Reglemente för god hushållning och intern kontroll inom Region Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente för god hushållning och intern kontroll inom Region Skåne"

Transkript

1 Bilaga 1 Reglemente för god hushållning och intern kontroll inom Region Skåne 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att och dess nämnder samt de majoritetsägda bolagens styrelser upprätthåller en god hushållning och intern kontroll för att med rimlig grad säkerställa att följande uppnås: - Fastställda mål i budget och verksamhetsplan uppfylls. - Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet med väl dokumenterade system och rutiner för styrning. - Rättvisande redovisning, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. - Skydd mot förluster eller förstörelse av tillgångar. - Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel. - Ge underlag för kontinuerliga förbättringar. 2 har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom Region Skåne samt tillse att denna utvecklas utifrån Region Skånes kontrollbehov. Därvid ska förvaltningsövergripande tillämpningsanvisningar upprättas. 3 Nämnderna Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen. 4 Styrning och uppföljning av intern kontroll Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet. 5 Intern kontrollplan Regionstyrelse/nämnd ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 6 Uppföljning av intern kontrollplan Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i intern kontrollplan. 7 Nämndens rapportskyldighet Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till regionstyrelsen. 1 (2)

2 8 s skyldigheter ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera Region Skånes samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, föreslå sådana. ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i Region Skånes majoritetsägda bolag. 2 (2)

3 Enhet för koncerngemensamt stöd Gertrud Nylander-Lindsjö Datum Dnr RS/ (7) Bilaga 4 Tillämpningsanvisningar till Reglemente för god hushållning och intern kontroll 1. Syfte 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att och dess nämnder samt de majoritetsägda bolagens styrelser upprätthåller en god hushållning och intern kontroll för att med rimlig grad säkerställa att följande uppnås: - Fastställda mål i budget och verksamhetsplan uppfylls. - Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet med väl dokumenterade system och rutiner för styrning. - Rättvisande redovisning, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. - Skydd mot förluster eller förstörelse av tillgångar. - Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel. - Ge underlag för kontinuerliga förbättringar. I Reglemente för god hushållning och intern kontroll beskrivs fördelning av ansvar och vad som ska göras. Dessa tillämpningsanvisningar syftar till att i vissa avseenden förtydliga reglementet. Den interna kontrollen ska bygga på en helhetssyn avseende Region Skånes verksamhet och mål. Detta innebär att god hushållning och den interna kontrollen ska omfatta mål, strategier, styrning, uppföljning samt skydd av tillgångar. Inom dessa områden ska det finnas inbyggda kontroll- och uppföljningssystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga fel eller förluster. Postadress: J A Hedlunds väg Organisationsnummer: Besöksadress: Kristianstad Telefon (växel): Fax: Internet:

4 Datum Dnr RS/ (7) 2. Kommentarer till Kontrollmål Nämnd/styrelse ansvarar för att ett system för intern kontroll upprättas inom respektive verksamhetsområde i enlighet med reglementet för god hushållning och intern kontroll. Styrelser och nämnder ska vid utformning av kontrollrutiner göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta d.v.s. med rimlig grad säkerställa att kontrollmålen uppnås. Vid bedömning av kontrollnytta, ska inte enbart ekonomiska faktorer vägas in utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter. Fastställda mål i budget och verksamhetsplan uppfylls innebär att verksamheten bedrivs enligt de mål, verksamhetsplaner och riktlinjer som regionfullmäktige har fastställt och att uppföljning och kontroll görs gentemot dessa. Med uppföljning och kontroll av målen blir målen ett verktyg i styrningsprocesserna. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. innefattar att lagstiftning såväl som Region Skånes interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter följs. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bl.a. att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställda mål och verksamhetsplaner. Rättvisande redovisning, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten innebär att regionstyrelsen och nämnderna samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens prestationer och kvalitet samt övrig relevant information om verksamheten och dess resursanvändning. Skydd mot förluster eller förstörelse av tillgångar För att skapa skydd mot förluster av olika slag är det viktigt att kontrollrutinerna är tillräckliga kring de processer och rutiner där likvida medel, värdepapper och andra tillgångar hanteras. Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel Med en väl fungerande intern kontroll kan förluster på grund av oavsiktliga eller avsiktliga fel förhindras. Ansvars- och befogenhetsfördelning ska vara väl strukturerad. Region Skåne Version 1.4

5 Datum Dnr RS/ (7) Genom intern kontroll säkras att gällande bestämmelser efterlevs och medarbetarna skyddas genom att obefogade misstankar om oegentligheter undanröjs. Underlag för kontinuerliga förbättringar Resultat av uppföljning och intern kontroll ska dokumenteras och rapporteras. Det är ett underlag för utvärdering och ständiga förbättringar av mål, riktlinjer, anvisningar, system och rutiner. 2.2 Policydokument och andra styrande dokument Inom Region Skåne finns ett stort antal styrande dokument som beslutats av regionfullmäktige eller regionstyrelsen. De består av generella policydokument, mål, riktlinjer, regler mm. och styr verksamheterna på ett övergripande sätt. Exempel på sådana styrande dokument är: Budget och verksamhetsplan för Region Skåne Skånsk Livskraft Skånsk Livskraft vård och hälsa Personalidé, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald Miljöprogram Kvalitetsdeklaration Nationella vårdgarantin m.fl. Därutöver kan verksamhetsansvariga nämnder fastställa styrande dokument inom respektive verksamhetsområde. Samtliga förvaltningar har att ta hänsyn till kraven i policydokument och andra styrande dokument när verksamhetsplanerna utformas. Det finns också ett antal grundläggande värderingar som grund för förvaltningarnas arbete. Värderingarna i Region Skånes Strategiska plattform innehåller en gemensam vision, kännetecken, övergripande mål samt övergripande strategier. Plattformen tydliggör den gemensamma värdegrunden och är utgångspunkt i arbetet med att nå Region Skånes långsiktiga mål tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. Processer som initieras utifrån Region Skånes styrande dokument ska när så är möjligt samordnas för att uppnå maximal effektivitet och undvika parallellt arbete. Genom att samordna processerna för ledning och styrning balanserad verksamhetsstyrning, verksamhetsplanering, budgetprocess och intern kontroll kan en effektivisering av hela styrprocessen uppnås. Aktiviteter som passar ihop förstärker varandra och arbetet med ständiga förbättringar underlättas. Resultatet av samordnade styrprocesser Region Skåne Version 1.4

6 Datum Dnr RS/ (7) resulterar i en lärande organisation som tar tillvara utvärderingar och uppföljningsrapporter. 3. Kommentarer till 2 har enligt KL 6:1 och 6:3 det övergripande ansvaret för att leda och samordna förvaltningen av Region Skånes angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Denna uppsikt innebär rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar och, om det är nödvändigt, lämna förslag till regionfullmäktige om förändringar. har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll samt att statusen på den interna kontrollen avrapporteras senast vid årsredovisningens upprättande. Flertalet åtgärder som ska kontrolleras utförs av naturliga skäl av medarbetare i förvaltningarna. Chefer i organisationen övervakar att medarbetarna i sitt agerande följer uppsatta mål och riktlinjer m.m. I detta arbete rapporterar cheferna vidare uppåt i linjen så att informationen slutligen når regiondirektören. Regiondirektören rapporterar till regionstyrelsen som därmed är rätt slutlig adressat för merparten av den information som härrör från förvaltningarnas uppföljningsarbete. Förvaltningscheferna Respektive förvaltningschef eller motsvarande ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god hushållning och intern kontroll. Dessa regler ska antas av respektive styrelse/nämnd. Förvaltningschefen svarar för att minst en gång om året skriftligt rapportera till styrelse/nämnd och ge en samlad bedömning av hur den interna kontrollen fungerar. Allvarligare brott mot den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till styrelse/nämnd. Verksamhetsansvariga Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa Region Skånes reglemente och tillämpningsanvisningar för god hushållning och intern kontroll samt att informera övriga medarbetare om reglementets och anvisningarnas innebörd. Vidare ska de verka för att medarbetare arbetar mot uppställda mål och att arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller till den styrelse/nämnd utsett som ansvarig. Fel eller brister som noteras ska omedelbart bli föremål för utredning och dokumenteras. Syftet med den omedelbara rapporteringen är att man inom Region Skåne Version 1.4

7 Datum Dnr RS/ (7) förvaltningen omgående ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har uppmärksammats. Medarbetare Medarbetare är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller den som styrelse/nämnd utsett. 4. Kommentarer till 3 Nämnderna Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån Reglementet för god hushållning och intern kontroll utforma organisationen på ett sådant sätt att den interna kontrollen följs upp och att korrigeringsåtgärder vidtas. Det är viktigt att detta dokumenteras och att nämnden fattar nödvändiga beslut. Varje nämnd ska därför ha en fastställd rutin för hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 5. Kommentarer till 4 Styrning och uppföljning av intern kontroll Det finns olika sorters risker i verksamheten, både externa och interna risker, som behöver prövas. Omvärldsrisker som påverkar verksamheten kan vara beslut som fattas av regering, riksdag och andra externa aktörer liksom faktorer som befolkningsutveckling och arbetsmarknadsutveckling. Ny lagstiftning eller nya föreskrifter kan leda till att strategierna för att nå de ekonomiska och verksamhetsmässiga målsättningarna måste omarbetas. Detta kan leda till att kostnaderna för att nå organisationens mål ökar och får konsekvenser för Region Skånes olika verksamheter. Verksamhetsrisker och kvalitetsfrågor kan definieras som risk att inte uppnå fastställda verksamhetsmål och att verksamheten inte bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Som grund för riskbedömningar ska indikatorer användas som kan ge tidiga varningssignaler och bekräfta att ledningen har kontroll över verksamhetens utveckling. Att identifiera och analysera risker ska vara en ständigt pågående process. Risker ska föregripas. Det är därför väsentligt att riskbedömningen präglas av mångsidighet. Kontrollprocesserna ska prioritera områden där det finns hög sannolikhet att det uppstår fel och brister med stora konsekvenser för verksamheten. Riskbedömningen ska identifiera och bedöma de potentiella risker eller hot som finns till följd av påverkbara eller opåverkbara händelser som kan inverka på organisationens Region Skåne Version 1.4

8 Datum Dnr RS/ (7) möjligheter att nå sina mål och som kan förhindra eller försvåra förvaltningarnas lednings- och styrningsarbete. Risk- och väsentlighetsanalysen ska dokumenteras och är därefter ett underlag för intern kontroll. I och med att dokumentation av riskanalys systematiseras och sparas är den också ett beslutsunderlag som kan tas fram och användas vid nästkommande års målarbete. 6. Kommentarer till 5 Intern kontrollplan / nämnder och bolag ska varje år anta en särskild plan för att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom regionstyrelsens/nämndens/bolagets verksamhet. Internkontrollplan för innevarande år bör antas senast under december månad året före verksamhetsåret. Den interna kontrollplanen ska minst innehålla: Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp Genomförd riskbedömning Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen Till vem uppföljningen ska rapporteras När rapportering ska ske Som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet ska förvaltningschefen och motsvarande ansvariga i bolagen, tillse att en risk- och väsentlighetsanalys genomförs och dokumenteras. En väl genomförd risk- och väsentlighetsanalys ska tydliggöra vilka hot som föreligger till följd av påverkbara eller opåverkbara risker och som kan inverka på verksamhetens möjlighet att uppnå uppsatta mål och verksamhetsplan. Risk- och väsentlighetsanalysen ska användas som underlag för att upprätta förslag till internkontrollplan. Ett antal områden väljs ut utifrån risk- och väsentlighetsanalysen för att särskilt bearbetas under verksamhetsåret i syfte att verifiera att fastställda mål och verksamhetsplan uppnås samt att riktlinjer och fastlagda kontroller upprätthålls och genomförs. 7. Kommentarer till 6 Uppföljning av intern kontrollplan Nämnd/styrelse ska försäkra sig om att den interna kontrollplanen genomförs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Genomförd uppföljning ska rapporteras till nämnd/styrelse oavsett utfall. Vid upptäckta brister ska också förslag lämnas på åtgärder för att förbättra kontrollen. Region Skåne Version 1.4

9 Datum Dnr RS/ (7) 8. Kommentarer till 7 och 8 Nämndens rapportskyldighet och regionstyrelsens skyldigheter, eller den styrelsen utser, fastställer senast vid utfärdande av anvisningar för årsredovisning när rapport senast ska avlämnas. Rapporten ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder för förbättring av regiongemensamma rutiner. Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till regionstyrelsen. Bilagor Bilaga 1 Risk och väsentlighetsbedömning Bilaga 2 Internkontrollplan Bilaga 3 Kontrollrapport Region Skåne Version 1.4

10 Bilaga 1 Risk- och väsentlighetsbedömning Riskbedömning ska identifiera organisationens viktigaste processer, rutiner och system. I analysen ingår att identifiera potentiella risker och felkällor, bedöma konsekvenserna och i vilken grad riskerna kan kontrolleras. Utgångspunkter i kartläggningsprocessen kan vara att: Identifiera vilka processer/rutiner som inte får gå fel, erfarenheter av brister i verksamhetssystem, granskningsrapporter, omvärldsfaktorer, lagar, reglementen, policydokument, riktlinjer, rutinbeskrivningar, system. Kriterier som ligger till grund vid risk- och väsentlighetsbedömning kan vara: Ekonomisk betydelse, i vilken mån mål är definierade för verksamheten i mätbara termer avseende kvantitets- och kvalitetskrav och hur dessa följs upp, den omfattning i vilken verksamhetsområdet är föremål för löpande bedömningar, postens storlek i relation till omsättning/ omslutning, transaktionsvolym och storlek på enskilda transaktioner inom verksamhetsområdet, förtroendeskada, kompetens och erfarenhet i verksamheten etc. Riskbedömning innebär en kartläggningsprocess med uppskattning av väsentlighetsgrad/ konsekvenser och sannolikhet/ risk i processer, rutiner och system. I riskbedömning ska även beaktas hur riskerna ska bearbetas. De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten ger en beskrivning av risk och väsentlighet. Konsekvens 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Sannolikhet Konsekvens: 1 Försumbar är obetydlig för intressenter och Region Skåne 2 Lindrig uppfattas som liten av intressenter och Region Skåne 3 Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter/ Region Skåne 4 Allvarlig är så stor att fel inte får inträffa Sannolikhet: 1 Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå 2 Mindre sannolik risken är mycket liten för att fel ska uppstå 3 Möjlig det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4 Sannolik det är mycket troligt att fel ska uppstå Risk- och väsentlighetsbedömning: 1-3: Inget agerande krävs Vi accepterar riskerna 4-8: Håll under uppsikt Uppmärksamhet krävs 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas. Bör tas med i internkontrollplan : Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna

11 Bilaga 2 Internkontrollplan Med hjälp av en internkontrollplan, se exempel nedan, dokumenteras arbetet med intern kontroll. Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs. När kontrollen är utförd ska kontrollansvarig intyga med datum och namnteckning att kontrollmomentet är utfört samt ange till vem och när en skriftlig rapportering av resultatet har gjorts. Exempel Internkontrollplan År Process/rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar Granskningen utförd Kontrollmetod Frekvens Rapportering till Rapportering utförd Väsentlighets- och riskbedömning Uppföljning av kvalitetsmål Att målen uppfylls Förvaltningschef Komplett Enligt uppföljningsplan Nämnden Allvarlig/ möjlig Attestförteckning Att attester är aktuella och a jour hålles Ekonom Stickprov En gång/ år Förvaltningschef Kännbar/ möjlig Styrande dokument Att styrande dokument efterlevs Controller Komplett En gång/ år Förvaltningschef Allvarlig/ möjlig

12 Bilaga 3 Kontrollrapport En grundläggande princip är att den person som utför den interna kontrollen eller är kontrollansvarig, inte själv utför arbetet som han eller hon kontrollerar/rapporterar. En kontrollrapport ska innehålla minst nedanstående information. Exempel Kontrollrapport Nämnd/förvaltning/enhet: Process (rutin/system):.... Resultat iakttagelser Process/rutin/system fungerar enligt anvisning/beskrivning Process/rutin/system fungerar men behöver utvecklas Dokumenterad process-/rutin-/systembeskrivning saknas Följande avvikelser mot process-/rutin-/systembeskrivning har konstaterats: Kontroll utförd (datum).. Kontrollansvarig.... namnteckning.... namnförtydligande

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, 242 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen

Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen TJÄNSTEUTLÅTANDE Utvecklingsavdelningen Dnr KS/2016:648-003 1/2 Handläggare Fredrik Lindell 0152-291 79 Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen Förslag till beslut

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

S Intern kontroll Regler

S Intern kontroll Regler www.hassleholm.se S Intern kontroll Regler Diarienummer: 2015/342 049 Fastställt den: 2015-09-28 125 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning ansvarar:

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Allmänt om intern kontroll

Allmänt om intern kontroll Allmänt om intern kontroll Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 13 (18) 11 REGLEMENTE SAMT ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Dnr: LKS 2014-04-042 Ekonomienheten har utarbetat förslag för ett gemensamt arbetsförfarande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Bilaga 2, LS 167 /02 Ekonomienheten DATUM DIARIENR 2006-01-10 LKD 02558 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Allmänt Detta reglemente avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Reglemente. Intern kontroll. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2000-04-17

Reglemente. Intern kontroll. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2000-04-17 Reglemente Intern kontroll Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2000-04-17 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (6) Reglemente för intern kontroll Kommunfullmäktiges beslut 36/00. 1 Styrelsen Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll

Riktlinje för intern styrning och kontroll Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för intern styrning och kontroll KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för ekonomistyrning, det

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen Plan för intern kontroll 2015 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte...

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Policy för Essunga kommuns internkontroll Policy för Essunga kommuns internkontroll Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Policy 2017-02-20, 6 av Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, bolag och stiftelser Giltighetstid 2017-02-21 2021-12-31

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Intern kontrollplan 2016

Intern kontrollplan 2016 MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Lars Wedlin 2015-11-30 2015-5613 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 16 december 2015 Intern kontrollplan 2016 Förslag till beslut: Miljö-

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Tilda Lindell Margareta Irenaeus Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll Solna stad Åtgärder och uppföljning avseende

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-13 2015-638- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut: Miljö-

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll

Läs mer

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Till landstingsstyrelsen Intern kontrollplan för 2015 Ärendet I Kommunallagens 6 kap 7 fastställs att nämnderna var

Läs mer

Frågor att ställa om IK

Frågor att ställa om IK Frågor att ställa om IK Hur fungerar den? Vad grundas svaret på? Varför fungerar den? Är kontrollen effektiv? Används kontrollresurserna rätt? Vem styr prioriteringarna? Var finns de största riskerna?

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB:s redovisning av plan och uppföljning av intern kontroll

Kalmar Kommunbolag AB:s redovisning av plan och uppföljning av intern kontroll TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-05-19 KS 2015/0259 Kommunstyrelsen Kalmar Kommunbolag AB:s redovisning av plan och uppföljning av intern kontroll Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Internkontrollplan

Internkontrollplan Internkontrollplan 2015-2016 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-xx-xx Dnr KS-SA.2015.18 Internkontroll Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll RIKTLINJE Riktlinjer för internkontroll Typ av styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunstyrelsen Fastställd 2016-11-30 227 Diarienummer KS 2016/467 Giltighetstid Fr.o.m. 2017-01-01 och tills vidare

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport december 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget Kronoberg Implementering och efterlevnad av reglemente för intern kontroll Innehållsförteckning Sammanfattande diskussion

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund och syfte...2 2.2. Revisionsfråga,

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom ramen för Gemensam Servicefunktion ligger kunduppdraget intern

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 Tid: 2016-02-22, kl. 13:00-13:15 Plats: Regionens hus, sal A 24 Intern kontrollplan 2016 Diarienummer: RJL 2016-289 Beslut Regionstyrelsen föreslås

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-09 1 (2) Handläggare: Ingela Gundmark Göthe Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-12-09, p 7 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

Reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll. I Upplands-Bro kommun

Reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll. I Upplands-Bro kommun Reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll I Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Innehåll Reglemente för intern styrning och kontroll... 3 1 Syfte... 3 2 Definition... 3 3 Omfattning... 3 4

Läs mer

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Genomförd intern kontroll 2014 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Det interna

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG s arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 202 Internkontroll 2017 Diarienummer: RJL 2016/2572 Vid protokollet Beslut Fastställer intern kontrollplan

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN 1(5) Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan 2012. D nr 2011.3 BUN Barn och ungdomsnämnden har för år 2012 beslutat följande processer där internkontroll ska utföras under 2012 för att kunna klarlägga

Läs mer

Internkontrollplan, Miljönämnden

Internkontrollplan, Miljönämnden Dnr. 2013-MN0199 Dnr 2013-KS0247 / 003 Internkontrollplan, 2013-2014 Miljönämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-08-28 73 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för:

Läs mer

Plan Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden

Plan Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden Plan Intern kontroll 2016 Barn och Utbildningsnämnden 1 Inledning Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning Datum 2016-03-23 Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med prel. budgetram

Läs mer

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN 1(5) Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan 2012. D nr 2011.3 BUN Barn och ungdomsnämnden har för år 2012 beslutat följande processer där internkontroll ska utföras under 2012 för att kunna klarlägga

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85 Sida 1(1) 2017-02-20 2016/ALN0028 Kommunstyrelsen Intern kontrollplan 2017 Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Barbro Rinander 2016-12-14 GSN-2016-2735 Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att att godkänna internkontrollplan för

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet.

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet. Sara Potter Ekonom 2012-01-09 Sidan 1 av 6 Barn- och ungdomsnämnden Uppföljning internkontrollplan 2011 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar

Läs mer

Internkontrollplan för 2014

Internkontrollplan för 2014 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-25 Sbn 2013-3 Förvaltningsadministration Agneta Bergquist Samhällsbyggnadsnämnden Internkontrollplan för 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT Förslaget internkontrollplan

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer