 2013 Utveckling till kvartal 4, 2014 Privata tjänster Industri Byggverksamhet Offentliga tjänster Jord- och skogsbruk Summa Örebro län

5 UTVECKLINGEN FÖR BRANSCHER PRIVATA TJÄNSTER Den privata tjänstesektorn omfattar en mängd olika branscher. Här ingår till exempel handel, företagstjänster, transport, hotell och restaurang. Eftersom de olika branscherna har olika inriktningar varierar ofta utvecklingen mellan branscherna. Sammantaget visar dock Arbetsförmedlingens undersökning en ökad optimism inom den privata tjänstesektorn. Tjänstesektorn har under en längre tid varit sysselsättningsmotorn i svensk ekonomi och även under 2013 och 2014 förväntas sysselsättningen inom denna sektor att öka. Den privata tjänstesektorn rymmer arbetstillfällen inom många olika yrkesområden. Här finns såväl högkvalificerade arbeten, där högskole- eller universitetsutbildning krävs, som enklare ingångsyrken. I den stora och breda näringsgrenen företagstjänster efterfrågas bland annat IT-konsulter, revisorer, systemerare och programmerare. Ett annat yrke som arbetsgivarna anger att det råder brist på är företagssäljare, framförallt med teknisk inriktning. Handeln utgör en viktig del av den privata tjänstesektorn. Konkurrensen om jobben inom handeln är dock stor och det finns gott om personer, särskilt unga, som vill arbeta inom branschen. Hotell- och restaurangbranschen är särskilt viktig för ungdomar då många ingångsjobb finns här. 5

6 INDUSTRI För den svenska industrin var andra halvan av 2012 mycket dyster och den svaga utvecklingen har fortsatt även under inledningen på Den svenska industrin är starkt exportberonde och en förklaring till den förhållandevis svaga utvecklingen är att den globala ekonomin är fortsatt svag. Industriföretagen möts också av en hård internationell konkurrens där effektivisering är nödvändig för att kunna konkurrera på den internationella marknaden. För att behålla konkurrenskraften kommer många industriföretag därför att behöva fortsätta med olika typer av rationaliseringsoch effektiviseringsåtgärder. Kapacitetsutnyttjandet inom industrin är förhållandevis lågt, vilket innebär att man kan producera mer med befintlig personal. Det låga kapacitetsutnyttjandet i kombination med effektiviserings- och rationaliseringsåtgärder leder till Arbetsförmedlingens bedömning att antalet sysselsatta inom industrin kommer att minska under såväl 2013 som Många av länets industriföretag har trots detta svårt att rekrytera rätt kompetens. Det råder en påtaglig brist på ingenjörer av olika slag och erfarna verktygsmakare. Ett annat problem på några års sikt är att många personer i branschen kommer att gå i pension, samtidigt som för få unga människor läser industriutbildningar på gymnasiet. BYGGVERKSAMHET Under 2012 upplevde byggsektorn en succesiv försvagning. Nybyggnationen av lägenheter i små- och flerfamiljshus minskade kraftigt under 2012 jämfört med Osäkerheten i ekonomin tillsammans med förändrade bolåneregler är förklaringar till byggbranschens negativa utveckling. Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren 2013 visar dock på en markant förbättring sedan hösten Byggbranschen är emellertid mycket säsongskänslig, vilket gör det svårt att jämföra olika säsonger med varandra. Förväntningarna för de kommande sex månaderna ligger på en nivå över det historiska genomsnittet, men fortfarande på nivåer som är lägre än vårarna 2010 till Ett stort problem inom byggbranschen är att det finns överskott på lärlingar inom ett antal olika yrkesområden, till exempel el, bygg och VVS, samtidigt som det råder brist på erfarna och yrkeskunniga hantverkare. OFFENTLIG SEKTOR Omkring en tredjedel av alla sysselsatta i Örebro län arbetar inom den offentliga sektorn. Här bedöms sysselsättningen vara oförändrad under 2013 och På sikt finns det ett stort rekryteringsbehov till den offentliga sektorn av två skäl. En relativt stor andel av de anställda går i pension och länets befolkningsstruktur förändras. I synnerhet är antalet äldre (55-64 år) inom grundskolan hög. Över de kommande 10 till 15 åren förväntas andelen unga (0-19 år) och äldre (65 år eller äldre) att öka i befolkningen. Sammantaget innebär dessa demografiska förändringar att behovet av arbetskraft inom skola, vård och omsorg kommer att öka över det kommande decenniet. I dagsläget råder det framförallt brist på läkare och sjuksköterskor med specialistkompetens, men även på 6

7 vidareutbildade undersköterskor och förskollärare. I många av länets mindre kommuner upplever man problem med att rekrytera och behålla akademiker inom ett flertal yrkesgrupper. JORD- OCH SKOGSBRUK Antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruken utgör en liten andel av den totala sysselsättningen i Örebro län. År 2011 arbetade ungefär personer i länet inom denna näringsgren. Utvecklingen inom jordbruket fortsätter att gå mot verksamheter i större anläggningar med kostsamma investeringar i avancerande maskiner. Det medför att inträdet på denna arbetsmarknad blir svårt, vilket är problematiskt. Medelåldern är nämligen hög och en stor andel av de yrkesverksamma är egenföretagare. Den tekniska utvecklingen i branschen återspeglar sig i att arbetsgivarna efterfrågar tekniskt intresserade personer som både kan köra och reparera olika typer av maskiner. Det svenska jordbruket är utsatt för en hård internationell konkurrens och många jordbrukare befinner sig i en utsatt situation. Jord- och skogsbruket är den bransch som visar lägst förväntningar det kommande året enligt Arbetsförmedlingens undersökning. Sysselsättningen inom jord- och skogsbruken förväntas emellertid vara i princip oförändrad under prognosperioden. Branschen upplever brist på lantmästare, medan det finns ett överskott på trädgårdsarbetare. 7

8 YRKESKOMPASSEN Yrkeskompassen navigerar dig dit jobben finns. Mer om framtidsutsikterna för olika yrken hittar du på arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen. BRIST Läkare Gymnasielärare i yrkesämnen Civilingenjör Specialpedagog Socialsekreterare Förskollärare Verktygsmakare Specialistsjuksköterska Mjukvaru- och systemutvecklare ÖVERSKOTT Barnskötare Ekonomiassistent Maskinoperatör Försäljare Lokalvårdare Lagerarbetare Bartender Montör Vaktmästare Arbetsförmedlingen Bilder: Johnér Bildbyrå, YRA, Linda Broström och Magnus Fond. Det här är en bedömning av arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i länet under Kontakta oss på arbetsformedlingen.se 8

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013 Arbetsmarknad Hallands län 1 prognosen Svag utveckling på den halländska arbetsmarknaden 2013 Den svenska ekonomin har under en lång period varit starkare än de flesta andra europeiska länders

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län 1 PROGNOSEN Länets arbetsmarknad återhämtar sig En god utveckling av den inhemska efterfrågan, tillsammans med en global konjunktur som långsamt återhämtar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 HALLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 LJUSARE TIDER I SIKTE PÅ HALLANDS ARBETSMARKNAD Den svenska arbetsmarknaden har stått sig mycket väl de senaste åren i

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Västra Götalands län 1 PROGNOSEN Många nya arbetstillfällen under 2014 och 2015 Den ekonomiska konjunkturen förbättras gradvis och de närmaste åren kommer att kännetecknas

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN Starkare arbetsmarknad Dalarna, liksom en stor del av resten av världen, dras med efterverkningarna av en seg lågkonjunktur. Ekonomin i USA och

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Västra Götalands län 1 Kortprognosen_2013_Västra Götaland.indd 1 2013-06-26 15:22:28 prognosen Svag ökning av sysselsättningen 2013 och 2014 Det aktuella konjunkturläget

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län 1 PROGNOSEN Ökad framtidstro bland gotländska företagare Efterfrågan på arbetskraft har ökat under senare delen av 2013 och bedöms fortsätta öka under både

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Gävleborgs län

PROGNOS Arbetsmarknad Gävleborgs län PROGNOS 2013 Arbetsmarknad Gävleborgs län 1 PROGNOSEN VAD HÄNDER I LÄNET? Vi befinner oss i en konjunkturnedgång vilket stora delar av det privata näringslivet har fått känna av. De har kunnat konstatera

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Kalmar län

PROGNOS Arbetsmarknad Kalmar län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Kalmar län 1 PROGNOSEN Konjunkturen i länet förbättras under 2014 och 2015 Den globala tillväxten 2014-2015 får kraft från USA, Japan och Storbritannien. USA leder återhämtningen.

Läs mer

Arbetsmarknad Gotlands län

Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Gotlands län 1 Försiktiga framtisbedömningar Efterfrågan på arbetskraft har ökat

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN Många lediga jobb och lägre arbetslöshet Trots en mycket svag eller till och med negativ sysselsättningsutveckling de senaste åren har efterfrågan

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Västernorrlands län

PROGNOS Arbetsmarknad Västernorrlands län PROGNOS 2013 Arbetsmarknad Västernorrlands län 1 PROGNOSEN Fortsatt försvagning på länets arbetsmarknad Arbetsförmedlingens konjunkturbarometer visar en tydlig fortsatt nedgång på arbetsmarknaden i Västernorrlands

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

Prognos 2012 Östergötlands län: Inbromsning på arbetsmarknaden år 2012

Prognos 2012 Östergötlands län: Inbromsning på arbetsmarknaden år 2012 Prognos 2012 Östergötlands län: Inbromsning på arbetsmarknaden år 2012 Oron i omvärlden ger effekt i Östergötland. Fram till och med 2011 har utvecklingen varit bra i Östergötland men inför 2012 är oron

Läs mer

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT Prognos 2012 Hallands län: Dämpad framtidsoptimism bland de halländska företagen I Hallands län har företag inom alla branscher upplevt två mycket goda år av återhämtning efter finanskrisen. Det har lett

Läs mer

Arbetsmarknad Dalarnas län

Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2014 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 Dalarnas län.indd 1 2014-01-08 17:16:07 prognosen Svag tillväxt, men stor efterfrågan på arbetskraft Arbetsmarknaden i Dalarna kännetecknas av en svag tillväxt,

Läs mer

ANTALET SYSSELSATTA ÖKADE MEN MINSKAR

ANTALET SYSSELSATTA ÖKADE MEN MINSKAR Prognos 2012 Västmanlands län: Återhämtningen bryts - arbetsmarknaden försämras Efter en god utveckling på arbetsmarknaden under 2010 och första hälften av 2011 väntas återhämtningen på arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

prognos arbetsmarknad Uppsala län 2009/2010

prognos arbetsmarknad Uppsala län 2009/2010 prognos arbetsmarknad Uppsala län 2009/2010 Kortversion av arbetsmarknadsprognos för Uppsala län 2009/2010 Prognosen i sin helhet finns att läsa på arbetsformedlingen.se/rapporter PROGNOSEN KRAFTIGT MINSKANDE

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län 1 PROGNOSEN Stark konjunktur i Hallands län Den globala ekonomin fortsätter att förstärkas under 2014 och 2015, vilket medför att världshandeln ökar. Utvecklingen

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna våren Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Intervjuundersökning 11 mars-17 april Prognosen

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2013 Arbetsmarknad Västra Götalands län 1 prognosen Fortsatt svag arbetsmarknad men med jobböppningar Under 2013 kommer mer än 150 000 rekryteringar att ske på arbetsmarknaden i Västra Götalands

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Östergötlands län

PROGNOS Arbetsmarknad Östergötlands län PROGNOS 2013 Arbetsmarknad Östergötlands län 1 PROGNOSEN Utvecklingen på arbetsmarknaden Östergötlands arbetsmarknad påverkas av hur ekonomierna i vår omvärld utvecklas. Problemen inom Euro-zonen ser ut

Läs mer

PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län

PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län PROGNOS hösten 2012 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län Uppföljning av efterfrågan på varor och tjänster Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning *Arbetsförmedlingens konjunkturindex: Beskriver

Läs mer

ARBETSLÖSHETEN MINSKAR 2011 MEN ÖKAR NÅGOT

ARBETSLÖSHETEN MINSKAR 2011 MEN ÖKAR NÅGOT Prognos 2012 Gävleborgs län: Länets arbetsmarknad försvagas Våren 2011 trodde företagen att deras varor och tjänster skulle efterfrågas väsentligt mer än tidigare. Hösten 2011 ser de att efterfrågan i

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna 2012 och 2013 i Kronobergs län Arbetsmarknaden fortsätter dämpas under 2012 vänder sedan

Arbetsmarknadsutsikterna 2012 och 2013 i Kronobergs län Arbetsmarknaden fortsätter dämpas under 2012 vänder sedan Arbetsmarknadsutsikterna 2012 och 2013 i Kronobergs län Arbetsmarknaden fortsätter dämpas under 2012 vänder sedan Den ekonomiska oron som slog till i världen under hösten 2011, med bland annat börsfall,

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Norrbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2017 Omslagsbild: Johnér bildbyrå Sammanfattning Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 BD län 2 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Intervjuundersökning 17 sep-19 okt Prognosen

Läs mer

Prognos 2012 Uppsala län: Återhämtningen på arbetsmarknaden upphör

Prognos 2012 Uppsala län: Återhämtningen på arbetsmarknaden upphör Prognos 2012 Uppsala län: Återhämtningen på arbetsmarknaden upphör Omsvängningen i ekonomin har gått snabbt. Under våren 2011 var tillväxten i Sverige stark och företagens framtidsförväntningar mycket

Läs mer

PROGNOS våren Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län

PROGNOS våren Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län PROGNOS våren 2012 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 60 Efterfrågan på varor och tjänster Andel av arbetsställen som bedömer ökning av efterfrågan på varor och tjänster minus andel av arbetsställen

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län och för hela

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

Dämpad arbetsmarknad - minskande sysselsättning

Dämpad arbetsmarknad - minskande sysselsättning PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Blekinge Län Dämpad arbetsmarknad - minskande sysselsättning ÅTERHÄMTNINGEN PÅ LÄNETS ARBETSMARKNAD HAR STANNAT AV 2010 års sysselsättningstillväxt har fortsatt under 2011 men

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Jämtlands län

PROGNOS Arbetsmarknad Jämtlands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Jämtlands län 1 PROGNOSEN Företagen försiktigt positiva 2013-2014 Jämtlands län har haft en ganska stabil arbetsmarknad när det gäller arbetslösa och varsel första halvan

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län Erik Huldt & Julia Asplund Analysavdelningen

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län Erik Huldt & Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2015 Erik uldt & Julia Asplund Analysavdelningen 2014-12-09 Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2014 I Stockholms

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

PROGNOS 2013. Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS 2013. Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2013 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN DÄMPAD EFTERFRÅGAN OCH FÅ NYREKRYTERINGAR 2013 blir ett år med lägre efterfrågan på produkter och tjänster i Dalarna. Många företag är avvaktande och

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Prognos för arbetsmarknaden Västra Götalands län. Per Olsson Jens Sandahl

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Prognos för arbetsmarknaden Västra Götalands län. Per Olsson Jens Sandahl Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2013 Västra Götalands län Per Olsson Jens Sandahl Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2013 Arbetslösheten ökar i länet under

Läs mer

Fortsatt dämpad arbetsmarknad 2012 - arbetslösheten minskar 2013

Fortsatt dämpad arbetsmarknad 2012 - arbetslösheten minskar 2013 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2012-2013 Fortsatt dämpad arbetsmarknad 2012 - arbetslösheten minskar 2013 STIGANDE OPTIMISM Hösten och vinterhalvåret 2011-2012 har varit tuff för många arbetsgivare

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Fortsatt stark efterfrågan 2011 och 2012 POSITIV FRAMTIDSTRO BLAND FÖRETAG I KALMAR LÄN Svensk ekonomi är inne i en period av stark tillväxt.

Läs mer

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 Konjunkturförbättringen starkare än väntat Resultatet av Arbetsförmedlingens samlade intervjuer med 12 500 arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmarknad Värmlands län

Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN DÄMPAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER Konjunkturuppgången som började i slutet av 2009 pågick

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2016 2015-12-09 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Intervjuundersökning två gånger om året Prognoserna

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Blekinge län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Blekinge län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Blekinge län 2011-2012 Stark ökning av efterfrågan inom tjänstesektorn KONJUNKTUREN PEKAR UPPÅT Efter förra årets kraftiga återhämtning fortsätter Blekinges arbetsmarknad

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Jämtlands län

PROGNOS Arbetsmarknad Jämtlands län PROGNOS 2013 Arbetsmarknad Jämtlands län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden försvagas 2013 Jämtlands län hade en ganska stabil arbetsmarknad när det gällde arbetslösa och varsel 2012 jämfört med de flesta andra

Läs mer

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. På vår webbplats

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2015 och 2016 2015-06-10 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i april 2015 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften

Läs mer

PROGNOS 2010 Jämtlands län Östersund Arbetsmarknadsområdeschef: Christina Storm Wiklander Utredare: Timo Mulk-Pesonen

PROGNOS 2010 Jämtlands län Östersund Arbetsmarknadsområdeschef: Christina Storm Wiklander Utredare: Timo Mulk-Pesonen PROGNOS 2010 Östersund 2009-12-09 Arbetsmarknadsområdeschef: Christina Storm Wiklander Utredare: Timo Mulk-Pesonen Nyanmälda platser (med mer än 10 dagars varaktighet) januari 1992 - oktober 2009 1 200

Läs mer

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster till lågt ställda förväntningar på

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden i Jönköpings län 2017 Ida Karlsson Arbetsmarknadsanalytiker Jönköping, 2016-12-07 Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser 2 gånger per

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Västerbottens län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Västerbottens län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Västerbottens län 1 PROGNOSEN Ökad optimism för arbetsmarknaden 2014 och 2015 Vid slutet av 2013 hade arbetsgivarnas optimism dämpats jämfört med året innan, de tror ändå

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Södermanlands län

PROGNOS Arbetsmarknad Södermanlands län PROGNOS 2013 Arbetsmarknad Södermanlands län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden försvagas under 2013 Intervjuer med 392 arbetsgivare i Södermanlands län under hösten 2012 visar på en fortsatt försvagning av länets

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Gotlands län

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Gotlands län Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Gotlands län 2011-2012 Det här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Gotlands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för 2018 Dalarnas län, december Analysavdelningen Jan Sundqvist

Arbetsmarknadsutsikter för 2018 Dalarnas län, december Analysavdelningen Jan Sundqvist Arbetsmarknadsutsikter för 218 Dalarnas län, december 217 Analysavdelningen Jan Sundqvist 1 486 4842 Fortsatt god konjunktur internationellt Sverige och Dalarna hänger på 48 procent av dalaföretagen tror

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2016 Prognosmaterial finns på webben: www.arbetsformedlingen.se/prognoser Samtliga län och riket Peter Nofors Analysavdelningen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen är positiva inför 2013

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

Arbetsmarknad Dalarnas län

Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN AVVAKTANDE ARBETSMARKNAD År 2011 blev ett bra år på Dalarnas arbetsmarknad med ökad sysselsättning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2012 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2012 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2012 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Något färre nyanmälda platser senaste månaderna

Läs mer

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna Jämtlands län

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna Jämtlands län Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna Jämtlands län 2012 Stark återhämtning på länets arbetsmarknad POSITIV EFTERFRÅGEUTVECKLING Världsekonomin har fortsatt att växa i god takt

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2016

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2016 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2016 Therese Landerholm therese.landerholm@arbetsformedlingen.se Julia Asplund julia.asplund@arbetsformedlingen.se 2015-12-09

Läs mer

Dämpad återhämtning på Länets arbetsmarknad ARBETSLÖSHETEN

Dämpad återhämtning på Länets arbetsmarknad ARBETSLÖSHETEN Prognos 2012 Jämtlands län: Dämpad återhämtning på Länets arbetsmarknad Utvecklingen i världsekonomin har sedan sommaren dominerats av händelser i euroområdet samt i USA. Som det ser ut under hösten 2011

Läs mer

Prognos Arbetsmarknad Halland 2010 och 2011

Prognos Arbetsmarknad Halland 2010 och 2011 Prognos Arbetsmarknad Halland 2010 och 2011 Prognos ARBETSMARKNAD HALLANDS LÄN ÅR 2010 OCH 2011 ÖKAD SYSSELSÄTTNING MEN FORTSATT HÖG ARBETSLÖSHET Länets gynnsamma läge mellan Göteborg och Skåne och med

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2012-2013 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Färre nyanmälda platser senaste månaderna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2016 och 2017 2016-06-08 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Intervjuundersökning två gånger om året

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län. Jens Sandahl, Analysavdelningen

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län. Jens Sandahl, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län Jens Sandahl, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2015 Prognosmaterial finns på

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter Västra Götalands län, våren Alingsås, Sandra Offesson

Arbetsmarknadsutsikter Västra Götalands län, våren Alingsås, Sandra Offesson Arbetsmarknadsutsikter Västra Götalands län, våren 2018 Alingsås, 2018-09-25 Sandra Offesson Framåtblick Fortsatt stark västsvensk ekonomi Sysselsättningen ökar med 32 000 år 2018 och 2019 - En något svagare

Läs mer

PROGNOS ARBETSMARKNAD VÄSTRA GÖTALAND 2009

PROGNOS ARBETSMARKNAD VÄSTRA GÖTALAND 2009 1 (6) PROGNOS ARBETSMARKNAD VÄSTRA GÖTALAND 2009 Vändningen på Västra Götalands arbetsmarknad kom snabbare och blev allvarligare än vad som kunde förutses i våras. Tillväxten på arbetsmarknaden som sedan

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2017 Prognos för arbetsmarknaden 2017 2019 Text Annelie Almérus Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Andreas Mångs Petra Nyberg Text- och bildredigering Marcus Löwing Avstämningsdag

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län 1 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 BLEKINGE LÄN Prognos för arbetsmarknaden Victor Tanaka

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 BLEKINGE LÄN Prognos för arbetsmarknaden Victor Tanaka Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 BLEKINGE LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2017 Victor Tanaka Dagens upplägg Omvärlden och svensk ekonomi Arbetsförmedlingens intervjuundersökning (prognos) Matchningsläget

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016-2017 Omslagsbild: Johnér bildbyrå 2 Text: Timo Mulk-Pesonen 010-4867386 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Välkommen till Inspiration Roslagen 2010

Välkommen till Inspiration Roslagen 2010 Välkommen till Inspiration Roslagen 2010 Var finns jobben? Bedömning för 2010 och en långsiktig utblick Clas Olsson, Analyschef Norrtälje 25 februari Bild 2 Bild 3 Slutsatser Sysselsättningen stabiliseras

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Gotlands län Prognos för arbetsmarknaden Jim Enström

Arbetsmarknadsutsikterna Gotlands län Prognos för arbetsmarknaden Jim Enström Arbetsmarknadsutsikterna Gotlands län Prognos för arbetsmarknaden 2018 Jim Enström Arbetsmarknadsutsikterna 2018 Förbättrad global ekonomi med ökad tillväxt och stärkt världshandel Starkt stämningsläge

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015. Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015. Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 498 privata arbetsställen i Kalmar län, svarsfrekvens

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden i Kalmar län 2017 Ronnie Kihlman, utredare Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Totalt ingick cirka 450

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2012-2013 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Något fler nyanmälda platser senaste månaderna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Västra Götalands län. Göteborg, Sara Andersson, Eva Lindh-Pernheim

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Västra Götalands län. Göteborg, Sara Andersson, Eva Lindh-Pernheim Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Västra Götalands län Göteborg, 2015-12-09 Sara Andersson, Eva Lindh-Pernheim Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2016

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2015

Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2015 Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 215 Dalarnas län Analysavdelningen Jan Sundqvist Sammanfattning Dalarna Ingen tillväxt 212, 213 och 214. Svag återhämtning och något fler sysselsatta 215. Svaga förväntningar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013-2014 Välkommen! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker, Analysavdelningen 010-486 73

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Hösten 2017

Arbetsmarknadsutsikterna Hösten 2017 Arbetsmarknadsutsikterna Hösten 2017 Prognos för arbetsmarknaden i Jämtlands län 2018 Maria Salomonsson Analysavdelningen Sammanfattning Ekonomisk tillväxt i världen Högkonjunktur i Sverige Dämpad konjunktur

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad. Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland

Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad. Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland 1 Olika prognoser om tillgång och efterfrågan på yrken och utbildad arbetskraft

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2010 och en långsiktig utblick Clas Olsson, Analyschef Håkan Gustavsson, Analytiker Pressträff 2 februari 2010

Var finns jobben? Bedömning för 2010 och en långsiktig utblick Clas Olsson, Analyschef Håkan Gustavsson, Analytiker Pressträff 2 februari 2010 Bild 1 Var finns jobben? Bedömning för 2010 och en långsiktig utblick Clas Olsson, Analyschef Håkan Gustavsson, Analytiker Pressträff 2 februari 2010 Slutsatser Bild 2 Sysselsättningen stabiliseras under

Läs mer

Dämpas sysselsättningen av brist på arbetskraft?

Dämpas sysselsättningen av brist på arbetskraft? Konjunkturläget december 2 87 FÖRDJUPNING Dämpas sysselsättningen av brist på arbetskraft? Diagram 14 Brist på arbetskraft i näringslivet Andel ja-svar, säsongsrensade kvartalsvärden 5 5 Sysselsättningen

Läs mer

Matchning och kompetensförsörjning

Matchning och kompetensförsörjning Matchning och kompetensförsörjning Agenda Konjunkturläget Vart är ekonomin på väg? Var finns jobben 2016 och på längre sikt Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Utmaningar för arbetsmarknadspolitiken Bild

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2011 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2011 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 211 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 1-487 2 37 Maria Salomonsson, utredare, 1-487 67 19 Fler nyanmälda platser Antalet varsel minskar Ökad

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2019 Södermanlands län. Prognos för arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2019 Södermanlands län. Prognos för arbetsmarknaden Arbetsmarknadsutsikterna våren 2019 Prognos för arbetsmarknaden 2019-2020 Arbetsförmedlingen Författare: Jens Lotterberg Datum: 2019-06-12 Diarienummer: Af 2019/0026 3416 Innehåll 1 Sammanfattning... 4

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer