FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER"

Transkript

1 EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 REKRYTERINGSBEHOV AV LASTBILSFÖRARE 215

2 TYAS TRENDINDIKATOR REKRYTERING / AUGUSTI PROCENT AV TILLFRÅGADE ÅKERIER BEHÖVER ANSTÄLLA LASTBILSFÖRARE DET NÄRMASTE HALVÅRET Av de drygt 1 2 åkerier som besvarat TYAs enkät om anställningsbehov uppger 27 procent att de troligen kommer att anställa lastbilsförare inom den närmaste sexmånadersperioden. 5 procent av företagen tror inte att någon förändring kommer att ske och endast fyra procent bedömer att de troligen behöver säga upp förare under den närmaste sexmånadersperioden. Arbetsmarknaden för lastbilsförare är därmed fortsatt positiv. Detta visar en undersökning om behovet av rekrytering respektive uppsägning av lastbilsförare de närmaste sex månaderna, som Statisticon genomfört på uppdrag av TYA. Undersökningen genomfördes marsapril 215 och omfattar åkerier som är medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivare förbund och har anställda förare. 2 åkerier tillfrågades och svarade vilket ger en svarsfrekvens om 61 procent. Behovet av rekrytering är betydligt större än behovet av personalminskning. TYA bedömer att antalet utbildningsplatser till lastbilsförare måste öka för att rekryteringsbehovet ska kunna tillgodoses. Utbildningen behöver även kompletteras med mer och bättre praktik för att höja de nyutbildade förarnas kompetens. Åkerierna som är medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivareförbund har omkring 4 1 anställda lastbilsförare och cirka 27 3 tunga lastbilar i yrkesmässig trafik. FAKTA FRÅN UNDERSÖKNINGEN: 27% av 4% av 5% av 19% vet åkerierna behöver anställa lastbilsförare, totalt 2 29 personer åkerierna behöver säga upp lastbilsförare, totalt 333 personer åkerierna behöver varken anställa eller säga upp ej HÄMTA RAPPORTEN, TYAS TRENDINDIKATOR REKRYTERING, PÅ TIDIGARE HETTE RAPPORTEN TYAS ARBETSKRAFTSBAROMETER. NEDRE +19% -4% +13% -4% MELLAN +24% -5% ÖSTRA MELLERSTA +32% +33% -3% -3% SYDVÄSTRA +28% SYDÖSTRA -3% +42% -3% SÖDRA +29% -8% KOMMER TROLIGEN ANSTÄLLA UNDER DE NÄRMASTE 6 MÅNADERNA KOMMER TROLIGEN SÄGA UPP UNDER DE NÄRMASTE 6 MÅNADERNA TYA TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND ADRESS: VÄSTRA VÄGEN 11 A, BOX 1826, SOLNA. TEL: FAX: E-POST: KLIPP UT OCH SPAR! 2

3 AUGUSTI 215 / TYAS TRENDINDIKATOR REKRYTERING STABILT REKRYTERINGSLÄGE Arbetsmarknaden för lastbilsförare är stabil med successivt ökande rekrytering och minsk ande arbets löshet. Det senaste året har 42 procent av före tagen rekryterat lastbilsförare och antalet arbets lösa förare sjunkit, vilket är i linje med de senaste åren. Det faktum att 42 procent av företagen rekryterade visar en mer positiv utveckling av arbetsmarknaden för lastbilsförare än den förutspådda: för 12 månader sedan uppgav 24 procent att de troligen skulle rekrytera förare under det kommande året. Vi har sett liknande utveckling tidigare så möjligen behöver fler företag rekrytera under den kommande sexmånadersperioden, än de 27 procent som angivit troligt rekryteringsbehov. Vi strävar efter en jämställd bransch och konstaterar att utvecklingen är positiv med allt fler kvinnor som söker sig till branschen. Av de ca 4 5 förare som anställdes under året var runt 5 personer, eller 11 procent, kvinnor. Detta är positivt men faktum kvarstår: vi har mer jobb att göra för att nå målet. Om ett år måste alla lastbilsförare ha ett yrkeskompetensbevis, YKB, för att få fortsätta köra. Vi har undersökt hur långt förarna kommit i sin YKB-utbildning samt hur företagen har planerat för utbildningen: 87 procent av förarna har påbörjat YKB-utbildning och majoriteten av dessa har redan genomgått tre eller fyra av totalt fem delkurser. Detta är positivt, liksom att 86 procent av företagen har en plan för hur utbild ningarna ska genomföras. Ändå är det oroande att så många som 13 procent av förarna ännu inte har genom gått någon delkurs och att 14 procent av företagen antingen inte har någon plan, eller vet om de har en plan, för utbildningen. På förar sidan betyder det att många förare förlorar rätten att köra lastbil yrkesmässigt, ifall de inte tar ett YKB. TYA har ett stort utbud av YKB-kurser över hela landet och välkomnar alla TYA-anslutna företag att utnyttja våra kurser. Vi är naturligtvis också behjälpliga i arbetet att informera och bidra med att hitta vägar för att samtliga förare ska genomgå utbildningen. Vi har erfarenhet och kunskap samt kontinuerliga kontakter med Transportstyrelsen och våra ägare inom Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportarbetareförbundet kontakta oss så lotsar vi dig! Kontakta gärna TYAs regionala projektledare vid arbetsmarknadsfrågor, APL och utbildning som gäller en särskild region. TYAs regionala projektledare arbetar i nära samarbete med företag och regionala representanter inom transportnäringen. TYA framför ett stort tack till alla medlemsföretag som gjort rapporten och TYAs Trendindikator Rekrytering möjlig. Solna i augusti 215 Bill Rehn VD, TYA OM STATISTIKEN Uppgifter om rekrytering och utbildning är insamlade från ett urval av de knappt 4 åkerier som är medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivarförbund, BA. Urvalet omfattade 2 företag, varav svarade på enkäten. Detta motsvarar en svarsandel på 61 procent. Utifrån de inkomna svaren har samtliga BA-företags erfarenheter kring rekrytering och utbildning skatt ats och resultatet utgör underlaget för redovisningen i rapporten. Utöver de uppgifter som samlas in i enkäten har uppgifter om YKB-utbildning hämtats från Transportstyrelsen. Uppgifter om lediga platser och arbetslösa kommer från Arbetsförmedlingen. TYA samarbetar i detta projekt med Statisticon AB, INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rekrytering sex månader framåt 4 Rekrytering tolv månader bakåt 4 Rekryteringsproblem 6 Rekrytering av nyutbildade 6 Lediga jobb och arbetslösa 6 Yrkeskompetensbevis, YKB 7 3

4 TYAS TRENDINDIKATOR REKRYTERING / AUGUSTI 215 REKRYTERING SEX MÅNADER FRAMÅT 27 procent av företagen (ca 8 företag) tror att de kommer att anställa lastbilsförare under de kommande sex månaderna. Det sammanlagda rekryteringsbehovet uppskattas till drygt 2 förare. 4 procent av företagen (drygt 1 företag) tror att de kommer att säga upp lastbilsförare under de kommande sex månaderna. Det sammanlagda uppsägningsbehovet uppskattas till drygt 3 förare. 5 procent av företagen (knappt 1 5 företag) uppger att de varken kommer att anställa eller säga upp förare under de kommande sex månaderna. 19 procent av företagen (knappt 6 företag) vet inte hur deras behov av rekrytering eller uppsägning de kommande sex månaderna ser ut. Andel BA-företag som troligen kommer att anställa och andel som troligen kommer att säga upp förare NEDRE TROLIGEN ANSTÄLLA TROLIGEN SÄGA UPP MELLERSTA ÖSTRA SYDÖSTRA SYDVÄSTRA SÖDRA RIKET MELLAN Bedömning av behovet av lastbilsförare under de närmaste sex månaderna. Andel BA-företag som troligen kommer att anställa respektive säga upp förare, riket TROLIGEN ANSTÄLLA TROLIGEN SÄGA UPP REKRYTERING TOLV MÅNADER BAKÅT 42 procent av företagen (drygt 1 2 företag) har rekryterat förare de senaste 12 månaderna. Totalt rekryterades 4 5 lastbilsförare under året, varav ca 4 män och 5 (11 procent) kvinnor. 58 procent av företagen (ca 1 7 företag) har inte rekryterat förare de senaste 12 månaderna. Andel BA-företag som rekryterat lastbilsförare under det senaste året (27/8-214/15) Andel BA-företag som rekryterat lastbilsförare under det senaste året, efter region /8 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 NEDRE MELLERSTA ÖSTRA SYDÖSTRA SYDVÄSTRA SÖDRA RIKET MELLAN 4

5 AUGUSTI 215 / TYAS TRENDINDIKATOR REKRYTERING 5

6 TYAS TRENDINDIKATOR REKRYTERING / AUGUSTI 215 REKRYTERINGSPROBLEM Av de företag som behövt rekrytera har 26 procent haft svårt att hitta personal med rätt yrkeserfarenhet och 13 procent har haft svårt att hitta personal med rätt utbildning. 28 procent har inte haft problem att hitta personal. Har företaget någon gång under de senaste 12 månaderna haft problem att rekrytera lastbilsförare? (Fler svarsalternativ kunde anges). 26 procent (ca 75 företag) har haft svårt att hitta personal med rätt yrkeserfarenhet 13 procent (knappt 4 företag) har haft svårt att hitta personal med rätt yrkesutbildning 3 procent (knappt 1 företag) har haft andra problem med att hitta rätt personal 28 procent (drygt 8 företag) har inte haft problem med att rekrytera 4 procent (ca 1 2 företag) har inte haft något rekryteringsbehov 2 procent vet ej Angivna skäl till rekryteringssvårigheter, andel BA-företag. Flera svarsalternativ möjliga SVÅRT ATT HITTA FÖRARE MED RÄTT YRKESUTBILDNING SVÅRT ATT HITTA FÖRARE MED RÄTT YRKESERFARENHET ANNAT SKÄL % 5% 1% 15% 2% 25% 3% REKRYTERING AV NYUTBILDADE Av de företag som har rekryterat förare det senaste året har 64 procent anställt förare med mer än ett års yrkeserfarenhet och 36 procent har anställt förare med mindre än ett års yrkes - er farenhet. Mätt i antal förare anställdes knappt 3 3 förare med mer än ett års erfarenhet respektive ca 1 2 förare med mindre än ett års erfarenhet. Andel företag av de som nyrekryterat, som rekryterat nyutbildade lastbilsförare 1 8 Hur många av de företag som rekryterat har rekryterat förare med mindre än ett års erfarenhet? 36 procent (ca 45 företag) har rekryterat förare med mindre än ett års erfarenhet Av de lastbilsförare som rekryterats under de senaste 12 månaderna har 27 procent (ca 1 2 förare) mindre än ett års erfarenhet som lastbilsförare 73 procent (ca 3 25 förare) mer än ett års erfarenhet som lastbilsförare NEDRE MELLAN SYDVÄSTRA RIKET 6

7 AUGUSTI 215 / TYAS TRENDINDIKATOR REKRYTERING LEDIGA JOBB OCH ARBETSLÖSA Under 214 anmäldes lediga jobb för lastbilsförare till Arbetsförmedlingen. Samma år var lastbilsförare var öppet arbetslösa. 213 anmäldes 7 21 lediga jobb som lastbilsförare till Arbetsförmedlingen och 3 74 lastbilsförare var öppet arbetslösa. Arbetsmarknaden för lastbilsförare förefaller därmed vara stabil och med en viss förbättring. Antal nya platser för lastbilsförare med mer än tio dagars varaktighet. ANTAL PERSONER 1 Genomsnittligt antal arbetslösa lastbilsförare som sökt yrket i det första fältet för sökt yrke. ANTAL PERSONER Källa: Arbetsförmedlingen Källa: Arbetsförmedlingen YRKESKOMPETENSBEVIS, YKB Idag måste förare som tagit C-behörighet efter den 1 september 29 ha ett yrkeskompetensbevis (YKB) för att få köra tunga godstransporter. För deras del krävs en grundutbildning för att få ett YKB. Förare som redan hade C-behörighet den 1 september 29 har s.k. hävdvunna rättigheter. Det betyder att de har rätt att köra godstransporter utan YKB fram till den 1 september 216. Från och med den dagen gäller kravet på YKB alla förare. Fortbildningen som en förare med hävdvunna rättigheter måste gå för att få ett YKB omfattar minst 35 timmar. Det finns en branschöverenskommelse som anger hur innehållet i fortbildningen kan fördelas på fem delkurser. Giltighetstiden för ett YKB är fem år. Yrkeskompetensbeviset förnyas fortlöpande genom fortbildning. Vi har mätt utbildningsläget samt hur många företag som har en plan för hur den återstående fortbildningen ska genomföras. Hur långt i utbildningen har de förare som behöver genomgå YKB-fortbildning kommit? 13 procent (ca 5 1 förare) har genomgått delkurser 17 procent (knappt 6 5 förare) har genomgått 1-2 delkurser 61 procent (ca 23 8 förare) har genomgått 3-4 delkurser 1 procent (ca 3 75 förare) har genomgått samtliga delkurser Har du/ditt företag en plan för hur ni ska genomföra den obligatoriska YKB-fortbildningen innan den 1 september 216? 86 procent (ca 2 55 företag) har en plan för YKB-utbildning 8 procent (ca 25 företag) har ingen plan för YKB-utbildning 6 procent (knappt 2 företag) av företagen vet inte eller har inte svarat på frågan. Andel BA-företag som har en plan för hur de ska genomföra YKB-utbildningen JA NEJ Hur långt i utbildningen har förare som behöver YKB före den 1 september 216 kommit? NEDRE MELLERSTA ÖSTRA MELLAN SYD- ÖSTRA SYD- VÄSTRA SÖDRA RIKET DELKURSER 1-2 DELKURSER 3-4 DELKURSER SAMTLIGA DELKURSER 7

8 TYA JOBBAR MED ARBETS- MARKNADSFRÅGOR ÖVER HELA LANDET TYA har regionala projektledare och utbildningsråd över hela Sverige. Vi har nära samarbete med regionala representanter för arbetsgivare och anställda i transportbranschen, skolor och arbetsförmedlingar, och jobbar även för att underlätta kontakterna mellan dessa. TYA jobbar även med att förtydliga transportbranschens utbildningsbehov för kommuner, arbetsförmedlingar och andra intressenter. Kontakta gärna TYA för att få aktuell kontaktinformation till den regionala projektledaren i ditt län! Tfn: eller e-post: VAD ÄR TYA? Vår verksamhetsidé är att aktivt bidra till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status i transportbranschen, och därmed bidra till ökad produktivitet och lönsamhet i företagen. TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Verksamheten bedrivs genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. Vi samverkar med skolor och myndigheter samt utarbetar informationsmaterial och läromedel. TYA BOX 1826, SOLNA TEL FAX TYA.SE FOTO: RYNO QUANTZ.

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011 Information om arbetsmarknad utbildning 10 000 lastbilsförare har nyrekryterats det senaste året Allt fler transportföretag anställer! Under det senaste året har

Läs mer

TYA:s Arbetskraftsbarometer

TYA:s Arbetskraftsbarometer TYA:s Arbetskraftsbarometer Juni 2011 Kund TYA Mottagare Robert Dierks Version Klass Antal sidor 1-5 Datum Statisticons ProjektID 2011-05-30 TYA_4026 Ämne : TYAs Arbetskraftbarometer 2011 juni Författare

Läs mer

framtidshopp! Guld-Johan bytte liv Allt du måste veta om Yrkesbeviset Bildspecial från Truckmeet sid 10 sid 14 sid 6 sid 24

framtidshopp! Guld-Johan bytte liv Allt du måste veta om Yrkesbeviset Bildspecial från Truckmeet sid 10 sid 14 sid 6 sid 24 En tidning från tya, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. www.tya.se # 3.09 Guld-Johan bytte liv sid 14 Allt du måste veta om Yrkesbeviset Bildspecial från Truckmeet sid 10 sid 6 framtidshopp!

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Tyas Regionala utbildningsråd. Referat. Samverkan för utbildning och rekrytering. från sundsvall och mottala. Juni 2012. Referat 1

Tyas Regionala utbildningsråd. Referat. Samverkan för utbildning och rekrytering. från sundsvall och mottala. Juni 2012. Referat 1 från sundsvall och mottala Referat Tyas Regionala utbildningsråd Samverkan för utbildning och rekrytering Juni 2012 Referat 1 Sundsvall väljer väg Sundsvall står i valet och kvalet. Transportutbildningen

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2015-02-20 Avser januari till december 2014 Sida: 2 av 42 Sida: 3 av 42 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2015-02-20 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden

Läs mer

Kompetensförsörjning inom kommunernas vård och omsorg om äldre

Kompetensförsörjning inom kommunernas vård och omsorg om äldre Kompetensförsörjning inom kommunernas vård och omsorg om äldre Lägesrapport 2006 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

Företagarens vardag i Luleå 2014

Företagarens vardag i Luleå 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Luleå 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Arbetsgivarnas rekryteringsbeteende. Erika Ekström FORSKNINGSRAPPORT 2001:3

Arbetsgivarnas rekryteringsbeteende. Erika Ekström FORSKNINGSRAPPORT 2001:3 Arbetsgivarnas rekryteringsbeteende Erika Ekström FORSKNINGSRAPPORT 2001:3 Arbetsgivarnas rekryteringsbeteende av Erika Ekström 2001-05-29 Sammanfattning I rådande högkonjunktur kommer det ofta signaler

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

tya kurs katalog 2014 Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan!

tya kurs katalog 2014 Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan! katalog 2014 tya kurs Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan! 1 Innehåll Välkommen till TYA-skolan TYA och kurserna PAM Praktisk arbetsmiljöutbildning elearning Gemensamma kurser Sparsam körning

Läs mer

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 2 (22) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR I LÄNET... 4 SKILLNADER I LÄNET... 4 OMVÄRLDSBILD... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Förstudie pensionärer September-november, 2012

Förstudie pensionärer September-november, 2012 Förstudie pensionärer September-november, 2012 Projektledare: Martin Kling Projektdeltagare: Anna-Karin Lindahl Robert Olsson Ann-Christin Svahn Annika Sydberger-Norrman Kronofogdens omvärldsanalys 2012

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2004-05-03 VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR 2004:4UR Susanna Hammarberg I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2 Sammanfattning 17,2

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer