PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti Sida 1. Vagnskadegaranti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti"

Transkript

1 PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti Sida 1 Vagnskadegaranti

2 PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden, enligt Skadeanmälan Vagnskadegarantin gäller i tre år, värderings- och ersättnings- Vid skada ska bilens ägare för denna fabriksnya Porsche, regler nedan, med avdrag för omgående, med företeende av från och med första registre- garantisjälvrisken. garantibeviset, anmäla skadan ringsdatum enligt registrerings- 2 till Porsche Försäkring, beviset. Om bilen skadas under Garantin gäller under förutsätt- telefon , garantitiden i Sverige, eller i ning att reparationen utförs i något av de övriga länder som Sverige av verkstad som är som fått uppdraget av omfattas av det s.k. Gröna Kort- auktoriserad av Porsche och PSE Sverige AB att administrera systemet (se Trafikförsäkrings- gäller för bilen i seriemässigt skaderegleringen. Bilägaren föreningen, betalar utförande och så länge den ska följa Porsche Försäkrings garantigivaren PSE Sverige AB under garantitiden är registrerad anvisningar gällande reparation (Porsche) vid varje skadetillfälle i Sverige. av bilen.

3 PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti Sida 3 Bilägaren äger ej göra gällande rätt till annan ersättning än som framgår av garantibeviset. Det betyder bl.a. att bilägaren inte äger rätt till ersättning för följdskador, förmögenhetsskador, personskador eller för skada på annan egendom än bilen. Om bilägaren fullgör sin skade - anmälan senare än tre (3) månader efter skadedagen, gäller inte garantin. Hyrbil Vid skada som överstiger självrisken på vagnskadegarantin ingår under skälig reparationstid, dock högst 45 dagar, rätt till en standardutrustad bil i samma storlek som den skadade, eller utbetalas avbrottsersättning med 100 kr per dygn. Vid hyrbil ersätter garantin 75% av dygnsoch kilometerkostnaden. Hyrbils ersättning lämnas inte för bil som används i yrkes - mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Fordon som används för korttidsuthyrning får inte hyrbil men väl avbrottsersättning. Vid hyrbil ska hyrbilsföretaget Europcar anlitas. 3

4 PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti Sida 4 Vagnskadegarantin gäller för skada som uppkommit direkt - genom trafikolycka annan yttre olyckshändelse, uppsåtlig skadegörelse av tredje man eller under transport på annat transportmedel. Vagnskadegarantin gäller inte för skada - som uppkommit eller orsakats genom uppsåt eller genom grov vårdslöshet, - som uppkommit vid rattfylleri, - som uppkommit då föraren fört bilen utan att ha det körkort som krävs. I ovan angivna fall kan ersättning ändå lämnas då annan än ägaren, ägarens make/maka eller annan med väsentligt ekonomiskt intresse i bilen, framfört bilen och om någon av dem kan göra sannolikt att han inte insett detta eller har rimligen gjort vad han kunnat för att förhindra körningen. I sådant fall har garantigivaren rätt att återkräva skadekostnaden av föraren. Rätt till återkrav gäller även mot den som fått lov att bruka fordonet och låtit annan person föra detta under ovan angivna omständigheter. - som skett när bilen använts trots att körförbud meddelats eller befunnit sig i ett sådant skick att den skulle ha belagts med körförbud om den besiktigats omedelbart före skadan, - som skett under tävling, träning för sådan tävling eller vid körning på inhägnad bana om inte garantigivaren särskilt åtagit sig detta, - som skett under militärt bruk eller som orsakats av krig eller krigsliknande handling, - som skett då bilen framförts på isbelagt vatten såvida inte offentlig myndighet medgivit detta, - på bildel med konstruktions-, fabrikations- eller materialfel om skadan har orsakats av felet; det är dock bara skadan på den orsakande bildelen som undantas, inte övriga skador på bilen som uppstått på grund av den felande delen, - som består i slitage eller kan hänföras till bristfälligt underhåll, - genom brand, stöld eller annat olovligt tillgrepp, rost, frätning, väta eller fukt. Vagnskadegarantin gäller ej efter totalhaveri, om inte Porsche efter det att fordonet reparerats, medgivit fortsatt garanti. Värderings- och ersättnings - regler Vagnskadegarantin ersätter Ersättning lämnas med högst det belopp som motsvarar skadan och kan endast utgå i form av reparation eller leverans av ersättningsbil av samma märke. Kontantersättning förekommer inte. Porsche har rätt att avgöra om bilen ska repareras eller om den ska ersättas med likvärdig bil. Har bilen blivit så svårt skadad, att reparation inte är tekniskt möjlig eller ekonomiskt motiverad 4

5 PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti Sida 5 (totalhaveri) erbjuds bilägaren likvärdig ersättningsbil av samma märke och årsmodell mot erläggande av garantisjälvrisk. Om likvärdig bil inte längre kan anskaffas, äger bilägaren rätt att få ny bil av samma märke mot erläggande av mellanavgift, d.v.s. skillnaden mellan den nya bilens pris och värdet av den skadade bilen omedelbart före skadetillfället. Önskar bilägaren en bil med högre värde ska han betala prisökningen, mellanavgift. Nyvärdesregel Första och andra registrerade bilägaren har alltid rätt till ny bil (jämte likvärdig normal utrustning i den mån denna blivit skadad) av samma fabrikat, typ och årsmodell som den skadade (nyvärdesersättning), om; - skadan inträffat inom ett år efter vagnskadegarantins begynnelsedatum angivet i detta garantibevis, om - bilen körts totalt högst km, och om - skälig reparationskostnad för bilen med skadad normal utrustning beräknas överstiga 50% av en ny likvärdig bils pågatan-pris vid skadetill fället. Vid beräkningen räknas mervärdeskatt eller annan jämförlig skatt in i kostnaderna. Även i de fall nyvärdesersättning utgår ska bilägaren erlägga självrisk. Porsche har rätt att avgöra var ersättningsbil ska inköpas. Om ersättning lämnas med likvärdig bil eller ny bil, lämnar Porsche ersättning för utlägg i form av skatt och registreringsavgift. Den merskatt som upp - kommer genom uttag av ersättningsbil med högre värde än den skadade ska dock betalas av bilägaren. Vagnskadegarantin ersätter inte - Följdskada som uppkommit genom att ägaren inte genast reparerar de skador trafikolycka medfört, - kostnad för en förbättring eller förändring av bilen, som skett i samband med att skada reparerats, - merkostnad som beror på att garantigivarens anvisningar om reparationsställe inte inhämtats eller inte följts, - utrustning och förändringar som inte är utförda med originaldelar och av auktoriserad verkstad, - kostnad för lackering som inte motsvarar den som bilen hade i det seriemässiga utförandet. Kostnad för bilägarens egna skadade varu-, märkes- eller mönsterskyddade firmasymbol och reklamtext betalas dock, - merkostnad genom reparationsarbete på övertid eller genom att reservdelar måste fraktas på annat sätt än med sedvanligt transportmedel, om inte garantigivaren särskilt godkänt merkostnaden. 5

6 PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti Sida 6

7 PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti Sida 7 Äganderätt Porsche övertar ägandet, utan särskild ersättning, av bil eller delar som ersatts. Återkrav Porsche har rätt att återkräva ersättning enligt denna garanti av envar annan som kan göras ansvarig för skadan. Självrisk Enligt detta garantibevis. Ändras mervärdesskatten, för närvarande 25 %, sker motsvarande ändring av garantisjälvrisken. Besiktning Bilägare som begär ersättning är skyldig att medverka till besiktning som Porsche vill utföra med anledning av inträffad skada. PSE Sverige AB Bosse Janson Verkställande direktör Modellbeteckning/Modellkod Chassinummer/Registreringsnummer Självrisk exkl. mervärdesskatt* Garantitid Fr o m T o m Självrisk inkl. mervärdesskatt* Återförsäljare (återförsäljarens underskrift) (namnförtydligande) *Nuvarande gällande mervärdesskatt (25%) är tillagt självrisken och kommer att justeras om procentsatsen har ändrats vid skadetillfället. Personuppgifter behandlas av PSE Sverige AB för att kunna fullgöra vagnskadegarantin samt för marknadsföring från oss och vår samarbetspartner Porsche Försäkring. Vill du ta del av dina personuppgifter hos Porsche Försäkring, ändra dem eller tacka nej till eventuella erbjudanden från Porsche Försäkring gör du det genom att ringa

8 PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti Sida 8 PSE Sverige AB Södertälje, e-post: Art.nr: STR