Bifogat det här brevet finns ett avtal i två exemplar, ett till skolan och ett till vårdnadshavare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bifogat det här brevet finns ett avtal i två exemplar, ett till skolan och ett till vårdnadshavare."

Transkript

1 Hej Glada Hudikgymnasiet satsar just nu stort på att utveckla både undervisning och arbetssätt för att nå ännu bättre resultat och för att ännu bättre förbereda våra elever för framtiden. Som ett led i den satsningen vill vi utrusta alla elever med varsin dator. Eleven lånar datorn av skolan under hela sin skoltid och har möjlighet att köpa den till restvärdet när studierna avslutas. Bifogat det här brevet finns ett avtal i två exemplar, ett till skolan och ett till vårdnadshavare. Bifogat finns också två exemplar av skolans datapolicy samt försäkringsbrev, ett till vårdnadshavare och ett till eleven. Vi ber er att tillsammans med ert barn läsa igenom alla dokument noggrant och diskutera innehållet. Vi ber er sedan att skriva under de två avtalen och skicka båda till skolan så fort som möjligt. När vi fått ett påskrivet avtal av vårdnadshavare kan eleven kvittera ut sin dator. Vi fyller då i datorns serienummer på avtalen och skickar tillbaka det ena till er. Vid eventuella frågor mejla Hälsningar Lena Lingman, rektor

2 Datorn i skolan vår IT-policy Glada Hudikgymnasiet är inte en byggnad. Det är en idé om utveckling av unga människor. Vi är en av de ledande skolorna i Sverige när det gäller kvalitets- och värdegrundsarbete och utvecklar nu vår ITarena med ambitionen att ligga i framkant även på det området. Som gymnasieskola ska vi förbereda våra elever för framtiden och god IT-kompetens kommer att vara ett konkurrensmedel för alla oavsett vilken bransch de väljer att arbeta inom. Ett led i den satsningen är att utrusta våra elever med en varsin bärbar dator. Vår idé om utveckling av unga människor bärs upp av och synliggörs genom våra gemensamma grundläggande värderingar. Dessa ligger till grund för den här policyn.

3 Syfte Att utveckla skolan och vårt arbetssätt för att nå ännu högre resultat och för att ännu bättre förbereda våra elever för framtiden. Mål - Alla elever har en mycket god IT-kompetens efter avslutade studier på Glada Hudikgymnasiet. - Alla elever har förstärkta och fördjupade kunskaper i alla ämnen och därmed ännu bättre resultat. Kommunikation Internet gör det möjligt att kommunicera och byta information med människor och institutioner över hela världen. I dessa kontakter är elever och personal skolans ambassadörer och skall därför uppträda på ett sätt som är förenligt med våra värderingar och med gällande lagstiftning. Det innebär att vi använder ett vårdat språk och visar respekt för andra människor genom att t.ex. aldrig sprida texter, bilder eller ljud som kan upplevas som kränkande för andra människor. Vi vidarebefordrar eller sprider heller aldrig något utan att den som gav oss det gett oss tillåtelse. När vi befinner oss på skolan är vi alla kopplade till samma nätverk. Ett nätverk vi är beroende av i vårt dagliga arbete. Det innebär att vi alla måste tänka på att vår dator hålls ren från virus och annat som kan skada nätverket eller andras datorer. Det är också viktigt att man respekterar den behörighetsnivå man tilldelats och därmed aldrig försöker få tillgång till nätverksresurser som man inte har rätt till. Det är inte tillåtet att försöka dölja sin användaridentitet eller försöka skada eller ändra andras datorbaserade information. Back-up och uppladdning Alla bör säkerhetskopiera sina arbeten och annat viktigt material på t.ex. USB eller internet för att kunna återställa vid en oavsiktlig radering. För att snabbt kunna komma igång med sitt arbete ska elever se till att datorn är fullt uppladdad då de kommer till skolan på morgonen. Miljö Vår satsning på IT är viktig också ur miljösynpunkt. Vi vill att man i så stor mån som möjligt delar dokument digitalt och på vis minskar antalet utskrifter. Support, fel, skada eller stöld Vid problem eller fel på datorn av något slag tar eleven själv först kontakt med respektive utsedd elevsupport. I de fall elevsupport inte löser problemet tar eleven kontakt med skolans dataadministratör. I sista hand kontaktas HP Carepack hämtservice i samråd med dataadministratör. Datorn hämtas inom 48 timmar här på skolan. Datorn behöver ej packas in. Eleven får under servicetiden hämta ut en lånedator av skolan. Vid skada eller stöld görs i samråd med dataadministratör en anmälan till Ellius Skador AB. Datorn måste i detta fall (skada) packas och skickas in. (Läs mer om detta i försäkringsbrevet.)

4 Avtal för lån av personlig dator från Glada Hudikgymnasiet För att eleven skall få kvittera ut datorn krävs att eleven och dennes föräldrar/vårdnadshavare har undertecknat detta låneavtal samt godkänt skolans gällande regler. Genom undertecknandet har eleven och föräldrar/vårdnadshavare accepterat villkoren i låneavtalet. Glada Hudikgymnasiets åtagande: 1. Dator med tillbehör ägs av skolan. 2. Försäkringar för datorn är tecknade av skolan. 3. Serviceåtagande (Carepak hämtservice) för datorn är tecknade av skolan. 4. Datasupport för elev sköts av skolan. 5. När eleven avslutar sina studier kan skolan sälja datorpaketet till då gällande restvärde. Elevens åtagande: 1. Eleven förbinder sig att vårda och använda datorn med tillhörande tillbehör på ett sådant vis att den, med undantag från normalt slitage, skall anses vara i fullgott skick då den återlämnas. 2. Utrustningen får inte lånas ut, eller på annat vis överlåtas eller disponeras av annan än den elev som det här kontraktet gäller. 4. Det är inte tillåtet att använda utrustningen i sammanhang eller för syften som kan betraktas strida mot Glada Hudikgymnasiets IT-policy, eller på annat vis strider mot god moral eller gällande lagstiftning. 5. Det är inte tillåtet att låna ut lösenord. 6. Eleven får inte själv reparera eller på något vis göra annan åverkan på sin dator och inte heller märka datorn enligt eget tycke.

5 7. Eleven har totalansvar för datorn och dess utrustning. Under låneperioden krävs att eleven iakttar normal aktsamhet vid förvaring av datorn med anledning av att den är att betrakta som stöldbegärlig egendom. 8. Datorn är elevens ansvar och får aldrig lämnas utan uppsikt eller hanteras ovarsamt. 9. Eleven ansvarar för att det inte förekommer eller installeras programvara som bryter mot upphovsrättslagen eller äventyrar säkerheten på datorn och/eller skolans intranät. 10. Det är förbjudet att kopiera programvara som finns på datorn och installera på andra datorer om inte skolan har gett tillstånd till detta. 11. Systemansvarig har rätt att vid regelbrott återta datorn med tillbehör. 12. Avtalet gäller under förutsättning att elev har minst 80 procent närvaro om inte särskilda omständigheter råder, vilket avgörs från fall till fall. 13. Avtalet gäller från och med undertecknandet i samband med leverans fram till det att eleven slutar på Glada Hudikgymnasiet eller om skolan säger upp avtalet. Datorns serienummer: (serienummer skrivs dit i samband med att datorn delas ut) Vi har läst igenom kontraktet samt medföljande bilagor (Försäkringar samt datapolicy) och förbinder oss att följa det. Det är elevens vårdnadshavare som är ansvarig för avtalet. Gäller även myndig elev. Detta avtal gäller för läsåret, 2012/2013, och kan därefter omförhandlas om någon part så önskar annars fortlöper villkoren enligt detta kontrakt. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt. Ort och datum Ort och datum Elevens underskrift Namnförtydligande Vårdnadshavares underskrift Namnförtydligande Ort och datum Lena Lingman, rektor

6 Allriskförsäkring Villkor Trygg + för Elev- PC Försäkringen gäller för dator i skolverksamhet, som har ett värde understigande kr. 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för leasetagare / köpare, som ingått avtal om att lease/hyra/köpa datorer att användas i skolverksamhet av elever i årskurs 4 eller däröver. I detta villkor kallad försäkrad. Försäkringen skall omfatta samtliga elever som omfattas av Elev- PC- avtalet för aktuell tidsperiod. 2. Försäkrad egendom Försäkringen gäller för det objekt som försäkrad innehar genom köp - hyres- eller leasingkontrakt för vilken premie betalts och som enligt låneavtal innehas av målsman/elev. Försäkringen gäller för objekt som försäkrad överlämnat till elev genom låneavtal. 3. Vad försäkringen gäller för A. Försäkringen gäller för fysisk skada på i leasing-, hyres- eller låneavtalet angiven Elev- PC- utrustning, genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. Försäkringen ersätter skada som medfört att objektet minskat i värde eller gått helt förlorat, med de undantag som framgår av denna försäkring. Försäkringen gäller vid privat bruk i skolverksamhet. B. Försäkringen ersätter stöld som skett genom styrkt inbrott i utrymme eller lokal i skola som uppfyller skyddsklass 1 och är larmad. Vid samtidig stöld är det maximala värdet som ersätts kr. Försäkringen ersätter förlust genom styrkt inbrott som skett i bostaden. Försäkringen ersätter ej annan stöld eller förlust än vad ovan sagts. 4. När gäller försäkring Försäkringen träder i kraft från och med den dag då Elev- PC- utrustningen utkvitterades av eleven och/eller dennes målsman. Försäkringen upphör att gälla senast 36 månader från denna dag. Försäkringen gäller tills eleven avslutar sin utbildning eller avflyttar från skolan. Försäkringen gäller aldrig längre än avtalad leasing- hyres- och/eller låneperiod. 5. Var gäller försäkringen Försäkringen gäller i Sverige och under normal användning i elevens skolverksamhet. Försäkringen gäller även skada som uppkommit i eleven/målsmans bostad eller fritidsbostad eller vid transport däremellan. Försäkringen gäller inte för skada som uppkommit när datorn lämnats utan tillsyn, i lokal eller på allmän plats. Försäkringen gäller även under transport mellan skola och bostad, under förutsättning att transporten skett med den aktsamhet som motiveras utifrån datorns känslighet för yttre våld. Ytterligare en förutsättning är att datorn transporterats i datorväska avsedd för datorn. 6. Premiens betalning. Premien betalas i förskott och skall avse samtliga elever som under samma avtal innehar Elev- PC- utrustning. 7. Självrisk och försäkringsbelopp Försäkringen gäller utan självrisk. Observera att skador med reparationskostnad understigande 500 kr inte ersätts. För det fall skadekostnaden överstiger 500 kr ersätts hela skadekostnaden. Vid inbrott gäller samma självrisk. Försäkringen ersätter högst det ingående kontraktsvärdet enligt avtal, dock är högsta ersättningsbelopp kr. Vid skada under försäkringsperioden ersätter försäkringen reparationskostnad, eller kostnaden för ett ersättningsobjekt med samma eller bättre standard. restskulden vid skadetillfället om kostnaden för reparation är högre än denna. 8. Allmänna bestämmelser och undantag. A. Vid skada skall utrustningen repareras eller bytas ut. Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att bestämma om utrustningen skall repareras eller ersättas med ny eller likvärdig utrustning. Om försäkringsgivaren bedömer att objektet ej kan repareras, ersätter försäkringen med närmast likvärdig utrustning eller den vid skadetillfället återstående restskulden för Elev- PC:n. Kontant ersättning lämnas ej. Försäkringen ersätter ej skada eller förlust där eleven eller skolan erhållit ersättning ur annan försäkring. B. Försäkringen gäller inte för: Varje form av lagligt ansvar som, direkt eller indirekt, har sitt ursprung i eller orsakats av radioaktiv strålning eller kontamination från varje form av nukleärt bränsle eller deposition av sådant bränsle varhelst det är, radioaktiva, explosiva och giftiga ämnen eller annan form av farligt objekt som innehåller radioaktiva ämnen. Varje form av skada som, direkt eller indirekt, orsakats av eller som är en följd av krig, invasion, krigshandling av annat land, inbördeskrig, borgerliga oroligheter, revolution, militärt maktövertagande, konfiskation eller nationalisering, rekvisition eller förstörelse av egendom till följd av beslut av regering eller myndighet. 9. Särskilda undantag För försäkringen gäller följande undantag. Ersättning lämnas inte för: 1. skada som kan ersättas enligt leverantörsgaranti, garantivillkor eller som beror på bristfälligheter i konstruktion, material 2. skada på optisk lagringsenhet (CD,DVD etc.), samt skärm, om inte eleven/målsman kan visa hur skadan uppkommit under normal användning 3. skada som består i eller är en följd av slitage, korrosion, förbrukning, åldersförändring, försummat underhåll, beläggning 4. skada som beror på handhavande fel från användare vid användande av program som är installerat eller var under installation 5. kostnad för löpande underhåll, justeringar, översyn, modifiering, service, förbrukningsmateriel eller skada som beror på felaktig installation eller reparation 6. skada eller förlust genom minskad eller utebliven användbarhet eller i övrigt varje indirekt skada eller förlust 7. förskingring, bedrägeri eller liknande förmögenhetsbrott, trolöshet mot huvudman samt olovligt förfogande 8. tillbehör och program som inte återfinns i avtal om skoldator. Lagrad information omfattas ej av försäkringen 9. Skada eller förlust då datorn varit överlämnad till annan person än förälder eller elev. 10. skada till följd av datavirus. 11. skada till följd av definierade och fastställda seriefel. 12. skada som uppstår då objektet har polletterats för transport om ej till och från service 13. skada som uppkommit tillföljd av att tillverkarens instruktioner om skötsel och underhåll inte följts. 14. Skada på bildskärm till följd av att föremål, exempelvis penna, lämnats kvar på tangentbordet 10. Säkerhetsföreskrifter För försäkringen gäller de säkerhetsföreskrifter som anges i ordinarie hem-, villa-, eller fritidshusförsäkring. I övrigt skall objektet hanteras med normal aktsamhet. Med normal aktsamhet menas att objektet skall hanteras så att skada så långt som möjligt kan undvikas. 0m säkerhetsföreskrifterna ej följts betalas ersättning endast i den utsträckning skadan får antas ha inträffat även om säkerhetsföreskrifterna hade följts. 11. Skadereglering Skada skall anmälas till försäkringsgivaren inom 6 månader från den dag skadan inträffade. Därefter går rätten till ersättning ur denna försäkring förlorad. Om inte fullständig dokumentation i skadan kommit försäkringsgivaren tillhanda senast två månader efter anmälningsdagen upphör rätten till ersättning. Vid stöld eller förlust av det försäkrade objektet skall detta anmälas till polisen på den ort där det inträffat. Polisanmälan skall lämnas när skadan anmäls. Försäkringsgivaren kan begära att få ersatt egendom utlämnad. Om begäran ej sker inom en månad från den dag ersättning utbetalats, har försäkrad rätt att behålla egendomen.till anmälan skall bifogas skadeanmälan polisrapport, om det gäller inbrott andra uppgifter som är av betydelse för en snabb och korrekt skadereglering. Skador skall anmälas till Ellius Skador AB, Riddargatan 30, Stockholm, telefon , fax Om vi inte kommer överens Den som inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende kan få det omprövat genom att skriftligen till försäkringsgivaren redogöra för sitt ärende och be om en omprövning av ärendet Allmän Domstol Liksom vid andra tvister kan du vända dig till allmän domstol. Tag kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer. Tingsrättens adress och telefonnummer finns i telefonkatalogen Klagomålsansvarig Klagomål gällande försäkringen kan ställas till Klagomålsansvarig hos Gjensidige Försäkring Gällande lag och omprövning av skadeärende För detta avtal gäller svensk lag. Den som inte godtar Försäkringsgivarens s beslut i skadeärende kan överklaga till skadenämnd, som Försäkringsgivaren hänvisar till. 13. Allmänna bestämmelser 13.1 Personuppgifter Alla uppgifter om försäkrad behandlas konfidentiellt. Uppgifterna, däribland personuppgifter, måste sparas för att försäkringsgivaren ska kunna administrera försäkringsavtal, bedriva produktutveckling och skadeförebyggande forskning, upprätta försäkringsstatistik samt genomföra marknadsföring. Uppgifterna erhålls huvudsakligen från försäkrad men kan kompletteras med uppgifter från offentliga register. Vissa uppgifter måste lämnas vidare till samarbetspartners för exempelvis skadereglering. Uppgifter som inte längre behövs raderas. Försäkrad som inte vill erhålla ytterligare produkt- och tjänsteerbjudande kan anmäla detta till försäkringsgivaren. Försäkrad som önskar upplysning om vilka personuppgifter som finns angående henne eller honom kan efter skriftlig ansökan, som ska vara egenhändigt undertecknad och med angivande av försäkrings- eller personnummer, vända sig till PuL- ansvarig hos försäkringsgivaren (se adress nedan) för att erhålla sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter Tillämpbar lag För denna försäkring gäller i övrigt Försäkringsavtalslagen (2005:104), FAL Preskription Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt, om han inte väcker talan vid domstol mot försäkringsgivaren inom tre år från det att han fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom 10 år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande Dubbelförsäkring Har samma intresse försäkrats hos flera bolag, är varje bolag ansvarigt mot den Försäkrade som om det bolaget ensamt hade beviljat försäkring. Ersättning kan dock inte lämnas med högre belopp än vad som sammanlagt motsvarar skadan. Överstiger summan av ansvarsbeloppen skadan, fördelas ansvaret mellan bolagen efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen. 14. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring BA, Norge, svensk filial, organisationsnummer Postadress: Box 3031, Stockholm

Kontrakt för lån av personlig dator och elevskåp från Lidköpings kommun

Kontrakt för lån av personlig dator och elevskåp från Lidköpings kommun Namn: Klass: Personnr: Deltagit på informationsmöte (sign mentor) Kontrakt för lån av personlig dator och elevskåp från Lidköpings kommun 1. Bakgrund Lidköpings kommun (Kommunen) vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund Manual Kapitel 12 Blanketter, elev Reviderad: 2015-06-24 Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund 1. Bakgrund Nösnäsgymnasiet i Stenungsund vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun Skolan i Ödeshögs Kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. I ett ständigt föränderligt samhälle är det viktigt att ge våra elever de kunskaper som är nödvändiga för varje individ och

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator

Kontrakt för lån av personlig dator Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-07-02 1 (5) Kontrakt för lån av personlig dator 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används

Läs mer

trygghetsavtal skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Sammanfattande info Detta är en kortfattad översikt av försäkringen. För fullständiga villkor se sid. 9 Din ersättning

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

Villkor Dubbelt Boendeförsäkring, BFDBK-20111101-01-BoKlok gäller från 2011-10-17

Villkor Dubbelt Boendeförsäkring, BFDBK-20111101-01-BoKlok gäller från 2011-10-17 Villkor Dubbelt Boendeförsäkring, gäller från 2011-10-17 Försäkring mot dubbelboendekostnad 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för privatperson/er (nedan omnämnd Försäkrad*) som ingått

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag

Trygghet. för din produkt. Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag Trygghet för din produkt Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot funktionsfel Efter garanti & reklamationsrätt upphört. 2. Skydd mot olyckshändelser Tappskador,

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Elgigantens Trygghetsavtal Din räddning när oturen

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL

TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL 1 VÅRT TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering

Läs mer

TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL

TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL 1 VÅRT TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering

Läs mer

Happy CARE. Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Produktförsäkring. Extra trygghet för dina produkt

Happy CARE. Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Produktförsäkring. Extra trygghet för dina produkt Happy CARE Produktförsäkring Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Extra trygghet för dina produkt VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador,

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband. Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook

Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-06 1 (5) Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

SVEMO Tävlingsfordon

SVEMO Tävlingsfordon SVEMO Tävlingsfordon Garageförsäkring och Transportförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JUNI 2014 FÖRSÄKRINGSVILLKOR sida 1 Innehållsförteckning A Information 3 1. Allmän information 2. Aktsamhetskrav, nedsättning

Läs mer

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring t? e h g g y r t Extra lvrisk ä j s n e g n tioner a I r a p e r dsfria Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Produktförsäkring Extra trygghet för dina produkter.

Produktförsäkring Extra trygghet för dina produkter. Produktförsäkring Extra trygghet för dina produkter. 1 INNEHÅLL 1. EXTRA TRYGGHET MED HAPPY CARE PRODUKTFÖRSÄKRING 3 2. VARFÖR VÄLJA HAPPY CARE PRODUKTFÖRSÄKRING? 3 3. SNABB OCH PROFESSIONELL HJÄLP VID

Läs mer

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro INNEHÅLL 1. MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET 3 DIN RÄDDNING NÄR OTUREN ÄR FRAMME 2. EXTRA TRYGGHET FÖR DIG 4 3. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET 6 4.

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör Trygghet för din produkt Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur & blixtnedslag. 2. Ingen självrisk vid

Läs mer

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun 2014-08-19 Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg kan

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Skydd vid olyckshändelser Tappskador, vätskeskador,

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Skydd vid olyckshändelser Tappskador, vätskeskador,

Läs mer

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun 2015-08-19 Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg vill vi skapa en

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2015-01-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2015-01-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2015-01-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Försäkringsgivare och tillsynsmyndighet...3 2. Vem försäkringen gäller för...3 3. Försäkringens omfattning...3

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 juli 2006. Svenska Jägareförbundets och Folksams. Jaktvapenförsäkring

Försäkringsvillkor 1 juli 2006. Svenska Jägareförbundets och Folksams. Jaktvapenförsäkring Försäkringsvillkor 1 juli 2006 Svenska Jägareförbundets och Folksams Jaktvapenförsäkring Innehåll Översiktlig information...................... 4 Försäkringsvillkor.......................... 6 Vem försäkringen

Läs mer