Kvalitetsberättelse Svedmyragruppen Vårtermin 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsberättelse Svedmyragruppen Vårtermin 2013"

Transkript

1 Kvalitetsberättelse Svedmyragruppen Vårtermin 2013

2 Uppdrag: Svedmyragruppens uppdrag bygger på att möjliggöra och erbjuda dagliga strukturer, skola och stödjande kontakter för barn/ungdomar i åldern år, som främjar deras sociala och känslomässiga utveckling och kompetens utifrån uppsatta mål. Uppdraget är också att ge familjer stöd i sin gemensamma utveckling och föräldrar i sitt föräldraskap. Uppdraget är att utifrån familjers och uppdragsgivares målformuleringar skapa en struktur som på bästa sätt kan passa behov och resurser hos varje enskild barn/ungdom och dennes familj. Vårt uppdrag bygger på tydligt målfokus och barns/ungdomars och föräldrars delaktighet i sin egen önskade utveckling. I den löpande dagliga strukturen för det enskilda barnets/ungdomen varvas skola, gruppaktiviteter och individuella möten/samordnartid/familjesamtal. Upplägget sker med målet att så långt det är möjligt främja de behov som barn/ungdomar och familjer har utifrån samuppdrag och genomförandeplan. Målgruppen är barn/ungdomar med svårigheter att fungera i sociala sammanhang med jämnåriga och vuxna genom olika former av utåtagerande beteende vilka är gränsöverskridande och normbrytande: exempelvis använder ibland barnen/ungdomarna våld, uppträder hotfullt, får okontrollerade utbrott och uppträder provocerande mot sin omgivning. Barnen/ungdomarna har svårt att hantera konflikter. Barnen/ungdomarna kan ha undvikit lektioner (omfattande skolk) eller ha skolvägrat (stannat hemma). Barnens/ungdomarnas föräldrar behöver stöd i att hålla på struktur, sätta gränser och stötta sitt barn/ungdom. Barnen/ungdomarna kan även ha neuropsykiatriska symtom/diagnoser. På Svedmyragruppen har vi tillstånd för 10 barn/ungdomar i åldern år. Utifrån de behov som finns i barn och ungdomsgruppen har vi som normal beläggning åtta barn/ungdomar i gruppen. Detta för att ge de bästa förutsättningarna för gruppens utveckling och lärande. Förutsättningar Medarbetare: Vikarierande chef: - Tomas Lindgren, psykolog. Rektor: - Bassem Jerbi Lärarutbildning, pågående rektorsutbildning Arbetsplatsledare/samordnare: - Hans Lindblom, heltid, Universitetsexamen i statskunskap och engelska samt pedagogik, grundkurs i MI, KBT 15p. Läser under våren Neuropsykiatrisk Grundkurs 7,5p

3 Samordnare: - Kalle Dahlin, samordnare, heltid; Socionom, Läser under våren Neuropsykiatrisk Grundkurs 7,5p. - Sofia Arreström, samordnare, heltid; Socionom, Läser under våren Neuropsykiatrisk Grundkurs 7,5p. - Digna Meja, vikarierande samordnare för Anna-Karin Lokrantz, heltid; socionom. - Kennet Schibort, vikarierande samordnare för Hans Lindblom heltid. Familjeterapeut: - Elisabet Karlsson, familjeterapeut, 80% (100%) tjänstledig 20% för studier. Socionom, pågående steg1, Lärare: - Anders Onerup, lärare, heltid; Mellanstadielärare. - Therese Lund, lärare, heltid; Åk 7-9. Externa: - Claes Lundell, musiklärare 3 timmar i veckan plus planeringstid. - Joakim Jivenius, bildlärare 2 timmar i veckan plus planeringstid. Nicklas Almgren, extern slöjd 2 timmar i veckan. - Erik Ådén, extern idrottslärare 1 timme i veckan. Bente Aennestad, familjeterapeut Praktikanter: - Johan Zachrisson, har mellan januari och mars haft arbetslivsinriktad rehabilitering på Svedmyragruppen, ca 4-6 timmar om dagen. Detta har skett i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. - Malin Ahlinder, socionomstudent från Socialhögskolan Stockholm 15 v. Handledare: - Ulf Hagström, processhandledning med inriktning på personalgrupp och ärenden. 2 timmar varannan vecka. Konsultation kring några elevers skolsituation ingick i en Förstudie av Skolmag: - Carl Olverin, psykolog - Fredrik Ahlén, specialpedagog Timvikarier: - Lena Lav, timanställd ungdomscoach. - Ronnie Spångberg, timanställd ungdomscoach. - Gustavo Figueroa Dononso, timanställd ungdomscoach. - Jonathan Clinton, timanställd ungdomscoach.

4 Tjänstledig personal: Chef: - Charlotte Andersson, heltid; Fritidspedagog 100 p, sociala omsorgslinjen 80 p., Systemisk terapiutbildning KCC 4 terminer, Lösningsfokuserad Jag Kan utbildning med Ben Fuhrman 2 dagar, Grundkurs i MI, Neuropsykiatri 7,5p. Tjänstledig från Svedmyra under vårterminen. Hon jobbar denna tid på annan enhet inom Magelungen, Söderklustret. - Anna-Karin Lokrantz, samordnare, heltid; Socionom, Lösningsfokuserad Jag Kan utbildning med Ben Fuhrman 2 dagar, Samtal med barn. Föräldraledig under vårterminen. Personal per ärende: Runt varje barn/ungdom och dess familj finns det en samordnare, familjeterapeut samt mentor knuten. I en av familjerna har samordnaren även haft rollen som familjebehandlare då ordinarie extern familjeterapeut i och med vårterminens start blev sjukskriven. Som samordnare har du två ärenden åt gången, Mentorerna har 4 elever åt gången och familjeterapeuten fördelar sin tid på alla inskrivna barn/ungdomars familjer. Beläggning: I början av året hade vi nio barn/ungdomar inskrivna varav en ungdom har en extern lösning utanför dagverksamheten på rekommendation av uppdragsgivare och förälder. En ungdom som börjar på Svedmyra 2 januari 2013 avslutar sin placering den 14/6 pga. av ett eskalerande våldsamt beteende. Eleven går vidare till Oasens HVB och skola. En annan ungdom går efter sommaren vidare inom Magelungens Dagverksamheter till Gaveliusgruppen, som passade ungdomen bättre gällande ålder på inskrivna ungdomar samt gruppsammansättning. Planeringen påbörjades under senvåren i samråd med chef på Södermalm för att finna den mest lämpliga gruppen för denna ungdom. Ungdomen och förälder gjorde studiebesök på ny enhet innan de tog ställning till placering på annan verksamhet. Efterfrågan: Vi har haft efterfrågan på platser under hela terminen. Verksamheten har varit fullbelagd sedan start och därför har vi inte gjort något intag. Förberedelser som dragningar och studiebesök gjordes i slutet av vårterminen för att ta emot nya ungdomar under sommaren och i och med höstens terminsstart.

5 Lokaler: Verksamheten bedrivs i ett stort hus i Svedmyra. Husets lokaler är fördelat på fyra plan och verksamhet bedrivs för barnen/ungdomarna framförallt på de två mellersta. I närområdet finns tunnelbana och bussar som gör det möjligt att lätt förflytta sig till andra delar av Stockholm när aktiviteter så kräver. Utanför huset finns det en vändplan och parkeringar. Detta medför att vi alla behöver ta hänsyn till att det finns en del biltrafik i direkt anslutning till våra lokaler men eftersom huset är lokaliserat inne på ett område med sjukhem för äldre så är farten på den eventuella biltrafiken låg. I nära anslutning till vårt hus finns det ett park- och skogsområde som erbjuder goda möjligheter till lek och andra aktiviteter utomhus. Huset ger möjligheter till att ha många aktiviteter i huset. Vi har särskilda rum för olika aktiviteter; musikrum, SEFT-rum, skapande/ateljé, dramarum, rörelserum. Dessa rum är ändamålsenliga och ger effektiv tid åt aktiviteterna då barnen inte behöver åka iväg för att delta i vissa aktiviteter såsom bild och musik. Det finns särskilda samtalsrum och mötesrum, personalen delar på tre arbetsrum, varav lärarna har ett eget rum. Skollokalerna är ändamålsenliga med möjlighet till avskildhet vilket underlättar den individuella undervisningen. Verksamheten Dagverksamheten inom Magelungen vill så långt det är möjligt erbjuda flexibla lösningar för barn/ungdomar och deras familjer. Alla enheter erbjuder både en daglig strukturerad verksamhet samt skräddarsydda lösningar och externa uppdrag utifrån barns/ungdomars behov och uppdragsgivares önskemål. En förutsättning för barns/ungdomars förändringsarbete är ett gott och nära samarbete med föräldrar/nätverk. Om önskemål och behov finns erbjuder verksamheten enskilda samtal med individualterapeut. Verksamheten har ett nära samarbete med utredningspsykolog inom Magelungen för att vid behov diskutera och inhämta kunskap om ungdomars utredningar och diagnoser. Svedmyragruppen har öppet alla vardagar året runt. Verksamheten erbjuder telefonjour de tider verksamheten är stängd. Föräldrar kan genom denna komma i kontakt med personal dygnet runt årets alla dagar. Det finns skolläkare och skolsköterska kopplad till verksamheten. Värdegrund Vår värdegrund bygger på ett systemiskt och salutogent tänkande. Detta tänk finns i dagverksamheten som helhet och berörs inte i detalj här. Vi arbetar målfokuserat utifrån ungdomens, familjens och uppdragivarens målformuleringar. Metoder Förhållningssätt och värdegrund är en viktig del i vilka metoder vi valt att inspireras av i det dagliga arbetet. Våra metoder är skiftande för att hitta det bästa sättet för varje barn/ungdom och dennes familj i att få stöd i deras förändringsarbete. Metoderna utgår från systemisk teori

6 och utifrån ett salutogent förhållningssätt med tydligt målfokus och med inslag av KBT, kognitiva och pedagogiska metoder. Detta sker delvis genom individuella upplägg som kan vara både jag-stödjande, av pedagogisk och kognitiv art. Vi arbetar mycket med positiv förstärkning och social- och emotionell färdighetsträning (SEFT). SEFT är ett paraply över verksamheten och genomsyrar hela verksamheten. Färdighetsträningen handlar om att barnen/ungdomarna ska få möjlighet att öva sina färdigheter, både de som är svårigheter men också bli förstärkta i det som är lättare. Detta sker både enskilt och i gruppsammanhang. Man kan säga att färdighetsträningen syftar till att stärka barnets/ungdomens egna resurser. Vi använder även belöningssystem/teckenekonomi för att motivera och förstärka barnens/ungdomarnas utveckling, såväl socialt som pedagogiskt. Samuppdraget Samuppdraget är en mycket viktig del för såväl samarbetsallians som målfokus och genomförande. Det utgör vårt huvudsakliga uppdrag och tillsammans med genomförandeplanen de ledande måldokumentet i arbetet med den enskilda ungdomen. Under placeringstiden ses samuppdraget regelbundet över och revideras vid behov. Detta sker på utvärderingsmöten då alla är samlade och ungdomen diskuterar samuppdraget regelbundet med sin samordnare och mentor för att tydliggöra delaktigheten och meningsfullheten i den dagliga verksamheten. Samuppdraget signeras också av alla som deltagit för att öka tydligheten. Genomförandeplaner Genomförandeplaner skrivs utifrån ett samarbete med familj och socialtjänst och går i linje med våra andra strukturer som t.ex. samuppdraget och mål- och medelsamtal. Denna utformas även i enlighet med BBIC. Processer och rutiner i verksamheten Dagverksamheterna vill så långt som möjligt erbjuda flexibla lösningar för barn/ungdomar och deras familjer. Alla enheter erbjuder strukturerad en daglig strukturerad verksamhet med färdighetsträning, familjearbete och skola. I den dagliga strukturen för barnet/ungdomen varvas skola, gruppaktiviteter och individuella möten som samordnartid. Upplägget sker med målet att så långt det är möjligt främja de behov som barn/ungdomar och deras familjer har utifrån samuppdrag och genomförandeplan. Struktur och ramar är viktigt både för barn/ungdomar, deras familjer och personal för att verksamheten ska bli förutsägbar och för att vi på bästa sätt ska kunna arbeta mot varje barns/ungdoms uppsatta mål. Ett gemensamt schema finns uppsatt i verksamheten så att samordnare tillsammans med respektive barn/ungdom kan gå igenom hur dagen ser ut. Vissa av barnen har individuella scheman som är anpassat utifrån det specifika barnets behov, t ex med bilder och liknande. Varje barn har schemalagd samordnartid under veckan. Här utvärderar och planerar barnet och samordnaren barnets tid i verksamheten, hur det går med färdighetsträningen och hur

7 vägen framåt kan se ut. Här arbetar barnet och samordnaren med olika strategier för att ta sig förbi olika eventuella hinder i förändringsarbetet. I gruppen varvar barnen mellan att ha olika gruppaktiviteter som samordnarna leder som t ex fördjupad SEFT, drama, utflykter och att ha skola med mentorerna. Gruppaktiviteterna läggs upp utifrån hur behoven ser ut i gruppen, vad barnen behöver befästa eller utmanas i gällande sina färdigheter. Under skolpassen ansvarar lärarna för innehåll och att varje barn får arbeta mot sina individuella kunskapsmål. I skolan tränar barnen både sina rent kognitiva färdigheter och sina sociala- och emotionella färdigheter. Under vissa av skolpassen är samordnarna med i skollokalerna för att i stunden kunna stötta, lyfta och spegla det som händer i stunden för att sedan kunna koppla det till barnets egna mål gällande färdighetsträningen. Det finns alltid samordnare till hands i lokalerna för att fånga upp barn som av olika orsaker inte klarar av att följa den planerade strukturen. Samordnaren har som uppgift att jobba med att motivera och hitta strategier så att barnet om det är möjligt kan återgå till sitt planerade sammanhang, t ex lektion. Varje dag samlar hela personalgruppen ihop sig efter verksamhetstidens slut för att gå igenom dagen. Detta ger möjlighet att fånga upp det som hänt under dagen och om vi som grupp behöver förändra något inför kommande dag gällande något enskilt barn, gruppen, schema eller liknande. Hela personalgruppen har konferens 2,5 tim. i veckan. Denna konferens är uppdelad i två delar. Den första delen är ett informations- och planeringsforum och den andra delen ägnas åt behandlingsfrågor. Varje barn och familj har ett visst antal tillfällen per termin där teamet tillsammans med övrig personal pratar igenom vad som är på gång, nästa steg utifrån de uppställda mål som finns i samuppdrag och genomförandeplan. Samordnarna har schemalagd dokumentationstid under veckan och här ska även planering för de olika gruppaktiviteterna ske. Samtlig personal har gemensam handledning två timmar varannan vecka. Sedan hösten 2012 har vi en processinriktad handledning där vi både lyfter ärenden och oss själva som redskap i arbetet. Vi har haft gemensam handledning sedan hösten 2008 och det bidrar till att vi får en samsyn men att också olika perspektiv blir synliga och kan bli utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Vår familjeterapeut har under våren haft individuell handledning med familjeterapeutiskt fokus. Detta för att hennes utbildning krockat med den gemensamma handledningen som familjeterapeuterna inom Magelungens Dagverksamheter har. Runt varje barn och dess familj finns ett team bestående av samordnare, mentor och familjeterapeut. Teamet har haft bokade träffar ca en gång per månad för att följa upp utvecklingen kring respektive barn och familj. Teamet är gemensamt ansvarigt för att arbetet kring barn/familj utgår ifrån samuppdrag och genomförandeplan och de mål och delmål som är uppsatta. Under vårterminen har hela arbetsgruppen haft två planerings- och utvärderingsdagar. Att ha gemensamma dagar medverkar till att hela verksamheten och alla sammanhang som barnen ingår i blir synliga och att vi kan utveckla vår verksamhet på bästa sätt.

8 Vi har under våren 2013 arbetat kring förhållningssätt och strukturer för att anpassa verksamheten till de behov som barn/ungdomar visade upp gällande detta. Under hösten 2012 förändrades personalgruppen en del och i och med detta fanns det ett stort behov av att arbeta med värdegrund och struktur, att hitta samarbetsformer för att få stabilitet och förutsägbarhet i verksamheten. Personalen behövde en gemensam plattform att utgå från. Under våren skrevs ett barn in som snart började agera väldigt våldsamt gentemot personal, andra barn/ungdomar och miljön. Detta aktualiserade återigen behovet av ett genomgående arbete för personalen kring rutiner, strukturer och förhållningssätt. Detta var något som tog stor del av vårens planeringstid i anspråk. Nya förhållningssätt och rutiner skapades och genomfördes kring när våld förekom under verksamhetstid. Detta förankrades hos föräldragruppen. Vårdnadshavare informerades alternativt tillkallades till verksamheten med en gång då våld uppkom från barn/ungdom. Nästa steg var att ungdomen fick ett enskilt upplägg utanför den ordinarie gruppverksamheten där man jobbade koncentrerat kring våldssituationen och där föräldrarna involverades och kallades till samarbetsmöte. Fram till dess att möte och ett samarbete med ungdomen kom till stånd hade ungdomen enskilt upplägg. Personalen var tydliga med varför den ungdomen hade enskilt upplägg gentemot andra barn/ungdomar. Utifrån att tre av samordnarna gick kurs i tillämpad neuropsykiatri med inriktning mot barn/ungdomar 7,5 p och en av lärarna tidigare gått densamma användes mycket av dessa teoretiska kunskaper som inspiration i arbetet när personalen utformade ett tydligare förhållningssätt kring bl. a. våld och hot om våld. Analys Vi kommer att fortsätta att arbeta med strukturer och förhållningssätt för att sätta en gemensam grund för personalen att stå på som kommer att göra att verksamheten blir tydligare och mer förutsägbar för barnen och ungdomarna. Strukturer och förhållningssätt kring våld, hot om våld och förstörelse kommer att få stort utrymme i uppstartsperioden av kommande läsår då vi har chans att implementera detta från start. Vi behöver kunna erbjuda barnen ännu fler lektionstimmar kommande läsår. Detta gör att vi behöver se över upplägget och personalbemanning under barnens dagar. Utifrån en ökad arbetsbelastning på lärarna pga. ett eventuellt ändrat upplägg av barnens scheman under dagarna behöver vi se över lärarnas möjlighet till medverkan i flera behandlingsforum som t ex behandlingskonferens, handledning och liknande. Samverkan Intern samverkan inom Magelungen: Barngruppen har under våren fortsatt undervisas av externa lärare i ämnen idrott, slöjd, bild och musik. Idrott och slöjd sker utanför verksamhetens lokaler. Samordnarna är med barngruppen på dessa lektioner. Lärarna har under våren haft kontinuerliga lärarträffar med Resursskolan i Farsta. De elever som började på dagverksamheten våren 2012 ingick under hösten 2012 och våren 2013 i Magelungens Skolmag projekt.

9 Under våren har dagverksamheten haft samarbete med Magelungen Evidens kring ungdomar och familjer där dagverksamheten och Funka Familjehem alternativt Funka Hemma haft uppdrag. I de fall när barn/ungdomar gått vidare till andra verksamheter inom Magelungen har vi haft ett tätt samarbete med den mottagande verksamheten så att övergången till dem ska vara trygg och stabil för ungdom och familj. Här har de olika professionerna kontakt med varandra för att göra bra överlämningar. Extern samverkan: Dagverksamheten har under våren samverkat med följande uppdragsgivare: Socialtjänsten i Salem, Botkyrka, Haninge, Sundbyberg, Skarpnäck, Vimmerby och Östermalm, utbildningsförvaltningen i Värmdö, Botkyrka, Sundbyberg och Salem, BUP Solna, BUP Traumaenheten. Förutom dessa har vi samverkat med BUP Skärholmen och BUP Botkyrka. Vi har ett bra samarbete med våra uppdragsgivare och exempel på detta är att flera återkommer med förfrågningar samt att de uttrycker på utvärderingsmöten att de är nöjda med det förändringsarbete som sker. Alla uppdragsgivare deltar i utvärderingsmöten minst två gånger per termin, dessutom har samordnarna kontinuerlig kontakt barnens respektive handläggare. Kring vissa av barnen har samarbetet varit tätare då situationen kring barnet och dess familj krävt det. En tydlig samarbetsstruktur och en öppenhet har gjort att vi lättare kunnat arbeta vidare när svåra situationer har uppstått. Riskanalys Dagligen på morgonmötet och på eftermiddagsmötet gör personal riskbedömningar utifrån schemat. Vilka ungdomar är i verksamheten? Personalfrånvaro/vikarier? Vilka aktiviteter har vi planerade? Möten? Externa personer i huset (hantverkare etc.)? Veckan börjar med att personalen gemensamt tittar över hur veckan är upplagd, vilka moment som ingår och vilka situationer som vi kommer att behöva titta närmare på utifrån att de på något sätt bryter den vanliga struktur som veckan har. Detta kan handla om personalfrånvaro, utflykter, möten, insatta vikarier, hantverkare i huset mm. Vidare tar vi hänsyn till de enskilda barnens aktuella situation/mående, har något hänt som vi behöver ta extra hänsyn till/förhålla oss till, eller har något barn behov av extra stöd för tillfället, behöver vi anpassa dennes schema/dag. När barnen åkt hem samlas personal för att gå igenom dagen för att se om vi behöver förändra någonting inför nästa dag. Varje morgon startar med en snabb genomgång och information om dagen. Veckan avslutas med en blick framåt på kommande vecka. Vid intag av nya ungdomar samlas så mycket information som möjligt om eleven från familj, skola, socialtjänsten och övriga inblandade parter. Vilka risker kan vi förutse och hur kan vi förebygga dessa i verksamheten. Detta kan handla om våld och hot och andra normbrytande beteenden. Ett förbättringsområde inom riskanalyser på Svedmyra är dokumentationen av dessa. Vi utveckla metoder för dokumentationen av riskanalyser.

10 Avvikelserapportering Under VT 2013 har tre avvikelserapporter skrivits, de har handlat om våld och skadegörelse. Vi har arbetat med detta på dagverksamheten och har haft ett nära samarbete med elev, familj och uppdragsgivare kring dessa händelser. Vi ser att vi brister i vår hantering av avvikelserapporter, de varken skrivs eller lämnas in kontinuerligt och vi behöver upprätta ett system för detta. Synpunkter och klagomål Under VT mottar Svedmyragruppen klagomål vid tre tillfällen från en och samma vårdnadshavare, arbetsplatsledaren dokumenterar dessa och för in dem i journalsystemet och informerar enhetschef och uppdragsgivare. På vårdnadshavares begäran svarar även arbetsplatsledaren skriftligt på orsaken till elevs avslut på Svedmyragruppen vi terminsslut Hanterandet av klagomål och synpunkter behöver systematiseras på Svedmyragruppen. Egenkontroll Journaler Dokumentationen är en viktig del i att säkra att vi gör det vi säger att vi ska göra och det ska gå att följa den röda tråden i arbetet via journalerna. Föräldrar och ungdomar informeras om att vi journalför arbetet som sker på enheterna och att de när de vill kan läsa deras journaler. Många dokument, såsom samuppdrag och genomförandeplan ska läsas igenom och skrivas under av de berörda. Vid avslutad placering skickas all dokumentation till uppdragsgivare. Planeringsdagar Vårterminen startade med en gemensam planeringsdag för personalen på Svedmyra. Fokus låg på schema, struktur och förhållningssätt. I slutet av mars har personalen en planeringshalvdag. I slutet av vårterminen har personalen en gemensam utvärderingsdag och en gemensam planeringsdag inför höstterminen 2013.

Kvalitetsrapport 2012. Svedmyragruppen

Kvalitetsrapport 2012. Svedmyragruppen Kvalitetsrapport 2012 Svedmyragruppen 1. Huvuduppdrag 2. Förutsättningar... 3 2.1 Beläggning... 3 2.2 Efterfrågan... 3 2.3 Personalresurser (antal, utbildning, timanställda)... 4 2.4 Lokaler... 5 3. Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

Kvalitetsrapport. Dagverksamheterna i Älvsjö Solbergagruppen Götalandsgruppen

Kvalitetsrapport. Dagverksamheterna i Älvsjö Solbergagruppen Götalandsgruppen Kvalitetsrapport Dagverksamheterna i Älvsjö Solbergagruppen Götalandsgruppen Sommar 2012 - sommar 2013 Uppdrag Huvuduppdrag Vårt uppdrag bygger på att genom dagliga strukturer, ett nära samarbete med uppdragsgivare

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08 Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan Upprättad av Jonas Nestor enhetschef 1.Allmänt 1 2.Verksamhetens innehåll 1 3.Inskrivningsförfarande 1 4.Beläggning 2

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009. Magelungen Örebro, Nobel,Södra och (Norra)

Kvalitetsredovisning 2009. Magelungen Örebro, Nobel,Södra och (Norra) Kvalitetsredovisning 2009 Magelungen Örebro, Nobel,Södra och (Norra) Allmänt: Under 2009 har Magelungen Örebro och dess dagverksamheter fortsatt att bygga organisationen. De verksamheter som Magelungen

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Älvsjögruppen Tillståndspliktig öppenvårdsverksamhet, Stockholms kommun

Tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Älvsjögruppen Tillståndspliktig öppenvårdsverksamhet, Stockholms kommun 1 (11) Socialavdelningen Gunilla Cederström 08/785 40 61 Magelungen behandlingscenter AB Tjärhovsgatan 32 116 21 STOCKHOLM Tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Älvsjögruppen Tillståndspliktig öppenvårdsverksamhet,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Kvalitetsberättelse Magelungen Gävle / Uppsala 2013

Kvalitetsberättelse Magelungen Gävle / Uppsala 2013 Kvalitetsberättelse Magelungen Gävle / Uppsala 2013 Innehåll 1. Uppdrag 2. Förutsättningar 3. Verksamheten 4. Samverkan 5. Riskanalys 6. Avvikelserapportering 7. Synpunkter och klagomål 8. Egenkontroll

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2011/vt 2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke,

Kvalitetsredovisning ht 2011/vt 2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke, Kvalitetsredovisning ht 2011/vt 2012 Magelungen Gävle/Uppsala Upprättad av Camilla Rekke, enhetschef 1. Allmänt 2 Marknadsföring 3. Verksamhetens innehåll 4. Inskrivningsförfarande 5. Beläggning /efterfrågan

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

Ledningssystem för kvalitetsutveckling

Ledningssystem för kvalitetsutveckling Ledningssystem för kvalitetsutveckling Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Samarbetsskola i Uddevalla Samarbetsskolan är en miljöterapeutisk enhet med integrerad pedagogik och behandling

Samarbetsskola i Uddevalla Samarbetsskolan är en miljöterapeutisk enhet med integrerad pedagogik och behandling 1 (5) Handläggare Områdeschef Ulla Hansson tfn 0522-69 72 01 Verksamhetschef Gerd Karlsson tfn 0521-27 61 60 Avdelningschef Maria Kullander tfn 0522-69 70 48 Samarbetsskola i Uddevalla Samarbetsskolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Likabehandlingsplan Magelungen Västerås reviderad 2014

Likabehandlingsplan Magelungen Västerås reviderad 2014 Likabehandlingsplan Magelungen Västerås reviderad 2014 Michael Kastell, enhetschef Anneli Kristensen, rektor INNEHÅLL Inledning... 3 Skollagen 6 kap.... 3 Mål att sträva mot... 3 Riktlinjer... 3 Kartläggning

Läs mer

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk verksamhet Läsår VT 2015 - HT 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Magelungen Södertälje

Kvalitetsredovisning 2010 Magelungen Södertälje Kvalitetsredovisning 2010 Magelungen Södertälje Magelungen Södertälje Sida 1 Inledning Magelungens dagverksamhet i Södertälje startade upp i hösten 2008. Både ungdomsgruppen och personalgruppen har växt

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

www.levamedadhd.se TIERP-MODELLEN EN SKOLA FÖR ALLA

www.levamedadhd.se TIERP-MODELLEN EN SKOLA FÖR ALLA PRODUCERAD I SAMARBETE MED JANSSEN-CILAG AB. www.levamedadhd.se TIERP-MODELLEN EN SKOLA FÖR ALLA Janssen-Cilag AB, Box 7073, SE-192 07 Sollentuna. Tel 08-626 50 00. Fax 08-626 51 00. www.janssen-cilag.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

TJÄNSTER & BEHANDLINGSUPPLÄGG

TJÄNSTER & BEHANDLINGSUPPLÄGG TJÄNSTER & BEHANDLINGSUPPLÄGG Abraso stöd & omsorg AB är en verksamhet som erbjuder stöd, omsorg och behandling till såväl enskilda individer som familjer. Målet är att alla som placeras i hem inom Abraso

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Reviderad 2015-05-26 Tagen i rektorsgruppen. Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene

Läs mer

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare?

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare? Inkludering, utan exkludering, eller tack vare? Sedan en tid tillbaka pågår det livliga diskussioner kring inkludering och exkludering i samband med att man funderar kring särskilda undervisningsgrupper

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008. Magelungens Södermalm

Kvalitetsredovisning 2008. Magelungens Södermalm Kvalitetsredovisning 2008 Magelungens Södermalm Uppdrag Behandlingshemmets uppdrag är att bereda ungdomar och deras familjer i åldrarna 13 20 år vård och behandling, inom målgruppen psykiatrisk och socialpsykiatrisk

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM

LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM VERKSAMHETSIDÉ - Särskild undervisningsgrupp Håjum utgår från elevernas resurser och erbjuder en skolgång som ger förutsättningar

Läs mer

Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27

Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27 Personliga vårdlösningar Stödboende Gammelstad Hantverksvägen 27 JN Care AB erbjuder boende i stödboende i Luleå (Gammelstad). I det nyrenoverade huset finns det fem lägenheter, två trerumslägenheter och

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke,

Kvalitetsredovisning 2011-2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke, Kvalitetsredovisning 2011-2012 Magelungen Gävle/Uppsala Upprättad av Camilla Rekke, enhetschef 1. Allmänt 2 Marknadsföring 3. Uppdrag inom Magelungen 4. Verksamheten processer och rutiner, teori och metod

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även Familjestödsgruppen hjälper social tjänsten med att hitta lämpliga boenden för barn och ungdomar. Vi erbjuder även familje behandling och kvalificerat kontaktmannaskap. EN TRYGG TILLVARO Alla människor

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Thomas Ahlstrand, samordnare NPF, SPSM Innehåll Information om SPSM samt den särskilda

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-14

VERKSAMHETSPLAN 2013-14 VERKSAMHETSPLAN 2013-14 Västerås Upprättad av Anneli Kristensen rektor Innehållsförteckning 2 Vision 3 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse 4-5 Läroplansmål Normer och värden elevernas ansvar

Läs mer

Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006.

Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006. Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006. NOTISAR från studiebesöket utifrån vad deltagarna spontant svarat på frågorna. Ingen har valt att komplettera eller ändra något i efterhand.

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD. -Mer än en vanlig placering

TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD. -Mer än en vanlig placering TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD -Mer än en vanlig placering 2 Vår verksamhetsidé Vi anser att klientens plats ska vara något mer än en vanlig placering. Vi på Familjevårdskonsulenterna (FVK) menar att det

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga Oro för barn och unga Så här går det till när en anmälan om oro för barn och unga lämnas in. Detta material ersätter tidigare lathund. Laholm 2013-05-24 www.laholm.se Så här går det till på socialkontoret

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Verksamhetsplan för Fritidshemmet

Verksamhetsplan för Fritidshemmet Verksamhetsplan för Fritidshemmet För Karlskrona Språkskola 2015/2016 2015-06-15 Innehåll Organisation... 3 Personal... 3 Rutiner... 3 Värdegrund... 4 Mål för 2015/2016... 5 Bilaga 1- Vikarieinfo... 8

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

2 Modeller för att förebygga och behandla koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetssvårigheter samt problembeteenden

2 Modeller för att förebygga och behandla koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetssvårigheter samt problembeteenden 2 Modeller för att förebygga och behandla koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetssvårigheter samt problembeteenden Nina Annas Fil.kand & Gy lärare Psykologi Magister Medicinsk vetenskap Leg Psykoterapeut

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Rapport från tillsyn av Magelungen Behandlingscenter, Södermalm

Rapport från tillsyn av Magelungen Behandlingscenter, Södermalm Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen RESURSTEAMEN BARN OCH UNGDOM Adoption Familjehem Placeringskonsultation Rapport från tillsyn av Magelungen Behandlingscenter, Södermalm Datum för tillsyn 24

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2 0 1 3 MBC Skolan Södertälje. Kvalitetsredovisning. MBC skolan Södertälje

Kvalitetsredovisning 2 0 1 3 MBC Skolan Södertälje. Kvalitetsredovisning. MBC skolan Södertälje Kvalitetsredovisning MBC skolan Södertälje 2013 1 Innehållsförteckning Inledning Förutsättning Målområden s3 s3 s4 Resultat & Analys - Närvaro & delaktighet s5-6 - Studiero s6-8 - Trygghet s8-10 - Måluppfyllese

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

En skola för alla. Mot en inkluderande skola. Rapport från arbetsgruppen 20100526

En skola för alla. Mot en inkluderande skola. Rapport från arbetsgruppen 20100526 En skola för alla Mot en inkluderande skola Rapport från arbetsgruppen 20100526 Inkludering integrering g Inkludering: miljön anpassas efter elevens behov. Integrering: eleven anpassar sig till miljön.

Läs mer

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT MOTVERKA OLOVLIG FRÅNVARO Specialpedagog Psykolog Skolsköterska Rektor Mentor Föräldrar Elev Kurator Innehåll Sida nr Inledning 3 Aktörer 3 Grundläggande synsätt.3 Helhetssyn..3

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Musikanten 2014-2015 1 Örebro kommuns trygghetsvision Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i förskolor

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Målgruppen Föräldrar med kognitiva svårigheter som behöver stöd 1. Föräldrar med en utvecklingsstörning/ svagbegåvning 3. Föräldrar med

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer