FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER"

Transkript

1 EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 REKRYTERINGSBEHOV AV LASTBILSFÖRARE 215

2 TYAS TRENDINDIKATOR REKRYTERING / AUGUSTI PROCENT AV TILLFRÅGADE ÅKERIER BEHÖVER ANSTÄLLA LASTBILSFÖRARE DET NÄRMASTE HALVÅRET Av de drygt 1 2 åkerier som besvarat TYAs enkät om anställningsbehov uppger 27 procent att de troligen kommer att anställa lastbilsförare inom den närmaste sexmånadersperioden. 5 procent av företagen tror inte att någon förändring kommer att ske och endast fyra procent bedömer att de troligen behöver säga upp förare under den närmaste sexmånadersperioden. Arbetsmarknaden för lastbilsförare är därmed fortsatt positiv. Detta visar en undersökning om behovet av rekrytering respektive uppsägning av lastbilsförare de närmaste sex månaderna, som Statisticon genomfört på uppdrag av TYA. Undersökningen genomfördes marsapril 215 och omfattar åkerier som är medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivare förbund och har anställda förare. 2 åkerier tillfrågades och svarade vilket ger en svarsfrekvens om 61 procent. Behovet av rekrytering är betydligt större än behovet av personalminskning. TYA bedömer att antalet utbildningsplatser till lastbilsförare måste öka för att rekryteringsbehovet ska kunna tillgodoses. Utbildningen behöver även kompletteras med mer och bättre praktik för att höja de nyutbildade förarnas kompetens. Åkerierna som är medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivareförbund har omkring 4 1 anställda lastbilsförare och cirka 27 3 tunga lastbilar i yrkesmässig trafik. FAKTA FRÅN UNDERSÖKNINGEN: 27% av 4% av 5% av 19% vet åkerierna behöver anställa lastbilsförare, totalt 2 29 personer åkerierna behöver säga upp lastbilsförare, totalt 333 personer åkerierna behöver varken anställa eller säga upp ej HÄMTA RAPPORTEN, TYAS TRENDINDIKATOR REKRYTERING, PÅ TIDIGARE HETTE RAPPORTEN TYAS ARBETSKRAFTSBAROMETER. NEDRE +19% -4% +13% -4% MELLAN +24% -5% ÖSTRA MELLERSTA +32% +33% -3% -3% SYDVÄSTRA +28% SYDÖSTRA -3% +42% -3% SÖDRA +29% -8% KOMMER TROLIGEN ANSTÄLLA UNDER DE NÄRMASTE 6 MÅNADERNA KOMMER TROLIGEN SÄGA UPP UNDER DE NÄRMASTE 6 MÅNADERNA TYA TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND ADRESS: VÄSTRA VÄGEN 11 A, BOX 1826, SOLNA. TEL: FAX: E-POST: KLIPP UT OCH SPAR! 2

3 AUGUSTI 215 / TYAS TRENDINDIKATOR REKRYTERING STABILT REKRYTERINGSLÄGE Arbetsmarknaden för lastbilsförare är stabil med successivt ökande rekrytering och minsk ande arbets löshet. Det senaste året har 42 procent av före tagen rekryterat lastbilsförare och antalet arbets lösa förare sjunkit, vilket är i linje med de senaste åren. Det faktum att 42 procent av företagen rekryterade visar en mer positiv utveckling av arbetsmarknaden för lastbilsförare än den förutspådda: för 12 månader sedan uppgav 24 procent att de troligen skulle rekrytera förare under det kommande året. Vi har sett liknande utveckling tidigare så möjligen behöver fler företag rekrytera under den kommande sexmånadersperioden, än de 27 procent som angivit troligt rekryteringsbehov. Vi strävar efter en jämställd bransch och konstaterar att utvecklingen är positiv med allt fler kvinnor som söker sig till branschen. Av de ca 4 5 förare som anställdes under året var runt 5 personer, eller 11 procent, kvinnor. Detta är positivt men faktum kvarstår: vi har mer jobb att göra för att nå målet. Om ett år måste alla lastbilsförare ha ett yrkeskompetensbevis, YKB, för att få fortsätta köra. Vi har undersökt hur långt förarna kommit i sin YKB-utbildning samt hur företagen har planerat för utbildningen: 87 procent av förarna har påbörjat YKB-utbildning och majoriteten av dessa har redan genomgått tre eller fyra av totalt fem delkurser. Detta är positivt, liksom att 86 procent av företagen har en plan för hur utbild ningarna ska genomföras. Ändå är det oroande att så många som 13 procent av förarna ännu inte har genom gått någon delkurs och att 14 procent av företagen antingen inte har någon plan, eller vet om de har en plan, för utbildningen. På förar sidan betyder det att många förare förlorar rätten att köra lastbil yrkesmässigt, ifall de inte tar ett YKB. TYA har ett stort utbud av YKB-kurser över hela landet och välkomnar alla TYA-anslutna företag att utnyttja våra kurser. Vi är naturligtvis också behjälpliga i arbetet att informera och bidra med att hitta vägar för att samtliga förare ska genomgå utbildningen. Vi har erfarenhet och kunskap samt kontinuerliga kontakter med Transportstyrelsen och våra ägare inom Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportarbetareförbundet kontakta oss så lotsar vi dig! Kontakta gärna TYAs regionala projektledare vid arbetsmarknadsfrågor, APL och utbildning som gäller en särskild region. TYAs regionala projektledare arbetar i nära samarbete med företag och regionala representanter inom transportnäringen. TYA framför ett stort tack till alla medlemsföretag som gjort rapporten och TYAs Trendindikator Rekrytering möjlig. Solna i augusti 215 Bill Rehn VD, TYA OM STATISTIKEN Uppgifter om rekrytering och utbildning är insamlade från ett urval av de knappt 4 åkerier som är medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivarförbund, BA. Urvalet omfattade 2 företag, varav svarade på enkäten. Detta motsvarar en svarsandel på 61 procent. Utifrån de inkomna svaren har samtliga BA-företags erfarenheter kring rekrytering och utbildning skatt ats och resultatet utgör underlaget för redovisningen i rapporten. Utöver de uppgifter som samlas in i enkäten har uppgifter om YKB-utbildning hämtats från Transportstyrelsen. Uppgifter om lediga platser och arbetslösa kommer från Arbetsförmedlingen. TYA samarbetar i detta projekt med Statisticon AB, INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rekrytering sex månader framåt 4 Rekrytering tolv månader bakåt 4 Rekryteringsproblem 6 Rekrytering av nyutbildade 6 Lediga jobb och arbetslösa 6 Yrkeskompetensbevis, YKB 7 3

4 TYAS TRENDINDIKATOR REKRYTERING / AUGUSTI 215 REKRYTERING SEX MÅNADER FRAMÅT 27 procent av företagen (ca 8 företag) tror att de kommer att anställa lastbilsförare under de kommande sex månaderna. Det sammanlagda rekryteringsbehovet uppskattas till drygt 2 förare. 4 procent av företagen (drygt 1 företag) tror att de kommer att säga upp lastbilsförare under de kommande sex månaderna. Det sammanlagda uppsägningsbehovet uppskattas till drygt 3 förare. 5 procent av företagen (knappt 1 5 företag) uppger att de varken kommer att anställa eller säga upp förare under de kommande sex månaderna. 19 procent av företagen (knappt 6 företag) vet inte hur deras behov av rekrytering eller uppsägning de kommande sex månaderna ser ut. Andel BA-företag som troligen kommer att anställa och andel som troligen kommer att säga upp förare NEDRE TROLIGEN ANSTÄLLA TROLIGEN SÄGA UPP MELLERSTA ÖSTRA SYDÖSTRA SYDVÄSTRA SÖDRA RIKET MELLAN Bedömning av behovet av lastbilsförare under de närmaste sex månaderna. Andel BA-företag som troligen kommer att anställa respektive säga upp förare, riket TROLIGEN ANSTÄLLA TROLIGEN SÄGA UPP REKRYTERING TOLV MÅNADER BAKÅT 42 procent av företagen (drygt 1 2 företag) har rekryterat förare de senaste 12 månaderna. Totalt rekryterades 4 5 lastbilsförare under året, varav ca 4 män och 5 (11 procent) kvinnor. 58 procent av företagen (ca 1 7 företag) har inte rekryterat förare de senaste 12 månaderna. Andel BA-företag som rekryterat lastbilsförare under det senaste året (27/8-214/15) Andel BA-företag som rekryterat lastbilsförare under det senaste året, efter region /8 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 NEDRE MELLERSTA ÖSTRA SYDÖSTRA SYDVÄSTRA SÖDRA RIKET MELLAN 4

5 AUGUSTI 215 / TYAS TRENDINDIKATOR REKRYTERING 5

6 TYAS TRENDINDIKATOR REKRYTERING / AUGUSTI 215 REKRYTERINGSPROBLEM Av de företag som behövt rekrytera har 26 procent haft svårt att hitta personal med rätt yrkeserfarenhet och 13 procent har haft svårt att hitta personal med rätt utbildning. 28 procent har inte haft problem att hitta personal. Har företaget någon gång under de senaste 12 månaderna haft problem att rekrytera lastbilsförare? (Fler svarsalternativ kunde anges). 26 procent (ca 75 företag) har haft svårt att hitta personal med rätt yrkeserfarenhet 13 procent (knappt 4 företag) har haft svårt att hitta personal med rätt yrkesutbildning 3 procent (knappt 1 företag) har haft andra problem med att hitta rätt personal 28 procent (drygt 8 företag) har inte haft problem med att rekrytera 4 procent (ca 1 2 företag) har inte haft något rekryteringsbehov 2 procent vet ej Angivna skäl till rekryteringssvårigheter, andel BA-företag. Flera svarsalternativ möjliga SVÅRT ATT HITTA FÖRARE MED RÄTT YRKESUTBILDNING SVÅRT ATT HITTA FÖRARE MED RÄTT YRKESERFARENHET ANNAT SKÄL % 5% 1% 15% 2% 25% 3% REKRYTERING AV NYUTBILDADE Av de företag som har rekryterat förare det senaste året har 64 procent anställt förare med mer än ett års yrkeserfarenhet och 36 procent har anställt förare med mindre än ett års yrkes - er farenhet. Mätt i antal förare anställdes knappt 3 3 förare med mer än ett års erfarenhet respektive ca 1 2 förare med mindre än ett års erfarenhet. Andel företag av de som nyrekryterat, som rekryterat nyutbildade lastbilsförare 1 8 Hur många av de företag som rekryterat har rekryterat förare med mindre än ett års erfarenhet? 36 procent (ca 45 företag) har rekryterat förare med mindre än ett års erfarenhet Av de lastbilsförare som rekryterats under de senaste 12 månaderna har 27 procent (ca 1 2 förare) mindre än ett års erfarenhet som lastbilsförare 73 procent (ca 3 25 förare) mer än ett års erfarenhet som lastbilsförare NEDRE MELLAN SYDVÄSTRA RIKET 6

7 AUGUSTI 215 / TYAS TRENDINDIKATOR REKRYTERING LEDIGA JOBB OCH ARBETSLÖSA Under 214 anmäldes lediga jobb för lastbilsförare till Arbetsförmedlingen. Samma år var lastbilsförare var öppet arbetslösa. 213 anmäldes 7 21 lediga jobb som lastbilsförare till Arbetsförmedlingen och 3 74 lastbilsförare var öppet arbetslösa. Arbetsmarknaden för lastbilsförare förefaller därmed vara stabil och med en viss förbättring. Antal nya platser för lastbilsförare med mer än tio dagars varaktighet. ANTAL PERSONER 1 Genomsnittligt antal arbetslösa lastbilsförare som sökt yrket i det första fältet för sökt yrke. ANTAL PERSONER Källa: Arbetsförmedlingen Källa: Arbetsförmedlingen YRKESKOMPETENSBEVIS, YKB Idag måste förare som tagit C-behörighet efter den 1 september 29 ha ett yrkeskompetensbevis (YKB) för att få köra tunga godstransporter. För deras del krävs en grundutbildning för att få ett YKB. Förare som redan hade C-behörighet den 1 september 29 har s.k. hävdvunna rättigheter. Det betyder att de har rätt att köra godstransporter utan YKB fram till den 1 september 216. Från och med den dagen gäller kravet på YKB alla förare. Fortbildningen som en förare med hävdvunna rättigheter måste gå för att få ett YKB omfattar minst 35 timmar. Det finns en branschöverenskommelse som anger hur innehållet i fortbildningen kan fördelas på fem delkurser. Giltighetstiden för ett YKB är fem år. Yrkeskompetensbeviset förnyas fortlöpande genom fortbildning. Vi har mätt utbildningsläget samt hur många företag som har en plan för hur den återstående fortbildningen ska genomföras. Hur långt i utbildningen har de förare som behöver genomgå YKB-fortbildning kommit? 13 procent (ca 5 1 förare) har genomgått delkurser 17 procent (knappt 6 5 förare) har genomgått 1-2 delkurser 61 procent (ca 23 8 förare) har genomgått 3-4 delkurser 1 procent (ca 3 75 förare) har genomgått samtliga delkurser Har du/ditt företag en plan för hur ni ska genomföra den obligatoriska YKB-fortbildningen innan den 1 september 216? 86 procent (ca 2 55 företag) har en plan för YKB-utbildning 8 procent (ca 25 företag) har ingen plan för YKB-utbildning 6 procent (knappt 2 företag) av företagen vet inte eller har inte svarat på frågan. Andel BA-företag som har en plan för hur de ska genomföra YKB-utbildningen JA NEJ Hur långt i utbildningen har förare som behöver YKB före den 1 september 216 kommit? NEDRE MELLERSTA ÖSTRA MELLAN SYD- ÖSTRA SYD- VÄSTRA SÖDRA RIKET DELKURSER 1-2 DELKURSER 3-4 DELKURSER SAMTLIGA DELKURSER 7

8 TYA JOBBAR MED ARBETS- MARKNADSFRÅGOR ÖVER HELA LANDET TYA har regionala projektledare och utbildningsråd över hela Sverige. Vi har nära samarbete med regionala representanter för arbetsgivare och anställda i transportbranschen, skolor och arbetsförmedlingar, och jobbar även för att underlätta kontakterna mellan dessa. TYA jobbar även med att förtydliga transportbranschens utbildningsbehov för kommuner, arbetsförmedlingar och andra intressenter. Kontakta gärna TYA för att få aktuell kontaktinformation till den regionala projektledaren i ditt län! Tfn: eller e-post: VAD ÄR TYA? Vår verksamhetsidé är att aktivt bidra till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status i transportbranschen, och därmed bidra till ökad produktivitet och lönsamhet i företagen. TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Verksamheten bedrivs genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. Vi samverkar med skolor och myndigheter samt utarbetar informationsmaterial och läromedel. TYA BOX 1826, SOLNA TEL FAX TYA.SE FOTO: RYNO QUANTZ.

HISTORISK EFTERFRÅGAN PÅ LASTBILSFÖRARE!

HISTORISK EFTERFRÅGAN PÅ LASTBILSFÖRARE! EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 217 HISTORISK EFTERFRÅGAN PÅ LASTBILSFÖRARE! EN UNDERSÖKNING OM REKRYTERINGSLÄGET OCH ANDRA FRÅGOR SOM BERÖR TRANSPORTBRANSCHEN

Läs mer

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 Nästan hälften av företagen har rekryterat Den positiva trenden håller i sig. Under det senaste året har 45 procent av företagen rekryterat lastbilsförare. Andelen

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

Hälften av transportföretagen

Hälften av transportföretagen TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 212 Hälften av transportföretagen har svårt att rekrytera Varje utbildningsplats är viktig för branschen Enligt en enkät bland åkeriföretag som utförts av

Läs mer

KOMPETENSBEHOV. TYAs Trendindikator. En undersökning om rekryteringsbehovet och andra. frågor som berör åkeriföretagen

KOMPETENSBEHOV. TYAs Trendindikator. En undersökning om rekryteringsbehovet och andra. frågor som berör åkeriföretagen En enkätundersökning från TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd Augusti 218 TYAs Trendindikator KOMPETENSBEHOV En undersökning om rekryteringsbehovet och andra frågor som berör åkeriföretagen

Läs mer

KOMPETENSBEHOV. TYAs Trendindikator. En undersökning. frågor som berör åkeriföretagen

KOMPETENSBEHOV. TYAs Trendindikator. En undersökning. frågor som berör åkeriföretagen En enkätundersökning från TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd Augusti 219 TYAs Trendindikator KOMPETENSBEHOV En undersökning om rekryteringsbehovet och andra frågor som berör åkeriföretagen

Läs mer

TRYGG ARBETSMARKNAD FÖR DÄCKMONTÖRER/ DÄCK- OCH HJUL- MEKANIKER

TRYGG ARBETSMARKNAD FÖR DÄCKMONTÖRER/ DÄCK- OCH HJUL- MEKANIKER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND JANUARI 2018 TRYGG ARBETSMARKNAD FÖR DÄCKMONTÖRER/ DÄCK- OCH HJUL- MEKANIKER EN UNDERSÖKNING OM REKRYTERINGSLÄGET OCH ARBETSMARKNAD

Läs mer

framtidstro och rekryteringsbehov

framtidstro och rekryteringsbehov TYAs arbetskraftsbarometer 2010 september framtidstro och rekryteringsbehov Det finns åter framtidstro bland Sveriges åkerier och den uppåtgående trenden att rekrytera håller i sig. TYAs Arbetskraftsbarometer

Läs mer

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011 Information om arbetsmarknad utbildning 10 000 lastbilsförare har nyrekryterats det senaste året Allt fler transportföretag anställer! Under det senaste året har

Läs mer

TYA:s rapport Rekrytering av. lastbilsförare 2012

TYA:s rapport Rekrytering av. lastbilsförare 2012 TYA:s rapport Rekrytering av lastbilsförare 2012 Rapport 4 Kund TYA Mottagare Robert Dierks Version Klass Antal sidor 1-5 Datum Statisticons ProjektID 2012-07-02 TYA_4352 Ämne Uppgifter från TYA:s arbetskraftsbarometer

Läs mer

VÄLUTBILDADE FLYGMEKANIKER OCH -TEKNIKER ÄR EFTERFRÅGADE!

VÄLUTBILDADE FLYGMEKANIKER OCH -TEKNIKER ÄR EFTERFRÅGADE! EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND DECEMBER 2016 VÄLUTBILDADE FLYGMEKANIKER OCH -TEKNIKER ÄR EFTERFRÅGADE! BEHOVET AV UTBILDADE FLYG- OCH HELIKOPTERMEKANIKER

Läs mer

TYA:s Arbetskraftsbarometer

TYA:s Arbetskraftsbarometer TYA:s Arbetskraftsbarometer Juni 2011 Kund TYA Mottagare Robert Dierks Version Klass Antal sidor 1-5 Datum Statisticons ProjektID 2011-05-30 TYA_4026 Ämne : TYAs Arbetskraftbarometer 2011 juni Författare

Läs mer

HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN

HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN VAL- HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN TILL STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE SAMT ARBETSFÖRMEDLARE Inför grundskole- och gymnasieelevers samt arbetssökandes studie- och yrkesval. Alla är beroende av transporter.

Läs mer

För mervärde i transportbranschen. Strategisk plattform. mål och vision

För mervärde i transportbranschen. Strategisk plattform. mål och vision För mervärde i transportbranschen Strategisk plattform mål och vision Mål Genom samverkan skapa ökad säkerhet och attraktiva arbetsplatser Visionen Vision Metoder Arbetsmiljö Utbildning Tillgodose branschens

Läs mer

TYA:s rapport Rekrytering av lastbilsförare 2012

TYA:s rapport Rekrytering av lastbilsförare 2012 :s rapport Juli Kund Mottagare Robert Dierks Version Klass Antal sidor 1-5 Datum Statisticons ProjektID -07-02 _4352 Ämne Beskrivning : s Arbetskraftbarometer. Författare Jenny Lagerqvist Granskare Sophia

Läs mer

plattan i mattan... YKB - utbildningen du behöver NU: Varför så bråttom? Vad gäller saken? Vad händer annars?

plattan i mattan... YKB - utbildningen du behöver NU: Varför så bråttom? Vad gäller saken? Vad händer annars? hög tid for ykb YKB - utbildningen du behöver NU: plattan i mattan... Senast den 10 september 2016 ska alla yrkesförare i Sverige ha utbildats och fått sina Yrkeskompetensbevis (YKB). Enligt svensk lag

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Inger sätter fart på Skåne. Arbetsförmedlingens branschråd smörjer transportnäringen. Inger Bengtson-Ehinger, Länsarbetsnämnden

Inger sätter fart på Skåne. Arbetsförmedlingens branschråd smörjer transportnäringen. Inger Bengtson-Ehinger, Länsarbetsnämnden referat nr.0 nr.7 Från TYAs rådskonferens i Malmö 22-23 november Rubrik 2007 Månad 2008 Utgiven i januari 2008 Inger sätter fart på Skåne Arbetsförmedlingens branschråd smörjer transportnäringen Om än

Läs mer

Ett företag kan utbilda en handledare i arbetsplatslärande. C e r t i fi k a t. APL-handledare ska ha gått följande kurser.

Ett företag kan utbilda en handledare i arbetsplatslärande. C e r t i fi k a t. APL-handledare ska ha gått följande kurser. DETTA BLADS BETECKNING > INFO3 information från tya maj 2009 Vi möter ett enormt positivt intresse från alla håll för APL-konceptet, säger Bill Rehn, vd på TYA. APL-kurser för handledare och instruktörer

Läs mer

referat nr.8 Jag trodde jag kunde mycket

referat nr.8 Jag trodde jag kunde mycket referat nr.8 nr.0 Från TYAs rådskonferens i Sunne Rubrik 13-14 november 2008 Månad 2008 Utgiven i december 2008 Jag trodde jag kunde mycket Jessica Nyberg har rätta påbråt. Pappa har eget skogsbilsåkeri.

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 2014-05-12

Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 2014-05-12 Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 1 2014-05-12 Rekryteringsenkäten 2014 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag Antal intervjuer: 7418 totalt, 300 i Västerbottens

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP VILKEN UTBILDNING BEHÖVER DINA FÖRARE? Du som arbetsgivare är ansvarig för att dina förare har ett yrkeskompetensbevis,

Läs mer

TYA-CERTIFIERAD APL-HANDLEDARE. Ett företag kan utbilda en handledare i arbetsplatslärande. APL-handledare ska ha gått följande kurser.

TYA-CERTIFIERAD APL-HANDLEDARE. Ett företag kan utbilda en handledare i arbetsplatslärande. APL-handledare ska ha gått följande kurser. DETTA BLADS BETECKNING > INFO3 I N F O R M AT I O N F R Å N T YA A P R I L 2 0 0 8 Bill Rehn, vd på TYA, delar ut TYA:s APL-certifikat till Elaine Brun och Johan Peterson på Arosfrakt. Vi möter ett enormt

Läs mer

PÅVERKA TRANSPORTUTBILDNINGEN I DITT LÄN!

PÅVERKA TRANSPORTUTBILDNINGEN I DITT LÄN! PÅVERKA TRANSPORTUTBILDNINGEN I DITT LÄN! PROGRAM- OCH KURSRÅD 1 PROGRAMRÅD OCH KURSRÅD ETT GEMENSAMT ANSVAR! GYMNASIET: PROGRAMRÅD För varje yrkesutbildning i gymnasieskolan ska det finnas ett programråd

Läs mer

Förare som utför godstransporter på väg med tung lastbil.

Förare som utför godstransporter på väg med tung lastbil. YKB-info för lastbilsförare Lagen gäller för: Förare som utför godstransporter på väg med tung lastbil. I Sverige berörs 115 000 lastbilsförare. Från den 10 september 2009 krävs det fem dagars fortbildning

Läs mer

Tempen på bussbranschen. Blekinge län 2018

Tempen på bussbranschen. Blekinge län 2018 Tempen på bussbranschen Blekinge län 2018 1 Oroande personalbrist i bussbranschen Riket Blekinge län 6 av 10 118 Samtidigt som behovet av bussförare ökar uppger 6 av 10 företag med rekryteringsbehov att

Läs mer

Tempen på bussbranschen. Östergötlands län 2018

Tempen på bussbranschen. Östergötlands län 2018 Tempen på bussbranschen Östergötlands län 2018 1 Oroande personalbrist i bussbranschen Riket Östergötlands län Behovet av bussförare de kommande tre åren ökar nu kraftigt. Sedan 2016 har behovet ökat med

Läs mer

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m.

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. YTTRANDE 1(9) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. Näringsdepartementet har för synpunkter remitterat

Läs mer

TYA skolornas bästa vän. Högbo Bruk 11 april 2019

TYA skolornas bästa vän. Högbo Bruk 11 april 2019 TYA skolornas bästa vän Högbo Bruk 11 april 2019 TYA Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd Åsa Backman/Lasse Holm Projektledare Mission: Få fler att bli förare Få fler utbildningsplatser Jämställdhet

Läs mer

TYA-projekt: Skadefria cargo- och flygplanlastare. Ett efterlängtat projekt för en bättre arbetsmiljö

TYA-projekt: Skadefria cargo- och flygplanlastare. Ett efterlängtat projekt för en bättre arbetsmiljö TYA-projekt: Skadefria cargo- och flygplanlastare Ett efterlängtat projekt för en bättre arbetsmiljö Projektet är efterlängtat Roberto Balzano, arbetar som cargolastare och huvudskyddsombud för Transport

Läs mer

Att arbeta med truckar och maskiner

Att arbeta med truckar och maskiner Att arbeta med truckar och maskiner TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom transportbranschen. TYA-SKOLAN är vår enhet för utbildning. Skolan har en mycket omfattande

Läs mer

Tempen på motorbranschen. Västra Götalands län 2018

Tempen på motorbranschen. Västra Götalands län 2018 Tempen på motorbranschen Västra Götalands län 2018 1 Utmanande personalbrist i motorbranschen Riket Västra Götalands län 7% Kvinnor 1 106 93% Män Att halva befolkningen, trots stora rekryteringsbehov,

Läs mer

Tempen på bussbranschen. Riksrapport 2018

Tempen på bussbranschen. Riksrapport 2018 Tempen på bussbranschen Riksrapport 2018 1 Oroande personalbrist i bussbranschen Behovet av bussförare de kommande tre åren ökar nu kraftigt. Sedan 2016 har behovet ökat med 74 %. 6 av 10 Samtidigt som

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2014 Jönköpings län. Medlemsföretaget Liselotte Lööf i Stockholm

Rekryteringsenkäten 2014 Jönköpings län. Medlemsföretaget Liselotte Lööf i Stockholm Rekryteringsenkäten 2014 Jönköpings län Medlemsföretaget Liselotte Lööf i Stockholm Rekryteringsenkäten 2014 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag Antal intervjuer:

Läs mer

Loggbok - Komplement. Renhållningsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING

Loggbok - Komplement. Renhållningsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Loggbok - Komplement Renhållningsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor 8-15

Läs mer

Lastbilsförare. - vad vill du arbeta med? För dig som är över 20 år

Lastbilsförare. - vad vill du arbeta med? För dig som är över 20 år År Månad Ort Namn Födelseår Önskad specialkompetens Lastbilsförare - vad vill du arbeta med? Yrkeskunnig Noggrann Serviceinriktad Bra omdöme Initiativförmåga Självständig Miljötänkande Planeringskunnig

Läs mer

Tempen på motorbranschen. Riksrapport 2018

Tempen på motorbranschen. Riksrapport 2018 Tempen på motorbranschen Riksrapport 2018 1 Utmanande personalbrist i motorbranschen 7 % Kvinnor 93 % Män Att halva befolkningen, trots stora rekryteringsbehov, inte är bättre representerade i motorbranschen

Läs mer

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Ett mindre antal gymnasieskolor har startat försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning med målsättning att utbilda yrkesförare

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Tank- och bulkbilsförare

Tank- och bulkbilsförare Loggbok - Komplement Tank- och bulkbilsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor

Läs mer

TYA-projekt: Sophämtarnas arbetsmiljö allas ansvar

TYA-projekt: Sophämtarnas arbetsmiljö allas ansvar TYA-projekt: Sophämtarnas arbetsmiljö allas ansvar Vi hoppas självfallet att projektet kommer resultera i tydliga fakta och därmed bättre underlag för beslut, för arbetsgivare att skapa förutsättningar

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Godstransporter, YKB Fortbildning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Godstransporter, YKB Fortbildning PDF ladda ner Godstransporter, YKB Fortbildning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Den här kursen handlar om åkeribranschens organisation, vikten avgod lastplanering och hur last påverkar fordonets

Läs mer

Transportföretagen. Maria Sjölin Karlsson Branschutvecklare utbildning & kompetensförsörjning

Transportföretagen. Maria Sjölin Karlsson Branschutvecklare utbildning & kompetensförsörjning Transportföretagen Maria Sjölin Karlsson Branschutvecklare utbildning & kompetensförsörjning maria.sjolin@transportforetagen.se Transportföretagen En bred samverkansplattform för arbetsgivar- och branschorganisationer

Läs mer

TYA-CERTIFIERAD APL-HANDLEDARE. Ett företag kan utbilda en handledare i arbetsplatslärande. APL-handledare ska ha gått följande kurser.

TYA-CERTIFIERAD APL-HANDLEDARE. Ett företag kan utbilda en handledare i arbetsplatslärande. APL-handledare ska ha gått följande kurser. DETTA BLADS BETECKNING > INFO3 I N F O R M AT I O N F R Å N T YA F E B R UA R I 2 0 0 7 Bill Rehn, vd på TYA, delar ut TYA:s APL-certifikat till Elaine Brun och Johan Peterson på Arosfrakt. Vi möter ett

Läs mer

Sug- och spolbilsförare

Sug- och spolbilsförare Loggbok - Komplement Sug- och spolbilsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor

Läs mer

Om det händer. Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser

Om det händer. Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser Om det händer Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser 1 Människor reagerar olika i en våldssituation En del reagerar direkt med stressreaktioner eller chocktillstånd, andra

Läs mer

Loggbok - Komplement. Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING

Loggbok - Komplement. Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Loggbok - Komplement Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor 8-15

Läs mer

Små enkla metoder gör stora skillnader för miljön

Små enkla metoder gör stora skillnader för miljön Små enkla metoder gör stora skillnader för miljön TYA-skolan edriving TYA erbjuder tre sammanhängande miljökurser med syfte att lära ut hur man bör köra för att minska negativ miljöpåverkan. I ett första

Läs mer

VI SKAPAR MERVÄRDE FÖR TRANSPORT- BRANSCHEN

VI SKAPAR MERVÄRDE FÖR TRANSPORT- BRANSCHEN VI SKAPAR MERVÄRDE FÖR TRANSPORT- BRANSCHEN 100 000 MÄNNISKOR SOM SER TILL ATT DET RULLAR, FLYTER OCH FLYGER Transportbranschen har en livsviktig funktion för att samhället ska fungera. Flygplanslastare,

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Godstransporter, YKB Fortbildning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Godstransporter, YKB Fortbildning PDF ladda ner Godstransporter, YKB Fortbildning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Den här kursen handlar om åkeribranschens organisation, vikten av god lastplanering och hur last påverkar fordonets

Läs mer

TYA-CERTIFIERAD APL-HANDLEDARE

TYA-CERTIFIERAD APL-HANDLEDARE DETTA BLADS BETECKNING > INFO3 I N F O R M AT I O N F R Å N T YA S E P T E M B E R 2 0 0 5 Bill Rehn, vd på TYA, delar ut TYA:s APL-certifikat till Elaine Brun och Johan Peterson på Arosfrakt. Vi möter

Läs mer

Tempen på sjöfartsbranschen. Riksrapport 2019

Tempen på sjöfartsbranschen. Riksrapport 2019 Tempen på sjöfartsbranschen Riksrapport 2019 Utmanande personalbrist i sjöfartsbranschen Fyra procent av de anställda inom yrkena matros, motorman samt tekniskt- och nautiskt befäl är kvinnor. 4 % Kvinnor

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

INRIKTNING TRANSPORT

INRIKTNING TRANSPORT INRIKTNING TRANSPORT TYA vill med denna information hälsa dig välkommen till transportbranschen. Sid 1. Välkomstbrev från branschen Sid 2. Kursöversikt Sid 4. Transport- och yrkestävlingar Sid 5. Kollegahjälp

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Presentation av. Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportföretagen

Presentation av. Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportföretagen Presentation av Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportföretagen Innehållsförteckning 1. Biltrafikens Arbetsgivareförbund 1 Vilka är vi? 1 Vad gör vi? 1 STÖD VID FÖRHANDLINGAR OCH I ARBETSRÄTTSLIGA

Läs mer

TYAg RAPPAffi?I; BEHOVET AV UTBILDADE FLYGTEKNIKER & FLYG. MEKANIKER. a8s. &K g&x.&" 3-&&K YmK &m wk&xw&y

TYAg RAPPAffi?I; BEHOVET AV UTBILDADE FLYGTEKNIKER & FLYG. MEKANIKER. a8s. &K g&x.& 3-&&K YmK &m wk&xw&y TYAg RAPPAffi?I; BEHOVET AV UTBILDADE FLYGTEKNIKER & FLYG. MEKANIKER a8s &K g&x.&" 3-&&K YmK &m wk&xw&y W Behovet av vä! utbi N dade f!ygge&*m $ ker/flygmekan i l*er TYA arbetar bland annat för att få

Läs mer

BUSSBRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV EN REKRYTERINGSBAROMETER FRÅN SVERIGES BUSSFÖRETAG

BUSSBRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV EN REKRYTERINGSBAROMETER FRÅN SVERIGES BUSSFÖRETAG BUSSBRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV EN REKRYTERINGSBAROMETER FRÅN SVERIGES BUSSFÖRETAG REKRYTERINGSBAROMETERN BUSSBRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV Det råder en ljus framtid för de som väljer att bli bussförare.

Läs mer

Relativ arbetslöshet (i relation till antalet personer i arbetskraften) för utrikes födda boende i Sandviken i januari Kvinnor Män Kvinnor Män

Relativ arbetslöshet (i relation till antalet personer i arbetskraften) för utrikes födda boende i Sandviken i januari Kvinnor Män Kvinnor Män Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen Statistik målgruppen i Sandviken I januari 2018 uppgick det totala antalet arbetslösa, samtliga åldrar och kategorier, i Sandviken till 2 539, varav 418 var ungdomar

Läs mer

APL-HANDBOKEN ETT STÖD FÖR DIG SOM VILL BLI APL- HANDLEDARE ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE APL-HANDBOKEN 1

APL-HANDBOKEN ETT STÖD FÖR DIG SOM VILL BLI APL- HANDLEDARE ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE APL-HANDBOKEN 1 APL-HANDBOKEN ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE ETT STÖD FÖR DIG SOM VILL BLI APL- HANDLEDARE APL-HANDBOKEN 1 APL betyder arbetsplatsförlagt lärande, alltså praktik på arbetsplatser. Handboken är ett stöd för

Läs mer

Rekryteringsenkäten Skåne 2012

Rekryteringsenkäten Skåne 2012 Rekryteringsenkäten 2012 Rekryteringsenkäten län 2012 Undersökningens målgrupp är medlemsföretag i Svenskt Näringsliv. Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät med kompletterande telefonintervjuer.

Läs mer

FÖR MERVÄRDE I TRANSPORT- BRANSCHEN!

FÖR MERVÄRDE I TRANSPORT- BRANSCHEN! Obs! Karriärväg Yrken och karriärvägar inom transportbranschen Yrkesförare. Ett yrke, så många vägar Gilla oss på www.facebook.com/yrkesforare FÖR MERVÄRDE I TRANSPORT- BRANSCHEN! Transportutbildningar

Läs mer

Hjulutrustningsteknik Hamn & Stuveri Åkeri Flyg Terminal & Lager Miljö Petroleum Taxi Tidningsdistribution. Kurser 2019 i nytt format.

Hjulutrustningsteknik Hamn & Stuveri Åkeri Flyg Terminal & Lager Miljö Petroleum Taxi Tidningsdistribution. Kurser 2019 i nytt format. Hjulutrustningsteknik Hamn & Stuveri Åkeri Flyg Terminal & Lager Miljö Petroleum Taxi Tidningsdistribution Kurser 2019 i nytt format TYAs kurser för ökad säkerhet och lönsam arbetsmiljö Alla människor

Läs mer

Sveriges Bussföretag Branschgemensam modell för YKB-fortbildningen

Sveriges Bussföretag Branschgemensam modell för YKB-fortbildningen Sveriges Bussföretag Branschgemensam modell för YKB-fortbildningen Volvo Bussar AB. Alla rättigheter förbehålls. Alla som kör yrkesmässiga persontransporter ska inneha ett yrkeskompetensbevis. För att

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompens

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompens Remissammanställning 1 (19) Datum Dnr/Beteckning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompens Förkortningar: YKL YKF lag (2007:1157)

Läs mer

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen Rekryteringsbehov i s medlemsföretag t o m våren 2020 är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2018 Västra Götalands län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Rekryteringsenkäten 2018 Västra Götalands län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Målgrupp Antal intervjuer Intervjuperiod Svarsfrekvens

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2014

Företagarens vardag i Helsingborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Helsingborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Persontransporter, YKB fortbildning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Persontransporter, YKB fortbildning PDF ladda ner Persontransporter, YKB fortbildning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Den här kursen handlar om bussbranschens organisation, vikten av god lastplanering och hur last påverkar fordonets

Läs mer

Presentation av. Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportföretagen

Presentation av. Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportföretagen Presentation av Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportföretagen Biltrafikens Arbetsgivareförbund Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, bildades redan 1929. Våra medlemsföretag finns inom åkeri-,

Läs mer

Kompetensförsörjning April 2019

Kompetensförsörjning April 2019 Kompetensförsörjning April 2019 Innehåll Branschråd Rekryteringsutbildningar Rekryteringsträffar och branschdagar Yrkesråd och programråd Anmäl rekryteringsbehovet till Arbetsförmedlingen viktigt för statistiken

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Ungas energi och nyfikenhet är viktig och kan påverka hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YA-anställning,

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Dämpas sysselsättningen av brist på arbetskraft?

Dämpas sysselsättningen av brist på arbetskraft? Konjunkturläget december 2 87 FÖRDJUPNING Dämpas sysselsättningen av brist på arbetskraft? Diagram 14 Brist på arbetskraft i näringslivet Andel ja-svar, säsongsrensade kvartalsvärden 5 5 Sysselsättningen

Läs mer

Rekryteringsundersökning

Rekryteringsundersökning Rekryteringsundersökning 2015 Rekryteringsbehovet inom trä- och möbelindustrin fram till 2020 TMF TRÄ & MÖBELFÖRETAGEN TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin

Läs mer

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning Rapport Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning 0 Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP Personer som ansvarar för nyanställning inom företag och organisationer

Läs mer

Analys av chaufförsresurser i den svenska lastbilsnäringen. Analysis of driver supply in the Swedish trucking industry

Analys av chaufförsresurser i den svenska lastbilsnäringen. Analysis of driver supply in the Swedish trucking industry Kandidatuppsats Statistiska institutionen Bachelor thesis, Department of Statistics Nr 2013:11 Analys av chaufförsresurser i den svenska lastbilsnäringen Analysis of driver supply in the Swedish trucking

Läs mer

Från TYA:s YKB-konferens

Från TYA:s YKB-konferens Från TYA:s YKB-konferens eferatfebruari 2014 För mervärde i transportbranschen Behoven ska styra mer Direktivet från 2003 om YKB brister vad gäller fortbildningen. I det kommande regelverket ska fortbildningen

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2018 Västernorrlands län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Rekryteringsenkäten 2018 Västernorrlands län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Målgrupp Antal intervjuer Intervjuperiod Svarsfrekvens

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2018 Blekinge län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Rekryteringsenkäten 2018 Blekinge län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Målgrupp Antal intervjuer Intervjuperiod Svarsfrekvens

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2018 Västerbottens län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Rekryteringsenkäten 2018 Västerbottens län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Målgrupp Antal intervjuer Intervjuperiod Svarsfrekvens

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2018 Skåne län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Rekryteringsenkäten 2018 Skåne län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Målgrupp Antal intervjuer Intervjuperiod Svarsfrekvens

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Rapport behov av trafiklärare i Sverige

Rapport behov av trafiklärare i Sverige Rapport behov av trafiklärare i Sverige (maj 219) Christer Wickman, förbundssekreterare STR 219-5-28 (kontakt: christer.wickman@str.se, 418-41) Sammanfattning Sammantaget rekommenderar STR starkt MYH att

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2018 Dalarnas län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Rekryteringsenkäten 2018 Dalarnas län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Målgrupp Antal intervjuer Intervjuperiod Svarsfrekvens

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2018 Jämtlands län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Rekryteringsenkäten 2018 Jämtlands län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Målgrupp Antal intervjuer Intervjuperiod Svarsfrekvens

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2018 Kronobergs län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Rekryteringsenkäten 2018 Kronobergs län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Målgrupp Antal intervjuer Intervjuperiod Svarsfrekvens

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

REFERAT #3 KONFERENS I GÖTEBORG, NOVEMBER 2005

REFERAT #3 KONFERENS I GÖTEBORG, NOVEMBER 2005 REFERAT #3 KONFERENS I GÖTEBORG, NOVEMBER 2005 Ulf Zetterstedt från BA har en vision om att Sverige ska ligga i topp när det gäller yrkesutbildning för den europeiska transportsektorn. SVENSK TRANSPORT-

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

SIFO Research International TYA. Arbetskraftsbehov 2006. Rapport. Dok.nr 1514788. Stockholm 2006-06-17. Ingemar Boklund

SIFO Research International TYA. Arbetskraftsbehov 2006. Rapport. Dok.nr 1514788. Stockholm 2006-06-17. Ingemar Boklund SIFO Research International TYA Arbetskraftsbehov 2006 Rapport Dok.nr 1514788 Stockholm 2006-06-17 SIFO Research International Ingemar Boklund 0. UNDERSÖKNINGEN I KORTHET Sifo har genomfört en enkätundersökning

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och

Läs mer

Inför din utbildning till maskin- eller kranförare

Inför din utbildning till maskin- eller kranförare Inför din utbildning till maskin- eller kranförare TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom transportbranschen. TYA-SKOLAN är vår enhet för utbildning. Skolan har

Läs mer