PROGNOS Arbetsmarknad Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län"

Transkript

1 PROGNOS Arbetsmarknad Skåne län 1

2 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under 2014 väntas Sveriges viktigaste exportmarknader växla upp den ekonomiska tillväxttakten och ta ytterligare fart under Om aktuella internationella prognoser infrias tyder allt på att det börjar ljusna för svensk exportindustri senare i år. För närvarande är det den inhemska ekonomin som fortsätter att svara för tillväxten i BNP framför allt under Hushållen har en god inkomstutveckling och gynnas av en stark arbetsmarknad där sysselsättningen ökat kontinuerligt. En förbättrad svensk ekonomi sätter fart på byggkonjunkturen, handeln och den privata tjänstesektorn ökade BNP med 1,6 procent och Arbetsförmedlingen bedömer tillväxten till 2,5 procent 2014 och 3,1 procent Prognosundersökningen noterar en framtidstro bland de undersökningens arbetsställen hade Skåne närmare sysselsatta i åldersgruppen (nattbefolkning) år. Arbetsförmedlingens prognosundersökning förutser en sysselsättningsökning med i år och nästa år inräknat arbetspendlingen över Öresund. Tillväxten koncentreras mer eller mindre till branschgruppen Privata tjänster, men även branschgruppen Offentliga tjänster noterar en förbättring. Sysselsättningen inom Jord- och Skogbruk, Industri samt Byggverksamhet bedöms kvarstå på en mer eller mindre oförändrad nivå under För 2015 förutses en liten förbättring även för de två sistnämnda branschgrupperna. Arbetskraften ökar i Skåne 2013 fanns cirka personer i arbetskraften, arbetspendlingen över Öresund medräknad. Trots en svag befolkningsutveckling har arbetskraften expanderat under de senaste åren. Anledningen är att befolkningens arbetskraftsdeltagande det vill säga den 2 En längre version av prognosen kan du läsa på webbplatsen arbetsformedlingen.se/prognoser. Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. De arbetsställen som intervjuas utgör ett stratifierat urval från SCB:s företagsregister och avser arbetsställen med minst fem anställda. I Skåne län har arbetsställen intervjuats. Vi har även intervjuat representanter för olika verksamhetsområden i kommuner och landsting samt ett urval statliga arbetsgivare. Resultatet av den genomförda undersökningen utgör basen för bedömningarna i prognosen.

3 andel av den arbetsföra befolkningen som har eller söker arbete blivit större. En stark uppgång noterades 2010 i samband med att ett stort antal personer överfördes från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Likaså ökar deltagandet i arbetskraften bland befolkningen som är födda utanför Sverige. Vidare har antalet personer med högst förgymnasial utbildning ökat de senare åren. Varje år lämnar ett stort antal ungdomar gymnasiet utan fullständiga betyg. Under prognosperioden fortsätter arbetskraften att växa och många yngre är på väg in på arbetsmarknaden. Arbetskraften bedöms öka med personer i år och med personer nästa år. Arbetslösheten vänder nedåt redan i år Arbetsförmedlingens undersökning räknar med att efterfrågan växer i snabbare takt än utbudet från och med i år, och därmed får fler arbetslösa arbete. Förbättringen sker dock i små steg. I slutet av fjärde kvartalet 2014 väntas personer eller 9,5 procent av arbetskraften vara arbetslösa och i slutet av personer eller 8,4 procent. Trots förbättringar på arbetsmarknaden är Skåne alltjämt bland länen med de högsta arbetslöshetstalen. Trots hög arbetslöshet många bristyrken i länet Trots många arbetslösa är det fortsatt brist inom en rad yrken. Flera av bristyrkena kräver en längre 3

4 eftergymnasial utbildning eller ställer höga krav på yrkesfärdigheter och hantverksskicklighet, vilket många av de arbetssökande inte har. Omvänd är situationen för flertalet överskottsyrken som har låga utbildningskrav. Det stora antalet korttidsutbildade i arbetskraften medför hård konkurrens om dessa jobb. Utmaningar på arbetsmarknaden 60 procent av de som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Skåne tillhör numera grupper av arbetslösa med en svag ställning på arbetsmarknaden. Denna grupp står för ökningen av arbetslösheten de senaste åren och närmare hälften har högst förgymnasial utbildning. De aktuella siffrorna för Skåne första kvartalet 2014 pekar dock på att trenden har vänt även för gruppen arbetslösa i de utsatta grupperna. För första gången på flera år har antalet minskat jämfört med föregående kvartal. Trots denna svaga ljusning på arbetsmarknaden är och förblir situationen för personer med högst förgymnasial utbildning mycket kärv. Med tanke på att de flesta varaktiga arbeten kräver avslutad gymnasieutbildning är arbetsmarknadsutsikterna inte goda för korttidsutbildade. För närvarande minskar ungdomsarbetslösheten tydligt, men från en mycket hög nivå. För ungdomar som saknar en fullständig yrkesutbildning är framtidsutsikterna dock dystra och gruppen har mycket svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett särskilt problem är arbetslösa lärlingar som inte kan fullfölja sin utbildning. Sysselsättningsutveckling i Skåne län (prognos jämfört med fjärde kvartalet året innan) Bransch/näring Utveckling till kvartal 4, 2014 Utveckling till kvartal 4, 2015 Jord och skogsbruk Industri Byggverksamhet Privata tjänster Offentliga tjänster Summa Skåne län

5 UTVECKLINGEN FÖR BRANSCHER Jord- och skogsbruk Utvecklingen inom jordbruket går mot att verksamheten bedrivs i större enheter vilket kräver större anläggningar och dyrare maskinpark. Kompetenskraven ökar successivt och arbetsmarknaden är bra för de som har utbildat sig mot yrken inom naturbruk. Det är brist på maskinförare inom jord- och skogsbruk och även djurskötare (lantbruksdjur) efterfrågas. Jord- och skogsbruk är den näring som påverkas mest av generationsväxlingen. Medelåldern är hög och nästan var fjärde förvärvsarbetande är äldre än 64 år. Antalet förvärvsarbetande som lämnar branschen på grund av åldersskäl kommer att öka successivt. Prognosundersökningen indikerar en mer eller mindre oförändrad sysselsättning för 2014 och 2015, men utvecklingstrenden pekar nedåt på sikt. Industri Industrins andel av den totala sysselsättningen har minskat under flera decennier. Industrins produktivitet har ökat och ett växande antal tjänster har köpts från andra branscher (outsourcing). Den långsiktiga trenden pekar även framöver på att antalet arbetstillfällen inom industrin stagnerar. Det pågår också en strukturell förändring av yrkessammansättningen. Andelen av yrken som kräver längre utbildning ökar medan yrken med låga utbildningskrav minskar. Denna process ökar i tempo när konjunkturen är svag. Därmed ökar konkurrensen om jobben och arbetslösheten förblir hög inom industriyrken med låga utbildningskrav (t.ex. processoperatörer och montörer). Samtidigt ökar efterfrågan på yrken med ett större kunskapsinnehåll i kombination med olika kompetenser, såsom maskinreparatörer och verktygsmakare, men också vissa kategorier av svetsare. 5

6 Personer som är yrkesverksamma inom området tekniskt arbete har däremot en stark ställning på arbetsmarknaden. I länet är det brist på civilingenjörer, ingenjörer och tekniker (med inriktning elektronik, elkraft och maskin) samt VVSingenjörer. Även företagssäljare som har teknisk kompetens är ett bristyrke inom branschen. Byggverksamhet Byggverksamheten har drabbats tydligt av konjunkturavmattningen 2012, men är på gång att återhämta sig i takt med att ekonomin förstärks. Jämfört med riket som helhet utvecklas byggverksamheten svagare i länet. Framför allt har nyproduktionen av bostäder minskat. Anläggningsbyggandet och även nyproduktionen samt utbyggnaden av offentliga och kommersiella lokaler fortsätter dock att vara omfattande. Konjunkturinstitutets senaste barometermätningar pekar på att byggsektorn i riket är på väg upp. Även i vårens prognosundersökning är bilden något ljusare jämfört med tidigare prognosundersökningar. Andelen företag som tror på ökad efterfrågan har ökat, men sysselsättningsuppgången förväntas vara svag 2014 och bli något starkare under Branschen förklarar den försiktiga uppgången med att många företag försöker möta den ökade efterfrågan med ett ökat antal arbetade timmar för befintlig personal innan det blir aktuellt med nyanställningar. Listan på bristyrken har blivit något större i jämförelse med undersökningen för ett år sedan. Det finns brist på murare, plåtslagare, kranförare, takmontörer och VVS-montörer. Även teknikyrken såsom byggnadsingenjörer och byggnadstekniker, VVS-ingenjörer, platschefer och byggkalkylatorer noterar en bristsituation. Bortsett från bristyrkena efterfrågas arbetskraft med god yrkeserfarenhet. Samtidigt som det är brist på vissa byggyrken finns det fortfarande arbetslösa byggungdomar (under 24 år) som saknar de lärlingstimmar som krävs för att bli färdigutbildade. Privata tjänster Nästan vartannat arbetstillfälle i Skåne finns inom den privata tjänstesektorn, och branschen omfattar många skiftande verksamheter samt kompetens- och utbildningskrav. Allt från enklare jobb utan krav på formell utbildning som butikspersonal och lokalvårdare, till yrken som kräver en längre högskoleutbildning som till exempel jurister och veterinärer. Den privata tjänstesektorn kan delas in i flera delbranscher som utvecklas på olika sätt och därför kommenteras var för sig. Enligt konjunkturinstitutets senaste barometerundersökningar ser framtidsutsikterna positiva ut för handeln. Hur branschen kommer att utvecklas beror också på hur hushållen ser på sin ekonomiska situation. För tillfället är hushållen betydligt mer optimistiska än normalt, men branschbilden är inte enbart ljus. Många köpcentra har etablerats under de senaste åren och konkurrensen bland butikerna är hård. Transportnäringens utsikter innehåller plus och minus. Den aktuella uppgången för transportsektorn beror både på bättre fart i handeln och på ökad produktion inom industrin. Vidare bidrar den förbättrade ekonomin inom Sveriges exportmarknader till en ökad efterfrågan på olika former av transporttjänster. Samtidigt genomförs kännbara rationaliseringar inom järnvägstransporten och kollektivtrafiken. Personal omplaceras till nya tjänsteorter, delvis utanför Skåne, eller sägs upp. Sett över hela branschen räknar Arbetsförmedlingens undersökning med en svag sysselsättningsuppgång under prognosperioden. Bristen på speditörer och transportledare består under de kommande kvartalen. För lastbilschaufförer kan det uppstå en bristsituation under Utanför de vanliga transportyrkena noterar branschföretagen brist på företagssäljare. Hotell och restaurangbranschen har upplevt en mycket stark utveckling och är den bransch som noterat den största sysselsättningstillväxten bland länets samtliga branschgrupper under de senaste tio åren. Framför allt restaurangnäringen är för många arbetssökande ett första steg in på arbetsmark- 6

7 naden. Nästan var fjärde av branschens sysselsatta var yngre än 25 år. Branschen ser med tillförsikt på framtiden. Det är brist på kvalificerade och erfarna kockar. Bagare och konditorer möter en relativt stark arbetsmarknad. Information och kommunikation omfattar inte enbart IT-verksamhet såsom dataprogrammering, datakonsulter utan också telekommunikations- och förlagsverksamhet. Främst är det IT-företagen som är optimistiska och efterfrågan på vissa kompetenser inom IT-sektorn, såsom programmerare och systemerare, är fortsatt stor. Utbildningsbakgrunden kan vara blandad, men det krävs eftergymnasial utbildning (ingenjörer inom data/it, systemvetare med mera.). Vidare noterar branschföretagen brist på företagssäljare. Finansiell verksamhet och företagstjänster är den största av delnäringarna inom den privata tjänstesektorn. Branschen omfattar bland annat företag inom juridik, ekonomi, teknik och personaluthyrning. Sedan början av 2014 har enligt SCB - efterfrågan på branschens tjänster ökat, framför allt på företagstjänsterna. När det gäller sysselsättningsutvecklingen tror prognosföretagen på ett uppsving som förstärks under Många företag med forsknings- och utvecklingsverksamhet har ett stort behov av personal inom IT- och telekomyrken med spetskompetens. Liksom i många andra branscher råder det brist på kvalificerade företagssäljare. Branschen efterfrågar framför allt säljkompetens (till exempel civilekonomutbildning) i kombination med tekniskt kunnande (ingenjör). Civilingenjörer samt ingenjörer och tekniker, främst inom elektronik och teleteknik är också svårrekryterade. Offentliga tjänster Nära vart tredje arbetstillfälle i Skåne finns inom den offentliga tjänstesektorn. Sektorn är den näst största efter den privata tjänstesektorn och består av avdelningarna offentlig förvaltning, försvar och obligatorisk socialförsäkring, utbildning samt vård och omsorg inklusive sociala tjänster. De flesta inom de offentliga tjänsterna arbetar inom vård och omsorg. Här är Region Skåne länets överlägset största enskilda arbetsgivare. Det stora flertalet inom sektorn är dock anställda av någon av länets kommuner och av de tio största arbetsgivarna i Skåne är sju kommuner. En tredjedel av sektorns sysselssatta har visserligen en privat arbetsgivare, men verksamheten finansieras av offentliga medel. Under de kommande åren medför de demografiska förändringarna ökade kostnader inom nästan alla verksamheter. Ett ökat antal äldre och ett minskat antal elever i framför allt gymnasieskolan kräver organisatoriska förändringar och anpassningar inom skolan, vården och omsorgen. Det är fortsatt brist på läkare och sjuksköterskor. Även undersköterskor efterfrågas allt mer inom sjukvården. Inom utbildningssektorn är rekryteringsbehovet stort för förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare i matematik och yrkesämnen, samt gymnasielärare i vissa språk. 7

8 YRKESKOMPASSEN Yrkeskompassen navigerar dig dit jobben finns. Mer om framtidsutsikterna för olika yrken hittar du på arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen. BRIST Apotekare/Receptarie Bagare och Konditor Bilmekaniker och Lastbilsmekaniker Förskollärare och fritidspedagog Grundskollärare Gymnasielärare (ej samhällskunskap) Ingenjör och tekniker (el, kemi, maskin) Företagssäljare Läkare Medicinsk sekreterare Murare Plåtslagare Sjuksköterska Specialpedagog IT-Specialist (systemerare) Kock och kokerska ÖVERSKOTT Administratör och kontorspersonal Barnskötare Bussförare Fritidsledare Försäljare av dagligvaror, fackhandel Handläggare/utredare Journalist och informatör Maskinoperatör Montör Städare Truckförare Vårdbiträde, personlig assistent Arbetsförmedlingen Bilder:Scandinav Bildbyrå, Johnér Bildbyrå, Linda Broström. Det här är en bedömning av arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i länet under Kontakta oss på arbetsformedlingen.se 8

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE REGION GÄVLEBORG Analys Norra Mellansverige UPPDRAGSNUMMER 3582083000 STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE STOCKHOLM SWECO EUROFUTURES AB 1 (102) S w e co Kaplansbacken 10 Box 415 SE-101 28 Stockholm,

Läs mer

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Ura 2002:9 ISSN 1401-0844 Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som

Läs mer

Unga byter jobb äldre stannar kvar

Unga byter jobb äldre stannar kvar Välfärd Unga byter jobb äldre stannar kvar Barnfattigdom ökar eller minskar den? 1,4 miljoner arbetspendlar över kommungräns Världens befolkning kan minska på sikt Nr 3 21 Nr 3 21 Välfärd sedan 1981 utges

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015 November 2010 Redaktör Ossian Wennström Omslag: Nikoo Bazsefidpay, 25 år, blev färdig tandläkare för två år sedan. Idag arbetar hon på Folktandvården

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030 TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Utbildning och forskning TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Statistiska centralbyrån

Läs mer

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se IKT-utbildning efter bubblan tillgång, tillskott, efterfrågan

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Sysselsättning och ekonomi hos de statliga myndigheterna en prognos för år 2009 Rapportserie 2008:6 Arbetsgivarverket Konjunkturbarometern för den statliga

Läs mer

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida problem, behov och möjligheter Dnr 0903-0149-15 Rapportserie 2009:1 Arbetsgivarverket Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida

Läs mer

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Redovisning av regeringsuppdrag U2014/4209/GV 2014 ISBN: 978-91-87073-29-8. Foto: Johnér MYNDIGHETEN

Läs mer

Hög sysselsättning och låg arbetslöshet

Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Samhällsekonomisk analys Juni, 2015 Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Ett nationalekonomiskt perspektiv på arbetsmarknaden Susanne Spector Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Ett nationalekonomiskt

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 1 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Framtidsutsikter November 2011 Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Redaktör Eva Oscarsson Spelbyggaren Fredrik Larsson har drömjobbet.

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Den framtida personalförsörjningen inom vård och omsorg

Den framtida personalförsörjningen inom vård och omsorg Ura 2002:3 ISSN 1401-0844 Den framtida personalförsörjningen inom vård och omsorg Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Ann-Christin Johnreden Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår

Läs mer

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken PROP. 214/15:1 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken Sammanfattning En av regeringens viktigaste uppgifter under mandatperioden är att minska arbetslösheten

Läs mer