PROGNOS Arbetsmarknad Västerbottens län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Västerbottens län"

Transkript

1 PROGNOS Arbetsmarknad Västerbottens län 1

2 PROGNOSEN Ökad optimism för arbetsmarknaden 2014 och 2015 Vid slutet av 2013 hade arbetsgivarnas optimism dämpats jämfört med året innan, de tror ändå på en återhämtning i konjunkturen under 2014och Flera av våra viktigaste exportländer har fortfarande ekonomiska bekymmer. Trots detta har något fler i länet arbete idag och betydligt färre är arbetslösa jämfört med tidigare bedömningar. En viktig förklaring till den stabila arbetsmarknaden är att den består till större del av offentlig verksamhet än riksgenomsnittet. Den påverkas inte i samma utsträckning av snabba konjunkturförändringar. Den tidigare svackan har förbytts i ökad sysselsättning redan För 2014 förutses en starkare uppgång inom privata tjänster medan industrin önskar att orderingången ökar. Uppgången under 2014 antas vara knuten till Kulturhuvudstadsåret och byggstarten av handelsområdet söder om Umeå där IKEA kommer att etableras. bostadsbyggandet bedöms även ta fart under 2015 och fortsätta under flera år. I industrisektorn inträffade nedläggningar under 2013 och även under kommer sysselsättningen att minska. Utbildning är en viktig tillgång för den som vill fortsätta inom industrin. Servicesektorn tror på en betydande förbättring. Mest optimistisk är handeln, hotell- och restaurang samt konsulter inom flera områden. Arbetslösheten ökar för att sedan minska Under 2012 ökade sysselsättningen starkare än väntat och uppgången fortsatte under 2013 men i lägre takt. Antalet arbetslösa var under sista kvartalet 2013 ca , en minskning med 300 personer jämfört med året innan. Under 2014 har antalet fortsatt minska och under fjärde kvartalet hamna 400 personer lägre 2 En längre version av prognosen kan du läsa på webbplatsen arbetsformedlingen.se/prognoser. Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. De arbetsställen som intervjuas utgör ett stratifierat urval från SCB:s företagsregister och avser arbetsställen med minst fem anställda. I Västerbottens län har 442 arbetsställen intervjuats. Vi har även intervjuat representanter för olika verksamhetsområden i kommuner och landsting samt ett urval statliga arbetsgivare. Resultatet av den genomförda undersökningen utgör basen för bedömningarna i prognosen.

3 än motsvarande kvartal Något fler sysselsätts i privat sektor och färre inom offentlig, en utveckling som fortsätter under I länet minskar antalet personer i arbetsför ålder sedan 2011, vilket ökar utmaningarna för arbetsgivare att hitta personal med önskad kompetens. Utmaningar på länets arbetsmarknad Regionen bör verka för att säkerställa det långsiktiga behovet av arbetskraft så att arbetsgivarna kan finna den kompetens de söker. Inte minst i framtidsbranscher som IT, energi, miljö, och högteknologisk industri är detta mycket viktigt. Med en åldrande befolkning ökar även personalbehovet i vård och omsorg. Samtidigt som arbetskraftsutbudet minskar ökar andelen arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden. Arbetssökande med högst förgymnasieal utbildning, nedsatt arbetsförmåga, äldre år 3

4 och utrikes födda utgör en majoritet av de inskrivna arbetssökande. Samhället i allmänhet och Arbetsförmedlingen i synnerhet har en viktig uppgift i att stötta dem för att etablera sig på arbetsmarknaden. Stora regionala skillnader i Västerbotten En ökande andel av länets invånare bosätter sig i kustkommunerna medan andelen minskar i inlandsoch fjällkommunerna. Några av dessa hör till landets mest sårbara vid konjunkturnedgångar. Umeåregionen utgör en växande del av länet när det gäller befolkning och sysselsättning. Vård och omsorg, undervisning, privata tjänster inklusive handel kännetecknar området medan verkstadsindustrin för närvarande har problem. Industrisektorn bedöms generellt minska de närmaste åren. Skellefteåregionens struktur är i förändring med ett växande inslag av utbildning där samverkan med Umeå som Luleå är viktig. Inlandet har en traditionell struktur men inslagen av turism och upplevelsebaserad verksamhet ökar i fjällvärlden. Aktiviteter inom gruvnäring och vindkraft bedrivs för närvarande i motvind men väcker hopp om fler arbetstillfällen när konjunkturen förbättras. Trots färre sågverk är ökad förädling av trävaror en mycket viktig faktor att utveckla i länet. Sysselsättningsutveckling i Västerbottens län (prognos jämfört med fjärde kvartalet året innan) Bransch/näring Utveckling till kvartal 4, 2014 Utveckling till kvartal 4, 2015 Jord- och skogsbruk Byggverksamhet Industri Privata tjänster Offentliga tjänster Summa Västerbottens län

5 UTVECKLINGEN FÖR BRANSCHER Jord- och skogsbruk Jord- och skogsbruk utsätts för hårdnande internationell konkurrens även om konsumtionen av svenskproducerat, och i synnerhet närproducerat, ökar. Trenden mot större och färre enheter inom jordbruket fortsätter. Mjölkproduktion har på senare år varit en framgångsbransch medan konkurrensen för grisbönder ökat från internationella aktörer. En förbättring väntas, inte minst för mjölkbönderna. Det råder i dagsläget brist på avbytare inom lantbruket. Skogägare i landets norra delar påverkas starkt av efterfrågan på råvara och av virkespriserna även om läget nu har stabiliserats. Brist på förare av större skogsmaskiner kan förekomma då kompetensen även efterfrågas inom gruvnäringen som dock för närvarande befinner sig under stark press. Under tre procent arbetar inom jord- och skogsbruk i Västerbottens län. Antalet sysselsatta inom sektorn har minskat under lång tid men ser ut att ha stabiliserats, många yrkesaktiva inom jord- och skogsbruk är över 65 år. Byggverksamhet Stora infrastrukturprojekt har pågått längs Västerbottenskusten under många år. Under färdigställs stora delar av projekten. Koncentrationen av investeringarna till Umeåregionen är tydlig, främst inom anläggningssektorn. Inför 2015 är optimismen hög inom branchen. Vid en vikande byggverksa,het har förare av anläggnings- och skogsmaskinförare en alternativ arbetsmarknad inom gruvnäringen. Lokaler, inte minst det nya köpcentret söder om Umeå, kommer att erbjuda nya arbetstillfällen omkring halvårsskiftet Dessutom väntas bostadsbyggandet öka avsevärt efter många år 5

6 då efterfrågan vida har överstigit utbudet. Det innebär värdefulla arbetstillfällen för många bygghantverkare. Även om aktiviteten är i avtagande har många nya fastigheter uppförts i Hemavanområdet under de senaste åren. Närheten till Norge är en viktig orsak. Också Tärnaby har fått del av den positiva utvecklingen i området. Grupper av hantverkare samt förare av anläggningsmaskiner behövs i verksamheten. Utbyggnaden av vindkraft i länet har skapat sysselsättning genom brytning av skogsbilvägar, gjutning av betongfundament, och distribution av elektricitet. För närvarande är aktiviteten lägre som en följd av att elpriset är lägre än på länge. Marknaden för delar av servicesektorn har förbättrats något på vissa orter. Industri Industrikonjunkturen har länge varit svag och även om positiva signaler har kommit är läget svårt. Vissa företag har återanställt personal och orderböckerna kan vara tillfredsställande men ofta på alltför kort sikt. Risken för en kraftigare avmattning finns fortfarande som en konsekvens av den ekonomiska och politiska oron i stora delar av världen. Osäkerheten är större än på länge och de signaler som kommer om den ekonomiska utvecklingen är ofta motstridiga. Exempel på yrken som berörs är svetsare och flera grupper av montörer. Flytt av verksamheter söderut är aktuella för att minska transportkostnaderna. Inom industrin råder långsiktig brist på kvalificerad produktionspersonal och ingenjörer med högre utbildning. Mer än hälften av alla anställda inom Teknikföretagen är numera tjänstemän vilket är en konsekvens av att kompetenskraven successivt ökar. Arbetsinnehållet i de befattningar som tillsätts är ofta mycket kvalificerat och ställer krav på högre utbildning och tendensen förstärks. Det befintliga överskottet på operatörer inom främst verkstad, sågverk samt träindustri kommer att öka som en följd av minskad aktivitet i branscherna. Tillverkningsindustrin sysselsatte i slutet av 2012 drygt personer år i länet men antalet torde sannolikt stabiliseras inom ett par år. Privata tjänster Den privata tjänstesektorn sysselsätter idag 30 procent av arbetskraften i Västerbotten och har haft den stabilaste utvecklingen under senare år. Den utveckling bedöms fortsätta och förbättras under 2014 och Inom detaljhandeln, mer bestämt inom hemelektronik, vitvaror och andra sällanköpsvaror bland annat bilar, råder viss osäkerhet på grund av den internationella oron. Konkurrensen är skarp. Livsmedelshandel och övrig dagligvaruhandel är inte lika känslig för konjunktursvängningar. Stormarknader bedöms successivt öka sina marknadsandelar. Etableringen av ett nytt handelscentrum i Umeå kommer att påverka handelsmönstret i hela länet. Handeln sysselsätter idag knappt tio procent av arbetskraften i länet. Området finansiella tjänster och företagstjänster signalerar en fortsatt stabil utveckling. På kort sikt blir personalstyrkan oförändrad men när konjunkturen vänder uppåt har personer med rätt kompetens en god arbetsmarknad i främst Umeå och Skellefteå. Den största optimismen råder fortsatt inom IT, data och elektronisk kommunikation. Branschen sysselsätter knappt tre procent och fortsätter växa men för tillfället inte lika snabbt som tidigare. Företag inom hotell, restaurang, konferens och turism väntar sig en god utveckling. I Umeå utökas hotellkapaciteten och kundtillströmningen på restaurangerna är god. I fjällvärlden, framför allt i Hemavan, är optimismen påtaglig beroende på ett växande antal norska kunder. Upplevelseindustrin sysselsätter omkring tre procent av samtliga anställda i länet. 6

7 Offentlig sektor Omkring 40 procent av länets anställda arbetar inom offentlig verksamhet. Antalet anställda inom offentlig sektor väntas minska svagt under 2014 och Trots detta ökar rekryteringsbehovet på grund av stora pensionsavgångar där personalen behöver ersättas. Budgetläget kan dock medföra att endast akuta vakanser tillsätts omgående. Betydande svårigheter att hitta utbildad kompetens råder inom vård och omsorg. Antalet statligt anställda fortsätter att minska svagt men trendmässigt. Landstinget räknar fortsättningsvis med färre anställda. En del av landstingets anställda kommer sannolikt att fortsätta arbeta inom sitt yrke, men övergå till privata arbetsgivare. En höjning av landstingsskatten är genomförd och ytterligare höjning finns på dagordningen. Bland primärkommunerna bedöms antalet sysselsatta öka svagt inom barnomsorgen på orter i kustområdet. Inom grundskolan liksom inom gymnasieskolan förväntas antalet sysselsatta blir stabilt fram till slutet av Resultatet av höstens riksdagsval kommer att ha betydelse för utvecklingen inom vuxenutbildningen. 7

8 YRKESKOMPASSEN Yrkeskompassen navigerar dig dit jobben finns. Mer om framtidsutsikterna för olika yrken hittar du på arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen. BRIST ÖVERSKOTT Arbetsförmedlingen Bilder:Scandinav Bildbyrå, Johnér Bildbyrå, Linda Broström. Läkare, samtliga kategorier Sjuksköterskor med specialistutbildning Sjuksköterskor, nyutbildade Civilingenjörer, flera grupper IT-personal, lång utbildning Kockar, särskilt specialkockar Förskollärare Speciallärare Maskinförare, flera kategorier Undersköterskor Lagerarbetare Barnskötare Handläggare, offentlig förvaltning Receptionister, telefonister Industrimontörer, flera grupper Bibliotekarier Brevbärare Administrativ personal Vaktmästare Vårdbiträden Det här är en bedömning av arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i länet under Kontakta oss på arbetsformedlingen.se 8

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 ÄSTERBOTTENS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06 11 3 Innehållsförteckning

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län 1 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 2 (22) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR I LÄNET... 4 SKILLNADER I LÄNET... 4 OMVÄRLDSBILD... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 1 Svag förbättring väntas i länet. I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens

Läs mer

prognos arbetsmarknad jönköpings län

prognos arbetsmarknad jönköpings län prognos arbetsmarknad jönköpings län 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Omvärldsbild...4 Utvecklingen på arbetsmarknaden...4 Nya platser...4 Varselutvecklingen...6 Sysselsättningsutvecklingen...6

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Jens Lotterberg Analysavdelningen Telefon: 010-486 66 68 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Kronobergs län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Ronnie Kihlman, Analysavdelningen Sida: 3 av 58 2013-12-12 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

PROGNOS ARBETSMARKNAD VÄSTRA GÖTALAND 2008 2009

PROGNOS ARBETSMARKNAD VÄSTRA GÖTALAND 2008 2009 PROGNOS ARBETSMARKNAD VÄSTRA GÖTALAND 2008 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Fakta om prognosen 4 Utmaningar och möjligheter i länet 4 Efterfrågan på arbetskraft 4 Lediga platser 5 Varsel 6 Sysselsättningen

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Text Håkan Gustavsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Gun Westberg Eftertryck tillåten med angivande av

Läs mer

Regional efterfrågan och kompetens inom yrkeshögskolan 2012

Regional efterfrågan och kompetens inom yrkeshögskolan 2012 Regional efterfrågan och kompetens inom yrkeshögskolan 2012 1 (93) Dnr: Yh 2012/2629 1 FÖRORD... 2 2 INLEDNING... 3 3 REGIONALA BESKRIVNINGAR... 4 3.1 BLEKINGE LÄN... 4 3.2 DALARNAS LÄN... 7 3.3 GOTLANDS

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna

Arbetsmarknadsutsikterna Ura 2010:3 ISBN 978-91-977809-8-8 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2010 Text: Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Text-och bildredigering: Gun Westberg Grafisk

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013 Ura 2011:8 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...3

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004 Ura 2003:9 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004 Bo Gustavsson Torbjörn Israelsson Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Andreas Mångs Tord Strannefors Hans Tydén Skribenter

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län. Prognos för arbetsmarknaden 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län. Prognos för arbetsmarknaden 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län Prognos för arbetsmarknaden 2015 2016 Text: Thomas Behrens, 010-486 11 20 och Anna Arwidsson Hansen, 010-488 55 90 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2014/691 ISBN-nr: 978-91-87073-23-6 Västerås 2014 Onslagsbild: Johnér Bildbyrå/Caiaimage

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer