Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013"

Transkript

1 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt men även med att utveckla sociala färdigheter. Magelungen erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar och deras familjer. Vi bedriver en resursstark skola från år 4-9. Förutsättningar Under hösten 2012 blev Karlaskolan en del av Magelungen. Vi har 3 lokaler för dagverksamhet och skola nära Redbergsplatsen. För administration och samtal har vi en egen lokal. Från början bestod personalen av enhetschef, rektor, 2 samordnare ( en socialpedagog och en fritidspedagog med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning) 5 pedagoger varav 3 av dessa har specialpedagogisk vidarutbildning, en skolsköterska samt tillgång till skolläkare och studie och yrkesvägledare. I januari samt i maj anställdes 2 samordnare (socionomer) till. Dels för att finnas med i den dagliga verksamheten men även för att jobba med ett Hemmasittarprogram som vi under våren startade upp. Personalgruppen har följande kompetenser: Chefsutbildning, 4-årig systemisk terapiutbildning, HSP-utbildning, pågående KBT-utbildning 1 år, pågående 3-årig rektorsutbildning, Ma-No lärare åk 4-9, åk 1-7 lärare, Hem och konsument lärare, mellanstadielärare, lärare idrott/religion. Utbildning neuropsykiatriska diagnoser 7,5 hp. Personalgruppen har haft regelbunden handledning och de som jobbar med HSP (hemmasittarprogram) har haft egen handledning med HSP-utbildare från Stockholm. 1

2 Verksamheten teori och metod Vår teoretiska grund är utifrån ett systemiskt och salutogent synsätt. Vi tror att människor är och agerar utifrån det sammanhang de befinner sig i. Vi är som personal med och samskapar och jobbar för att elever och föräldrar ska få bästa möjliga stöd och hjälp hos oss. Processer och aktiviteter Vid en förfrågan och intresseanmälan, som vanligtvis kommer ifrån socialtjänst eller skola, bjuder vi in till ett möte där socialtjänst, skola och ibland någon annan professionell som arbetar med eleven är med på. Syftet med detta möte är att vi dels ska informera om oss och hur vi jobbar men även att vi ska få information som gör att vi kan ta ställning till om detta är en elev vi tror vi kan hjälpa i vår verksamhet. Med på detta möte är chef och rektor. Ibland fattar vi beslut i mötet att gå vidare men i fall där vi är tveksamma pratar vi igenom förfrågan med resten av personalen. När vi tagit ett beslut får förälder och barn komma på studiebesök. Med på detta möte är oftast chef/rektor och samordnare. Ibland även mentor. Vi går då igenom hur vi arbetar och vad det innebär att gå på Magelungen. De får även titta på lokalerna. Efter mötet går de hem och funderar och förälder får sedan ge besked om de vill att barnet ska börja här. Nästa steg är att sammankalla till ett samuppdragsmöte där uppdragsgivare, föräldrar, barn, terapeut, samordnare och mentor är med. I detta möte får föräldrar, barn och uppdragsgivare beskriva sina mål. Vi utgår från framtidsperspektiv vad det gäller mål och drömmar. Viktigt här att alla får möjlighet att uttrycka sina mål därför sker detta genom att terapeut intervjuar de inbjudna en och en och skriver upp målen på en tavla så att alla ser. Det är viktigt att alla känner sig bekväma i denna situation. Därför har alla blivit informerade tidigare om hur mötet går till. Under detta möte planeras också 1:a skoldagen, och tider för teammöte, familjesamtal och utvärderingsmöte bokas. Utifrån samuppdraget och de mål och drömmar som framkommer, skrivs genomförandeplan på de sociala målen och ett åtgärdsprogram på de pedagogiska målen. I dessa står det hur målen ska nås och vem som är ansvarig för vad. Alla ges ansvar för att alla ska bli delaktiga och involverade. På så sätt blir tiden på Magelungen skräddarsydd för ungdom och vårdnadshavare, vi lyfter fram individuella mål utifrån just dessa människors situation. Genomförandeplanen och åtgärdsprogrammet läses för ungdom, familj och uppdragsgivare under det första utvärderingsmötet. Om alla godkänner innehållet i planerna skrivs det under och arbetet intensifieras för att nå målen. Om inte planerna godkänns går vi tillsammans med ungdom, vårdnadshavare och uppdragsgivare genom vad som ska korrigeras. Dessa två dokument gör vi tillsammans med ungdom och vårdnadshavare regelbundna återkopplingar till så att de förblir ett levande dokument. 2

3 Inskolningen påbörjas så snart det är möjligt och inledningsvis är det samordnaren som söker upp ungdomen för att denne ska känna sig så trygg som möjligt och för att börja bygga en relation. Vi kommer fortsättningsvis försöka att samordnaren träffar eleven några gånger innan han/hon börjar här. Samordnaren har även mycket kontakt med förälder/rar under den första tiden. Detta sker till mesta del genom mail, telefon och/eller möten. Under placeringen här hålls regelbundna planerings/utvärderingsmöten. Syftet med dessa möten är att utvärdera vårt gemensamma arbete, visa på positiva förändringar, informera uppdragsgivare och ta beslut. Vi utgår från de mål som satts samt genomförandeplan och åtgärdsprogram. Det ser lite olika ut hur ofta de hålls. Allt mellan var 4:e vecka till 2 gånger per termin. Detta styrs ofta utifrån uppdragsgivarnas och familjernas möjlighet att komma. Då vi har både regelbundna familjesamtal men även skolmöten med föräldrar kan det bli ganska mycket träffar. Vi har då tillsammans bestämt att prioritera familje-samt skolsamtalen. Familje-/föräldrasamtalen är ett forum där familj/förälder får möjlighet att ta upp saker man funderar på utifrån föräldraskapet. De får stöd och hjälp att reflektera över sin situation. Varje elev har 1 gång i veckan mål-och medelsamtal med sin samordnare. Man utgår från de mål som eleven satt upp. Det finns då även tid till att reflektera över sin situation i skolan, hemma samt på fritiden tillsammans med sin samordnare. Varje vecka har samordnarna en schemalagd lektion utifrån: SEFT (Socio-emotionell-färdighetsträning) som är ett redskap för eleven att få träna på sina färdigheter och målsättningar i grupp. Alla dagar startar med ett morgonmöte där personalen går igenom dagen och eventuella särskilda händelser angående eleverna. Var 4:e vecka har vi extern handledning där syftet är att reflektera och att samtala om aktuella elevärenden eller organisationsfrågor. Detta har vi tillsammans med hela personalgruppen. Vi startar varje ny termin med planeringsdagar och avslutar med en utvärderingsdag. På dessa dagar är all personal med. Magelungen ordnar också sammankomster för varje yrkeskategori, samordnardagar, lärardagar, familjeterapeutdagar, chefsdagar och rektorsdagar. Dessa tillfällen är till för att utveckla, samskapa och reflektera inom varje yrkeskategori. Varje år träffas alla anställda inom Magelungen en heldag på något som kallas Open space. Här ges alla en möjlighet att samskapa och utveckla företaget och få del av information av företagets ledning. Att träffas på detta sätt är viktigt för att vi ska känna delaktighet samt byta kunskap och erfarenhet med varandra. 3

4 Mål I september när Karlaskolan blivit en del av Magelungen hade personalgruppen en heldag tillsammans med ledningsgruppen, Daniel Riddez, Mia Hubinette samt Stefan Berg. Vi satte då upp mål för läsåret. De mål vi bestämde oss för att prioritera under detta läsår var: -Lokalerna. Att fräscha upp och köpa nytt. -Roller. Göra arbetsfördelningen tydlig för var och en. -Tydlig struktur i verksamheten. -Marknadsföring. -Anställa en socionom för att jobba med HSP. Utvärdering av målen I juni hade vi 2 utvärderingdagar med hela personalgruppen. Utifrån de mål vi satte upp i september 2012 konstaterade vi att vi genomfört en del av dessa men inte fullt ut. Vi satte dessutom upp nya mål för läsåret Gamla mål: -Lokalerna: En uppfräschning gjordes ganska omgående efter vi bestämt det. -Roller: Blivit tydligare. Fortfarande finns det funderingar kring samordnarens roll och hur samordnare-lärare samverkar. Vid osäkerhet angående beslutsgång. Personalen tar upp det med chef eller rektor för att få det mer tydligt. -Tydlig struktur: Nya scheman har skapat en tydligare struktur. Det står på schemat när elevsamtal, Seft och vi-möten ska ske. Även tydligare när det är planeringstid. -Marknadsföring: Tidigt på hösten skickade jag ut ett nyhetsbrev till skolor och socialtjänster där jag beskrev förändringen i verksamheten samt inbjöd till ett öppet hus med tema Hemmasittare. Efter det har vi inbjudit till ett till öppet hus avseende HSP samt ett med tema: Stå ut stå upp stå kvar, om att arbeta i skolan. Riskanalys/egenkontroll Under våren svarade eleverna på en trivselenkät i schoolsoft. Sexton elever av totalt nitton svarade. Vad man bl.a kan utläsa är att eleverna känner sig trygga men att de vill vara med och påverka mer samt få större arbetsro. En enkät lämnades till vårdnadshavare men besvarades enbart av en förälder. För de elever som har socialtjänsten med som uppdragsgivare för vi journaler i programmet Safe-doc. Där dokumenterar vi även samuppdrag och genomförandeplaner. Varje vecka har vi behandlingskonferenser där vi pratar dels om skolmål men även om de sociala mål som vi har i genomförandeplanen. Vi går då igenom om det är något som behöver förändras för eleven samt även vem som gör vad. Vid våld, hot om våld samt skadegörelse skriver vi avikelserapport. Under läsåret har jag skickat 4 avvikelserapporter till vice vd. Vi har även en skriftlig rutin vad som gäller. Om bråk uppstår mellan två elever pratar vi först med var och en sedan med de två tillsam- 4

5 mans. Om det inte löser sig kallar vi hit föräldrar och ibland uppdragsgivare. Vi brukar även kalla till möte om någon agerar ut våldsamt mot personal och andra elever. Vid utvärderings/planeringsträffar med personal som vi har i slutet eller början på varje termin går vi igenom hur arbetet har fungerat samt hur vi ska jobba framåt. Vi tittar på personaltäthet, på vilka ansvarsområden var och en har, om vi behöver förändra för någon samt aktuella kurser och aktiviteter som Magelungen anordnar centralt. Under våren startade vi upp forskningen med en elev som skrevs in. Vi har nu en forskningsansvarig som ser till att alla elever och föräldrar fyller i forskningsblanketterna. Förbättringsområden Bli bättre på att hålla en bestämd struktur under hela dagen. -Lärare och samordnare. Göra tydligare kopplingar -Inskolning. Tydliggöra hur vi ska göra vid inskolning av nya elever. -Dokumentationen i Safe-doc. -Träna eleverna i att vara mer i grupp. -Få igång Vi-möten. -Arbeta med att levandegöra likabehandlingsplanen. -Mer kontakt mellan samordnare och föräldrar. -Komma igång med brukarenkät De förbättringsområden vi bestämt kommer att följas upp regelbundet under hela läsåret. Vi kommer att starta upp läsåret i augusti med planeringsdagar då vi går igenom hur vi ska jobba med detta samt vem som ska ta ansvar för vad. Under novemberlovet ska vi göra en avstämning av hur det fungerar. Resten av läsåret kommer vi återkomma till detta. Vid planeringsdagar i juni kommer vi göra en utvärdering för att se om vi nått fram till de mål vi satt. Statistik Höstterminen startade den 20/ Vi hade då 13 elever från årskurs 6-9 samt 1 elev som gick år elever var i dagverksamheten och 5 var rena skolplaceringar. Under året fick vi in fler elever. 2 i dagverksamheten samt 3 skolplaceringar. När läsåret avslutades hade vi alltså 19 elever. Av dessa avslutade 9 sin skolgång hos oss och gick vidare till gymnasiet. 7 kom in på nationellt program och 2 gick till ett individuellt alternativ. I januari fick vi vårt första HSP-ärende i februari fick vi nästa samt i april kom det två ärende till. I juni hade vi alltså fyra HSP-ärenden igång. Vi erbjöd under våren de elever som hade socialtjänst att åka med på en kollovecka till Skåne. 2 av eleverna samt 1 som har HSP följde med. Göteborg Helene Suomalainen Enhetschef 5

6 6

7 7

8 . 8

9 9

10 10

Kvalitetsberättelse Svedmyragruppen Vårtermin 2013

Kvalitetsberättelse Svedmyragruppen Vårtermin 2013 Kvalitetsberättelse Svedmyragruppen Vårtermin 2013 Uppdrag: Svedmyragruppens uppdrag bygger på att möjliggöra och erbjuda dagliga strukturer, skola och stödjande kontakter för barn/ungdomar i åldern 10-15

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012. Svedmyragruppen

Kvalitetsrapport 2012. Svedmyragruppen Kvalitetsrapport 2012 Svedmyragruppen 1. Huvuduppdrag 2. Förutsättningar... 3 2.1 Beläggning... 3 2.2 Efterfrågan... 3 2.3 Personalresurser (antal, utbildning, timanställda)... 4 2.4 Lokaler... 5 3. Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle

Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle Rektor: Fred Hussein Skolenhetskod: 64745639 SKOLID: 1164745639 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Verksamhetsberättelse, Magelungens

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08 Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan Upprättad av Jonas Nestor enhetschef 1.Allmänt 1 2.Verksamhetens innehåll 1 3.Inskrivningsförfarande 1 4.Beläggning 2

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-14

VERKSAMHETSPLAN 2013-14 VERKSAMHETSPLAN 2013-14 Västerås Upprättad av Anneli Kristensen rektor Innehållsförteckning 2 Vision 3 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse 4-5 Läroplansmål Normer och värden elevernas ansvar

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2011/vt 2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke,

Kvalitetsredovisning ht 2011/vt 2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke, Kvalitetsredovisning ht 2011/vt 2012 Magelungen Gävle/Uppsala Upprättad av Camilla Rekke, enhetschef 1. Allmänt 2 Marknadsföring 3. Verksamhetens innehåll 4. Inskrivningsförfarande 5. Beläggning /efterfrågan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Södermalm HVB 2012-2013

Kvalitetsredovisning Södermalm HVB 2012-2013 Kvalitetsredovisning Södermalm HVB 2012-2013 Uppdrag Behandlingshemmets uppdrag är att bereda ungdomar och deras familjer i åldrarna 13 20 år vård och behandling och skola, inom målgruppen psykiatrisk

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2 0 1 3 MBC Skolan Södertälje. Kvalitetsredovisning. MBC skolan Södertälje

Kvalitetsredovisning 2 0 1 3 MBC Skolan Södertälje. Kvalitetsredovisning. MBC skolan Södertälje Kvalitetsredovisning MBC skolan Södertälje 2013 1 Innehållsförteckning Inledning Förutsättning Målområden s3 s3 s4 Resultat & Analys - Närvaro & delaktighet s5-6 - Studiero s6-8 - Trygghet s8-10 - Måluppfyllese

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke,

Kvalitetsredovisning 2011-2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke, Kvalitetsredovisning 2011-2012 Magelungen Gävle/Uppsala Upprättad av Camilla Rekke, enhetschef 1. Allmänt 2 Marknadsföring 3. Uppdrag inom Magelungen 4. Verksamheten processer och rutiner, teori och metod

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 20010-11

Kvalitetsredovisning 20010-11 Kvalitetsredovisning 20010-11 Råby förskola Tillsammans med skola och fritidshem är vi där för ditt barn. Innehållsförteckning 1. FÖRUTSÄTTNINGAR - STRUKTUR 1.1 Inledning - Grundfakta om förskolan - Underlag

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING VID PSYKOLOGIGYMNASIET LÄSÅRET 2008-2009 Beslut samt ansvariga för denna kvalitetsredovisning: Psykologigymnasiet Sverige AB Sidiri Ekenryd, Rektor samt VD Jeanette Lundqvist, Biträdande

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 080910 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Odenslundsskolan: Åk 1-5 Kerstin Schöblom Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer