Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel"

Transkript

1 1 (5) Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel Skolan lånar ut ovan nämnda utrustning, inklusive hård- och mjukvara, på de villkor som anges i detta avtal. Utrustningen tillhör Uddevalla kommun - Uddevalla gymnasieskola. Utlåningsrutiner Den digitala utrustningen har ett individuellt nummer och registreras i skolans system Libra där även låneböcker registreras. Att låna digital utrustning fungerar precis på samma sätt som att låna en bok från biblioteket. Lånekortet är en värdehandling och skall förvaras på ett tryggt och säkert sätt. Eleven är ansvarig för allt som lånas på kortet. Om eleven förlorar kortet skall detta genast anmälas till skolan. Elevens ansvar Eleven förbinder sig att den digitala utrustningen vårdas väl under avtalstiden och inte kommer till skada på grund av oaktsamhet från elevens sida att inte använda utrustningen på sådant sätt att upphovsrättsliga intrång uppstår eller på annat sätt som står i strid mot gällande lagstiftning att förvara utrustningen så att obehöriga inte kan komma åt denna Detta innebär bl.a. att utrustningen under elevens vistelse i skolan skall förvaras inlåst i elevskåp under den tid den inte används och att den inte ska lämnas utan uppsikt (se särskild skrivelse om elevskåp). Om utrustningen används utanför skolan ska den även då förvaras på betryggande sätt och under uppsikt att svara för alla kostnader som kan uppstå vid användning utanför skolan att inte använda utrustningen på andra platser än i Sverige, om inte annat avtalats med skolan att själv ansvara för eventuella programvara som installeras i utrustningen Ersättning I händelse av förlust genom stöld, rån, överfall, måste polisanmälan göras av eleven genast. Kopia på polisanmälan inlämnas till rektor eller direkt till IT-koordinator, som överlämnar ärendet till försäkringsgivare för bedömning om rätt till ersättning. Om utrustningen skadas skall den omgående lämnas in till it-supporten på skolan för åtgärder. Om utrustningen (inklusive kringutrustning) på grund av oaktsamhet eller skadegörelse skadas eller försvinner ska utrustningen ersättas av låntagaren. Faktura skickas till vårdnadshavare som är skriven på den adress där eleven är folkbokförd. När eleven fyllt 18 år, skickas faktura direkt till eleven på folkbokförd adress. För mer detaljerad information kring rutiner vid skada/förlust samt försäkringsvillkor, se hemsidan under fliken Elevdator. BARN OCH UTBILDNING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX BANKGIRO UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen E-POST

2 2 (5) Skolans rättigheter Skolans datatrafik loggas och skolans systemadministratör har rätt att övervaka utrustningen och kontrollera innehållet på användarnas konton samt befogenhet att vidta åtgärder om överenskomna regler inte följs. Skolan har rätt att omhänderta utrustningen om eleven inte följer detta avtal. Återlämnande Vid avtalstidens slut skall eleven omgående återlämna utrustningen med kringutrustning till skolans bibliotekspersonal. Eleven medger att skolan omedelbart återtar utrustningen även för det fall skolan finner att utrustningen används i strid mot elevens åtaganden enligt detta dokument eller på ett annat olämpligt sätt. Utrustningen (inklusive tillhörande kringutrustning) skall vid återlämnandet vara i komplett och fungerande skick samt ha rensats från eventuell egen märkning. Om eleven inte återlämnat utrustningen innan skolavslutning eller i samband med avhopp eller byte av skola/program skickas faktura på restvärdet. Avtalstid Detta avtal gäller från och med undertecknandet till dess eleven avslutar sina studier vid Uddevalla gymnasieskola. Avstämning görs i samband med återlämnande i skolans bibliotek. Avtalet kan också sägas upp ensidigt av skolan. Övriga läromedel Under skoltiden utlånas diverse läromedel såsom läroböcker, miniräknare, fotoutrustning, biblioteksböcker, noter, verktyg, lås och nycklar till elev/datorskåp mm Genom detta avtal åtar sig eleven att väl vårda det man lånat och att återlämna detta inom angiven tid. Om eleven avslutar sin utbildning skall samtlig utrustning återlämnas omgående. Elev/vårdnadshavare accepterar betalningsansvar för de utlånade läromedel och utrustning, som inte återlämnas, eller som återlämnas efter utsatt tid. Läromedel och utrustning faktureras med självkostnadspris, biblioteksböcker enligt bibliotekets gällande prislista. Elever som i utbildningen tillverkar olika produkter kan ibland erbjudas att köpa dessa till ett fastställt pris. Om eleven väljer att köpa produkten åtar sig elev/vårdnadshavare betalningsansvar för produkten. Kommunens fakturavillkor Betalningsvillkor 30 dagar från fakturadag. Vid betalning efter förfallodagen debiteras lagstadgad dröjsmålsränta med referensränta +8%. Vid utebliven betalning skickas en betalningspåminnelse, därefter överlämnas ärendet till inkasso. Avgift för inkassokrav tillkommer.

3 3 (5) REGLER FÖR ANVÄNDNING AV SKOLANS DIGITALA UTRUSTNING Alla elever som använder skolans digitala utrustning måste känna till och följa nedanstående regler. Du godkänner reglerna genom att skriva på detta avtal. 1. Skolans digitala utrustning skall användas för aktiviteter kopplade till skolans verksamhet. All annan användning måste i förväg godkännas av ansvarig lärare/personal. 2. Ditt användarkonto och lösenord är personliga och får inte lånas ut. Du har själv helt och fullt ansvar för hur ditt konto används. Du ansvarar alltid för att utloggning sker på rätt sätt. 3. Du får inte ladda hem och/eller installera programvaror och spel på digital utrustning i skolans nät. För att ansluta någon typ av privat utrustning krävs godkännande av behörig personal. 4. Försök till intrång i datorsystemet, manipulation och åverkan av hård- och mjukvara, samt medvetna försök att förstöra filer eller sprida virus betraktas som kriminella handlingar och polisanmäls. 5. Filer som hör till skolarbetet skall sparas på det serverutrymme, som är kopplat till ditt användarkonto (din hemkatalog, H:\). Tänk på att inte lagra för stora mängder data, eftersom utrymmet är begränsat. Sparar du filer på annan plats i systemet kan de när som helst raderas. 6. All datatrafik inom Uddevalla gymnasieskolas nätverk, både på intranätet och Internet, skall ske med gott omdöme och i enlighet med skolans regler under punkt 7 (se nedan). 7. Vid all användning av skolans digitala utrustning måste du använda ett vårdat språk. Det får inte vara vulgärt, rasistiskt, kränkande eller diskriminerande i något avseende. Detta gäller också bilder, bildhantering och ljud. Det är enligt lag förbjudet att kopiera eller sprida material som innehåller våld, terror, hets mot folkgrupp, rasism, pornografi samt mobbing i alla former. 8. Respektera alla former av upphovsrätt! Kom ihåg att det alltid är någon som skapat texten, bilden, musiken, etc. Om det inte klart framgår att kopiering är tillåten, så är det enligt lag förbjudet. 9. Massutskick av e-post eller andra massanrop får inte ske utan godkännande av ansvarig personal. 10. I vissa fall har läraren möjlighet att få kontakt med alla bildskärmar i salen för instruktion, övervakning, etc. 11. Förvara alltid utrustningen i fodral. Använd väska vid transport. 12. Du som innehavare är ansvarig för den digitala utrustningen även om du lånar ut den. 13. Mat och dryck får inte förekomma i närheten av utrustningen. För brott mot ovanstående regler gäller den påföljd som lagen utmäter samt avstängning från skolans digitala utrustning. Avstängningens längd avgörs från fall till fall.

4 4 (5) Avtal mellan elev och gymnasieskolan för att låna ett av skolans skåp Avtalet gäller som förutsättning för att få inneha ett elevskåp. Elevskåpen är endast avsedda för förvaring av böcker och andra hjälpmedel för skolarbetet Inga elever får byta skåp med varandra eller ta ett icke använt skåp. Om elev glömt nyckeln till skåpet kontaktas vaktmästare som är behjälplig vid öppnandet av skåpet. Detta avtal medger att rektor kan bereda sig tillträde till elevskåp om det finns välgrundad misstanke att eleven förvarar något av nedanstående i sitt skåp: Narkotika, alkohol, vapen, stöldgods och hälerigods, symboler som uttrycker hets mot folkgrupp eller tobaksvaror. Eleven ska i första hand beredas möjlighet att självmant öppna sitt skåp. Om eleven vägrar eller inte kan kontaktas, har skolan rättighet att öppna skåpet och meddelar sedan elev och målsman att så skett. Polisanmälan kan också komma att ske.

5 5 (5) När eleven PÅBÖRJAR sina studier vid Uddevalla gymnasieskola: Kvittering av mottagen digital utrustning och lånekort samt lån av skolans förvaringsskåp Med undertecknande av detta avtal kvitteras mottagandet av denna digitala utrustning samt kringutrustning. Eleven ombesörjer själv att ordna ett hänglås så att skåpet kan låsas på ett tryggt sätt. Om eleven är omyndig skall avtalet även godkännas av vårdnadshavare. Utrustningens serienummer: Namn (elev): Klass: Personnummer: Gatuadress: Postadress: Ovanstående avtal avseende digital utrustning samt övriga läromedel godkännes: Använd kulspetspenna! Observera att båda vårdnadshavarna skall skriva på. Uddevalla den Elev Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 Uddevalla gymnasieskola Klassföreståndare/lärare När eleven AVSLUTAR sina studier vid Uddevalla gymnasieskola: Kvittens om återlämnat lån av digital utrustning. Använd kulspetspenna! Uddevalla den Elev Uddevalla gymnasieskola

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator

Kontrakt för lån av personlig dator Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-07-02 1 (5) Kontrakt för lån av personlig dator 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt

Läs mer

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun 2015-08-19 Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg vill vi skapa en

Läs mer

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun 2014-08-19 Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg kan

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett

Läs mer

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV.

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden tillgång till en

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun Skolan i Ödeshögs Kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. I ett ständigt föränderligt samhälle är det viktigt att ge våra elever de kunskaper som är nödvändiga för varje individ och

Läs mer

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 1 (5) Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan 1. Inledning Du som

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal Datum 2014-10-20 Versionsnummer 1.0 IT-Guiden Revision Datum Utförd av Kommentar 1.0 2014-10-20 Lotta Berglund Dokumentet reviderat 2.0 Åsa Rundgren Dokumentet

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Riktlinjer IT-säkerhet för användare

Riktlinjer IT-säkerhet för användare Riktlinjer IT-säkerhet för användare Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Riktlinjens roll i IT-säkerhetsarbetet... 1 Inledning... 1 Omfattning... 1 Allmän skyldighet...

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad Sida 1 1 INLEDNING 3 1.1. Allmänt 3 1.2. Instruktionens roll i IT-säkerhetsarbetet 3 1.3. Organisation och rollfördelning 4 1.4. Mål 5 2. INFORMATION

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Datum Dnr Dpl 2012-09-17 2012/KS0194-1 005 Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Bakgrund Information

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer