AVBESTÄLLNINGSSKYDD. BEGRÄNSNINGAR Avbeställningsskyddet gäller inte alltid, exempelvis om:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVBESTÄLLNINGSSKYDD. BEGRÄNSNINGAR Avbeställningsskyddet gäller inte alltid, exempelvis om:"

Transkript

1 AVBESTÄLLNINGSSKYDD Ersätter mer än ett vanligt avbeställningsskydd Du får ersättning för sjukdom, olycksfall, dödsfall, uppsägning från arbetet, väsentlig skada i hemmet, bokat evenemang blir inställt eller flyttat (om evenemanget är målet med resan), flygbolagskonkurs ETT OKRÅNGLIGT AVBESTÄLLNINGSSKYDD SOM TÄCKER MYCKET MER ÄN VANLIGA AVBESTÄLLNINGSSKYDD PÅ MARKNADEN. GER DIG PENGARNA TILLBAKA OM DU INTE KAN RESA SOM PLANERAT, OM FLYGBOLAGET GÅR I KONKURS, DU BLIR ARBETSLÖS ELLER OM BOKAT EVENEMANG BLIR INSTÄLLT. AVBESTÄLLNINGSSKYDDET GÄLLER FÖR Försäkringen gäller privata resor och tjänsteresor med avresa från Norden. Resan ska ha bokats av ett reseföretag och får kosta upp till kronor per person. Försäkringen ersätter beställningskostnader för researrangemang som omfattas av försäkringen och som inte återbetalas enligt de avbokningsregler som gäller för arrangemanget. Försäkringen gäller för försäkringstagaren och börjar gälla då premien är betald och upphör då arrangemanget påbörjas. Försäkringen ska tecknas och betalas inom två dagar från det att bindande anmälningsavgift eller deposition för arrangemanget ska betalas. Försäkring får inte tecknas senare än tre dagar innan arrangemanget påbörjas. I AVBESTÄLLNINGSSKYDDET INGÅR Du får pengarna tillbaka om du inte kan resa på grund av: Akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall Avbeställningsskyddet gäller om du måste avbeställa resan på grund av att du, din medresenär eller nära anhörig råkar ut för en akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Uppsägning av arbete Avbeställningsskyddet gäller om du blir oväntat uppsagd från ditt arbete omedelbart före avresan. Väsentlig skada i ditt hem Avbeställningsskyddet gäller om din permanenta bostad i Norden skadas väsentligt på grund av vattenskada, blixtnedslag, brand eller liknande. VALBARA TILLÄGG Bokat event blir inställt eller flyttat Ger dig ersättning om ett förbokat event, en fotbollsmatch, teaterföreställning eller musikal till exempel, blir inställt eller flyttas så att det inte passar din bokade flygresa och heller inte går att ersätta med biljett till ett likvärdigt event. Ersättning utgår med upp till kr. Flygbolagskonkurs Avbeställningsskyddet gäller om flygbolaget som du ska resa med går i konkurs. Du får ersättning för det belopp du har betalat för din biljett och som inte återbetalas av flygbolaget eller den som övertar ansvaret. Maximal ersättning är kr. BEGRÄNSNINGAR Avbeställningsskyddet gäller inte alltid, exempelvis om: den försäkrade, trots vetskap om omständigheterna, dröjt med avbeställning. sjukdom, olycksfall eller skada var känd (redan diagnostiserad) vid beställningen av researrangemanget eller som är en direkt följd av användande av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel vid kroniska sjukdomar/infektionstillstånd/allvarlig psykisk störning om inte personen varit helt symptomfri/besvärsfri de senaste sex månaderna räknat från den tidpunkt när resan bokats researrangemang som ställts in av researrangören/flygbolaget

2 SJÄLVRISK Försäkringen gäller utan självrisk. PREMIE Du kan beräkna premien själv i försäkringsbutiken Solid, Du kan välja att betala din försäkring med kreditkort eller via faktura. FÖRNYELSE AV FÖRSÄKRINGEN Försäkringen förlängs eller förnyas inte automatiskt. Försäkringsbolagets ansvar för försäkringsfall inträder vid försäkringstidens början och varar till försäkringstidens slut. ÅNGERRÄTT Om du tecknar försäkring genom ett distansavtal, exempelvis genom köp via Internet eller telefonförsäljning, har du rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingås. Om du ångrar dig och vill använda din ångerrätt måste du meddela detta till Solid muntligen eller skriftligen. Om du väljer att använda din ångerrätt har Solid rätt att kräva premie motsvarande den tid som försäkringen varit gällande. Ångerrätten gäller inte för distansavtal som avser en försäkring med avtalad giltighetstid om en månad eller mindre. PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Solid behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Kunden medger att Solid får behandla, tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och e-post. Ansvarig för personuppgifterna är Solid Försäkringsaktiebolag org. nr Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Solids åtaganden gentemot kunden, upprätta försäkringsstatistik, för produktutveckling samt för marknadsföring. Uppgifter om kunden kan komma att lämnas ut till Solids ombud och övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Enligt lag kan Solid bli tvungen att lämna ut personuppgifter till myndigheter. Kunden har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Solid åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst på telefon eller till Kunden äger rätt att på egen begäran en gång om året kostnadsfritt ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos Solid. Sådan begäran skickas skriftligen till Solid på nedanstående adress. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid att vidta rättelseåtgärder. VID SKADA Om du behöver avboka din resa, kontakta Resia. Fyll därefter i en skadeanmälningsblankett och skicka till Solid Försäkringar. Skadeanmälningsblanketter finner du på HAR DU FRÅGOR Läs igenom din bifogade bokningsbekräftelse. Kontrollera att allt är rätt och kontakta oss för eventuella rättelser. Kontrollera speciellt att betalningsvillkoren stämmer överens med dina önskemål. Kontakta gärna vår kundservice på om du har frågor. OM DU INTE TYCKER SOM VI Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. I ett skadeärende där vi inte kommer överens skickar du ett skriftligt klagomål till Solids försäkringsnämnd som tarupp ditt ärende för omprövning (Solid Försäkringar, Försäkringsnämnd, Box 22068, Helsingborg), eller maila till Om du fortfarande är missnöjd har du möjlighet att få ärendet prövat externt genom följande institutioner: Konsumenternas försäkringsbyrå (självständig rådgivningsbyrå där rådgivning är kostnadsfri), Box 24215, Stockholm, , Allmänna reklamationsnämnden (statlig myndighet som prövar konsumenttvister kostnadsfritt), Box 174, Stockholm, , Allmän Domstol OM SOLID FÖRSÄKRINGAR Solid Försäkringsaktiebolag, org nr: , är ett försäkringsbolag som varit verksamt sedan I Sverige har Solid idag 3 miljoner kunder. Solid har sitt huvudkontor i Helsingborg. Solid står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet för en rad försäkringstyper. Postadress Solid Försäkringar, Box Helsingborg, Besöks- och leveransadress Ekslingan 8, Helsingborg, Växel Fax , E-post Hemsida Moms-nr/Vat No SE , Pg Bg

3 Fullständiga villkor Avbeställningsskydd SAV Definitioner Med reseföretag avses i detta sammanhang det företag som sålt arrangemanget. Med event avses konserter, teater och idrottsevenemang. Med eventarrangör avses utfärdaren av eventbiljetterna. Med medresenär avses i detta sammanhang en person i en grupp om högst sju personer, som gemensamt med försäkringstagaren beställt researrangemanget. Med nära anhörig avses i detta sammanhang den försäkrades maka, make, registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, svärson, svärdotter, person med vilken den försäkrade sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden samt person som har vårdnaden om någon inom denna krets. Med arrangemang avses i detta sammanhang evenemang som erbjuds till allmänheten och har ett pris enligt en fastställd prislista. Exempel på evenemang är resa, hyrd stuga, paket som inkluderar resa, boende och aktivitet. Med beställningskostnader avses i detta sammanhang till företag under försäkringstiden erlagda betalningar för arrangemanget, dock inte premien för denna försäkring eller andra försäkringar. 2. Vem gäller försäkringen för Försäkringen gäller för försäkringstagaren. 3. Försäkringstiden och betalning av premie Försäkringen börjar gälla då premien är betald och upphör då arrangemanget påbörjas. Försäkringen ska tecknas och betalas inom två dagar från det att bindande anmälningsavgift eller deposition för arrangemanget ska betalas. Försäkring får inte tecknas senare än tre dagar innan arrangemanget påbörjas. 4. Omfattning 4.1 Försäkringen gäller vid köp av privata researrangemang och tjänsteresor, för ett belopp om högst kronor. Försäkringen gäller om den försäkrade innan researrangemanget påbörjats tvingas avbeställa researrangemanget på grund av att: den person som försäkrad har för avsikt att besöka råkar ut för en olycksfallsskada, akut sjukdom eller avlider den försäkrade eller den försäkrades medresenär eller nära anhörig till den försäkrade eller den försäkrades medresenär drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall den försäkrade blir oväntat uppsagd från sitt arbete, efter försäkringen tecknats men innan avresa oförutsedd händelse inträffar som förorsakar väsentlig skada i den försäkrades permanenta bostad i Norden. 4.2 Tillägg Event Försäkringen gäller om den försäkrade innan researrangemanget påbörjats tvingas avbeställa researrangemanget på grund av att bokat event (fotbollsmatch, teaterföreställning eller liknande) blir inställt eller flyttat till tid utanför bokad flygtid och inte går att ersätta med biljett till likvärdigt event. Ersättning utgår med upp till kronor. Flygbolags konkurs Försäkringen gäller för det belopp försäkrad betalat för biljett hos ett flygbolag som kommit på obestånd och därför ställt in sina avgångar och som inte återbetalas av flygbolaget eller den som övertar dennes ansvar. Ersättning utgår med upp till kronor. 5. Ersättning Försäkringen ersätter beställningskostnader för researrangemang som omfattas av försäkringen och som inte återbetalas enligt de avbokningsregler som gäller för arrangemanget. 6. Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk. 7. Avbeställning av arrangemang Avbeställning till företaget som sålt arrangemanget ska ske omgående då orsaken till avbeställningen blev känd och vid avbeställning på grund av sjukdom eller olycksfall ska läkarintyg utfärdas senast på avresedagen. Om den försäkrade vill chansa på ett tillfrisknande sker detta på egen ekonomisk risk. Den försäkrade ska själv tillse att återfå den del av beställningskostnaderna som enligt resevillkoren eller andra bestämmelser återbetalas av företaget som sålt arrangemanget. 8. Begränsning och undantag Försäkringen gäller inte: betalning/delbetalning av researrangemang som görs tidigare än två dagar innan försäkringspremien betalats kostnader som uppkommit genom att den försäkrade dröjt med avbeställning av arrangemanget kostnader där ersättning kan erhållas från annat gällande avbeställningsskydd eller från annan försäkring vid sjukdom, olycksfall eller skada som är känd (redan diagnostiserad) vid beställningen av researrangemanget eller som är en direkt följd av användande av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel vid kroniska sjukdomar/infektionstillstånd/allvarlig psykisk störning om inte personen varit helt symptomfri/besvärsfri de senaste sex månaderna räknat från den tidpunkt när resan bokats

4 vid sjukdom, olycksfall eller annan följdverkan orsakad av graviditet eller barnafödsel användande av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel flygskatter, säkerhetsavgifter och eventuella därtill hörande expeditionskostnader, som återbetalas av flygbolaget researrangemang som ställts in av researrangören/flygbolaget arrangemang som ställts in på grund av konkurs som omfattas av ställd resegaranti hos Kammarkollegiet eller motsvarande, naturkatastrof eller myndighetsbeslut (denna punkt avser endast tilläggsförsäkringen extra) flygbolagskonkurs där flygbolaget när försäkringen köptes var under företagskonstruktion, registrerat under Chapter 11, var insolvent, försatt i konkurs eller motsvarande eller fanns med på den lista som publiceras på International Passenger Protections hemsida, (denna punkt avser endast tilläggsförsäkringen extra). 9. Skadeanmälan Skada som kan ge rätt till ersättning ska anmälas till Solid Försäkringar. Till skadeanmälan ska bifogas: intyg på när resan är avbokad från resebyrå läkarintyg och/eller andra handlingar i original som kan vara av betydelse för bedömning av skadan underlag i original som visar av reseföretaget ej återbetald kostnad samt arrangemangets totala pris kvitto eller motsvarande på vad du betalat för arrangemanget polisintyg och andra handlingar som kan vara av betydelse för bedömning av skada i bostaden andra handlingar som behövs för bedömningen av skadan. Läkarintyg ska utfärdas av legitimerad och ojävig läkare senast på avresedagen. Av läkarintyget ska framgå att läkaren uttryckligen avråder från resa. Dessutom ska läkarintyget innehålla uppgifter om diagnos, datum för första behandling eller undersökning samt datum för den behandling eller undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande till resa. För att inte möjligheten att lämna ersättningen ska påverkas negativt ska du anmäla inträffad skada så snart som möjligt dock inte senare än sex månader. Finns det någon annan försäkring som gäller för samma skada, måste uppgift om denna finnas med i skadeanmälan. myndighetsingripande, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. 12. Tillämplig lag För försäkringen gäller svensk rätt och jurisdiktion och utöver försäkringsvillkoren gäller vad som sägs i Försäkringsavtalslagen. 13. PUL Solid behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Kunden medger att Solid får tillföra och uppdatera sina kunddatabaser sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom till exempel korrekta namn- och adressuppgifter för såväl postsom telekommunikation. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Solids åtaganden gentemot kunden, informera kunden om erbjudanden samt i övrigt i marknadsföringssyfte. Uppgifter om kunden kan komma att lämnas ut till Solids samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Kunden har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Solid åtar sig att införa en så kallad reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst. Kunden äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos Solid. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid att vidta rättelseåtgärder. Kunden ger Solid rätt att datainsamla och registrera personuppgifter. Kunden ger också Solid rätt att utnyttja denna information för direkt marknadsföring från Solid och Solid närstående företag, anslutna ombud samt andra seriösa företag inom ramen för gällande lagstiftning. Solid kan efter senare anmälan se till att direktmarknadsföring till kunden undviks. 14. Ångerrätt I enlighet med bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen omfattas reseförsäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre inte av ångerrätt. För försäkring med en avtalad giltighet om längre tid än en månad måste du, om du inte avser att utnyttja försäkringen, meddela försäkringsbolaget eller dess representant att du önskar frånträda avtalet senast 14 dagar efter det att avtalet ingicks och innan försäkringen börjat gälla. Försäkringsbolaget har dock rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit giltig. 10. Utbetalning Rätt till ersättning inträder när den som gör anspråk på ersättning fullgjort vad som åligger denne. Utbetalning ska ske inom 30 dagar efter det att den försäkrade fullgjort det som åligger denne. För kostnader som ersatts av denna försäkring övertar Solid Försäkringar den försäkrades rätt till ersättning från annan som är skyldig att ersätta skadan eller kostnaden. 11. Force majeure Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust eller skada som har samband med atomkärnreaktion, krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, terroristattack, uppror eller åtgärd av makthavare som obehörigen tagit makten eller förstörelse genom 15. Återkrav I samma utsträckning som ersättning utbetalats, övertar försäkringsbolaget rätten att återkräva utbetald ersättning av den som är ansvarig för skadan eller från annan försäkring. 16. Omprövning av beslut Den som är missnöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende rörande detta försäkringsavtal kan få beslutet omprövat i en skadenämnd. Kontakta Solid Försäkringar för ytterligare information. Den som inte är nöjd kan också vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174,

5 Stockholm, telefon Det går även bra att vända sig till domstol, i första hand tingsrätten. 17. Försäkringsgivare Solid Försäkrings AB Box Helsingborg Kundtjänst: E-post: Hemsida:

FULLSTÄNDIGA VILLKOR. Försäkringsbolagets ansvar för försäkringsfall inträder vid försäkringstidens början och varar till försäkringstidens slut.

FULLSTÄNDIGA VILLKOR. Försäkringsbolagets ansvar för försäkringsfall inträder vid försäkringstidens början och varar till försäkringstidens slut. 1. Definitioner Med nära anhörig avses i detta sammanhang den försäkrades maka, make, registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, svärson, svärdotter, person med

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring Avbeställningsförsäkring En försäkring helt utan självrisk Höjt maxbelopp Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Pengarna tillbaka om något händer Försäkringen i korthet Avboka vid plötslig och oförutsedd händelse

Läs mer

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT Reseförsäkring KOMPLETT - Komplett trygghet på resan Med Reseskydd KOMPLETT väljer du själv för vilka resdagar försäkringen ska gälla och den inne-håller många moment som generellt inte omfattas i grundreseskyddet

Läs mer

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING SÄKERHET FÖRE RESAN Få alla reskostnader tillbaka vid avbeställning AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 2015-03-02 Säkerhet över alla gränser FÖRSÄKRA DINA RESKOSTNADER Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring företag när du betalar tjänsteresan med kort

Kompletterande reseförsäkring företag när du betalar tjänsteresan med kort Kompletterande reseförsäkring företag när du betalar tjänsteresan med kort Försäkring på resan När du köper en tjänsteresa kan det löna sig att betala den med Bankkort företag. Då får du automatiskt en

Läs mer

Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet

Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet Extra trygghet för dig och ditt resesällskap När du betalar minst 75% av en resa med något av nedanstående kort ingår ett förmånligt

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD Gällande från och med 1 juli 2013 T-H-0123-1 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för innehavare av SJ Prio MasterCard nedan kallat Kortet. När du som kortinnehavare

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0105-1 Innehåll och kortfattad översikt

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0107-1 5. Missat anslutningsflyg

Läs mer

Försäkringsvillkor reseförsäkring Statoil Mastercard

Försäkringsvillkor reseförsäkring Statoil Mastercard Försäkringsvillkor reseförsäkring Statoil Mastercard Gäller för resor köpta från och med den 1 augusti 2013. Försäkring nr TH0125-1 Innehåll och kortfattad översikt 1. Vem gäller försäkringen för 2. Var

Läs mer

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2012. Försäkring nr: TH0107-1 Information Försäkringsförmånerna

Läs mer

trygghetsförsäkring www.solidab.se en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring i samarbete med

trygghetsförsäkring www.solidab.se en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring i samarbete med trygghetsförsäkring en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring www.solidab.se i samarbete med snabb & enkel hjälp när min mobiltelefon krånglar 3 Reparation eller ersättningsmobil med motsvarande prestanda

Läs mer

Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card

Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card Gällande från och med 1 juli 2013 T-H-0124-1 INFORMATION Försäkringsförmåner för innehavare av Quintessentially The Credit Card nedan kallat Kortet.

Läs mer

Extra Försäkringsskydd Villkor

Extra Försäkringsskydd Villkor Extra Försäkringsskydd Villkor Gäller för Santander Consumer Bank AB MasterCard (betal- och kreditkort med MasterCard-symbol där reseförsäkring ingår) från och med 26 november 2014. 1 2 Försäkringsvillkor

Läs mer

Extra Försäkringsskydd Villkor

Extra Försäkringsskydd Villkor Extra Försäkringsskydd Villkor Gäller för Swedbanks kort med Visa-, MasterCard- eller Maestro-symbol, från och med september 2006. Telefon 020-56 00 05 1 2 Försäkringsvillkor utfärdade av Folksam Gäller

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD Gällande från och med 16 december 2008

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD Gällande från och med 16 december 2008 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för innehavare av SJ Prio MasterCard nedan kallat Kortet. När du som kortinnehavare använder Kortet för att betala, och betalar minst 75 % av det totala beloppet

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Skandiabankens Bankkort och Kreditkort

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Skandiabankens Bankkort och Kreditkort Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Skandiabankens Bankkort och Kreditkort Gäller resor betalda från den 1 maj 2009 till och med den 31 april 2010. 1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA OMFATTNING

Läs mer

KOMPLETTERANDE RESEFÖRSÄKRING MED AVBESTÄLLNINGSSKYDD

KOMPLETTERANDE RESEFÖRSÄKRING MED AVBESTÄLLNINGSSKYDD KOMPLETTERANDE RESEFÖRSÄKRING MED AVBESTÄLLNINGSSKYDD för bank- och betalkort med VISA-, Maestro- eller MasterCardsymbol utgivet av Cerdo Bankpartner AB 2 Försäkringsvillkor utfärdade av Folksam Gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor för Eurocard Platinum

Försäkringsvillkor för Eurocard Platinum Försäkringsvillkor för Eurocard Platinum Gällande fr.o.m. 2013-07-01 T-H-0121-1 1.0 Vem gäller försäkringen för Försäkringstagare är Eurocard AB, som har tecknat avtal med försäkringsgivaren (se punkt

Läs mer

Kompletterande kortförsäkring

Kompletterande kortförsäkring Kompletterande kortförsäkring Gäller för Classic betal- och kreditkort MasterCard utgivet av EnterCard Sverige AB Försäkringsvillkor K 66620-0012 Gäller från och med 1 januari 2011 2 3 Innehåll 1. Kompletterande

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

Kompletterande kortförsäkring

Kompletterande kortförsäkring Försäkringsvillkor K 66186 Gäller från och med 2010-11-01 Kompletterande kortförsäkring Gäller för Bankkort Visa, Bankkort Maestro samt Betal- & kreditkort MasterCard utgivet av Cerdo Bankpartner AB Telefon

Läs mer

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Villkor gällande från 2012-05-01 FÖRSÄKRINGAR OCH SKYDD När du betalar med ditt FOREX Bankkort får du följande försäkringar och skydd: Kapitalbelopp Avbeställning Bagage-

Läs mer

Försäkringsvillkor re:member

Försäkringsvillkor re:member Försäkringsvillkor re:member Villkor gällande från 2013-05-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. 1. VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? Försäkringstagare är EnterCard Sverige

Läs mer