91 KoF Rapport om utförd kontrollåtgärd 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "91 KoF.2013.0246. Rapport om utförd kontrollåtgärd 2013"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sida 10 (22) Sammanträdesdatum KoF Rapport om utförd kontrollåtgärd 2013 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Enligt reglementet har varje nämnd skyldighet att årligen fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Varje nämnd skall även behandla respektive förvaltnings rapport om utförd kontrollåtgärd. Beslutsunderlag s tjänsteskrivelse 22 november Förvaltningens rapport om utförd kontrollåtgärd Beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapport om utförd kontrollåtgärd som översänds till Kommunstyrelsen. Expediering Kommunstyrelsen Justerares signatur Utdragsbestyrkande 9-'99

2 " ESLÖVS KoF INVESTORS K MMUN IN PEOPLE Ifr Lars Månsson Kultur- och fritidsnämnden Rapport om utförd kontrollåtgärd Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Enligt reglementet har varje nämnd skyldighet att årligen fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Varje nämnd skall även behandla respektive förvaltnings rapport om utförd kontrollåtgärd. Förvaltningens ärendehantering Förvaltningens rapport om utförd kontrollåtgärd 2013 föreligger. Förslag till beslut - Rapport om utförd kontrollåtgärd 2013 för godkännes och översänds till Kommunstyrelsen. Stefa, Persson Förvaltningschef Lars son Adm.chef Förvaltning Webb

3 ESIOVS KOMMUN Angelica Vicol KOF ht" INVESTORS 944 4Y IN PEOPLE Kultur- och fritidsnämnden Granskning av internkontroll-avtalstrohet mm Kontrollu dra Stickprovskontroll av förvaltningens avtalstrohet gällande inköp samt tillhörande administrativa rutiner såsom fakturahantering mm. Re lemente la etc Enligt beslut av Kommunfullmäktige "Plan för granskning av intern kontroll 2013". S fte resultat och effekter Anledningen till granskningen beror på ett antal orsaker: Syftet med granskningen är att säkerställa att kommunens regler vid inköp följs, att rätt kontering görs samt inköpen förtydligas genom bifogade kommentarer. I nämnden ingår relativt nya verksamheter såsom bad och Kulturskola I bifogad tabell finns sammanställning om utfallet av granskade verksamheter Stickprovsutfallet är till övervägande del tillfredsställande men i samtliga verksamheter upptäcktes brister i inköps- respektive fakturahantering såsom inköp av leverantörer utanför avtal, representationshantering, icke angivet ID-nr etc. I bifogad tabell finns sammanställning om aktuella verksamheter, utfallet av rutinmoment samt förslag till förbättringsrutiner. Verksamheterna är informerade och fortbildade. Förslaget är att denna granskning ske egelbundet so ståencie punkt i varje internkontrollplan inom KoR Lars 'nsson Adm chef Angelica Vicol Assistent Webb

4 kor. P.D13.(3.,Mt, Sida 1 Bilaga 1 Plan för granskning av intern kontroll 2013 Granskning Risk Metodik Målkategori 1: Andamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Ansvarig Tid Plan klar Utfört/redovisat i nämnd Föreningsbidrag Måttlig Stickprovskontroll av fem föreningars Fritidschef (årliga kontroll) uppfyllelse av bidragskraven Kulturbidrag Måttlig Uppföljning av bidragsrutin enligt Kultur- kulturchef och fritidsnämndens bidragsregler 1 vecka juni 1 vecka juni Mälkategori 2: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Mälkategori 3: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm Inköpsavtal Måttlig Stickprovskontroll av förvaltningens Adm. Chef avtalstrohet gällande inköp 1 vecka febr Ekonomirutiner Måttlig översyn av rutiner Stiftelsen Haga Kvar Adm. Chef 1 vecka våren Kontanthantering Hög Tillsammans med ekonomiavd på Klk Adm. Chef utföra översyn av samtliga förvaltningens verksamheter som hanterar kontanter 1 vecka febr Awaktas tv i väntan på att rapport beställd av KLK redovisas Bidragshandläggning Måttlig Granskning av förvaltnignenshandläggni Resp ansvarig av bidragsbedöming. Riskanalys i syfte att undvika mutbrott eller oegentligheter

5 ESLOVS KOMMUN ---- Angelica Vicol KoF "4 INVESTORS 4,1 IN PEOPLE Kultur- och fritidsnämnden Intern kontroll för. Rapport om utförda kontrollåtgärder Kultur- och fritidsnämnden antog Plan för granskning av intern kontroll 2013 för. 1. Förenin sbidra årli kontroll Enligt planen skall stickprovskontroll av fem föreningars uppfyllelse av bidragskraven genomföras. Fem föreningar har kontrollerats under När det gäller föreningen Bosnisk- Hercegovinsk Förening Rubin har vi funnit några avvikelser i rapporteringen av antal deltagartillfållen på olika åldersgrupp som står till grund till beviljat och betald lokal aktivitetsstöd. Då medför återbetalningsskyldighet. Rapport i KoF-nämnden Kulturbicirag Enligt planen skall det genomföras en uppföljning av bidragsrutin enligt Kulturoch fritidsnämndens bidragsregler. Som systemet fungerar idag ser förvaltningen inga tydliga behov av förbättringar. Ett förbättringsområde som dock finns gäller rutinerna kring utbetalningen. Rapport i KoF-nämnden Avtalstrohet Enligt planen skall göras stickprovskontroll av förvaltningens avavtalstrohet gällande inköp Cirka fem slumpmässigt utvalda transaktioner inom alla verksamheter har valts ut. Utfallet av kontrollen innehöll flera avvikelser. I bifogad tabell finns sammanställning om aktuella verksamheter, genomgångna rutinmoment samt i flera fall, utfallet av dessa och förslag till förbättringsrutiner. Rapport i KoF-nämnden Ekonomiska rutiner övers n av rutiner Stiftelsen Ha a Kvarn Översynen avser främst rutiner tillhörande ekonomi och löpande administration och avser ej stadgar eller liknande. Förslag till åtgärder framgår av tabell. Rapport i KoF-nämnden Förvaltning Webb 1 (2)

6 5. Kontanthanterin Översyn och ny rutinbeskrivning av förvaltningens samtliga verksamheter som hanterar kontanter. Förvaltningen har för varje berörd verksamhet antingen reviderat befintliga, eller i vissa fall, producerat helt nya handlingar till intern kontanthanteringsrutin. Dessa har genomgåtts med och godkänts av berörda kassaansvariga. Rapport i KoF-nämnden Bidra shandlä nin Granskning av förvaltningens handläggning av bidragsbedöming. Riskanalys i syfte att undvika mutbrott eller oegentligheter. Då det inte finns några större pengar i omlopp i Eslövs föreningsliv och bidragen är väldigt väl reglerade så bedömer vi risken för mutbrott eller andra oegentligheter som liten. Ett förbättringsområde är dock att tydliggöra kriterierna för att bevilja alla bidrag. Rapport i KoF-nämnden Förslag till beslut - Rapport om utförd kontrollåtgärd 2013 på Kultur och Fritid godkännes och översänds till Kommunstyrelsen. StefaPersson\ Förvaltningscha Angelica Vicol Assistent Förvaltning Webb 2 (2)

7 ESLÖVS KOMMUN KoF INVESTORS IN PEOPLE Kultur och fritid Angelica Vicol Kultur-och fritidsnämnden Granskning av internkontroll-föreningsbidrag/årlig kontroll. Kontrolluppdrag Stickprovskontroll av fem föreningars uppfyllelse av bidragskraven. Avser verksamheten året Eslövs Ridklubb, Bosnisk-Hercegovinsk Förening Rubin, BK Flickers, Österkyrkan i Eslöv, ungdomsförening, Harlös a Idrottsförening. Reglemente, lag etc Enligt beslut av Kommunfullmäktige "Plan för granskning av intern kontroll 2013". Bak und metodik resultat av ansknin samt kommentarer: Granskningen har gjorts efter de att föreningar fick betalda sina årliga lokala aktivitetsstöd resp. lokalbidrag under maj månad Kontrollmoment: -aystämning närvarokort original när det gäller antal deltagartillfällen som rapporteras i samband med bidragsansökan senast 15 februari följande dokument fmns bifogade till bidragsansökan: medlemsregister, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisions berättelse. övrigt. Resultat av ransknin När det gäller föreningen Bosnisk-Hercegovinsk Förening Rubin har vi funnit några avvikelser i rapporteringen av antal deltagartillfallen på olika åldersgrupp som står till grund till beviljat och betald lokal aktivitetsstöd. Då medför återbetalningsskyldighet. -- Stefan,ersson, Förvaltningschef Angelica Vicol Assistent Förvaltning Webb

8 14844 dr ESLÖVS KoF ; 14 INVESTORS KOMMUN N PEOPLE Ulrika Odenius Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning av bidragsrutin enligt kultur- och fritidsnämndens bidragsregler betalar årligen ut bidrag till föreningar för arrangerande av olika kulturevenemang. Varje år är det ett femtontal föreningar som får bidrag för exempelvis föreläsningar, musikarrangemang och teaterföreställningar. Några bidrag betalas ut som årsanslag, andra söks och betalas ut inför varje arrangemang. Eftersom mängden ansökningar är relativt liten, cirka 40 per år, är det lätt att se till att gällande regler och rutiner för ansökningar och redovisningar följs. Blanketter och regelverk finns tillgängligt på hemsidan. Som systemet fungerar idag ser förvaltningen inga tydliga behov av förbättringar. Ett förbättringsområde som dock finns gäller rutinerna kring utbetalningen. Om man i Platina kunde koppla en modul till bidragsansökningarna där utbetalningarna kunde administreras, skulle man minimera risken både för dubbla utbetalningar och för att utbetalningar inte blir gjorda. (fol, Ulrika Odenius Förvaltningschef Förvaltning Webb

9 Rapport avseende granskningav KOFsverksamheter Representationshantering Stickprov 5 fakturor ID-nummerhantering Stickprov 5 fakturor Ovrigt Stickprov 5 fakturor 2 fakturor saknar uppgifter som syfte och lista deltagare Tillfredställande 2 konteringar på klass 64 (livsmedel) istället för 58 (personalkostnader) Informerat verksamheten om gällande regler. Bifoga kompletterande uppgifter i efterhand i Raindance.Se funktionen Meddelande(symbol -en penna) eller Bifoga dokument(symbol A4) i Raindance. Regelbunden uppföljning. Fortsätta informera leverantörerna om gällande fakturadress o ev. förändringarna i denna. Föreslagnaåtgärder: säkerställa att alla som kan göra konteringar får en grundläggande utbildning i kommunens kontoplan samt vilka konsekvenser som felkontering kan leda till. 3 fakturor ej enligt avtal: Actor Biljett o Entresystem Brenntag Nordic AB(gas) Nilsson Åke(snöröjningen) ej funna Tillfredställande ej funna Kommunens upphandlingsansvarige har vetskap om att avtal inte kan tecknas då det är för få existerande leverantörer. Hänvisatill Kommunens upphandlingsansvarige. Undvika spontana inköp genom att planera beställningen. Informerat verksamheten om gällande regler. Regelbunden uppföljning. fortsätta informera leverantörerna om gällande fakturadress o ev. förändringarna i denna. Föreslagnaåtgärder: säkerställa att alla som kan göra konteringar får en grundläggande utbildning i kommunens kontoplan samt vilka konsekvensersom felkontering kan leda till. Avtalstrohet Stickprov 5 fakturor Verksamhet KOF Bibliotek 3 fakturor ej enligt avtal : Axiell(leverantör för biblioteketssystem) Kristianstad-Blekinge Konsumentförbund-se också små inköp under 100 kr Mawell Scandinavia AB(smsprogram för bokningssystem) Genomförda åtgärder : Kommunens upphandlingsansvarige har vetskap om att avtal inte kan tecknas då det är för få existerande leverantörer. Hänvisatill Kommunens upphandlingsansvarige. Undvika spontana inköp genom att planera beställningen. Kontakta leverantören Kristianstad-Blekinge Konsumentförbund o undersöka möjligheten att få en samlingsfaktura får flera inköp ej enstaka fakturor. Badet

10 Medborgarhuset ej funna 3 fakturor ej enligt avtal-fruktservice AB Carlsberg AB Live Media Group Europe AB(förbrukningsmaterial) Man har valt handla oftare på Fruktservice även pm det inns redan ramavtal med RCDFood service AB. Förklaringen är att nuvarande avtal som gäller för hela kommunen inte gynnar verksamheten -se leverans samma dag och Kommunens upphandlingsansvarige har vetskap om att avtal inte kan tecknas då det är för få existerande leverantörer. Hänvisatill Kommunens upphandlingsansvarige. Undvika spontana inköp genom att planera beställningen. Kulturskolan Informerat verksamheten om gällande regler. Regelbunden uppföljning. Tillfredställande 2 konteringar på konto (inköp Mattor) istället för 61240(hyra/leasing av mattor) 1 hela kontering på konto 64430(livsmedel) istället för indelning på kto resp (övr. främmande tjänster) fortsätta informera leverantörerna om gällande fakturadress o ev. förändringarna i denna. Föreslagnaåtgärder: säkerställa att alla som kan göra konteringar får en grundläggande utbildning i kommunens kontoplan samt vilka konsekvenser som felkontering kan leda till. 2 fakturor som innehåller oändrad id nr sedan den tiden då kulturskolan ingick in i annan förvaltning inom kommunen Informerat verksamheten om gällande Kommunens upphandlingsansvarige har vetskap om att avtal regler. fortsätta informera inte kan tecknas då det är för få existerande leverantörer. Bifoga kompletterande uppgifter i efterhand leverantörerna om gällande i Raindance.Se funktionen fakturadress o ev. Hänvisatill Kommunens upphandlingsansvarige. förändringarna i denna. Meddelande(symbol -en penna) eller Bifoga Undvika spontana inköp genom att planera beställningen. dokument(symbol A4) i Raindance. Kontakta leverantören Kristianstad-Blekinge Regelbunden uppföljning. Konsumentförbund o undersöka möjligheten att få en samlingsfaktura får flera inköp. 3 fakturor ej enligt avtal Kristianstad-Blekinge Konsumentförbund-se ocksåsmå inköp under 100 kr Svenskatonsättares Int.Musikbyrå Malmä Musikaffär AB 3 fakturor saknar uppgifter som syfte och lista deltagare 2 utbetalningsordrar saknas eller det är otydligt syfte med utbetalningen Föreslagnaåtgärder: Bifoga kompletterande uppgifter i efterhand i Raindance.Se funktionen Meddelande(symbol en penna) eller Bifoga dokument(symbol A4) i Raindance. Regelbunden uppföljning. Säkerställa att alla som kan göra konteringar får en grundläggande utbildning i kommunens fakturarutiner.

11 3 fakturor ej enligt avtal Kristianstad-Blekinge Konsumentförbund-se också små inköp under 100 kr Veolia Transport Sverige AB Swedish Film AB Tillfredställande 1 kontering på 76190(övriga avgifter) istället för 70110(bussresor) kontering av lokal hyreskostnaderna på fel ansvarkod (barnkultur) istället för (gasverket) men på rätt verksamhet. Konteringen gjordes av SOTför hela kommunen. Föreslagna årgärder: fortsätta informera leverantörerna om gällande fakturadress o ev. förändringarna i denna. Föreslagna åtgärder: säkerstålla att alla som kan göra konteringar får en grundläggande utbildning i kommunens kontoplan samt vilka konsekvenser som felkontering kan leda till. Tillfredställande Tillfredställande 1 faktura för kurser och konferenser då det inte framgår deltagare. 1 fakturan utan moms även det står innehar F skatt Informerat verksamheten om gällande regler. Föreslagna årgärder: Regelbunden uppföljning. Föreslagna årgärder: fortsätta informera leverantörerna om gällande fakturadress o ev. förändringarna i denna. Informerat berörd handläggare. Föreslagna åtgärder: Bifoga kompletterande uppgifter i efterhand i Raindance.Se funktionen Meddelande(symbol en penna) eller Bifoga dokument(symbol A4) i Raindance. Regelbunden uppföljning. Säkerställa att alla som kan göra konteringar får en grundläggande utbildning i kommunens fakturarutiner. ej funna Gasverket Kommunens upphandlingsansvarige har vetskap om att avtal inte kan tecknas då det är för få existerande leverantörer. Föreslagna årgärder: Hänvisatill Kommunens upphandlingsansvarige. Undvika spontana inköp genom att planera beställningen. Kontakta leverantören Kristianstad-Blekinge Konsumentförbund o undersöka möjligheten att få en samlingsfaktura får flera inköp. Övriga verksamheter 3 fakturor ej enligt avtal : Kristianstad-Blekinge Konsumentförbund Mamma Måd(artist) Ska eriet Kommunens upphandlingsansvarige har vetskap om att avtal inte kan tecknas då det är för få existerande leverantörer. Föreslagna årgärder: Hänvisatill Kommunens upphandlingsansvarige. Undvika spontana inköp genom att planera beställningen. Kontakta leverantören Kristianstad-Blekinge Konsumentförbund o undersöka möjligheten att få en samlingsfaktura får flera inköp. Informerat verksamheten om gällande regler. Föreslagna årgärder: Regelbunden uppföljning.

12 ESLÖVS OMMUN Lars Månsson K0F `.1 kr INVESTORS 44 IN PEOPLE Kultur- och fritidsnämnden Översyn av rutiner Stiftelsen Haga Kvarn Den numera 100-åriga kvarnen skänktes till Eslövs kommun i början av 1970-talet försågs den med nya vingar. I samband med förra årets 100-årsfirande av nuvarande kvarn sattes nya vingar bildades Stiftelsen Haga Kvarn med uppgift att äga, förvalta och bevara Haga Kvarn i Stehag. Enligt KS-beslut skall stiftelsen efter varje mandatperiod sända årliga verksamhetsberättelser till Kommunstyrelsen, för vidarebefordran tifi Kommunfullmäktige. Ärliga verksamhetsberättelser handläggs i Kultur- och fritidsnämnden som anmälning. Kultur- och fritidsförvaltningen handhar den ekonomiska förvaltningen. Stiftelsen samlar medel i syfte att kunna visa kvarnen i funktion. Stiftelsen ansöker därför årligen om bidrag med för närvarande kr. Överskott eller underskott av det årliga bidraget påverkar tillgångskontot som vid årets slut 2012 uppgick till drygt kr, vilket således motsvarar stiftelsens fordran på kommunen. För närvarande görs ekonomiska transaktioner i kommunens driftsredovisning. Kommunens ekonomikontor utreder huruvida stiftelsemedel bör handläggas på så kallade balanskonto, dvs utanför kommunens löpande redovisning. Efter mandatperioden gjordes intern revision på verksamhetsberättelser och ekonomiska redovisningar. Denna gjordes av kommunen utvald revisor och denne tillstyrkte att styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattade. I plan för granskning av intern kontroll 2013 är det beslutat att översyn av rutiner tillhörande Stiftelsen Haga Kvarn skall göras. Översynen avser främst rutiner tillhörande ekonomi och löpande administration och avser ej stadgar eller liknande. Syftet är att stämma av stiftelsens rutiner mot kommunens gällande ekonomirutiner. Kontrollmoment framgår av bifogad tabell och utgår från händelser verksamhetsåret 2012 där särskilt rutiner tillhörande faktura- och beställarrutinen granskas. Förslag till åtgärder framgår av tabell. Webb 1 (2)

13 Lars ånsson Administrativ chef Webb 2 (2)

14 Genomgång av tillhörande rutiner Stiftelsen Haga Kvarn Händelse Intern revision Faktura och beställarrutin Utfall Synpunkter på enstaka händelser där moms avdragits samt förslag mer pedagogisk redovisning till stiftelsens styrelse Kommentar Revison ej fördjupad kring kommunens ekonomirutiner Stiftelsen använder ID-nr kopplat till KoF samt ref Lars Månsson. Förslag/Åtgärd Ekonom ansvarar för rutin. Se rutin i stadgar från 1986 Förslag nytt unikt idnr kopplat till Stiftelsen. Div tjänster såsom hyra av maskiner, inköp inventarie mm Leverantörsfaktura oftast inte ställd till kommunens fakturaadress. Medför problem då fakturor fastnar. Även risk att tappa förfallodatum. -Meddela stiftelsens berörda att faktura endast kan behandlas med kommunens fakturaadress. Eslövs kommun, Idnr , Box 82, Eslöv -Inventarie av ringa belopp köpt av person enligt kvitto. -Avgöras från fall till fall. Dock viktigt att alltid kvitto med uppgifter om mottagarens persnr, (orgnr), kontonr. El Hyresarrende parkeringsplats Försäkringar Tillverkning/montering av vingar 800 kr (2012) 600 kr (2012) 3800 kr (2012) kr (2012) Årskostnad. Avtal EON Årligt belopp till jordägare Årskostnad Länsförsäkringar -Belopp inkl moms. Beakta högt belopp Ingen åtgärd Ingen åtgärd Ingen åtgärd Bedönming stiftelser omfattas ej av LOU

15 Diverse: körersättning, parkeringsavgift, mindre inköp nära gränsen för tröskelvärde. Svårt teckna avtal då finns få existerande leverantörer -Fakturan hänvisar till kostnadsförslag vilken ej inkommit till Beakta om milersättningsbelopp är relevant. Övriga inköp ok -Meddela berörda att offerter skall bifo gas Ersättningsbelopp bedöms rimligt Intern representation 2244 kr (2012) Notering på faktura stiftelsen-jultallrik avs arbetande styrelse Framgår ej av leverantörens kvitto. Motsvarande underlag alltid framgå syfte och deltagare.

16 ESLÖVS KOMMUN Angelica Vicol KOF ff INVESTORS '4kJ IN PEOPLE Kultur- och fritidsnämnden Granskning av internkontroll - Kontanthantering Kontrollu dra Översyn och ny rutinbeskrivning av förvaltningens samtliga verksamheter som hanterar kontanter. Re lemente la etc Enligt beslut av Kommunfullmäktige "Plan för granskning av intern kontroll 2013". Bak rund metodik resultat av ransknin samt kommentarer Anledningen till granskningen beror på ett antal orsaker: I nämnden ingår nya verksamheter med kontanthantering såsom bad och Kulturskola som saknat s kontanthanteringsrutiner Regelbunden aystämning av rutiner enligt plan lämplig då förutsättningar ändras efter hand, inte minst bankavtal med tillhörande bankinsättningsrutiner, instruktioner från kommunen etc I det gemensamma intresset att sträva efter minskad kontanthantering och därmed undvika möjligheter till exempelvis stölder. I bifogad tabell finns sammanställning om aktuella verksamheter, genomgångna rutinmoment samt i flera fall, utfallet av dessa och förslag till förbättringsrutiner. Förvaltningen har för varje berörd verksamhet antingen reviderat befintliga, eller i vissa fall, producerat helt nya handlingar till intern kontanthanteringsrutin. Dessa har genomgåtts med och godkänts av berörda kassaansvariga. Lars Månsson Adm. chef Angelica Vicol Assistent Webb

17 Genomgång RUTINER FÖR HANTERING AV KONTANTA MEDEL OCH KORTBETALNINGAR PÅ KULTUR OCH FRITID Verksamhet Biblioteket Filialer Nuvarande Status Finns KOF skriftliga rutiner Kommentar Rutiner fungerar tillfredsställande. Behov finns av tydligare rutiner. Plan/åtgärd Nya anpassade rutiner. Förbereder sig på visionen "kontantlöst". Gasverket Medborgarhuset Finns KOF skriftliga rutiner Växelkassa Handkassa Finns skriftliga KOF rutiner Växelkassa Rutiner fungerar tillfredsställande Rutiner fungerar tillfredsställande. Behov finns av tydligare rutiner. Nya anpassade rutiner. Avskaffning handkassa. Nya anpassade rutiner. Karlsrobadet Finns inte KOF skriftliga rutiner. Behov av KOF Nya anpassade anpassade rutiner. rutiner Växelkassa Kulturskolan Handkassa Ej i behov av handkassa Växelkassa kommer att användas för försäljningar biljetter till egna program. Avskaffning Handkassa Införa Växelkassa Nya anpassade rutiner.

18 vffi? ESKAVS KOMMUN Förvaltning Ulrika Odenius KoF kfr INVESTORS 944 IN PEOPLE Kultur- och fritidsnämnden Granskning av förvaltningens handläggning av bidragsbedömning. Riskanalys i syfte att undvika mutbrott eller oegentligheter. Ärendebeskrivning handlägger föreningsbidrag samt studieförbundsbidrag. Efter genomgång av på vilka grunder bidragen betalas ut anser att risken för mutbrott eller andra oegentligheter är låg i samband med bidragshanteringen. Eftersom de flesta bidragen är väldigt väl reglerade är det svårt att genom fusk eller exempelvis bestickning påverka bidragens storlek, då detta skulle upptäckas vid granskning. Några av bidragsformerna är dock något otydliga i sina kriterier, och en bedömning kan därför bli subjektiv, och handläggare skulle kunna låta sig påverkas av representant för föreningen i fråga. Men eftersom bidragssummorna är så små, och det inte finns några större pengar i omlopp i Eslövs föreningsliv, så bedömer vi risken för mutbrott eller andra oegentligheter som liten. Ett förbättringsområde är dock att tydliggöra kriterierna för alla bidrag så att risken för att handläggaren ska bevilja större bidrag än vad som borde vara rimligt efter att ha låtit sig påverkas av en förening blir ännu mindre. Förvaltningschefens namn Förvaltningschef Förvaltning Webb

Internkontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015

Internkontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015 - ESLÖVS KOMMUN Nämnden för arbete och försörjning Sammanträdesprotokoll 2015-03-19 5(9) 04-09, 1,) 14 AoF.2015.0042 Internkontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015 Ärendebeskrivning Enligt kommunens

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Uppföljning av intern kontroll 2014 18 MOS.2015.0043

ESLÖVS KOMMUN. Uppföljning av intern kontroll 2014 18 MOS.2015.0043 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (36) 2015-02-11 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 18 MOS.2015.0043 Uppföljning av intern kontroll 2014 Ärendebeskrivning Uppföljning av intern kontroll 2014 är genomförd

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001)

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 20r4-o2-o4 8 (17) 56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

Internkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012. Förvaltningen föreslår att Vård och omsorgsnämndens beslutar

Internkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012. Förvaltningen föreslår att Vård och omsorgsnämndens beslutar V90 9.0\ -3 11 31 1 ESLÖVS KOMMUN Sirpa Komulainen 0413-621 68 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden INVESTOR IN PEOPLE Internkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012 Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Ärende 4 Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Tjänsteskrivelse KS 2012.0333 Handläggare: Karin Lindqvist, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 18.30 19.00 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall (S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Kamal Hathamuna Blyborg (S)

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Avrapportering intern revision 2012

Avrapportering intern revision 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2012-11-28 BUN 2012/2352 0480-45 30 09 Barn- och ungdomsnämnden Avrapportering intern revision 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun 2012-09-11 Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomikontoret Carina Gårdlund-Amcoff, 0611-34 80 72 Ann Entall, 0611-34 80 71 Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun Gäller från och med 15 oktober 2012

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Svar på revisionsrapport Uppföljning av internkontroll Dnr 70-2013 Mikael Cederberg Innehållsförteckning 1. Revisionsrapporten... 3 1.1. Uppföljning av intern kontroll... 3 1.1.1.

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Peter Aschberg Stefan Fredriksson Karlstads kommun 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Uppföljning internkontrollplan 2012

Uppföljning internkontrollplan 2012 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-01-15 RS120057 Håkan Nilsson, tf ekonomidirektör Ekonomi/Styrning och uppföljning 035-13 47 72 REGIONSTYRELSEN Uppföljning internkontrollplan

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Revisionsrapport momsrutiner

Revisionsrapport momsrutiner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-09-25 4 223 Dnr 2012.223 040 Revisionsrapport momsrutiner På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömsunds kommun har Kommunal

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor Revisionsrapport KPMG AB 6 mars 01 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod 8. Projektorganisation 9. Regelverk och styrdokument

Läs mer

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Genomförd intern kontroll 2014 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Det interna

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, genomförande

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Datum 2011-12-20. Handläggare Åsa Ottosson. Ekonomi. order (kontering, Avvikelser. Avvikelser

Datum 2011-12-20. Handläggare Åsa Ottosson. Ekonomi. order (kontering, Avvikelser. Avvikelser Handläggare Åsa Ottosson Datum 2011-12-20 Avrapportering intern revision 2011 Barn- och ungdomsnämnden antog 2002-01-23 en särskild intern kontrollplan för granskning av de interna rutinerna inom förvaltningen.

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll. Representation Inköp elektroniska artiklar. Lidköpings kommun. Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Februari 2013

Revisionsrapport. Intern kontroll. Representation Inköp elektroniska artiklar. Lidköpings kommun. Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Februari 2013 Revisionsrapport Intern kontroll Representation Inköp elektroniska artiklar Lidköpings kommun Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Uppdraget Vi har av revisorerna i Lidköpings kommun fått i uppdrag att

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering Vallentuna kommun Maj 2003 Carin Markström Anders Petersson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 Avesta kommun Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 2012 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen Plan för intern kontroll 2015 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort

Läs mer

Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering

Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 5 (22) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-08-19 Au 129 Dnr KS 155/2015 Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering Ärendebeskrivning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden.

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. 1 (7) Datum 2014-01-22 Förvaltningschef Cecilia Lejon 0410-73 30 95, 0708-817 144 cecilia.lejon@trelleborg.se Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. Enligt kommunens reglemente

Läs mer

Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen

Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-24 Vår referens Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad redovisning Maria Hultman Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Förvaltningschef

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer