Förköpsinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förköpsinformation 2015-05-01"

Transkript

1 försäkringen och någon ersättning kan inte betalas vid inträffad skada. Om skadan täcks av din hem- eller fordonsförsäkring kan du anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. Om skadan ersätts därigenom och omfattas av Extra Trygg Husbil, kan vi hjälpa dig att täcka självrisken, se vad som ingår i försäkringen nedan. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i EES-länderna samt i de övriga länder som är anslutna till systemet med grönt kort. Försäkringen gäller även under transport mellan dessa länder. När försäkringen börjar gälla Försäkringen börjar gälla tidigast från och med dagen efter att Söderberg & Partners mottagit din betalning. Översiktlig information Det här är en sammanfattning av vad som ingår i tilläggsförsäkringen Extra Trygg Husbil med viktiga begränsningar. Försäkringen är framtagen i samarbete mellan Söderberg & Partners och försäkringsgivaren Tre Kronor Försäkring AB. De fullständiga villkoren får du genom att kontakta Söderberg & Partners eller Skador ersätts alltid enligt de fullständiga villkoren. Försäkringen är en individuellt tecknad tilläggsförsäkring som kompletterar husbilens ordinarie hel- eller halvförsäkring. För försäkringen gäller försäkringsvillkoret och försäkringsbeskedet och i andra hand försäkringsavtalslagen i tillämpliga delar. Ångerrätt När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du enligt distans- och hemförsäljningslagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Tiden räknas från det att avtalet ingåtts och du vid distansavtal fått information och avtalsvillkor. Om du ångrar dig måste du meddela oss. Vi har då rätt att kräva premie för den tid försäkringen var gällande. Uppsägning av försäkringen i förtid Du kan när som helst säga upp din försäkring. Om du säljer husbilen ska du själv anmäla detta till oss. Försäkringspremie Premien är kr. Av premien avgår totalt 540 kr i ersättning till Söderberg & Partners. Vem försäkringen gäller för Försäkringen Extra Trygg Husbil gäller för den försäkrade och det fordon som står angivet på försäkringsbeskedet. Försäkringen kan tecknas för i Sverige minst halvförsäkrad husbil (max kg totalvikt) som inte används för yrkesmässig uthyrning och är högst 12 år. Försäkringen avser endast ditt eget lagliga ekonomiska intresse som försäkringstagare och ägare till den försäkrade egendomen. Skulle det visa sig att det är någon annan än du som äger husbilen gäller inte Vad som ingår i försäkringen 1. Allrisk inredning Om husbilens fasta inredning skadas genom en plötslig och oförutsedd händelse och det inte handlar om trafikolycka, stöld, försök till stöld, brand eller vagnskada lämnar vi ersättning för reparation eller återställande med högst kronor efter avdrag för självrisk på kronor. skada genom djur eller insekter skada på fordonsdel med konstruktions-, fabrikationseller materialfel, om skadan orsakades av felet skada som består i slitage eller beror på bristfälligt skada som inte inverkar på installationer eller hushållsmaskiners funktion genom rost, frätning, köld, väta eller fukt. 2. Självriskersättning inredning Om ersättning lämnas för skada på husbilens fasta inredning från husbilsförsäkringens brand-, stöld- eller vagnskademoment ersätter vi självrisken med upp till kr. Du kan nyttja momentet högst två gånger per försäkringsår. 3. Vatten- och fuktskada Vi lämnar ersättning för skada på fast egendom som orsakats av vatten som trängt in genom chassi eller karosskarvar genom en plötslig och oförutsedd händelse och inte är fråga om trafikolycka, stöld, stöldförsök, brand eller vagnskada. Vi betalar högst kronor efter avdrag för självrisk på kronor. Skadan måste ha inträffat inom ett år efter senast godkända fuktmätning. Godkänd fuktmätning ska vara utförd av medlem i HRF Husvagnsbranschens Riksförbund eller av godkänt bilbesiktningsföretag. Ersättning lämnas även för skada på fast egendom som orsakats av vatten som oberäknat strömmat ut från husbilens fast monterade klimatanläggning, luftkonditionering eller edningssystem. skada om den uppmätta fukthalten understiger 20 procent skada på fordonsdel med konstruktions-, fabrikations- 1

2 eller materialfel, om skadan orsakades av felet skada som består i slitage eller beror på bristfälligt skada som uppstår genom läckage via fönster, dörrar eller taklucka skada genom rost eller frätning skada om motsvarande ersättning kan lämnas enligt lag, garanti eller liknande åtagande. 4. Assistanshjälp vid driftstopp Om du råkar ut för ett driftstopp som förhindrar fortsatt färd ombesörjer vi och lämnar ersättning för nödvändig reparation på plats om det är möjligt och inte blir dyrare än bärgningskostnad. Om driftstoppet inte kan avhjälpas på plats betalar vi för bärgning till verkstad. Kan inte husbilen repareras under rimlig tid betalar vi dygns- och kilometerkostnaden för hyra av personbil i medelklass i upp till fyra dygn. Du kan nyttja momentet högst två gånger per försäkringsår. Gäller utan självrisk. om husbilen vid skadetillfället var avställt eller belagt med körförbud. 5. Semesteravbrott Om husbilen inte kan användas på grund av ett plötsligt och oförutsett driftstopp under pågående semesterresa utanför hemorten, lämnas ersättning med ett schablonbelopp på kronor för merkostnader. Försäkringen ersätter även kostnader som på grund av driftstoppet uppstår för betalda och ej avbokningsbara evenemang eller ställplatser med upp till kronor. Självrisken är kronor och du kan nyttja momentet högst två gånger per försäkringsår. om husbilen vid skadetillfället var avställd eller belagd med körförbud vid driftstopp på grund av brist på drivmedel eller på grund av skada som uppstått till direkt följd av att serviceintervall eller tillverkarens anvisningar inte följts. 6. Förlängd reseförsäkring Ersättning lämnas för vård- och resekostnader i samband med akut sjukdom och olycksfall på resa utanför hemorten och som varat högst 150 dagar. Vi ersätter högst hemförsäkringens självrisk. Denna ersättning utbetalas utan självrisk. För det fall försäkring saknas lämnas ersättning för vård- och resekostnader med maximalt kronor efter avdrag för självrisk på kronor. kostnader som uppstår under tid då husbilen är avställd eller belagd med körförbud som uppstår vid resa med annat färdmedel än försäkrad husbil som beror på att vårdbehov förelåg redan då resan startade som beror på försämring av ditt hälsotillstånd för samma eller liknande symptom som du sökt läkare för de senaste tre månaderna innan avresan som har samband med graviditet eller förlossning och som uppstått efter den 28:e veckan av graviditeten som avser vistelse på hälso- eller rehabiliteringscenter och därmed förenade resor som du kan få ersatta från annat håll, till exempel från researrangör, uthyrare, trafikföretag eller enligt lag eller konvention som kan uppkomma genom anlitande av privat vårdform inom Norden vid tandskada som beror på ålders- eller sjukliga förändringar eller som beror på eftersatt för vård utomlands vid sjukdom eller olycksfallsskada som inträffat i Sverige för eventuella följdskador efter planerad operation utomlands. 7. Maskin- och elektronikskada För husbil som är högst 12 år eller körd högst mil lämnar vi ersättning för skada på fordonets motor, växellåda eller kraftöverföring. Ersättning lämnas även för skada på fabriksmonterad klimatanläggning, luftkonditionering, värmepanna inklusive elpatron och säkerhetslarm samt gasvarnare. Vi ersätter högst husbilsförsäkringens maskinskadesjälvrisk. För det fall försäkring saknas lämnas ersättning med maximalt kronor efter avdrag för självrisk på kronor. skada som uppstått till följd av att bilen konverterats från ett drivmedel till ett annat såvida inte biltillverkaren godkänt detta som hänt under deltagande i tävling, träning, uppvisning, övningskörning eller liknande användning av bilen inom inhägnat område samt annat avlyst område eller väg avsett för sådan användning på fordonsdel med konstruktions-, fabrikationseller materialfel, om skadan orsakades av felet som består i slitage eller beror på bristfälligt genom rost, frätning, köld, väta eller fukt. 8. Hushållsmaskiner För husbil som är högst 12 år eller körd högst mil lämnar vi ersättning för skada på fabriksmonterade hushållsmaskiner såsom kyl, frys, mikrovågsugn, spis, inklusive ugn, fläkt och centraldammsugare. Vi ersätter högst maskinskadeförsäkringens självrisk. För det fall försäkring saknas lämnas ersättning med maximalt kronor efter avdrag för självrisk på kr. skada skada på hushållsmaskin med konstruktions-, fabrikations- eller materialfel, om skadan orsakades av felet som består i slitage eller beror på bristfälligt som inte inverkar på hushållsmaskinens funktion. 9. Nyvärdesersättning för fast monterad elektronisk utrustning och hushållsmaskiner Ersättning lämnas för åldersavdrag efter ersättningsbar försäkringsskada och gäller för utrustning upp till 4 år ålder. Gäller utan självrisk. 10. Kollision med djur Ersättning lämnas vid skada på husbilen 2

3 genom kollision med djur. Vi betalar vagnskadeförsäkringens eller vagnskadegarantins självrisk, med högst kronor. Om husbilen saknar vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter vi faktiska kostnader med högst till kronor. Du måste omedelbart polisanmäla händelsen då du upptäcker skadan. Gäller utan självrisk. om husbilen vid skadetillfället var avställd eller belagd med körförbud. 11. Uppsåtlig skadegörelse Ersättning lämnas för uppsåtlig skadegörelse på husbilen av utomstående, om det inte är fråga om en trafikolycka, stöld, stöldförsök eller brand. Vi betalar vagnskadeförsäkringens eller vagnskadegarantins självrisk, med högst kronor. Om husbilen saknar vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter vi faktiska kostnader med högst kronor efter avdrag för självrisk på kronor. Du måste omedelbart polisanmäla händelsen då du upptäcker skadan. 12. Allrisk lös egendom Ersättning lämnas för skada på lös egendom som orsakats genom en plötslig och oförutsedd händelse och det inte är en fråga om trafikolycka, stöld, stöldförsök, brand eller vagnskada. Med lös egendom menas personligt lösöre för privat bruk som förvaras i husbilen med undantag för: sedlar, mynt, värdehandlingar, manuskript, sedel- och frimärkssamlingar antikviteter, konsthantverk, äkta mattor, fordon och båtar. Ersättning lämnas med högst kronor efter avdrag för självrisk på kronor. För föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor, ädelstenar, vapen, vin och sprit är högsta ersättning kronor. Försäkringen gäller för din och din makes, registrerad partners, sambos eller egna barns egendom förutsatt att ni är folkbokförda och bosatta på samma adress. Ersättning för skada grundas på egendomens värde vid köp i allmänna handeln (marknadsvärde) omedelbart före skadan. Vid värderingen gör vi inget åldersavdrag för de två första åren från det att egendomen inköptes ny. Från och med det tredje året drar vi av 20 procent per år av nypriset från det att egendomen inköptes ny, dock högst 80 procent. För följande personliga lösöre betalar vi ersättning endast om skadan hänt under resa eller vistelse utanför hemorten. Du får ingen ersättning om husbilen lämnats obebodd mer än ett dygn. Detta gäller också om skadan hänt första dygnet. föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar fick- och armbandsur pälsar och pälsverk kameror, projektorer, kikare och instrument vapen, vin och sprit datorutrustning ljud- och bildutrustning som inte är fast monterade eller avsedda för att endast användas i husbilen. skada genom djur eller insekter skada genom rost, frätning, köld, väta eller fukt. 13. Självriskersättning för lös egendom Om ersättning lämnas för skada på eller stöld av din lösa egendom betalar försäkringen den självrisk du får via hem-, husbils- eller företagsförsäkringen. Ersättning lämnas med högst kronor. Du kan nyttja momentet högst två gånger per försäkringsår. 14. Nyvärdesersättning elektronik Ersättning lämnas för åldersavdrag efter ersättningsbar försäkringsskada på medförd elektronisk utrustning upp till 4 års ålder. Gäller utan självrisk. 15. Rengöring av bränsletank och utbyte av färskvattentank vid feltankning Ersättning lämnas för rengöring och tömning av tank och för bärgning till verkstad på grund av felaktigt tankat bränsle. Om bränsle tankats i färskvattentank ersätter vi även byte av tankar inklusive ledningar och kranar. Ersättning lämnas med högst kronor. Du kan nyttja momentet högst två gånger per försäkringsår. Gäller utan självrisk. 16. Sanering av skadedjur Om det förekommer levande skadedjur (insekter, råttor och möss) i husbilen gäller försäkringen för sanering via Anticimex. Gäller utan självrisk. Saneringen utförs i fordonet på: kundens bostadsadress Anticimex ordinarie driftställe organiserad campingplats i Sverige. Om sanering måste utföras med gasning kan det endast utföras på Anticimex särskilt anvisad plats. Med sanering avses fackmässiga åtgärder för skadedjursbekämpning genom rådgivning, användande av fällor eller annan mekanisk sanering och/eller kemisk behandling. Försäkringstagaren åtar sig att bereda flyttning eller se till att nyttjare av försäkrat utrymme bereder Anticimex personal, under dess ordinarie arbetstid, tillträde för inspektion och sanering. Försäkringstagaren åtar sig att såväl själv som nyttjare av försäkrat utrymme noggrant efterföljer eventuella instruktioner som meddelas av Anticimex, exempelvis rengöring eller borttagande av lösöre eller eventuella byggnadstekniska ingrepp inför en sanering. sanering av kläder, livsmedel samt egendom som används i rörelse eller motsvarande sanering av fordon som används i rörelse ersättning för byggnadstekniska åtgärder t.ex. friläggning och återställande för åtkomst vid sanering rengöring/städning efter utförd sanering, t ex borttagning av dödade insekter, råttor eller möss indirekta skador och omkostnader så som minskad möjlighet till nyttjande, förlust av hyresintäkter, flyttnings-, städnings- eller lagringskostnader transport av fordonet till plats för sanering. 17. Självriskersättning på räddningsförsäkringen Om din husbil behöver bärgas betalar försäkringen den självrisk du får via husbilsförsäkringen med högst 3

4 1 500 kronor. Om skadekostnaden understiger självrisken i räddningsförsäkringen utgår ingen ersättning. Du kan nyttja momentet högst två gånger per försäkringsår. Gäller utan självrisk. 18. Självriskersättning vid vagnskada utanför Norden Om vagnskada på husbilen inträffar utanför Norden ersätts de kostnader du haft upp till din självrisk på vagnskadeförsäkringen respektive vagnskadegarantin, dock med högst kronor. Gäller utan självrisk. 19. Självriskersättning på glasruteförsäkringen Om ersättning lämnas för glasskada betalar försäkringen den självrisk du får via husbilsförsäkringen med högst kronor. Om skadekostnaden understiger självrisken på glasruteförsäkringen utgår ingen ersättning. Du kan nyttja momentet högst två gånger per försäkringsår. Gäller utan självrisk. 20. Nyckelförlust Ersättning lämnas med en ny nyckel samt nödvändig om- eller avkodning. Högsta ersättning är kronor. Du kan nyttja detta högst en gång per försäkringsår. Nyckelförlusten ska omedelbart polisanmälas. Kontakta även verkstad omgående för omkodning av den förlorade nyckeln. Gäller utan självrisk. Aktsamhetskrav Nyckel får inte lämnas kvar i bilen eller i närheten av den och ska i övrigt förvaras på ett säkert sätt. Nyckeln får inte förses med uppgifter om namn, adress eller registreringsnummer. Om du bryter mot aktsamhetskravet ovan kan vi göra avdrag på ersättningen. Avdraget görs efter vad som är skäligt med hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan, det uppsåt eller den vårdslöshet som har förekommit och omständigheterna i övrigt. Avdraget kan i allvarliga fall leda till att du inte får någon ersättning alls. Vi gör inget avdrag om försummelsen är lindrig. Gemensamma aktsamhetskrav och nedsättningsregel Du ska se till att husbilen inte körs av förare som saknar giltigt körkort kan göra sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri. Du ska se till att vid övningskörning såväl lärare som elev uppfyller de regler som gäller vid övningskörning. Du ska se till att tillverkarens bestämmelser om service och för husbilen följs och att sådant arbete är fackmannamässigt utfört. Tankar, ledningssystem, inklusive slangar och slangklämmor, tankanslutningar samt gasledningar ska årligen kontrolleras med hänsyn till slitage och åldersförändringar. Du måste också se till att fordonets kylsystem samt vattenburet värmesystem i boendedel innehåller tillräckligt med frostskyddsmedel och att felaktigt bränsle inte används i fordonet. Komponenter som avviker från fordonets seriemässiga utförande, är trimmade eller inte uppfyller fordonstillverkarens krav, får inte användas. Om du bryter mot aktsamhetskraven ovan kan vi göra avdrag på ersättningen. Avdraget görs efter vad som är skäligt med hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan, det uppsåt eller den vårdslöshet som har förekommit och omständigheterna i övrigt. Avdraget kan i allvarliga fall leda till att du inte får någon ersättning alls. Vi gör inget avdrag om försummelsen är lindrig. Ersättnings- och värderingsregler Vi ersätter din ekonomiska förlust enligt nedanstående regler. Förlust eller annan olägenhet av att egendomen inte har kunnat användas betalar vi bara om vi särskilt åtagit oss detta. Vi ersätter inte affektionsvärde eller annat värde av personlig natur. Vi har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant eller repareras samt reparationsmetod eller ersättas med närmast motsvarande egendom. Vi har också rätt att avgöra var egendomen ska inköpas eller repareras. Vi övertar äganderätten till all förlorad egendom som vi ersatt. Av miljöskäl är det viktigt att minimera avfallet och främja återanvändning av delar så långt detta är möjligt. Därför gäller för denna försäkring att reparationsmetod ska användas som ger minsta möjliga miljöpåverkan utan att kvalitet eller trafiksäkerhet påverkas begagnade originaldelar ska om så är möjligt användas skadade plastdetaljer ska repareras om så är möjligt (anlitad verkstad ska vara miljögodkänd och ha särskild kompetens för reparation av plast) skador på vindruta ska repareras om så är möjligt. Ersättning för skada grundas på egendomens värde vid köp i allmänna handeln (marknadsvärde) omedelbart före skadan. Vi värderar husbilen inklusive utrustning i dess standardutförande. Vid enbart skada på utrustning beräknar vi marknadsvärdet genom fasta åldersavdrag från nyanskaffningspriset. Vi gör inget avdrag för första året från det att utrustningen inköpts ny. Därefter drar vi av 10 procent för varje påbörjat år, dock högst 80 procent. Vid skada på hjul beräknas åldersavdraget för fälg enligt ovan. För däck är avdraget 20 procent per körda kilometer, dock högst 80 procent. Om inte antalet körda kilometer/slitage framgår eller kan styrkas görs i stället ett åldersavdrag på 20 procent per påbörjat år (dock högst 80 procent). För däck äldre än åtta år eller där mönsterdjupet understiger det av lagstiftaren beslutade lämnas ingen ersättning. Om hjul, både däck och fälg, inte tillhandahålls av återförsäljare för aktuellt fabrikat och modell, begränsas ersättningen till maximalt kronor. Aktuell självrisk dras av efter det att åldersavdrag gjorts. Vi betalar inte kostnad för förbättring eller förändring av bilen som gjorts i samband med skadereparation merkostnader som beror på att du inte följt våra anvisningar om inköpsställe eller reparation 4

5 eller som beror på att du inte har vårt medgivande innan du beställer reparation kostnad för lackering eller annan modifiering och/eller ombyggnad som inte motsvarar den som bilen hade i det seriemässiga utförandet. Vi betalar dock för varumärkes eller mönsterskyddad firmasymbol och reklamtext eventuell värdeminskning efter reparation merkostnad genom att reservdelar fraktats på annat sätt än vad som är normalt, om vi inte godkänt detta normalt slitage när bilen använts i samband med stöld eller annat olovligt tillgrepp mervärdesskatt när försäkringstagaren eller bilägaren är redovisningsskyldig för sådan skatt. förklarat att vi har tagit slutlig ställning till anspråket. När du har bestämt dig för att köpa försäkringen Du köper försäkringen enkelt genom att kontakta Söderberg & Partners eller Därefter skickas försäkringsbesked och betalningshandlingar till den e- mail adress du angivit. Kontrollera att uppgifterna i försäkringsbeskedet är rätt. Försäkringen börjar gälla dagen efter att Söderberg & Partners mottagit din betalning och gäller för ett år i taget. Erbjudande om förnyelse kommer automatiskt och i god tid att sändas till den adress du har angivit. 5

Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Fordon

Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Fordon Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Fordon Husvagn Husbil Släpvagn Terrängskoter Moped Traktor Innehåll Översiktlig information.................. 4 Allmänna försäkringsvillkor............. 11 Vilka fordon försäkringen

Läs mer

Fordon. Försäkringsvillkor 1 januari 2015. Husvagn Husbil Lätt motorcykel Moped Släpvagn Terrängskoter Terränghjuling Snöskoter Traktor S 3001 15-01

Fordon. Försäkringsvillkor 1 januari 2015. Husvagn Husbil Lätt motorcykel Moped Släpvagn Terrängskoter Terränghjuling Snöskoter Traktor S 3001 15-01 Fordon Försäkringsvillkor 1 januari 2015 Husvagn Husbil Lätt motorcykel Moped Släpvagn Terrängskoter Terränghjuling Snöskoter Traktor S 3001 15-01 3 Innehåll A Översiktlig information...4 A.1 Ångerrätt...

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 januari 2011. Toyota Bilförsäkring I samarbete med Folksam

Försäkringsvillkor 1 januari 2011. Toyota Bilförsäkring I samarbete med Folksam Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Toyota Bilförsäkring I samarbete med Folksam S9176.indd 1 2010-12-30 10:00:23 Toyota Bilförsäkring i samarbete med Folksam Toyota Bilförsäkring är en skräddarsydd försäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil

Försäkringsvillkor Bil gäller från 1 maj 2012 Försäkringsvillkor Bil sakförsäkring Innehåll Översiktlig information... 4 Allmänna försäkringsvillkor...9 Vilka fordon villkoren gäller för...9 Vad som ingår i försäkringen...9

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Gäller från 1 maj 2012

Försäkringsvillkor Bil. Gäller från 1 maj 2012 Försäkringsvillkor Bil Gäller från 1 maj 2012 Innehåll Översiktlig information... 4 Allmänna försäkringsvillkor...9 Vilka fordon villkoren gäller för...9 Vad som ingår i försäkringen...9 Var försäkringen

Läs mer

Folksam Bilförsäkring. Försäkringsvillkor 1 januari 2011

Folksam Bilförsäkring. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Folksam Bilförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Innehåll Översiktlig information...3 Allmänna försäkringsvillkor...9 Vilka fordon villkoren gäller för...9 Vad som ingår i försäkringen...9 Var försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01 Försäkringsvillkor Motorfordon 2011-02-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil, släpvagn, husbil och husvagn... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka fordon försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2014-12-15

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2014-12-15 Försäkringsvillkor Motorfordon 2014-12-15 1 Innehåll Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil, släpvagn, husbil och husvagn... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka fordon försäkringen

Läs mer

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm, Orgnr: 516406-0070 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Försäkringsbrev...4 Var försäkringen

Läs mer

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02 Fordonsförsäkring Försäkringsvillkor 2014-10-02 Innehåll A. Din försäkrings giltighet....5 Vilka fordon försäkringen gäller för....5 Vad ingår i försäkringen....5 Var försäkringen gäller....6 B. Trafikförsäkring....7

Läs mer

Folksam Bilförsäkring. Försäkringsvillkor 1 januari 2015

Folksam Bilförsäkring. Försäkringsvillkor 1 januari 2015 Folksam Bilförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2015 2 Innehåll Översiktlig information...3 Allmänna försäkringsvillkor... 4 Vilka fordon villkoren gäller för... 4 Vad som ingår i försäkringen... 4

Läs mer

Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2012-01-01

Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2012-01-01 Motorförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2012-01-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr.

Läs mer

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2012-10- 01

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2012-10- 01 Försäkringsvillkor Motorfordon 2012-10- 01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil, släpvagn, husbil och husvagn... 4 A B C D E F G H I J K A1 A2 A3 A4 A5 A6 C1 C2 C3 C4 C5 C6

Läs mer

Försäkringsvillkor Fordon. Gäller från 1 maj 2011

Försäkringsvillkor Fordon. Gäller från 1 maj 2011 Försäkringsvillkor Fordon Gäller från 1 maj 2011 Innehållsförteckning Översiktlig information... 4 Allmänna försäkringsvillkor... 10 Vilka fordon försäkringen gäller för... 10 Vad som ingår i försäkringen...

Läs mer

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2012-07-01

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2012-07-01 Fordonsförsäkring Försäkringsvillkor 2012-07-01 Innehåll A. Din försäkrings giltighet............... 5 Vilka fordon försäkringen gäller för............ 5 Vad ingår i försäkringen.....................

Läs mer

ICA Banken Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01

ICA Banken Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 ICA Banken Motorförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, fi lial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg Forsikring A/S Erhvervs-

Läs mer

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2014-04-01

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2014-04-01 Försäkringsvillkor Motorfordon 2014-04-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil, släpvagn, husbil och husvagn... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka fordon försäkringen

Läs mer

Biluthyrning 2009-05-01

Biluthyrning 2009-05-01 Biluthyrning 2009-05-01 2/20 Biluthyrning Försäkringsvillkor 1 maj 2009 Innehållsförteckning Översiktlig information... 3 Allmänna försäkringsvillkor... 6 Trafikförsäkring... 7 Ansvarsförsäkring Husvagn...

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring för husbil och husvagn 2010 06 01

Försäkringsvillkor M Försäkring för husbil och husvagn 2010 06 01 Försäkringsvillkor M Försäkring för husbil och husvagn 2010 06 01 Försäkringsgivare: Solid Försäkring AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 1 Försäkringsvillkor för husbil och husvagn Innehållsförteckning

Läs mer

För dig som är. på väg. 1 januari 2011

För dig som är. på väg. 1 januari 2011 För dig som är på väg 1 januari 2011 Säkert på väg Har du en Toyota? I så fall låter du säkert en Toyotaspecialist serva din bil. Och på samma sätt kan du försäkra din bil hos någon som är bra på att försäkra

Läs mer

För dig som är. på väg. Försäkring för personbil och lätt lastbil 1 januari 2011

För dig som är. på väg. Försäkring för personbil och lätt lastbil 1 januari 2011 För dig som är på väg Försäkring för personbil och lätt lastbil 1 januari 2011 Säkert på väg Folksams bilförsäkring innehåller det du behöver för att vara trygg på vägen. Om olyckan är framme eller tjuvar

Läs mer

Försäkringsvillkor. Företagsmotor 2012-10-01

Försäkringsvillkor. Företagsmotor 2012-10-01 Försäkringsvillkor Företagsmotor 2012-10-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för personbil och lätt lastbil... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka fordon försäkringen gäller för... 4 A2 Vem försäkringen

Läs mer

OKQ8 BackUp. Tilläggsförsäkring för personbil, lätt lastbil och mc Försäkringsvillkor 1 januari 2013

OKQ8 BackUp. Tilläggsförsäkring för personbil, lätt lastbil och mc Försäkringsvillkor 1 januari 2013 OKQ8 BackUp Tilläggsförsäkring för personbil, lätt lastbil och mc Försäkringsvillkor 1 januari 2013 3 Innehåll Översiktlig information...5 Allmänna villkor...8 Vilka fordon försäkringen gäller för...8

Läs mer

AON BilTotal. Tilläggsförsäkring för personbil och lätt lastbil Försäkringsvillkor 1 januari 2013

AON BilTotal. Tilläggsförsäkring för personbil och lätt lastbil Försäkringsvillkor 1 januari 2013 AON BilTotal Tilläggsförsäkring för personbil och lätt lastbil Försäkringsvillkor 1 januari 2013 3 Innehåll Översiktlig information...5 Allmänna villkor...8 Vilka fordon försäkringen gäller för...8 Vem

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring motor 2013 01 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkring AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482

Försäkringsvillkor M Försäkring motor 2013 01 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkring AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 Försäkringsvillkor M Försäkring motor 2013 01 01 Försäkringsgivare: Solid Försäkring AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 1 Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil och lätt

Läs mer

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014 Lexus In Business Bilförsäkring 1 oktober 2014 2 Foto: Andreas Lind 3 Säkert på väg Har ditt företag en Lexus? I så fall låter du säkert en auktoriserad Lexus-verkstad serva din bil. Och på samma sätt

Läs mer

Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och Moderna Försäkringar, i fortsättningen kallat Moderna.

Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och Moderna Försäkringar, i fortsättningen kallat Moderna. Villkor Företagsägd Personbil, Lätt Lastbil, Lätta Släp 20121201 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-222324 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

OKQ8 Bilförsäkring 1 januari 2011. för dig som. är på väg. I samarbete med Folksam

OKQ8 Bilförsäkring 1 januari 2011. för dig som. är på väg. I samarbete med Folksam OKQ8 Bilförsäkring 1 januari 2011 för dig som är på väg I samarbete med Folksam Säkert på väg Folksam och OKQ8 har tillsammans tagit fram OKQ8 Bilförsäkring som ger dig och dina passagerare ett bra skydd

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor

Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor Motor Gäller från 2013-02-01 Försäkringsgivare Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662 Filial till Tryg

Läs mer

Fordon/ Försäkringsvillkor/ Mars 2011

Fordon/ Försäkringsvillkor/ Mars 2011 / Försäkringsvillkor/ Mars 2011 Personbil, Lätt lastbil, Motorcykel, Snöskoter, Husvagn, Lätt släp, EU-moped, Moped Ring oss gärna på 077-575 01 00 eller besök www.modernatrygghetsforsakringar.se2010 Viktigt

Läs mer