Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.kistagrundskola.stockholm.se"

Transkript

1 KISTA GRUNDSKOLA 7-9 Augusti Avtal om lån av ipad Långivare: Kista grundskola Låntagare: 7-9 avtal med hemlån Giltighetstid: Under elevens skolgång i åk 7-9 För omyndig elev ska avtalet godkännas av minst en vårdnadshavare. Vårdnadshavaren är solidariskt ansvarig tillsammans med eleven vad det gäller detta avtal. Mellan parterna ingås följande avtal om lån av ipad och medföljande tillbehör och programvara ( teknik ). 1. Syfte med lån av tekniken Kista grundskolas avsikt och syfte med att erbjuda lån av tekniken är att skapa goda förutsättningar för att eleven ska få tillgång till ett modernt hjälpmedel i alla sina studier vid skolan och i hemmet. Kista grundskola strävar också mot att stödja och stimulera elevernas lärmiljö med syfte att öka måluppfyllelsen i enlighet med Skollagen, där bland annat ämnesintegrering, källkritik och informationssökning är vitala delar. 2. Lånetid Lånet gäller under den tid eleven är inskriven vid Kista grundskola, från utkvitteringsdatum och som längst under läsåret eleven går ut åk 9. Då lånetiden är slut eller om eleven avbryter eller lämnar utbildningen tidigare än planerat ska den lånade utrustningen omedelbart återlämnas till Kista grundskola. Lånet kan upphöra med omedelbar verkan om Kista grundskola så begär. 3. Äganderätt 3.1 Tekniken är under hela lånetiden Kista grundskolas egendom och får inte pantsättas, säljas eller lånas ut till tredje part av eleven. 4. Lånevillkor 4.1 Då eleven tagit emot tekniken bär denne ansvaret för att tekniken inte skadas, förstörs, försämras eller förloras. Eleven åtar sig också att under lånetiden väl vårda tekniken, använda den på föreskrivet sätt och förvara den säkert, i enlighet med punkterna nedan. 4.2 Överlåtelse av avtalet. Eleven får varken helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal. Inte Sidan 1 av 5

2 heller får eleven hyra ut eller låna ut tekniken. 4.3 Förvaring och hantering. Tekniken ska hanteras och förvaras med varsamhet. Utrustningen ska betraktas som stöldbegärlig, dvs. försäkringsbolagens krav om aktsamhet ska iakttas. Den får t.ex. inte lämnas kvar i skolans elevskåp under helg och ska förvaras i hemmet på annan tid, i enlighet med det försäkringsavtal som skolan har. Eleven har totalansvar vad gäller tekniken. Under låneperioden krävs att eleven iakttar normal aktsamhet vid förvaring av teknik med anledning av att den är att betrakta som stöldbegärlig egendom. Tekniken är elevens ansvar och får aldrig lämnas utan uppsikt eller hanteras ovarsamt. 4.4 Extraordinära kostnader. Eleven ska själv bekosta eventuell service, underhåll och reparation av tekniken om dessa sker på grund av en ovarsam hantering. 4.5 Regler. Eleven ska följa: Kista grundskolas regler för användning, svensk lagstiftning samt Stockholms stads regler för användning av fysiskt nätverk. 4.6 Ljud. Att använda sig av högtalarljudet kan medföra ett störande moment för andra elever. Regeln är därför att ljudet generellt sett ska vara avstängt alternativt att man använder sig av hörlurar. 4.7 Säkerhetskopiering och backup. Eleven är själv ansvarig för eventuell säkerhetskopiering av eget skapat digitalt material. Överföring av enstaka dokument kan ske mot så kallade molntjänster, till DropBox. 4.8 Skick. Vid återlämnande ska tekniken vara i funktionsdugligt skick och utan kosmetiska defekter. Då tekniken hyrs/leasas/ägs av Kista grundskola är det Kista grundskolas egendom till den dagen eleven eventuellt erbjuds att köpa ut den till ett restvärde. Det är självklart att eleven sköter tekniken och håller den ren och fräsch. Det är viktigt att understryka att tekniken som eleven har lånat är densamma som eleven därefter eventuellt erbjuds köpa ut. Tekniken ska annars återlämnas i ett helt och rent skick när låneperioden tar slut. 4.9 Misskötsel. Kan innebära att tekniken endast får användas när användandet kan övervakas på lektionstid eller att elev avstängs från användande. Detta förfarande kommer då att skrivas in i ett eventuellt åtgärdsprogram för eleven Återlämnande. Återlämnandet ska ske inom 14 dagar innan studieavbrott, avflyttning, byte av skola eller i samband med att eleven har avslutat sina studier vid Kista grundskola. Sker inte ovanstående inom 14 dagar kommer Kista grundskola att framställa ett krav till eleven på ekonomisk kompensation. Kravet överlämnas till inkasso. Återlämnandet sker direkt till mentor på Kista grundskola, eller till annan anvisad person. 5. Skada, service och reparation av teknik. Om tekniken under lånetiden skadas ska eleven omedelbart anmäla detta till Kista grundskola, och på en särskild blankett ge en skriftlig och undertecknad beskrivning av händelsen. Blanketten Skadeanmälan teknik kommer att finnas hos ipadansvarig. Service, reparationer och skada bedöms av Kista grundskolas tekniska personal. Sidan 2 av 5

3 Om inte reglerna för hantering av teknik följs, eller om eleven på annat sätt varit vårdslös med den lånade tekniken, är eleven helt ersättningsskyldig gentemot Kista grundskola med omfattning av minst självrisken som i dagsläget ligger på (ett tusen) kronor upp till fullvärdet. 6. Förlust av teknik. 6.1 Om tekniken under lånetiden blir stulen eller på annat sätt kommer bort ska eleven omedelbart anmäla detta till Kista grundskola, samt göra en stöldanmälan till Polisen. På blanketten Skadeanmälan teknik ska eleven ge en beskrivning av händelsen. Är tekniken stulen ska en kopia av polisanmälan bifogas till skadeanmälan. 6.2 Vid förlust genom oaktsamhet är eleven ersättningsskyldig gentemot Kista grundskola med i normalfallet 2800 (två tusen åttahundra) kronor. Har eleven medverkat till att tekniken kommit bort på ett otillåtet sätt (till exempel genom försäljning eller utlåning) så blir eleven helt ersättningsskyldig gentemot Kista grundskola, då med teknikens fulla värde. Om polisanmälan inte kan uppvisas efter förlust blir eleven också ersättningsskyldig med teknikens fulla värde. 7. Hävning. 7.1 Bryter eleven mot något i detta avtal har Kista grundskola rätt att häva detta avtal med omedelbar verkan och med kravet om omedelbart återlämnande av tekniken. Kista grundskola har vidare rätt att när som helst avstänga eleven från användande av tekniken eller återta den, varvid detta avtal upphör att gälla. 7.2 Kista grundskola kan också neka, alternativt häva, utlåning av teknik om Kista grundskola anser att eleven inte uppfyller de krav på bland annat närvaro som finns uppsatta för studierna. Om Skolledningens beslut ifrågasätts, lämna då skriftligen synpunkter på fattade beslut till representant ur skolledningen. 8. E-postadress. Det är oerhört viktigt att eleven skriver sin aktiva e-postadress och att adressen är läsbar. Till denna adress kommer vi att komma e- post med viktig information om olika program (appar) för skolarbete. Om eleven under lånetiden byter sin e-postadress måste detta omedelbart meddelas till mentor alternativt vaktmästare. 9 Förbindelse. Eleven, och för omyndig elev även vårdnadshavare, undertecknar avtalet och förbinder sig att följa detta från den dag tekniken lämnas ut till eleven. Avtalet upphör att gälla den dag tekniken återlämnas på Kista grundskolas begäran eller då kontraktet bryts enligt nämnda orsaker. För att eleven ska få kvittera ut tekniken krävs att eleven och dennes vårdnadshavare har undertecknat detta låneavtal samt godkänt Kista grundskolas gällande regler. Genom undertecknandet godkänner och accepterar eleven och vårdnadshavare låneavtalets villkor. 9.1 Kista grundskola kan inte kräva att eleven lånar teknik, men skolan anser att ett lån av nämnda teknik underlättar för elevens studier. 10.Utlämnande av teknik och PUL. Utlämningen kommer att ske i Kista grundskolas lokaler vid anvisad tidpunkt Sidan 3 av 5

4 och mot elevens och vårdnadshavare personliga inlämnande av ett riktigt undertecknat kontrakt. Vid utlämnandet kommer uppgifterna samlas i Kista grundskolas databas för teknikutlåning. Där lagras till exempel teknikens serienummer, elevens personnummer, telefonnummer och e- postadress. Genom undertecknandet av kontraktet godkänner eleven att personuppgifterna lagras i avsedd databas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). 11. Kista grundskolas regler för dator- och ipadanvändning. Varje elev måste, innan de får använda datorerna i skolan, skriva på datakontraktet. Det är strikt förbjudet att fota eller spela in ljud eller filma personer utan deras tillstånd. IPaden ska användas till skolarbeten. Läraren bestämmer när ipaden skall användas i klassrummet. Det är inte tillåtet att ladda ner spel eller program. IPaden får inte användas för att visa stötande material så som våld, rasism, droger, porr. Man får inte skriva något förnedrande om någon eller på annat sätt bryta mot svensk lag. IPadens inställningar får inte ändras. Lämna aldrig ut ditt lösenord till någon annan. Öppna inte andras dokument eller mappar. Använd inte nätet till att förolämpa, förnedra eller göra intrång i andra användares privatliv. Du ansvarar själv för att IPaden är laddad till första lektionen varje dag. Ha inte mat eller drickbart nära någon dator eller IPad. Övervakning och åtgärder vid regelbrott IT-ansvariga och mentorer har rätt att vid grundad misstanke om regelbrott tillfälligt utestänga användare från all användning av ipad, dator-, nät- och systemresurser. Bryter du mot dessa regler blir du avstängd från skolans datornät. Du bör också vara medveten om att avstängningen stör studier i andra ämnen. Den första gången avstängs man från en vecka upp till en månad, och vid upprepade tillfällen hela terminen. Vid avstängning avbryts kontraktet och ett nytt måste upprättas innan man släpps in i nätet. Vid skadegörelse blir du ersättningsskyldig och vid brott mot reglerna görs en polisanmälan. Vid missbruk av ipaden på annat sätt utifrån detta avtal eller skolans regler kan ipaden tillfälligt tas i beslag kortare eller längre tid beroende på förseelsens art eller omfattning. Upprepande kan leda till att avtalet avbryts och ipaden får återlämnas. Sidan 4 av 5

5 12. Kontraktet. Utlånad teknik: ipad 16 eller 32 GB WiFi inklusive USB-sladd & laddare, fodral och viss programvara. Avtal med hemlån Jag har läst igenom kontraktet, förstått innebörden och förbinder mig att följa densamma. Elevens namnunderskrift Namnförtydligande Personnummer Bostadsadress Telefon E-post Klass Kista den.../ Jag/vi har läst igenom kontraktet diskuterat detta med eleven och lämnar vårt godkännande. Vi är medvetna om de åtaganden vi gjort i enlighet med kontraktet. Vårdnadshavares namnunderskrift Namnförtydligande Personnummer Hemadress Telefon E-post Kista den.../ Detta kontrakt har upprättats i två (2) exemplar, varav parterna tagit var sitt. Skolans anteckningar: HUD ipad SNR: Datum: Kista grundskola Rektor: Per Wadman Sidan 5 av 5

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun 2014-08-19 Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg kan

Läs mer

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun 2015-08-19 Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg vill vi skapa en

Läs mer

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun Skolan i Ödeshögs Kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. I ett ständigt föränderligt samhälle är det viktigt att ge våra elever de kunskaper som är nödvändiga för varje individ och

Läs mer

Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet.

Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet. Augusti 2012 Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet. Vad roligt att just Du ska börja hos oss nu i höst. Du har tre spännande

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 1 (5) Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan 1. Inledning Du som

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator

Kontrakt för lån av personlig dator Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-07-02 1 (5) Kontrakt för lån av personlig dator 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook

Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-06 1 (5) Kontrakt för lån av personlig Samsung/Dell Chromebook 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik

Läs mer

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel 1 (5) Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel Skolan lånar ut ovan nämnda utrustning, inklusive hård- och mjukvara, på de villkor som anges i detta avtal. Utrustningen tillhör Uddevalla

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV.

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden tillgång till en

Läs mer

Regelverk 1-1. Överenskommelse för lån av dator. Avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn för privat bruk utanför skolans lokaler.

Regelverk 1-1. Överenskommelse för lån av dator. Avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn för privat bruk utanför skolans lokaler. Regelverk 1-1 Överenskommelse för lån av dator Avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn för privat bruk utanför skolans lokaler. Under studietiden kommer du som elev att få tillgång

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Rutin för utlåning av personlig elevdator

Rutin för utlåning av personlig elevdator 1 (2) 9 jul 2012 Rutin för utlåning av personlig elevdator Vid start av hösttermin Vid terminsstart sker utdelning av personliga elevdatorer vid ett förutbestämt tillfälle för samtliga berörda elever.

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Villkor och bestämmelse för medlemskontrakt mm

Villkor och bestämmelse för medlemskontrakt mm Villkor och bestämmelse för medlemskontrakt mm 1. Medlemskap, medlemskontrakt, abonnemang och dess omfattning 1.1 Medlemskontrakt och medlemskap Samtliga träningsavtal och medlemskap är personliga och

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer