Låneavtal för personlig elevdator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Låneavtal för personlig elevdator"

Transkript

1 Datum Avtalsnr Skolförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för personlig elevdator Kristinehamns kommun

2 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande datorväska. Datorn är avsedd att vara ett kompletterande arbetsredskap i skolarbetet under utbildningsperioden. Eleven får själv införskaffa förbrukningsartiklar, såsom extra batteri, väska eller liknande. Eleven samt vårdnadshavare är skyldig att ta del av Så hanterar vi datorutrustning i Kristinehamns kommun som bifogas detta avtal. Före utlämnandet av datorn måste eleven ha tagit del av och undertecknat/godkänt skolans gällande regler. För att eleven skall få kvittera ut datorn krävs att eleven och dennes föräldrar/vårdnadshavare har undertecknat detta låneavtal. Genom undertecknandet har eleven och föräldrar/vårdnadshavare förstått och accepterat villkoren i låneavtalet. 2 Låneperiod Avtalet gäller från och med undertecknandet i samband med leverans fram till det att eleven avslutar utbildningen i grundskolan eller gymnasiet i Kristinehamns kommun. När låneperioden upphör ska lånad utrustning återlämnas på anvisad plats. Undertecknat avtal är bindande under hela låneperioden, om inte uppsägning sker eller avtalet upphör enligt giltiga skäl, 9. 3 Äganderätt Kristinehamns kommun hyr datorutrustningen av 3 step IT, härefter kallat Uthyraren och lånar i sin tur ut datorerna till eleverna. Uthyraren är dock ägare till datorerna. Eleven får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över datorn på sätt som kan äventyra Uthyrarens äganderätt. Om utmätning skulle företas hos eleven/vårdnadshavare då denna försätts i konkurs, skall eleven/vårdnadshavare omedelbart underrätta sin klassföreståndare. Eleven/vårdnadshavaren skall visa detta låneavtal för utmätningsman eller konkursförvaltare, för att bevisa att Uthyraren är ägare till lånedatorn. 4 Hantering och förvaring Eleven har totalansvar vad gäller datorn och dess utrustning. Datorn skall under transport förvaras i medföljande eller liknande datorväska. Under låneperioden åligger det eleven att iaktta normal aktsamhet vid hanteringen av datorn. Datorn är elevens ansvar och får aldrig lämnas utan uppsikt eller hanteras ovarsamt. Då utrustningen under skoltid inte används eller hanteras under uppsikt, skall den förvaras i låst skåp eller annan motsvarande förvaring som hindrar otillbörlig åtkomst. 5 Garanti och oavsiktliga skador Datorn omfattas av garanti under hela låneperioden. Utöver garantin omfattas datorn av ett skydd mot oavsiktliga skador. Datorns batteri är en förbrukningsartikel och omfattas av 1 års garanti. Vid normal användning och skötsel bör livslängden motsvara låneperioden. Oavsiktlig skada Oavsiktlig skada definieras som en fysisk skada på en produkt som orsakats av eller är ett resultat av en slumpartad incident. De incidenter som omfattas är: oavsiktligt utspilld vätska i eller på enheten, om den tappas eller faller samt elektrisk överbelastning. Detta inkluderar skadade eller trasiga LCD-skärmar (skärmar med flytande kristaller) eller trasiga delar. Enheten kan behöva repareras eller bytas ut vid en av HP anvisad anläggning, eftersom alla utbytesdelar kanske inte är tillgängliga lokalt. Skyddet mot oavsiktliga skador ger inte täckning för: Skada orsakad av underlåtenhet att utföra tillverkarens rekommenderade underhåll eller att följa driftsspecifikationerna. Skada orsakad av krig eller kärnvapenincident, eldsvåda, terrorism, trafikolycka, force majeure, försök av obehöriga att reparera produkten eller användning av skadade eller defekta medier. Förlorade eller förvanskade data, avbrott i verksamheten, föråldrad teknik, kosmetisk skada, rost, förändringar av färg, textur eller ytfinish, förslitning, gradvis försämring. Fel i design, konstruktion och programmering av eller i instruktioner för produkten.

3 Bedrägeri, stöld eller oförklarligt försvinnande, felaktig användning, missbruk eller uppsåtlig handling. Någon form av förändring eller modifiering av produkten. Om skada uppkommer på grund av uppenbar oaktsamhet eller inte omfattas av skyddet mot oavsiktliga skador kan Skolförvaltningen komma att debitera eleven den faktiska kostnaden. 6 Fysisk skada eller fel Eleven får inte själv reparera, förändra eller på något vis göra annan åverkan på sin dator. Förändringar och reparationer genomförs endast av Kristinehamns kommuns utsedd personal. Eleven är skyldig att genast anmäla skador eller fel till skolan. Rutin för serviceärende: 1. Om datorn av någon anledning inte fungerar skall eleven i första hand göra en ominstallation av datorn på den ominstallationsstation som finns i skolans bibliotek. 2. Avhjälper inte ominstallationen problemet skall eleven felanmäla sin dator till skolans expedition på särskild blankett avsedd för fel- och skadeanmälan. 3. Leverantören hämtar datorn, bedömer skadans art och åtgärdar eventuella fel. 4. Leverantören lämnar datorn på skolans expedition då den åter är brukbar. 7 Installation av programvara Eleven ansvarar för att det inte förekommer eller installeras förbjuden eller piratkopierad programvara på datorn. Det är också förbjudet att kopiera programvara som finns på datorn och installera på andra datorer (t ex hemma) om inte lärare/systemadministratör har gett skriftligt tillstånd till detta. Skolans personal, kommunens IT-tekniker och Leverantörens IT-tekniker kan utan förvarning kontrollera vilka program som finns installerade på elevens dator och avinstallera programvara som saknar licens eller licensbevis inte kan fastställas. 8 Brott mot låneavtalet Elev som inte följer de regler som gäller i detta avtal kan bli ersättningsskyldig samt få inskränkningar i rätten till sin dator. Skolan polisanmäler regelmässigt alla typer av misstänkta brott. 9 Avtalets upphörande Avtalet upphör när eleven avslutar sin utbildning i grundskolan eller gymnasiet i Kristinehamns kommun. Datorn skall återlämnas till skolan i samband med att låneavtalet går ut. Kristinehamns kommun kan säga upp avtalet med omedelbar verkan i följande fall: Om eleven bryter mot - i detta avtal - väsentlig bestämmelse, eller vid upprepade tillfällen bryter mot annan bestämmelse eller överenskommelse. Om eleven byter studieort. Om eleven bryter mot skolans säkerhetsregler. Om eleven gör studieuppehåll under sex månader eller mer, anses hon/han avslutat sin utbildning. Datorn skall vid återlämnandet vara i samma skick som vid utlämnandet, bortsett från normal förslitning, skada som täcks av Leverantörens garanti eller Skyddet mot oavsiktliga skador. Om eleven vill säga upp avtalet innan studietiden är slut skall eleven omedelbart återlämna dator, laddare och väska enligt instruktioner från Kristinehamns kommun. 10 Stöld eller förlust av lånade resurser Om datorn förloras, t.ex. i samband med stöld, skall eleven snarast meddela skolan om detta. Kommunen gör sedan en anmälan om förlusten till polisen som utreder ärendet med stöd av funktion för att spåra datorn. Kristinehamns kommun äger rätten att spåra och fjärr-låsa datorer som anmälts stulna/förlorade. Stulna datorer kommer att göras funktionsodugliga. Om förlust av en dator sker som en följd av uppenbar oaktsamhet kan Skolförvaltningen komma att debitera eleven.

4

5 Elevens kopia Undertecknad elev samt undertecknad vårdnadshavare till berörd elev har tagit del av angivna villkor i Låneavtal för personlig dator, Kristinehamns kommun (Avtalsnr ).. Vi förbinder oss härmed att efterleva låneavtalets villkor. Detta låneavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav elev/vårdnadshavare erhållit ett exemplar och det andra exemplaret, efter undertecknande, återlämnats till Kristinehamns kommun, senast i samband med utlämnandet av den aktuella datorn. Vi har läst och förstått Så här hanterar vi datorutrustning i Kristinehamns kommuns skolor (Bilaga nr ) Kristinehamn den / 20 Elevens personnummer Elevens underskrift Vårdnadshavares underskrift Namnförtydligande Namnförtydligande Minst en vårdnadshavare för berörd elev måste underteckna avtalet.

6 Kommunens kopia (Ta loss detta blad och återsänd de underskrivna lånevillkoren till skolförvaltningen i bifogat kuvert) Undertecknad elev samt undertecknad vårdnadshavare till berörd elev har tagit del av angivna villkor i Låneavtal för personlig dator, Kristinehamns kommun (Avtalsnr ). Vi förbinder oss härmed att efterleva låneavtalets villkor. Detta låneavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav elev/vårdnadshavare erhållit ett exemplar och det andra exemplaret, efter undertecknande, återlämnats till Kristinehamns kommun, senast i samband med utlämnandet av den aktuella datorn. Vi har läst och förstått Så här hanterar vi datorutrustning i Kristinehamns kommuns skolor (Bilaga nr ) Kristinehamn den / 20 Elevens personnummer Elevens underskrift Vårdnadshavares underskrift Namnförtydligande Namnförtydligande Minst en vårdnadshavare för berörd elev måste underteckna avtalet.

7 Bilaga nr Så här hanterar vi datorutrustning i Kristinehamns kommuns skolor - Hantering och skötsel av lånad bärbar datorutrustning

8 Varför får jag låna en bärbar dator? Som elev inom Kristinehamns kommun har du under din studietid möjlighet att låna såväl en bärbar dator som nyttja skolans trådlösa nätverk och andra IT-resurser. Eftersom datorn är ett studieverktyg och alltså avsedd för skolarbete, skall den därför alltid finnas tillgänglig i skolan. Du skall följa den undervisande lärarens instruktioner om hur och till vad du får använda datorn. Om du inte följer lärarens instruktioner, eller använder datorn på ett sätt som negativt påverkar inlärningsmiljön för dig och/eller dina klasskamrater har undervisande lärare eller annan representant för skolan rätt att begränsa din användning av datorn. Det är mycket viktigt att du tillsammans med förälder/målsman läser igenom och i låneavtalet bekräftar att ni tillsammans tagit del av denna information, eftersom detta är en förutsättning för att du ska få tillgång till en bärbar dator. Hur skall datorn förvaras och transporteras? Du som elev har ett stort ansvar för din lånade dator. Du skall använda, förvara och transportera datorn på ett sådant sätt att den inte kommer till skada eller kan riskera att förloras. Det är absolut förbjudet att lämna datorn utan direkt tillsyn. Var kan jag lagra mitt material? Naturligtvis kan du lagra ditt material på datorns hårddisk. Det är dock viktigt att tänka på att säkerhetskopiera ditt material och/eller spara det på annan plats. Skulle din hårddisk krascha, du återställer datorn i en återställningsstation eller skickar din dator på service är materialet som lagrats lokalt på din hårddisk borta och kommer inte att gå att återställa. Nedan följer några exempel på andra ställen där du kan lagra ditt material. Google Apps for Education - GAFE Under hösten 2015 inför skolförvaltningen Google Apps for Education. Detta är en molntjänst vilket kortfattat innebär att den är åtkomlig via internet istället för lokalt på din dator. Genom ett användarkonto som du får av skolan får du tillgång till flera av Googles tjänster. En av dessa är Google Drive där du utan att själv skapa ett konto kan lagra ditt skolmaterial. Eftersom du sparar ditt material i molnet finns det kvar även om din dator skulle gå sönder. Det tilldelade utrymmet är stort men du ansvarar själv för att kontinuerligt rensa bort sådant som du inte längre använder eller som är av privat karaktär. Andra lagringstjänster i molnet Exempel på några leverantörer av lagringstjänster i molnet är Dropbox och Microsoft Onedrive. Dessa tjänster är gratis och enkla att hantera. Vill du använda någon av dessa eller någon annan motsvarande tjänst krävs dock att du registrerar ett personligt konto på respektive tillverkares webbplats och själv installerar aktuell klient.

9 Vilka regler gäller för mig som användare av Kristinehamns kommuns IT-resurser? Samma regler för uppförande och handling gäller som i samhället i övrigt. Du representerar dig själv och din skola! Du visar respekt för andra både i umgänget på det lokala nätet och ute på Internet. Det är absolut förbjudet och i vissa fall också olagligt att Kopiera eller sprida material som innehåller våld, terror, hets mot folkgrupp, rasism, pornografi, mobbning i form av bilder, texter, filer etc. Kränkningar/personangrepp är aldrig tillåtet, varken med eller utan datorns hjälp. Installera eller kopiera programvara som skyddas av upphovsrättslagen eller avtal. Respektera alla former av upphovsrätt! Du är själv skyldig att se till att nödvändiga licenser finns för allt material som inte tillhandahålls av skolan och ansvarar själv för alla ekonomiska krav som kan ställas vid brott mot t.ex. upphovsrättslagen. Du kan inte ta för givet att allt som finns på Internet är fritt. Om du är osäker bör du avstå. Medvetet sprida virusfiler, sabotageprogram mm. Skicka e-post eller andra meddelanden till en stor mängd personer (massbrev). Hacka sig (tränga sig) in i datasystem (nätverk) eller bibliotek, lokalt eller internationellt och använda eller sabotera andras datorer och datanätverk. Kontrolleras och loggas min användning av kommunens IT-resurser? Ja! För din och kommunens säkerhet har behörig personal i kommunen enligt gällande riktlinjer rätt att kontrollera information som finns lagrad i skolans IT-system (t.ex. programvara, filer, e-post och besökta Internetsidor). Vid misstanke om brott vid användning av skolans IT-system tillämpas Kristinehamn kommuns handlingsplan mot IT-relaterad brottslighet, och polisanmälan görs. Om din lånade dator genom stöld eller på annat sätt försvinner har kommunen möjlighet att spåra och permanent fjärr-låsa datorn.

10

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV.

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden tillgång till en

Läs mer

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett

Läs mer

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun 2015-08-19 Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg vill vi skapa en

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 1 (5) Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan 1. Inledning Du som

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun Skolan i Ödeshögs Kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. I ett ständigt föränderligt samhälle är det viktigt att ge våra elever de kunskaper som är nödvändiga för varje individ och

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun 2014-08-19 Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg kan

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook

Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-06 1 (5) Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator

Kontrakt för lån av personlig dator Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-07-02 1 (5) Kontrakt för lån av personlig dator 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används

Läs mer

www.kistagrundskola.stockholm.se

www.kistagrundskola.stockholm.se KISTA GRUNDSKOLA 7-9 Augusti 2014 www.kistagrundskola.stockholm.se Avtal om lån av ipad Långivare: Kista grundskola Låntagare: 7-9 avtal med hemlån Giltighetstid: Under elevens skolgång i åk 7-9 För omyndig

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal Datum 2014-10-20 Versionsnummer 1.0 IT-Guiden Revision Datum Utförd av Kommentar 1.0 2014-10-20 Lotta Berglund Dokumentet reviderat 2.0 Åsa Rundgren Dokumentet

Läs mer

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel 1 (5) Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel Skolan lånar ut ovan nämnda utrustning, inklusive hård- och mjukvara, på de villkor som anges i detta avtal. Utrustningen tillhör Uddevalla

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet.

Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet. Augusti 2012 Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet. Vad roligt att just Du ska börja hos oss nu i höst. Du har tre spännande

Läs mer

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Innehåll Inledning 2 Allmänt om användningen av IT-miljön 2 Användning av telefon, mobiltelefon och telefax 5 Användning

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad Sida 1 1 INLEDNING 3 1.1. Allmänt 3 1.2. Instruktionens roll i IT-säkerhetsarbetet 3 1.3. Organisation och rollfördelning 4 1.4. Mål 5 2. INFORMATION

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT IT-säkerhetsinstruktion för användare 1 Inledning Ronneby kommuns IT-policy 1, Policy för IT-säkerhet i Ronneby

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

Riktlinjer IT-säkerhet för användare

Riktlinjer IT-säkerhet för användare Riktlinjer IT-säkerhet för användare Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Riktlinjens roll i IT-säkerhetsarbetet... 1 Inledning... 1 Omfattning... 1 Allmän skyldighet...

Läs mer