Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun"

Transkript

1 LERUM4000, v 2.0, (5) Lärande Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun 1. Bakgrund Lerums kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet. Skolan erbjuder eleverna att genom lån disponera en bärbar digitalt lärverktyg under sin studietid. Det digitala lärverktyget skall ses som kursmaterial och är avsett att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet under hela utbildningsperioden. För att eleven skall få kvittera ut ett personligt digitalt lärverktyg krävs att vårdnadshavare har undertecknat detta avtal och lämnat det till skolan. Genom undertecknandet har vårdnadshavaren accepterat villkoren i avtalet. Att ta emot ett digitalt lärverktyg är ett frivilligt erbjudande. I det fall man väljer att inte utnyttja erbjudandet får eleven istället använda skolans ordinarie utrustning. 2. Det personliga digitala lärverktyget Eleven skall hantera och använda det digitala lärverktyget så att det, med undantag från normalt slitage, skall anses vara i fullgott skick då det återlämnas eller då vårdnadshavare erbjuds att köpa loss det digitala verktygen. Detta gäller även de tillbehör som eleven har fått till det digitala lärverktyget. Det digitala lärverktyget är avsett att användas i det dagliga skolarbetet, både i skolan och hemma. Vårdnadshavare/eleven ansvarar för det digitala lärverktyget med tillbehör under hela lånetiden vilket innebär att utrustningen skall hanteras och förvaras på ett ändamålsenligt och säkert vis. Ett personligt, digitalt lärverktyg med tillbehör får inte lånas ut, eller på annat vis överlåtas eller disponeras av annan än den elev som det här kontraktet gäller. Verktyget kommer att vara helt öppna för Internet. Eleven får använda sitt digitala lärverktyg både i skolan och i hemmet vilket innebär stort eget ansvar när det gäller användningen av det. De program som ingår i verktygets grundinställning får inte avinstalleras då de skall användas i skolarbetet. Skolan kan komma att göra kontroller av de utlånade digitala lärverktygen för att kontrollera att de vårdas och används så som överenskommits.

2 2 (5) Vårdnadshavare/eleven bör vara medveten om att skolan då har tillgång till allt innehåll som lagras på det digitala lärverktyget. Om skolan finner att ett digitalt lärverktyg inte används på överenskommet vis kan rektor agera enligt punkten 6 nedan. Därför är det viktigt att inget integritetskänsligt material finns på lärverktyget. Det digitala lärverktyget ska användas till skolarbetet. 3. Låneperiod Detta avtal gäller från och med leverans fram till det att eleven slutar i Lerums kommun, byter årskurs från år 6-7 eller slutar år 9, skrivs ut från skolan, avbryter sin utbildning, eller om Lerums kommun säger upp avtalet efter rektors beslut. I dessa fall skall det digitala lärverktyget samt tillbehör omedelbart återlämnas till Lerums kommun. Avtalet kan också när som helst sägas upp av vårdnadshavare. Vårdnadshavare/elev får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal. Efter låneperiodens utgång erbjuds vårdnadshavare/elev att köpa det digitala lärverktyget till då rådande marknadsvärde eller så lämnas det samt tillbehör tillbaka till skolan i fullgott skick, med undantag för normalt slitage. 4. Förvaring Vårdnadshavare/elev har totalansvar vad gäller det digitala lärverktyget och dess utrustning. Eleven är skyldig att under låneperioden vara aktsam vid hantering, användning och förvaring av verktyget. Tänk på att ett digitalt lärverktyg är stöldbegärlig egendom och därför får det aldrig lämnas utan uppsikt eller hanteras ovarsamt. Grundförutsättningen är att eleven efter skoldagens slut skall ta hem det digitala lärverktyget för förvaring. Om skolan så bestämmer kan det finnas möjlighet att lämna det digitala lärverktyget på skolan. 5. Skada eller fel För det digitala lärverktyget gäller samma ansvarsfördelning mellan hem och skola som för annan utrustning i skolan. Blir en verktyget stulet vid inbrott i skolan är det skolan som bär kostnaden. Går det digitalt lärverktyget sönder eller skadas av en uppenbar olyckshändelse står skolan också för kostnaden. Vårdnadshavare/elev får inte själv reparera eller på något vis göra annan åverkan på det digitala lärverktyget och inte heller märka det enligt eget tycke. Skolan ansvarar för reparationer av det digitala lärverktyget. Vårdnadshavare/elev är skyldig att genast anmäla skador eller fel till skolan.

3 3 (5) Om det digitala lärverktyget skadas eller på annat sätt förloras hänvisas eleven under denna tid till skolans övriga digitala verktyg tills elevens lärverktyg reparerats eller återfunnits. Vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldig för den faktiska kostnaden vid skada på det digitala lärverktyget om händelsen orsakats avsiktligen eller genom elevens oaktsamhet och skadan inte är att hänföra till normalt slitage. Vårdnadshavare/elev ansvarar för att påvisa att skadan inte har skett avsiktligen eller genom oaktsamhet. Elevens vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldig för den faktiska kostnaden vid stöld eller förlust av det digitala lärverktyget om inte de aktsamhetskrav som ställs upp i punkten 4 följs. Vårdnadshavare/elev ansvarar för att påvisa att stölden eller förlusten inte orsakats genom att aktsamhetskraven inte följts. Vid skada eller förlust av det digitala lärverktyget skall detta omedelbart anmälas till skolan och, om tillämpligt, polisen. Vid varje ersättningsärende håller skolan en dialog med elev/vårdnadshavare för att i samråd försöka lösa ersättningsfrågan. Därefter gör ansvarig rektor en bedömning av händelsen. Lärverktyget omfattas av en hårdvarugaranti från leverantören. Garantin gäller under 3 år. 6. Om avtalet inte följs Om avtalet inte följs avgör rektor vilka åtgärder som är lämpliga utifrån det enskilda fallet. Exempel på åtgärder kan vara att det digitala lärverktyget måste återlämnas till skolan och inte längre kan disponeras för personligt bruk. Om det finns anledning att misstänka olaglig handling görs alltid en polisanmälan. 7. Användning av nätverk och Internet Internet gör det möjligt att kommunicera och byta information med människor och institutioner över hela världen. I dessa kontakter är eleven skolans ambassadör och skall därför uppträda på ett sätt som är värdigt vår skola. Det innebär att eleven skall: Använda ett vårdat språk Visa respekt för andra människor Respektera alla former av upphovsrätt

4 4 (5) Det innebär även att eleven inte får: Sprida texter, bilder eller ljud som kan upplevas som kränkande eller nedsättande. Vidareförmedla personlig korrespondens utan upphovsmannens medgivande. 8. Installation av programvara Vårdnadshavare/elev ansvarar för att det inte förekommer eller installeras förbjuden eller piratkopierad programvara på det digitala lärverktyget. Skolan kan komma att utan förvarning kontrollera vilka program som finns installerade på verktyget. Det är också förbjudet att kopiera programvara som finns på det digitala lärverktyget och installera på andra enheter (t.ex. hemma) om inte skolan uttryckligen har gett tillstånd till detta. 9. Säkerhetskopiering och lagring av data Vårdnadshavare/ elev måste själv säkerhetskopiera väsentligt (för eleven och elevens arbete) digitalt innehåll (inte programvara) för att säkerställa att oavsiktligt raderat data på det digitala lärverktygets lokala lagringsutrymme enkelt kan återställas. Säkerhetskopiering kan ske på den lagringstjänst som eleven har tillgång till (Google Apps för PC och Chromebook och icloud för ipad)

5 5 (5) Avtal för lån av personlig digitalt lärverktyg från Lerums kommun Detta avtal avser: Förnamn Efternamn Personnummer: Jag/Vi har tagit del avtalsvillkoren i avtalet för lån av personlig digitalt lärverktyg från Lerums kommun och vet vilka villkor och regler som gäller när ovanstående barn, för vilken jag/vi är vårdnadshavare, ges ansvar för ett personligt digitalt lärverktyg att använda som ett verktyg i lärandet i skolan och i hemmet. Jag/Vi har informerat ovanstående barn, för vilken jag/vi är vårdnadshavare. om att för det fall han/hon bryter mot samhällets lagar och läroplanens värdegrund, kan det leda till att barnet inte får behålla det digitala lärverktyget. Jag/Vi är också medveten/na om att detta kan innebära att innehållet i mitt barns lärverktyg kan kontrolleras. Som vårdnadshavare är jag/vi medveten/na om vad som gäller då ovanstående barn, för vilken jag/vi är vårdnadshavare ges ansvar för en personlig digitalt lärverktyg i Lerums kommuns skolmiljö och accepterar detta. Jag/Vi är medvetna om att detta dokument gäller så länge barnet är elev i Lerums kommun eller tills det digitala lärverktyget återlämnas. Vid byte av skola till annan än Lerums kommun upphör rätten att disponera det personliga digitala lärverktyget. Samma sak gäller i slutet av vårterminen när eleven byter årskurs från år 6-7 i kommunens skolor samt från år 9 i kommunens skola till Lerums gymnasium. Vårdnadshavare (minst en vårdnadshavare behöver underteckna) Jag/Vi har läst igenom kontraktet, diskuterat detta med eleven och lämnar vårt godkännande (Vårdnadshavares underskrift) (Namn, textat) () Eleven Jag har tillsammans med min vårdnadshavare gått igenom avtalet. Elevens undertecknande är inte juridiskt bindande. Eleven undertecknar utifrån mognad och ålder. (Elevens underskrift)

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook

Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-06 1 (5) Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund Manual Kapitel 12 Blanketter, elev Reviderad: 2015-06-24 Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund 1. Bakgrund Nösnäsgymnasiet i Stenungsund vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun Skolan i Ödeshögs Kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. I ett ständigt föränderligt samhälle är det viktigt att ge våra elever de kunskaper som är nödvändiga för varje individ och

Läs mer

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun 2014-08-19 Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg kan

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator

Kontrakt för lån av personlig dator Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-07-02 1 (5) Kontrakt för lån av personlig dator 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används

Läs mer

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun 2015-08-19 Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg vill vi skapa en

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 1 (5) Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan 1. Inledning Du som

Läs mer

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator och elevskåp från Lidköpings kommun

Kontrakt för lån av personlig dator och elevskåp från Lidköpings kommun Namn: Klass: Personnr: Deltagit på informationsmöte (sign mentor) Kontrakt för lån av personlig dator och elevskåp från Lidköpings kommun 1. Bakgrund Lidköpings kommun (Kommunen) vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2015-05-25 Avtalsnr. 201501 Skolförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för personlig elevdator Kristinehamns kommun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kommun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV.

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden tillgång till en

Läs mer

Informationsmaterial för andra års studerande avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV

Informationsmaterial för andra års studerande avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV Informationsmaterial för andra års studerande avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Bifogat det här brevet finns ett avtal i två exemplar, ett till skolan och ett till vårdnadshavare.

Bifogat det här brevet finns ett avtal i två exemplar, ett till skolan och ett till vårdnadshavare. Hej Glada Hudikgymnasiet satsar just nu stort på att utveckla både undervisning och arbetssätt för att nå ännu bättre resultat och för att ännu bättre förbereda våra elever för framtiden. Som ett led i

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

www.kistagrundskola.stockholm.se

www.kistagrundskola.stockholm.se KISTA GRUNDSKOLA 7-9 Augusti 2014 www.kistagrundskola.stockholm.se Avtal om lån av ipad Långivare: Kista grundskola Låntagare: 7-9 avtal med hemlån Giltighetstid: Under elevens skolgång i åk 7-9 För omyndig

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Information och regler Från A till Ö

Information och regler Från A till Ö Information och regler Från A till Ö Vi vill utveckla vår skola, så att våra elever ges de bästa förutsättningarna att nå målen i en miljö som präglas av kreativitet, framtidstro och lust att lära. En

Läs mer

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel 1 (5) Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel Skolan lånar ut ovan nämnda utrustning, inklusive hård- och mjukvara, på de villkor som anges i detta avtal. Utrustningen tillhör Uddevalla

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

Regelverk 1-1. Överenskommelse för lån av dator. Avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn för privat bruk utanför skolans lokaler.

Regelverk 1-1. Överenskommelse för lån av dator. Avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn för privat bruk utanför skolans lokaler. Regelverk 1-1 Överenskommelse för lån av dator Avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn för privat bruk utanför skolans lokaler. Under studietiden kommer du som elev att få tillgång

Läs mer

Digital kompetens, Listning Frågor & Svar (FAQ) - utdelning hösten 2012

Digital kompetens, Listning Frågor & Svar (FAQ) - utdelning hösten 2012 Digital kompetens, Listning Frågor & Svar (FAQ) - utdelning hösten 2012 Fråga 1; Hej! Jag undrar om man kan köpa loss datorn efter att man ha gått ut gymnasiet? Elev som har avslutat utbildningen kommer

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter

Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter IT-riktlinje för användning av lånedator* i skolan Skolarbete och lärande med stöd av modern teknik Skolans uppdrag är att

Läs mer