Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31"

Transkript

1 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, Slutrapport för delprojekt Nätbaserat lärande 1. Sammanfattning Målet med delprojektet Nätbaserat lärande var att skapa förutsättningar och tillgänglighet för nätbaserat lärande inom Landstinget Blekinge. Syftet var att påvisa hur man med hjälp av den digitala tekniken kan kompetensutveckla, i första skedet medarbetare, genom att komplettera den befintliga utbildningen med nätbaserat lärande, samt påvisa att tekniken kan användas för såväl konsultation, handledning, utbildning som för en informationsplattform för integration och samarbete. I förlängningen skulle detta leda till en mer hållbar utveckling inom vård och omsorg. Vi har under projekttiden stött på resursproblem för att installera den teknik som vi behöver, varför vi inte har kunnat uppfylla målen fullständigt. Vi har dock installerat en kurskatalog som stöd för kursadministrering och den har även implementerats i Landstinget. Mottagandet har varit positivt och flera intressenter har visat intresse av att använda sig av kurskatalogen. För att kunna använda sig av nätbaserade kurser inom Landstinget Blekinge t.ex. certifieringstester behövdes ytterligare teknik som Sharepoint Learning Kits plattform installeras. I slutskedet av projektet lyckades vi få den på plats men test i skarp drift hanns inte med inom projekttiden. Inom projektet har vi även arbetat för att sprida kunskap om nätbaserat lärande som ett hjälpmedel för en god och kvalitetssäkrad vård. Intresset för nätbaserat lärande har ökat väsentligt under projekttiden. Flera olika verksamheter har uttalat behov av nätbaserat lärande för såväl utbildning, som vård och hantering av medicinsk utrustning. 2. Nyskapande och innovativitet Att använda nätbaserat lärande är inget nytt i sig men inom vår organisation är tillgängligheten minimal. Begreppet nätbaserat lärande är för många endast kurser i datorn. Vi har därför i projektet arbetat för att sprida kunskap om nätbaserat lärande och dess många möjligheter som ett hjälpmedel för att bedriva en god och säker vård. Samverkanhar skett med andra EU projekt parallellt, för att främja nyskapande och innovativitet. I förstudien till ERUF-projektet Flexibelt lärande framkom bl.a. behovet av att fånga den tysta kunskapen, vilket i genomförandeprojektet ( i samverkan mellan Region Skåne Näringsliv Skåne och Malmö Högskolan) resulterade i att Landstinget Blekinge medverkar i ett delprojekt som ska ta fram en modell för att fånga den tysta kunskapen i sjukvården med hjälp av digitala berättelser. I Projektet Make IT happen, (ERUFprojekt i samverkan mellan Blekinges alla kommuner och landstinget) har SGF i samverkan med delprojektet CELA (Centum för e- lärande) försökt 1

2 2 sprida kunska om möjligheterna och nyttan med sociala medier (webbtjänster som bygger på samarbete och interaktivitet), kommunikationsverktyg samt nätbaserat lärande. Vi ingår i ett Nationellt nätverk för e-lärande inom Kommun och Landsting där vi vill utveckla former för samverkan och skapa ett nationellt hälsobibliotek med ett regionalt respektive individuellt lager. Detta skulle innebära en samordning, effektivisering och kvalitetshöjning av hälso- och sjukvårdspersonalens kunskapsförsörjning, både för det evidensbaserade, dagliga arbetet och för den kliniska forskningen. 3. Projektbeskrivning, uppfyllelse av syfte mål och målgrupp Syfte Syftet med delprojekt Nätbaserat lärande är att påvisa hur man med hjälp av den digitala tekniken kan kompetensutveckla, i första skedet, medarbetare genom att komplettera den befintliga utbildningen med nätbaserat lärande. Tekniken kan användas såväl för konsultation, handledning, utbildning som för en informationsplattform för integration och samarbete. Det ska i förlängningen leda till en mer hållbar utveckling inom vård och omsorg. Bakgrund Sjukvården brottas ständigt med ett tillgänglighetsproblem. Sjukvårdsgarantin ställer krav på en tillgänglighet som sjukvården av idag har stora svårigheter att leva upp till. Problemen kan knappast förväntas lösas enbart genom ökade resurser, utan måste kompletteras med nya och förändrade arbetsmetoder, för att kunna ge patienten stöd och hjälp med god kvalitet även på annat sätt än genom det personliga mötet. Detta kräver en ständig påbyggnad av kompetensen för olika personalkategorier. Effektmål: Ha skapat nya metoder för lärande och kompetensförsörjning Ha minskat behovet av personliga transporter genom att skapa en tillgänglighet via persondatorer. Ha lett till effektivare resursanvändning genom bättre kunskap samt minskad restid. Projektmål: Ha införskaffat teknik för nätbaserat lärande senast Ha ökat tillgängligheten till utbildning med 20% till Ha utökat användandet av nätbaserat lärande med 15% till Projektnytta: För att öka tillgängligheten för utbildningar/seminarier/konferenser och nätbaserade kurser har delprojekt Nätbaserat lärande utvecklat en kurskatalog för den interna webben. Kurskatalogen ger möjlighet till för publicering och administrering av utbildningar på ett standardiserat sätt. Den är baserad på befintlig teknik, Microsoft Sharepoint. En publicering på Landstigets internwebb innebär att: Alla kurser i Landstingets regi kan administreras på ett ställe. Alla kurser finns samlade på ett lätt och överskådligt sätt. En kalender är knuten till kurssidan vilket ger en bra överblick på hur aktiviteterna är planerade vilket innebär mindre risk för kollision av viktiga utbildningsdagar, seminarier mm. 2

3 3 All dokumentation om kursen samlas på ett ställe vilket gör att det blir lättare att få en överblick om status i förberedelser och uppföljning för kursadministratören. Kursanmälan sker automatiskt genom att medarbetarna själva anmäler sig via intranätet med ett enkelt klick. Medarbetaren kan se vilka kurser hon/han har anmält sig till. Kursutvärdering kan göras på respektive kurs. Kursadministratörerna sparar på detta sätt mycket tid i administrering av anmälningar mm. Stödet i programmet ger en kvalitetssäkring av kursadministrationen. Ytterligare ett steg är att använda Sharepoint Learning Kit (SLK) för nätbaserade utbildningar. SLK hanterar kurser i SCORM format vilket anses vara den bästa standarden inom området. SLK är ett gratistillägg från Microsoft. Vår ambition i projektet var att ha installerat och testat SLK under projekttiden men tyvärr uppstod problem som gjort att installationen blev klar först i projektets slutskede. Varför ska vi använda nätbaserat lärande? Ur kundens perspektiv(t.ex. patienten, anhöriga) kan nätbaserat lärande ge tillgång till målgruppsanpassad kunskap t.ex. Inför en speciell en behandling Efter en speciell behandling/träning efter en operation I egenvård eller när du vårdar en anhörig Ur medarbetarnas perspektiv kan nätbaserat lärande Stimulera till ett nytt sätt att tänka, kunskap är tillgänglig när du behöver den och som medarbetare blir du själv ansvarig för att tillägna dig den Lärandet blir en naturlig del vardagens, du väntar alltså inte på att få gå på kurs Du kan utveckla och skräddarsy din kompetens för att få intressanta arbetsuppgifter i verksamheten Ur verksamhetens perspektiv ger nätbaserat lärande Stöd för kompetensutveckling vid pågående/önskad verksamhetsutveckling Det går snabbt att sprida gemensamt kvalitetssäkrat material Utbildningar kan skräddarsys efter verksamhetens behov. Verktyg för att möta ökade kvalitetskrav i vården ställer krav på validering av kunskap genom certifiering. Ledare och medarbetare kan lättare få syn på befintlig kompetens Stöd vid genomförande av koncerngemensamma riktlinjer och program som t.ex. den strategiska plattformen och genomförande av gemensamma beslutsstöd etc. Ökad attraktion för ny arbetskraft. Yngre personer ställer idag krav på ständig utveckling i arbetet och för dem är det självklart att använda datorn för att ta till sig ny kunskap Delprojekt Nätbaserat lärande inom Syster Gudruns fullskalelab har genom att skapa en kurskatalog påbörjat en intern lärportal. Vi har i projektets slutfas installerat och anpassat SLK efter landstingets krav men vi har tyvärr inte hunnit testa lärplattformen innan projekttidens slut. Vår ambition var även att ha skapat extern tillgänglighet men pga. av säkerhetsskäl har vi tyvärr inte lyckades med detta. Vi har däremot genom samarbete, möten och informationsspridning kunnat öka verksamhetens kunskap och intresse för ett nätbaserat lärande. Exempel: 3

4 4 Primärvården, Thorax, Rehab, Medicin samt Anestesi har uttalat önskemål om nätbaserad utbildning för såväl vårdutbildningar som för utbildningar i att säkert hantera medicinsk utrustning. Akutkliniken använder idag en plattform utanför landstinget för certifieringstest av ambulanspersonal, SPINA, vars fördel är att den medger tillgänglighet från hemmet. Landstingsstaben har beställt en nätbaserad introduktionsutbildning av Kompetenscentrum. Arbete med att ta fram innehåll är påbörjat. Önskemål om filmning av föreläsningar finns vid nästan samtliga tillfällen då extern föreläsare anlitas men även på de interna utbildningarna, t.ex. chefsprogrammet. Aktiviteter enligt beslutad tid- och aktivitetsplan Aktivitetsplan Aug - dec 08: Uppstartsmöte med projektdeltagare genomfördes för att diskutera undersökning av befintligt nätbaserat lärande. Projektgruppen bestod av utbildningsansvarig, kursadministratörer samt bibliotekarie på kompetenscentrum, utbildningsansvarig på System Cross, utbildningsansvariga på IT enheten samt systemförvaltare för Microsoft Sharepoint. Projektgruppen beslöt att en förfrågan i verksamheten skulle göras och enkäter för detta togs fram. Diskussion med Mikrosoft fördes för att titta på deras plattform Sharepoint Learning Kit. Aktivitetsplan Jan april 09: En nätbaserad enkätundersökning till landstingsanställda genomfördes med frågor om användandet, nyttan av och intresset för nätbaserat lärande. 290 personer svarade. En fråga var: hur stor del av din utbildning sker idag via Internet?. 69 % svarade att de använde bara Internet mellan 1-24% för att få utbildning. På frågan finns det förutsättningar på din arbetsplats att gå nätbaserad utbildning? svarade 43 % att det finns större möjligheter än traditionellt lärande. Detta talade för att det fanns ett behov och intresse för nätbaserat lärande. En enkät med samma frågeställningar plus frågor om befintligt nätbaserat lärande skickades till systemförvaltare ur synvinkeln utbildning för systemanvändare och personalstrateger ur synvinkeln behov inom förvaltningen. Systemförvaltarna (14 st.) svarade på frågan Erbjuder ni idag någon form av nätbaserat lärande för utbildning av systemet till användarna?. 29 % svarade ja och 71 % svarade nej. På frågan Hur ser behovet ut för nätbaserat lärande i framtiden? blev svaret 64 % ökat och 29% oförändrat. Personalstrateger/vårdutvecklare (11 st.) svarade att de idag endast använder nätbaserad kompetensutveckling mellan 1-24 %. Samtliga (100 %) ansåg att det fanns behov av att utöka detta. Den nätbaserade undersökning som gjordes var tänkt som ett utgångsvärde för att mäta användandet av nätbaserat lärande i slutet på projektet men eftersom vi inte lyckats med att få den tekniska plattformen anpassad och klar för test har vi inte kunna följa upp med en ny undersökning. Vinsten med undersökningen blev dock att vi kunde få fram att fanns en nyfikenhet, ett intresse och ett behov av nätbaserat lärande. 4

5 5 Microsofts plattform Share Point installerades i fullskalelabbet samt även Sharepoint Microsoft Learning Kit. Kontakt är tagen och möten har skett med Region Skåne samt deras konsult Via Ecole för anpassning av Microsofts Share Point samt Sharepoint Learning Kit till Landstinget Blekinges krav. Vår förhoppning var att vi kunde använda oss till viss del av Regions Skånes anpassning. Kunskapen för anpassningen finns inom Landstinget Blekinge men tid fanns dock inns inte varpå ev konsult måste anlitas. Samarbete med Akutkliniken och ORE AB inleddes för ett nätbaserat certifieringstest för räddningstjänst, i vårt fall ambulanspersonal. Ett krav finns på årlig certifiering av ambulanspersonal för att få medicinsk delegering att utföra vissa arbetsuppgifter. Aktivitetsplan: Maj - aug 09 Anpassning av Microsoft Learning Kit behöver göras efter vår struktur i Landstinget Blekinge Offert begärdes in från Via Ecole, som begärde 400 för att anpassa Share Point samt Learning Kit till Landstinget Blekinge. Efter diskussion med IT- enheten tog vi beslutet att istället anställa en programmerare under 6 månader för att göra anpassningen. Kravspecifikation för vår anpassning startades i samarbete mellan projektgruppen och övriga intressenter inom landstinget. I juni kom ett meddelande om att landstingsledningen stoppat anställningen av programmeraren pga. ev. nedläggning av Projekt Syster Gudrun. Ssamtidigt rådde restriktioner för nyanställningar. Efter ett antal diskussioner blir dock anställningen godkänd. Annons och intervjuer gjordes. Avtal mellan Akutkliniken, Projekt Syster Gudruns fullskalelab och ORE AB skrivsför utveckling av ett nätbaserat certifieringstest för räddningstjänst, i vårt fall ambulanspersonal. Ett test med 100 frågor ur en databas med 300 certifierade frågor togs fram av ansvarig akutläkare på akutkliniken. Frågorna testades den 8 maj av fyra ambulanssköterskor och en undersköterska från ambulansen.. I samband med detta gjordes en intervju av testpersonerna för att få fram nyttan och upplevelsen av att testa nätbaserat. Sammanfattningsvis var responsen positiv, lätt att använda, skapar god tillgänglighet med möjlighet till träning. Skarp test planeras i september. Aktivitetsplan: Sept - nov 09 Anpassning av Microsofts plattform Share Point för kurskatalogen startades med hjälp av programmerare som är anställd på 100% from 21 sept. till 28 feb. Metoden för anpassningen var enligt Agila metoder, dvs. att arbeta med en del i taget och inte hela kravspecifikationen samtidigt. Utvecklingsmöten skedde löpande parallellt med veckovisa avstämningar med en arbetsgrupp bestående av utbildningsenhetens personal samt bibliotekspersonalen från Kompetenscentrum. Kursupplägg, inbjudan, anmälan, kallelse, kurslogistik är i princip klara att testa. Uppföljning pågår. Anpassning görs för att även kunna användas av externa deltagare. En workshop, Future café, gjordes med 12 verksamhetsföreträdare för att diskutera nyttan med och behovet av nätbaserat lärande. Det framkom ett klart behov av ökad tillgänglighet genom nätbaserat lärande. 5

6 6 Studiebesök är gjort hos Region Skåne för att ta del av deras upplägg för utbildningar i Learning Kit samt organisationen runt plattformen. Certifieringstest för ambulanspersonal utvecklades med hjälp av akutläkare från akutkliniken samt ambulanspersonal, både sjuksköterskor och undersköterskor. Certifieringen testades i skapt läge av en större grupp. Testen var klar den 14 december då en enkät skickades ut för utvärdering av både tillvägagångssätt, lärande, test och kvalité. Filmning av föreläsning inför pandemivaccinationen gjordes för publicering på landstingets interna webb för att snabbt sprida information till berörda, främst läkare, men även övrig personal. Problem uppkom dock när vi skulle publicera filmen på vår webb.nätkapaciteten var inte tillräcklig ur säkerhetsaspekten varpå möten med kommunikationsenheten skedde och en utredning startades om våra krav på att kunna visa filmer både på intranätet och Internet. Aktivitetsplan Dec 09-april 10: Anpassning av Microsofts plattform Share Point för kurskatalogen version 1 blev klar. Kursupplägg, inbjudan, anmälan, kallelse, kurslogistik samt uppföljning blev klara att testa i produktion. All anpassnings gjordes för att även kunna användas av externa deltagare. Idag finns dock inte tekniken så att externa deltagare kan få tillgänglighet till kursportalen. Diskussion fördes med IT enheten om ett avtal för drift och support av kursportalen. Vår förhoppning var att vi skulle kunna testa i skarp drift under hösten. Ett slutgilitgt certifieringstest för ambulanspersonal togs fram och testades av ambulanspersonal från Blekingesjukhuset i Karlshamn. Testen var klar till den 14 december då en utvärdering gjordes genom en fokusgruppsintervju, en intervju av chefen för ambulansen samt en enkät som skickades ut till de 35 som testat i november/december. Enkäten fick tyvärr dålig svarsfrekvens, kankse berode på tidpunkten då svarstiden låg över jul och nyårshelgen, men de svar som kom in visade på ett tydligt mervärde. Testen gjordes via Spina vilket erbjöd möjlighet till att testa och träna från hemmet. Detta sågs som en stor fördel. Möjlighet till test och träning innan certifieringstillfället upplevdes också positivt. Ett samarbete startades med BTH om en nätbaserad utbildning inom sårvård. Utbildningen vände sig främst till medarbetare inom hemtjänst och primärvård. Lektorer från BTH s program Hälsa började titta på kursupplägget. Läkare/forskare och undersköterska inom sårvård var ansvaroga för framtagandet av evidensbaserade fakta. Aktivitetsplan: Maj 10 - aug 10 Beslut togs på styrgruppsmötet den 8 juni att vi skulle installera en utbildningsportal med kurskatalogen i skarp miljö. Vi ska även förbereda för nätbaserat lärande genom installation och anpassning av Sharepoint Learning Kit. Uppskattad tidsåtgång för detta var ca 6 veckor. Diskussion fördes med IT-enheten om resurs. 6

7 7 Samarbetet med BTH om en nätbaserad utbildning inom sårvård kunde tyvärr inte genomföras då läkaren/forskare inte har möjlighet att medverka. Aktivitetsplan: Sept 10 - dec 10 Installation och anpassning av Microsofts Share Point Utbildningsportal med kurskatalog version 1 är slutförd. Den uppskattade tidsåtgången för kurskatalogen på 4 veckor utökades och skarp test gjordes först i december. Kostnaden som tidigare uppskattats till kr har förändrats till kronor. Möjlighet fanns nu att administrera kurser via vårt intranät, dock endast till våra interna medarbetare. Beräknad att tas i skarp drift under januari Anpassning för nätbaserat lärande genom installation och anpassning av Sharepoint Learning Kit blev inte gjort. IT enheten menade att det krävs strategiskt beslut för att starta denna form av lärande. Att installera och anpassa Sharepoint Learning Kit sågs inte som meningsfullt om inte anpassning görs. Diskussion fördes för att komma fram till en lösning.. Intressenter för nätbaserad utbildning inom landstinget hörde av sig. Möten skedde med Thorax, Rehab samt Anestesi om nätbaserad utbildning för såväl vård som apparatutbildning. En beställning gjordes landstingsstaben till Kompetenscentrum av en nätbaserad introduktionsutbildning. Arbete med att ta fram innehåll påbörjades. Möten genomfördes med delprojektet nätbaserat lärande, CELA, inom Make IT Happen. Samarbete pågår inom kommunens och landtingets lärcenter. Mycket diskussioner fokuserades på sociala media. Möten genomfördes med Region Skåne i projektet Flexibelt lärande. Inom projektet planeras att få fram en modell för fångande av den tysta kunskapen. Fyra arbetsterapeuter inom landstinget och kommunen deltar. Projektet ska pågå under tre år och som steg ett planeras digitala berättelser för fångandet av den informella tysta kunskapen. Möten har skett på SKL (Sveriges kommuner och landsting) för att bilda ett nätverk för e-lärande nationellt inom kommun och landsting. Syftet är att utbyta erfarenhet, skapa effektivare och ev. gemensam produktion och åtkomst av utbildningar inom e-lärande. Aktivitetsplan Jan-mars - 11 Implementering av Kurskatalogen genomfördes. Kurser kan annonseras på landstingets intranät och anmälan görs där direkt via kurslogistikprogrammet. Möten har skett med Regions Blekinges projekt Make IT Happen och delprojektet CELA som har för avsikt att öka kunskapen om sociala media och sprida nätbaserat lärande. Möte har skett med SKL för bildande av nationellt nätverk för nätbaserat lärande. Planer finns på ett nationellt bibliotek för gemensam nätbaserad utbildning för kommuner och landsting.. 7

8 8 Möte har skett med Region Skåne i projektet Flexibelt lärande. Planering fortgår för vidare samarbete för att med hjälp av teknik fånga och sprida det informella lärandet. Intresset för nätbaserat lärande i landstinget ökar. Möte har skett med Thorax, Rehab samt anestesi om att kunna använda nätbaserade kurser för främst medicinskteknisk utrustning. Aktivitetsplan april aug 11 (förlängning) Implementeringen av Kurskatalogen med viss utveckling har fortsatt. Förfrågan från övriga intressenter om att använda Kurskatalogen har inkommit och utbildning har givits till dessa för att de själva ska kunna publicera utbildningar i Kurskatalogen. Totalt har vi tillsammans publicerat 46 utbildningstillfällen/kurser på intranätet under jan - aug Installation och viss anpassning av Sharepoint Learning Kit har skett i fullskalelabbet av extern konsult. Möten har skett med IT-enheten om vidare anpassning av SLK till landstingets behov. Tid för anpassningen finns inte inom IT- enheten varför kravspecifikation för upphandling av anpassningen har tagits fram.. Upphandling av konsulttjänst har påbörjats. Aktivitetsplan Sept-okt 11 (med förlängning och slutrapportering) En kravspecifikation för anpassning av Sharepoint Learning Kit för Landstinget Blekinges behov är framtagen. Upphandling av konsulttjänst för anpassning av SLK har slutförts. Anpassningarna och testning av SLK har gjorts i tät samverkan med utbildningsadministratörerna på Kompetenscentrum. Beslut om godkännande av installation i skarp drift har tagits och installationen genomfördes Arbete med ett avtal för systemförvaltning är på börjad. Möte har skett på SKL i Stockholm i nätverk för e-lärande inom kommun och landsting, ett givande möte som skapat goda kontakter. Medverkan på Hozit mässan har skett som även den skapat kunskap och givande kontakter. Samarbet har starta med projektet KIVO ett projekt för kompetens i vård och omsorg där e- lärande är i fokus. 4. Förestagskontakter Microsoft On Road Education AB Via Ecole Möllerströmbark Media Evolution Marie Kullving Delprojektledare Nätbaserat lärande 8

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Virtuellt hälsotorg 1. Sammanfattning Målet med delprojektet var att skapa en plattform

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre

Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre 2015-01-15 Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre Anita Rosenquist Norrköpings Kommun PUFF-enheten Norrköpings Kommun PUFF-enheten 2014-01-29... 1 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund...

Läs mer

Hemma med IT Slutrapport

Hemma med IT Slutrapport Hemma med IT Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2009 Bilder: Omslag Arash Atri/Bildarkivet.se, sid 15 Oskar Jonsson Ansvarig projektledare: Oskar Jonsson Ansvarig informatör: Lisbeth Säther URN:NBN:se:hi-2009-09310-pdf

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS Närsjukvårdsteamet Akutmottagningen UMAS 29 Utvärdering Närsjukvårdsteamet, 29-4-23 Ann Andersson - Biståndshandläggare Åsa Dahlqvist - Arbetsterapeut Eva Hansson - NISSE sjuksköterska Wiveca Norinder

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer