Elevkort - Om något händer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevkort - Om något händer"

Transkript

1 Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare 1 Namn Telefon bostad Telefon arbete Mobiltelefon Bostadsadress (Gata/Box, Postnr, Ort) Mailadress Vårdnadshavare 2 Namn Telefon bostad Telefon arbete Mobiltelefon Bostadsadress (Gata/Box, Postnr, Ort) Mailadress Kryssa här om skolans information ska gå till båda vårdnadshavarna i händelse av skilda bostadsadresser Hälsouppgifter - Frivilligt! Kryssa för om du har: Skriv om det är någon typ av arbetsuppgifter som du inte bör göra (intyg från läkare alt. skolsköterska krävs) Diabetes Epilepsi Rygg, knä eller ledbesvär Allergi ögon, näsa, hud Orsakas av? Astma - orsakas av? Eksem Allergi mat/födoämnen För vilket/vilka Personuppgiftslagen (PUL) Naturbruksgymnasiet, Östergötland (NBG) behandlar intagna elevers personuppgifter för elevadministration och ekonomi samt till de rapporter skolan är skyldig att avlämna till SCB, CSN, VHS samt övriga myndigheter. Exempel på personuppgifter som registreras är personnummer, namn, adress, telefonnummer, betyg etc. Skolan använder endast de personuppgifter som erfordras.

2 Avtal om Elev-PC Avtalsparter Utlånare: Vretagymnasiet kallad Gymnasiet. Låntagare: Elev vid Vretagymnasiet, nedan kallad Eleven. För omyndig elev skall avtalet godkännas av vårdnadshavare. Mellan parterna ingås följande avtal om lån av nedan angivna dator. Dator Avtalet gäller för HP ProBook 5330m, i3-2310m GB/500 PC Lånetid Lånet gäller under den tid Eleven är inskriven vid Gymnasiet. Då Eleven avslutar sin utbildning erbjuds eleven att köpa datorn, i annat fall skall datorn återlämnas till Gymnasiet Äganderätt Datorn och medföljande programvara är under hela lånetiden Gymnasiets egendom och får inte pantsättas, säljas eller lånas ut till tredje part av Eleven. Om utmätning skulle företas hos Eleven eller om denne skulle sättas i personlig konkurs är Eleven skyldig att omedelbart underrätta Gymnasiet om detta. Lånevillkor Då Eleven tagit emot datorn bär denne ansvaret för att datorn inte skadas, förstörs, försämras eller förloras. Eleven åtar sig också att under lånetiden väl vårda datorn, endast använda den på föreskrivet sätt och förvara den säkert, i enlighet med punkt 1-3 nedan. 1. Datorn ska hanteras och förvaras med varsamhet. Utrustningen ska betraktas som stöldbegärlig, dvs försäkringsbolagens krav om aktsamhet ska iakttas. 2. Eleven skall själv bekosta service, underhåll och reparationer av datorn som skett genom ovarsam hantering av datorn. 3. Eleven skall följa Gymnasiets regler för datoranvändare och svensk lagstiftning. Särskilt erinras om reglerna i upphovsrättslagen och brottsbalken. Skada, service och reparation av Datorn Om Datorn under lånetiden skadas ska eleven omedelbart anmäla detta till Gymnasiet och på särskild blankett ge en skriftlig och undertecknad beskrivning av händelsen. Service, reparationer och skada bedöms av Gymnasiet. Om inte reglerna för hantering av Datorn följts eller om Eleven på annat sätt varit vårdslös med Datorn är Eleven ersättningsskyldig gentemot Gymnasiet med i normalfallet kr. Gymnasiet förbehåller sig rätten att eventuellt ersätta den skadade Datorn med annan likvärdig. Förlust av Datorn Om Datorn under lånetiden blir stulen eller på annat sätt kommer bort ska Eleven omedelbart anmäla detta till Gymnasiet och göra en stöldanmälan till Polisen. På särskild blankett ska Eleven ge en skriftlig och undertecknad beskrivning av händelsen. Är Datorn stulen ska en kopia av polisanmälan bifogas skadeanmälan. Vid förlust genom oaktsamhet är Eleven ersättningsskyldig gentemot Gymnasiet med i normalfallet kr. Har Eleven medverkat till att Datorn kommit bort på otillåtet sätt (t.ex. genom försäljning eller utlåning) blir Eleven ersättningsskyldig gentemot Gymnasiet med Datorns fulla värde. Om polisanmälan inte uppvisas efter förlust blir Eleven ersättningsskyldig med Datorns fulla värde. Hävning Bryter Eleven mot något i detta avtal har Gymnasiet rätt att häva detta avtal med omedelbar verkan och med kravet om omedelbart återlämnande av Datorn.

3 Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav Eleven och Gymnasiet behåller var sitt exemplar. Eleven, och för omyndig elev även vårdnadshavare, samt skolans ansvarige undertecknar avtalet och förbinder sig att följa detta fr.o.m. den dag Datorn lämnas ut och kvitteras av Eleven. Avtalet slutar gälla den dag Datorn återlämnas. Utlånad dator HP ProBook 5330m, i3-2310m GB/500 PC med strömsladd/laddare, fodral och programvaror Datorns serienummer Vreta Kloster den Rektors underskrift Elevens namn, textat Elevens personnummer Elevens namnunderskrift Vårdnadshavares namn, textat Vårdnadshavares personnummer Vårdnadshavares namnunderskrift

4 REGLER FÖR ELEVSKÅP OCH TAGGAR FÖR STUDERANDE PÅ VRETAGYMNASIET Namn Personnummer Klass När Du studerar på Vretagymnasiet har Du möjlighet att låna ett elevskåp där Du skall ha Dina ytterkläder men också kan förvara böcker, dator mm. Dessa skåp är försedda med kodlås. Du får också låna ett skåp i ett omklädningsrum där Du skall förvara arbetskläder som Du använder vid praktiska övningar. I omklädningsrummet finns också ett s.k. renskåp där Du kan hänga in Dina vanliga kläder men bara under den dag Du har behov av att klä om. För att låsa dessa skåp måste Du själv ha med Dig hänglås. För att komma in i bl.a. omklädningsrum kommer Du också att få låna en s.k. tagg en programmerad bricka som tillsammans med en kod gör att Du kan komma in. Följande gäller för lån av elevskåp och taggar: Alla skåp är skolans egendom. Skolan har nyckel till de skåp som är försedda med kodlås. Du ansvarar för att Dina skåp är rena och snygga och för de saker Du har i skåpen, se därför till att alltid låsa Dina skåp. Om Dina skåp skadas kan Du bli skyldig att ersätta skadan. När Du tilldelas skåpet med kodlås får Du en kod som Du skall lära Dig och inte lämna ut till någon annan. Om Du skulle glömma koden eller av någon anledning måste byta kod skall Du kontakta Din mentor/utbildningsansvarig. Att få en ny kod kostar 50 kronor. Skolan har rätt att öppna samtliga skåp Du fått låna vid misstanke om att något otillåtet förvaras där. I första hand ges den studerande möjlighet att själv öppna skåpet i närvaro av två företrädare för skolan. Om den studerande inte kan nås inom rimlig tid eller denne vägrar att öppna skåpet i närvaro av företrädare för skolan har skolan rätt att öppna skåpet. Innan skåpet öppnas kontaktas omyndig elevs vårdnadshavare. Om vårdnadshavaren inte är anträffbar förhindrar detta inte att skåpet öppnas på sätt som anges ovan. I sådant fall informeras vårdnadshavaren om åtgärden i efterhand. Eleven ansvarar för att den tagg med åtföljande kod som elev får låna förvaras på ett säkert sätt och att varken tagg eller kod lämnas ut till någon annan. Om Du av någon anledning måste få en ny tagg måste Du kontakta vaktmästarna. Att få en ny tagg med kod kostar 100 kr. Jag har tagit del av och godkänt ovanstående regler. Elevens underskrift Målsmans underskrift (omyndig elev) Namnförtydligande

5 Samtyckesblankett För medverkan på vår hemsida (Enl. PUL) Eftersom det kan uppstå situationer när vi publicerar nyheter på vår hemsida, där eleven finns med på bild, så kräver personuppgiftslagen elevens samtycke. Därför ber vi dig att fylla i nedanstående så att, om eleven är med på bild, är det juridiska redan avklarat. Härmed tillåter jag, att namn och bild på mig, får publiceras på Naturbruksgymnasiet i Östergötlands hemsida. Datum: Elevens namn och klass Jag tillåter att min sons/dotters bild och namn får publiceras på Naturbruksgymnasiet i Östergötlands hemsida. Underskrift om eleven är under 18 år: Vårdnadshavares underskrift Underskrift av myndig elev: Elevens underskrift Skolchefskontoret Himmelstalundsgymnasiet Vretagymnasiet Huvudman Utställningsvägen 22 Utställningsvägen 28 Stjärnorpsvägen Norrköping Norrköping Vreta Kloster Telefon: Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: Telefax:

6

7 Kontrakt/Beställning av konto till Skola24 Vårdnadshavarens förnamn Vårdnadshavarens efternamn Vårdnadshavarens personnr (10 siffror) Klass Vårdnadshavarens mobilnummer Vårdnadshavarens e-postadress (Vänligen texta) Elevens förnamn Elevens efternamn Elevens personnr (10 siffror) Vårdnadshavare: Jag vill använda frånvaroprogrammet Skola24 för att kunna ta del av frånvaron för mitt barn. Genom att underteckna beställningen godkänner jag att Vretagymnasiet lagrar de uppgifter som jag har lämnat. Uppgifterna om mig raderas när eleven slutat på skolan eller när jag begär det. Jag intygar att mitt e-postkonto är mitt personliga och ansvarar för att ingen obehörig har tillgång till det. Jag ansvarar för att min aktiveringskod, mitt användarnamn och lösenord till Skola24 inte lämnas ut till någon obehörig. Ort och datum Namnteckning, vårdnadshavare Lämnas till skolans expedition eller skickas via post till: Vretagymnasiet Stjärnorpsvägen Vreta Kloster

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Lena Persson 1 2 Inledning Över 12 000 människor i Sverige lever med skyddad identitet (2010). Att leva med skyddad

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se På webbplatsen

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor.

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor. ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB) och Dig när du bokar via Siljan Turism AB. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster,

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare gällande god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 Läs informationsbladet Information till anmälan om behov av god man eller förvaltare

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer