trygghetsförsäkring en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring i samarbete med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "trygghetsförsäkring www.solidab.se en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring i samarbete med"

Transkript

1 trygghetsförsäkring en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring i samarbete med

2 snabb & enkel hjälp när min mobiltelefon krånglar 3 Reparation eller ersättningsmobil med motsvarande prestanda 3 Ersättning för plötsliga funktionsfel som inte ersätts av garanti eller reklamationsrätt. 3 Ersättning för skada som uppstått genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse t ex tappskada eller fukt/vatten 3 Ring ett telefonnummer vid skada, Låg självrisk, jämför med din hemförsäkring 3 Halva premien blir bonuspoäng när du betalar med ditt SIBA-kort 3 Dessutom - 10 % helkundsrabatt på övriga försäkringar hos försäkringsgivare Solid, t ex hem- och bilförsäkring, Vi repararerar eller byter ut din trasiga mobiltelefon Försäkringen, som du tecknar vid köpet, ger dig ett bra skydd om mobiltelefonen plötsligt slutar fungera eller går sönder p g a en olyckshändelse. Försäkringen gäller ett helt år. Antingen reparerar vi din skadade mobiltelefon eller, om den inte går att reparera, får du en ny ersättningsmobil med motsvarande prestanda. Du har en låg självrisk på 190 kr. Ring ett telefonnummer för hjälp Ring om något händer med din mobiltelefon så får du hjälp.

3 halva premien blir bonuspoäng Om du tecknar trygghetspaketet hos oss och betalar med ditt SIBA kort får du halva premien som bonuspoäng. Intjänade bonuspoäng ger dig sedan upp till 10 % rabatt på ditt nästa köp på SIBA-kortet. Redan 30 dagar efter köpet kan du utnyttja rabatten. Dina intjänade bonuspoäng gäller ett helt år från respektive inköpstillfälle. 10 % helkundsrabatt Som kund hos försäkringsgivare Solid Försäkringar blir du uppgraderad till helkund och får 10 % rabatt på övriga försäkringar som t ex hem- bil- rese- eller olycksfallsförsäkringar. Gå in på och läs mer. 10% helkundsrabatt

4 vilka skydd har jag utan försäkringen? Faktaruta produktförsäkring Branschbestämmelserna ger dig som konsument 1 års garanti, vilket är en utökad rätt gentemot Konsumentköplagen. För ursprungliga fel har du reklamationsrätt i 3 år från inköpet. Bevisbördan vid reklamation för att felet ska ha funnits i produkten redan vid köpet övergår till konsument efter garantitiden. Kontrollera hur lång garanti som medföljer din produkt. Hemförsäkringen kan ha olika villkor för nedskrivning och självrisk. Kontrollera därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller i ditt fall. När du tecknar en försäkring hos Solid har du alltid öppet köp i 30 dagar. Faktarutan är framtagen i samarbete med Elektronikbranschen. Försäkring Garanti Reklamationsrätt Hemförsäkring Funktionsfel år 1 Tappskador Fukt/ vatten X X 3 Täcker X Täcker inte Täcker i vissa fall

5 när oturen varit framme Gör på följande sätt för att få hjälp Ta med ditt försäkringsbevis och inköpskvitto samt din trasiga produkt till din närmaste SIBA-butik så får du hjälp. Du kan även ringa Vilken ersättning får jag? Om din mobiltelefon inte går att reparera ersätter vi dig med en helt ny mobiltelefon. Om du inte kan få en likadan som du köpte från början ser vi till att du får en mobiltelefon med motsvarande prestanda. Du ska ju kunna använda den på samma sätt som den gamla. Du kan få en mobiltelefon som maximalt kostar upp till ursprungligt inköpspris. Med ursprungligt inköpspris menas ordinarie inköpspris fritt från eventuellt reapris eller fyndpris. Om jag blir ersatt med en ny produkt Om din skadade mobiltelefon ersätts med en ny fortsätter försäkringen att gälla för ersättningstelefonen på oförändrade villkor. Vår ambition är att göra dig nöjd Vi gör alltid vårt bästa för att du ska bli nöjd men om du mot förmodan inte är nöjd kan du skicka en skriftlig överklagan till Solids försäkringsnämnd så försöker vi lösa situationen på ett bra sätt.

6 försäkringen täcker mycket men inte allt Du måste vara aktsam om din mobiltelefon. Detta innebär att den försäkrade produkten skall hanteras så att skada undviks. Exempelvis får mobilen inte användas i en miljö där det finns en uppenbar risk för skada. Medföljande bruks-/installationsanvisningar eller liknande skall följas. Om aktsamhetskravet ej uppfyllts kan detta medföra minskad eller utebliven ersättning. Exempel på vad försäkringen inte ersätter Trygghetsförsäkringen täcker inte förlust eller stöld. Följdskador d v s skador orsakade av din produkt eller mindre skador som inte påverkar användbarheten ersätts inte. Skador på i efterhand installerade komponenter i din produkt eller skador p g a bristfällig eller felaktig installation/montering ersätts inte. Inte heller bildpunkter som slocknat och som ligger utanför leverantörens riktlinjer eller förbrukningsartiklar (t ex batterier, lampor, etc.). Skador på lagrad information på internminne, minneskort eller liknande ersätts inte. Kostnad för service, översyn och/eller rengöring av mobiltelefonen, om inte denna betingas av en ersättningsbar skada ersätts inte.

7

8 viktiga frågor Jag vill fundera på saken, hur länge har jag öppet köp? Ibland vill man fundera över sitt köp i lugn och ro. Det gäller naturligtvis även när du tecknar försäkringen. Du har öppet köp av försäkringen i 30 dagar. Vad händer med försäkringen om jag säljer eller ger bort min mobltelefon? Om du säljer eller ger bort din mobiltelefon gäller försäkringen för den nya ägaren eller för annan som senare gjort ett lagligt förvärv. Glöm inte att meddela Solid om överlåtelsen.

9 solid försäkringar - ditt okrångliga försäkringsbolag Trygghetsförsäkringen är skräddarsydd för SIBA. Solid Försäkringar är försäkringsgivare och sköter administration och skadereglering. Vår ambition är att våra försäkringar ska vara så enkla och begripliga så att du som kund alltid förstår vad du köper och vilka händelser du är försäkrad mot. Solid Försäkringar har varit verksamt sedan 1993 och vi blev årets skadeförsäkringsbolag Huvudkontoret ligger i Helsingborg och vi har idag ca 3 miljoner kunder i Sverige. Solid är marknadsledande inom produktförsäkringar och en av de marknadsledande aktörerna inom rese- och vägassistansförsäkringar. Solid säljer även bil-, hem - och inkomstförsäkringar. Vår ambition är att alla vi på Solid, genom okrångliga försäkringar, okrångligt bemötande, okrånglig service och skadereglering, ska göra dig så nöjd att du ser på Solid som det okrångliga försäkringsbolaget.

10 Fullständiga villkor SIS07, Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare av produkten eller för annan som senare gör ett lagligt förvärv av den försäkrade produkten. Anmälan om ägarbyte görs till Solid. 2. Försäkringens omfattning Försäkringen täcker, med nedanstående undantag, funktionsfel på det i försäkringsbeviset angivna objektet i den mån dessa fel inte kan ersättas enligt produktgaranti eller omfattas av säljarens felansvar enligt Konsumentköplagen. Försäkringen omfattar dessutom skador till följd av plötslig och oförutsedd händelse orsakad av yttre påverkan. Med skada menas ej stöld eller förlust. Undantag Försäkringen lämnar inte ersättning för: Skador orsakade av försäkrad produkt (följdskador). Skador av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet. Skador på i försäkrat objekt i efterhand installerade komponenter. Skador till följd av bristfällig eller felaktig installation/montering. Skador som består i att bildpunkter slocknat i en utsträckning som ligger innanför leverantörens riktlinjer. Skador som beror på s.k. datavirus eller mjukvarurelaterade fel. Förbrukningsartiklar (ex batterier, lampor, filter, patroner, film etc.). Kostnad för service, översyn och/eller rengöring av produkten om inte denna betingas av en ersättningsbar skada. Lagrad information på hårddisk, intern minne, minneskort, band eller liknande. 3. Aktsamhetskrav Det försäkrade objektet skall handhas så att skada undvikes. Exempelvis får objektet inte användas i miljö där det finns en uppenbar risk för skada. Medföljande bruks-/installationsanvisningar eller liknande skall följas. Om aktsamhetskravet ej uppfyllts kan detta medföra minskad eller utebliven ersättning. 4. Anmälan av skada Vid skada skall anmälan göras snarast möjligt. Anmälan görs till återförsäljaren där försäkrad produkt inköpts eller till Solid. 5. Ersättning Vid ersättningsbar skada ersätter Solid reparationskostnad upp till produktens återanskaffningsvärde vid skadetillfället, dock maximalt upp till ursprungligt inköpspris. Om reparation ej kan utföras till sådan kostnad kan i stället objekt med motsvarande prestanda lämnas som ersättning (s.k. totalskada), dock maximalt upp till ursprungligt inköpspris. Solid har rätt att avgöra om skadat objekt skall repareras eller ersättas med ett motsvarande objekt, samt att utse motsvarande objekt. Kontantersättning lämnas ej. För det fall ersättning lämnas med ersättningsobjekt vid totalskada gäller försäkringen för ersättningsobjektet och löper vidare på oförändrade villkor till försäkringstidens slut. Utförs reparation på skadad produkt utan att skadan anmälts enligt ovan eller anlitas annan verkstad än den som Solid eller återförsäljaren anvisat kan eventuell ersättning reduceras eller helt utebli. Försäkringen ersätter endast transportkostnader som uppkommer om av Solid eller återförsäljaren anvisad verkstad måste skicka försäkrat objekt till generalagents verkstad eller annan verkstad anvisad av generalagenten. Försäkringen ersätter ej kostnad för hembesök. Ersättning lämnas inte för mervärdesskatt (moms) när försäkringstagaren är redovisningsskyldig för sådan. 6. Självrisk Självrisken är 190 SEK. 7. Försäkringstiden Försäkringstiden är 12 månader och framgår av försäkringsbeviset. Vid försäkringstidens slut upphör försäkringen att gälla utan föregående uppsägning. 8. Allmänna bestämmelser Om försäkringstagaren eller någon annan som begär ersättning efter en skada uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning kan den ersättning som annars skulle ha utgått reduceras eller utebli. 9. Preskription Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt, om han/ hon inte väcker talan vid domstol mot

11 försäkringsgivaren inom tre år från det att han/ hon fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom tio år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. Har den ersättningsberättigande framställt anspråket till försäkringsgivaren inom den tid som angetts ovan har han/ hon alltid sex månader på sig att väcka talan vid domstol mot försäkringsgivaren sedan försäkringsgivaren tagit slutlig ställning till ersättningen. 10. Force Majeure Försäkringen gäller inte vid förlust eller skada som har samband med atomkärnreaktion eller krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller åtgärd av makthavare som obehörigen tagit makten eller förstörelse genom myndighets ingripande. Försäkringen gäller inte heller vid skada eller förlust till följd av myndighets agerande. 11. Vid dubbelförsäkring Är det objekt som denna försäkring omfattar även försäkrat genom annan försäkring i vilken förbehåll vid dubbelförsäkring finns inskrivet, gäller samma förbehåll även för denna försäkring. Försäkringstagaren kan vända sig till vilket av försäkringsbolagen han vill för att få ut ersättning för sin skada. Dock kan inte högre ersättning utgå sammanlagt än som svarar mot skadan. 12. Försäkringsavtalslagen (FA L) För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (2005:104). 13. Personuppgiftslagen (PUL) Solid behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Kunden medger att Solid får registrera, samt tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och e-post. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Solids åtaganden gentemot kunden, för att, informera kunden om erbjudanden samt i övrigt i marknadsföringssyfte. Uppgifter om kunden kan komma att lämnas ut till Solids ombud och övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Kunden har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Solid åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst. Kunden äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos Solid. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid att vidta rättelseåtgärder. Kunden ger Solid rätt att datainsamla och registrera personuppgifter. Kunden ger också Solid rätt att utnyttja denna information för direkt marknadsföring från Solid och Solid närstående företag, anslutna ombud samt andra seriösa företag inom ramen för gällande lagstiftning. Solid kan efter senare anmälan se till att direktmarknadsföring till kunden undviks. 14. Överklagan Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå vid skada. Om du inte är nöjd med vår skadereglering kan du begära att ditt ärende omprövas. Din begäran om omprövning kan skriftligen påtalas till försäkringsbolagets huvudkontor, adress enligt nedan. Möjligheten finns även att få ärendet prövat hos Allmänna Reklamationsnämnden eller av allmän domstol. 15. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är: Solid Försäkringar Box Helsingborg Kundtjänst: E-post: Hemsida:

12 Kundservice: , mån - fre Solid Försäkringar har huvudkontor i Helsingborg. Kundservice: , mån - fre Försäkringsbutiken Solid finns på

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring t? e h g g y r t Extra lvrisk ä j s n e g n tioner a I r a p e r dsfria Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör Trygghet för din produkt Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur & blixtnedslag. 2. Ingen självrisk vid

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT Reseförsäkring KOMPLETT - Komplett trygghet på resan Med Reseskydd KOMPLETT väljer du själv för vilka resdagar försäkringen ska gälla och den inne-håller många moment som generellt inte omfattas i grundreseskyddet

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet från 10 000 kr upp till 30 000 kr OBS! Glöm inte bifoga en kopia på gilitig ID-handling Önskat belopp: Återbetalningstid WEBB 10 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 30

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

Produktförsäkring och skadereglering

Produktförsäkring och skadereglering Produktförsäkring och skadereglering Maj 2010 Maj 2010 Dnr 09-11327 innehåll Sammanfattning 3 Inledning 4 Undersökning av skadereglering vid produktförsäkring i hemelektronikbranschen 5 Urval och avgränsningar

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Reseförsäkring Extrem. Täcker det mesta som kan hända en våghals

Reseförsäkring Extrem. Täcker det mesta som kan hända en våghals Reseförsäkring Extrem Täcker det mesta som kan hända en våghals Gäller fr.o.m. 20 mars 2012 Inget för fegisar Bara för att du gillar att tänja på gränserna betyder det inte att du ska utsätta dig för onödiga

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Nr: 2013-01. försäkrings villkor

Nr: 2013-01. försäkrings villkor Nr: försäkrings villkor Öckerö Sockens ÖMSESIDIGA Båtförsäkringsbolag ösb 1889-2013 Öckerö Sockens Ömsesidiga Båtförsäkringsbolag, är ett bolag som försäkrar de flesta slags båtar. Bolaget är ägt av försäkringstagarna

Läs mer

Betalskydd medlemslån

Betalskydd medlemslån Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2011-01-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 2 4 Övergång

Läs mer

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0110-1 Reseförsäkringen gäller för följande

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR First Card Gällande från 2015-04-01 Försäkringsvillkor First Card Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer