Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31"

Transkript

1 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, Slutrapport för delprojekt Nätbaserat lärande 1. Sammanfattning Målet med delprojektet Nätbaserat lärande var att skapa förutsättningar och tillgänglighet för nätbaserat lärande inom Landstinget Blekinge. Syftet var att påvisa hur man med hjälp av den digitala tekniken kan kompetensutveckla, i första skedet medarbetare, genom att komplettera den befintliga utbildningen med nätbaserat lärande, samt påvisa att tekniken kan användas för såväl konsultation, handledning, utbildning som för en informationsplattform för integration och samarbete. I förlängningen skulle detta leda till en mer hållbar utveckling inom vård och omsorg. Vi har under projekttiden stött på resursproblem för att installera den teknik som vi behöver, varför vi inte har kunnat uppfylla målen fullständigt. Vi har dock installerat en kurskatalog som stöd för kursadministrering och den har även implementerats i Landstinget. Mottagandet har varit positivt och flera intressenter har visat intresse av att använda sig av kurskatalogen. För att kunna använda sig av nätbaserade kurser inom Landstinget Blekinge t.ex. certifieringstester behövdes ytterligare teknik som Sharepoint Learning Kits plattform installeras. I slutskedet av projektet lyckades vi få den på plats men test i skarp drift hanns inte med inom projekttiden. Inom projektet har vi även arbetat för att sprida kunskap om nätbaserat lärande som ett hjälpmedel för en god och kvalitetssäkrad vård. Intresset för nätbaserat lärande har ökat väsentligt under projekttiden. Flera olika verksamheter har uttalat behov av nätbaserat lärande för såväl utbildning, som vård och hantering av medicinsk utrustning. 2. Nyskapande och innovativitet Att använda nätbaserat lärande är inget nytt i sig men inom vår organisation är tillgängligheten minimal. Begreppet nätbaserat lärande är för många endast kurser i datorn. Vi har därför i projektet arbetat för att sprida kunskap om nätbaserat lärande och dess många möjligheter som ett hjälpmedel för att bedriva en god och säker vård. Samverkanhar skett med andra EU projekt parallellt, för att främja nyskapande och innovativitet. I förstudien till ERUF-projektet Flexibelt lärande framkom bl.a. behovet av att fånga den tysta kunskapen, vilket i genomförandeprojektet ( i samverkan mellan Region Skåne Näringsliv Skåne och Malmö Högskolan) resulterade i att Landstinget Blekinge medverkar i ett delprojekt som ska ta fram en modell för att fånga den tysta kunskapen i sjukvården med hjälp av digitala berättelser. I Projektet Make IT happen, (ERUFprojekt i samverkan mellan Blekinges alla kommuner och landstinget) har SGF i samverkan med delprojektet CELA (Centum för e- lärande) försökt 1

2 2 sprida kunska om möjligheterna och nyttan med sociala medier (webbtjänster som bygger på samarbete och interaktivitet), kommunikationsverktyg samt nätbaserat lärande. Vi ingår i ett Nationellt nätverk för e-lärande inom Kommun och Landsting där vi vill utveckla former för samverkan och skapa ett nationellt hälsobibliotek med ett regionalt respektive individuellt lager. Detta skulle innebära en samordning, effektivisering och kvalitetshöjning av hälso- och sjukvårdspersonalens kunskapsförsörjning, både för det evidensbaserade, dagliga arbetet och för den kliniska forskningen. 3. Projektbeskrivning, uppfyllelse av syfte mål och målgrupp Syfte Syftet med delprojekt Nätbaserat lärande är att påvisa hur man med hjälp av den digitala tekniken kan kompetensutveckla, i första skedet, medarbetare genom att komplettera den befintliga utbildningen med nätbaserat lärande. Tekniken kan användas såväl för konsultation, handledning, utbildning som för en informationsplattform för integration och samarbete. Det ska i förlängningen leda till en mer hållbar utveckling inom vård och omsorg. Bakgrund Sjukvården brottas ständigt med ett tillgänglighetsproblem. Sjukvårdsgarantin ställer krav på en tillgänglighet som sjukvården av idag har stora svårigheter att leva upp till. Problemen kan knappast förväntas lösas enbart genom ökade resurser, utan måste kompletteras med nya och förändrade arbetsmetoder, för att kunna ge patienten stöd och hjälp med god kvalitet även på annat sätt än genom det personliga mötet. Detta kräver en ständig påbyggnad av kompetensen för olika personalkategorier. Effektmål: Ha skapat nya metoder för lärande och kompetensförsörjning Ha minskat behovet av personliga transporter genom att skapa en tillgänglighet via persondatorer. Ha lett till effektivare resursanvändning genom bättre kunskap samt minskad restid. Projektmål: Ha införskaffat teknik för nätbaserat lärande senast Ha ökat tillgängligheten till utbildning med 20% till Ha utökat användandet av nätbaserat lärande med 15% till Projektnytta: För att öka tillgängligheten för utbildningar/seminarier/konferenser och nätbaserade kurser har delprojekt Nätbaserat lärande utvecklat en kurskatalog för den interna webben. Kurskatalogen ger möjlighet till för publicering och administrering av utbildningar på ett standardiserat sätt. Den är baserad på befintlig teknik, Microsoft Sharepoint. En publicering på Landstigets internwebb innebär att: Alla kurser i Landstingets regi kan administreras på ett ställe. Alla kurser finns samlade på ett lätt och överskådligt sätt. En kalender är knuten till kurssidan vilket ger en bra överblick på hur aktiviteterna är planerade vilket innebär mindre risk för kollision av viktiga utbildningsdagar, seminarier mm. 2

3 3 All dokumentation om kursen samlas på ett ställe vilket gör att det blir lättare att få en överblick om status i förberedelser och uppföljning för kursadministratören. Kursanmälan sker automatiskt genom att medarbetarna själva anmäler sig via intranätet med ett enkelt klick. Medarbetaren kan se vilka kurser hon/han har anmält sig till. Kursutvärdering kan göras på respektive kurs. Kursadministratörerna sparar på detta sätt mycket tid i administrering av anmälningar mm. Stödet i programmet ger en kvalitetssäkring av kursadministrationen. Ytterligare ett steg är att använda Sharepoint Learning Kit (SLK) för nätbaserade utbildningar. SLK hanterar kurser i SCORM format vilket anses vara den bästa standarden inom området. SLK är ett gratistillägg från Microsoft. Vår ambition i projektet var att ha installerat och testat SLK under projekttiden men tyvärr uppstod problem som gjort att installationen blev klar först i projektets slutskede. Varför ska vi använda nätbaserat lärande? Ur kundens perspektiv(t.ex. patienten, anhöriga) kan nätbaserat lärande ge tillgång till målgruppsanpassad kunskap t.ex. Inför en speciell en behandling Efter en speciell behandling/träning efter en operation I egenvård eller när du vårdar en anhörig Ur medarbetarnas perspektiv kan nätbaserat lärande Stimulera till ett nytt sätt att tänka, kunskap är tillgänglig när du behöver den och som medarbetare blir du själv ansvarig för att tillägna dig den Lärandet blir en naturlig del vardagens, du väntar alltså inte på att få gå på kurs Du kan utveckla och skräddarsy din kompetens för att få intressanta arbetsuppgifter i verksamheten Ur verksamhetens perspektiv ger nätbaserat lärande Stöd för kompetensutveckling vid pågående/önskad verksamhetsutveckling Det går snabbt att sprida gemensamt kvalitetssäkrat material Utbildningar kan skräddarsys efter verksamhetens behov. Verktyg för att möta ökade kvalitetskrav i vården ställer krav på validering av kunskap genom certifiering. Ledare och medarbetare kan lättare få syn på befintlig kompetens Stöd vid genomförande av koncerngemensamma riktlinjer och program som t.ex. den strategiska plattformen och genomförande av gemensamma beslutsstöd etc. Ökad attraktion för ny arbetskraft. Yngre personer ställer idag krav på ständig utveckling i arbetet och för dem är det självklart att använda datorn för att ta till sig ny kunskap Delprojekt Nätbaserat lärande inom Syster Gudruns fullskalelab har genom att skapa en kurskatalog påbörjat en intern lärportal. Vi har i projektets slutfas installerat och anpassat SLK efter landstingets krav men vi har tyvärr inte hunnit testa lärplattformen innan projekttidens slut. Vår ambition var även att ha skapat extern tillgänglighet men pga. av säkerhetsskäl har vi tyvärr inte lyckades med detta. Vi har däremot genom samarbete, möten och informationsspridning kunnat öka verksamhetens kunskap och intresse för ett nätbaserat lärande. Exempel: 3

4 4 Primärvården, Thorax, Rehab, Medicin samt Anestesi har uttalat önskemål om nätbaserad utbildning för såväl vårdutbildningar som för utbildningar i att säkert hantera medicinsk utrustning. Akutkliniken använder idag en plattform utanför landstinget för certifieringstest av ambulanspersonal, SPINA, vars fördel är att den medger tillgänglighet från hemmet. Landstingsstaben har beställt en nätbaserad introduktionsutbildning av Kompetenscentrum. Arbete med att ta fram innehåll är påbörjat. Önskemål om filmning av föreläsningar finns vid nästan samtliga tillfällen då extern föreläsare anlitas men även på de interna utbildningarna, t.ex. chefsprogrammet. Aktiviteter enligt beslutad tid- och aktivitetsplan Aktivitetsplan Aug - dec 08: Uppstartsmöte med projektdeltagare genomfördes för att diskutera undersökning av befintligt nätbaserat lärande. Projektgruppen bestod av utbildningsansvarig, kursadministratörer samt bibliotekarie på kompetenscentrum, utbildningsansvarig på System Cross, utbildningsansvariga på IT enheten samt systemförvaltare för Microsoft Sharepoint. Projektgruppen beslöt att en förfrågan i verksamheten skulle göras och enkäter för detta togs fram. Diskussion med Mikrosoft fördes för att titta på deras plattform Sharepoint Learning Kit. Aktivitetsplan Jan april 09: En nätbaserad enkätundersökning till landstingsanställda genomfördes med frågor om användandet, nyttan av och intresset för nätbaserat lärande. 290 personer svarade. En fråga var: hur stor del av din utbildning sker idag via Internet?. 69 % svarade att de använde bara Internet mellan 1-24% för att få utbildning. På frågan finns det förutsättningar på din arbetsplats att gå nätbaserad utbildning? svarade 43 % att det finns större möjligheter än traditionellt lärande. Detta talade för att det fanns ett behov och intresse för nätbaserat lärande. En enkät med samma frågeställningar plus frågor om befintligt nätbaserat lärande skickades till systemförvaltare ur synvinkeln utbildning för systemanvändare och personalstrateger ur synvinkeln behov inom förvaltningen. Systemförvaltarna (14 st.) svarade på frågan Erbjuder ni idag någon form av nätbaserat lärande för utbildning av systemet till användarna?. 29 % svarade ja och 71 % svarade nej. På frågan Hur ser behovet ut för nätbaserat lärande i framtiden? blev svaret 64 % ökat och 29% oförändrat. Personalstrateger/vårdutvecklare (11 st.) svarade att de idag endast använder nätbaserad kompetensutveckling mellan 1-24 %. Samtliga (100 %) ansåg att det fanns behov av att utöka detta. Den nätbaserade undersökning som gjordes var tänkt som ett utgångsvärde för att mäta användandet av nätbaserat lärande i slutet på projektet men eftersom vi inte lyckats med att få den tekniska plattformen anpassad och klar för test har vi inte kunna följa upp med en ny undersökning. Vinsten med undersökningen blev dock att vi kunde få fram att fanns en nyfikenhet, ett intresse och ett behov av nätbaserat lärande. 4

5 5 Microsofts plattform Share Point installerades i fullskalelabbet samt även Sharepoint Microsoft Learning Kit. Kontakt är tagen och möten har skett med Region Skåne samt deras konsult Via Ecole för anpassning av Microsofts Share Point samt Sharepoint Learning Kit till Landstinget Blekinges krav. Vår förhoppning var att vi kunde använda oss till viss del av Regions Skånes anpassning. Kunskapen för anpassningen finns inom Landstinget Blekinge men tid fanns dock inns inte varpå ev konsult måste anlitas. Samarbete med Akutkliniken och ORE AB inleddes för ett nätbaserat certifieringstest för räddningstjänst, i vårt fall ambulanspersonal. Ett krav finns på årlig certifiering av ambulanspersonal för att få medicinsk delegering att utföra vissa arbetsuppgifter. Aktivitetsplan: Maj - aug 09 Anpassning av Microsoft Learning Kit behöver göras efter vår struktur i Landstinget Blekinge Offert begärdes in från Via Ecole, som begärde 400 för att anpassa Share Point samt Learning Kit till Landstinget Blekinge. Efter diskussion med IT- enheten tog vi beslutet att istället anställa en programmerare under 6 månader för att göra anpassningen. Kravspecifikation för vår anpassning startades i samarbete mellan projektgruppen och övriga intressenter inom landstinget. I juni kom ett meddelande om att landstingsledningen stoppat anställningen av programmeraren pga. ev. nedläggning av Projekt Syster Gudrun. Ssamtidigt rådde restriktioner för nyanställningar. Efter ett antal diskussioner blir dock anställningen godkänd. Annons och intervjuer gjordes. Avtal mellan Akutkliniken, Projekt Syster Gudruns fullskalelab och ORE AB skrivsför utveckling av ett nätbaserat certifieringstest för räddningstjänst, i vårt fall ambulanspersonal. Ett test med 100 frågor ur en databas med 300 certifierade frågor togs fram av ansvarig akutläkare på akutkliniken. Frågorna testades den 8 maj av fyra ambulanssköterskor och en undersköterska från ambulansen.. I samband med detta gjordes en intervju av testpersonerna för att få fram nyttan och upplevelsen av att testa nätbaserat. Sammanfattningsvis var responsen positiv, lätt att använda, skapar god tillgänglighet med möjlighet till träning. Skarp test planeras i september. Aktivitetsplan: Sept - nov 09 Anpassning av Microsofts plattform Share Point för kurskatalogen startades med hjälp av programmerare som är anställd på 100% from 21 sept. till 28 feb. Metoden för anpassningen var enligt Agila metoder, dvs. att arbeta med en del i taget och inte hela kravspecifikationen samtidigt. Utvecklingsmöten skedde löpande parallellt med veckovisa avstämningar med en arbetsgrupp bestående av utbildningsenhetens personal samt bibliotekspersonalen från Kompetenscentrum. Kursupplägg, inbjudan, anmälan, kallelse, kurslogistik är i princip klara att testa. Uppföljning pågår. Anpassning görs för att även kunna användas av externa deltagare. En workshop, Future café, gjordes med 12 verksamhetsföreträdare för att diskutera nyttan med och behovet av nätbaserat lärande. Det framkom ett klart behov av ökad tillgänglighet genom nätbaserat lärande. 5

6 6 Studiebesök är gjort hos Region Skåne för att ta del av deras upplägg för utbildningar i Learning Kit samt organisationen runt plattformen. Certifieringstest för ambulanspersonal utvecklades med hjälp av akutläkare från akutkliniken samt ambulanspersonal, både sjuksköterskor och undersköterskor. Certifieringen testades i skapt läge av en större grupp. Testen var klar den 14 december då en enkät skickades ut för utvärdering av både tillvägagångssätt, lärande, test och kvalité. Filmning av föreläsning inför pandemivaccinationen gjordes för publicering på landstingets interna webb för att snabbt sprida information till berörda, främst läkare, men även övrig personal. Problem uppkom dock när vi skulle publicera filmen på vår webb.nätkapaciteten var inte tillräcklig ur säkerhetsaspekten varpå möten med kommunikationsenheten skedde och en utredning startades om våra krav på att kunna visa filmer både på intranätet och Internet. Aktivitetsplan Dec 09-april 10: Anpassning av Microsofts plattform Share Point för kurskatalogen version 1 blev klar. Kursupplägg, inbjudan, anmälan, kallelse, kurslogistik samt uppföljning blev klara att testa i produktion. All anpassnings gjordes för att även kunna användas av externa deltagare. Idag finns dock inte tekniken så att externa deltagare kan få tillgänglighet till kursportalen. Diskussion fördes med IT enheten om ett avtal för drift och support av kursportalen. Vår förhoppning var att vi skulle kunna testa i skarp drift under hösten. Ett slutgilitgt certifieringstest för ambulanspersonal togs fram och testades av ambulanspersonal från Blekingesjukhuset i Karlshamn. Testen var klar till den 14 december då en utvärdering gjordes genom en fokusgruppsintervju, en intervju av chefen för ambulansen samt en enkät som skickades ut till de 35 som testat i november/december. Enkäten fick tyvärr dålig svarsfrekvens, kankse berode på tidpunkten då svarstiden låg över jul och nyårshelgen, men de svar som kom in visade på ett tydligt mervärde. Testen gjordes via Spina vilket erbjöd möjlighet till att testa och träna från hemmet. Detta sågs som en stor fördel. Möjlighet till test och träning innan certifieringstillfället upplevdes också positivt. Ett samarbete startades med BTH om en nätbaserad utbildning inom sårvård. Utbildningen vände sig främst till medarbetare inom hemtjänst och primärvård. Lektorer från BTH s program Hälsa började titta på kursupplägget. Läkare/forskare och undersköterska inom sårvård var ansvaroga för framtagandet av evidensbaserade fakta. Aktivitetsplan: Maj 10 - aug 10 Beslut togs på styrgruppsmötet den 8 juni att vi skulle installera en utbildningsportal med kurskatalogen i skarp miljö. Vi ska även förbereda för nätbaserat lärande genom installation och anpassning av Sharepoint Learning Kit. Uppskattad tidsåtgång för detta var ca 6 veckor. Diskussion fördes med IT-enheten om resurs. 6

7 7 Samarbetet med BTH om en nätbaserad utbildning inom sårvård kunde tyvärr inte genomföras då läkaren/forskare inte har möjlighet att medverka. Aktivitetsplan: Sept 10 - dec 10 Installation och anpassning av Microsofts Share Point Utbildningsportal med kurskatalog version 1 är slutförd. Den uppskattade tidsåtgången för kurskatalogen på 4 veckor utökades och skarp test gjordes först i december. Kostnaden som tidigare uppskattats till kr har förändrats till kronor. Möjlighet fanns nu att administrera kurser via vårt intranät, dock endast till våra interna medarbetare. Beräknad att tas i skarp drift under januari Anpassning för nätbaserat lärande genom installation och anpassning av Sharepoint Learning Kit blev inte gjort. IT enheten menade att det krävs strategiskt beslut för att starta denna form av lärande. Att installera och anpassa Sharepoint Learning Kit sågs inte som meningsfullt om inte anpassning görs. Diskussion fördes för att komma fram till en lösning.. Intressenter för nätbaserad utbildning inom landstinget hörde av sig. Möten skedde med Thorax, Rehab samt Anestesi om nätbaserad utbildning för såväl vård som apparatutbildning. En beställning gjordes landstingsstaben till Kompetenscentrum av en nätbaserad introduktionsutbildning. Arbete med att ta fram innehåll påbörjades. Möten genomfördes med delprojektet nätbaserat lärande, CELA, inom Make IT Happen. Samarbete pågår inom kommunens och landtingets lärcenter. Mycket diskussioner fokuserades på sociala media. Möten genomfördes med Region Skåne i projektet Flexibelt lärande. Inom projektet planeras att få fram en modell för fångande av den tysta kunskapen. Fyra arbetsterapeuter inom landstinget och kommunen deltar. Projektet ska pågå under tre år och som steg ett planeras digitala berättelser för fångandet av den informella tysta kunskapen. Möten har skett på SKL (Sveriges kommuner och landsting) för att bilda ett nätverk för e-lärande nationellt inom kommun och landsting. Syftet är att utbyta erfarenhet, skapa effektivare och ev. gemensam produktion och åtkomst av utbildningar inom e-lärande. Aktivitetsplan Jan-mars - 11 Implementering av Kurskatalogen genomfördes. Kurser kan annonseras på landstingets intranät och anmälan görs där direkt via kurslogistikprogrammet. Möten har skett med Regions Blekinges projekt Make IT Happen och delprojektet CELA som har för avsikt att öka kunskapen om sociala media och sprida nätbaserat lärande. Möte har skett med SKL för bildande av nationellt nätverk för nätbaserat lärande. Planer finns på ett nationellt bibliotek för gemensam nätbaserad utbildning för kommuner och landsting.. 7

8 8 Möte har skett med Region Skåne i projektet Flexibelt lärande. Planering fortgår för vidare samarbete för att med hjälp av teknik fånga och sprida det informella lärandet. Intresset för nätbaserat lärande i landstinget ökar. Möte har skett med Thorax, Rehab samt anestesi om att kunna använda nätbaserade kurser för främst medicinskteknisk utrustning. Aktivitetsplan april aug 11 (förlängning) Implementeringen av Kurskatalogen med viss utveckling har fortsatt. Förfrågan från övriga intressenter om att använda Kurskatalogen har inkommit och utbildning har givits till dessa för att de själva ska kunna publicera utbildningar i Kurskatalogen. Totalt har vi tillsammans publicerat 46 utbildningstillfällen/kurser på intranätet under jan - aug Installation och viss anpassning av Sharepoint Learning Kit har skett i fullskalelabbet av extern konsult. Möten har skett med IT-enheten om vidare anpassning av SLK till landstingets behov. Tid för anpassningen finns inte inom IT- enheten varför kravspecifikation för upphandling av anpassningen har tagits fram.. Upphandling av konsulttjänst har påbörjats. Aktivitetsplan Sept-okt 11 (med förlängning och slutrapportering) En kravspecifikation för anpassning av Sharepoint Learning Kit för Landstinget Blekinges behov är framtagen. Upphandling av konsulttjänst för anpassning av SLK har slutförts. Anpassningarna och testning av SLK har gjorts i tät samverkan med utbildningsadministratörerna på Kompetenscentrum. Beslut om godkännande av installation i skarp drift har tagits och installationen genomfördes Arbete med ett avtal för systemförvaltning är på börjad. Möte har skett på SKL i Stockholm i nätverk för e-lärande inom kommun och landsting, ett givande möte som skapat goda kontakter. Medverkan på Hozit mässan har skett som även den skapat kunskap och givande kontakter. Samarbet har starta med projektet KIVO ett projekt för kompetens i vård och omsorg där e- lärande är i fokus. 4. Förestagskontakter Microsoft On Road Education AB Via Ecole Möllerströmbark Media Evolution Marie Kullving Delprojektledare Nätbaserat lärande 8

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna.

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utveckling av lärandemiljö Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utmaningar En snabb medicinsk utveckling i kombination med en åldrande befolkning ökar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Socialstyrelsens arbete med stöd till implementering. Ulrika Freiholtz Ragnhild Mogren

Socialstyrelsens arbete med stöd till implementering. Ulrika Freiholtz Ragnhild Mogren Socialstyrelsens arbete med stöd till implementering Ulrika Freiholtz Ragnhild Mogren Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80% av det planerade förändringsarbetet efter 3 år Utan sådan

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Datum 2012-08-21 Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2012: Vi ordnar ett seminarium om hur miljökontoren kan och bör agera vid utsläpp till följd av

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Kollegial konsultation

Kollegial konsultation Kollegial konsultation Årlig rapport Sandra Backlund Bun 2013/124 Utredare 2013-03-26 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. HUR GÅR EN KOLLEGIAL KONSULTATION TILL?... 2 4.

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Brukarkunskap och evidens - en breddad syn på kunskap för den nya generationens lärande

Brukarkunskap och evidens - en breddad syn på kunskap för den nya generationens lärande 2014-01-15 Sida: 1 (6) Projektplan - en breddad syn på kunskap för den nya generationens lärande 2014-01-15 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen

Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen Åsa Bergman Bruhn, Högskolan Dalarna 25 november 2014 Dagens upplägg och innehåll 09.00 09.15 Samling med fika utanför FÖ2 (fika

Läs mer

Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården

Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården SAMMANFATTNING Det digitala signeringssystemet möjliggör att omvårdnadspersonal

Läs mer

Webbkollen.com ett uppföljningsverktyg som fungerar

Webbkollen.com ett uppföljningsverktyg som fungerar Webbkollen.com ett uppföljningsverktyg som fungerar Ett samarbete med olika kompetenser för att skapa metod, handledning, frågeställningar, webb och en användarvänlig portal för vårdens personal och chefer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2015 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2015 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna, 2014-11-10 Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport Kost- och Upprättad Ansvarig: Eva Brandt, distriktssköterska Rebecka Persson, dietist Förvaltning:Hyllie SDF och Sociala Resursförvaltningen projektavslutsrapport 1 Innehållsförteckning 1. BASFAKTA...

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum:

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektkontoret 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektdirektiv 2017-05-15 Projektägare Styrgruppens

Läs mer

Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010

Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010 Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010 Introduktion Under mitten av 2000-talet fattades beslut om att kraftigt utöka antalet platser på den svenska läkarutbildningen. Utbyggnaden beräknas

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Enkät för nationell utvärdering av diabetesvården - om kommunernas diabetesvård

Enkät för nationell utvärdering av diabetesvården - om kommunernas diabetesvård Enkät för nationell utvärdering av diabetesvården - om kommunernas diabetesvård Enkäten riktar sig till verksamhet med ansvar för diabetesvården i alla landets kommuner och i stadsdelarna i Göteborg, Malmö

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

VERKSAMHETSUTVECKLING

VERKSAMHETSUTVECKLING Centrum för Verksamhetsutveckling inbjuder till 2006-2007 Ständig utveckling pågår i Västra Götalandsregionen. Mycket sker och ingår helt enkelt i det dagliga arbetet. Det finns idéer för utvecklingsarbete

Läs mer

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 1 Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01- -2011-10-31 1. Sammanfattning Det övergripande syftet med en virtuell

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Om öppenhet - format, standard och program. Mats Östling IT-strateg Sveriges Kommuner och Landsting Kommits

Om öppenhet - format, standard och program. Mats Östling IT-strateg Sveriges Kommuner och Landsting Kommits Om öppenhet - format, standard och program Mats Östling IT-strateg Sveriges Kommuner och Landsting Kommits 20061122 Mats Östling IT-strateg Avdelningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad 1 Öppna. format,

Läs mer

Presentation av Kliniskt utvecklingsår (KUÅ)

Presentation av Kliniskt utvecklingsår (KUÅ) Presentation av Kliniskt utvecklingsår (KUÅ) Bakgrund Önskemål om yrkesintroduktion Arbetsmiljö Rekrytering/Personalomsättning Central finansiering Syfte Syftet med KUÅ är främst att säkra en yrkesintroduktion

Läs mer

NU - Specialiserad palliativ vård

NU - Specialiserad palliativ vård NU - Specialiserad palliativ vård 1 Enkät för utvärdering av palliativ vård i livets slutskede Syftet med nationell utvärdering av palliativ vård i livets slutskede är att utvärdera hälso- och sjukvården

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digital signering.

Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digital signering. Dokument nr : Version: Status: Sida: Beslutad av gruppen 2015-12-17 1.00 Utgåva (1)5 Dokumentbeskrivning: Uppdragsbeskrivning Digitala signeringslistor att upprätta en kravspecifikation Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2 Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2017-04-20 Ärendenr SON 2017/72 Version [1.0] Innehållsförteckning...1 Inledning...2 Beskrivning av insatsen...2

Läs mer

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Gunilla Keith-Bodros 2013-10-30 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Länk till artikel Caresam http://www.mah.se/nyheter/nyheter-2014/merfokus-pa-att-gora-an-pa-att-vara-i-svenskaldreomsorg/

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Leanlink Ao Äldreomsorg. Gör det någon skillnad för Majken?

Leanlink Ao Äldreomsorg. Gör det någon skillnad för Majken? Gör det någon skillnad för Majken? 1 En föränderlig omvärld Leanlink Nationella riktlinjer Upphandlingar och personalförsörjning Förändrade behov från brukare Byte av utförare Utbildningsnivå baspersonal

Läs mer

Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar

Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar Trafikantveckan 2012 Resfria Möten Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar Vem är jag? Född och uppvuxen

Läs mer

Sommarplaneringen i vården 2017

Sommarplaneringen i vården 2017 PM PM 2017-04-27 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2017 Stärkt samverkan med primärvård och kommun och tidigarelagd planering av bemanningen är några av de insatser som landsting och regioner nu genomför

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Upphandling för förnyelse

Upphandling för förnyelse Upphandling för förnyelse Introduktionsseminarium 14 juni 10.00-12.00, Hornsgatan 15 Inledning och moderator, Annika Wallenskog, chefsekonom SKL 10.00-10.15 SKL:s satsning Upphandling för förnyelse, Lena

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling Information till utbildningsanordnare i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe Syftet med materialet är att informera utbildningsanordnare om Carpe

Läs mer

Projektbeskrivning Hållbart resande

Projektbeskrivning Hållbart resande Projektbeskrivning Hållbart resande Vår referens / tel.nr e-post Datum 2009-04-01 1. Problembeskrivning En stor del av klimatförändringarna har en koppling till bl.a. transporter. Det finns ett behov att

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Slutrapport Mångfaldens akademiker tilläggsprojekt, projektnummer 5222616

Slutrapport Mångfaldens akademiker tilläggsprojekt, projektnummer 5222616 Slutrapport Mångfaldens akademiker tilläggsprojekt, projektnummer 5222616 Ett projekt i samverkan mellan Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Linköpings universitet och Malmö

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län

Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län 1(5) Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsavdelning Mats Bojestig Landstingsstyrelsen Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län Bakgrund Planeringsdelegationen

Läs mer

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films.

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films. Socialnämnden HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum KOMMUN 2012-09-04 SN 86 SN 2012/44 Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Uppsala läns landsting

Läs mer

MVT. Kistamässan

MVT. Kistamässan MVT Kistamässan 170124 RemoAge Projektperiod 150501-180430 Northern Periphery and Arctic Programme (NPA)- Programme Area Norrbotten Kiruna sjukhus 1 hälsocentral + 1 privat 1 kommun Gällivare sjukhus 3

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige.

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate AB Om Entergate Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate utvecklar webbaserade program, som enkät- och analysverktyg, kunskapsoch inlärningstest

Läs mer

Diabetesinstitutet AB

Diabetesinstitutet AB Diabetesinstitutet AB Kurser i diabetesvård Information Diabetesinstitutet tillhandahåller utbildningar i form av kurser och seminarier i egen regi och erbjuder även uppdragsutbildningar för genomförande

Läs mer

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 Våra liv OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 som gamla Att bli gammal alla har vi både farhågor och förhoppningar för vår egen del när vi tänker på oss själva som pensionärer. Finns det något skyddsnät när jag

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Närståendestöd Svenska palliativregistret För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Svenska palliativregistret Södra Långgatan 2 392 32 Kalmar Telefon 0480-41 80 40 http://palliativ.se Steget

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg Det här gör vi ju redan Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldreområdet i Blekinge 2008

Forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldreområdet i Blekinge 2008 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner. Skrift 2008:1 Forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldreområdet

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

Eslövs kommun investerar i medarbetarna

Eslövs kommun investerar i medarbetarna Eslövs kommun investerar i medarbetarna Mitt i Skåne Tillverkningsindustri och offentliga tjänster dominerar Mitt i Skåne nära från alla skånska orter till Eslöv Nära de större städerna Malmö, Lund, Helsingborg

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige.

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate AB Om Entergate Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate utvecklar webbaserade program, som enkät- och analysverktyg, kunskapsoch inlärningstest

Läs mer

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Ulrika Landström, RN, Projektledare Örebro Läns Landsting ulrika.landstrom@orebroll.se +46 70 316 4541 Bakgrund och syfte Projektet startade

Läs mer

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Cytostatika utgör en stor

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Projekt inom ramen för

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB 2009-03-01 Att planera, köpa och

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 4 2012 10 01 2012 12 31 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har kommit halvvägs och fortgår till och med den sista juni 2013. 14

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Erfarenheter av Tidiga tecken. Josefin Wikner Christina Karlsen

Erfarenheter av Tidiga tecken. Josefin Wikner Christina Karlsen Erfarenheter av Tidiga tecken Josefin Wikner Christina Karlsen Kungsbacka kommun En av sex kommuner i Halland 78890 invånare Ger stöd åt ca 750 personer (LSS) 25 bostäder med särskild service 20 dagliga

Läs mer

En vetenskaplig utvärdering av ett landstings satsning på kvalitet och förbättringsarbete

En vetenskaplig utvärdering av ett landstings satsning på kvalitet och förbättringsarbete "There's always room for improvement you know it's the biggest room in the house. Louise Heath Leber Kvalitetsutveckling och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården: Erfarenheter från ett svenskt landsting

Läs mer

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 - hur kan de hjälpa oss utveckla kunskapsbaserad vård - de största förändringarna jmf tidigare version av NR Göteborg 2016-08-31 Agneta

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer