Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31"

Transkript

1 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, Slutrapport för delprojekt Nätbaserat lärande 1. Sammanfattning Målet med delprojektet Nätbaserat lärande var att skapa förutsättningar och tillgänglighet för nätbaserat lärande inom Landstinget Blekinge. Syftet var att påvisa hur man med hjälp av den digitala tekniken kan kompetensutveckla, i första skedet medarbetare, genom att komplettera den befintliga utbildningen med nätbaserat lärande, samt påvisa att tekniken kan användas för såväl konsultation, handledning, utbildning som för en informationsplattform för integration och samarbete. I förlängningen skulle detta leda till en mer hållbar utveckling inom vård och omsorg. Vi har under projekttiden stött på resursproblem för att installera den teknik som vi behöver, varför vi inte har kunnat uppfylla målen fullständigt. Vi har dock installerat en kurskatalog som stöd för kursadministrering och den har även implementerats i Landstinget. Mottagandet har varit positivt och flera intressenter har visat intresse av att använda sig av kurskatalogen. För att kunna använda sig av nätbaserade kurser inom Landstinget Blekinge t.ex. certifieringstester behövdes ytterligare teknik som Sharepoint Learning Kits plattform installeras. I slutskedet av projektet lyckades vi få den på plats men test i skarp drift hanns inte med inom projekttiden. Inom projektet har vi även arbetat för att sprida kunskap om nätbaserat lärande som ett hjälpmedel för en god och kvalitetssäkrad vård. Intresset för nätbaserat lärande har ökat väsentligt under projekttiden. Flera olika verksamheter har uttalat behov av nätbaserat lärande för såväl utbildning, som vård och hantering av medicinsk utrustning. 2. Nyskapande och innovativitet Att använda nätbaserat lärande är inget nytt i sig men inom vår organisation är tillgängligheten minimal. Begreppet nätbaserat lärande är för många endast kurser i datorn. Vi har därför i projektet arbetat för att sprida kunskap om nätbaserat lärande och dess många möjligheter som ett hjälpmedel för att bedriva en god och säker vård. Samverkanhar skett med andra EU projekt parallellt, för att främja nyskapande och innovativitet. I förstudien till ERUF-projektet Flexibelt lärande framkom bl.a. behovet av att fånga den tysta kunskapen, vilket i genomförandeprojektet ( i samverkan mellan Region Skåne Näringsliv Skåne och Malmö Högskolan) resulterade i att Landstinget Blekinge medverkar i ett delprojekt som ska ta fram en modell för att fånga den tysta kunskapen i sjukvården med hjälp av digitala berättelser. I Projektet Make IT happen, (ERUFprojekt i samverkan mellan Blekinges alla kommuner och landstinget) har SGF i samverkan med delprojektet CELA (Centum för e- lärande) försökt 1

2 2 sprida kunska om möjligheterna och nyttan med sociala medier (webbtjänster som bygger på samarbete och interaktivitet), kommunikationsverktyg samt nätbaserat lärande. Vi ingår i ett Nationellt nätverk för e-lärande inom Kommun och Landsting där vi vill utveckla former för samverkan och skapa ett nationellt hälsobibliotek med ett regionalt respektive individuellt lager. Detta skulle innebära en samordning, effektivisering och kvalitetshöjning av hälso- och sjukvårdspersonalens kunskapsförsörjning, både för det evidensbaserade, dagliga arbetet och för den kliniska forskningen. 3. Projektbeskrivning, uppfyllelse av syfte mål och målgrupp Syfte Syftet med delprojekt Nätbaserat lärande är att påvisa hur man med hjälp av den digitala tekniken kan kompetensutveckla, i första skedet, medarbetare genom att komplettera den befintliga utbildningen med nätbaserat lärande. Tekniken kan användas såväl för konsultation, handledning, utbildning som för en informationsplattform för integration och samarbete. Det ska i förlängningen leda till en mer hållbar utveckling inom vård och omsorg. Bakgrund Sjukvården brottas ständigt med ett tillgänglighetsproblem. Sjukvårdsgarantin ställer krav på en tillgänglighet som sjukvården av idag har stora svårigheter att leva upp till. Problemen kan knappast förväntas lösas enbart genom ökade resurser, utan måste kompletteras med nya och förändrade arbetsmetoder, för att kunna ge patienten stöd och hjälp med god kvalitet även på annat sätt än genom det personliga mötet. Detta kräver en ständig påbyggnad av kompetensen för olika personalkategorier. Effektmål: Ha skapat nya metoder för lärande och kompetensförsörjning Ha minskat behovet av personliga transporter genom att skapa en tillgänglighet via persondatorer. Ha lett till effektivare resursanvändning genom bättre kunskap samt minskad restid. Projektmål: Ha införskaffat teknik för nätbaserat lärande senast Ha ökat tillgängligheten till utbildning med 20% till Ha utökat användandet av nätbaserat lärande med 15% till Projektnytta: För att öka tillgängligheten för utbildningar/seminarier/konferenser och nätbaserade kurser har delprojekt Nätbaserat lärande utvecklat en kurskatalog för den interna webben. Kurskatalogen ger möjlighet till för publicering och administrering av utbildningar på ett standardiserat sätt. Den är baserad på befintlig teknik, Microsoft Sharepoint. En publicering på Landstigets internwebb innebär att: Alla kurser i Landstingets regi kan administreras på ett ställe. Alla kurser finns samlade på ett lätt och överskådligt sätt. En kalender är knuten till kurssidan vilket ger en bra överblick på hur aktiviteterna är planerade vilket innebär mindre risk för kollision av viktiga utbildningsdagar, seminarier mm. 2

3 3 All dokumentation om kursen samlas på ett ställe vilket gör att det blir lättare att få en överblick om status i förberedelser och uppföljning för kursadministratören. Kursanmälan sker automatiskt genom att medarbetarna själva anmäler sig via intranätet med ett enkelt klick. Medarbetaren kan se vilka kurser hon/han har anmält sig till. Kursutvärdering kan göras på respektive kurs. Kursadministratörerna sparar på detta sätt mycket tid i administrering av anmälningar mm. Stödet i programmet ger en kvalitetssäkring av kursadministrationen. Ytterligare ett steg är att använda Sharepoint Learning Kit (SLK) för nätbaserade utbildningar. SLK hanterar kurser i SCORM format vilket anses vara den bästa standarden inom området. SLK är ett gratistillägg från Microsoft. Vår ambition i projektet var att ha installerat och testat SLK under projekttiden men tyvärr uppstod problem som gjort att installationen blev klar först i projektets slutskede. Varför ska vi använda nätbaserat lärande? Ur kundens perspektiv(t.ex. patienten, anhöriga) kan nätbaserat lärande ge tillgång till målgruppsanpassad kunskap t.ex. Inför en speciell en behandling Efter en speciell behandling/träning efter en operation I egenvård eller när du vårdar en anhörig Ur medarbetarnas perspektiv kan nätbaserat lärande Stimulera till ett nytt sätt att tänka, kunskap är tillgänglig när du behöver den och som medarbetare blir du själv ansvarig för att tillägna dig den Lärandet blir en naturlig del vardagens, du väntar alltså inte på att få gå på kurs Du kan utveckla och skräddarsy din kompetens för att få intressanta arbetsuppgifter i verksamheten Ur verksamhetens perspektiv ger nätbaserat lärande Stöd för kompetensutveckling vid pågående/önskad verksamhetsutveckling Det går snabbt att sprida gemensamt kvalitetssäkrat material Utbildningar kan skräddarsys efter verksamhetens behov. Verktyg för att möta ökade kvalitetskrav i vården ställer krav på validering av kunskap genom certifiering. Ledare och medarbetare kan lättare få syn på befintlig kompetens Stöd vid genomförande av koncerngemensamma riktlinjer och program som t.ex. den strategiska plattformen och genomförande av gemensamma beslutsstöd etc. Ökad attraktion för ny arbetskraft. Yngre personer ställer idag krav på ständig utveckling i arbetet och för dem är det självklart att använda datorn för att ta till sig ny kunskap Delprojekt Nätbaserat lärande inom Syster Gudruns fullskalelab har genom att skapa en kurskatalog påbörjat en intern lärportal. Vi har i projektets slutfas installerat och anpassat SLK efter landstingets krav men vi har tyvärr inte hunnit testa lärplattformen innan projekttidens slut. Vår ambition var även att ha skapat extern tillgänglighet men pga. av säkerhetsskäl har vi tyvärr inte lyckades med detta. Vi har däremot genom samarbete, möten och informationsspridning kunnat öka verksamhetens kunskap och intresse för ett nätbaserat lärande. Exempel: 3

4 4 Primärvården, Thorax, Rehab, Medicin samt Anestesi har uttalat önskemål om nätbaserad utbildning för såväl vårdutbildningar som för utbildningar i att säkert hantera medicinsk utrustning. Akutkliniken använder idag en plattform utanför landstinget för certifieringstest av ambulanspersonal, SPINA, vars fördel är att den medger tillgänglighet från hemmet. Landstingsstaben har beställt en nätbaserad introduktionsutbildning av Kompetenscentrum. Arbete med att ta fram innehåll är påbörjat. Önskemål om filmning av föreläsningar finns vid nästan samtliga tillfällen då extern föreläsare anlitas men även på de interna utbildningarna, t.ex. chefsprogrammet. Aktiviteter enligt beslutad tid- och aktivitetsplan Aktivitetsplan Aug - dec 08: Uppstartsmöte med projektdeltagare genomfördes för att diskutera undersökning av befintligt nätbaserat lärande. Projektgruppen bestod av utbildningsansvarig, kursadministratörer samt bibliotekarie på kompetenscentrum, utbildningsansvarig på System Cross, utbildningsansvariga på IT enheten samt systemförvaltare för Microsoft Sharepoint. Projektgruppen beslöt att en förfrågan i verksamheten skulle göras och enkäter för detta togs fram. Diskussion med Mikrosoft fördes för att titta på deras plattform Sharepoint Learning Kit. Aktivitetsplan Jan april 09: En nätbaserad enkätundersökning till landstingsanställda genomfördes med frågor om användandet, nyttan av och intresset för nätbaserat lärande. 290 personer svarade. En fråga var: hur stor del av din utbildning sker idag via Internet?. 69 % svarade att de använde bara Internet mellan 1-24% för att få utbildning. På frågan finns det förutsättningar på din arbetsplats att gå nätbaserad utbildning? svarade 43 % att det finns större möjligheter än traditionellt lärande. Detta talade för att det fanns ett behov och intresse för nätbaserat lärande. En enkät med samma frågeställningar plus frågor om befintligt nätbaserat lärande skickades till systemförvaltare ur synvinkeln utbildning för systemanvändare och personalstrateger ur synvinkeln behov inom förvaltningen. Systemförvaltarna (14 st.) svarade på frågan Erbjuder ni idag någon form av nätbaserat lärande för utbildning av systemet till användarna?. 29 % svarade ja och 71 % svarade nej. På frågan Hur ser behovet ut för nätbaserat lärande i framtiden? blev svaret 64 % ökat och 29% oförändrat. Personalstrateger/vårdutvecklare (11 st.) svarade att de idag endast använder nätbaserad kompetensutveckling mellan 1-24 %. Samtliga (100 %) ansåg att det fanns behov av att utöka detta. Den nätbaserade undersökning som gjordes var tänkt som ett utgångsvärde för att mäta användandet av nätbaserat lärande i slutet på projektet men eftersom vi inte lyckats med att få den tekniska plattformen anpassad och klar för test har vi inte kunna följa upp med en ny undersökning. Vinsten med undersökningen blev dock att vi kunde få fram att fanns en nyfikenhet, ett intresse och ett behov av nätbaserat lärande. 4

5 5 Microsofts plattform Share Point installerades i fullskalelabbet samt även Sharepoint Microsoft Learning Kit. Kontakt är tagen och möten har skett med Region Skåne samt deras konsult Via Ecole för anpassning av Microsofts Share Point samt Sharepoint Learning Kit till Landstinget Blekinges krav. Vår förhoppning var att vi kunde använda oss till viss del av Regions Skånes anpassning. Kunskapen för anpassningen finns inom Landstinget Blekinge men tid fanns dock inns inte varpå ev konsult måste anlitas. Samarbete med Akutkliniken och ORE AB inleddes för ett nätbaserat certifieringstest för räddningstjänst, i vårt fall ambulanspersonal. Ett krav finns på årlig certifiering av ambulanspersonal för att få medicinsk delegering att utföra vissa arbetsuppgifter. Aktivitetsplan: Maj - aug 09 Anpassning av Microsoft Learning Kit behöver göras efter vår struktur i Landstinget Blekinge Offert begärdes in från Via Ecole, som begärde 400 för att anpassa Share Point samt Learning Kit till Landstinget Blekinge. Efter diskussion med IT- enheten tog vi beslutet att istället anställa en programmerare under 6 månader för att göra anpassningen. Kravspecifikation för vår anpassning startades i samarbete mellan projektgruppen och övriga intressenter inom landstinget. I juni kom ett meddelande om att landstingsledningen stoppat anställningen av programmeraren pga. ev. nedläggning av Projekt Syster Gudrun. Ssamtidigt rådde restriktioner för nyanställningar. Efter ett antal diskussioner blir dock anställningen godkänd. Annons och intervjuer gjordes. Avtal mellan Akutkliniken, Projekt Syster Gudruns fullskalelab och ORE AB skrivsför utveckling av ett nätbaserat certifieringstest för räddningstjänst, i vårt fall ambulanspersonal. Ett test med 100 frågor ur en databas med 300 certifierade frågor togs fram av ansvarig akutläkare på akutkliniken. Frågorna testades den 8 maj av fyra ambulanssköterskor och en undersköterska från ambulansen.. I samband med detta gjordes en intervju av testpersonerna för att få fram nyttan och upplevelsen av att testa nätbaserat. Sammanfattningsvis var responsen positiv, lätt att använda, skapar god tillgänglighet med möjlighet till träning. Skarp test planeras i september. Aktivitetsplan: Sept - nov 09 Anpassning av Microsofts plattform Share Point för kurskatalogen startades med hjälp av programmerare som är anställd på 100% from 21 sept. till 28 feb. Metoden för anpassningen var enligt Agila metoder, dvs. att arbeta med en del i taget och inte hela kravspecifikationen samtidigt. Utvecklingsmöten skedde löpande parallellt med veckovisa avstämningar med en arbetsgrupp bestående av utbildningsenhetens personal samt bibliotekspersonalen från Kompetenscentrum. Kursupplägg, inbjudan, anmälan, kallelse, kurslogistik är i princip klara att testa. Uppföljning pågår. Anpassning görs för att även kunna användas av externa deltagare. En workshop, Future café, gjordes med 12 verksamhetsföreträdare för att diskutera nyttan med och behovet av nätbaserat lärande. Det framkom ett klart behov av ökad tillgänglighet genom nätbaserat lärande. 5

6 6 Studiebesök är gjort hos Region Skåne för att ta del av deras upplägg för utbildningar i Learning Kit samt organisationen runt plattformen. Certifieringstest för ambulanspersonal utvecklades med hjälp av akutläkare från akutkliniken samt ambulanspersonal, både sjuksköterskor och undersköterskor. Certifieringen testades i skapt läge av en större grupp. Testen var klar den 14 december då en enkät skickades ut för utvärdering av både tillvägagångssätt, lärande, test och kvalité. Filmning av föreläsning inför pandemivaccinationen gjordes för publicering på landstingets interna webb för att snabbt sprida information till berörda, främst läkare, men även övrig personal. Problem uppkom dock när vi skulle publicera filmen på vår webb.nätkapaciteten var inte tillräcklig ur säkerhetsaspekten varpå möten med kommunikationsenheten skedde och en utredning startades om våra krav på att kunna visa filmer både på intranätet och Internet. Aktivitetsplan Dec 09-april 10: Anpassning av Microsofts plattform Share Point för kurskatalogen version 1 blev klar. Kursupplägg, inbjudan, anmälan, kallelse, kurslogistik samt uppföljning blev klara att testa i produktion. All anpassnings gjordes för att även kunna användas av externa deltagare. Idag finns dock inte tekniken så att externa deltagare kan få tillgänglighet till kursportalen. Diskussion fördes med IT enheten om ett avtal för drift och support av kursportalen. Vår förhoppning var att vi skulle kunna testa i skarp drift under hösten. Ett slutgilitgt certifieringstest för ambulanspersonal togs fram och testades av ambulanspersonal från Blekingesjukhuset i Karlshamn. Testen var klar till den 14 december då en utvärdering gjordes genom en fokusgruppsintervju, en intervju av chefen för ambulansen samt en enkät som skickades ut till de 35 som testat i november/december. Enkäten fick tyvärr dålig svarsfrekvens, kankse berode på tidpunkten då svarstiden låg över jul och nyårshelgen, men de svar som kom in visade på ett tydligt mervärde. Testen gjordes via Spina vilket erbjöd möjlighet till att testa och träna från hemmet. Detta sågs som en stor fördel. Möjlighet till test och träning innan certifieringstillfället upplevdes också positivt. Ett samarbete startades med BTH om en nätbaserad utbildning inom sårvård. Utbildningen vände sig främst till medarbetare inom hemtjänst och primärvård. Lektorer från BTH s program Hälsa började titta på kursupplägget. Läkare/forskare och undersköterska inom sårvård var ansvaroga för framtagandet av evidensbaserade fakta. Aktivitetsplan: Maj 10 - aug 10 Beslut togs på styrgruppsmötet den 8 juni att vi skulle installera en utbildningsportal med kurskatalogen i skarp miljö. Vi ska även förbereda för nätbaserat lärande genom installation och anpassning av Sharepoint Learning Kit. Uppskattad tidsåtgång för detta var ca 6 veckor. Diskussion fördes med IT-enheten om resurs. 6

7 7 Samarbetet med BTH om en nätbaserad utbildning inom sårvård kunde tyvärr inte genomföras då läkaren/forskare inte har möjlighet att medverka. Aktivitetsplan: Sept 10 - dec 10 Installation och anpassning av Microsofts Share Point Utbildningsportal med kurskatalog version 1 är slutförd. Den uppskattade tidsåtgången för kurskatalogen på 4 veckor utökades och skarp test gjordes först i december. Kostnaden som tidigare uppskattats till kr har förändrats till kronor. Möjlighet fanns nu att administrera kurser via vårt intranät, dock endast till våra interna medarbetare. Beräknad att tas i skarp drift under januari Anpassning för nätbaserat lärande genom installation och anpassning av Sharepoint Learning Kit blev inte gjort. IT enheten menade att det krävs strategiskt beslut för att starta denna form av lärande. Att installera och anpassa Sharepoint Learning Kit sågs inte som meningsfullt om inte anpassning görs. Diskussion fördes för att komma fram till en lösning.. Intressenter för nätbaserad utbildning inom landstinget hörde av sig. Möten skedde med Thorax, Rehab samt Anestesi om nätbaserad utbildning för såväl vård som apparatutbildning. En beställning gjordes landstingsstaben till Kompetenscentrum av en nätbaserad introduktionsutbildning. Arbete med att ta fram innehåll påbörjades. Möten genomfördes med delprojektet nätbaserat lärande, CELA, inom Make IT Happen. Samarbete pågår inom kommunens och landtingets lärcenter. Mycket diskussioner fokuserades på sociala media. Möten genomfördes med Region Skåne i projektet Flexibelt lärande. Inom projektet planeras att få fram en modell för fångande av den tysta kunskapen. Fyra arbetsterapeuter inom landstinget och kommunen deltar. Projektet ska pågå under tre år och som steg ett planeras digitala berättelser för fångandet av den informella tysta kunskapen. Möten har skett på SKL (Sveriges kommuner och landsting) för att bilda ett nätverk för e-lärande nationellt inom kommun och landsting. Syftet är att utbyta erfarenhet, skapa effektivare och ev. gemensam produktion och åtkomst av utbildningar inom e-lärande. Aktivitetsplan Jan-mars - 11 Implementering av Kurskatalogen genomfördes. Kurser kan annonseras på landstingets intranät och anmälan görs där direkt via kurslogistikprogrammet. Möten har skett med Regions Blekinges projekt Make IT Happen och delprojektet CELA som har för avsikt att öka kunskapen om sociala media och sprida nätbaserat lärande. Möte har skett med SKL för bildande av nationellt nätverk för nätbaserat lärande. Planer finns på ett nationellt bibliotek för gemensam nätbaserad utbildning för kommuner och landsting.. 7

8 8 Möte har skett med Region Skåne i projektet Flexibelt lärande. Planering fortgår för vidare samarbete för att med hjälp av teknik fånga och sprida det informella lärandet. Intresset för nätbaserat lärande i landstinget ökar. Möte har skett med Thorax, Rehab samt anestesi om att kunna använda nätbaserade kurser för främst medicinskteknisk utrustning. Aktivitetsplan april aug 11 (förlängning) Implementeringen av Kurskatalogen med viss utveckling har fortsatt. Förfrågan från övriga intressenter om att använda Kurskatalogen har inkommit och utbildning har givits till dessa för att de själva ska kunna publicera utbildningar i Kurskatalogen. Totalt har vi tillsammans publicerat 46 utbildningstillfällen/kurser på intranätet under jan - aug Installation och viss anpassning av Sharepoint Learning Kit har skett i fullskalelabbet av extern konsult. Möten har skett med IT-enheten om vidare anpassning av SLK till landstingets behov. Tid för anpassningen finns inte inom IT- enheten varför kravspecifikation för upphandling av anpassningen har tagits fram.. Upphandling av konsulttjänst har påbörjats. Aktivitetsplan Sept-okt 11 (med förlängning och slutrapportering) En kravspecifikation för anpassning av Sharepoint Learning Kit för Landstinget Blekinges behov är framtagen. Upphandling av konsulttjänst för anpassning av SLK har slutförts. Anpassningarna och testning av SLK har gjorts i tät samverkan med utbildningsadministratörerna på Kompetenscentrum. Beslut om godkännande av installation i skarp drift har tagits och installationen genomfördes Arbete med ett avtal för systemförvaltning är på börjad. Möte har skett på SKL i Stockholm i nätverk för e-lärande inom kommun och landsting, ett givande möte som skapat goda kontakter. Medverkan på Hozit mässan har skett som även den skapat kunskap och givande kontakter. Samarbet har starta med projektet KIVO ett projekt för kompetens i vård och omsorg där e- lärande är i fokus. 4. Förestagskontakter Microsoft On Road Education AB Via Ecole Möllerströmbark Media Evolution Marie Kullving Delprojektledare Nätbaserat lärande 8

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport Kost- och Upprättad Ansvarig: Eva Brandt, distriktssköterska Rebecka Persson, dietist Förvaltning:Hyllie SDF och Sociala Resursförvaltningen projektavslutsrapport 1 Innehållsförteckning 1. BASFAKTA...

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Webbkollen.com ett uppföljningsverktyg som fungerar

Webbkollen.com ett uppföljningsverktyg som fungerar Webbkollen.com ett uppföljningsverktyg som fungerar Ett samarbete med olika kompetenser för att skapa metod, handledning, frågeställningar, webb och en användarvänlig portal för vårdens personal och chefer

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 1 Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01- -2011-10-31 1. Sammanfattning Det övergripande syftet med en virtuell

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Gunilla Keith-Bodros 2013-10-30 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Jessica Ewald, David Lalloo / 040-252057/252056 Jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se David.lalloo@lansstyrelsen.se Datum 2010-05-30 1. Problembeskrivning

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen

Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen - Beskrivning av modellen

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar

Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar Trafikantveckan 2012 Resfria Möten Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar Vem är jag? Född och uppvuxen

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB 2009-03-01 Att planera, köpa och

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Vi hjälper dig utvecklas!

Vi hjälper dig utvecklas! 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)5 Godkänt av : Godk datum: Styrgrupp SVPL 2014-04-02 Upphandling av It stöd för samordnad vård-

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

En vetenskaplig utvärdering av ett landstings satsning på kvalitet och förbättringsarbete

En vetenskaplig utvärdering av ett landstings satsning på kvalitet och förbättringsarbete "There's always room for improvement you know it's the biggest room in the house. Louise Heath Leber Kvalitetsutveckling och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården: Erfarenheter från ett svenskt landsting

Läs mer

HISTORIK. MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008

HISTORIK. MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008 HISTORIK MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008 Senior alert som register påbörjades den 1 april samma år som ett nationellt och webbaserat register. Vid

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel:

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel: Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Titel: PROJEKTDIREKTIV Uppföljning av biståndsbeslut Projekt: Bemanningsekonomi Idnr: Siffor Delprojekt: Uppföljning av

Läs mer

Projektbeskrivning läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden, för äldre med hemsjukvård m.fl.

Projektbeskrivning läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden, för äldre med hemsjukvård m.fl. Malmö stad Centrum stadsdelsförvaltning 2007-04-25 Projektbeskrivning läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden, för äldre med hemsjukvård m.fl. Ronny Gullberg Vård och omsorgschef, Centrum stadsdelsförvaltning

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Cytostatika utgör en stor

Läs mer

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren Plan för Förprojektering av modellskola 2012 Syfte Planen ska skapa möjligheter för projektering av en modellskola för att utvärdera funktionalitet av en-till-en-processen och genomförandet av en lärplattform.

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 4 2012 10 01 2012 12 31 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har kommit halvvägs och fortgår till och med den sista juni 2013. 14

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Närståendestöd Svenska palliativregistret För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Svenska palliativregistret Södra Långgatan 2 392 32 Kalmar Telefon 0480-41 80 40 http://palliativ.se Steget

Läs mer

Införande av en integrationsplattform med Apache Service Mix på LTU

Införande av en integrationsplattform med Apache Service Mix på LTU Införande av en integrationsplattform med Apache Service Mix på LTU Apache Service Mix = Opensource java teknologier + Prenumerationer och Support = Red Hat JBoss Fuse Bakgrund 2012/2013 - Arbetsgruppen

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen

Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen Åsa Bergman Bruhn, Högskolan Dalarna 25 november 2014 Dagens upplägg och innehåll 09.00 09.15 Samling med fika utanför FÖ2 (fika

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 Verksamhetsplan för Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Syfte... 4 Nulägesbeskrivning... 4 Mission 2012... 5 Vision december 2012... 5 Verksamhetsidé, värdegrund och målgrupp...

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting Omvårdnadsförvaltningen 2011-11-30 SID 1 (8) Beslutad av styrgrupp 2011-12-21 SLUTRAPPORT Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin

Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin Vad har hänt 2013? Vad pågår och vad planeras 2014? Socialstyrelsen övertagit SK-kurser LIPUS tagit över Certifiering av ST-kurser samt SPUR UU

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Teknikprojekt mobilitet 1 Dokumentbeskrivning: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till personer som åldras Innehåll 1. Om kompetensinventeringen i delprojektet... 3 2. Grundläggande kompetensutvecklingsbehov... 3 Kontakt

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Vardagssamverkan Blåljus

Vardagssamverkan Blåljus U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Digital Tentamen. Projektplan

Digital Tentamen. Projektplan Digital Tentamen Projektplan 1 Innehåll Innehållsförteckning Digital Tentamen Projektplan Innehåll Introduktion Avgränsningar Organisation Projektaktiviteter Tidsplan Kommunikation och information Budget

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Arbetsgrupp Ingrid Ekfeldt Hans Ahrne Kia Karlman Gunnar Hagström Lasse Hellström Inga-Britt Svartholm Monica Ling-Roos

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vår och sommar 2013 www.svok.se Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer