PROGNOS Arbetsmarknad Örebro län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län"

Transkript

1 PROGNOS Arbetsmarknad Örebro län 1

2 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i konjunkturen. Många varsel om uppsägning lämnades såväl i Örebro län som i riket. Vi såg en snabbt stigande arbetslöshet och en ökad pessimism bland företag och hushåll. I början av 2013 avstannade varselvågen liksom ökningstakten av arbetslösheten. Samtidigt kom det lugnande signaler från de internationella marknaderna. Länets arbetsmarknad ser betydligt ljusare ut våren 2013 än i slutet av Andelen företag som förväntar sig att efterfrågan kommer att stiga under hösten 2013 uppgår till 42 procent. För våren 2014 är länets arbetsgivare än mer optimistiska. Återhämtningen inom industrin är dock trög och det finns en stor outnyttjad produktionskapacitet hos många företag. Det innebär att företagen kan producera mer innan de behöver nyanställa. På många håll i länet saknas det personer med nyckelkompetenser. Industrin upplever exempelvis brist på ingenjörer och konstruktörer. Inom den offentliga sektorn saknas det framförallt läkare och specialistsjuksköterskor. Det råder också brist på erfarna personer inom vissa hantverksyrken. ARBETSLÖSHETEN LÄGRE I SLUTET AV 2014 Arbetslösheten i Örebro län låg våren 2013 ungefär 0,9 procentenheter över riksgenomsnittet. På ett år har drygt personer anmält sig som arbetssökande vid någon av länets arbetsförmedlingar men samtidigt har nästan lika många avanmälts eftersom de fått jobb. Arbetslösheten i länet har ökat under början av 2013 och då framförallt bland män. Det beror på att det är betydligt fler män än kvinnor som arbetar inom 2 En längre version av prognosen kan du läsa på webbplatsen arbetsformedlingen.se/prognoser. Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. De arbetsställen som intervjuas utgör ett stratifierat urval från SCB:s företagsregister och avser arbetsställen med minst fem anställda. I Örebro län har 467 arbetsställen intervjuats. Vi har även intervjuat representanter för olika verksamhetsområden i kommuner och landsting samt ett urval statliga arbetsgivare. Resultatet av den genomförda undersökningen utgör basen för bedömningarna i prognosen.

3 konjunkturkänsliga sektorer, exempelvis industrin och byggsektorn. Den negativa trenden med en ökande arbetslöshet väntas fortsätta under Arbetsförmedlingens prognos är att arbetslösheten ökar med 400 personer till arbetslösa i slutet av året. Först under andra halvan av 2014 väntas efterfrågan på arbetskraft ha ökat tilläckligt mycket för att antalet arbetslösa skall minska i reella tal. Till fjärde kvartalet 2014 bedöms antalet arbetslösa i länet ligga på en nivå runt personer. SYSSELSÄTTNINGEN ÖKAR LÅNGSAMT 2013 OCH 2014 Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att företagen i Örebro län har en förhållandevis positiv syn på sysselsättningsutvecklingen under Det finns dock en viss variation mellan olika sektorer. Sysselsättningen förväntas öka inom den privata tjänstesektorn. (Läs mer om denna sektor längre fram i häftet). Sektorn har under en lång period har haft en mycket god sysselsättningsutveckling. Inom industrin förväntas å andra sidan en långsammare återhämtning. En försiktig bedömning är att sysselsättningen ökar med ca 700 personer under 2013 och med ytterligare 900 personer under En snabbare konjunkturförbättring kan ge en högre tillväxt av sysselsättningen. 3

4 ARBETSMARKNADEN FÖR UNGA I ÖREBRO LÄN Arbetslösheten bland ungdomar år är hög, både i Örebro län och i riket. Under första kvartalet 2013 var 20,8 procent av länets ungdomar arbetslösa, jämfört med 10,1 procent för samtliga arbetslösa år. Utbildning är en viktig faktor som underlättar inträdet på arbetsmarknaden. I takt med att kraven på arbetsmarknaden har ökat har antalet jobb utan krav på utbildning minskat. Unga människor som inte avslutat gymnasiet, eller inte har fullständiga grundskolebetyg, löper stor risk att bli arbetslösa. Det finns goda möjligheter att läsa in gymnasiekompetens eller utbilda sig till ett yrke på någon av landets många folkhögskolor. Inom den kommunala vuxenutbildningen finns också möjlighet till studier på grundläggande eller gymnasial nivå. Ett annat bra utbildningsalternativ är en utbildning på någon av landets yrkeshögskolor. Yrkeshögskolorna har ofta en nära kontakt med olika företag vilket gör att eleverna snabbt kommer ut i arbete. Ett annat sätt att öka sina jobbchanser är att studera på högskola eller universitet. Förutom utbildning är det mycket viktigt att skaffa sig generell arbetslivserfarenhet av varierande slag. Körkort är en annan faktor som öppnar möjligheter för många arbeten. Sysselsättningsutveckling i Örebro län (prognos jämfört med fjärde kvartalet året innan) Bransch/näring Utveckling till kvartal 4, 2013 Utveckling till kvartal 4, 2014 Privata tjänster Industri Byggverksamhet Offentliga tjänster Jord- och skogsbruk Summa Örebro län

5 UTVECKLINGEN FÖR BRANSCHER PRIVATA TJÄNSTER Den privata tjänstesektorn omfattar en mängd olika branscher. Här ingår till exempel handel, företagstjänster, transport, hotell och restaurang. Eftersom de olika branscherna har olika inriktningar varierar ofta utvecklingen mellan branscherna. Sammantaget visar dock Arbetsförmedlingens undersökning en ökad optimism inom den privata tjänstesektorn. Tjänstesektorn har under en längre tid varit sysselsättningsmotorn i svensk ekonomi och även under 2013 och 2014 förväntas sysselsättningen inom denna sektor att öka. Den privata tjänstesektorn rymmer arbetstillfällen inom många olika yrkesområden. Här finns såväl högkvalificerade arbeten, där högskole- eller universitetsutbildning krävs, som enklare ingångsyrken. I den stora och breda näringsgrenen företagstjänster efterfrågas bland annat IT-konsulter, revisorer, systemerare och programmerare. Ett annat yrke som arbetsgivarna anger att det råder brist på är företagssäljare, framförallt med teknisk inriktning. Handeln utgör en viktig del av den privata tjänstesektorn. Konkurrensen om jobben inom handeln är dock stor och det finns gott om personer, särskilt unga, som vill arbeta inom branschen. Hotell- och restaurangbranschen är särskilt viktig för ungdomar då många ingångsjobb finns här. 5

6 INDUSTRI För den svenska industrin var andra halvan av 2012 mycket dyster och den svaga utvecklingen har fortsatt även under inledningen på Den svenska industrin är starkt exportberonde och en förklaring till den förhållandevis svaga utvecklingen är att den globala ekonomin är fortsatt svag. Industriföretagen möts också av en hård internationell konkurrens där effektivisering är nödvändig för att kunna konkurrera på den internationella marknaden. För att behålla konkurrenskraften kommer många industriföretag därför att behöva fortsätta med olika typer av rationaliseringsoch effektiviseringsåtgärder. Kapacitetsutnyttjandet inom industrin är förhållandevis lågt, vilket innebär att man kan producera mer med befintlig personal. Det låga kapacitetsutnyttjandet i kombination med effektiviserings- och rationaliseringsåtgärder leder till Arbetsförmedlingens bedömning att antalet sysselsatta inom industrin kommer att minska under såväl 2013 som Många av länets industriföretag har trots detta svårt att rekrytera rätt kompetens. Det råder en påtaglig brist på ingenjörer av olika slag och erfarna verktygsmakare. Ett annat problem på några års sikt är att många personer i branschen kommer att gå i pension, samtidigt som för få unga människor läser industriutbildningar på gymnasiet. BYGGVERKSAMHET Under 2012 upplevde byggsektorn en succesiv försvagning. Nybyggnationen av lägenheter i små- och flerfamiljshus minskade kraftigt under 2012 jämfört med Osäkerheten i ekonomin tillsammans med förändrade bolåneregler är förklaringar till byggbranschens negativa utveckling. Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren 2013 visar dock på en markant förbättring sedan hösten Byggbranschen är emellertid mycket säsongskänslig, vilket gör det svårt att jämföra olika säsonger med varandra. Förväntningarna för de kommande sex månaderna ligger på en nivå över det historiska genomsnittet, men fortfarande på nivåer som är lägre än vårarna 2010 till Ett stort problem inom byggbranschen är att det finns överskott på lärlingar inom ett antal olika yrkesområden, till exempel el, bygg och VVS, samtidigt som det råder brist på erfarna och yrkeskunniga hantverkare. OFFENTLIG SEKTOR Omkring en tredjedel av alla sysselsatta i Örebro län arbetar inom den offentliga sektorn. Här bedöms sysselsättningen vara oförändrad under 2013 och På sikt finns det ett stort rekryteringsbehov till den offentliga sektorn av två skäl. En relativt stor andel av de anställda går i pension och länets befolkningsstruktur förändras. I synnerhet är antalet äldre (55-64 år) inom grundskolan hög. Över de kommande 10 till 15 åren förväntas andelen unga (0-19 år) och äldre (65 år eller äldre) att öka i befolkningen. Sammantaget innebär dessa demografiska förändringar att behovet av arbetskraft inom skola, vård och omsorg kommer att öka över det kommande decenniet. I dagsläget råder det framförallt brist på läkare och sjuksköterskor med specialistkompetens, men även på 6

7 vidareutbildade undersköterskor och förskollärare. I många av länets mindre kommuner upplever man problem med att rekrytera och behålla akademiker inom ett flertal yrkesgrupper. JORD- OCH SKOGSBRUK Antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruken utgör en liten andel av den totala sysselsättningen i Örebro län. År 2011 arbetade ungefär personer i länet inom denna näringsgren. Utvecklingen inom jordbruket fortsätter att gå mot verksamheter i större anläggningar med kostsamma investeringar i avancerande maskiner. Det medför att inträdet på denna arbetsmarknad blir svårt, vilket är problematiskt. Medelåldern är nämligen hög och en stor andel av de yrkesverksamma är egenföretagare. Den tekniska utvecklingen i branschen återspeglar sig i att arbetsgivarna efterfrågar tekniskt intresserade personer som både kan köra och reparera olika typer av maskiner. Det svenska jordbruket är utsatt för en hård internationell konkurrens och många jordbrukare befinner sig i en utsatt situation. Jord- och skogsbruket är den bransch som visar lägst förväntningar det kommande året enligt Arbetsförmedlingens undersökning. Sysselsättningen inom jord- och skogsbruken förväntas emellertid vara i princip oförändrad under prognosperioden. Branschen upplever brist på lantmästare, medan det finns ett överskott på trädgårdsarbetare. 7

8 YRKESKOMPASSEN Yrkeskompassen navigerar dig dit jobben finns. Mer om framtidsutsikterna för olika yrken hittar du på arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen. BRIST Läkare Gymnasielärare i yrkesämnen Civilingenjör Specialpedagog Socialsekreterare Förskollärare Verktygsmakare Specialistsjuksköterska Mjukvaru- och systemutvecklare ÖVERSKOTT Barnskötare Ekonomiassistent Maskinoperatör Försäljare Lokalvårdare Lagerarbetare Bartender Montör Vaktmästare Arbetsförmedlingen Bilder: Johnér Bildbyrå, YRA, Linda Broström och Magnus Fond. Det här är en bedömning av arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i länet under Kontakta oss på arbetsformedlingen.se 8

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län 1 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Västerbottens län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Västerbottens län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Västerbottens län 1 PROGNOSEN Ökad optimism för arbetsmarknaden 2014 och 2015 Vid slutet av 2013 hade arbetsgivarnas optimism dämpats jämfört med året innan, de tror ändå

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 2 (22) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR I LÄNET... 4 SKILLNADER I LÄNET... 4 OMVÄRLDSBILD... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

prognos arbetsmarknad stockholms län 2009

prognos arbetsmarknad stockholms län 2009 prognos arbetsmarknad stockholms län 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 2 SYSSELSÄTTNING OCH EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT 4 Sysselsättningen bedöms minska 4 Antalet personer som varslats om uppsägning

Läs mer

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Text Håkan Gustavsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Gun Westberg Eftertryck tillåten med angivande av

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Jens Lotterberg Analysavdelningen Telefon: 010-486 66 68 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015

Läs mer

prognos arbetsmarknad jönköpings län

prognos arbetsmarknad jönköpings län prognos arbetsmarknad jönköpings län 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Omvärldsbild...4 Utvecklingen på arbetsmarknaden...4 Nya platser...4 Varselutvecklingen...6 Sysselsättningsutvecklingen...6

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 1 Svag förbättring väntas i länet. I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 UPPSALA LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 UPPSALA LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 UPPSALA LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Therese Landerholm, 010 488 40 32 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 STOCKHOLMS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 STOCKHOLMS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 STOCKOLMS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Julia Asplund och Erik uldt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Västra Götalands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Jens Sandahl, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 för Västra Götalands län 3 Innehåll

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text: Julia Asplund, Analysavdelningen Erik Huldt, Analysavdelningen Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Kronobergs län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Ronnie Kihlman, Analysavdelningen Sida: 3 av 58 2013-12-12 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 1 Bra jobbchanser i Dalarna 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarna under 2015. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra håll

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Erik Huldt, Julia Asplund Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Prognos för den gotländska arbetsmarknaden år 2008

Prognos för den gotländska arbetsmarknaden år 2008 Prognos för den gotländska arbetsmarknaden år 2008 Arbetsmarknadsprognosen Vi ger ut arbetsmarknadsprognosen vår och höst, som ett viktigt redskap för arbetsförmedlingens verksamhetsplanering. Prognosen,

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 ÄSTERBOTTENS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06 11 3 Innehållsförteckning

Läs mer