Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 1 (5) Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan 1. Inledning Du som elev i årskurs 7-9 disponerar en personlig dator/lärplatta under den tid du är elev på skolan. Skolan satsar stora resurser i en modern och kreativ IT-miljö för ett ökat lärande för dig som elev och du får därför tillgång till personlig dator/lärplatta som ett viktigt verktyg i ditt skolarbete. 2. Ansvar När du som elev ges ett personligt ansvar för en dator/lärplatta upprättas en överenskommelse mellan skolan och elev/vårdnadshavare som innebär att elev/ vårdnadshavare accepterar och förbinder sig till de anvisningar som finns, se Anvisningar för en personlig dator/lärplatta. För datorn/lärplattan och dess tillbehör gäller samma ansvarsfördelning mellan hem och skola som för annan utrustning (lärverktyg) i skolan. Om anvisningarna inte följs, kan överenskommelsen komma att brytas och eleven förlorar rätten att disponera en personlig dator/lärplatta. Vid oaktsamhet som leder till att datorn/lärplattan skadas, förstörs eller förkommer kan vårdnadshavare komma att ställas ekonomiskt ansvarig för de kostnader som uppkommer. Avtalet gäller från det att eleven fått datorn/lärplattan till det att eleven slutar på skolan eller skolan säger upp avtalet. Elev/vårdnadshavare kan när som helst säga upp avtalet med omedelbar verkan. Om det finns anledning för skolan att misstänka att eleven gjort en olaglig handling görs polisanmälan av skolan. Om kommunen, på grund av en olaglig handling av eleven (t ex olaglig fildelning), drabbas av skadeståndsansvar kan kommunen komma att återkräva det belopp skadeståndet avser av elevens vårdnadshavare. Ansvaret följer av skadeståndslagen samt annan tillämplig lagstiftning. 3. Anvisningar för en personlig dator/lärplatta 3.1 Datorn/lärplattan ditt lärverktyg

2 Eskilstuna kommun Datum 2 (5) Datorn/lärplattan är ett viktigt verktyg i elevens inlärning och ska alltid finnas tillgänglig i fungerande skick i skolan under skoldagen. Eleven ser till att datorn/lärplattan är laddad inför skoldagen. 3.2 Äganderätt Eskilstuna kommun äger datorn/lärplattan och lånar i sin tur ut datorn/lärplattan till elev/vårdnadshavare. Elev/vårdnadshavare får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över datorn/lärplattan på sätt som kan komma äventyra Eskilstuna kommuns äganderätt. 3.3 Förvaring och skick Vårdnadshavaren har totalansvar vad gäller datorn/lärplattan och dess utrustning. Under låneperioden är det elevens ansvar att alltid ha datorn/lärplattan under uppsikt och aldrig lämna den obevakad med anledning av att den är att betrakta som stöldbegärlig egendom. Eleven ansvarar för att använda, förvara och transportera datorn/lärplattan på ett sådant sätt att den inte kommer till skada eller kan riskera att förloras, det vill säga varsamt och säkert. Eleven tar alltid med datorn/lärplattan hem efter skoldagens slut eller ser till att den är säkert inlåst. Eleven/vårdnadshavaren får inte själv reparera eller på något vis göra annan åverkan på sin dator/lärplatta och inte heller märka datorn/lärplattan enligt eget tycke. Vid återlämnade av dator/lärplatta ska datorn/lärplattan och dess tillbehör med undantag från normalt slitage vara i fullgott skick när den återlämnas. 3.4 Anmälan av skador, fel, förlust eller stöld I händelse av skada, stöld eller förlust av dator/lärplatta eller om fel uppstår ska elev/vårdnadshavare omedelbart anmäla detta till skolans personal. I vissa fall kan vårdnadshavare bli ersättningsskyldig mot Eskilstuna kommun. Vid ren olyckshändelse, dvs. när eleven inte kunnat förutse att en skada skulle uppkomma eller vid stöld från elevlåda i låst klassrum eller låst elevskåp, utgår inget ersättningskrav. Eskilstuna kommun betalar kostnaden för reparation eller ersättning av stulen dator/lärplatta. Vid såväl skada som vid stöld då eleven varit oaktsam eller uppsåtlig ska vårdnadshavaren ersätta kostnaden för reparationen eller stölden. Lägsta ersättningsbelopp är 1500 kr. 3.5 Användning av nätverk och Internet Att ha tillgång till Eskilstunas skolors IT-miljö innebär tillgång till Internet. Internet gör det möjligt att kommunicera och byta information med människor och institutioner över hela världen. I dessa kontakter är eleverna skolans ambassadörer och skall därför uppträda på ett sätt som är värdigt vår skola. Det innebär att du som elev ska: Uppträda med ditt eget namn och inte dölja ditt användarkonto.

3 Eskilstuna kommun Datum 3 (5) Följa lärarens eller annan personals instruktioner om hur du ska använda datorn/lärplattan så att den inte stör inlärningsmiljön. Det måste alltid finnas utrymme för att ladda ner appar som skolan styr över. Använda ett vårdat språk Tänka efter före! Tänk två gånger innan du publicerar en text på Internet eller innan du skickar iväg ett meddelande. Läs igenom din text först. Verkar allt korrekt? Har du uttryckt dig så att det inte går att missförstå? Går ditt budskap fram? Visa respekt för andra människor. Inte göra intrång i andras privatliv, förolämpa eller förnedra andra. Respektera alla former av upphovsrätt, vilket innebär att det inte är fritt att hämta eller använda text, bild- och ljudmaterial från nätet. Det innebär att du som elev inte får: Sprida texter, bilder eller ljud som kan upplevas som kränkande eller nedsättande. Sprida massbrev, spam och virus. Det är alla användares skyldigheter att använda IT-miljön på ett ansvarsfullt sätt. Samhällets lagar och läroplanens värdegrund gäller som norm. Detta innebär att alla ska respektera alla människors lika värde och såväl sin egen som andras integritet. 3.6 Leverans Datorn/lärplattan kan lämnas ut när avtalet är underskrivet av elev /vårdnadshavare. Avtalet lämnas till elevens mentor.

4 Eskilstuna kommun Datum 4 (5) Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan Som vårdnadshavare medger jag att mitt barn ingår överenskommelse om lån av en personlig dator/lärplatta att använda som ett verktyg i lärandet i skolan och hemmet. Jag/Vi har tagit del av dokumentet Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta och är införstådda med villkoren som gäller för mig/mitt barn. Jag som vårdnadshavare förbinder mig att svara för eventuella ekonomiska anspråk på grund av att överenskommelsen inte följs eller egendomen inte återlämnas. Jag/Vi är medvetna om att denna överenskommelse gäller så länge jag/mitt barn är elev på skolan eller till datorn/lärplattan återlämnats. elev Jag har läst igenom överenskommelsen, förstått innebörden och förbinder mig att följa den. Datum Namnförtydligande vårdnadshavare Jag/vi har läst igenom överenskommelsen, diskuterat detta med vårt barn och lämnar vårt godkännande. Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande Den påskrivna överenskommelsen lämnas till elevens mentor. Återlämnade av dator/lärplatta Datum Namnförtydligande av skolpersonal av skolpersonal

5 Eskilstuna kommun Datum 5 (5)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 10 Syftet med en uppförandekod Många förtroendevalda tycker att klimatet inom det politiska livet i våra dagar

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Lena Persson 1 2 Inledning Över 12 000 människor i Sverige lever med skyddad identitet (2010). Att leva med skyddad

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer