Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk verksamhet Läsår VT HT /7

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk verksamhet Ansvariga för planen Förskolechefen Lotta Rajalin som har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen upprättas, efterlevs, samt årligen utvärderas och revideras. Lotta tar tydligt och konsekvent ställning mot alla former av kränkande behandling oavsett vem eller vilka det gäller. Personalen ansvarar för att upprätta likabehandlingsplanen och se till att den efterföljs. Förskolechefen ansvarar också för att personalen kontinuerligt utbildas för att aktivt kunna arbeta mot kränkande behandling. Vår vision Alla barn och deras familjer som går på Spira, ska ha samma rättigheter och möjligheter till utveckling och stöd. Våra ledord är Respekt, Ansvar och Professionalism, vilket utgör grunden för våra gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt gentemot alla människor. Varje barn ska känna trygghet, glädje och lust att lära och utvecklas. Planen gäller från Planen gäller till Läsår VT HT 2016 Barnens delaktighet Vi lär barnen vikten av vad kompisen uttrycker. Säger kompisen nej, så måste det respekteras. Eftersom barnen oftast inte har det svenska språket och inte de grundläggande sociala koderna, arbetar vi genom kroppsspråk med att tydliggöra vikten av att respektera och inkludera varandra. Genom vårt användande av teckenspråk tydliggörs ytterligare kommunikationen. Vårdnadshavarnas delaktighet Föräldrarna informeras om att det finns en likabehandlingsplan och den finns uppsatt i Spiras lokaler. Under dagliga samtal ges föräldrarna möjlighet till synpunkter och utvärdering av likabehandlingsplanen. Vi ska även göra en enklare enkätundersökning under höstterminen där föräldrarna uppmuntras till delaktighet om planen. Vi ska förbättra informationen genom att berätta om likabehandlingsplanen vid första tillfället vi möter en ny familj. Planen ska även finnas uppsatt på Spira samt på vår hemsida. Personalens delaktighet Arbetslaget omarbetar och går gemensamt igenom planen tillsammans och nya medarbetare/ vikarier informeras om den. Förankring av planen Under regelbundna samtal vid APT hålls planen levande. Arbetslaget använder sig av planen som grund när de går igenom nya familjer för att tillse att om det behövs göras förändringar i verksamheten för dessa. 2/7

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Vi har samtalat med föräldrar. Därefter har arbetslaget utvärderat planen. Under utvärderingsdagarna i juni utvärderar vi åter igen och vid planerningsdagarna i augusti sammanställs föräldrasynpunkterna. Synpunkter, klagomål incidentrapport eller akut situation tas upp omedelbart samma dag. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Personalen går igenom planen och presenterar den nya för föräldrarna som kommenterar den. Därefter presenteras den för verksamhetschefen som beslutar om den slutliga formen. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Vi använder vår lathund för genus och jämställdhetsmetoder som är en plan på sju punkter. Vi använder även vår interkulturella lathund. Vi ser att dessa metoder tydliggör arbetet med planen och tänker därför även göra lathunder för de övriga diskrimineringsgrunderna. Vi mäste förbättra informationen till föräldrarna genom att informera de nya föräldrarna vid första besöket. Vi ska även ha den uppsatt på väggen i hallen så den prensenteras tydligt. Vi kommer också att genomföra en enkätundersökning under februari för att förbättra föräldrarnas möjlighet till delaktighet. Vi ska börja genomföra trygghetsvandringar med barn och föräldrar efter varje gång vi möblerar om på Spira. För att tillse att det är tillgängligt och tryggt för alla. Vi ska öka andelen bilder på barn med funktionsnedsättningar i våra böcker samt i våra lokaler. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Planen utvärderas av personalgruppen på planeringsdagen i juni sedan fortsatt på planeringsdagarna i augusti samt löpande med föräldrar. Vi kan behöva revidera planen under terminen beroende på vilka barn och föräldrar som besöker osss. Ansvarig för att årets plan utvärderas Pedagogerna på Spira och ytters verksamhetschef 3/7

4 Främjande insatser Namn Främja likabehandling oavsett entisk tillhörighet och kön. Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning Under utvärderingen har det framkommit att föräldrar jämfört och värderat barnens ursprungsländer. Detta måste upphöra och ligger därför som en ny insats. Att alla barn och besökare bemöts på lika villkor oavsett kön, etnicitet, ålder, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt könsidentitet. Insats Personalen motverkar värderingar om barnens ursprungsländer genom att förankra likabehandlingsplanen hos besökarna. Personalen har nolltolerans mot allt som bryter mot likabehandlingsplanen. Detta gör vi genom att ständigt närvara i samtal mellan föräldrar, mor och farföräldrar, syskon och barn. Vi påtalar direkt vår plan och samtalar om vikten av lika värde oavsett bakgrund och kön. Vi har en välkomsttavla på många språk. Det finns föremål från alla barns ursprungsländer i våra lokaler. Vi pratar positivt om barnens ursprungsländer. Vi har böcker från många olika länder. Ansvarig Verksamhetschef Lotta Rajalin Datum när det ska vara klart Augusti /7

5 Kartläggning Kartläggningsmetoder Genom att observera alla beökare i verksamheten samt i samtal med dessa uppmärksamma alla tecken på diskriminering, trakasserier samt kränkande behandling. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Vi har samtalat med föräldrar om barnens och deras behov för att kunna använda alla delar av Spira. Vi har kontrollerat att den är tillgänglig för alla med hjälp av familjerna. Vi har sammanställt föräldrarnas åsikter och använt dessa som en grund för planen. Hur personalen har involverats i kartläggningen Vi samtalar regelbundet om dessa frågor och informerar varandra om viktiga synpunkter som kommit fram från besökarna i det dagliga arbetet samt på APT varje månad. Resultat och analys Föräldrar uppmuntrar, ibland omedvetet, till aktivitet och beteende utifrån kön. Föräldrar har uttryckt sig nedlåtande om barns ursprungsland. Större barn tar ibland upp stora delar av verksamheten till följd av att mindre barn kan känna sig otrygga. 5/7

6 Förebyggande åtgärder Namn Implementera likabehandlingsplanen Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning Att säkerställa att alla besökare tar del av likabehandlingsplanen. Åtgärd Vi ger alla besökare information om planen vid första besöket. Vi ger föräldrarna ett ex i handen, samt vi lägger ut planen på vår hemsida. Vi utvärderar i februari 2016 med en brukarenkät. Motivera åtgärd För att motverka bemötande utifrån kön samt nedlåtande uttalande om barnens ursprungsländer, som vi sett och fått höra om på Spira. Ansvarig Annabel Ronnehed Datum när det ska vara klart Juni 2016 Namn Lekmiljöernas utformning Områden som berörs av åtgärden Funktionsnedsättning Mål och uppföljning Barnen ska ha lika handlingsutrymme i alla situationer och miljöer oavsett funktionsskillnader. De ska välja sina lekar utifrån sina intressen utan att bli begränsade av funktionsbegränsning. Lekmaterialet ska var brett och inkluderande, så vi behöver införskaffa lekmaterial som till exempel dockor med funktionsskillnader. För att säkerställa att målet sker uppföljning och utvärdering av kontinuerliga observationer avseende barns fria lekar i stora rummet två gånger/månad. Resultaten från observationerna presenteras på planeringskonferens vid terminssluten. Åtgärd Vi ger barn som bryter normativa lekmönster positiv bekräftelse. Vi ordnar lekmiljöerna så att det bli lättare för barnen att kombinera olika lekar. Vi genomför kontinuerliga observationer avseende barns lekar minst en gång per vecka. Motivera åtgärd Vi har observerat att våra lekmiljöer och lekmaterial inte representerar alla olikheter som barn har. Ansvarig Pedagogerna på Spira Datum när det ska vara klart Juni /7

7 Rutiner för akuta situationer Policy Alla människors lika värde oavsett etnisk bakgrund, funktionsskillnader och kön. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Vi arbetar genom ständig dialog med våra besökare. Genom dialogerna uppmärksammar vi trakasserier och kränkande behandling. Vi observerar även barnens lek och ingriper direkt när vi ser någon form av kränkande behandling. Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Föräldrar, närstående och barn kan vända sig till Bella Ronnehed, eller Helene Jonsson, samt ringa eller maila verksamhetschefen Lotta Rajalin, Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn Närvarande pedagog går direkt in i situationen och påtalar för barnen vad som gått fel och gör det rätt. Närvarande pedagog informerar föräldern om vad som hänt. Situationen skrivs ner i loggboken. Närvarande pedagog informerar sin kollega. Situationen tas upp på nästa arbetsplatsträff. Åtgärd beslutas och genomförs utan dröjsmål. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Pedagogen går in i situationen och stödjer barnet. Pedagogen tar sin kollega till personalrummet och samtalar. Verksamhetschefen Lotta Rajalin informeras omgående. Rutiner för uppföljning Vid varje arbetsplatsträff, en gång per månad finns planen med som en punkt på dagordningen. Pedagogerna ansvarar för att ta upp kränkande behandling mellan barn/ föräldrar/ mor-farföräldrar och personal för verksamhetschefen Lotta Rajalin, utan dröjsmål. Rutiner för dokumentation Alla fall av kränkande behandling dokumenteras i loggboken. Loggboken tas med vid varje arbetsplatsträff och vi går igenom det som dokumenterats. Ansvarsförhållande Pedagogerna är ansvarig för att upprätthålla planen, hålla den levande och göra familjerna delaktiga. Verksamhetschef Lotta Rajalin ansvarar för att alla fall av kränkande behandling lyfts och följs upp under varje Apt. 7/7

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201401 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

I Ur och Skur Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling

I Ur och Skur Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Fritidsverksamhet a för planen Agnetha Svensson, huvudansvarig Eira Solberg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Likabehandlingsgruppen: Sammankallande: Anette

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Äppelgårdens förskola

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Äppelgårdens förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelgårdens förskola Läsår 2014/2015 Innehållsförteckning Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 6 Kartläggning 6 Förbyggande

Läs mer