Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle Rektor: Fred Hussein Skolenhetskod: SKOLID:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Verksamhetsberättelse, Magelungens grundskola Gävle Inledning/vision samt förutsättningar & målgrupp 3-4 Två ingångar till Magelungens skola 5 Hitta till oss 6 Arbetssätt & förhållningssätt 7 Pedagogisk miljö 8 Personal inför läsår 14/15 9 Verksamhetsplan, Magelungens grundskola Gävle 10 Nationella Mål NORMER OCH VÄRDEN 10 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE - Delaktighet 13 KUNSKAPER 16 Lokala mål 20 LÄSUTVECKLING 20 NO-ÄMNEN 20 EN SKAPANDE SKOLA 21 Centrala Mål från huvudman 22 Utveckling av it som pedagogiskt verktyg 22 Utveckling av IT baserad kommunikation med föräldrar och elever 22 Rapporter av statistik. 22 Ansökningsförfarande 23 Sammanfattning 24 Bilagor

3 Inledning Magelungens grundskola i Gävle (fortsatt kallad skolan) är en fristående resursskola med behandling som ingår i företaget Magelungen Utveckling AB. Skolan ger en individuellt anpassad utbildning i små grupper med hög personaltäthet bestående av behöriga lärare och behandlare (vanligtvis socionomer eller likvärdig). Skolan tar emot elever/placeringar från kommunerna i främst Gävleborgs län men även omkringliggande län/kommuner med pendlingsavstånd. Vår skola vänder sig endast till elever i behov av omfattande stöd i åldrarna år åk 6-9 (10) och har ett begränsat intag utifrån Skollagens 10 Kap. 35 och 39, mer information om detta under rubriken ansökningsförfarande på sidan 22. Vision för Magelungens skolor Vi har en vision om att våra elever ska finna glädje i att lära för livet. Vi vill skapa möjligheter för att eleverna skall vara väl förberedda för vidare studier och arbetsliv. Vi vill vara en skola där eleverna känner att de lyckas varje dag, med sina studier och i möten med andra människor. Vår vision är att ge eleverna hopp om en positiv framtid som självständiga individer med god självkänsla och social och känslomässig kompetens. Undervisningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande individer och samhällsmedborgare. Målet är att lyckas med sina studier och få goda erfarenheter med sig i mötet med andra människor trots tidigare eventuella motgångar och misslyckanden. All verksamhet i skolan ska bidra till elevernas utveckling mot målen. Vi strävar efter att våra elever ska få en god allmänbildning och kunskapskompetens som möjliggör fortsatta studier efter avklarad grundskola. Förutsättningar & målgrupp I Gävle bedriver vi två verksamheter - dagverksamhet med skola och behandling samt en fristående resursskola med förstärkt elevhälsa, dock har alla elever undervisning tillsammans oavsett placering. Våra skollokaler ligger på högt upp på söder i Gävle i ljusa fräscha lokaler, strategiskt placerade i närheten av centralstationen vilket gör att vi kan ta emot pendlande elever från grannkommuner. I samma byggnad huserar både en gymnasieskola och vuxenutbildning. Vi har slöjd, musik och idrottshall på promenadavstånd. Vi har ett väl utarbetat samarbete med andra skolor, aktörer och myndigheter i kommunen. På dagverksamheten är skolan en central och integrerad del i 3

4 behandlingsarbetet där ungdomarna blir placerade på uppdrag av socialtjänsten i respektive kommun som ett alternativ till annan placering, HVB, internat eller liknande. Socialtjänsten är således uppdragsgivare som en del av den totala insatsen. Till vår resursskola tas ofta första kontakten av föräldrar, socialtjänst eller hemskolans rektor. Läs mer om antagningen till våra skolor på hemsidan och på sista sidan i detta dokument. Skolan har ett löpande intag vilket innebär att vissa elever kan börja mitt i en termin. Många av eleverna saknar fullständiga betyg när de börjar och merparten av eleverna bär med sig olika typer av misslyckande och mindre goda erfarenheter från tidigare skolgång. Orsaken till skolproblemen ligger oftast utanför skolan, men problemen blir tydliga i hemskolan som inte alltid har resurser/och eller kunskaperna att möta dem. Många av våra elever har inte gått i skolan på lång tid och flera har haft skoluppehåll på över ett läsår. Vår utmaning blir att återskapa en tillit till skolan och vuxenvärlden, väcka nyfikenhet och lust att lära samt erbjuda möjligheten att ta igen kunskapsluckor från förlorade skolår. Skolarbetet utgår från de nationellt fastställda styrdokumenten. Inom skolverksamhet med elever i behov av särskilt stöd blir individualisering på elevens villkor en självklar förutsättning i arbetet med att uppnå kunskapskraven. Alla elever har individuella scheman och utvecklingsplaner utformade efter deras behov i samarbete med hemmet/familjehem. De flesta av våra elever har åtgärdsprogram och anpassad studiegång vilket betyder att de kan ha olika tider och aktiviteter under dagarna. Undervisningen sker både individuellt och i mindre grupper beroende på behov. Runt eleverna finns samordnare och personal från elevhälsan för att stötta eleven med skolarbete och exempelvis att ta sig till och från skolan i perioder. 4

5 Två ingångar till Magelungens skola Ungdomar med behandlingsuppdrag från socialtjänsten placeras på det vi kallar för dagverksamhet. På dagverksamheten har vi 12 platser med tillstånd från Socialstyrelsen. Ungdomar som kommer till oss kan ha psykosociala och/eller neuropsykiatriska diagnoser m.m. Vi erbjuder strukturerat stöd till ungdomens familj och nätverk har mycket tät kontakt med hemmet, ibland flera gånger om dagen. Kring ungdomen och dennes familj bildas ett arbetsteam som består, behandlingssamordnare, mentor och familjeterapeut. Lärarna och behandlarna ansvarar i samarbete med eleven/hemmet, för att göra dagarna meningsfulla, begripliga och hanterbara (KASAM 1 ), allt för ungdomen ska lyckas i skolan och nå de mål som är uppsatta. På dagverksamheten och skolan strävar vi efter att erbjuda en trygg, förutsägbar skolmiljö där vi prioriterar att ta till vara och stärka varje ungdoms resurser och positiva egenskaper. Ungdomarna arbetar mot konkreta mål i en vårdplan upprättad av ansvarig handläggare på socialtjänsten. Dessa följs upp flera gånger per termin vid uppföljningsmöten där föräldrar/elev/skola och socialtjänst närvarar. Ungdomarna har varje vecka, individuella så kallade mål- och medelsamtal med sin behandlare och mentor där man utvärderar och planerar arbetet mot de uppsatta målen. Föräldrarna/hemmet har även tillgång till en telefonberedskap dygnet runt, året om för rådgivande samtal etc. Dagverksamheten är öppen alla lov och klämdagar med möjlighet till lovskola. Under dessa lediga dagar sker färdighetsträning genom olika aktiviteter som samordnarna ansvarar för. Resursskolan har plats för elever beroende på gruppsammansättning. Eleverna som är inskrivna på resurskolan har inte samma uttalade behov av behandling och arbetar således inte på uppdrag av Socialtjänst. Dock vill vi gärna samarbete med, exempelvis BUP, HAB eller socialtjänst ifall sådan kontakt finns upprättad och fungerar. På skolan arbetar vi utifrån elevernas förutsättningar och behov i mindre sammanhang med stor hänsyn till elevens kunskapsnivå, sociala behov och lärstil etc. På enheten finns en kurator som bildar ett team kring eleverna med lärarna och övrig elevhälsopersonal. Vår skola är endast sökbar för elever med omfattande behov av särskilt stöd i årskurs 6-9. Det är elevens hemkommun som avgör vad som räknas till omfattande behov. Alla elever oavsett placering har sin undervisning i resursskolans lokaler. 1 Aaron Antonovsky - Känsla av sammanhang 5

6 Hitta till oss: Magelungens grundskola Gävle Nedre Åkargatan 67c 1tr (skola) Nedre Åkargatan 67b 4tr (dagverksamhet) Gävle Mer information finns på: klicka på Gävle 6

7 Arbetssätt & förhållningssätt Magelungens arbetssätt är systemiskt. Detta innebär att vi alla är en del av olika system (t.ex familj, skola, kompisar, arbete, fotbollslag) som vi både påverkar och påverkas av. Systemiskt tänkande innebär att man ser på sammanhang och helheter i arbetet med människor och deras relationer. Vi arbetar lösningsfokuserat och salutogent d.v.s. att vi utgår ifrån en tilltro till att varje människa besitter kompetens och kunskap som kan hjälpa personen att hitta lösningar. Vi arbetar mycket med positiv förstärkning och ser och uppmärksammar framstegen eleverna gör varje dag, stort som smått. Vår uppgift blir att hjälpa eleven och dennes föräldrar att hitta tilltro till den egna förmågan att nå de mål familjen, socialtjänsten och ungdomen vill uppnå. För att lyckas måste skolan skapa en harmonisk, trygg, lugn och strukturerad miljö som är förutsägbar med trygga vuxna som inger hopp och har höga realistiska förväntningar och krav. Att utgå från elevens styrkor och intressen samt konkretisera kursmålen i undervisningen är en utmaning som lärarna vid skolan ser som sina viktigaste uppgifter. Att fylla kunskapsluckorna för att nå godtagbara kunskapskrav är inget som sker med en handvändning utan är en process som behöver få ta tid för att eleverna ska kunna utvecklas efter bästa förmåga. En av förutsättningarna för ökad måluppfyllelse är att skapa en positiv och förtroendefull relation till personalen för att få igång en berikande lärande och utvecklingsprocess. Där är det dagliga personliga mötet otroligt viktigt. Vi tränar dagligen våra elever i olika sociala kontexter som frukost, morgonmöten, gemensamma luncher där man dukar fram och av, utflykter, studiebesök etc. Vi strävar efter att alla elever utifrån aktuell skollagstiftning, läroplan och individuella behov och mål erbjuds en undervisning anpassad utifrån sina förutsättningar. Vi tar stor hänsyn till elevens styrkor och intressen när vi lägger upp undervisningen för eleverna. Vi använder oss av undervisningsmaterial som eleven behärskar och känner sig trygga med och utmanar i lagom takt. Vi försöker finna kunskap utanför klassrummet, med det menas att vi använder oss av vad samhället har att erbjuda i form av museer, utställningar, förläsningar, studiebesök osv. vi kallar detta för fältförlagda studier med koppling till centralt innehåll i kursplaner. 7

8 Pedagogisk miljö Den pedagogiska miljön i skolan är väl genomtänkt för att minska stimuli och stress. Studiemiljön är varm och inbjudande och bidrar till att hjälpa eleverna att finna studiero och ett inre lugn. Våra skollokaler är förhållandevis små och överskådliga med få förflyttningar. Varje dag börjar med morgonmöte för personal och elever, syftet är att göra dagen så förutsägbar som möjligt och eliminera stress och andra faktorer som stör. Allt skrivs upp på en stor whiteboard som eleverna kan gå tillbaka och titta på under dagen. Vi arbetar uteslutande med små elevgrupper och vid behov enskild undervisning ledda av lärare med bred erfarenhet av elever i aktuell målgrupp. Alla elever har en egen arbetsplats i de klassrum de använder. Vi har tillgång till skärmväggar, egna studierum osv för att kunna skärma av eller gå undan vid behov. Vi erbjuder våra elever att komma in 30 minuter innan första lektionen startar för att äta frukost och social samvaro, syftet är varva ner och förbereda sig för skoldagen. Vi äter alltid gemensam pedagogisk lunch med eleverna. Ett par tillfällen per läsår äter vi ute på restaurang tillsammans vilket brukar vara väldigt uppskattat. Alla elever har individuella scheman och uppsatta mål som anpassas i samarbete med elev, föräldrar, samordnare och ev uppdragsgivare (socialtjänsten eller annan). Vi tror att om eleven själv får vara med och bestämma så är man mer angelägen om att avsluta uppgifter, kommat till skolan och gå på lektionerna etc. Inför läsåret kommer vi sakta implementera ett nytt arbetssätt/material som vi kallar för skoltrappan där elevernas skolutveckling synliggörs med hjälp av trappsteg. 8

9 Personal inför läsåret 2014/2015 Lärare och elevhälsa På skolan arbetar totalt 10 personal, samordnare och lärare + enhetschef och rektor på fn 14 inskrivna elever. Vi har tillgång till konstterapeut, skolpsykolog, skolsköterska och skolläkare. Vi lånar vid behov in personal från andra verksamheter inom företaget, såsom specialpedagoger, förstelärare och annan kompetens. Lärarlaget består av 5 lärare inkl rektor som till viss del undervisar. En av lärarna arbetar som konstterapeut med skolans profil skapande. Vi har även en musiklärare och en yrkes och studievägledare (SYV). Vi försöker alltid att använda oss av vikarier som är kända för våra elever. Behandlingssamordnare (socionom eller likvärdig) är 5 till antalet, varav en delvis arbetar som familjeterapeut och en som skolkurator. Behandlingspersonalen leds av enhetschefen. Inom behandlingsgruppen är 1 KBT inriktad och 2 utbildade i hemmarsittarprogrammet, se nedan. I samma lokaler sitter även personal från vår Evidensgrupp, två socionomer samt skolpsykolog. Denna grupp arbetar med familjehemsplacerade ungdomar i ett manualbaserat program MTFC samt med hemmarsittarprogrammet (HSP) som riktar sig mot hemmasittande ungdomar. Vi åtar oss uppdrag med denna målgrupp med skolor eller socialtjänst som uppdragsgivare. All personal har handledning varannan vecka tillsammans med rektor, enhetschef och elevhälsan. Alla lärare är naturligtvis behöriga med ett genuint intresse och erfarenhet av aktuell målgrupp. Vi handplockar all vår personal för att matcha vår elev och personalgrupp på bästa sätt. All personal arbetar salutogent och lösningsfokuserat och ses dagligen vid gemensamma träffar med behandlingspersonal där bla förhållningssätt och olika strategier för att möta eleverna i pedagogiska och sociala situationer diskuteras. Det är en ständigt levande diskussion som vi prioriterar högt i personalgruppen och där de olika yrkeskompetenserna möts och utvecklas. Inom företaget finns många olika yrkeskategorier och vi bjuder ofta in till kompetensutvecklande träffar och forum för fortbildning osv genom öppna seminarier och liknande. 9

10 Verksamhetsplan läsår 14/15 Vår verksamhetsplan utgår från de nationella styrdokumenten samt från delar av FN:s barnkonvention. I Gävle prioriteras följande målområden under läsåret. NORMER OCH VÄRDEN Mål Nationella mål NORMER OCH VÄRDEN ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE - Delaktighet KUNSKAPER Lokala mål Fokus på läsutveckling Fokus på att höja måluppfyllse i NO-ämnen En skapande skola Centrala mål Utveckling av it som pedagogiskt verktyg Utveckling av IT baserad kommunikation med föräldrar och elever Rapporter av statistik som visar antal inskrivna, närvaro, avbrott, betyg, nöjdhet etc. Alla som arbetar i skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. (2.1 Lgr 11) Var är vi? Nulägesbeskrivning. Hur ser vår verksamhet ut idag? - Vi har en tilltro till varje ungdoms förmåga att lyckats, alla vill, alla har förmågor och kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. - Lösningsfokuserad personal med gemensam värdegrund och gemensamt förhållningssätt där fokus ligger på positiv förstärkning och bra bemötande. - Fokus på relation och alliansbyggande med uppmuntrande och bekräftande vuxna med gedigen kunskap kring aktuell målgrupp. - Tillit i personal och elevgrupp, alla drar åt gemensamma mål. Vart är vi på väg? Analysera och bedöma utvecklingsbehov - Eleverna hittar glädje, hopp och framtidstro arbeta med vår SYV i alla årskurser. - Eleverna är delaktiga i skapande av ordningsregler och likabehandlingsplan, känna att de äger utformningen av reglerna/strukturerna. - Revidera likabehandlingsplanen och göra den känd för alla. - Utse ett elevskyddsombud som arbetar med arbetsmiljön i samarbete med skyddsombudet. 10

11 Hur tar vi oss dit? planera och genomföra insatserna - Alla elever blir sedda varje dag! - Arbetsteamträff varje vecka för ständigt kolla av att vi är på rätt väg. - Goda relationer byggs upp med all personal. - Vid intagningsarbetet ska vi vara noggranna med att kommunicera våra regler kring trygghetsarbete och värdegrund. - Använda oss av valet i september för att synliggöra demokratiarbetet ner till klassrumsnivå. - Arbeta och uppmärksamma barnkonventionen inför FN-dagen 24 oktober. - Uppmärksamma positiva sociala framsteg, uppmuntra vardagliga ADL, heja, tacka etc. Analys Skolans likabehandlingsplan ska vara baserad på välprövade och utvärderade metoder. Vetenskapligt grundade arbetsformer mot mobbning och annan kränkande behandling ska användas. Nolltolerans råder. Personalen, tillsammans med elever och föräldrar, deltar aktivt i arbetet och är överens om de värderingar som är grunden i trygghetsarbetet. Vi-möten genomförs varje vecka, samma tid, samma dag, där personal och elever tillsammans diskuterar ordning, trivsel och annat som tillhör elevernas vardag i skolan. Verksamheten är planerad och uppstrukturerad för att minska stress och oförutsägbarhet för personal och elever. Varje dag startats upp med ett morgonmöte för personalen. Syftet med morgonmötet är att avrapportera ifall något hänt under föregående kväll/natt på beredskapstelefonen samt planera upp dagen med en riskanalys. Vi skriver upp på en stor whiteboard vad alla gör för att det ska vara så förutsägbart som möjligt för våra elever. Varje elev går igenom dagen med en personal när de kommer till skolan för att vara förberedd på dennes dag samt på eventuella besök, förändringar i schemat etc. När eleverna har slutat för dagen sitter personalen ner igen och gör en kort utvärdering av dagen som gått. Varje fredag samlar vi ihop veckan då vi skriver ner det som hänt under veckan för att enklare kunna göra en utvärdering i slutet av terminen som en del i det systematiska kvalitetsarbetet men också för att kunna göra helg utan att ta med sig jobbet hem. Personal är ständigt närvarande i alla delar av verksamheten och diskuterar normer och värden med ungdomarna på plats. Personalen äter pedagogisk lunch och finns med på raster och annan tid för att kunna fånga upp eleverna och deras tankar i stunden. På dagverksamheten har alla elever en samordnare knuten till sig och sin familj. De har så kallad samordnartid minst en gång i veckan där de kan åka ifrån skolan och ha samtal och aktiviteter som främjar utveckling och social kompetens. Fokus på samtalen ska ligga på skola och personlig 11

12 utveckling, samt vägen dit. Vid utflykter, exempelvis resor, studiebesök osv försöker vi alltid ha med familjerna ut då detta stärker vi känslan. Skolan har en likabehandlingsgrupp som personal från både lärar- och behandlingssidan arbetar med tillsammans med elever. Ordningsregler skapas i samråd med eleverna och vårdnadshavare och revideras varje läsår, fler vid behov. Det finns utformade handlingsplaner/rutiner som både personal och elever är väl förtrogna med, om det uppstår, våld, hot om våld eller misstankar om droganvändande. Trygghet och likabehandling är en stående punkt vid våra vi-möten (elevråd). På dagverksamheten ingår SEFT (Social Emotionell Färdighets Träning) som en del av det dagliga arbetet. Det är även schemalagt, i grupp och individform. I skolan förs liknande samtal med kurator/samordnare. Vi genomför trygghetsenkäter med elever och föräldrar varje termin som en del av kvalitetsarbete. Förbättring och utvecklingsområden läsår 14/15 Vi ska tydliggöra syftet med social och emotionell färdighetsträning SEFT, schemalagt i grupp och i det dagliga arbetet. Ansvar: Samordnare, all personal Mål och medel samtalen ska bli mer strukturerade och tydliga för eleverna, på fasta dagar och tider med tydligare fokus på skolframgång. Ansvar: Arbetsteam (mentor, samordnare, elev och familjeterapeut) Värdegrundsfrågor och likabehandlingsplanen ska levandgöras och integreras i det dagliga arbetet. Ansvar: All personal Likabehandlingsgruppens arbete ska tydliggöras och vara känd av elever och personal. Ansvar: Rektor och likabehandlingsgruppen. Elevskyddsombudets roll skall utvecklats. Ansvar: skyddsombud och rektor. 12

13 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE - Delaktighet Mål Eleverna ska ges möjlighet till inflytande i verksamheterna i enlighet med FN:s barnkonvention och LGR 11:2.3. Var är vi? Nulägesbeskrivning. Hur ser vår verksamhet ut idag? - Alla elever är delaktiga i sin individuella skolplanering. - Meningsfull och anpassad undervisning utifrån intressen hos eleven/gruppen. - Fångar upp signaler, intressen från eleverna som sedan konkretiseras i undervisning. - VI-möten varje vecka. - Arbetsteamträffar och mentorstid varje vecka. - Uppföljningsmöten med elev, familj och uppdragsgivare. - Morgonmöten där dagen individanpassas efter behov. - Personalen är nära ungdomarna varje dag och är lyhörda. Vart är vi på väg? Analysera och bedöma utvecklingsbehov - Eleven ska känna trygghet och en känsla av hopp inför framtiden. - Eleverna har möjlighet att påverka sin skoldag. - Eleverna är delaktiga och känner sig viktiga. - Eleverna deltar i Vi-möten och andra möten som rör dem. - Eleverna har inflytande och är medbestämande i planeringen av Temaarbetet. - Föräldrar och ungdom är ständigt informerade om skolsituationen. Hur tar vi oss dit? planera och genomföra insatserna Analys - Vi utvecklar skoltrappan för synliggöra var eleven befinner sig i sin skolutveckling samt vad nästa steg är. - Eleverna blir lyssnade på, finns alltid personal som fångar upp i stunden. - Vi skapar arbetsteam kring varje ungdom för att tydligare anpassa undervisningen efter dagsform/behov. - Eleverna deltar på vi-möten och andra möten som rör dem - Arbeta på gruppdynamik, göra gemensamma projekt, utflykter, fältförlagda studier etc. - Mera ansvar till eleverna efter mognad, synliggöra via skoltrappan. - Involvera eleven mer i framåtsyftande planeringen. Skolan ska ta initiativ till att öka elevers engagemang och inflytande över sitt eget lärande och den verksamhet de ingår i. Skolan ska utformas så att elevernas förutsättningar att växa, lära och utvecklas tillgodoses. 13

14 Skolstarten inleds med ett antal möten då elevens styrkor, behov och mål inventeras. Arbetet kring målen planeras alltid i samråd med eleven och familjen samt följs upp regelbundet för uppdatering av den fortsatta utvecklingsplanen. Mentorer och samordnare har individuella motiverande samtal där eleverna får möjlighet att påverka och engagera sig i frågor som rör deras skolgång. Vi är noga med att fråga om vilka förväntningar eleven och familjen har på oss och tvärtom. Skolans personal har mycket täta kontakter med vårdnadshavare, eftersom ett fungerande samarbete mellan skola och hem är en viktig del i teamarbetet runt eleven. Varje vecka, samma dag och tid genomförs Vi-möten där ungdomarna och personal deltar. Detta är ett forum där man pratar om vad ungdomarna och vuxna tycker fungerar bra och vad man gemensamt kan förbättra, det ges information om vad som händer framåt osv. och eleverna får möjlighet att ta upp frågor som berör dem. Detta är ett forum där ungdomarna har möjlighet att påverka delar av verksamheten och sin vardag på skolan. Samordnare, mentorer och kuratorer har tät kontakt med föräldrar och informerar om elevens resultat, närvaro/frånvaro och sociala framsteg. Varje termin genomförs enkäter där föräldrar och elever får tycka till om verksamheten. Föräldrar bjuds vid flera tillfällen in till aktiviteter och utflykter under terminen och är alltid välkomna att besöka skolan. För elever med behandlingsuppdrag har vi uppföljningsmöten var 6-8 vecka där uppdragsgivare, föräldrar, elev och skola mfl deltar. På dagverksamheten har föräldrar och familjehem familjesamtal med vår familjeterapeut som en del i behandlingsarbetet. Eleven och dess samordnare har möjlighet att delta på dessa träffar. Detta arbete utgår ifrån elevens och föräldrarnas resurser och kompetens. Enligt oss är det viktigt att fånga upp positiva tillgångar och stärka dessa för att på sikt arbeta med utvecklingsområden. Genom ständigt närvarande vuxna kan vi fånga upp signaler från våra elever direkt. På så vis finns hög grad av delaktig och känslan av personal gör allt för att dagarna på skolan ska bli så bra som möjligt för alla. Eleverna märker också att deras förslag/frågor tas på allvar och förändraringar planeras i god tid så alla får chans att förbereda sig. 14

15 Förbättring och utvecklingsområden läsår 14/15 Hemsidan, både på SchoolSoft och skall hållas uppdaterad för att öka delaktigheten för elever och föräldrar. Alla elever och föräldrar ska känna till Schoolsoft och dess fördelar samt tilldelas användarnamn och lösenord. Information ges på föräldramöten i september och vid andra lämpliga träffar. Elevernas inflytande och ansvarstagande i hela verksamheten ska öka i ännu större grad, t.ex. genom att i intagningsarbetet medvetandegöra eleverna på hur viktigt det är med deras delaktighet för att lyckas. All relevant information skall läggas ut på Schoolsoft. Ansvar: Gemensamt, information på Schoolsoft = rektor Vi ska diskutera, informera och arbeta kring FN:s barnkonvention, Tidpunkt? FN-dagen 24 oktober 2015 Vi ska öka föräldrars engagemang, delaktighet och möjlighet till att påverka deras barns skolgång. Hur? Genom tätare kontakter, inloggning till Schoolsoft, telefonsamtal etc. Ansvar: Samordnare, kurator och mentorer. Vid ska bjuda in föräldrarna att följa med på olika aktiviteter, oavsett om de sker i eller utanför skolan för att stärka relationer och vi-känslan. Ansvar; Samordnare och lärare. Vi ska varje terminsslut utvärdera föräldra- och elevenkäten och genomföra förbättringar som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Dessa ska även redovisas för föräldrar och elever, via träffar och Schoolsoft. Ansvar: Rektor & lärare Inför läsår 14/15 utveckla arbetet kring skoltrappan där respektive elev tydligt ser sin skolutveckling och utvecklingspotential. Utifrån den kan man också öka graden av ansvar och inflytande utifrån skolmognad och motivation. 15

16 Kunskaper Mål Skolans ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. (2.2 Lgr 11) Var är vi? Nulägesbeskrivning. Hur ser vår verksamhet ut idag? - Alla elever ges möjlighet till egen tid med en lärare. - Utgår från intressen i all undervisning i den mån det är möjligt. - Formativ bedömning med direktrespons - Medveten kunskapsnivån fastställs, kartläggning där lärare/behandlare arbetar med helheten kring eleven vilket gör det lätt att följa upp och inga elever hamnar mellan stolarna. - Möjlighet att anpassa dagar/undervisning efter dagsform i samarbete med hemmet. - Tillit i arbetsgruppen och elevgruppen. - Vi jobbar för en stressfri miljö där eleverna får lyckas i små steg efter sina individuella förmågor och förutsättningar. - Upplevelsebaserad och flexibel undervisning. - Ämnesövergripande tematiskt arbetssätt - Matematiklyft för lärare. - Screening av eleverna, DLS, lärstilar, m.m. - Eleverna är medvetna om sina förutsättningar och behov i skolmiljön. Vart är vi på väg? Analysera och bedöma utvecklingsbehov - Utveckla trappan för alla elever där förutsättningar för skolarbete fastställs. - Enhällig dokumentation. - Tydlig och strukturerad anpassad undervisning upplagd efter elevens individuella behov. - Eleverna ska ha meningsfulla och begripliga dagar (KASAM). - Tydligare fokus på personlig utveckling i skolmiljö (trappan) och kunskapsutveckling. - Kontinuitet i grupperna, både personal och elevgrupper. - Nyheter och läsning varje dag för att öka läsförmågan och hos våra elever. - Fältförlagada studier kopplad till läroplaner. - Tematiskt och ämnesövergripande undervisning. - Öka måluppfyllelse i NO-ämnen. - Alla eleverna ska kartläggas i framförallt sv,ma,eng. - Alla elever har individuella planer upprättade i teamet. - Att eleverna stegvis tar mer och mer ansvar för sitt lärande - synliggöra i trappan. - Känna att skolan är meningsfull och lustfylld mer skolarbete ute på fältet. - Motivation i lärandet med egen önskan att lyckats arbeta i arbetsteam där ungdomen står i fokus. 16

17 Hur tar vi oss dit? planera och genomföra insatserna - Med hjälp av grundlig utredning och framåtsyftande planering kopplat till åtgärdsprogram. - Vi skapar arbetsteam kring eleverna, möten varje vecka där kunskapsutvecklingen ständigt checkats av. - Enklare dokumentation som hålls levande och används på rätt sätt. - Kartläggning av samtliga elever. - Lärarna är samlade i samma lokaler hela dagen. - Hemklassrum och egna arbetsplatser för alla elever. - NO-sal, skapande och bibliotek ligger samlat på ett plan. - Utse en biblioteksansvarig, göra biblioteksbesök. - Personalen får handledning varannan vecka. - Kreativ miljö för både personal och elev. - Personalutbildning, matematiklyft, KBT-utbildning, rektorsutbildning, intern specialpedagogisk utbildning. Analys Alla elever på skolan ska ges möjlighet att uppnå sina mål. Andelen elever som lämnar grundskolan med kunskaper som ger behörighet till gymnasiestudier på nationella program ska öka. Inför läsåret skall tematiskt och skapande undervisning ge högre måluppfyllelse genom ämnesövergripande undervisning. Vi ska fortsätta samarbetet med andra skolor i kommunen, där lärare träffas i ämnes lag och diskuterar likvärdig bedömning. Vi försöker kartlägga elevens kunskapsnivå innan eleven börjar genom att kontakta tidigare skolor för en pedagogisk överlämning, detta för att så snabbt som möjligt undervisa på rätt nivå. Elevernas kunskapsresultat följs upp och analyseras systematiskt vid studiedagar och andra avstämningar. Tillsammans utarbetas individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram som ska ge skolan verktyg att ge eleven förutsättningar att lyckas med att nå målen. Arbetet med de individuella studieplanerna och åtgärdsprogram är ett återkommande samtalsämne vid lärarträffarna, för att utveckla ett gemensamt och sakligt språk i dokumentationen. För att öka elevernas medvetenhet gällande skolarbete arbetar lärarlaget hårt för att finna metoder för att konkretisera kursplanemålen. Lärarna har återkommande pedagogiska diskussioner för att finna metoder när det gäller att tydliggöra målen. Inför terminen finns en ambition att arbeta tematiskt utifrån en eller ett par ämnen. Lärarna ser en mycket stor fördel med att arbeta ämnesövergripande, skapande och tematiskt. Skolans studie och yrkesvägledare är behjälplig vid val till gymnasiet, praktik, företagsbesök och annat som hör till under hela skoltiden. 17

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2 0 1 3 MBC Skolan Södertälje. Kvalitetsredovisning. MBC skolan Södertälje

Kvalitetsredovisning 2 0 1 3 MBC Skolan Södertälje. Kvalitetsredovisning. MBC skolan Södertälje Kvalitetsredovisning MBC skolan Södertälje 2013 1 Innehållsförteckning Inledning Förutsättning Målområden s3 s3 s4 Resultat & Analys - Närvaro & delaktighet s5-6 - Studiero s6-8 - Trygghet s8-10 - Måluppfyllese

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-14

VERKSAMHETSPLAN 2013-14 VERKSAMHETSPLAN 2013-14 Västerås Upprättad av Anneli Kristensen rektor Innehållsförteckning 2 Vision 3 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse 4-5 Läroplansmål Normer och värden elevernas ansvar

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden Samverkan

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08 Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan Upprättad av Jonas Nestor enhetschef 1.Allmänt 1 2.Verksamhetens innehåll 1 3.Inskrivningsförfarande 1 4.Beläggning 2

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Kunskaper sidan 5 Elevernas ansvar och inflytande

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Förmiddagens ordning 8.30 Introduktion (SAM) - tillbakablick 08.45 Överflygning och nedslag i kapitlen Förutsättningar för arbetet i fritidshem

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

En skola i Täby med Aspergerprofil

En skola i Täby med Aspergerprofil En skola i Täby med Aspergerprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en skola anpassad för elever med aspergers syndrom, högfungerande autism och liknande tillstånd. Skolan arbetar

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kunskaper Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem

Läs mer

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Bakgrund Vid läsårsavslut analyserar ämneslag, arbetslag och skolledning de olika resultat som finns för verksamheten.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan 2013-2015

Barn- och elevhälsoplan 2013-2015 SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och elevhälsoplan 2013-2015 Till stöd för ledning och personal inom förskolor, förskoleklass, skolor och fritidshem i Säffle kommun Fastställd av

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

www.gubbangsskolan.stockholm.se

www.gubbangsskolan.stockholm.se www.gubbangsskolan.stockholm.se SID 2 (7) STYRDOKUMENT I SKOLAN I skolan finns det styrdokument på flera nivåer: läroplanen Lgr 11 på nationell nivå samt Stockholms stads vision En skola i världsklass

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 Eksjö kommun 2014-06-11 Kommunstyrelsens styrkort BUS Handläggare: Katarina Norén Utvecklingsledare Barn- och ungdomssektorn Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 För att

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer