91 KoF Rapport om utförd kontrollåtgärd 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "91 KoF.2013.0246. Rapport om utförd kontrollåtgärd 2013"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sida 10 (22) Sammanträdesdatum KoF Rapport om utförd kontrollåtgärd 2013 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Enligt reglementet har varje nämnd skyldighet att årligen fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Varje nämnd skall även behandla respektive förvaltnings rapport om utförd kontrollåtgärd. Beslutsunderlag s tjänsteskrivelse 22 november Förvaltningens rapport om utförd kontrollåtgärd Beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapport om utförd kontrollåtgärd som översänds till Kommunstyrelsen. Expediering Kommunstyrelsen Justerares signatur Utdragsbestyrkande 9-'99

2 " ESLÖVS KoF INVESTORS K MMUN IN PEOPLE Ifr Lars Månsson Kultur- och fritidsnämnden Rapport om utförd kontrollåtgärd Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Enligt reglementet har varje nämnd skyldighet att årligen fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Varje nämnd skall även behandla respektive förvaltnings rapport om utförd kontrollåtgärd. Förvaltningens ärendehantering Förvaltningens rapport om utförd kontrollåtgärd 2013 föreligger. Förslag till beslut - Rapport om utförd kontrollåtgärd 2013 för godkännes och översänds till Kommunstyrelsen. Stefa, Persson Förvaltningschef Lars son Adm.chef Förvaltning Webb

3 ESIOVS KOMMUN Angelica Vicol KOF ht" INVESTORS 944 4Y IN PEOPLE Kultur- och fritidsnämnden Granskning av internkontroll-avtalstrohet mm Kontrollu dra Stickprovskontroll av förvaltningens avtalstrohet gällande inköp samt tillhörande administrativa rutiner såsom fakturahantering mm. Re lemente la etc Enligt beslut av Kommunfullmäktige "Plan för granskning av intern kontroll 2013". S fte resultat och effekter Anledningen till granskningen beror på ett antal orsaker: Syftet med granskningen är att säkerställa att kommunens regler vid inköp följs, att rätt kontering görs samt inköpen förtydligas genom bifogade kommentarer. I nämnden ingår relativt nya verksamheter såsom bad och Kulturskola I bifogad tabell finns sammanställning om utfallet av granskade verksamheter Stickprovsutfallet är till övervägande del tillfredsställande men i samtliga verksamheter upptäcktes brister i inköps- respektive fakturahantering såsom inköp av leverantörer utanför avtal, representationshantering, icke angivet ID-nr etc. I bifogad tabell finns sammanställning om aktuella verksamheter, utfallet av rutinmoment samt förslag till förbättringsrutiner. Verksamheterna är informerade och fortbildade. Förslaget är att denna granskning ske egelbundet so ståencie punkt i varje internkontrollplan inom KoR Lars 'nsson Adm chef Angelica Vicol Assistent Webb

4 kor. P.D13.(3.,Mt, Sida 1 Bilaga 1 Plan för granskning av intern kontroll 2013 Granskning Risk Metodik Målkategori 1: Andamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Ansvarig Tid Plan klar Utfört/redovisat i nämnd Föreningsbidrag Måttlig Stickprovskontroll av fem föreningars Fritidschef (årliga kontroll) uppfyllelse av bidragskraven Kulturbidrag Måttlig Uppföljning av bidragsrutin enligt Kultur- kulturchef och fritidsnämndens bidragsregler 1 vecka juni 1 vecka juni Mälkategori 2: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Mälkategori 3: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm Inköpsavtal Måttlig Stickprovskontroll av förvaltningens Adm. Chef avtalstrohet gällande inköp 1 vecka febr Ekonomirutiner Måttlig översyn av rutiner Stiftelsen Haga Kvar Adm. Chef 1 vecka våren Kontanthantering Hög Tillsammans med ekonomiavd på Klk Adm. Chef utföra översyn av samtliga förvaltningens verksamheter som hanterar kontanter 1 vecka febr Awaktas tv i väntan på att rapport beställd av KLK redovisas Bidragshandläggning Måttlig Granskning av förvaltnignenshandläggni Resp ansvarig av bidragsbedöming. Riskanalys i syfte att undvika mutbrott eller oegentligheter

5 ESLOVS KOMMUN ---- Angelica Vicol KoF "4 INVESTORS 4,1 IN PEOPLE Kultur- och fritidsnämnden Intern kontroll för. Rapport om utförda kontrollåtgärder Kultur- och fritidsnämnden antog Plan för granskning av intern kontroll 2013 för. 1. Förenin sbidra årli kontroll Enligt planen skall stickprovskontroll av fem föreningars uppfyllelse av bidragskraven genomföras. Fem föreningar har kontrollerats under När det gäller föreningen Bosnisk- Hercegovinsk Förening Rubin har vi funnit några avvikelser i rapporteringen av antal deltagartillfållen på olika åldersgrupp som står till grund till beviljat och betald lokal aktivitetsstöd. Då medför återbetalningsskyldighet. Rapport i KoF-nämnden Kulturbicirag Enligt planen skall det genomföras en uppföljning av bidragsrutin enligt Kulturoch fritidsnämndens bidragsregler. Som systemet fungerar idag ser förvaltningen inga tydliga behov av förbättringar. Ett förbättringsområde som dock finns gäller rutinerna kring utbetalningen. Rapport i KoF-nämnden Avtalstrohet Enligt planen skall göras stickprovskontroll av förvaltningens avavtalstrohet gällande inköp Cirka fem slumpmässigt utvalda transaktioner inom alla verksamheter har valts ut. Utfallet av kontrollen innehöll flera avvikelser. I bifogad tabell finns sammanställning om aktuella verksamheter, genomgångna rutinmoment samt i flera fall, utfallet av dessa och förslag till förbättringsrutiner. Rapport i KoF-nämnden Ekonomiska rutiner övers n av rutiner Stiftelsen Ha a Kvarn Översynen avser främst rutiner tillhörande ekonomi och löpande administration och avser ej stadgar eller liknande. Förslag till åtgärder framgår av tabell. Rapport i KoF-nämnden Förvaltning Webb 1 (2)

6 5. Kontanthanterin Översyn och ny rutinbeskrivning av förvaltningens samtliga verksamheter som hanterar kontanter. Förvaltningen har för varje berörd verksamhet antingen reviderat befintliga, eller i vissa fall, producerat helt nya handlingar till intern kontanthanteringsrutin. Dessa har genomgåtts med och godkänts av berörda kassaansvariga. Rapport i KoF-nämnden Bidra shandlä nin Granskning av förvaltningens handläggning av bidragsbedöming. Riskanalys i syfte att undvika mutbrott eller oegentligheter. Då det inte finns några större pengar i omlopp i Eslövs föreningsliv och bidragen är väldigt väl reglerade så bedömer vi risken för mutbrott eller andra oegentligheter som liten. Ett förbättringsområde är dock att tydliggöra kriterierna för att bevilja alla bidrag. Rapport i KoF-nämnden Förslag till beslut - Rapport om utförd kontrollåtgärd 2013 på Kultur och Fritid godkännes och översänds till Kommunstyrelsen. StefaPersson\ Förvaltningscha Angelica Vicol Assistent Förvaltning Webb 2 (2)

7 ESLÖVS KOMMUN KoF INVESTORS IN PEOPLE Kultur och fritid Angelica Vicol Kultur-och fritidsnämnden Granskning av internkontroll-föreningsbidrag/årlig kontroll. Kontrolluppdrag Stickprovskontroll av fem föreningars uppfyllelse av bidragskraven. Avser verksamheten året Eslövs Ridklubb, Bosnisk-Hercegovinsk Förening Rubin, BK Flickers, Österkyrkan i Eslöv, ungdomsförening, Harlös a Idrottsförening. Reglemente, lag etc Enligt beslut av Kommunfullmäktige "Plan för granskning av intern kontroll 2013". Bak und metodik resultat av ansknin samt kommentarer: Granskningen har gjorts efter de att föreningar fick betalda sina årliga lokala aktivitetsstöd resp. lokalbidrag under maj månad Kontrollmoment: -aystämning närvarokort original när det gäller antal deltagartillfällen som rapporteras i samband med bidragsansökan senast 15 februari följande dokument fmns bifogade till bidragsansökan: medlemsregister, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisions berättelse. övrigt. Resultat av ransknin När det gäller föreningen Bosnisk-Hercegovinsk Förening Rubin har vi funnit några avvikelser i rapporteringen av antal deltagartillfallen på olika åldersgrupp som står till grund till beviljat och betald lokal aktivitetsstöd. Då medför återbetalningsskyldighet. -- Stefan,ersson, Förvaltningschef Angelica Vicol Assistent Förvaltning Webb

8 14844 dr ESLÖVS KoF ; 14 INVESTORS KOMMUN N PEOPLE Ulrika Odenius Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning av bidragsrutin enligt kultur- och fritidsnämndens bidragsregler betalar årligen ut bidrag till föreningar för arrangerande av olika kulturevenemang. Varje år är det ett femtontal föreningar som får bidrag för exempelvis föreläsningar, musikarrangemang och teaterföreställningar. Några bidrag betalas ut som årsanslag, andra söks och betalas ut inför varje arrangemang. Eftersom mängden ansökningar är relativt liten, cirka 40 per år, är det lätt att se till att gällande regler och rutiner för ansökningar och redovisningar följs. Blanketter och regelverk finns tillgängligt på hemsidan. Som systemet fungerar idag ser förvaltningen inga tydliga behov av förbättringar. Ett förbättringsområde som dock finns gäller rutinerna kring utbetalningen. Om man i Platina kunde koppla en modul till bidragsansökningarna där utbetalningarna kunde administreras, skulle man minimera risken både för dubbla utbetalningar och för att utbetalningar inte blir gjorda. (fol, Ulrika Odenius Förvaltningschef Förvaltning Webb

9 Rapport avseende granskningav KOFsverksamheter Representationshantering Stickprov 5 fakturor ID-nummerhantering Stickprov 5 fakturor Ovrigt Stickprov 5 fakturor 2 fakturor saknar uppgifter som syfte och lista deltagare Tillfredställande 2 konteringar på klass 64 (livsmedel) istället för 58 (personalkostnader) Informerat verksamheten om gällande regler. Bifoga kompletterande uppgifter i efterhand i Raindance.Se funktionen Meddelande(symbol -en penna) eller Bifoga dokument(symbol A4) i Raindance. Regelbunden uppföljning. Fortsätta informera leverantörerna om gällande fakturadress o ev. förändringarna i denna. Föreslagnaåtgärder: säkerställa att alla som kan göra konteringar får en grundläggande utbildning i kommunens kontoplan samt vilka konsekvenser som felkontering kan leda till. 3 fakturor ej enligt avtal: Actor Biljett o Entresystem Brenntag Nordic AB(gas) Nilsson Åke(snöröjningen) ej funna Tillfredställande ej funna Kommunens upphandlingsansvarige har vetskap om att avtal inte kan tecknas då det är för få existerande leverantörer. Hänvisatill Kommunens upphandlingsansvarige. Undvika spontana inköp genom att planera beställningen. Informerat verksamheten om gällande regler. Regelbunden uppföljning. fortsätta informera leverantörerna om gällande fakturadress o ev. förändringarna i denna. Föreslagnaåtgärder: säkerställa att alla som kan göra konteringar får en grundläggande utbildning i kommunens kontoplan samt vilka konsekvensersom felkontering kan leda till. Avtalstrohet Stickprov 5 fakturor Verksamhet KOF Bibliotek 3 fakturor ej enligt avtal : Axiell(leverantör för biblioteketssystem) Kristianstad-Blekinge Konsumentförbund-se också små inköp under 100 kr Mawell Scandinavia AB(smsprogram för bokningssystem) Genomförda åtgärder : Kommunens upphandlingsansvarige har vetskap om att avtal inte kan tecknas då det är för få existerande leverantörer. Hänvisatill Kommunens upphandlingsansvarige. Undvika spontana inköp genom att planera beställningen. Kontakta leverantören Kristianstad-Blekinge Konsumentförbund o undersöka möjligheten att få en samlingsfaktura får flera inköp ej enstaka fakturor. Badet

10 Medborgarhuset ej funna 3 fakturor ej enligt avtal-fruktservice AB Carlsberg AB Live Media Group Europe AB(förbrukningsmaterial) Man har valt handla oftare på Fruktservice även pm det inns redan ramavtal med RCDFood service AB. Förklaringen är att nuvarande avtal som gäller för hela kommunen inte gynnar verksamheten -se leverans samma dag och Kommunens upphandlingsansvarige har vetskap om att avtal inte kan tecknas då det är för få existerande leverantörer. Hänvisatill Kommunens upphandlingsansvarige. Undvika spontana inköp genom att planera beställningen. Kulturskolan Informerat verksamheten om gällande regler. Regelbunden uppföljning. Tillfredställande 2 konteringar på konto (inköp Mattor) istället för 61240(hyra/leasing av mattor) 1 hela kontering på konto 64430(livsmedel) istället för indelning på kto resp (övr. främmande tjänster) fortsätta informera leverantörerna om gällande fakturadress o ev. förändringarna i denna. Föreslagnaåtgärder: säkerställa att alla som kan göra konteringar får en grundläggande utbildning i kommunens kontoplan samt vilka konsekvenser som felkontering kan leda till. 2 fakturor som innehåller oändrad id nr sedan den tiden då kulturskolan ingick in i annan förvaltning inom kommunen Informerat verksamheten om gällande Kommunens upphandlingsansvarige har vetskap om att avtal regler. fortsätta informera inte kan tecknas då det är för få existerande leverantörer. Bifoga kompletterande uppgifter i efterhand leverantörerna om gällande i Raindance.Se funktionen fakturadress o ev. Hänvisatill Kommunens upphandlingsansvarige. förändringarna i denna. Meddelande(symbol -en penna) eller Bifoga Undvika spontana inköp genom att planera beställningen. dokument(symbol A4) i Raindance. Kontakta leverantören Kristianstad-Blekinge Regelbunden uppföljning. Konsumentförbund o undersöka möjligheten att få en samlingsfaktura får flera inköp. 3 fakturor ej enligt avtal Kristianstad-Blekinge Konsumentförbund-se ocksåsmå inköp under 100 kr Svenskatonsättares Int.Musikbyrå Malmä Musikaffär AB 3 fakturor saknar uppgifter som syfte och lista deltagare 2 utbetalningsordrar saknas eller det är otydligt syfte med utbetalningen Föreslagnaåtgärder: Bifoga kompletterande uppgifter i efterhand i Raindance.Se funktionen Meddelande(symbol en penna) eller Bifoga dokument(symbol A4) i Raindance. Regelbunden uppföljning. Säkerställa att alla som kan göra konteringar får en grundläggande utbildning i kommunens fakturarutiner.

11 3 fakturor ej enligt avtal Kristianstad-Blekinge Konsumentförbund-se också små inköp under 100 kr Veolia Transport Sverige AB Swedish Film AB Tillfredställande 1 kontering på 76190(övriga avgifter) istället för 70110(bussresor) kontering av lokal hyreskostnaderna på fel ansvarkod (barnkultur) istället för (gasverket) men på rätt verksamhet. Konteringen gjordes av SOTför hela kommunen. Föreslagna årgärder: fortsätta informera leverantörerna om gällande fakturadress o ev. förändringarna i denna. Föreslagna åtgärder: säkerstålla att alla som kan göra konteringar får en grundläggande utbildning i kommunens kontoplan samt vilka konsekvenser som felkontering kan leda till. Tillfredställande Tillfredställande 1 faktura för kurser och konferenser då det inte framgår deltagare. 1 fakturan utan moms även det står innehar F skatt Informerat verksamheten om gällande regler. Föreslagna årgärder: Regelbunden uppföljning. Föreslagna årgärder: fortsätta informera leverantörerna om gällande fakturadress o ev. förändringarna i denna. Informerat berörd handläggare. Föreslagna åtgärder: Bifoga kompletterande uppgifter i efterhand i Raindance.Se funktionen Meddelande(symbol en penna) eller Bifoga dokument(symbol A4) i Raindance. Regelbunden uppföljning. Säkerställa att alla som kan göra konteringar får en grundläggande utbildning i kommunens fakturarutiner. ej funna Gasverket Kommunens upphandlingsansvarige har vetskap om att avtal inte kan tecknas då det är för få existerande leverantörer. Föreslagna årgärder: Hänvisatill Kommunens upphandlingsansvarige. Undvika spontana inköp genom att planera beställningen. Kontakta leverantören Kristianstad-Blekinge Konsumentförbund o undersöka möjligheten att få en samlingsfaktura får flera inköp. Övriga verksamheter 3 fakturor ej enligt avtal : Kristianstad-Blekinge Konsumentförbund Mamma Måd(artist) Ska eriet Kommunens upphandlingsansvarige har vetskap om att avtal inte kan tecknas då det är för få existerande leverantörer. Föreslagna årgärder: Hänvisatill Kommunens upphandlingsansvarige. Undvika spontana inköp genom att planera beställningen. Kontakta leverantören Kristianstad-Blekinge Konsumentförbund o undersöka möjligheten att få en samlingsfaktura får flera inköp. Informerat verksamheten om gällande regler. Föreslagna årgärder: Regelbunden uppföljning.

12 ESLÖVS OMMUN Lars Månsson K0F `.1 kr INVESTORS 44 IN PEOPLE Kultur- och fritidsnämnden Översyn av rutiner Stiftelsen Haga Kvarn Den numera 100-åriga kvarnen skänktes till Eslövs kommun i början av 1970-talet försågs den med nya vingar. I samband med förra årets 100-årsfirande av nuvarande kvarn sattes nya vingar bildades Stiftelsen Haga Kvarn med uppgift att äga, förvalta och bevara Haga Kvarn i Stehag. Enligt KS-beslut skall stiftelsen efter varje mandatperiod sända årliga verksamhetsberättelser till Kommunstyrelsen, för vidarebefordran tifi Kommunfullmäktige. Ärliga verksamhetsberättelser handläggs i Kultur- och fritidsnämnden som anmälning. Kultur- och fritidsförvaltningen handhar den ekonomiska förvaltningen. Stiftelsen samlar medel i syfte att kunna visa kvarnen i funktion. Stiftelsen ansöker därför årligen om bidrag med för närvarande kr. Överskott eller underskott av det årliga bidraget påverkar tillgångskontot som vid årets slut 2012 uppgick till drygt kr, vilket således motsvarar stiftelsens fordran på kommunen. För närvarande görs ekonomiska transaktioner i kommunens driftsredovisning. Kommunens ekonomikontor utreder huruvida stiftelsemedel bör handläggas på så kallade balanskonto, dvs utanför kommunens löpande redovisning. Efter mandatperioden gjordes intern revision på verksamhetsberättelser och ekonomiska redovisningar. Denna gjordes av kommunen utvald revisor och denne tillstyrkte att styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattade. I plan för granskning av intern kontroll 2013 är det beslutat att översyn av rutiner tillhörande Stiftelsen Haga Kvarn skall göras. Översynen avser främst rutiner tillhörande ekonomi och löpande administration och avser ej stadgar eller liknande. Syftet är att stämma av stiftelsens rutiner mot kommunens gällande ekonomirutiner. Kontrollmoment framgår av bifogad tabell och utgår från händelser verksamhetsåret 2012 där särskilt rutiner tillhörande faktura- och beställarrutinen granskas. Förslag till åtgärder framgår av tabell. Webb 1 (2)

13 Lars ånsson Administrativ chef Webb 2 (2)

14 Genomgång av tillhörande rutiner Stiftelsen Haga Kvarn Händelse Intern revision Faktura och beställarrutin Utfall Synpunkter på enstaka händelser där moms avdragits samt förslag mer pedagogisk redovisning till stiftelsens styrelse Kommentar Revison ej fördjupad kring kommunens ekonomirutiner Stiftelsen använder ID-nr kopplat till KoF samt ref Lars Månsson. Förslag/Åtgärd Ekonom ansvarar för rutin. Se rutin i stadgar från 1986 Förslag nytt unikt idnr kopplat till Stiftelsen. Div tjänster såsom hyra av maskiner, inköp inventarie mm Leverantörsfaktura oftast inte ställd till kommunens fakturaadress. Medför problem då fakturor fastnar. Även risk att tappa förfallodatum. -Meddela stiftelsens berörda att faktura endast kan behandlas med kommunens fakturaadress. Eslövs kommun, Idnr , Box 82, Eslöv -Inventarie av ringa belopp köpt av person enligt kvitto. -Avgöras från fall till fall. Dock viktigt att alltid kvitto med uppgifter om mottagarens persnr, (orgnr), kontonr. El Hyresarrende parkeringsplats Försäkringar Tillverkning/montering av vingar 800 kr (2012) 600 kr (2012) 3800 kr (2012) kr (2012) Årskostnad. Avtal EON Årligt belopp till jordägare Årskostnad Länsförsäkringar -Belopp inkl moms. Beakta högt belopp Ingen åtgärd Ingen åtgärd Ingen åtgärd Bedönming stiftelser omfattas ej av LOU

15 Diverse: körersättning, parkeringsavgift, mindre inköp nära gränsen för tröskelvärde. Svårt teckna avtal då finns få existerande leverantörer -Fakturan hänvisar till kostnadsförslag vilken ej inkommit till Beakta om milersättningsbelopp är relevant. Övriga inköp ok -Meddela berörda att offerter skall bifo gas Ersättningsbelopp bedöms rimligt Intern representation 2244 kr (2012) Notering på faktura stiftelsen-jultallrik avs arbetande styrelse Framgår ej av leverantörens kvitto. Motsvarande underlag alltid framgå syfte och deltagare.

16 ESLÖVS KOMMUN Angelica Vicol KOF ff INVESTORS '4kJ IN PEOPLE Kultur- och fritidsnämnden Granskning av internkontroll - Kontanthantering Kontrollu dra Översyn och ny rutinbeskrivning av förvaltningens samtliga verksamheter som hanterar kontanter. Re lemente la etc Enligt beslut av Kommunfullmäktige "Plan för granskning av intern kontroll 2013". Bak rund metodik resultat av ransknin samt kommentarer Anledningen till granskningen beror på ett antal orsaker: I nämnden ingår nya verksamheter med kontanthantering såsom bad och Kulturskola som saknat s kontanthanteringsrutiner Regelbunden aystämning av rutiner enligt plan lämplig då förutsättningar ändras efter hand, inte minst bankavtal med tillhörande bankinsättningsrutiner, instruktioner från kommunen etc I det gemensamma intresset att sträva efter minskad kontanthantering och därmed undvika möjligheter till exempelvis stölder. I bifogad tabell finns sammanställning om aktuella verksamheter, genomgångna rutinmoment samt i flera fall, utfallet av dessa och förslag till förbättringsrutiner. Förvaltningen har för varje berörd verksamhet antingen reviderat befintliga, eller i vissa fall, producerat helt nya handlingar till intern kontanthanteringsrutin. Dessa har genomgåtts med och godkänts av berörda kassaansvariga. Lars Månsson Adm. chef Angelica Vicol Assistent Webb

17 Genomgång RUTINER FÖR HANTERING AV KONTANTA MEDEL OCH KORTBETALNINGAR PÅ KULTUR OCH FRITID Verksamhet Biblioteket Filialer Nuvarande Status Finns KOF skriftliga rutiner Kommentar Rutiner fungerar tillfredsställande. Behov finns av tydligare rutiner. Plan/åtgärd Nya anpassade rutiner. Förbereder sig på visionen "kontantlöst". Gasverket Medborgarhuset Finns KOF skriftliga rutiner Växelkassa Handkassa Finns skriftliga KOF rutiner Växelkassa Rutiner fungerar tillfredsställande Rutiner fungerar tillfredsställande. Behov finns av tydligare rutiner. Nya anpassade rutiner. Avskaffning handkassa. Nya anpassade rutiner. Karlsrobadet Finns inte KOF skriftliga rutiner. Behov av KOF Nya anpassade anpassade rutiner. rutiner Växelkassa Kulturskolan Handkassa Ej i behov av handkassa Växelkassa kommer att användas för försäljningar biljetter till egna program. Avskaffning Handkassa Införa Växelkassa Nya anpassade rutiner.

18 vffi? ESKAVS KOMMUN Förvaltning Ulrika Odenius KoF kfr INVESTORS 944 IN PEOPLE Kultur- och fritidsnämnden Granskning av förvaltningens handläggning av bidragsbedömning. Riskanalys i syfte att undvika mutbrott eller oegentligheter. Ärendebeskrivning handlägger föreningsbidrag samt studieförbundsbidrag. Efter genomgång av på vilka grunder bidragen betalas ut anser att risken för mutbrott eller andra oegentligheter är låg i samband med bidragshanteringen. Eftersom de flesta bidragen är väldigt väl reglerade är det svårt att genom fusk eller exempelvis bestickning påverka bidragens storlek, då detta skulle upptäckas vid granskning. Några av bidragsformerna är dock något otydliga i sina kriterier, och en bedömning kan därför bli subjektiv, och handläggare skulle kunna låta sig påverkas av representant för föreningen i fråga. Men eftersom bidragssummorna är så små, och det inte finns några större pengar i omlopp i Eslövs föreningsliv, så bedömer vi risken för mutbrott eller andra oegentligheter som liten. Ett förbättringsområde är dock att tydliggöra kriterierna för alla bidrag så att risken för att handläggaren ska bevilja större bidrag än vad som borde vara rimligt efter att ha låtit sig påverkas av en förening blir ännu mindre. Förvaltningschefens namn Förvaltningschef Förvaltning Webb

Internkontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015

Internkontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015 - ESLÖVS KOMMUN Nämnden för arbete och försörjning Sammanträdesprotokoll 2015-03-19 5(9) 04-09, 1,) 14 AoF.2015.0042 Internkontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015 Ärendebeskrivning Enligt kommunens

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Uppföljning av intern kontroll 2014 18 MOS.2015.0043

ESLÖVS KOMMUN. Uppföljning av intern kontroll 2014 18 MOS.2015.0043 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (36) 2015-02-11 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 18 MOS.2015.0043 Uppföljning av intern kontroll 2014 Ärendebeskrivning Uppföljning av intern kontroll 2014 är genomförd

Läs mer

33 GoV Rapport om utförda interna kontrollåtgärder enligt plan 2012

33 GoV Rapport om utförda interna kontrollåtgärder enligt plan 2012 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 7 (29) 2013-04-22 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 33 GoV.2013.0224 Rapport om utförda interna kontrollåtgärder enligt plan Ärendebeskrivning Gymnasie- och

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

2010 i3 26. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 14 PROTOKOLL Intern kontroll - rapport 2009, plan (14) Bilaga 3

2010 i3 26. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 14 PROTOKOLL Intern kontroll - rapport 2009, plan (14) Bilaga 3 ESLÖVS KOMMUN 14 PROTOKOLL 2010-03-17 4(14) Intern kontroll - rapport 2009, plan 2010 2010 i3 26 Bilaga 3 Ärendebeskrivning Kommunens nämnder ska enligt kommunallagen se till att den interna kontrollen

Läs mer

Uppföljning intern kontrollplan 2015

Uppföljning intern kontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2016-02-04 KFN 2015/0077 50661 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning intern kontrollplan 2015 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

Utförd intern kontroll 2014

Utförd intern kontroll 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Per-Ola Johansson 2015-01-15 KFN 2014/0031 50075 Kultur- och fritidsnämnden Utförd intern kontroll 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Rapport om utförda interna kontrollåtgärder enligt plan 2011

Rapport om utförda interna kontrollåtgärder enligt plan 2011 ESLÖVS KOMMUN Gymnasie- och Vuxenutbildning 2012-02-14 60V.201 3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Rapport om utförda interna kontrollåtgärder enligt plan 2011 Bakgrund Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Internkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012. Förvaltningen föreslår att Vård och omsorgsnämndens beslutar

Internkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012. Förvaltningen föreslår att Vård och omsorgsnämndens beslutar V90 9.0\ -3 11 31 1 ESLÖVS KOMMUN Sirpa Komulainen 0413-621 68 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden INVESTOR IN PEOPLE Internkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012 Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001)

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 20r4-o2-o4 8 (17) 56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Kultur- och fritidsnämnden 62 KoF.2013.0241 Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 Ärendebeskrivning

Läs mer

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun Rapport Hantering av föreningsbidrag Timrå kommun November 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 6 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Ärende 22 Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Tjänsteskrivelse 2015-10-28 KS 2014.0345 Handläggare: Per Nordin Internkontroll

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson

Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson 2016-04-13 2016-0491 Intern kontrollplan för 2016 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till intern kontrollplan för

Läs mer

Avrapportering intern revision 2012

Avrapportering intern revision 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2012-11-28 BUN 2012/2352 0480-45 30 09 Barn- och ungdomsnämnden Avrapportering intern revision 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Ärende 4 Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Tjänsteskrivelse KS 2012.0333 Handläggare: Karin Lindqvist, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 18.30 19.00 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall (S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Kamal Hathamuna Blyborg (S)

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av hantering av föreningsbidrag

Revisionsrapport: Granskning av hantering av föreningsbidrag Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-25 1 Kfn 44 Dnr KFN 2015/0022 Revisionsrapport: Granskning av hantering av föreningsbidrag Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Läs mer

Förslag till Intern kontrollplan 2011

Förslag till Intern kontrollplan 2011 1 (1) Handläggare Datum Åsa Ottosson 2010-11-26 Barn- och ungdomsnämnden Förslag till Intern kontrollplan 2011 Barn- och ungdomsnämnden ska enligt kommunens Reglemente för intern kontroll, KF 256, 2000-12-18,

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 5 KS/2015:420. Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 5 KS/2015:420. Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-01-09 1 (1) Sida 5 KS/2015:420 Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning Bakgrund Enligt kommunstyrelsens reglemente

Läs mer

Revisionsrapport Föreningsbidrag Skellefteå kommun Robert Bergman September 2013

Revisionsrapport Föreningsbidrag Skellefteå kommun Robert Bergman September 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Föreningsbidrag Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 13 (18) 11 REGLEMENTE SAMT ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Dnr: LKS 2014-04-042 Ekonomienheten har utarbetat förslag för ett gemensamt arbetsförfarande

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar och handikapporganisationer inom Trelleborgs kommun

Bidragsregler för idrottsföreningar och handikapporganisationer inom Trelleborgs kommun 1 Bidragsregler för idrottsföreningar och handikapporganisationer inom Trelleborgs kommun Allmänna bestämmelser 2013-10-15 Rätt till bidrag Förening i Trelleborgs kommun som bedriver idrottsverksamhet

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015

Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015 Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Bernhardsson, Sten Datum 2015-02-25 Diarienummer Kulturnämnden Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015 Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Peter Aschberg Stefan Fredriksson Karlstads kommun 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Utförd intern- och egenkontroll 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-02-11 SN 2013/0666.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Utförd intern- och egenkontroll 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Barbro Rinander 2016-12-14 GSN-2016-2735 Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att att godkänna internkontrollplan för

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85 Sida 1(1) 2017-02-20 2016/ALN0028 Kommunstyrelsen Intern kontrollplan 2017 Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse

Läs mer

Revisionens granskning av investeringsbidrag och idrottsbonus

Revisionens granskning av investeringsbidrag och idrottsbonus Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 01.04/435/2017 Sida 1 (6) 2017-04-18 IDN 2017-05-16 Handläggare Bo Andersson Telefon: 08-508 28 374 Till idrottsnämnden Revisionens granskning av investeringsbidrag

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Missiv Slutrapport internkontroll 2016

Missiv Slutrapport internkontroll 2016 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2017-01-04 Socialförvaltningen Utveckling och innovation ÖFNES/2015:109 Elin Lindh /016-710 42 26/ 1 (2) Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Missiv Slutrapport

Läs mer

Revisionsrapport momsrutiner

Revisionsrapport momsrutiner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-09-25 4 223 Dnr 2012.223 040 Revisionsrapport momsrutiner På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömsunds kommun har Kommunal

Läs mer

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och

Läs mer

Revisionsrapport. Föreningsbidrag. Gällivare kommun. Mars 2010. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult

Revisionsrapport. Föreningsbidrag. Gällivare kommun. Mars 2010. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult Revisionsrapport Föreningsbidrag Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 1(6) KS 2011/0042 Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 Sammanfattning Nämnderna har, i samband med rapportering av verksamhetsberättelsen, redovisat resultatet

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Genomförd intern kontroll 2014 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Det interna

Läs mer

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-04-08 Blad 7 Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 Redovisning av interna kontrollarbetet år 2013 Kommunfullmäktige antog år 2006 ett reglemente för intern

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-27

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-27 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Stadsbiblioteket, Eslöv kl 19.00 21.15 ande Khalid El-Haj (s) ordförande Karin Reinisch (m) Janette Skogshus (s) Stig-Åke Grönvall (s) Mauricio Sanchez (v)

Läs mer

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Referens Maude Andersson Pekkanen Gunilla Melkersson Mottagare Tekniska nämnden Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt Förslag

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Uppföljning internkontrollplan 2012

Uppföljning internkontrollplan 2012 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-01-15 RS120057 Håkan Nilsson, tf ekonomidirektör Ekonomi/Styrning och uppföljning 035-13 47 72 REGIONSTYRELSEN Uppföljning internkontrollplan

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Bilaga 1. Reviderad 2015-03-31 Gäller tills vidare. Årlig genomgång. Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson

Bilaga 1. Reviderad 2015-03-31 Gäller tills vidare. Årlig genomgång. Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson Bilaga 1 Reviderad 2015-03-31 Gäller tills vidare. Årlig genomgång Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson 2(5) Bakgrund Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2015-02-16 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av

Läs mer

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande Ärende 18 Internkontroll 2016 kommunövergripande Tjänsteskrivelse 1 (5) KS 2015.0375 Kommunstyrelsen Internkontrollplan kommunövergripande för Karlskoga kommun 2016 Sammanfattning Syftet med internkontrollen

Läs mer

Datum 2011-12-20. Handläggare Åsa Ottosson. Ekonomi. order (kontering, Avvikelser. Avvikelser

Datum 2011-12-20. Handläggare Åsa Ottosson. Ekonomi. order (kontering, Avvikelser. Avvikelser Handläggare Åsa Ottosson Datum 2011-12-20 Avrapportering intern revision 2011 Barn- och ungdomsnämnden antog 2002-01-23 en särskild intern kontrollplan för granskning av de interna rutinerna inom förvaltningen.

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport KUN 2008-02-14, p 6 Enheten för administration och kommunikation KUN 2007/637 Handläggare: Anders Lundmark Yttrande över revisionsrapport över löpande granskning av intern kontroll 2007 avseende kulturnämnden

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande tj.ers.för T Olsson (SD) ledamot ledamot ledamot ledamot 67-71, ledamot 72

ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande tj.ers.för T Olsson (SD) ledamot ledamot ledamot ledamot 67-71, ledamot 72 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (16) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek, 18.00 19.00 ande Christine Melinder (M) Khalid El-Haj (S) Håkan Larsson (MP) Andrea Wramfeldt (SD) Rebecka Barjosef (S) Rolf Eberyd

Läs mer

Intern kontrollplan. Kommunstyrelse 2016

Intern kontrollplan. Kommunstyrelse 2016 Intern kontrollplan Kommunstyrelse 2016 Bakgrund Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga fel begås. Vidare ska den interna kontrollen ge medarbetare

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Internkontrollplaner 2011 - rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan

Internkontrollplaner 2011 - rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan 1 (2) 2011-09-20 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Internkontrollplaner 2011 - rapportering

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet.

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet. Styrdokument, regler Kundvalskontoret 2012-01-01 Andreas Åstrand 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 890 77 Andreas.astrand@upplandsvasby.se Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS Inköpsprocessen. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Inköpsprocessen. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Inköpsprocessen Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Inköpsprocessen Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Interna kontroll

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (21) Fritidsnämndens arbetsutskott 2015-02-05 5 Internkontrolluppföljning 2014, fritidsnämnden (FN 2014.001) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Fritidsnämnden

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer