Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar)."

Transkript

1 Vagnskadegaranti

2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor Vagnskadegarantin gäller i tre år, för denna fabriksnya Porsche, från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om bilen skadas under garantitiden i Sverige, eller i något av de övriga länder som omfattas av det s.k. Gröna Kortsystemet (se Trafikförsäkringsföreningen, betalar garantigivaren Porsche Sverige vid varje skadetillfälle reparationskostnaden, enligt värderingsoch ersättningsregler nedan, med avdrag för garantisjälvrisken. Garantin gäller under förutsättning att reparationen utförs i Sverige av verkstad som är auktoriserad av Porsche och gäller för bilen i seriemässigt utförande och så länge den under garantitiden är registrerad i Sverige. Skadeanmälan Vid skada ska bilens ägare omgående, med företeende av garantibeviset, anmäla skadan till Porsche Försäkring hos IF, telefon , som fått uppdraget av Porsche Sverige att administrera skade regleringen. Bilägaren ska följa Porsche Försäkring hos IF:s anvisningar gällande reparation av bilen. Bilägaren äger ej göra gällande rätt till annan ersättning än som framgår av garantibeviset. Det betyder bl.a. att bilägaren inte äger rätt till ersättning för följdskador, förmögenhetsskador, personskador eller för skada på annan egendom än bilen. Om bilägaren fullgör sin skadeanmälan senare än tre (3) månader efter skadedagen, gäller inte garantin. Hyrbil Vid skada som överstiger självrisken på vagnskadegarantin ingår under skälig reparationstid, dock högst 45 dagar, rätt till en standardutrustad bil i samma storlek som den skadade, eller utbetalas avbrottsersättning med 100 kr per dygn. Vid hyrbil ersätter garantin 75% av dygnsoch kilometerkostnaden. Hyrbils ersättning lämnas inte för bil som används i yrkes mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Fordon som används för korttidsuthyrning får inte hyrbil men väl avbrottsersättning. Vid hyrbil ska hyrbilsföretaget Europcar anlitas.

3 Vagnskadegarantin gäller för skada som uppkommit direkt - genom trafikolycka annan yttre olyckshändelse, uppsåtlig skadegörelse av tredje man eller under transport på annat transportmedel. Vagnskadegarantin gäller inte för skada - som uppkommit eller orsakats genom uppsåt eller genom grov vårdslöshet, - som uppkommit vid rattfylleri, - som uppkommit då föraren fört bilen utan att ha det körkort som krävs. I ovan angivna fall kan ersättning ändå lämnas då annan än ägaren, ägarens make/maka eller annan med väsentligt ekonomiskt intresse i bilen, framfört bilen och om någon av dem kan göra sannolikt att han inte insett detta eller har rimligen gjort vad han kunnat för att förhindra körningen. I sådant fall har garantigivaren rätt att återkräva skadekostnaden av föraren. Rätt till återkrav gäller även mot den som fått lov att bruka fordonet och låtit annan person föra detta under ovan angivna omständigheter. - som skett när bilen använts trots att körförbud meddelats eller befunnit sig i ett sådant skick att den skulle ha belagts med körförbud om den besikti gats omedelbart före skadan, - som skett under tävling, träning för sådan tävling eller vid körning på inhägnad bana om inte garantigivaren särskilt åtagit sig detta, - som skett under militärt bruk eller som orsakats av krig eller krigsliknande handling, - som skett då bilen framförts på isbelagt vatten såvida inte offentlig myndighet medgivit detta, - på bildel med konstruktions-, fabrikations- eller materialfel om skadan har orsakats av felet; det är dock bara skadan på den orsakande bildelen som undantas, inte övriga skador på bilen som uppstått på grund av den felande delen, - som består i slitage eller kan hänföras till bristfälligt under håll, - genom brand, stöld eller annat olovligt tillgrepp, rost, frätning, väta eller fukt. Vagnskadegarantin gäller ej efter totalhaveri, om inte Porsche efter det att fordonet reparerats, medgivit fortsatt garanti. Värderings- och ersättnings - regler Vagnskadegarantin ersätter Ersättning lämnas med högst det belopp som motsvarar skadan och kan endast utgå i form av reparation eller leverans av ersättningsbil av samma märke. Kontantersättning förekommer inte. Porsche har rätt att avgöra om bilen ska repareras eller om den ska ersättas med likvärdig bil. Har bilen blivit så svårt skadad, att reparation inte är tekniskt möjlig eller ekonomiskt motiverad (totalhaveri) erbjuds bilägaren likvärdig ersättningsbil av samma märke och årsmodell mot erläggande av garantisjälvrisk. Om likvärdig bil inte längre kan anskaffas, äger bilägaren rätt att få ny bil av samma märke mot erläggande av mellanavgift, d.v.s. skillnaden mellan den nya bilens pris och värdet av den skadade bilen omedelbart före skadetillfället. Önskar bilägaren en bil med högre värde ska han betala prisökningen, mellanavgift. Nyvärdesregel Första och andra registrerade bilägaren har alltid rätt till ny bil (jämte likvärdig normal utrustning i den mån denna blivit skadad) av samma fabrikat, typ och årsmodell som den skadade (nyvärdesersättning), om; - skadan inträffat inom ett år efter vagnskadegarantins begynnelsedatum angivet i detta garantibevis, om - bilen körts totalt högst km, och om - skälig reparationskostnad för bilen med skadad normal utrustning beräknas överstiga 50% av en ny likvärdig bils pågatan-pris vid skadetill fället. Vid beräkningen räknas mervärdeskatt eller annan jämförlig skatt in i kostnaderna. Även i de fall nyvärdesersättning utgår ska bilägaren erlägga självrisk. Porsche har rätt att avgöra var ersättningsbil ska inköpas. Om ersättning lämnas med likvärdig bil eller ny bil, lämnar Porsche ersättning för utlägg i form av skatt och registreringsavgift. Den merskatt som upp - kommer genom uttag av ersättningsbil med högre värde än den skadade ska dock betalas av bilägaren. Vagnskadegarantin ersätter inte - Följdskada som uppkommit genom att ägaren inte genast reparerar de skador trafikolycka medfört, - kostnad för en förbättring eller förändring av bilen, som skett i samband med att skada reparerats, - merkostnad som beror på att garantigivarens anvisningar om reparationsställe inte inhämtats eller inte följts, - utrustning och förändringar som inte är utförda med originaldelar och av auktoriserad verkstad, - kostnad för lackering som inte motsvarar den som bilen hade i det seriemässiga utförandet. Kostnad för bilägarens egna skadade varu-, märkes- eller mönsterskyddade firmasymbol och reklamtext betalas dock, - merkostnad genom repara tionsarbete på övertid eller genom att reservdelar måste fraktas på annat sätt än med sedvanligt transportmedel, om inte garantigivaren särskilt godkänt merkostnaden. 4 5

4 Äganderätt Porsche övertar ägandet, utan särskild ersättning, av bil eller delar som ersatts. Återkrav Porsche har rätt att återkräva ersättning enligt denna garanti av envar annan som kan göras ansvarig för skadan. Självrisk Enligt detta garantibevis. Ändras mervärdesskatten, för närvarande 25 %, sker motsvarande ändring av garantisjälvrisken. Besiktning Bilägare som begär ersättning är skyldig att medverka till besiktning som Porsche vill utföra med anledning av inträffad skada. Porsche Sverige AB Raine Wermelin Märkeschef, Porsche Sverige Modellbeteckning / Modellkod Chassinummer / Registreringsnummer Självrisk exkl. mervärdesskatt* Garantitid Fr o m T o m Självrisk inkl. mervärdesskatt* Återförsäljare (återförsäljarens underskrift) (namnförtydligande) *Nuvarande gällande mervärdesskatt (25%) är tillagt självrisken och kommer att justeras om procentsatsen har ändrats vid skadetillfället. Personuppgifter behandlas av Porsche Sverige för att kunna fullgöra vagnskadegarantin samt för marknadsföring från oss och vår samarbetspartner Porsche Försäkring hos IF. Vill du ta del av dina personuppgifter hos Porsche Försäkring hos IF, ändra dem eller tacka nej till eventuella erbjudanden från Porsche Försäkring hos IF gör du det genom att ringa Porsche Sverige Södertälje, e-post: 6 7

5

Försäkringsvillkor bil

Försäkringsvillkor bil Försäkringsvillkor bil Konsument Januari 2010 Ring oss gärna på: 0770-110 220 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil Konsument April 2013

Försäkringsvillkor Bil Konsument April 2013 Försäkringsvillkor Bil Konsument April 2013 Ring oss gärna på: 0770-110 140 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är

Läs mer

Försäkringsvillkor bil

Försäkringsvillkor bil Försäkringsvillkor bil Konsument April 2013 Ring oss gärna på: 0770-110 360 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil Konsument April 2013

Försäkringsvillkor Bil Konsument April 2013 Försäkringsvillkor Bil Konsument April 2013 Ring oss gärna på: 0770-110 150 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR BIL Konsument April 2013

FÖRSÄKRINGSVILLKOR BIL Konsument April 2013 FÖRSÄKRINGSVILLKOR BIL Konsument April 2013 Ring oss gärna på 0770-110 220 ENJOYNEERING Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När

Läs mer

Försäkringsvillkor bil

Försäkringsvillkor bil Försäkringsvillkor bil Företag April 2013 Ring oss gärna på: 0770-110 210 Innehåll Sid Några ord om försäkringen 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på bilförsäkringen 2 När bilen är avställd

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2012 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är avställd

Läs mer

Försäkringsvillkor bil

Försäkringsvillkor bil SIMPLY CLEVER Försäkringsvillkor bil Företag januari 2012 Ring oss gärna: 0770-110 350 Innehåll Sid Några ord om försäkringen 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på bilförsäkringen 2 När bilen

Läs mer

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01 Försäkringsvillkor Motorfordon 2011-02-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil, släpvagn, husbil och husvagn... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka fordon försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor

Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor Motor Gäller från 2013-02-01 Försäkringsgivare Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662 Filial till Tryg

Läs mer

RENAULT FÖRSÄKRING. Har du tecknat vårt Tilläggspaket är du helgarderad om du skulle råka ut för en ersättningsbar skada. renault tilläggspaket

RENAULT FÖRSÄKRING. Har du tecknat vårt Tilläggspaket är du helgarderad om du skulle råka ut för en ersättningsbar skada. renault tilläggspaket FÖRSÄKRINGSVILLKOR PRIVATÄGDA PERSONBILAR GÄLLER FR O M 1 JANUARI 2014 1 BRA ATT VETA OM RENAULT FÖRSÄKRING. Vårt mål är att ge dig ett bekymmersfritt bilägande och vi vill därför att du tar dig tid och

Läs mer

Bilhandel och bilverkstad 2009-05-01

Bilhandel och bilverkstad 2009-05-01 Bilhandel och bilverkstad 2009-05-01 2/24 Innehåll Översiktlig information... 3 Allmänna försäkringsvillkor... 6 Trafikförsäkring... 8 Egendomsskydd Kaskoförsäkring... 9 Vagnskadeförsäkring... 9 Brandförsäkring...

Läs mer

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02 Fordonsförsäkring Försäkringsvillkor 2014-10-02 Innehåll A. Din försäkrings giltighet....5 Vilka fordon försäkringen gäller för....5 Vad ingår i försäkringen....5 Var försäkringen gäller....6 B. Trafikförsäkring....7

Läs mer

BILFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01

BILFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01 BILFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01 PERSONUPPGIFTSLAGEN PERSONUPPGIFTSLAGEN I Villkor för Bilförsäkring 2006-01-01 A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET A.1 Hur du kan kombinera din bilförsäkring 4 A.2

Läs mer

LITE EXTRA BRA INFORMATION OM er FÖRSÄKRING

LITE EXTRA BRA INFORMATION OM er FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖRETAGSÄGDA PERSONBILAR OCH LÄTTA LASTBILAR GÄLLER FR O M 1 JANUARI 2014 1 LITE EXTRA BRA INFORMATION OM er FÖRSÄKRING BRA ATT VETA OM RENAULT FÖRSÄKRING Vårt mål är att ge er ett bekymmersfritt

Läs mer

Bilförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01

Bilförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01 Bilförsäkring Allmänt villkor Gäller från 2011-09-01 Bilförsäkring villkor 2011-0 9-01 Innehåll A. Din försäkrings giltighet 4 A.1 Hur du kan kombinera din försäkring 4 A.2 Klassificering av motorfordon

Läs mer

MOTORFORDON MF56. Villkor för Motorfordon. Gäller från 2015-01-01

MOTORFORDON MF56. Villkor för Motorfordon. Gäller från 2015-01-01 MOTORFORDON MF56 Villkor för Motorfordon Gäller från 2015-01-01 Innehåll 1 Här gäller din försäkring 3 2 Trafikförsäkring 3 3 Kaskoförsäkring 4 32 Vagnskadeförsäkring 5 33 Brandförsäkring 6 34 Glasförsäkring

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring

en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring zoo}-zoo} o} zoo}-zoo} Bara fördelar med M{zd{ Försäkring Du som kör Mazda har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för

Läs mer

Motorfordonsförsäkring P 600 Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring P 600 Motorfordonsförsäkring P 600 FÖR MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH MOTORREDSKAP Sida 2 av 62 De viktigaste delarna Försäkringsvillkoret innehåller en rad bestämmelser. Vi har valt ut några viktiga som du bör läsa på en gång. Observera

Läs mer

Volkswagen Försäkring

Volkswagen Försäkring Volkswagen Försäkring VOLKSWAGEN erbjuder prisvärda och innovativa bilmodeller. Volkswagen Försäkring är också unik på många sätt, med en service-, garanti-, och ersättningsnivå utöver det vanliga. Dessutom

Läs mer

På goda villkor. Audi Försäkring

På goda villkor. Audi Försäkring På goda villkor. Audi Försäkring Privatperson: Fri kvalitetsförsäkring i 3 månader. När du köper din Audi hos någon av våra återförsäljare kan du samtidigt teckna Audis egen bilförsäkring kostnadsfritt

Läs mer

ersättning som du kan få från annat håll enligt lag, författning, konvention, garanti, försäkring eller arrangör.

ersättning som du kan få från annat håll enligt lag, författning, konvention, garanti, försäkring eller arrangör. Försäkringsvillkor 2007-07-04 Vem? Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare till objektet. Med ägare avser Atava den verklige, civilrättslige ägaren. Trafikoch räddningsförsäkringen

Läs mer

TRYGGHET NÄR DU KÖPER BEGAGNAD BIL ETT ÅRS GARANTI OCH VÄGASSISTANS UTAN EXTRA KOSTNAD.

TRYGGHET NÄR DU KÖPER BEGAGNAD BIL ETT ÅRS GARANTI OCH VÄGASSISTANS UTAN EXTRA KOSTNAD. TRYGGHET NÄR DU KÖPER BEGAGNAD BIL ETT ÅRS GARANTI OCH VÄGASSISTANS UTAN EXTRA KOSTNAD. När du köper en begagnad bil, oavsett märke, hos en utvald Citroënåterförsäljare kan du välja en Citroën Select.

Läs mer

KONSUMENT FÖRETAG. Ingen självrisk med fabriksmonterat originallarm Råkar du ut för stöld i bilen bjuder vi på självrisken.

KONSUMENT FÖRETAG. Ingen självrisk med fabriksmonterat originallarm Råkar du ut för stöld i bilen bjuder vi på självrisken. SEAT FÖRSÄKRING KONSUMENT FÖRETAG SEAT Försäkring Din SEAT-modell lockar med sin sportighet och design. Vår försäkring är också unik på många sätt, med en service-, garanti- och ersättningsnivå utöver

Läs mer

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav.

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Företagets transportbilar ska aldrig vara ett bekymmer. När bilarna står stilla stannar affärerna för många företag. Men det finns

Läs mer

Santander bilförsäkring

Santander bilförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2014-05-01 Santander bilförsäkring i samarbete med Trygg-Hansa Försäkringsvillkor 3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET 5 1. Hur du kan kombinera din försäkring

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Företagsbil - För- och efterköpsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Företagsbil och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring.

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Fullständiga försäkringsvillkor Personbil, Lätt lastbil, Släp, Husvagn och Husbil

Mekonomen BilLivetförsäkring. Fullständiga försäkringsvillkor Personbil, Lätt lastbil, Släp, Husvagn och Husbil Fullständiga försäkringsvillkor Personbil, Lätt lastbil, Släp, Husvagn och Husbil Mekonomen BilLivetförsäkring Fullständiga försäkringsvillkor för Personbil, Lätt lastbil, Släp, Husvagn och Husbil Gäller

Läs mer