Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Genomförd intern kontroll 2014 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Det interna kontrollsystemet har under året följt kommunledningskontorets övergripande riktlinjer samt den plan som kultur- och fritidsnämnden antagit för 2014 vilken avrapporteras här nedan. Det interna kontrollarbetet har samordnats gemensamt av verksamhetscheferna med stöd av förvaltningsekonomen och kontinuerlig avrapportering till förvaltningschefen har skett. Till grund för planeringen har nämnden en rutinförteckning utifrån vilken man gör en risk- och väsentlighetsanalys. Rutiner som utifrån denna analys bedöms ha ett betydande värde för risk och väsentlighet blir föremål för fördjupad diskussion varav några prioriterade väljs ut för att ingå i nämndens kontrollplan för året. Även områden som innebär att utbilda, ändra och/eller dokumentera rutiner med mera kan tas med. De enskilda rutinerna i kontrollplanen granskas och avrapportering sker till förvaltningschef. Redovisning av genomförd intern kontroll under året Rutin/system som granskats Följsamhet till kommunens rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive processen för skyddsrond Bidrag till idrottsföreningar Bidrag till fristående musikskolor Entreprenadavtal badtjänst med fokus på Avvikelse Kontrollmoment Vidtagna åtgärder vid avvikelser Policydokument och rutiner saknas Bibliotek, fritidsgårdar samt Träffpunkt upprättar för respektive verksamhet specifik arbetsmiljöplan. Riskanalys har gjorts inom biblioteken. Avvaktar stöd från kommungemensam utbildning 2015 När granskades området? Ingen avvikelse Närvarokontroll Ingen åtgärd Hösten 2014 Ingen avvikelse Närvarokontroll Ingen åtgärd Hösten 2014 Kunskap saknas om Säkerhetsrutiner, bemanningsplaner, Fördjupade uppföljnings- mars/ personalens utbildning utbildning möten med entreprenör oktober Ansvarig, Kultur- och bibliotekschef Kultursekreterare

2 badövervakning och vattenkvalitet Systematiskt brandskyddsarbete i idrottshallar och fortbildning, bemanningsplaner och säkerhetsrutiner Saknas dokumentation och rutinbeskrivningar och fortbildning Säkerställa: rutiner, skyltning, gränsdragningar beträffande ansvar fastighetsägare/ hyresgäst/tillfällig nyttjare av idrottslokalen (föreningar m.fl.) Konstinventering Ingen avvikelse Kontroll av att konsten finns där den enligt inventeringslistor skall finnas. Förtroendekänsliga poster Osäkerhet beträffande typ av underlag som ska åtfölja faktura samt hur dessa ska arkiveras. Underlag, arkivering röranderelevanta frågeställningar. Arbetet pågår och kommer att fortsätta under 2015 Ingen åtgärd Maj 2014 Kultursekreterare Skriftlig instruktion för redovisning och arkivering av underlag rörande förtroendekänsliga kostnader. Information och utbildningsinsatser. Ekonom Nämndens sammanvägda bedömning av den interna kontrollen 2014 års kontrollplan inkluderade två kommungemensamma granskningsområden: Följsamhet till kommunens rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kvarstår sedan tidigare granskningar då det kunde konstateras att samtliga enheter hade rutiner för skyddsrond men att arbetsmiljöplaner saknades eller var inaktuella. Området kommer att kontrolleras under 2015 och 2016 efter genomgångna förvaltningsövergripande chefsutbildningar då kommungemensam policy kommer att presenteras. Kommunens uppföljning och kontroll av verksamheten kvarstod sedan 2012 då det konstaterades att det var svårt att finna en gemensam metodik och angreppssätt. Under 2013 påbörjades arbetet i form av en kartläggning enligt kommungemensam mall. Förvaltningen valde som granskningsområde entreprenadavtal avseende badtjänst med fokus på säkerhet såsom badövervakning och vattenkvalitet. Detta med anledning

3 av att verksamheten berör många då den riktar sig till samtliga invånare och övriga samt att stor förtroendeskada kan uppstå om olyckstillbud eller sjukdomsfall inträffar. Under 2014 har uppföljningsmötena med entreprenören förbättrats genom att i högre grad omfatta frågeställningar rörande säkerhetsrutiner, bemanningsplaner samt personalens utbildning och fortbildning. Se egen bilaga till årsredovisningen års kontrollplan inkluderade fem förvaltningsspecifika granskningsområden: Bidrag till idrottsföreningar granskningen utfördes under hösten på två föreningar genom att kopior på föreningarnas närvarokort skickades ut till berörda deltagare eller respektive målsman som skulle svara på om rapporterad närvaro var korrekt. Inget anmärkningsvärt framkom. Granskningen rapporterades till nämnd i särskilt ärende KFN 2014/0101, Bidrag till fristående musikskolor - granskningen utfördes under hösten på två musikskolor genom att kopior på skolornas närvarokort skickades ut till berörda deltagare eller respektive målsman som skulle svara på om rapporterad närvaro var korrekt. Inget anmärkningsvärt framkom. Granskningen rapporterades till nämnd i särskilt ärende KFN 2014/0099, Systematiskt brandskyddsarbete i idrottshallar arbetet pågår och kommer att fortsätta under Konstinventering granskningen utfördes under våren på tre slumpmässigt utvalda enheter. Inget anmärkningsvärt framkom. Granskningen rapporterades till nämnd i särskilt ärende KFN 2014/0040, Förtroendekänsliga poster I samband med kontroll av fakturor avseende förtroendekänsliga poster inkluderandes utbildning resor och representation har förvaltningen kunnat konstatera att det råder osäkerhet beträffande vilken typ av underlag som skall åtfölja fakturan samt hur dessa ska arkiveras. Under hösten har instruktion tagits fram för konterare och beslutsattestanter. Information och utbildning har skett beträffande hur man till faktura scannar in relevanta underlag.

4 Intern kontrollplan 2015 Risk- och väsentlighetsanalys Riskområde/Risktyp Finansiell/Strategisk Finansiell/ Finansiell Beskrivning av risk (beskriv de rutiner etc som berörs) Utbetalning av bidrag. Kontroll av att utbetalning inte sker på felaktiga grunder. Utbetalning på felaktig grund kan uppmuntra till felaktig rapportering samt skada och urholka förtroendet för systemet. Systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt brandskyddsarbete. Tillämpliga rutiner behöver tas fram/uppdateras. Brister kan leda till personskada, lagbrott, bad-will samt finansiell skada. Nyckel/låsrutiner idrottshallar, utbetalning bidrag kulturföreningar och kulturskolor, konstinventering. Säkerställa effektiv hantering. Extra kostnader kan uppstå om ej avtalansvarig får information om när ett avtal ska omförhandlas. Bedömd sannolikhet Bedömd konsekvens Summa Riskområde/Risktyp Finansiell (ekonomi i balans) Strategisk (nå uppsatta mål) a (rutiner, riktlinjer, policys, interna regler, lagar) Sannolikhet 1: osannolik (inträffar aldrig eller väldigt sällan) 2: mindre sannolik (inträffar sällan) 3: möjlig (inträffar då och då) 4: sannolik (inträffar ofta) Konsekvens/påverkan Konsekvensvärdet (påverkan) 1. Försumbar (Risken har obetydlig påverkan på möjligheterna att nå verksamhetens mål. Möjligen viss ekonomisk skada och små försämringar av måluppfyllelsen men konsekvenserna kan hanteras inom ramen för den löpande verksamheten) 2. Lindrig (Risken har påverkan som t ex kan ge begränsad försämring på måluppfyllelsen och/eller ekonomisk skada. Konsekvenserna kräver åtgärder från den operativa ledningen och övriga chefer) 3. Kännbar (Risken har påverkan som är relativt allvarlig och äventyrar delar av, eller ger kännbar försämring i måluppfyllelsen. Händelserna kräver åtgärd från styrelse och/eller operativ ledning) 4. Allvarlig (Risken kan ge stor ekonomisk skada, mycket negativa effekter eller helt förhindra att målen för verksamheten nås. Händelserna gör det mycket svårt för styrelse och operativ ledning att hantera situationen. Händelserna kräver åtgärd från styrelse och operativ ledning)

5 Riskområde/risktyp Rutin/område Kontrollmoment/kontrollåtgärd Kontrollansvar/ frekvens Finansiell/Strategisk Utbetalning bidrag till Närvarokontroll som grund för Fritidskonsulent/ idrottsföreningar utbetalning. Finansiell/Strategisk Finansiell/ Finansiell/ Utbetalning bidrag till fristående musikskola Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Systematiskt brandskyddsarbete Närvarokontroll som grund för utbetalning. Dokumentera att uppföljning sker enligt SAM. Säkerställa att dokumentation finns i enlighet med arbetsmiljölagens krav. Säkerställa: rutiner, skyltning, gränsdragningar beträffande ansvar fastighetsägare/hyresgäst/ tillfällig hyresgäst (förening, företag, privatperson) Nyckel/låsrutiner idrottshallar Utbetalning bidrag till fristående musikskola Konstinventering och kontroll av konst Utbetalning av bidrag till kulturförening Finansiell Avtalshantering Finns lista över pågående avtal? Får avtalsansvarig påminnelse om uppsägning? Ekonom/, Kultur- och bibliotekschef, Kultur- och bibliotekschef Kontrollmetod Stickprov/Enkät till deltagare/ målsman. Stickprov/Enkät till deltagare/ målsman. Dokumentation Dokumentation Rapportering till Nämnd Nämnd Dokumentera rutin Fritidskonsulent Dokumentation Dokumentera rutin Ekonom Dokumentation Dokumentera rutin Kultursekreterare Dokumentation Dokumentera rutin Kultursekreterare Dokumentation Ekonom/ Stickprov

(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium

(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium Sammanfattning Det ekonomiska resultatet (-5,3 mkr) för produktionsstyrelsen innebär en avvikelse med -3,7 mkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget. Förskolorna och verksamheterna för äldre

Läs mer

Intern kontroll - resultat av genomförd granskning 2013 samt intern kontrollplan 2014

Intern kontroll - resultat av genomförd granskning 2013 samt intern kontrollplan 2014 1(8) Intern kontroll - resultat av genomförd granskning 2013 samt intern kontrollplan 2014 Ärendet Nämnderna har i samband med rapportering av verksamhetsberättelsen redovisat resultatet av den genomförda

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Rapport. Fördjupad granskning internkontroll - äldreboenden 2006-06-20. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Fördjupad granskning internkontroll - äldreboenden 2006-06-20. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Fördjupad granskning internkontroll - äldreboenden 2006-06-20 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Intern kontroll Karlstads kommun 2012

Intern kontroll Karlstads kommun 2012 Dnr KS-2012-768 Dpl 01 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd, Arbetsgivarenheten Tjänsteyttrande 2013-03-25 Agneta Holmsten, 054-540 10 65 agneta.holmsten@karlstad.se Intern kontroll Karlstads kommun

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Allmänt om intern kontroll

Allmänt om intern kontroll Allmänt om intern kontroll Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner Landstinget i Kalmar Län Granskning av betalningsrutiner Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3 2.2. Revisionskriterier...3 2.3. Ansvarsprövningens grunder...4 2.4.

Läs mer

KUN 2013-04-25, p 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Enheten för administration och kommunikation 2013-04-09 2013/90

KUN 2013-04-25, p 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Enheten för administration och kommunikation 2013-04-09 2013/90 1 (6) KUN 2013-04-25, p 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Enheten för 2013-04-09 2013/90 Handläggare: Jenny Vanhainen Kulturnämndens internkontrollplan 2013 1 Ärendet Alla landstingets nämnder och bolag

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Göran Persson Lingman Per Ståhlberg Certifierade kommunala revisorer Innehåll 1 Sammanfattning 2 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund och uppdrag 4 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Granskningsansats... 2 2. Iakttagelser

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningen Jonas Skoglund Elin Möllborg Richard Vahul Botkyrka kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningen Jonas Skoglund Elin Möllborg Richard Vahul Botkyrka kommun www.pwc.se Revisionsrapport Jonas Skoglund Elin Möllborg Richard Vahul Granskning av kvalitet i redovisningen Botkyrka kommun Granskning av kvalitet i redovisningen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Intern kontroll kommungemensamma kontrollområden

Intern kontroll kommungemensamma kontrollområden Bilaga Kommunledningskontoret Koncernledningsavdelningen Anna Falkenstam 044-135381 anna.falkenstam@kristianstad.se Intern kontroll kommungemensamma kontrollområden 2015 Det kommunövergripande arbetet

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson Thomas Lidgren Landstingsstyrelsens förvaltningar April 2014

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Bilaga 1. Löpande granskning av intern kontroll 2006 Kultur- och utbildningsnämnden

Bilaga 1. Löpande granskning av intern kontroll 2006 Kultur- och utbildningsnämnden Bilaga 1 Löpande granskning av intern kontroll 2006 Kultur- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Styrning... 1 2.1Granskning av styrningen...1 2.2Delårsbokslut resultat och

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer