Låneavtal för personlig elevdator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Låneavtal för personlig elevdator"

Transkript

1 Datum Avtalsnr Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun

2 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid, genm lån dispnera en bärbar datr med tillhörande datrväska. Datrn är avsedd att vara ett kmpletterande arbetsredskap i sklarbetet under utbildningsperiden. Eleven får själv införskaffa förbrukningsartiklar, såsm extra batteri, väska eller liknande. Eleven samt vårdnadshavare är skyldig att ta del av Så hanterar vi datrutrustning i Kristinehamns kmmun sm bifgas detta avtal. Före utlämnandet av datrn måste eleven ha tagit del av ch undertecknat/gdkänt sklans gällande regler. För att eleven skall få kvittera ut datrn krävs att eleven ch dennes föräldrar/vårdnadshavare har undertecknat detta låneavtal. Genm undertecknandet har eleven ch föräldrar/vårdnadshavare förstått ch accepterat villkren i låneavtalet. 2 Låneperid Avtalet gäller från ch med undertecknandet i samband med leverans fram till det att eleven avslutar utbildningen i grundsklan eller gymnasiet i Kristinehamns kmmun. Avtalet är bindande under hela låneperiden, m inte uppsägning sker eller avtalet upphör enligt giltiga skäl, 9. 3 Äganderätt Kristinehamns kmmun hyr datrutrustningen av 3 step IT, härefter kallat Uthyraren ch lånar i sin tur ut datrerna till eleverna. Uthyraren är dck ägare till datrerna. Eleven får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfga över datrn på sätt sm kan äventyra Uthyrarens äganderätt. Om utmätning skulle företas hs eleven/vårdnadshavare då denna försätts i knkurs, skall eleven/vårdnadshavare medelbart underrätta sin klassföreståndare. Eleven/vårdnadshavaren skall visa detta låneavtal för utmätningsman eller knkursförvaltare, för att bevisa att Uthyraren är ägare till lånedatrn. 4 Hantering ch förvaring Eleven har ttalansvar vad gäller datrn ch dess utrustning. Datrn skall under transprt förvaras i medföljande eller liknande datrväska. Under låneperiden åligger det eleven att iaktta nrmal aktsamhet vid hanteringen av datrn. Datrn är elevens ansvar ch får aldrig lämnas utan uppsikt eller hanteras varsamt. Då utrustningen under skltid inte används eller hanteras under uppsikt, skall den förvaras i låst skåp eller annan mtsvarande förvaring sm hindrar tillbörlig åtkmst. 5 Garanti ch avsiktliga skadr Datrn mfattas av garanti under hela låneperiden. Utöver garantin mfattas datrn av ett skydd mt avsiktliga skadr. Datrns batteri är en förbrukningsartikel ch mfattas av 1 års garanti. Vid nrmal användning ch skötsel bör livslängden mtsvara låneperiden. Oavsiktlig skada Oavsiktlig skada definieras sm en fysisk skada på en prdukt sm rsakats av eller är ett resultat av en slumpartad incident. De incidenter sm mfattas är: avsiktligt utspilld vätska i eller på enheten, m den tappas eller faller samt elektrisk överbelastning. Detta inkluderar skadade eller trasiga LCD-skärmar (skärmar med flytande kristaller) eller trasiga delar. Enheten kan behöva repareras eller bytas ut vid en av HP anvisad anläggning, eftersm alla utbytesdelar kanske inte är tillgängliga lkalt. Skyddet mt avsiktliga skadr ger inte täckning för: Skada rsakad av underlåtenhet att utföra tillverkarens rekmmenderade underhåll eller att följa driftsspecifikatinerna. Skada rsakad av krig eller kärnvapenincident, eldsvåda, terrrism, trafiklycka, frce majeure, försök av behöriga att reparera prdukten eller användning av skadade eller defekta medier. Förlrade eller förvanskade data, avbrtt i verksamheten, föråldrad teknik, ksmetisk skada, rst, förändringar av färg, textur eller ytfinish, förslitning, gradvis försämring. Fel i design, knstruktin ch prgrammering av eller i instruktiner för prdukten. Bedrägeri, stöld eller förklarligt försvinnande, felaktig användning, missbruk eller uppsåtlig handling. Någn frm av förändring eller mdifiering av prdukten. Om skada uppkmmer på grund av uppenbar aktsamhet eller inte mfattas av skyddet mt avsiktliga skadr kan

3 Sklförvaltningen kmma att debitera eleven den faktiska kstnaden. 6 Fysisk skada eller fel Eleven får inte själv reparera, förändra eller på någt vis göra annan åverkan på sin datr. Förändringar ch reparatiner genmförs endast av Kristinehamns kmmuns utsedd persnal. Eleven är skyldig att genast anmäla skadr eller fel till sklan. Rutin för serviceärende: 1. Om datrn av någn anledning inte fungerar skall eleven i första hand göra en minstallatin av datrn på den minstallatinsstatin sm finns i sklans biblitek. 2. Avhjälper inte minstallatinen prblemet skall eleven felanmäla sin datr till sklans expeditin på särskild blankett avsedd för fel- ch skadeanmälan. 3. Leverantören hämtar datrn, bedömer skadans art ch åtgärdar eventuella fel. 4. Leverantören lämnar datrn på sklans expeditin då den åter är brukbar. 7 Installatin av prgramvara Eleven ansvarar för att det inte förekmmer eller installeras förbjuden eller piratkpierad prgramvara på datrn. Det är ckså förbjudet att kpiera prgramvara sm finns på datrn ch installera på andra datrer (t ex hemma) m inte lärare/systemadministratör har gett skriftligt tillstånd till detta. Sklans persnal, kmmunens IT-tekniker ch Leverantörens IT-tekniker kan utan förvarning kntrllera vilka prgram sm finns installerade på elevens datr ch avinstallera prgramvara sm saknar licens eller licensbevis inte kan fastställas. 8 Brtt mt låneavtalet Elev sm inte följer de regler sm gäller i detta avtal kan bli ersättningsskyldig samt få inskränkningar i rätten till sin datr. Sklan plisanmäler regelmässigt alla typer av misstänkta brtt. 9 Avtalets upphörande Avtalet upphör när eleven avslutar sin utbildning i grundsklan eller gymnasiet i Kristinehamns kmmun. Datrn skall återlämnas till sklan i samband med att låneavtalet går ut. Kristinehamns kmmun kan säga upp avtalet med medelbar verkan i följande fall: Om eleven bryter mt - i detta avtal - väsentlig bestämmelse, eller vid upprepade tillfällen bryter mt annan bestämmelse eller överenskmmelse. Om eleven byter studiert. Om eleven bryter mt sklans säkerhetsregler. Om eleven gör studieuppehåll under sex månader eller mer, anses hn/han avslutat sin utbildning. Datrn skall vid återlämnandet vara i samma skick sm vid utlämnandet, brtsett från nrmal förslitning, skada sm täcks av Leverantörens garanti eller Skyddet mt avsiktliga skadr. Om eleven vill säga upp avtalet innan studietiden är slut skall eleven medelbart återlämna datr, laddare ch väska enligt instruktiner från Kristinehamns kmmun. 10 Stöld eller förlust av lånade resurser Om datrn förlras, t.ex. i samband med stöld, skall eleven snarast meddela sklan m detta. Kmmunen gör sedan en anmälan m förlusten till plisen sm utreder ärendet med stöd av funktin för att spåra datrn. Kristinehamns kmmun äger rätten att spåra ch fjärr-låsa datrer sm anmälts stulna/förlrade. Stulna datrer kmmer att göras funktinsdugliga. Om förlust av en datr sker sm en följd av uppenbar aktsamhet kan Sklförvaltningen kmma att debitera eleven.

4

5 Datum nr Sklförvaltningen Bilaga 2 B Bilaga B Så här hanterar vi datrutrustning i Kristinehamns kmmuns sklr - Råd för hantering ch skötsel av lånad bärbar datrutrustning

6 Sm elev inm Kristinehamns kmmun har du under din studietid möjlighet att låna såväl en bärbar datr sm nyttja sklans trådlösa nätverk ch andra IT-resurser. Det är mycket viktigt att du tillsammans med förälder/målsman läser igenm ch skriver under att ni tillsammans tagit del av denna infrmatin, eftersm detta är en förutsättning för att du ska få tillgång till en bärbar datr. Varför får jag låna en bärbar datr? Eftersm datrn är ett studieverktyg ch alltså avsedd för sklarbete, skall den därför alltid finnas tillgänglig i sklan. Du skall följa den undervisande lärarens instruktiner m hur ch till vad du får använda datrn. Om du inte följer lärarens instruktiner, eller använder datrn på ett sätt sm negativt påverkar inlärningsmiljön för dig ch/eller dina klasskamrater har undervisande lärare eller annan representant för sklan rätt att begränsa din användning av datrn. Hur skall datrn förvaras ch transprteras? Du sm elev har ett strt ansvar för din lånade datr. Du skall använda, förvara ch transprtera datrn på ett sådant sätt att den inte kmmer till skada eller kan riskera att förlras. Det är abslut förbjudet att lämna datrn utan direkt tillsyn. Var kan jag lagra mitt material? Naturligtvis kan du lagra ditt material på datrns hårddisk. Det är dck viktigt att tänka på att säkerhetskpiera ditt material ch/eller spara det på annan plats. Skulle din hårddisk krascha, du återställer datrn i en återställningsstatin eller skickar din datr på service är materialet sm lagrats lkalt på din hårddisk brta ch kmmer inte att gå att återställa. Nedan följer några exempel på andra ställen där du kan lagra ditt material. Utbildningsnätet Sm du säkert redan känner till har kmmunen ett utbildningsnät där du bland annat har ett lagringsutrymme. För att nå detta måste du när du startar datrn lgga in med dina användaruppgifter. Användarnamnet är dina två första bkstäver i efternamnet samt första ch sista bkstaven i ditt förnamn, efterföljt av ditt födelseår ch dag. Exempel på användarnamn: Julia Karlssn född , blir kaja9428 Det är viktigt att du använder dina egna användaruppgifter skyddar dessa nga ch har ett unikt lösenrd. Mlntjänster Flera företag erbjuder gratis lagring i det s.k mlnet. Mlntjänster innebär krtfattat att du arbetar mt servrar över Internet istället för lkalt på din datr. Exempel på några leverantörer av dessa tjänster är Drpbx, Micrsft Onedrive ch Ggle drive. Dessa tjänster är mycket enkla att hantera. Vill du använda någn av dessa eller någn annan mtsvarande tjänst krävs att du registrerar ett persnligt knt på respektive tillverkares webbplats ch själv installerar aktuell klient. Frnter I kmmunens lärplattfrm Frnter har du ckså tillgång till ett mindre lagringsutrymme. Här lggar du in med samma användaruppgifter sm för att nå utbildningsnätet.

7 Vilka regler gäller för mig sm användare av Kristinehamns kmmuns IT-resurser? Samma regler för uppförande ch handling gäller sm i samhället i övrigt. Du representerar din skla! Du visar respekt för andra både i umgänget på det lkala nätet ch ute på Internet. Det är abslut förbjudet ch i vissa fall ckså lagligt att Kpiera eller sprida material sm innehåller våld, terrr, hets mt flkgrupp, rasism, prngrafi, mbbning i frm av bilder, texter, filer etc. Kränkningar/persnangrepp är aldrig tillåtet, varken med eller utan datrns hjälp. Installera eller kpiera prgramvara sm skyddas av upphvsrättslagen eller avtal. Respektera alla frmer av upphvsrätt! Du är själv skyldig att se till att nödvändiga licenser finns för allt material sm inte tillhandahålls av sklan ch ansvarar själv för alla eknmiska krav sm kan ställas vid brtt mt t.ex. upphvsrättslagen. Du kan inte ta för givet att allt sm finns på Internet är fritt. Om du är säker bör du avstå. Medvetet sprida virusfiler, sabtageprgram mm. Skicka e-pst eller andra meddelanden till en str mängd persner (massbrev). Hacka sig (tränga sig) in i datasystem (nätverk) eller biblitek, lkalt eller internatinellt ch använda eller sabtera andras datrer ch datanätverk. Kntrlleras ch lggas min användning av kmmunens IT-resurser? Ja! För din ch kmmunens säkerhet har behörig persnal i kmmunen enligt gällande riktlinjer rätt att kntrllera infrmatin sm finns lagrad i sklans IT-system (t.ex. prgramvara, filer, e-pst ch besökta Internetsidr). Vid misstanke m brtt vid användning av sklans IT-system tillämpas Kristinehamn kmmuns handlingsplan mt IT-relaterad brttslighet, ch plisanmälan görs. Om din lånade datr genm stöld eller på annat sätt försvinner har kmmunen möjlighet att spåra ch permanent fjärr-låsa datrn. Kristinehamn Sklförvaltningen, Kristinehamns kmmun Michael Örnstedt, tfn: , e-pst: Olf Jhannessn, tfn: , e-pst:

8 Elevens kpia Undertecknad elev samt undertecknad vårdnadshavare till berörd elev har tagit del av angivna villkr i Låneavtal för persnlig datr, Kristinehamns kmmun (Avtalsnr ).. Vi förbinder ss härmed att efterleva låneavtalets villkr. Detta låneavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav elev/vårdnadshavare erhållit ett exemplar ch det andra exemplaret, efter undertecknande, återlämnats till Kristinehamns kmmun, senast i samband med utlämnandet av den aktuella datrn. Vi har läst ch förstått Så här hanterar vi datrutrustning i Kristinehamns kmmuns sklr (Bilaga nr ) Kristinehamn den / 20 Elevens persnnummer Elevens underskrift Vårdnadshavares underskrift Namnförtydligande Namnförtydligande Minst en vårdnadshavare för berörd elev måste underteckna avtalet.

9 Kmmunens kpia (Ta lss detta blad ch återsänd de underskrivna lånevillkren till sklförvaltningen i bifgat kuvert) Undertecknad elev samt undertecknad vårdnadshavare till berörd elev har tagit del av angivna villkr i Låneavtal för persnlig datr, Kristinehamns kmmun (Avtalsnr ). Vi förbinder ss härmed att efterleva låneavtalets villkr. Detta låneavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav elev/vårdnadshavare erhållit ett exemplar ch det andra exemplaret, efter undertecknande, återlämnats till Kristinehamns kmmun, senast i samband med utlämnandet av den aktuella datrn. Vi har läst ch förstått Så här hanterar vi datrutrustning i Kristinehamns kmmuns sklr (Bilaga nr ) Kristinehamn den / 20 Elevens persnnummer Elevens underskrift Vårdnadshavares underskrift Namnförtydligande Namnförtydligande Minst en vårdnadshavare för berörd elev måste underteckna avtalet.

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV.

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden tillgång till en

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 1 (5) Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan 1. Inledning Du som

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt

Läs mer

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning

Läs mer

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun 2015-08-19 Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg vill vi skapa en

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator

Kontrakt för lån av personlig dator Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-07-02 1 (5) Kontrakt för lån av personlig dator 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun 2014-08-19 Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg kan

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Furan 7

Bostadsrättsföreningen Furan 7 Bstadsrättsföreningen Furan 7 Det här bör du veta m föreningens benderegler Ansvar Styrelsens uppgift är att se till att föreningens löpande förvaltning tas m hand ch att verkställa de beslut sm föreningsstämman

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Innehållsförteckning KAPITEL 1: INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning... 1 Innehåll i CDn / DVDn... 1 Systemförutsättningar... 3 Knventiner

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät

Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Skriften Nätsäkert!! är till för dig som har, eller snart ska få, ett användarkonto i Karlshamns kommuns utbildningsnät. I

Läs mer

Rutin för utlåning av personlig elevdator

Rutin för utlåning av personlig elevdator 1 (2) 9 jul 2012 Rutin för utlåning av personlig elevdator Vid start av hösttermin Vid terminsstart sker utdelning av personliga elevdatorer vid ett förutbestämt tillfälle för samtliga berörda elever.

Läs mer

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats HP Care Pack-tjänster Fördelar med tjänsten Flexibla fraktalternativ Tillförlitligt och prisvärt alternativ till support på plats

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer