Kvalitetsberättelse Svedmyragruppen Vårtermin 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsberättelse Svedmyragruppen Vårtermin 2013"

Transkript

1 Kvalitetsberättelse Svedmyragruppen Vårtermin 2013

2 Uppdrag: Svedmyragruppens uppdrag bygger på att möjliggöra och erbjuda dagliga strukturer, skola och stödjande kontakter för barn/ungdomar i åldern år, som främjar deras sociala och känslomässiga utveckling och kompetens utifrån uppsatta mål. Uppdraget är också att ge familjer stöd i sin gemensamma utveckling och föräldrar i sitt föräldraskap. Uppdraget är att utifrån familjers och uppdragsgivares målformuleringar skapa en struktur som på bästa sätt kan passa behov och resurser hos varje enskild barn/ungdom och dennes familj. Vårt uppdrag bygger på tydligt målfokus och barns/ungdomars och föräldrars delaktighet i sin egen önskade utveckling. I den löpande dagliga strukturen för det enskilda barnets/ungdomen varvas skola, gruppaktiviteter och individuella möten/samordnartid/familjesamtal. Upplägget sker med målet att så långt det är möjligt främja de behov som barn/ungdomar och familjer har utifrån samuppdrag och genomförandeplan. Målgruppen är barn/ungdomar med svårigheter att fungera i sociala sammanhang med jämnåriga och vuxna genom olika former av utåtagerande beteende vilka är gränsöverskridande och normbrytande: exempelvis använder ibland barnen/ungdomarna våld, uppträder hotfullt, får okontrollerade utbrott och uppträder provocerande mot sin omgivning. Barnen/ungdomarna har svårt att hantera konflikter. Barnen/ungdomarna kan ha undvikit lektioner (omfattande skolk) eller ha skolvägrat (stannat hemma). Barnens/ungdomarnas föräldrar behöver stöd i att hålla på struktur, sätta gränser och stötta sitt barn/ungdom. Barnen/ungdomarna kan även ha neuropsykiatriska symtom/diagnoser. På Svedmyragruppen har vi tillstånd för 10 barn/ungdomar i åldern år. Utifrån de behov som finns i barn och ungdomsgruppen har vi som normal beläggning åtta barn/ungdomar i gruppen. Detta för att ge de bästa förutsättningarna för gruppens utveckling och lärande. Förutsättningar Medarbetare: Vikarierande chef: - Tomas Lindgren, psykolog. Rektor: - Bassem Jerbi Lärarutbildning, pågående rektorsutbildning Arbetsplatsledare/samordnare: - Hans Lindblom, heltid, Universitetsexamen i statskunskap och engelska samt pedagogik, grundkurs i MI, KBT 15p. Läser under våren Neuropsykiatrisk Grundkurs 7,5p

3 Samordnare: - Kalle Dahlin, samordnare, heltid; Socionom, Läser under våren Neuropsykiatrisk Grundkurs 7,5p. - Sofia Arreström, samordnare, heltid; Socionom, Läser under våren Neuropsykiatrisk Grundkurs 7,5p. - Digna Meja, vikarierande samordnare för Anna-Karin Lokrantz, heltid; socionom. - Kennet Schibort, vikarierande samordnare för Hans Lindblom heltid. Familjeterapeut: - Elisabet Karlsson, familjeterapeut, 80% (100%) tjänstledig 20% för studier. Socionom, pågående steg1, Lärare: - Anders Onerup, lärare, heltid; Mellanstadielärare. - Therese Lund, lärare, heltid; Åk 7-9. Externa: - Claes Lundell, musiklärare 3 timmar i veckan plus planeringstid. - Joakim Jivenius, bildlärare 2 timmar i veckan plus planeringstid. Nicklas Almgren, extern slöjd 2 timmar i veckan. - Erik Ådén, extern idrottslärare 1 timme i veckan. Bente Aennestad, familjeterapeut Praktikanter: - Johan Zachrisson, har mellan januari och mars haft arbetslivsinriktad rehabilitering på Svedmyragruppen, ca 4-6 timmar om dagen. Detta har skett i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. - Malin Ahlinder, socionomstudent från Socialhögskolan Stockholm 15 v. Handledare: - Ulf Hagström, processhandledning med inriktning på personalgrupp och ärenden. 2 timmar varannan vecka. Konsultation kring några elevers skolsituation ingick i en Förstudie av Skolmag: - Carl Olverin, psykolog - Fredrik Ahlén, specialpedagog Timvikarier: - Lena Lav, timanställd ungdomscoach. - Ronnie Spångberg, timanställd ungdomscoach. - Gustavo Figueroa Dononso, timanställd ungdomscoach. - Jonathan Clinton, timanställd ungdomscoach.

4 Tjänstledig personal: Chef: - Charlotte Andersson, heltid; Fritidspedagog 100 p, sociala omsorgslinjen 80 p., Systemisk terapiutbildning KCC 4 terminer, Lösningsfokuserad Jag Kan utbildning med Ben Fuhrman 2 dagar, Grundkurs i MI, Neuropsykiatri 7,5p. Tjänstledig från Svedmyra under vårterminen. Hon jobbar denna tid på annan enhet inom Magelungen, Söderklustret. - Anna-Karin Lokrantz, samordnare, heltid; Socionom, Lösningsfokuserad Jag Kan utbildning med Ben Fuhrman 2 dagar, Samtal med barn. Föräldraledig under vårterminen. Personal per ärende: Runt varje barn/ungdom och dess familj finns det en samordnare, familjeterapeut samt mentor knuten. I en av familjerna har samordnaren även haft rollen som familjebehandlare då ordinarie extern familjeterapeut i och med vårterminens start blev sjukskriven. Som samordnare har du två ärenden åt gången, Mentorerna har 4 elever åt gången och familjeterapeuten fördelar sin tid på alla inskrivna barn/ungdomars familjer. Beläggning: I början av året hade vi nio barn/ungdomar inskrivna varav en ungdom har en extern lösning utanför dagverksamheten på rekommendation av uppdragsgivare och förälder. En ungdom som börjar på Svedmyra 2 januari 2013 avslutar sin placering den 14/6 pga. av ett eskalerande våldsamt beteende. Eleven går vidare till Oasens HVB och skola. En annan ungdom går efter sommaren vidare inom Magelungens Dagverksamheter till Gaveliusgruppen, som passade ungdomen bättre gällande ålder på inskrivna ungdomar samt gruppsammansättning. Planeringen påbörjades under senvåren i samråd med chef på Södermalm för att finna den mest lämpliga gruppen för denna ungdom. Ungdomen och förälder gjorde studiebesök på ny enhet innan de tog ställning till placering på annan verksamhet. Efterfrågan: Vi har haft efterfrågan på platser under hela terminen. Verksamheten har varit fullbelagd sedan start och därför har vi inte gjort något intag. Förberedelser som dragningar och studiebesök gjordes i slutet av vårterminen för att ta emot nya ungdomar under sommaren och i och med höstens terminsstart.

5 Lokaler: Verksamheten bedrivs i ett stort hus i Svedmyra. Husets lokaler är fördelat på fyra plan och verksamhet bedrivs för barnen/ungdomarna framförallt på de två mellersta. I närområdet finns tunnelbana och bussar som gör det möjligt att lätt förflytta sig till andra delar av Stockholm när aktiviteter så kräver. Utanför huset finns det en vändplan och parkeringar. Detta medför att vi alla behöver ta hänsyn till att det finns en del biltrafik i direkt anslutning till våra lokaler men eftersom huset är lokaliserat inne på ett område med sjukhem för äldre så är farten på den eventuella biltrafiken låg. I nära anslutning till vårt hus finns det ett park- och skogsområde som erbjuder goda möjligheter till lek och andra aktiviteter utomhus. Huset ger möjligheter till att ha många aktiviteter i huset. Vi har särskilda rum för olika aktiviteter; musikrum, SEFT-rum, skapande/ateljé, dramarum, rörelserum. Dessa rum är ändamålsenliga och ger effektiv tid åt aktiviteterna då barnen inte behöver åka iväg för att delta i vissa aktiviteter såsom bild och musik. Det finns särskilda samtalsrum och mötesrum, personalen delar på tre arbetsrum, varav lärarna har ett eget rum. Skollokalerna är ändamålsenliga med möjlighet till avskildhet vilket underlättar den individuella undervisningen. Verksamheten Dagverksamheten inom Magelungen vill så långt det är möjligt erbjuda flexibla lösningar för barn/ungdomar och deras familjer. Alla enheter erbjuder både en daglig strukturerad verksamhet samt skräddarsydda lösningar och externa uppdrag utifrån barns/ungdomars behov och uppdragsgivares önskemål. En förutsättning för barns/ungdomars förändringsarbete är ett gott och nära samarbete med föräldrar/nätverk. Om önskemål och behov finns erbjuder verksamheten enskilda samtal med individualterapeut. Verksamheten har ett nära samarbete med utredningspsykolog inom Magelungen för att vid behov diskutera och inhämta kunskap om ungdomars utredningar och diagnoser. Svedmyragruppen har öppet alla vardagar året runt. Verksamheten erbjuder telefonjour de tider verksamheten är stängd. Föräldrar kan genom denna komma i kontakt med personal dygnet runt årets alla dagar. Det finns skolläkare och skolsköterska kopplad till verksamheten. Värdegrund Vår värdegrund bygger på ett systemiskt och salutogent tänkande. Detta tänk finns i dagverksamheten som helhet och berörs inte i detalj här. Vi arbetar målfokuserat utifrån ungdomens, familjens och uppdragivarens målformuleringar. Metoder Förhållningssätt och värdegrund är en viktig del i vilka metoder vi valt att inspireras av i det dagliga arbetet. Våra metoder är skiftande för att hitta det bästa sättet för varje barn/ungdom och dennes familj i att få stöd i deras förändringsarbete. Metoderna utgår från systemisk teori

6 och utifrån ett salutogent förhållningssätt med tydligt målfokus och med inslag av KBT, kognitiva och pedagogiska metoder. Detta sker delvis genom individuella upplägg som kan vara både jag-stödjande, av pedagogisk och kognitiv art. Vi arbetar mycket med positiv förstärkning och social- och emotionell färdighetsträning (SEFT). SEFT är ett paraply över verksamheten och genomsyrar hela verksamheten. Färdighetsträningen handlar om att barnen/ungdomarna ska få möjlighet att öva sina färdigheter, både de som är svårigheter men också bli förstärkta i det som är lättare. Detta sker både enskilt och i gruppsammanhang. Man kan säga att färdighetsträningen syftar till att stärka barnets/ungdomens egna resurser. Vi använder även belöningssystem/teckenekonomi för att motivera och förstärka barnens/ungdomarnas utveckling, såväl socialt som pedagogiskt. Samuppdraget Samuppdraget är en mycket viktig del för såväl samarbetsallians som målfokus och genomförande. Det utgör vårt huvudsakliga uppdrag och tillsammans med genomförandeplanen de ledande måldokumentet i arbetet med den enskilda ungdomen. Under placeringstiden ses samuppdraget regelbundet över och revideras vid behov. Detta sker på utvärderingsmöten då alla är samlade och ungdomen diskuterar samuppdraget regelbundet med sin samordnare och mentor för att tydliggöra delaktigheten och meningsfullheten i den dagliga verksamheten. Samuppdraget signeras också av alla som deltagit för att öka tydligheten. Genomförandeplaner Genomförandeplaner skrivs utifrån ett samarbete med familj och socialtjänst och går i linje med våra andra strukturer som t.ex. samuppdraget och mål- och medelsamtal. Denna utformas även i enlighet med BBIC. Processer och rutiner i verksamheten Dagverksamheterna vill så långt som möjligt erbjuda flexibla lösningar för barn/ungdomar och deras familjer. Alla enheter erbjuder strukturerad en daglig strukturerad verksamhet med färdighetsträning, familjearbete och skola. I den dagliga strukturen för barnet/ungdomen varvas skola, gruppaktiviteter och individuella möten som samordnartid. Upplägget sker med målet att så långt det är möjligt främja de behov som barn/ungdomar och deras familjer har utifrån samuppdrag och genomförandeplan. Struktur och ramar är viktigt både för barn/ungdomar, deras familjer och personal för att verksamheten ska bli förutsägbar och för att vi på bästa sätt ska kunna arbeta mot varje barns/ungdoms uppsatta mål. Ett gemensamt schema finns uppsatt i verksamheten så att samordnare tillsammans med respektive barn/ungdom kan gå igenom hur dagen ser ut. Vissa av barnen har individuella scheman som är anpassat utifrån det specifika barnets behov, t ex med bilder och liknande. Varje barn har schemalagd samordnartid under veckan. Här utvärderar och planerar barnet och samordnaren barnets tid i verksamheten, hur det går med färdighetsträningen och hur

7 vägen framåt kan se ut. Här arbetar barnet och samordnaren med olika strategier för att ta sig förbi olika eventuella hinder i förändringsarbetet. I gruppen varvar barnen mellan att ha olika gruppaktiviteter som samordnarna leder som t ex fördjupad SEFT, drama, utflykter och att ha skola med mentorerna. Gruppaktiviteterna läggs upp utifrån hur behoven ser ut i gruppen, vad barnen behöver befästa eller utmanas i gällande sina färdigheter. Under skolpassen ansvarar lärarna för innehåll och att varje barn får arbeta mot sina individuella kunskapsmål. I skolan tränar barnen både sina rent kognitiva färdigheter och sina sociala- och emotionella färdigheter. Under vissa av skolpassen är samordnarna med i skollokalerna för att i stunden kunna stötta, lyfta och spegla det som händer i stunden för att sedan kunna koppla det till barnets egna mål gällande färdighetsträningen. Det finns alltid samordnare till hands i lokalerna för att fånga upp barn som av olika orsaker inte klarar av att följa den planerade strukturen. Samordnaren har som uppgift att jobba med att motivera och hitta strategier så att barnet om det är möjligt kan återgå till sitt planerade sammanhang, t ex lektion. Varje dag samlar hela personalgruppen ihop sig efter verksamhetstidens slut för att gå igenom dagen. Detta ger möjlighet att fånga upp det som hänt under dagen och om vi som grupp behöver förändra något inför kommande dag gällande något enskilt barn, gruppen, schema eller liknande. Hela personalgruppen har konferens 2,5 tim. i veckan. Denna konferens är uppdelad i två delar. Den första delen är ett informations- och planeringsforum och den andra delen ägnas åt behandlingsfrågor. Varje barn och familj har ett visst antal tillfällen per termin där teamet tillsammans med övrig personal pratar igenom vad som är på gång, nästa steg utifrån de uppställda mål som finns i samuppdrag och genomförandeplan. Samordnarna har schemalagd dokumentationstid under veckan och här ska även planering för de olika gruppaktiviteterna ske. Samtlig personal har gemensam handledning två timmar varannan vecka. Sedan hösten 2012 har vi en processinriktad handledning där vi både lyfter ärenden och oss själva som redskap i arbetet. Vi har haft gemensam handledning sedan hösten 2008 och det bidrar till att vi får en samsyn men att också olika perspektiv blir synliga och kan bli utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Vår familjeterapeut har under våren haft individuell handledning med familjeterapeutiskt fokus. Detta för att hennes utbildning krockat med den gemensamma handledningen som familjeterapeuterna inom Magelungens Dagverksamheter har. Runt varje barn och dess familj finns ett team bestående av samordnare, mentor och familjeterapeut. Teamet har haft bokade träffar ca en gång per månad för att följa upp utvecklingen kring respektive barn och familj. Teamet är gemensamt ansvarigt för att arbetet kring barn/familj utgår ifrån samuppdrag och genomförandeplan och de mål och delmål som är uppsatta. Under vårterminen har hela arbetsgruppen haft två planerings- och utvärderingsdagar. Att ha gemensamma dagar medverkar till att hela verksamheten och alla sammanhang som barnen ingår i blir synliga och att vi kan utveckla vår verksamhet på bästa sätt.

8 Vi har under våren 2013 arbetat kring förhållningssätt och strukturer för att anpassa verksamheten till de behov som barn/ungdomar visade upp gällande detta. Under hösten 2012 förändrades personalgruppen en del och i och med detta fanns det ett stort behov av att arbeta med värdegrund och struktur, att hitta samarbetsformer för att få stabilitet och förutsägbarhet i verksamheten. Personalen behövde en gemensam plattform att utgå från. Under våren skrevs ett barn in som snart började agera väldigt våldsamt gentemot personal, andra barn/ungdomar och miljön. Detta aktualiserade återigen behovet av ett genomgående arbete för personalen kring rutiner, strukturer och förhållningssätt. Detta var något som tog stor del av vårens planeringstid i anspråk. Nya förhållningssätt och rutiner skapades och genomfördes kring när våld förekom under verksamhetstid. Detta förankrades hos föräldragruppen. Vårdnadshavare informerades alternativt tillkallades till verksamheten med en gång då våld uppkom från barn/ungdom. Nästa steg var att ungdomen fick ett enskilt upplägg utanför den ordinarie gruppverksamheten där man jobbade koncentrerat kring våldssituationen och där föräldrarna involverades och kallades till samarbetsmöte. Fram till dess att möte och ett samarbete med ungdomen kom till stånd hade ungdomen enskilt upplägg. Personalen var tydliga med varför den ungdomen hade enskilt upplägg gentemot andra barn/ungdomar. Utifrån att tre av samordnarna gick kurs i tillämpad neuropsykiatri med inriktning mot barn/ungdomar 7,5 p och en av lärarna tidigare gått densamma användes mycket av dessa teoretiska kunskaper som inspiration i arbetet när personalen utformade ett tydligare förhållningssätt kring bl. a. våld och hot om våld. Analys Vi kommer att fortsätta att arbeta med strukturer och förhållningssätt för att sätta en gemensam grund för personalen att stå på som kommer att göra att verksamheten blir tydligare och mer förutsägbar för barnen och ungdomarna. Strukturer och förhållningssätt kring våld, hot om våld och förstörelse kommer att få stort utrymme i uppstartsperioden av kommande läsår då vi har chans att implementera detta från start. Vi behöver kunna erbjuda barnen ännu fler lektionstimmar kommande läsår. Detta gör att vi behöver se över upplägget och personalbemanning under barnens dagar. Utifrån en ökad arbetsbelastning på lärarna pga. ett eventuellt ändrat upplägg av barnens scheman under dagarna behöver vi se över lärarnas möjlighet till medverkan i flera behandlingsforum som t ex behandlingskonferens, handledning och liknande. Samverkan Intern samverkan inom Magelungen: Barngruppen har under våren fortsatt undervisas av externa lärare i ämnen idrott, slöjd, bild och musik. Idrott och slöjd sker utanför verksamhetens lokaler. Samordnarna är med barngruppen på dessa lektioner. Lärarna har under våren haft kontinuerliga lärarträffar med Resursskolan i Farsta. De elever som började på dagverksamheten våren 2012 ingick under hösten 2012 och våren 2013 i Magelungens Skolmag projekt.

9 Under våren har dagverksamheten haft samarbete med Magelungen Evidens kring ungdomar och familjer där dagverksamheten och Funka Familjehem alternativt Funka Hemma haft uppdrag. I de fall när barn/ungdomar gått vidare till andra verksamheter inom Magelungen har vi haft ett tätt samarbete med den mottagande verksamheten så att övergången till dem ska vara trygg och stabil för ungdom och familj. Här har de olika professionerna kontakt med varandra för att göra bra överlämningar. Extern samverkan: Dagverksamheten har under våren samverkat med följande uppdragsgivare: Socialtjänsten i Salem, Botkyrka, Haninge, Sundbyberg, Skarpnäck, Vimmerby och Östermalm, utbildningsförvaltningen i Värmdö, Botkyrka, Sundbyberg och Salem, BUP Solna, BUP Traumaenheten. Förutom dessa har vi samverkat med BUP Skärholmen och BUP Botkyrka. Vi har ett bra samarbete med våra uppdragsgivare och exempel på detta är att flera återkommer med förfrågningar samt att de uttrycker på utvärderingsmöten att de är nöjda med det förändringsarbete som sker. Alla uppdragsgivare deltar i utvärderingsmöten minst två gånger per termin, dessutom har samordnarna kontinuerlig kontakt barnens respektive handläggare. Kring vissa av barnen har samarbetet varit tätare då situationen kring barnet och dess familj krävt det. En tydlig samarbetsstruktur och en öppenhet har gjort att vi lättare kunnat arbeta vidare när svåra situationer har uppstått. Riskanalys Dagligen på morgonmötet och på eftermiddagsmötet gör personal riskbedömningar utifrån schemat. Vilka ungdomar är i verksamheten? Personalfrånvaro/vikarier? Vilka aktiviteter har vi planerade? Möten? Externa personer i huset (hantverkare etc.)? Veckan börjar med att personalen gemensamt tittar över hur veckan är upplagd, vilka moment som ingår och vilka situationer som vi kommer att behöva titta närmare på utifrån att de på något sätt bryter den vanliga struktur som veckan har. Detta kan handla om personalfrånvaro, utflykter, möten, insatta vikarier, hantverkare i huset mm. Vidare tar vi hänsyn till de enskilda barnens aktuella situation/mående, har något hänt som vi behöver ta extra hänsyn till/förhålla oss till, eller har något barn behov av extra stöd för tillfället, behöver vi anpassa dennes schema/dag. När barnen åkt hem samlas personal för att gå igenom dagen för att se om vi behöver förändra någonting inför nästa dag. Varje morgon startar med en snabb genomgång och information om dagen. Veckan avslutas med en blick framåt på kommande vecka. Vid intag av nya ungdomar samlas så mycket information som möjligt om eleven från familj, skola, socialtjänsten och övriga inblandade parter. Vilka risker kan vi förutse och hur kan vi förebygga dessa i verksamheten. Detta kan handla om våld och hot och andra normbrytande beteenden. Ett förbättringsområde inom riskanalyser på Svedmyra är dokumentationen av dessa. Vi utveckla metoder för dokumentationen av riskanalyser.

10 Avvikelserapportering Under VT 2013 har tre avvikelserapporter skrivits, de har handlat om våld och skadegörelse. Vi har arbetat med detta på dagverksamheten och har haft ett nära samarbete med elev, familj och uppdragsgivare kring dessa händelser. Vi ser att vi brister i vår hantering av avvikelserapporter, de varken skrivs eller lämnas in kontinuerligt och vi behöver upprätta ett system för detta. Synpunkter och klagomål Under VT mottar Svedmyragruppen klagomål vid tre tillfällen från en och samma vårdnadshavare, arbetsplatsledaren dokumenterar dessa och för in dem i journalsystemet och informerar enhetschef och uppdragsgivare. På vårdnadshavares begäran svarar även arbetsplatsledaren skriftligt på orsaken till elevs avslut på Svedmyragruppen vi terminsslut Hanterandet av klagomål och synpunkter behöver systematiseras på Svedmyragruppen. Egenkontroll Journaler Dokumentationen är en viktig del i att säkra att vi gör det vi säger att vi ska göra och det ska gå att följa den röda tråden i arbetet via journalerna. Föräldrar och ungdomar informeras om att vi journalför arbetet som sker på enheterna och att de när de vill kan läsa deras journaler. Många dokument, såsom samuppdrag och genomförandeplan ska läsas igenom och skrivas under av de berörda. Vid avslutad placering skickas all dokumentation till uppdragsgivare. Planeringsdagar Vårterminen startade med en gemensam planeringsdag för personalen på Svedmyra. Fokus låg på schema, struktur och förhållningssätt. I slutet av mars har personalen en planeringshalvdag. I slutet av vårterminen har personalen en gemensam utvärderingsdag och en gemensam planeringsdag inför höstterminen 2013.

Kvalitetsrapport 2012. Svedmyragruppen

Kvalitetsrapport 2012. Svedmyragruppen Kvalitetsrapport 2012 Svedmyragruppen 1. Huvuduppdrag 2. Förutsättningar... 3 2.1 Beläggning... 3 2.2 Efterfrågan... 3 2.3 Personalresurser (antal, utbildning, timanställda)... 4 2.4 Lokaler... 5 3. Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

Kvalitetsrapport. Dagverksamheterna i Älvsjö Solbergagruppen Götalandsgruppen

Kvalitetsrapport. Dagverksamheterna i Älvsjö Solbergagruppen Götalandsgruppen Kvalitetsrapport Dagverksamheterna i Älvsjö Solbergagruppen Götalandsgruppen Sommar 2012 - sommar 2013 Uppdrag Huvuduppdrag Vårt uppdrag bygger på att genom dagliga strukturer, ett nära samarbete med uppdragsgivare

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08 Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan Upprättad av Jonas Nestor enhetschef 1.Allmänt 1 2.Verksamhetens innehåll 1 3.Inskrivningsförfarande 1 4.Beläggning 2

Läs mer

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1.

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1. Utbildningsförvaltningen Elevhälsoteamets uppdrag och organisation Verksamhetsplan år 2017 Elevhälsoteam BECKOMBERGASKOLAN Skolans elevhälsa Elevhälsoteamet (EHT) består av: (befattningar som ingår inklusive

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009. Magelungen Örebro, Nobel,Södra och (Norra)

Kvalitetsredovisning 2009. Magelungen Örebro, Nobel,Södra och (Norra) Kvalitetsredovisning 2009 Magelungen Örebro, Nobel,Södra och (Norra) Allmänt: Under 2009 har Magelungen Örebro och dess dagverksamheter fortsatt att bygga organisationen. De verksamheter som Magelungen

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsåret 2014-15 Magelungens Grundskola i Västerås Sammanställd i samråd med personal av Ewa Ekström rektor from 1 sep 2015 Vision: Våra elever ska lämna skolan med en känsla

Läs mer

Rapport från tillsyn av Magelungens Behandlingscenter, Gaveliusgruppen

Rapport från tillsyn av Magelungens Behandlingscenter, Gaveliusgruppen A Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen RESURSTEAMEN BARN OCH UNGDOM Adoption Familjehem Placeringskonsultation B C D E Rapport från tillsyn av Magelungens Behandlingscenter, Gaveliusgruppen Datum

Läs mer

Förutsättningar Västra Norra/Nobel Västra Norra/Nobel

Förutsättningar Västra Norra/Nobel Västra Norra/Nobel Inledning Magelungen Grundskola Örebro är en friskola som ingår i Magelungen Utveckling AB. Skolan samarbetar tätt med Magelungens dagverksamhet i Örebro. Dagverksamheterna erbjuder behandling för ungdomar

Läs mer

Tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Älvsjögruppen Tillståndspliktig öppenvårdsverksamhet, Stockholms kommun

Tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Älvsjögruppen Tillståndspliktig öppenvårdsverksamhet, Stockholms kommun 1 (11) Socialavdelningen Gunilla Cederström 08/785 40 61 Magelungen behandlingscenter AB Tjärhovsgatan 32 116 21 STOCKHOLM Tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Älvsjögruppen Tillståndspliktig öppenvårdsverksamhet,

Läs mer

Samarbetsrutin vid placering av barn och unga i annan kommun

Samarbetsrutin vid placering av barn och unga i annan kommun Samarbetsrutin vid placering av barn och unga i annan kommun Placeringskommunens ansvar vid förskoleverksamhet, förskoleklass, skolbarnsomsorg och skola 1 Barn- och ungdomsförvaltningen Gymnasieförvaltningen

Läs mer

Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten

Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamheten

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN RINKEBYSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 13-04-12 SID 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Elevhälsoteamet... 5 Rutin för skolans arbete med elever i

Läs mer

Barnhälsa. Fjärås-Gällinge förskolor. Kungsbacka kommun. Verksamhetsår 2014/15

Barnhälsa. Fjärås-Gällinge förskolor. Kungsbacka kommun. Verksamhetsår 2014/15 Barnhälsa Fjärås-Gällinge förskolor Kungsbacka kommun Verksamhetsår 2014/15 1 Arbetet med barnhälsa utgår från förskolans vision; Verksamheten ska genomsyras av en barnsyn med tilltro till barnets egen

Läs mer

Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015

Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015 Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015 1. REKTOR Stefan Karlstedt Sida 1 Innehåll 1) Mål... 3 2) Professioner, Mötesplanering,... 3 I Kramfors skolans lokala elevhälsos team ingår rektor,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Klämmaskolan ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Klämmaskolans huvudsakliga uppgift är att ta emot och pedagogiskt arbeta med elever i stort behov av fler vuxna omkring

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Eksätra HVB Kontaktuppgifter Besöksadress Vårdsätravägen 74 756 55 Uppsala Telefon 018-727 23 25 vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se www.sober.uppsala.se Sida 2 av 5 Organisatorisk

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Sida 1 (8) Rinkebyskolan ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 2013-04-12 Reviderad 2014-11-11 Reviderad 2015-08-21 Reviderad 2016-08-02 SID 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 16/17 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Projektbeskrivning Bakgrund 14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Skolsatsningen inom familjehemsvården i Halmstad kommun bygger på forskning om utbildningens betydelse för familjehemsplacerade

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan. Magelungen Karlaskolan 2013-2014

Verksamhetsplan. Magelungen Karlaskolan 2013-2014 Verksamhetsplan Magelungen Karlaskolan 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning s.3 Vision s.4 Förutsättningar s.4 Verksamhetsplan målområden s.5 Trygghet, trivsel och värdegrund s.5 Delaktighet s.7 Arbetssätt

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

Anteckningar från tillsynsbesöket LSS-verksamheten Planeten den 27 maj 2016 Besöket varade mellan kl

Anteckningar från tillsynsbesöket LSS-verksamheten Planeten den 27 maj 2016 Besöket varade mellan kl LJUNGBY KOMMUN Barn- och Utbildningskontoret 2016-06-10 Anteckningar från tillsynsbesöket LSS-verksamheten Planeten den 27 maj 2016 Besöket varade mellan kl. 13.00-15.30 Deltagare Nils-Göran Jonasson,

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning HVB Rosenhill Kontaktuppgifter Besöksadress Fältvägen 10 Telefon 018-727 82 87 www.sober.uppsala.se vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av 5 Organisatorisk tillhörighet

Läs mer

Kvalitetsberättelse Magelungen Gävle / Uppsala 2013

Kvalitetsberättelse Magelungen Gävle / Uppsala 2013 Kvalitetsberättelse Magelungen Gävle / Uppsala 2013 Innehåll 1. Uppdrag 2. Förutsättningar 3. Verksamheten 4. Samverkan 5. Riskanalys 6. Avvikelserapportering 7. Synpunkter och klagomål 8. Egenkontroll

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Rev. 2010-01-08 Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn skall få det de behöver för att

Läs mer

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk verksamhet Läsår VT 2015 - HT 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling BÅSTAD KOMMUN Backaskolan med dess förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling Läsåret 2013/2014 INLEDNING På vår

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Likabehandlingsplan Revinge skola

Likabehandlingsplan Revinge skola Likabehandlingsplan Revinge skola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola och fritidshem Läsår 2016 / 2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass,

Läs mer

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation Innehållsförteckning Vision Främjande arbete Kartläggning av verksamhet Förebyggande arbete Rutiner, åtgärder vid akut situation Hur gör vi planen känd? Utvärdering och uppföljning Vision En liten skola,

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun. Verksamhetsbeskrivning

S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun. Verksamhetsbeskrivning S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun Verksamhetsbeskrivning 081120 St:Olof Resursskola: Skolan ligger i ett kulturlandskap med skog och hav i omedelbar närhet. Skolan erbjuder undervisning i alla kärnämnen,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Tummelisagårdens och Apelgårdens förskola. 2010-10-01 t.o.m. 2011-10-01 1 3. Innehållsförteckning 4. Utvärdering av föregående plan...3 5. Barn och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN FAGERSJÖSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (9) 2013-08-05 ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN SID 2 (9) Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Förebyggande och stödjande elevhälsoarbete sid. 4 Rutiner för

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Musikanten 2014-2015 1 Örebro kommuns trygghetsvision Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i förskolor

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes.

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. De oerfarna slutade också, ofta efter kort tid. Majoriteten

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLKURATORSENHETEN Utbildningsförvaltningen UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLA Typ av skola grundskola gymnasium Huvudman kommunal skola friskola Stadium/ år F-5 6 9 F-9 gymn Antal elever INLEDNING Detta

Läs mer

Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Ängavångens förskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN. Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan 2013-02-08

LUDVIKA KOMMUN. Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan 2013-02-08 2013-02-08 LUDVIKA KOMMUN Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan Främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro Hemmasittarprogrammet (HSP) fo r arbetet kring

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Förskolan Pärlan Cecilia Ström Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2013-2014...1 Innehållsförteckning...2 1. VÄRDEN/VERKSAMHETSIDÉ...3 2. REKTORS STÄLLNINGSTAGANDE...3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR...4

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Stallet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Pajala kommun Dnr KUN 2007, Kultur- och utbildningsnämnden Antagen ELEVHÄLSA OCH LIKABEHANDLINGSPLAN

Pajala kommun Dnr KUN 2007, Kultur- och utbildningsnämnden Antagen ELEVHÄLSA OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Pajala kommun Dnr KUN 2007,399620 Kultur- och utbildningsnämnden Antagen 2007-09-13 67 ELEVHÄLSA OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Upprättad 2002 Reviderad 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Elevhälsa 1 Ansvar 1 Vad är diskriminering

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tistelstången 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Ledningssystem för kvalitetsutveckling

Ledningssystem för kvalitetsutveckling Ledningssystem för kvalitetsutveckling Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Trappan i Uppsala kommun Kontaktuppgifter Besöksadress: Von Bahrs väg 3 A Telefon: 018-727 15 80 Fax: 018-727 17 28 Verksamhetschef, telefon: Birgitta Wikner tel. 018-727 7603 E-post:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015/16

Kvalitetsredovisning 2015/16 Kvalitetsredovisning 2015/16 Magelungen grundskola Västerås Skriven av Ewa Ekström, rektor Verksamhetsbeskrivning: Magelungens Grundskola i Västerås, ingår i Magelungen Utveckling AB och ger individuellt

Läs mer

Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen Rektor Sven Ylipää Vår vision Vi vill skapa en studiemiljö som präglas av trygghet och arbetsro. Planen gäller

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

Samarbetsskola i Uddevalla Samarbetsskolan är en miljöterapeutisk enhet med integrerad pedagogik och behandling

Samarbetsskola i Uddevalla Samarbetsskolan är en miljöterapeutisk enhet med integrerad pedagogik och behandling 1 (5) Handläggare Områdeschef Ulla Hansson tfn 0522-69 72 01 Verksamhetschef Gerd Karlsson tfn 0521-27 61 60 Avdelningschef Maria Kullander tfn 0522-69 70 48 Samarbetsskola i Uddevalla Samarbetsskolan

Läs mer

Resans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Resans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Resans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Hällevadsholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällevadsholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällevadsholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde Knutsbo/Junibackens skolområde Åsa Strömberg 0240-861 96 Asa.stromberg@ludvika.se 1(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2017/2018 Elevhälsans

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Fjällmons Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Fjällmons Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Fjällmons Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 VÅR VISION Fjällmons förskolor sjuder av liv Och här växer tilltron till vår egen förmåga att utvecklas och påverka våra liv. Här

Läs mer

Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT MOTVERKA OLOVLIG FRÅNVARO Specialpedagog Psykolog Skolsköterska Rektor Mentor Föräldrar Elev Kurator Innehåll Sida nr Inledning 3 Aktörer 3 Grundläggande synsätt.3 Helhetssyn..3

Läs mer

FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. www.stockholm.se/sodermalm

FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. www.stockholm.se/sodermalm FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm Förskolans stödenhet Inom Förskolans stödenhet finns olika resurser samlade för barn i behov

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan 2012-13 Knappekullaenheten Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn ska få det de behöver

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Gäller från augusti 2012 2012-06-26/CO 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Arbetsgång vid stödinsatser 4 Flödesschema vid stödinsatser

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Resursskolan Karlskrona kommun. Emotionell, social och kognitiv utveckling

Resursskolan Karlskrona kommun. Emotionell, social och kognitiv utveckling Resursskolan Karlskrona kommun Emotionell, social och kognitiv utveckling Uppdraget Resursskolorna bedrivs med stöd i grundskoleförordningen kap. 5 5 och är en unik möjlighet för grundskoleelever att under

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog: Elin Pettersson Förskolechef:

Läs mer

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 6 Lidåkers fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskoleklass, fritidshem Läsår: 2016/2017 Verksamhetsformer

Läs mer

LEKA Barnens Förskola ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling

LEKA Barnens Förskola ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling LEKA Barnens Förskola ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Huvudman/Ledning för LEKA Barnens Förskola AB och

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 17/6 2014 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer